Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)"

Transkrypt

1 Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa,

2 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego w szczególności z: - Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. określa obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych państwa członkowskiego oraz instytucji zarządzających programami operacyjnymi - Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 10183/2006; określa obowiązki Beneficjenta (art. 8 i 9) 2. dokumentów krajowych: - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.; - Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ; 2

3 Obowiązki Beneficjentów: Beneficjent od czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami umowy, zobowiązany jest do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z funduszy unijnych; informowania opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka* realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumencie Z punktu widzenia Beneficjentów projektów współfinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka wiąŝącymi dokumentami w zakresie informacji i promocji są: Rozporządzenie wykonawcze KE Umowa o dofinansowanie projektu * Zgodnie z pkt Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata na potrzeby komunikacji społecznej zrezygnowano z uŝywania zwrotu program operacyjny zastępując do jedynie nazwą danego programu np. Program Innowacyjna Gospodarka 3

4 Oznaczanie działań system identyfikacji wizualnej: Współistnienie dwóch, ściśle określonych znaków obowiązkowych: emblematu (flagi) Unii Europejskiej wraz z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego logotypu Programu Innowacyjna Gospodarka 4

5 Logotyp Innowacyjna Gospodarka - kolorystyka: Obowiązuje ściśle określona paleta kolorystyczna odpowiadająca Programowi Innowacyjna Gospodarka. Stosowanie palety jest obowiązkowe zarówno w odniesieniu do materiałów informacyjnych (takich jak druki firmowe, czy okładki publikacji), jak i materiałów promocyjnych (jak np. kalendarze) 5

6 Logotyp Innowacyjna Gospodarka - kolorystyka: 6

7 Logotyp Innowacyjna Gospodarka warianty : Kolorowe: Monochromatyczne na tle programu - negatyw 7

8 Logotyp Innowacyjna Gospodarka warianty cd : Achromatyczne - pozytyw: Achromatyczne - negatyw: 8

9 Znak Unii Europejskiej warianty kolorowe: 9

10 Znak Unii Europejskiej warianty achromatyczne: 10

11 Oznaczenie elementy uzupełniające: Znakom obowiązkowym mogą towarzyszyć znaki uzupełniające: logo Beneficjenta; hasło Programu Dotacje na innowacje 11

12 Zasady oznaczania działań: Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne, szkoleniowe (w zaleŝności od ich wielkości, rodzaju, techniki) powinny być oznaczane według jednego z dwóch moŝliwych wariantów: wariant podstawowy dla duŝych materiałów wariant minimalny dla małych materiałów Wszędzie tam, gdzie jest to moŝliwe rekomendowane jest stosowanie wariantu podstawowego! 12

13 Wariant podstawowy Przykład materiałów 1. DuŜe materiały, w tym: a. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe b. bilbordy, plakaty c. banery, standy, ścianki konferencyjne d. namioty, stoiska wystawowe 2. Materiały drukowane, w tym: a. publikacje (np. dokumenty programowe, broszury ulotki, biuletyny) b. notatniki, dyplomy, certyfikaty c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, d. teczki firmowe, kalendarze 3. Strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych 4. Filmy 5. Prezentacje multimedialne Obowiązkowo: Elementy wizualizacji 1. Logo Programu 2. Flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Hasło promocyjne określone dla Programu (uwaga: w przypadku materiałów wymienionych w pkt. 1 c 5 stosowanie hasła nie jest obowiązkowe) Opcjonalnie: 1. Logo Beneficjenta 2. Informacja o współfinansowaniu 13

14 Wariant podstawowy przykłady oznaczania: 14

15 Wariant podstawowy waŝne informacje: Znaki graficzne ( logo Programu, znak Unii Europejskiej oraz logo beneficjenta ) tworzą tzw. ciąg znaków, w obszarze którego zabrania się zamieszczania innych informacji ( np. tekstu o współfinansowaniu projektu/produktu, hasła promocyjnego, tytułu projektu itp.). Znaki powinny mieć zbliŝoną wielkość, logo Programu nie moŝe być większe lub mniejsze niŝ znak Unii Europejskiej (i odwrotnie) W zestawieniach z innymi znakami logo Programu znajduje się ZAWSZE z lewej strony, logo Unii Europejskiej ZAWSZE z prawej strony. W przestrzeni pomiędzy tymi znakami moŝna umieścić logo Beneficjenta. /przykład oznaczenia wraz z liniami ograniczającymi wielkości znaków/ 15

16 Wariant podstawowy waŝne informacje: Informacja o współfinansowaniu i/lub hasło promocyjne określone dla Programu są umieszczane w dowolnym miejscu produktu projektu. ZAWSZE musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków (zasady umieszczania hasła na tablicach informacyjnych i pamiątkowych podlegają szczególnym zasadom omówione w dalszej części) W informacji o współfinansowaniu naleŝy posługiwać się pełnymi nazwami: Unia Europejska (nie UE), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (nie EFRR!), Program Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka (nie POIG!) 16

17 Wariant podstawowy waŝne informacje: Treść informacji o współfinansowaniu moŝe podlegać modyfikacji, np. jeŝeli rezultatem realizacji projektu jest urządzenie, informacja moŝe mieć następującą formę: Zakup urządzenia ( moŝna zastąpić konkretną nazwą lub typem urządzenia ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W przypadku materiałów typu: strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych, filmy, prezentacje Power Point, inne materiały multimedialne dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji (pod warunkiem, Ŝe po wprowadzeniu elementów animowanych znak graficzny i logotyp powrócą do właściwiej formy statycznej i efekt ten będzie wyraźnie widoczny) 17

18 Wariant minimalny Przykład materiałów Elementy wizualizacji 1. Małe materiały, w tym: a. gadŝety b. nadruki na płytach CD / DVD itp. 2. Materiały drukowane, w tym: a. papier firmowy; b. wizytówki; c. karty grzecznościowe; d. koperty; e. naklejki na sprzęt i wyposaŝenie Obowiązkowo: 1. Logo Programu 2. Flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemoŝliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego element ten nie jest obowiązkowy) Opcjonalnie: 1. Logo Beneficjenta 18

19 Wariant minimalny przykłady oznaczania: 19

20 Podstawowe zasady oznaczania działań - podsumowanie: Wszędzie tam, gdzie technika, wielkości oraz rodzaj materiałów na to pozwala przy oznaczeniu materiałów powinno stosować się: logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w przypadku materiałów o małych gabarytach lub gdy technika wykonania uniemoŝliwia zamieszczenie odwołania np. napis będzie nieczytelny obowiązkowe jest tylko odwołanie słowne do Unii Europejskiej), logo i nazwę Programu Innowacyjna Gospodarka, hasło określone dla Programu, Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje najlepiej wraz z wyraŝeniem Inwestujemy w waszą przyszłość (obowiązkowo przede wszystkim na tablicach informacyjnych i pamiątkowych), kolorystykę oznaczoną dla Programu (jest dowolna jednak zaleca się stosowanie bieli lub kolorów zarezerwowanych dla Programu), odpowiednią czcionkę - Arial 20

21 Działania obowiązkowe: 1. Tablice informacyjne 2. Tablice pamiątkowe 3. Tabliczki / naklejki informacyjne 4. Dokumenty 21

22 Tablice informacyjne: Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej, gdy: Całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza euro Projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych W przypadku inwestycji, w których całkowity wkład publiczny nie przekracza euro umieszczenie tablic nie jest obligatoryjne jednak jest rekomendowane (w celu zapewnienia efektywnej promocji projektu) 22

23 Tablica wewnętrzne: KTO? GDZIE? Stosuje się w wypadku pozyskania wartości niematerialnych i prawnych (nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej) W miejscach powszechnie dostępnych, takich jak: reprezentacyjne wnętrza budynków, widoczne miejsca w siedzibie beneficjenta. JAKIE? Zaleca się aby tablice informacyjne były wykonywane z materiałów trwałych, na tablicach nie naleŝy stosować agresywnych kolorów (np. pomarańczowy) WIELKOŚĆ? Wymiar tablicy powinien być proporcjonalny do wartości projektu. Zaleca się jednak aby wymiary tablicy nie były mniejsze niŝ 40 x 30 cm. 23

24 Wzór tablicy wewnętrznej

25 Tabliczki / naklejki informacyjne : Co oznaczamy? Maszyny, urządzenia, sprzęt i wyposaŝenie (komputery, drukarki, kserokopiarki, sprzęt audio ale oprogramowanie, takŝe tabliczki na drzwi) zakupione dzięki wsparciu ze środków UE Gdzie umieszczać? Bezpośrednio na urządzeniu, jednak w taki sposób, by nie utracić gwarancji, rękojmi oraz nie zniszczyć przedmiotu Jaka wielkość? Dostosowana indywidualnie do przedmiotu i proporcjonalnie do jego wielkości. Jak oznaczać? Wariant podstawowy. Jeśli wielkość przedmiotu uniemoŝliwia wariant minimalny. MoŜliwe jest stosowanie naklejek papierowych, z folii samoprzylepnej, plastikowych, metalowych. 25

26 Przykład oznakowania naklejki /plakietki informacyjne 26

27 JAK OZNACZAĆ DOKUMENTY? Oznaczeniu o współfinansowaniu podlegają wszelkie realizacji projektu (pierwsza strona) dokumenty dotyczące W szczególności: korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi partnerami oraz instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie Programu; umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno prawne na świadczenie usług (np. doradztwa); ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu; dokumentacja przetargowa; ogłoszenia w procesie udzielania zamówień publicznych Dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) nie muszą być oznaczane! W przypadku dokumentów gotowych (np. druki samokopiujące) w treść których nie ma moŝliwości ingerencji, lub w przypadku dokumentów wystawianych przez podmioty zewnętrzne oznaczanie nie jest wymagane. 27

28 Wzór korespondencji dotyczącej projektu 28

29 Wzór oznakowania okładki segregatora 29

30 Przykład oznakowania grzbietu segregatora 30

31 Działania nieobowiązkowe, ale rekomendowane: Strony internetowe Publikacje drukowane i elektroniczne Plakaty Informacje prasowe Konferencje, targi, itp. Materiały promocyjne 31

32 Beneficjenci mogą prowadzić wszelkie inne działania (poza obowiązkowymi) które przyczyniają się do popularyzacji udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka oraz efektów tych projektów dla kraju i/lub regionu. 32

33 Strony internetowe: Oznaczenie: Na stronie powinny znaleźć się elementy wariantu podstawowego oraz obowiązkowo odniesienie (link) do głównego serwisu Programu Innowacyjna Gospodarka (zaleca się takŝe umieszczenie linków odsyłających do oficjalnych stron Unii Europejskiej, do stron Instytucji Zarządzającej (MRR), Instytucji Pośredniczącej (MNiSW) i Instytucji WdraŜającej (OPI). Informacje: Wskazane jest podanie: podstawowego zakresu projektu; całkowitego kosztu projektu, wysokości dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celów i korzyści z realizacji projektu Informacje udostępnione na stronie powinny być aktualizowane wraz z rozwojem projektu! Zaleca się rozpowszechnianie informacji o stronie w publikacjach, broszurach, informacjach prasowych itp. 33

34 Publikacje: Oznaczenie: Broszury, foldery, ulotki, biuletyny itp. finansowane w ramach realizacji projektu powinny zawierać oznakowanie wg. wariantu podstawowego oraz opcjonalnie zawierać hasło promocyjne Płyty CD, DVD, VHS, pamięci flash, pliki do pobrania z www itp. na pierwszej stronie (pierwszym widocznym ekranie, oknie powitania lub tp.) informacja o współfinansowaniu + logotypy zgodnie z wariantem podstawowym Na wszystkich publikacjach musi zostać umieszczona informacja, Ŝe publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie! Wskazane jest aby wszystkie publikacje (drukowane i elektroniczne) zawierały pełne dane teleadresowe beneficjenta oraz adresy stron internetowych instytucji zaangaŝowanych w realizację projektu (IZ, IP, IPII) 34

35 Plakaty: Plakaty powinny zawierać: Ogólne informacje o projekcie; Właściwe oznaczenie wariant podstawowy (opcjonalnie hasło promocyjne) Zastosowanie: Oznaczanie pomieszczeń; Oznaczanie siedziby Beneficjenta; Imprezy promocyjne; Targi; Konferencje, itp.. Wielkość i format: Dowolne, plakat musi być czytelny o odpowiednio wyeksponowany 35

36 Materiały promocyjne: Stanowią element wspierający promocję projektu. Przy przygotowaniu materiałów promocyjnych naleŝy zwrócić szczególną uwagę na adekwatność kosztów oraz osiąganych efektów związanych z promocją projektu oraz powiązanie materiałów z celami projektu lub programu. Mogą być dystrybuowane oraz wykorzystywane podczas wydarzeń promujących projekt np. konferencji prasowych, spotkań informacyjnych, targów itp. Obowiązuje minimalny wariant oznaczania (ale w przypadku materiałów typu standy, ścianki - wariant podstawowy) 36

37 Konferencje, sympozja, targi: Podczas konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń (np. targi, wystawy itp.) dotyczących bądź prezentujących projekt naleŝy podkreślać fakt jego współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. W miejscach, w których odbywają się konferencje, szkolenia, spotkania naleŝy umieścić flagę Unii Europejskiej (bądź plakat z godłem Unii Europejskiej) oraz logo Programu. Na zaproszeniach, materiałach konferencyjnych, szkoleniowych i innych dokumentach naleŝy umieścić oznaczenia właściwe dla wariantu podstawowego. 37

38 Gdzie szukać informacji o zasadach promocji projektów? Główna strona poświęcona Programowi Innowacyjna Gospodarka Strony instytucji pośredniczących i wdraŝających działania np. W Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W Ośrodku Przetwarzania Informacji: Agnieszka Karasińska Kupis tel , Jakub Dumicz tel , 38

39 Dziękuję za uwagę! Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo