ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA"

Transkrypt

1 ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

2 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji wynikają przede wszystkim z: A. Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozdz. II, sekcja 1), Art. 8 i 9 i dotyczące: informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych; umieszczania w trakcie realizacji i po jej zakończeniu tablic informacyjnych i pamiątkowych (zgodnie z zasadami zagadnienie omówione w dalszej części) Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji WE nr 946/2009 B. Umowy o dofinansowanie projektu (właściwa realizacja zawartych umowie zapisów dotyczących informacji i promocji będzie weryfikowana podczas kontroli projektu) 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

3 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE BENEFICJENTÓW Beneficjent zobowiązany jest do wybrania CO NAJMNIEJ jednego z dostępnych narzędzi promocji. Zaleca się stosowanie większej liczby narzędzi w celu intensyfikowania działań promocyjnych Jednak - wydatek poniesiony przez Beneficjenta na informacje i promocję musi być kwalifikowany, racjonalny, a jego poniesienie uzasadnione. 2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

4 JAK PRAWIDŁOWO OZNACZYĆ PROJEKT? 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

5 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? LOGOTYP PROGRAMU 1. W zaleŝności od wariantu oznaczania stosujemy wersje kolorowe lub monochromatyczne 2. Stosując kolorową lub monochromatyczną/achromatyczną wersję logotypu wszystkie inne znaki stosujemy w takim samym wariancie (czyli jeśli logotyp Programu w wersji czarno białej, w takiej samej wersji znak Unii Dostępne warianty kolorowe: 4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

6 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? LOGOTYP PROGRAMU Dostępne warianty monochromatyczne: 5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

7 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? ZNAK UNII EUROPEJSKIEJ Dostępne warianty kolorowe: 6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

8 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? ZNAK UNII EUROPEJSKIEJ Dostępne warianty monochromatyczne: 7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

9 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW PODSTAWOWE ZASADY: 1. NaleŜy przestrzegać zasad proporcji, wszystkie umieszczane symbole powinny mieć zbliŝoną wielkość 2. Logo Unii Europejskiej nie moŝe być znacząco mniejsze niŝ logo Programu 3. Logo Beneficjenta nie moŝe być mniejsze lub większe niŝ pozostałe logotypy 4. W zestawieniach z innymi znakami logo Programu ZAWSZE znajduje się z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej. W przestrzeni pomiędzy nimi moŝna umieścić inne znaki (logo Beneficjenta) 5. Rozmieszczenie logotypów na czerwono zostały zaznaczone linie, poza które górna i dolna granica znaków Unii i Beneficjenta nie powinna wykraczać. 8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

10 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Przykład: Informujemy o tym, Ŝe projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacja musi być widoczna, czytelna i umieszczona na tzw. produkcie projektu maszynie, urządzeniu, aparaturze, broszurze, itp. Graficznie umieszczenie informacji rozumiane jest jako umieszczenie logo Programu oraz znaku Unii Europejskiej (ze słownym odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). MoŜe w niej znaleźć się takŝe logo Beneficjenta jednak tylko w miejscu na nie przeznaczonym 9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

11 INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU cd. Pod znakami graficznymi moŝe znaleźć się podpis o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nie jest to jednak bezwzględny obowiązek lecz forma opcjonalna (poza przypadkami gdzie zapis ten jest obligatoryjny o czym dalej) Informacja musi być czytelna dla szerokiego kręgu odbiorców nie zaleca się uŝywania skrótów np. UE czy POIG), zaleca się zamieszczanie na wszelkich dokumentach i materiałach pełnych nazw. WAśNE! Znaki graficzne: logo Programu, logo Beneficjenta i znak Unii Europejskiej tworzą tzw. ciąg znaków, w obszarze którego zabronione jest umieszczanie innych informacji, np. tekstu o współfinansowaniu, hasła promocyjnego itp. 10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

12 INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU cd. Treść informacji o współfinansowaniu moŝe ulegać modyfikacji, czy rozwinięciu: np. Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka*, czy: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka W przypadku produktów multimedialnych dopuszczone jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji wizualizacji. *Zgodnie z pkt Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata na potrzeby komunikacji społecznej zrezygnowano z uŝywania zwrotu program operacyjny zastępując do jedynie nazwą danego programu np. Program Innowacyjna Gospodarka 11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

13 INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU cd. Zalecana przez Instytucję Zarządzającą treść informacji o współfinansowaniu w języku angielskim "Publication ( ) part-financed by the European Union within the European Regional Development Fund" 12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

14 JAK OZNACZYĆ KROK 1 PROJEKT? JEDNOLITA IDENTYFIKACJA WIZUALNA - kolorystyka KOLORY zaleca się stosowanie bieli oraz kolorów określonych dla POIG 13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

15 JEDNOLITA IDENTYFIKACJA KROK 1 WIZUALNA - liternictwo CZCIONKA zalecana jest czcionka Arial CE Bold (tytuły) oraz Arial CE Normal (hasła, tekst, tytuł). Nie jest to jednak czcionka obowiązkowa. 14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

16 JEDNOLITA IDENTYFIKACJA WIZUALNA hasło promocyjne Hasło zostało określone dla Programu przez Instytucję Zarządzającą. JAKIE? Do wyboru mamy dwa hasła: Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje * Najlepiej wraz z wyraŝeniem Inwestujemy w waszą przyszłość GDZIE? Umieszczamy je w dowolnym miejscu (jednak zawsze poza ciągiem znaków i z wyłączeniem tablic omówienie tablic w dalszej części) * hasło wskazywane przez IZ do stosowania na tablicach informacyjnych, pamiątkowych itp. 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

17 JEDNOLITA IDENTYFIKACJA WIZUALNA oznaczenie dokumentacji Dokumentacja projektu zaleca się aby po podpisaniu umów o dofinansowanie projektu cała dokumentacja związana z jego realizacją (np. korespondencja) oraz segregatory, teczki itp. w których jest dokumentacja jest przechowywana, zawierały logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym oraz logo Programu, zgodnie z zaleceniami. 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

18 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? WARIANTY OZNACZANIA METIAŁÓW MoŜemy stosować dwa warianty oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych: Wariant podstawowy produkty o duŝych gabarytach: np. obiekty, maszyny, urządzenia Wariant minimalny produkty o małych gabarytach, których zakup lub wykonanie jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale ich wielkość uniemoŝliwia czytelne umieszczenie wariantu podstawowego Wybór stosowanego wariantu zaleŝy wielkości produktu, rodzaju i techniki jego wykonania. Zaleca się jednak stosowanie wariantu podstawowego w kaŝdym przypadku gdy warunki techniczne na to pozwalają. 17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

19 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? KROK 1 WARIANT PODSTAWOWY Przykład produktu projektu/produktu i materiału informacyjnego lub promocyjnego 1. DuŜe produkty projektu: a. budynki b. maszyny i urządzenia o duŝych gabarytach c. aparatura o duŝych gabarytach 2. DuŜe materiały (m.in. sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, billboard, roll-up, ścianki konferencyjne, stoiska targowe 3. Materiały drukowane (m.in. publikacje, broszury, ulotki, biuletyny, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia, teczki firmowe, kalendarze) 4. Strony internetowe, bazy danych, ogłoszenia internetowe 5. Filmy 6. Prezentacje Power Point Elementy wizualizacji Obowiązkowo: a. Logo Programu b. Znak Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego c. Hasło określone dla Programu (w przypadku materiałów z pkt. 2-6 opcjonalnie, w zaleŝności od wielkości, techniki wykonania itp.) Opcjonalnie a. Logo Beneficjenta b. Informacja o współfinansowaniu 18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

20 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? KROK 1 WARIANT PODSTAWOWY przykłady 19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

21 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? KROK 1 WARIANT MINIMALNY Przykład produktu projektu/produktu i materiału informacyjnego lub promocyjnego 1. Małe produkty: a. Maszyny, urządzenia, aparatura itp. o niewielkich wymiarach 2. Małe produkty i materiały (m.in. Sprzęt biurowy lub wyposaŝenie o bardzo małych wymiarach, oprogramowanie) 3. Materiały drukowane (m.in. Papier firmowy, bilety wizytowe, koperty, naklejki na sprzęt i wyposaŝenie) 4. Nadruki na płytach CD/DVD itp. 5. GadŜety o małych wymiarach Elementy wizualizacji Obowiązkowo: a. Logo Programu b. Znak Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej Opcjonalnie a. Logo Beneficjenta 20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

22 JAK WŁAŚCIWIE OZNACZYĆ PROJEKT? WARIANT MINIMALNY - przykłady Miejsce na logotyp beneficjenta/instytucji/projektu 21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

23 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE: Obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne obejmują: Tablice informacyjne Tablice pamiątkowe Tablice wewnętrzne Tabliczki / naklejki informacyjne Oznaczanie dokumentacji 22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

24 TABLICE INFORMACYJNE JAKICH PROJEKTÓW DOTYCZY? Tablica informacyjna MUSI zostać umieszczona - jeśli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu przekracza EUR i dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych GDZIE UMIESZCZAĆ? w miejscu realizacji projektu, w miejscu widocznym np. przy bramie wjazdowej na terenie realizacji projektu, w przypadku inwestycji infrastrukturalnych typu: inwestycje w budowle i budynki - na zewnątrz KIEDY UMIESZCZAĆ? JAKIE? W trakcie realizacji projektu, jednak nie później niŝ w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu Wymiar proporcjonalny do wartości projektu, jednak nie mniejszy niŝ 150 cm x 100 cm (pozioma) Napisy wykonana w sposób trwały i czytelny, litery o wielkości min. 4 cm Wykonane w sposób trwały, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, w kolorach zalecanych 23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

25 TABLICE INFORMACYJNE Układ tablicy powinien zawierać: znak Unii Europejskiej ze słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Logo Programu Innowacyjna Gospodarka Nazwę realizowanego projektu Łączny budŝet projektu oraz wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Okres realizacji projektu Hasło promocyjne Programu Informację o współfinansowaniu (w dolnej części tablicy, poza ciągiem znaków, zgodnie z przykładami zalecanymi przez IZ) 24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

26 PRZYKŁADOWY WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

27 PRZYKŁADOWY WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

28 TABLICE PAMIĄTKOWE W JAKIEJ SYTUACJI? GDZIE? W miejsce tablicy informacyjnej po zakończeniu projektu, w celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po zainstalowaniu tablic pamiątkowych naleŝy usunąć tablice informacyjne w miejscach powszechnie dostępnych (elewacje frontowe, wejścia do budynków) realizacji projektu, w miejscu widocznym np. przy bramie wjazdowej KIEDY i NA JAK DŁUGO? JAKIE? w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu na czas trwałości projektu, ale mogą pozostać na stałe nie ma obowiązku usuwania tablic pamiątkowych wymiar min. 70 cm x 50 cm (poziome), z trwałych, odpornych na zniszczenie materiałów powinny zawierać aktualne dane finansowe (naleŝy uwzględniać aneksy do umów) Obowiązkowo informacja o współfinansowaniu 27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

29 PRZYKŁADOWY WZÓR TABLICY PAMIĄTKOWEJ 28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

30 WYJĄTKI Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka, w skrajnych przypadkach, dopuszcza zamieszczanie tablic informacyjnych/pamiątkowych/wewnętrznych omniejszych wymiarach. IZ dopuszcza również możliwość zwolnienia beneficjenta zobowiązku zamieszczania na tablicy informacyjnej/pamiątkowej wartości projektu, wartości otrzymanego dofinansowania, bądź okresu realizacji projektu, jeżeli zamieszczenie takich informacji może przynieść szkodę beneficjentowi (np. wprzypadku zakupu kosztownego sprzętu komputerowego wzrasta potencjalne zagrożenie kradzieżą), lub z innych odpowiednio uargumentowanych powodów. W przypadku projektów całościowo lub częściowo objętych tajemnicą, bądź tajnych, dla których ma zastosowanie obowiązek zamieszczania tablic informacyjnych/pamiątkowych, Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka dopuszcza zwolnienie beneficjenta z tego obowiązku w miejscu realizacji projektu. Tablicę należy wówczas umieścić w siedzibie Beneficjenta. 29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

31 TABLICE WEWNĘTRZNE JAKICH PROJEKTÓW DOTYCZY? W przypadku pozyskania własności niematerialnych i prawnych (np. nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdraŝanym produktem lub usługą) Tablica informacyjna MUSI zostać umieszczona - jeśli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu przekracza EUR GDZIE UMIESZCZAĆ? w miejscu realizacji projektu, w miejscach widocznych i powszechnie dostępnych (np. reprezentacyjne wnętrza budynków) JAKIE? Wymiar umoŝliwiający właściwą ekspozycję, jednak nie mniejszy niŝ 40 cm x 30 cm (pozioma) Napisy wykonana w sposób trwały i czytelny, litery o wielkości min. 4 cm Wykonane w sposób trwały, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, w kolorach zalecanych Obowiązkowo informacja o współfinansowaniu 30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

32 TABLICE WEWNĘTRZNE 31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

33 TABLICZKI INFORMACYJNE/NAKLEJKI CZEGO DOTYCZY? Oznakowanie środków trwałych (np. maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, wyposaŝenie biura) zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oznakowanie wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup oprogramowania) GDZIE UMIESZCZAĆ? Bez pośrednio na sprzęcie lub na miejscu zainstalowania oprogramowania W przypadku produktów o bardzo małych gabarytach dopuszcza się oznaczenie opakowań (przechowywane razem z produktem i dostępne) KIEDY UMIESZCZAĆ? JAKIE? Bezpośrednio po zakupie / wprowadzeniu na stan Nie określono min. wymiaru oznaczenie musi być czytelne Oznaczenie wariant podstawowy (zalecany) lub minimalny Obowiązkowo informacja o współfinansowaniu MoŜliwe jest wykorzystywanie tabliczek plastikowych, metalowych, naklejek papierowych, czy na folii samoprzylepnej 32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

34 PRZYKŁADOWY WZÓR NAKLEJKI 33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

35 OZNACZENIE DOKUMENTÓW Oznaczeniu o współfinansowaniu podlegają wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu (co najmniej pierwsza strona) W szczególności: korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi partnerami oraz instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie Programu; umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno prawne na świadczenie usług (np. doradztwa); ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu; dokumentacja przetargowa (tam gdzie jest to moŝliwe); ogłoszenia w procesie udzielania zamówień publicznych Dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) nie muszą być oznaczane! W przypadku dokumentów gotowych (np. druki samokopiujące) w treść których nie ma moŝliwości ingerencji, lub w przypadku dokumentów wystawianych przez podmioty zewnętrzne oznaczanie nie jest wymagane. 34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

36 DZIAŁANIA NIEOBOWIĄZKOWE ALE REKOMENDOWANE Strony internetowe Publikacje drukowane i elektroniczne Plakaty Informacje prasowe Udział w konferencjach i szkoleniach Materiały promocyjne 35 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

37 STRONY INTERNETOWE/ KROK 1 ZAKŁADKI POŚWIĘCONE PROJEKTOM Na stronie głównej powinien znaleźć się odsyłacz do zakładki z informacją o projekcie (link, logo z przekierowaniem) Strony (podstrony, zakładki) powinny zawierać: logo Programu znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informację o współfinansowaniu (opcjonalnie) hasło promocyjne (opcjonalnie) logo Beneficjenta (opcjonalnie) dane teleadresowe oraz kontakt do osoby która udziela informacji na temat realizowanego projektu odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, stron poświęconych programowi, stron IZ, IP. Adres strony powinien być rozpowszechniany w publikacjach dotyczących projektu, wydawnictwach, informacjach prasowych itp. Strona (podstrona, zakładka) powinna być często aktualizowana. 36 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

38 PUBLIKACJE DRUKOWANE i ELEKTRONICZNE Oznaczenie: Broszury, foldery, ulotki, biuletyny itp. finansowane w ramach realizacji projektu powinny zawierać na okładce oznakowanie wg. wariantu podstawowego oraz opcjonalnie hasło promocyjne Płyty CD, DVD, VHS, pamięci flash, pliki do pobrania z www itp. na pierwszej stronie (pierwszym widocznym ekranie, oknie powitania lub tp.) informacja o współfinansowaniu + logotypy zgodnie z wariantem podstawowym Wskazane jest aby wszystkie publikacje (drukowane i elektroniczne) zawierały pełne dane teleadresowe beneficjenta oraz adresy stron internetowych instytucji zaangaŝowanych w realizację projektu (IZ, IP, IPII) Na wszystkich publikacjach powinna się znaleźć informacja, iŝ publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. 37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

39 PLAKATY/STANDY Plakaty powinny zawierać: Ogólne informacje o projekcie; Właściwe oznaczenie wariant podstawowy (opcjonalnie hasło promocyjne) Zastosowanie: Oznaczanie pomieszczeń; Oznaczanie siedziby Beneficjenta; Imprezy promocyjne; Targi; Konferencje, itp. Wielkość i format: Dowolne, plakat musi być czytelny o odpowiednio wyeksponowany 38 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

40 INFORMACJE PRASOWE Zaleca się informowanie mediów o projekcie i postępach w jego realizacji za pomocą informacji prasowych. Oznaczenia wariant podstawowy (hasło promocyjne opcjonalnie) Typowy układ informacji prasowej: Nagłówek krótki tytuł; Akapit wprowadzający streszczenie informacji w słowach; Tekst informacji opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii); Końcowe akapity np. dane kontaktowe Informacje prasowe mogę być udostępniane dziennikarzom podczas: Konferencji prasowych; Przesyłane faksem, em; Umieszczane na stronach internetowych 39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

41 KONFERENCJE, SPOTKANIA INFORMACYJNE Podczas konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń (np. targi, wystawy itp.) dotyczących bądź prezentujących projekt naleŝy podkreślać fakt jego współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W miejscach, w których odbywają się konferencje, szkolenia, spotkania naleŝy umieścić flagę Unii Europejskiej (bądź plakat z godłem Unii Europejskiej) oraz logo Programu. Na zaproszeniach, materiałach konferencyjnych, szkoleniowych i innych dokumentach naleŝy umieścić oznaczenia właściwe dla wariantu podstawowego. 40 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

42 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? Strony internetowe OPI w zakładce Informacja i promocja Portal poświęcony Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG dla Beneficjentów i Instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie Programu Dział Informacji i Promocji POIG i POIiŚ w OPI kontakt telefoniczny lub mailowy dane kontaktowe strona zakładka Informacja i promocja/kontakt 41 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

43 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY? 1. Źle umieszczane znaki zachwianie proporcji, niedostosowywanie wielkości (patrz czerwone linie) 2. UŜywanie złych znaków np. sama flaga Unii Europejskiej bez odniesienia nawet do Unii Europejskiej 3. Dowolność w wyborze znaków np. tylko logo Programu 4. Dowolność w stosowaniu wariantów kolorystycznych np. szary wariant logo Programu + czarno - biały znak UE + kolorowe logo Beneficjenta 5. Znak Unii Europejskiej własnej konstrukcji 42 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

44 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY? 10. Stosowanie na tablicach informacyjnych wariantu minimalnego (znak Unii Europejskiej z odwołaniem tylko do Unii Europejskiej) 11. Niewłaściwa treść informacji o współfinansowaniu brak wskazania Funduszu, czyli np. projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 12. Tworzenie Księgi Znaku projektu zawierającej błędy koszt nie będzie kosztem kwalifikowanym! 13. Widoczny brak komunikacji pomiędzy osobami realizującymi działania w ramach projektów w instytucji (gdy instytucja realizuje kilka projektów, za które odpowiadają róŝne osoby w jednych są błędy, w innych nie występują). Zalecamy lepszą komunikację między zespołami 43 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

45 Dziękuję za uwagę! Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo