ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA"

Transkrypt

1 ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

2 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji wynikają przede wszystkim z: A. Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozdz. II, sekcja 1), Art. 8 i 9 i dotyczące: informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych; umieszczania w trakcie realizacji i po jej zakończeniu tablic informacyjnych i pamiątkowych (zgodnie z zasadami zagadnienie omówione w dalszej części) Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji WE nr 946/2009 B. Umowy o dofinansowanie projektu (właściwa realizacja zawartych umowie zapisów dotyczących informacji i promocji będzie weryfikowana podczas kontroli projektu) 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

3 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE BENEFICJENTÓW Beneficjent zobowiązany jest do wybrania CO NAJMNIEJ jednego z dostępnych narzędzi promocji. Zaleca się stosowanie większej liczby narzędzi w celu intensyfikowania działań promocyjnych Jednak - wydatek poniesiony przez Beneficjenta na informacje i promocję musi być kwalifikowany, racjonalny, a jego poniesienie uzasadnione. 2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

4 JAK PRAWIDŁOWO OZNACZYĆ PROJEKT? 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

5 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? LOGOTYP PROGRAMU 1. W zaleŝności od wariantu oznaczania stosujemy wersje kolorowe lub monochromatyczne 2. Stosując kolorową lub monochromatyczną/achromatyczną wersję logotypu wszystkie inne znaki stosujemy w takim samym wariancie (czyli jeśli logotyp Programu w wersji czarno białej, w takiej samej wersji znak Unii Dostępne warianty kolorowe: 4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

6 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? LOGOTYP PROGRAMU Dostępne warianty monochromatyczne: 5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

7 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? ZNAK UNII EUROPEJSKIEJ Dostępne warianty kolorowe: 6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

8 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? ZNAK UNII EUROPEJSKIEJ Dostępne warianty monochromatyczne: 7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

9 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW PODSTAWOWE ZASADY: 1. NaleŜy przestrzegać zasad proporcji, wszystkie umieszczane symbole powinny mieć zbliŝoną wielkość 2. Logo Unii Europejskiej nie moŝe być znacząco mniejsze niŝ logo Programu 3. Logo Beneficjenta nie moŝe być mniejsze lub większe niŝ pozostałe logotypy 4. W zestawieniach z innymi znakami logo Programu ZAWSZE znajduje się z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej. W przestrzeni pomiędzy nimi moŝna umieścić inne znaki (logo Beneficjenta) 5. Rozmieszczenie logotypów na czerwono zostały zaznaczone linie, poza które górna i dolna granica znaków Unii i Beneficjenta nie powinna wykraczać. 8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

10 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Przykład: Informujemy o tym, Ŝe projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacja musi być widoczna, czytelna i umieszczona na tzw. produkcie projektu maszynie, urządzeniu, aparaturze, broszurze, itp. Graficznie umieszczenie informacji rozumiane jest jako umieszczenie logo Programu oraz znaku Unii Europejskiej (ze słownym odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). MoŜe w niej znaleźć się takŝe logo Beneficjenta jednak tylko w miejscu na nie przeznaczonym 9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

11 INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU cd. Pod znakami graficznymi moŝe znaleźć się podpis o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nie jest to jednak bezwzględny obowiązek lecz forma opcjonalna (poza przypadkami gdzie zapis ten jest obligatoryjny o czym dalej) Informacja musi być czytelna dla szerokiego kręgu odbiorców nie zaleca się uŝywania skrótów np. UE czy POIG), zaleca się zamieszczanie na wszelkich dokumentach i materiałach pełnych nazw. WAśNE! Znaki graficzne: logo Programu, logo Beneficjenta i znak Unii Europejskiej tworzą tzw. ciąg znaków, w obszarze którego zabronione jest umieszczanie innych informacji, np. tekstu o współfinansowaniu, hasła promocyjnego itp. 10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

12 INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU cd. Treść informacji o współfinansowaniu moŝe ulegać modyfikacji, czy rozwinięciu: np. Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka*, czy: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka W przypadku produktów multimedialnych dopuszczone jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji wizualizacji. *Zgodnie z pkt Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata na potrzeby komunikacji społecznej zrezygnowano z uŝywania zwrotu program operacyjny zastępując do jedynie nazwą danego programu np. Program Innowacyjna Gospodarka 11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

13 INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU cd. Zalecana przez Instytucję Zarządzającą treść informacji o współfinansowaniu w języku angielskim "Publication ( ) part-financed by the European Union within the European Regional Development Fund" 12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

14 JAK OZNACZYĆ KROK 1 PROJEKT? JEDNOLITA IDENTYFIKACJA WIZUALNA - kolorystyka KOLORY zaleca się stosowanie bieli oraz kolorów określonych dla POIG 13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

15 JEDNOLITA IDENTYFIKACJA KROK 1 WIZUALNA - liternictwo CZCIONKA zalecana jest czcionka Arial CE Bold (tytuły) oraz Arial CE Normal (hasła, tekst, tytuł). Nie jest to jednak czcionka obowiązkowa. 14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

16 JEDNOLITA IDENTYFIKACJA WIZUALNA hasło promocyjne Hasło zostało określone dla Programu przez Instytucję Zarządzającą. JAKIE? Do wyboru mamy dwa hasła: Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje * Najlepiej wraz z wyraŝeniem Inwestujemy w waszą przyszłość GDZIE? Umieszczamy je w dowolnym miejscu (jednak zawsze poza ciągiem znaków i z wyłączeniem tablic omówienie tablic w dalszej części) * hasło wskazywane przez IZ do stosowania na tablicach informacyjnych, pamiątkowych itp. 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

17 JEDNOLITA IDENTYFIKACJA WIZUALNA oznaczenie dokumentacji Dokumentacja projektu zaleca się aby po podpisaniu umów o dofinansowanie projektu cała dokumentacja związana z jego realizacją (np. korespondencja) oraz segregatory, teczki itp. w których jest dokumentacja jest przechowywana, zawierały logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym oraz logo Programu, zgodnie z zaleceniami. 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

18 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? WARIANTY OZNACZANIA METIAŁÓW MoŜemy stosować dwa warianty oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych: Wariant podstawowy produkty o duŝych gabarytach: np. obiekty, maszyny, urządzenia Wariant minimalny produkty o małych gabarytach, których zakup lub wykonanie jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale ich wielkość uniemoŝliwia czytelne umieszczenie wariantu podstawowego Wybór stosowanego wariantu zaleŝy wielkości produktu, rodzaju i techniki jego wykonania. Zaleca się jednak stosowanie wariantu podstawowego w kaŝdym przypadku gdy warunki techniczne na to pozwalają. 17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

19 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? KROK 1 WARIANT PODSTAWOWY Przykład produktu projektu/produktu i materiału informacyjnego lub promocyjnego 1. DuŜe produkty projektu: a. budynki b. maszyny i urządzenia o duŝych gabarytach c. aparatura o duŝych gabarytach 2. DuŜe materiały (m.in. sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, billboard, roll-up, ścianki konferencyjne, stoiska targowe 3. Materiały drukowane (m.in. publikacje, broszury, ulotki, biuletyny, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia, teczki firmowe, kalendarze) 4. Strony internetowe, bazy danych, ogłoszenia internetowe 5. Filmy 6. Prezentacje Power Point Elementy wizualizacji Obowiązkowo: a. Logo Programu b. Znak Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego c. Hasło określone dla Programu (w przypadku materiałów z pkt. 2-6 opcjonalnie, w zaleŝności od wielkości, techniki wykonania itp.) Opcjonalnie a. Logo Beneficjenta b. Informacja o współfinansowaniu 18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

20 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? KROK 1 WARIANT PODSTAWOWY przykłady 19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

21 JAK OZNACZYĆ PROJEKT? KROK 1 WARIANT MINIMALNY Przykład produktu projektu/produktu i materiału informacyjnego lub promocyjnego 1. Małe produkty: a. Maszyny, urządzenia, aparatura itp. o niewielkich wymiarach 2. Małe produkty i materiały (m.in. Sprzęt biurowy lub wyposaŝenie o bardzo małych wymiarach, oprogramowanie) 3. Materiały drukowane (m.in. Papier firmowy, bilety wizytowe, koperty, naklejki na sprzęt i wyposaŝenie) 4. Nadruki na płytach CD/DVD itp. 5. GadŜety o małych wymiarach Elementy wizualizacji Obowiązkowo: a. Logo Programu b. Znak Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej Opcjonalnie a. Logo Beneficjenta 20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

22 JAK WŁAŚCIWIE OZNACZYĆ PROJEKT? WARIANT MINIMALNY - przykłady Miejsce na logotyp beneficjenta/instytucji/projektu 21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

23 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE: Obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne obejmują: Tablice informacyjne Tablice pamiątkowe Tablice wewnętrzne Tabliczki / naklejki informacyjne Oznaczanie dokumentacji 22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

24 TABLICE INFORMACYJNE JAKICH PROJEKTÓW DOTYCZY? Tablica informacyjna MUSI zostać umieszczona - jeśli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu przekracza EUR i dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych GDZIE UMIESZCZAĆ? w miejscu realizacji projektu, w miejscu widocznym np. przy bramie wjazdowej na terenie realizacji projektu, w przypadku inwestycji infrastrukturalnych typu: inwestycje w budowle i budynki - na zewnątrz KIEDY UMIESZCZAĆ? JAKIE? W trakcie realizacji projektu, jednak nie później niŝ w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu Wymiar proporcjonalny do wartości projektu, jednak nie mniejszy niŝ 150 cm x 100 cm (pozioma) Napisy wykonana w sposób trwały i czytelny, litery o wielkości min. 4 cm Wykonane w sposób trwały, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, w kolorach zalecanych 23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

25 TABLICE INFORMACYJNE Układ tablicy powinien zawierać: znak Unii Europejskiej ze słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Logo Programu Innowacyjna Gospodarka Nazwę realizowanego projektu Łączny budŝet projektu oraz wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Okres realizacji projektu Hasło promocyjne Programu Informację o współfinansowaniu (w dolnej części tablicy, poza ciągiem znaków, zgodnie z przykładami zalecanymi przez IZ) 24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

26 PRZYKŁADOWY WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

27 PRZYKŁADOWY WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

28 TABLICE PAMIĄTKOWE W JAKIEJ SYTUACJI? GDZIE? W miejsce tablicy informacyjnej po zakończeniu projektu, w celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po zainstalowaniu tablic pamiątkowych naleŝy usunąć tablice informacyjne w miejscach powszechnie dostępnych (elewacje frontowe, wejścia do budynków) realizacji projektu, w miejscu widocznym np. przy bramie wjazdowej KIEDY i NA JAK DŁUGO? JAKIE? w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu na czas trwałości projektu, ale mogą pozostać na stałe nie ma obowiązku usuwania tablic pamiątkowych wymiar min. 70 cm x 50 cm (poziome), z trwałych, odpornych na zniszczenie materiałów powinny zawierać aktualne dane finansowe (naleŝy uwzględniać aneksy do umów) Obowiązkowo informacja o współfinansowaniu 27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

29 PRZYKŁADOWY WZÓR TABLICY PAMIĄTKOWEJ 28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

30 WYJĄTKI Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka, w skrajnych przypadkach, dopuszcza zamieszczanie tablic informacyjnych/pamiątkowych/wewnętrznych omniejszych wymiarach. IZ dopuszcza również możliwość zwolnienia beneficjenta zobowiązku zamieszczania na tablicy informacyjnej/pamiątkowej wartości projektu, wartości otrzymanego dofinansowania, bądź okresu realizacji projektu, jeżeli zamieszczenie takich informacji może przynieść szkodę beneficjentowi (np. wprzypadku zakupu kosztownego sprzętu komputerowego wzrasta potencjalne zagrożenie kradzieżą), lub z innych odpowiednio uargumentowanych powodów. W przypadku projektów całościowo lub częściowo objętych tajemnicą, bądź tajnych, dla których ma zastosowanie obowiązek zamieszczania tablic informacyjnych/pamiątkowych, Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka dopuszcza zwolnienie beneficjenta z tego obowiązku w miejscu realizacji projektu. Tablicę należy wówczas umieścić w siedzibie Beneficjenta. 29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

31 TABLICE WEWNĘTRZNE JAKICH PROJEKTÓW DOTYCZY? W przypadku pozyskania własności niematerialnych i prawnych (np. nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdraŝanym produktem lub usługą) Tablica informacyjna MUSI zostać umieszczona - jeśli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu przekracza EUR GDZIE UMIESZCZAĆ? w miejscu realizacji projektu, w miejscach widocznych i powszechnie dostępnych (np. reprezentacyjne wnętrza budynków) JAKIE? Wymiar umoŝliwiający właściwą ekspozycję, jednak nie mniejszy niŝ 40 cm x 30 cm (pozioma) Napisy wykonana w sposób trwały i czytelny, litery o wielkości min. 4 cm Wykonane w sposób trwały, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, w kolorach zalecanych Obowiązkowo informacja o współfinansowaniu 30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

32 TABLICE WEWNĘTRZNE 31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

33 TABLICZKI INFORMACYJNE/NAKLEJKI CZEGO DOTYCZY? Oznakowanie środków trwałych (np. maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, wyposaŝenie biura) zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oznakowanie wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup oprogramowania) GDZIE UMIESZCZAĆ? Bez pośrednio na sprzęcie lub na miejscu zainstalowania oprogramowania W przypadku produktów o bardzo małych gabarytach dopuszcza się oznaczenie opakowań (przechowywane razem z produktem i dostępne) KIEDY UMIESZCZAĆ? JAKIE? Bezpośrednio po zakupie / wprowadzeniu na stan Nie określono min. wymiaru oznaczenie musi być czytelne Oznaczenie wariant podstawowy (zalecany) lub minimalny Obowiązkowo informacja o współfinansowaniu MoŜliwe jest wykorzystywanie tabliczek plastikowych, metalowych, naklejek papierowych, czy na folii samoprzylepnej 32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

34 PRZYKŁADOWY WZÓR NAKLEJKI 33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

35 OZNACZENIE DOKUMENTÓW Oznaczeniu o współfinansowaniu podlegają wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu (co najmniej pierwsza strona) W szczególności: korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi partnerami oraz instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie Programu; umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno prawne na świadczenie usług (np. doradztwa); ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu; dokumentacja przetargowa (tam gdzie jest to moŝliwe); ogłoszenia w procesie udzielania zamówień publicznych Dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) nie muszą być oznaczane! W przypadku dokumentów gotowych (np. druki samokopiujące) w treść których nie ma moŝliwości ingerencji, lub w przypadku dokumentów wystawianych przez podmioty zewnętrzne oznaczanie nie jest wymagane. 34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

36 DZIAŁANIA NIEOBOWIĄZKOWE ALE REKOMENDOWANE Strony internetowe Publikacje drukowane i elektroniczne Plakaty Informacje prasowe Udział w konferencjach i szkoleniach Materiały promocyjne 35 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

37 STRONY INTERNETOWE/ KROK 1 ZAKŁADKI POŚWIĘCONE PROJEKTOM Na stronie głównej powinien znaleźć się odsyłacz do zakładki z informacją o projekcie (link, logo z przekierowaniem) Strony (podstrony, zakładki) powinny zawierać: logo Programu znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informację o współfinansowaniu (opcjonalnie) hasło promocyjne (opcjonalnie) logo Beneficjenta (opcjonalnie) dane teleadresowe oraz kontakt do osoby która udziela informacji na temat realizowanego projektu odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, stron poświęconych programowi, stron IZ, IP. Adres strony powinien być rozpowszechniany w publikacjach dotyczących projektu, wydawnictwach, informacjach prasowych itp. Strona (podstrona, zakładka) powinna być często aktualizowana. 36 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

38 PUBLIKACJE DRUKOWANE i ELEKTRONICZNE Oznaczenie: Broszury, foldery, ulotki, biuletyny itp. finansowane w ramach realizacji projektu powinny zawierać na okładce oznakowanie wg. wariantu podstawowego oraz opcjonalnie hasło promocyjne Płyty CD, DVD, VHS, pamięci flash, pliki do pobrania z www itp. na pierwszej stronie (pierwszym widocznym ekranie, oknie powitania lub tp.) informacja o współfinansowaniu + logotypy zgodnie z wariantem podstawowym Wskazane jest aby wszystkie publikacje (drukowane i elektroniczne) zawierały pełne dane teleadresowe beneficjenta oraz adresy stron internetowych instytucji zaangaŝowanych w realizację projektu (IZ, IP, IPII) Na wszystkich publikacjach powinna się znaleźć informacja, iŝ publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. 37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

39 PLAKATY/STANDY Plakaty powinny zawierać: Ogólne informacje o projekcie; Właściwe oznaczenie wariant podstawowy (opcjonalnie hasło promocyjne) Zastosowanie: Oznaczanie pomieszczeń; Oznaczanie siedziby Beneficjenta; Imprezy promocyjne; Targi; Konferencje, itp. Wielkość i format: Dowolne, plakat musi być czytelny o odpowiednio wyeksponowany 38 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

40 INFORMACJE PRASOWE Zaleca się informowanie mediów o projekcie i postępach w jego realizacji za pomocą informacji prasowych. Oznaczenia wariant podstawowy (hasło promocyjne opcjonalnie) Typowy układ informacji prasowej: Nagłówek krótki tytuł; Akapit wprowadzający streszczenie informacji w słowach; Tekst informacji opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii); Końcowe akapity np. dane kontaktowe Informacje prasowe mogę być udostępniane dziennikarzom podczas: Konferencji prasowych; Przesyłane faksem, em; Umieszczane na stronach internetowych 39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

41 KONFERENCJE, SPOTKANIA INFORMACYJNE Podczas konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń (np. targi, wystawy itp.) dotyczących bądź prezentujących projekt naleŝy podkreślać fakt jego współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W miejscach, w których odbywają się konferencje, szkolenia, spotkania naleŝy umieścić flagę Unii Europejskiej (bądź plakat z godłem Unii Europejskiej) oraz logo Programu. Na zaproszeniach, materiałach konferencyjnych, szkoleniowych i innych dokumentach naleŝy umieścić oznaczenia właściwe dla wariantu podstawowego. 40 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

42 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? Strony internetowe OPI w zakładce Informacja i promocja Portal poświęcony Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG dla Beneficjentów i Instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie Programu Dział Informacji i Promocji POIG i POIiŚ w OPI kontakt telefoniczny lub mailowy dane kontaktowe strona zakładka Informacja i promocja/kontakt 41 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

43 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY? 1. Źle umieszczane znaki zachwianie proporcji, niedostosowywanie wielkości (patrz czerwone linie) 2. UŜywanie złych znaków np. sama flaga Unii Europejskiej bez odniesienia nawet do Unii Europejskiej 3. Dowolność w wyborze znaków np. tylko logo Programu 4. Dowolność w stosowaniu wariantów kolorystycznych np. szary wariant logo Programu + czarno - biały znak UE + kolorowe logo Beneficjenta 5. Znak Unii Europejskiej własnej konstrukcji 42 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

44 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY? 10. Stosowanie na tablicach informacyjnych wariantu minimalnego (znak Unii Europejskiej z odwołaniem tylko do Unii Europejskiej) 11. Niewłaściwa treść informacji o współfinansowaniu brak wskazania Funduszu, czyli np. projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 12. Tworzenie Księgi Znaku projektu zawierającej błędy koszt nie będzie kosztem kwalifikowanym! 13. Widoczny brak komunikacji pomiędzy osobami realizującymi działania w ramach projektów w instytucji (gdy instytucja realizuje kilka projektów, za które odpowiadają róŝne osoby w jednych są błędy, w innych nie występują). Zalecamy lepszą komunikację między zespołami 43 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

45 Dziękuję za uwagę! Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR 2 KOMUNIKACJA WIZUALNA 1. Uszczegółowienie podrozdziału 8.2 Komunikacja wizualna

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego materiał pomocniczy do Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 Logotyp Projektu...2 Logotypy Unijne...2 Informacja o współfinansowaniu...3 Rozmieszczenie logotypów...3

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Zielona Góra, sierpień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Lista zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

zakresie informacji i promocji projektów przez beneficjentów Infrastruktura i Środowisko

zakresie informacji i promocji projektów przez beneficjentów Infrastruktura i Środowisko Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektów przez beneficjentów Działania 13.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 19 października 2010 r. O czym dzisiaj? Przypomnimypodstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu.

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu. Wykaz istotnych zamian i uzupełnień w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo

Rozdział / czego dotyczy 5.3.2 Tablice informacyjne i pamiątkowe/ 5.3.2.1 Tablice informacyjne i pamiątkowe zewnętrzne usunięcie. Lp.

Rozdział / czego dotyczy 5.3.2 Tablice informacyjne i pamiątkowe/ 5.3.2.1 Tablice informacyjne i pamiątkowe zewnętrzne usunięcie. Lp. Wykaz istotnych zamian i uzupełnień w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 2007 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane działania komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Oświęcim, 20 listopada 2012 r. 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Gdańsk 06.03.2008 r. Informacja i Promocja. KTO? Obowiązek informowania o współfinansowaniu środków

Bardziej szczegółowo

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców Każdy beneficjent korzystający ze środków PO KL ma obowiązek promowania

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU Szczecin, 14 kwietnia 2008 Anna Błeszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Podstawy prawne Narzędzia informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Działania promocyjne są niezbędne Rozporządzenie 1828/2006 (art. 8 i 9) Umowa o dofinansowanie (par. 18) Wytyczne MRR: Zasady promocji projektów dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Podstawowe zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Niniejszy dokument określa zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego. Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. dla rozwoju Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego. Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. dla rozwoju Polski Wschodniej 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień 2010 r. 4 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 Wydawca: Polska

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny.

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny. Wzór wizualizacji 1 Załącznik nr 5 Zgodnie z 2 ust. 1 i 3 umowy każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 26 kwietnia 2012 r. Wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Programem

Bardziej szczegółowo

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Załącznik Nr 7 do Umowy o dofinansowanie Projektu OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Obowiązki informacyjne Beneficjenta Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Podstawowym dokumentem regulującym sposób realizacji przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Lipiec 2009 Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

materiały promocyjno-informacyjne PARP

materiały promocyjno-informacyjne PARP materiały promocyjno-informacyjne PARP 4 rozkładana tablica informacyjna, tzw. fast move" " baner na strony internetowe teczka papierowa notes prezentacja multimedialna ulotka publikacje - broszura informacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 26 kwietnia 2012 r. autokorekta Rozdziału 6.1.5. 25 lipca

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania logo. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zasady stosowania logo. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zasady stosowania logo Instytucje zaangaŝowane we wdraŝanie poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), są zobowiązane, zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr

Bardziej szczegółowo

GMINA BRAŃSZCZYK. http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf

GMINA BRAŃSZCZYK. http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf Załącznik Nr. 3 do zaproszenia z dnia 09.11.2009 r. Opis przedmiotu zamówienia pt.. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Zasady promocji projektów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady promocji projektów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1191/12 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 11.10.2012 r. Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Obowiązki informacyjne Beneficjenta Załącznik nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu Obowiązki informacyjne Beneficjenta Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 21 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wydział Informacji i Promocji 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do umowy o dofinansowanie OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

Załącznik nr do umowy o dofinansowanie OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Załącznik nr do umowy o dofinansowanie OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Obowiązki informacyjne beneficjenta Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty

Bardziej szczegółowo

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE Spis treści 2. 2.1. ZSDY OGÓLNE 2.2. WERSJE JĘZYKOWE 2.3. ROZMIR, PROPORCJE I POŁOŻENIE N STRONIE 2.3.1. PRZYKŁD ZSTOSOWNI ZNKU MTP 2.4. WIELKOŚCI MINIMLNE 2.5. KOLORYSTYK 2.6. TBEL KOLORYSTCZN 2.7. POLE

Bardziej szczegółowo

Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Niniejszy dokument określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych Księgaidentyfikacji identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Księga wizualnej szwajcarsko-polskiego programuprogramu współpracy.współpracy Część2 2- Obowiązujące - Obowiązkowe i rekomendowane wzory

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra Jelenia Góra 22.08.2012r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej i plakietek informacyjnych Szanowni

Bardziej szczegółowo