Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Lista zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów przyjętych w drodze uchwały Nr 128/801/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r., zmienionych Uchwałą Nr 253/2102/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. Strona Dotychczasowy zapis Propozycja zmiany Wpływ zmiany Wytyczne zaczynają obowiązywać po 45 dniach od podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa o ich przyjęciu. Wszelkie materiały, w tym dokumentacja sporządzona przed dniem uaktualnienia Wytycznych, powinny być zgodne z wskazówkami zawartymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów z dnia 28 sierpnia 2008 (Uchwała Nr 128/801/08) 4.1 Wymagania w zakresie działań informacyjnopromocyjnych, powinny być stosowane w szczególności do: a. korespondencji prowadzonej w sprawie realizacji projektu z wykonawcami oraz instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie LRPO, b. umów z wykonawcami, c. dokumentacji przetargowej, d. ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy, 3.4 Wytyczne zaczynają obowiązywać po 14 dniach od podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa o ich przyjęciu. Wszelkie materiały, w tym dokumentacja sporządzona przed dniem uaktualnienia Wytycznych, powinny być zgodne ze wskazówkami zawartymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów z dnia 8 czerwca 2010 r. (Uchwała Nr 253/2102/10). 4.1 Wymagania w zakresie działań informacyjnopromocyjnych, powinny być stosowane w szczególności do: a. korespondencji prowadzonej w sprawie realizacji projektu z wykonawcami oraz instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie LRPO, b. umów z wykonawcami, c. dokumentacji przetargowej, d. ogłoszeń i dokumentacji dotyczących wyboru

2 4/5 e. materiałów konferencyjnych, materiałów multimedialnych, szkoleniowych, broszur, ulotek, plakatów, gadŝetów, f. materiałów prasowych, g. stron internetowych informujących o realizowanym projekcie, h. oznaczenia róŝnego rodzaju urządzeń i sprzętów nabytych w ramach projektu, i. oznaczenia miejsc budowy, nieruchomości, w których realizowany jest projekt, z informacją, Ŝe dana nieruchomość została wybudowana/zakupiona ze środków pomocowych (jeśli dotyczy), j. pozostałych elementów projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań. 4.4 Do duŝych materiałów informacyjnych naleŝą w szczególności: a. tablice informacyjne, b. tablice pamiątkowe, c. billboardy, plakaty, d. banner, stand, roll-up, ścianki konferencyjne, e. namioty, stoiska wystawowe itp. f. publikacje foldery, ulotki, g. informacje prasowe, wykonawcy, e. materiałów konferencyjnych, materiałów multimedialnych, szkoleniowych, broszur, ulotek, plakatów, gadŝetów, f. materiałów prasowych, g. stron internetowych informujących o realizowanym projekcie, h. oznaczenia róŝnego rodzaju urządzeń i sprzętów nabytych w ramach projektu, i. oznaczenia miejsc budowy, nieruchomości, w których realizowany jest projekt, z informacją, Ŝe dana nieruchomość została wybudowana/zakupiona ze środków pomocowych (jeśli dotyczy), j. pozostałych elementów projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań. 4.4 Do duŝych materiałów informacyjnych naleŝą w szczególności: a. tablice informacyjne (reklamowe), b. tablice pamiątkowe, c. billboardy, plakaty, d. banner, stand, roll-up, ścianki konferencyjne, e. namioty, stoiska wystawowe itp., f. publikacje (np. foldery, ulotki, biuletyny itp.), g. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe,

3 h. ogłoszenia i artykuły prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, i. reklamy prasowe informujące o realizacji inwestycji z środków LRPO j. Strony internetowe, k. ogłoszenia internetowe, l. filmy, m. prezentacje multimedialne 4.5 Do małych materiałów promocyjnych zalicza się między innymi a. gadŝety: długopisy, kubki, breloczki itp. b. nadruki na płytach CD/DVD, itp. c. papier firmowy, d. bilety wizytowe, e. karty grzecznościowe, f. koperty, korespondencja w ramach projektu g. naklejki na sprzęt i wyposaŝenie itp. h. identyfikatory Hasło LRPO Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego umieszczane moŝe być w dowolnym miejscu materiału promocyjnego, poza paskiem logotypów Treść informacji o współfinansowaniu moŝe być poddawana modyfikacji, rozwinięciu. MoŜe być umieszczana tylko pod paskiem logotypów h. strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych, i. filmy, j. prezentacje multimedialne Do małych materiałów promocyjnych zalicza się między innymi: a. gadŝety (np. długopisy, kubki, breloczki itp.), b. nadruki na płytach CD/DVD itp., c. papier firmowy, d. bilety wizytowe, grzecznościowe, e. naklejki na sprzęt i wyposaŝenie itp Hasło LRPO Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego umieszczane moŝe być w dowolnym miejscu materiału promocyjnego, poza paskiem logotypów Treść informacji o współfinansowaniu moŝe być poddawana modyfikacji jedynie poprzez rozwinięcie. MoŜe być umieszczana w dowolnym miejscu materiału, musi być jednak umieszczana

4 poza paskiem logotypów W przypadku materiałów wymienionych w punkcie 4.4 w podpunktach d-m stosowanie hasła nie jest obowiązkowe. Jest zalecane, opcjonalne w zaleŝności od wielkości, rodzaju, charakteru i techniki wykonania W przypadku, jeŝeli Beneficjent posiada własny logotyp, istnieje moŝliwość umieszczenia go na tablicy informacyjnej/pamiątkowej oraz w pasku logotypów przed logotypem Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zaś po logotypie marki województwa lubuskiego z dopiskiem Lubuskie Warte Zachodu Wariant minimalny przewiduje zamieszczenie na materiałach co najmniej: a. logo NSS z dopiskiem Program Regionalny b. logo województwa lubuskiego z dopiskiem Lubuskie Warte zachodu c. flagę UE wraz z dopiskiem Unia Europejska (w wyjątkowych sytuacjach, gdy technika wykonania uniemoŝliwia czytelne umieszczenie odwołania słownego, element ten jest nieobowiązkowy) W przypadku materiałów wymienionych w punkcie 4.4 w podpunktach d-j stosowanie hasła nie jest obowiązkowe. Jest zalecane, opcjonalne w zaleŝności od wielkości, rodzaju, charakteru i techniki wykonania materiału W przypadku, jeŝeli Beneficjent posiada własny logotyp, istnieje moŝliwość umieszczenia go na materiale informacyjnym i promocyjnym w pasku logotypów przed logotypem Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zaś po logotypie marki województwa lubuskiego z dopiskiem Lubuskie warte zachodu, zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności (stanowiącej załącznik nr 1 do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata , zamieszczonej na stronie internetowej Wariant minimalny przewiduje zamieszczenie na materiałach co najmniej: a. logo NSS z dopiskiem Program Regionalny, b. logo województwa lubuskiego z dopiskiem Lubuskie warte zachodu, c. flagę UE wraz z dopiskiem Unia Europejska (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemoŝliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy). 5.3 Informacje o zakresie realizacji projektu i o wsparciu z Unii 5.3 Beneficjent jest zobowiązany do promowania projektu od dnia

5 Europejskiej powinny zostać zamieszczone w momencie rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu. 5.4 W przypadku, gdy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu przypada przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, wówczas Beneficjent zobligowany jest do zamieszczenia tablicy informacyjnej w dzień po podpisaniu Umowy. 5.5 w przypadku duŝych inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 10 mln PLN, beneficjent zobowiązany jest stosować billboardy, które powinny wyraźnie informować o zaangaŝowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację projektu Wielkość stosowanej tablicy powinna zostać dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje. Rozmiary billboardu nie powinny być mniejsze niŝ 2 m na 2,5 m Układ billboardu musi spełniać następujące warunki: co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno być poświęcone informacji o zaangaŝowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w realizację projektu, na tablicy naleŝy zamieścić elementy wizualizacji wg wariantu podstawowego rozmiar czcionki uŝytej do wskazania na finansowy wkład UE nie moŝe być mniejszy niŝ rozmiar napisu podpisania umowy o dofinansowanie. Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań promocyjnych. 5.4 Od dnia podpisania umowy beneficjent ma obowiązek oznakowania odpowiednimi znakami i informacjami dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu, nawet tej sprzed podpisania umowy. W przypadku dokumentacji pochodzącej z okresu przed podpisaniem umowy, obowiązek zostanie spełniony jeśli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie się na wszelkich dokumentach. 5.5 W przypadku duŝych inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 10 mln PLN, beneficjent zobowiązany jest stosować billboardy, które powinny wyraźnie informować o zaangaŝowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację projektu Wielkość billboardu powinna zostać dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje. Rozmiary billboardu nie powinny być mniejsze niŝ 2 m na 2,5 m Billboard musi być umieszczony wkrótce po rozpoczęciu projektu, a najpóźniej, gdy rozpoczynają się prace budowlane lub infrastrukturalne Liczba billboardów, jakie beneficjent musi umieścić w danym projekcie zaleŝy od liczby miejsc realizacji projektu, w których prowadzone są roboty infrastrukturalne lub budowlane i od wartości wkładu publicznego do tych robót. Billboardy powinny zostać umieszczone w kaŝdym miejscu realizacji projektu, gdzie prowadzone są indywidualne roboty infrastrukturalne lub budowlane, do których wartość wkładu

6 7 wskazującego na udział krajowy, chociaŝ format pisma moŝe być inny, dodatkowo billboard moŝe zawierać informację na temat wartości inwestycji oraz procentowego udziału środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł w jej finansowaniu zaleca się stosowanie białego tła. Nie dopuszczalne jest stosowanie jako tła kolorów jaskrawych. W załączniku nr 3. znajduje się przykładowy sposób rozmieszczenia informacji na tablicy. Punkt stosuje się odpowiednio w stosunku do wszelkich innych tablic informacyjnych z wyłączeniem tablicy pamiątkowej, opisanej w punkcie Dla projektów infrastrukturalnych o wartości poniŝej 10 mln PLN tj. m.in.: budowy, przebudowy, modernizacji dróg, budynków, mostów, kanalizacji, sieci wodociągowych itp. stosuje się tablice informacyjne Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla billboardu. Tablica nie powinna być mniejsza niŝ 70 cm x 90 publicznego przekracza euro. Aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza kwotę euro naleŝy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu naleŝy zastosować kurs wymiany PLN/EUR, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Kursy wymiany EBC dostępne są pod adresem: Układ billboardu musi spełniać następujące warunki: a. na billboardzie naleŝy zamieścić elementy wizualizacji wg wariantu podstawowego, b. dodatkowo billboard moŝe zawierać informację na temat wartości inwestycji oraz procentowego udziału środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł w jej finansowaniu. c. zaleca się stosowanie białego tła. Nie jest dopuszczalne stosowanie jako tła kolorów jaskrawych. W załączniku nr 3. znajduje się przykładowy sposób rozmieszczenia informacji na billboardzie. Punkt stosuje się odpowiednio w stosunku do wszelkich innych tablic informacyjnych z wyłączeniem tablicy pamiątkowej, opisanej w punkcie Dla projektów infrastrukturalnych o wartości poniŝej 10 mln PLN tj. m.in.: budowy, przebudowy, modernizacji dróg, budynków, mostów, kanalizacji, sieci wodociągowych itp. stosuje się tablice informacyjne Tablica informacyjne musi być umieszczona wkrótce po rozpoczęciu projektu, a najpóźniej, gdy rozpoczynają się prace

7 cm. budowlane lub infrastrukturalne Napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Kolor tablicy powinien być biały. Informacje zawarte na tablicach informacyjnych powinny zawierać elementy wariantu podstawowego. 5.7 w przypadku małych inwestycji (zakup sprzętu, wyposaŝenia, zagospodarowanie terenu) stosowane są tabliczki informacyjne. Minimalna wielkość tabliczki to 25 cm x 30cm Liczba tablic informacyjnych, jakie beneficjent musi umieścić w danym projekcie zaleŝy od liczby miejsc realizacji projektu, w których prowadzone są roboty infrastrukturalne lub budowlane i od wartości wkładu publicznego do tych robót. Tablice informacyjne powinny zostać umieszczone w kaŝdym miejscu realizacji projektu, gdzie prowadzone są indywidualne roboty infrastrukturalne lub budowlane, do których wartość wkładu publicznego przekracza euro. Aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza kwotę euro naleŝy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu naleŝy zastosować kurs wymiany PLN/EUR, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Kursy wymiany EBC dostępne są pod adresem: Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla billboardu. Tablica nie powinna być mniejsza niŝ 70 cm x 90 cm Napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Zaleca się stosowanie białego tła dla tablic informacyjnych. Nie jest dopuszczalne stosowanie jako tła kolorów jaskrawych. Informacje zawarte na tablicach informacyjnych powinny zawierać elementy wariantu podstawowego. 5.7 W przypadku małych inwestycji (zakup sprzętu, wyposaŝenia, zagospodarowanie terenu) stosowane są tabliczki informacyjne. Minimalna wielkość tabliczki to 25 cm x 30cm.

8 7 7/ Informacje zawarte na tabliczkach powinny zawierać elementy wariantu podstawowego 5.8 Naklejki (wlepki) stosowane są w przypadku zakupu wyposaŝenia, komputerów, środków transportu, mniejszych środków trwałych Naklejka powinna być naklejona bezpośrednio na dany przedmiot, jednakŝe w taki sposób, aby nie utracić gwarancji lub rękojmi, nie zniszczyć przedmiotu W przypadku środków transportu naklejkę moŝna zamieścić w sposób umoŝliwiający jej bezpieczne usuniecie po okresie trwałości projektu Wielkość naklejki powinna być dostosowana indywidualnie do przedmiotu i proporcjonalnie do jego wielkości. Jeśli wielkość zakupionego środka trwałego na to pozwala naleŝy stosować wariant podstawowy. W przeciwnym wypadku stosuje się wariant minimalny. 5.9 W celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach LRPO. Stosuje się tablice pamiątkowe Stałe tablice pamiątkowe naleŝy umieszczać w miejscach publicznych po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. Zakłada się, iŝ wielkość takich tablic powinna być nie mniejsza 70 cm x Tabliczka informacyjna musi być umieszczona wkrótce po rozpoczęciu projektu Informacje zawarte na tabliczkach powinny zawierać elementy wariantu podstawowego. 5.8 KaŜdy sprzęt i wyposaŝenie zakupione w ramach projektu musi być oklejone naklejką (wlepką). Naklejki (wlepki) stosowane są np. w przypadku zakupu wyposaŝenia, komputerów, środków transportu, mniejszych środków trwałych itp Naklejka powinna być naklejona niezwłocznie po zakupie danego przedmiotu, bezpośrednio na dany przedmiot, jednakŝe w taki sposób, aby nie utracić gwarancji lub rękojmi, nie zniszczyć przedmiotu W przypadku środków transportu naklejkę moŝna zamieścić w sposób umoŝliwiający jej bezpieczne usunięcie po okresie trwałości projektu Wielkość naklejki powinna być dostosowana indywidualnie do przedmiotu i proporcjonalnie do jego wielkości. Jeśli wielkość zakupionego środka trwałego na to pozwala, naleŝy stosować wariant podstawowy. W przeciwnym wypadku stosowany powinien być wariant minimalny. 5.9 Nie później niŝ 6 miesięcy od zakończenia projektu, beneficjent ma obowiązek umieszczenia widocznej tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji Wielkość tablicy pamiątkowej powinna być nie mniejsza niŝ 70 cm x 90 cm Tablica pamiątkowa musi zawierać elementy wizualizacji

9 cm. wg wariantu podstawowego Napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter na niej zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy W sytuacji gdy rzeczowa realizacja projektu dobiegła końca przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Beneficjent zamieszcza tablicę pamiątkową, po podpisaniu Umowy Tablice pamiątkowe muszą zawierać elementy wizualizacji wg wariantu podstawowego Beneficjent moŝe równieŝ zamieścić informację na temat wartości inwestycji oraz procentowego udziału środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł w jej finansowaniu Jako tła tablicy pamiątkowej nie naleŝy uŝywać jaskrawych kolorów Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji W przypadku budowy lub modernizacji całych budynków, tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku Dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzaleŝniona od warunków powierzchniowych i moŝe być mniejsza od wymaganej W przypadku wszystkich innych inwestycji, gdzie niemoŝliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy Beneficjent moŝe równieŝ zamieścić informację na temat wartości inwestycji oraz procentowego udziału środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł w jej finansowaniu Napisy na tablicy pamiątkowej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Zaleca się stosowanie białego tła dla tablic pamiątkowych. Nie jest dopuszczalne stosowanie jako tła kolorów jaskrawych Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji W przypadku budowy lub modernizacji całych budynków, tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku Dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzaleŝniona od warunków powierzchniowych, jednak nie mniejsza niŝ 70 cm x 90 cm W przypadku wszystkich innych inwestycji, gdzie niemoŝliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm x 90 cm, naleŝy umieścić tabliczkę z przejrzystą i czytelną informacją o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu projektu oraz zawierającą wszystkie elementy wymagane dla tablic pamiątkowych. Minimalna wielkość tabliczki to 25 cm x 30 cm JeŜeli projekt Beneficjenta, realizowany w ramach przyznanej pomocy publicznej, polega na inwestycji w infrastrukturę połączoną z zakupem wyposaŝenia, na tablicy

10 pamiątkowej o wymiarach 70 cm x 90 cm, naleŝy umieścić tabliczkę z przejrzystą i czytelną informacją o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu projektu oraz zawierającą wszystkie elementy wymagane dla tablic pamiątkowych. Minimalna wielkość tabliczki to 25 cm x 30 cm JeŜeli projekt Beneficjenta, realizowany w ramach przyznanej pomocy publicznej, polega na inwestycji w infrastrukturę połączoną z zakupem wyposaŝenia, na tablicy pamiątkowej powinna znaleźć się informacja na ten temat w postaci tekstu:,,wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposaŝenia dla projektu pt są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W przypadku projektów w których pomoc publiczna nie występuje na tablicy pamiątkowej powinna znaleźć się informacja na ten temat w postaci tekstu:,,wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposaŝenia dla projektu pt są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na elementach wyposaŝenia budynku, zakupionych w związku z realizacją projektu oznaczonego w wyŝej wskazany sposób nie umieszcza się dodatkowych oznaczeń. Na środkach trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu a znajdujących się w budynkach oznaczonych w wskazany wyŝej sposób zamieszcza się dodatkowe oznaczenia Na środkach trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu a znajdujących się w budynkach oznaczonych w wyŝej wskazany. sposób zamieszcza się dodatkowe oznaczenia. pamiątkowej powinna znaleźć się informacja na ten temat w postaci tekstu:,,wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposaŝenia dla projektu pt są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W przypadku projektów w których pomoc publiczna nie występuje na tablicy pamiątkowej powinna znaleźć się informacja na ten temat w postaci tekstu:,,wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposaŝenia dla projektu pt są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na środkach trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu a znajdujących się w budynkach oznaczonych w wskazany wyŝej sposób zamieszcza się oznaczenia, opisane w punkcie Tablica pamiątkowa powinna zastąpić billboard/tablicę informacyjną/tabliczkę informacyjną nie później niŝ 6 miesięcy od zakończenia projektu. Dopuszczalne jest pozostawienie tablicy informacyjnej, gdy spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej Tablice pamiątkowe naleŝy umieszczać na okres co najmniej 3/5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu, w zaleŝności od okresu trwałości projektu zawartego w umowie o dofinansowaniu. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu.

11 W przypadku zakupu sprzętu ruchomego naleŝy zamieścić na nim elementy wymagane dla materiałów informacyjnych i promocyjnych w postaci naklejek W przypadku projektów polegających tylko na zakupie pojedynczego sprzętu i urządzeń naleŝy oznaczyć sprzęt logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo Programu Regionalnego oraz logo Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Dla pozostałych inwestycji naleŝy stosować taki sposób oznaczenia, aby informacja o współfinansowaniu projektu w ramach środków Unii Europejskiej nie budziła wątpliwości Tablica pamiątkowa powinna zastąpić billboard/tablicę informacyjną/tabliczkę informacyjną w momencie rzeczowego zakończenia projektu Tablice pamiątkowe naleŝy umieszczać na okres co najmniej 3/5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu, w zaleŝności od okresu trwałości projektu zawartego w umowie o dofinansowaniu. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu. Dopuszczalne jest pozostawienie tablicy informacyjnej, gdy spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej W wyjątkowych sytuacjach i przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie kolorystyki czarni-białej w konstrukcji tablicy pamiątkowej Wszystkie publikacje oraz narzędzia komunikacji audiowizualnej na stronie tytułowej publikacji bądź stronie wprowadzającej (początkowej), w przypadku środka audiowizualnego, muszą zawierać elementy wskazane 5.10 W przypadku zastosowania jako narzędzia komunikacyjnego którejkolwiek z form prezentacji oferowanych przez TV, radio, prasę, beneficjent jest zobowiązany poinformować o fakcie współfinansowania projektu ze środków

12 w wytycznych jako wariant podstawowy lub minimalny. Unii Europejskiej Dopuszcza się organizowanie dodatkowych akcji promocyjnych związanych z waŝnymi etapami realizacji projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem połoŝenia kamienia węgielnego pod budowę etc Wszystkie te wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości opinii publicznej Instrumentami, które mogą być w tym celu wykorzystane są: a. konferencje prasowe, b. notki prasowe, c. strony internetowe Do wszystkich powyŝszych przedsięwzięć naleŝy zastosować elementy wariantu podstawowego, bądź minimalnego, tak by nie było wątpliwości o źródłach finansowania i aby promocja projektu była prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami W przypadku publikacji prasowej oraz audycji telewizyjnej beneficjent powinien zastosować elementy wizualizacji wg wariantu podstawowego W przypadku emisji audycji radiowej wystarczającym jest komunikat o fakcie współfinansowania audycji ze środków Unii Europejskiej (bez podawania nazwy Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ) Dopuszcza się organizowanie dodatkowych akcji promocyjnych związanych z waŝnymi etapami realizacji projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem połoŝenia kamienia węgielnego pod budowę itp Wszystkie te wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości opinii publicznej Instrumentami, które mogą być w tym celu wykorzystane są: a. konferencje prasowe, b. notki prasowe, c. strony internetowe.

13 Strona 12 Załącznik nr 3. Dotychczasowy zapis Załącznik nr 3. Propozycja zmiany Wpływ zmiany 1. Tablica informacyjna/ pamiątkowa 1. Przykład rozmieszczenia elementów graficznych i tekstu na tablicy informacyjnej/pamiątkowej wraz z liniami pomocniczymi, określającymi wielkość logotypów względem siebie: 2. Logo województwa lubuskiego: 2. Przykładowy pasek logotypów z logotypem Beneficjenta: własnym 3. Przy logo województwa lubuskiego w napisie Lubuskie Warte

14 zachodu obligatoryjnie naleŝy stosować czcionkę Sansation: 3. Logo województwa lubuskiego: 4. Przy logo województwa lubuskiego w napisie Lubuskie warte zachodu obligatoryjnie naleŝy stosować czcionkę Sansation:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik nr 7 do SIWZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Projekt pt. Regionalny System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wersja 2.0 Zielona Góra, 8 czerwca 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Zielona Góra, sierpień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR 2 KOMUNIKACJA WIZUALNA 1. Uszczegółowienie podrozdziału 8.2 Komunikacja wizualna

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane działania komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja

Promocja i informacja Promocja i informacja Działania promocyjne i informacyjne to nieodłączny element procesu wdraŝania projektu, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. KaŜdy beneficjent ma obowiązek informowania

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego materiał pomocniczy do Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Oświęcim, 20 listopada 2012 r. 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU Szczecin, 14 kwietnia 2008 Anna Błeszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Podstawy prawne Narzędzia informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

Promocja w projektach

Promocja w projektach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Promocja w projektach Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Interreg V-A RCz-PL 25 kwietnia 2017 r., Bielsko-Biała Promocja - dokumenty Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I. Tablice informacyjne. 1. Tablice informacyjne są umieszczane przez beneficjenta,

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem Spis treści 1. WSTĘP 3 2. OMÓWIENIE ZNAKU LGD SOLNA DOLINA 4 2.1. Znak LGD Solna Dolina w pełnej wersji kolorystycznej... 4 2.2. Znak LGD Solna Dolina w wersji monochromatycznej... 4 3. INFORMACYJNE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Podstawowym dokumentem regulującym sposób realizacji przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, czerwiec 2013 r. 1 1. Podstawy Prawne... 3 2. Oznaczanie materiałów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 Logotyp Projektu...2 Logotypy Unijne...2 Informacja o współfinansowaniu...3 Rozmieszczenie logotypów...3

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 30.06.2010 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, styczeń 2013 r. 1 1. Podstawy Prawne... 3 2. Oznaczanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie promocji i informacji dla Beneficjenta w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wytyczne w zakresie promocji i informacji dla Beneficjenta w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wytyczne w zakresie promocji i informacji dla Beneficjenta w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, 11.2008 r. Spis treści: Wstęp... 3 Działania informacyjno

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców Każdy beneficjent korzystający ze środków PO KL ma obowiązek promowania

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania logo. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zasady stosowania logo. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zasady stosowania logo Instytucje zaangaŝowane we wdraŝanie poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), są zobowiązane, zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR

Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR Marzec 2005 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne informacje...3 II. Działania informacyjne i reklamowe...3 III. Instrumenty informacji i promocji...4

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r.

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r. Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER Katowice, 23 listopada 2017 r. Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska Promocja projektu Szkolenie z Kontrolerem Program Interreg V A Republika Czeska Polska Wałbrzych: 8 czerwca 2017 r. Ramy prawne: INTERREG V-A Republika Czeska Polska Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 26 kwietnia 2012 r. Wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Programem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia... Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny.

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny. Wzór wizualizacji 1 Załącznik nr 5 Zgodnie z 2 ust. 1 i 3 umowy każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Niezwłocznie po rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI PROJEKTU PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY WIZUALIZACJI PROJEKTU PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY WIZUALIZACJI PROJEKTU PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 LOGOTYP PROJEKTU...2 LOGOTYPY UNIJNE...2 LOGOTYP POKL NA KOLOROWYCH TŁACH...3 LOGOTYP POKL W WARIANTACH

Bardziej szczegółowo

Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1 Regulacje prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie Projekt, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, sierpień

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 26 kwietnia 2012 r. autokorekta Rozdziału 6.1.5. 25 lipca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA Promocja i informacja projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Załącznik Nr 7 do Umowy o dofinansowanie Projektu OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Obowiązki informacyjne Beneficjenta Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Katowice, maj 2011 r.

Katowice, maj 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Katowice, maj 2011 r. Spis treści 1. Cel promocji...3

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Działania promocyjne są niezbędne Rozporządzenie 1828/2006 (art. 8 i 9) Umowa o dofinansowanie (par. 18) Wytyczne MRR: Zasady promocji projektów dla

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 956/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 lipca 2013 r. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 12/12/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regulacje prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Szkolenie dla Partnerów KSOW, Poznań, 3 lutego 2017 r.

Obowiązki Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Szkolenie dla Partnerów KSOW, Poznań, 3 lutego 2017 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo