Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013"

Transkrypt

1 Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane działania komunikacyjne, które budują wyrazistą, przyjazną i szanowaną markę Funduszy Europejskich w Polsce Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich) oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (w zakresie II Osi Priorytetowej) 2

3 Co to jest promocja projektu? Idea promocji projektów: obowiązek informowania opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy europejskich przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć zwiększenie świadomości na temat sposobu, w jaki działa Unia Europejska oraz na co są wydatkowane środki, pochodzące z jej budżetu Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektów, współfinansowanych z Funduszy Europejskich wynika z uregulowań, zawartych w przepisach prawa oraz innych dokumentów Instytucji Zarządzającej Programem. 3

4 PODRĘCZNIK BENEFICJENTA Promocja projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (wersja sierpień 2012) 4

5 Zasady promocji projektu w ramach MRPO Zasady promocji projektów obowiązują wszystkich Beneficjentów MRPO od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu Obowiązkiem każdego Beneficjenta MRPO jest zapewnienie informowania opinii publicznej o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków MRPO. Wybór narzędzi, wykorzystywanych w celu promocji i informacji powinien być uzależniony od wartości i charakteru danego projektu. Koszty obowiązkowych działań promocyjnych i informacyjnych oraz inne wydatki na promocję mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile stanowi tak umowa o dofinansowanie projektu. Wydatki te muszą zostać ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu. Wszystkie działania, opisane we wniosku o dofinansowanie muszą zostać zrealizowane, dlatego już na etapie tworzenia projektu należy odpowiednio zaplanować wszystkie działania promocyjne (np. tablice informacyjne/pamiątkowe) 5

6 Podstawowe obowiązki Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych oznaczenie miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt informacją o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych (np. tablice informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne), umieszczenie we wszystkich dokumentach i materiałach, dotyczących projektu informacji o współfinansowaniu ze środków unijnych (np. dokumentacja przetargowa, korespondencja, umowy o pracę), poinformowanie uczestników projektu o fakcie dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich. Obowiązek odpowiedniego oznakowania dokumentacji i materiałów, dotyczy tylko dokumentów bezpośrednio związanych z projektem, a nie całej działalności Beneficjenta.

7 Materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu Korespondencja prowadzona w sprawach projektu w tym: z wykonawcami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie MRPO. Umowy z wykonawcami oraz dokumentacja przetargowa. Umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk. Ogłoszenia o wyborze wykonawcy. Ogłoszenia naboru personelu. Ogłoszenia uczestników projektów szkoleniowych. Listy obecności uczestników projektów szkoleniowych. Materiały konferencyjne, szkoleniowe, broszury, materiały multimedialne, broszury,. Strony internetowe, zawierające informację o projektach realizowanych z Funduszy Europejskich. Materiały prasowe oraz inne materiały stosowane przy realizacji projektu. 7

8 Zasady promocji projektu w ramach MRPO Wszystkie wydarzenia, związane z realizacją projektu, powinny zostać podane do publicznej wiadomości. W przypadku realizacji dużych projektów (w których całkowity wkład publiczny operacji przekracza euro), zaleca się przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej, dotyczącej projektu i sporządzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej z każdego etapu realizacji projektu, np.: konferencja prasowa, ogłoszenia w mediach na etapie inauguracji i zakończenia realizacji projektu, ogłoszenia w mediach na temat rezultatów projektu, strona internetowa, zawierająca aktualne informacje o projekcie lub materiały filmowe. 8

9 Zasady promocji projektu w ramach MRPO Dokumentację związaną z realizacją projektu (w tym, dotyczącą działań informacyjnych i promocyjnych, podjętych w ramach promocji projektu), należy przechowywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć obowiązkowy termin przechowywania dokumentów. W przypadku projektów, w których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, dokumentację należy przechowywać co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, jednak nie krócej niż do 31 grudnia 2020 r. 9

10 Kontrola Wypełnianie zobowiązań w zakresie informacji i promocji przez Beneficjentów jest weryfikowane w ramach kontroli, przeprowadzanej na miejscu jego realizacji. Kontrolerzy weryfikują czy Beneficjenci wypełniają obowiązki, wynikające z umowy o dofinansowanie oraz rozporządzeń unijnych i polskich aktów prawnych /wytycznych. W przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, konieczne będzie zwrócenie przez Beneficjenta części dofinansowania. 10

11 Ważne!!! 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie = obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze środków UE. 2. Wszystkie działania promocyjne, opisane we wniosku o dofinansowanie projektu muszą zostać zrealizowane. 3. Zasady promocji projektu, opisane w Podręczniku, obowiązują od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 4. Wszelkie odstępstwa od zasad, opisanych w Podręczniku, wymagają zgody Instytucji Zarządzającej MRPO. 11

12 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, w zależności od rodzaju i techniki wykonania, powinny być oznaczone według dwóch możliwych wariantów: 1. WARIANT PODSTAWOWY a) duże materiały tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, reklamowe, bilboardy, plakaty, bannery, standy, rool-upy, ścianki konferencyjne, namioty, stoiska wystawowe itp. b) materiały drukowane publikacje (broszury, ulotki, biuetyny), notatniki, dyplomy, certyfikaty, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, teczki firmowe, kalendarze itp. c) strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych, d) filmy, e) multimedia prezentacje Power Point f) dokumentacja projektowa oraz dokumentacja z zakresu realizacji projektu (umowy z wykonawcami, dokumentacja przetargowa, umowy z pracownikami, zatrudnionymi w ramach projektu). 12

13 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, w zależności od rodzaju i techniki wykonania, powinny być oznaczone według dwóch możliwych wariantów: 2. WARIANT MINIMALNY a) małe materiały gadżety, nadruki na płytach CD/DVD b) materiały drukowane papier firmowy, bilety wizytowe, naklejki na sprzęt i wyposażenia Wybór zastosowanego wariantu zależy od wielkości materiału, rodzaju i techniki wykonania, przy czym rekomenduje się stosowanie wariantu podstawowego w każdym przypadku, gdy warunki techniczne to umożliwiają. 13

14 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów WARIANT PODSTAWOWY zakłada, że wszystkie duże materiały informacyjne i promocyjne będą zawierały co najmniej: Obowiązkowo: logo Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego flagę UE z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego hasło MRPO, umieszczane zawsze poza ciągiem znaków w brzmieniu: logo Województwa Małopolskiego Fundusze Europejskie dla Małopolski Fakultatywnie: Zapis informujący o współfinansowaniu projektu ze środków UE, umieszczany zawsze poza ciągiem znaków w brzmieniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Logo Beneficjenta 14

15 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów 15

16 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów Zapis informujący o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej może podlegać modyfikacji, rozwinięciu. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia, słowo projekt można zmienić na stosowną nazwę, np.: szkolenie, konferencja, publikacja, zakup itp. Powyższa informacja jest umieszczana w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków. Hasło MRPO Fundusze Europejskie dla Małopolski jest umieszczane w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków. Tylko w przypadku materiałów promocyjnych typu: tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, tablice reklamowe, bilboardy i plakaty, użycie hasła jest obowiązkowe. 16

17 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów W przypadku zastosowania którejkolwiek z form prezentacji, oferowanych przez TV, radio, prasę, Beneficjent jest zobowiązany poinformować o fakcie współfinansowania projektu ze środków UE. publikacja prasowa oraz audycja telewizyjna podstawowy wariant zestawienia logotypów, emisja audycji radiowej wystarczający jest komunikat o fakcie współfinansowania audycji ze środków UE (bez podawania nazwy właściwego funduszu). 17

18 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów WARIANT MINIMALNY zakłada, że małe materiały promocyjne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały co najmniej: Obowiązkowo: logo Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego flagę Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej. W szczególnych przypadkach, gdy mała ilość miejsca uniemożliwia odwołanie słowne do UE, można zrezygnować z odwołania. Fakultatywnie: logo Województwa Małopolskiego 18

19 Zasady prawidłowego oznaczania materiałów 19

20 Czego nie wolno robić!!!!! 1.Stosować innych kolorów i czcionek, niż te wskazane w księgach znaku. 2.Umieszczać znaku na agresywnym, wielobarwnym tle. 3.Zniekształcać proporcji znaku przez ściąganie i rozciąganie. 4.Zmieniać proporcji elementów oznakowania. 20

21 Czego nie wolno robić!!!!! 5. Używać na jednym materiale logotypów w różnych wersjach, np. kolorowych i monochromatycznych. 6. Logo, herb Beneficjenta nie może być większe od pozostałych logotypów. 7. Stosować nieaktualnych wersji logotypu Małopolski. 8. Stosować wersji logotypu Małopolski, zastrzeżonego dla Województwa Małopolskiego. 9. Używać skrótów UE, EFRR, gdyż nie są one powszechnie znane. 21

22 Tablica informacyjna Tablica informacyjna powinna zostać umieszczona po rozpoczęciu realizacji projektu, jednak najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, czy infrastrukturalnych. OBOWIĄZKOWO! Beneficjent w trakcie realizacji operacji, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji operacji, spełniającej następujące warunki: całkowity wkład publiczny do projektu przekracza euro projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych Kurs wymiany PLN/EUR do określenia wartości wkładu do projektu stanowi kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc dokonania obliczenia, tj. miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Kurs wymiany EBC: zakładka Statistic Exchange rates. 22

23 Tablica informacyjna Zalecane wymiary tablic informacyjnych dla inwestycji infrastrukturalnych lub budowlanych: minimum 200 x 150 cm, tzw. duża tablica, wkład publiczny przekracza euro, minimum 90 x 70 cm, tzw. średnia tablica informacyjna, wkład publiczny przekracza euro, ale jest mniejszy lub równy euro, minimum 30 x 25 cm, tzw. tabliczka, wkład publiczny jest mniejszy lub równy euro. Wskazane powyżej wymiary są zalecanymi wartościami minimalnymi. Można zatem stosować wymiary większe, niż podane, również o różnej wysokości szerokości, np. w przypadku dużej tablicy 200 x 200 cm, 150 x 300 cm. 23

24 Tablica informacyjna Liczba tablic informacyjnych zależy od liczby miejsc realizacji projektu, w których prowadzone są roboty infrastrukturalne lub budowlane i wartości wkładu publicznego do tych robót. Tablice informacyjne powinny zostać umieszczone w każdym miejscu realizacji projektu, gdzie prowadzone są indywidualne roboty infrastrukturalne lub budowlane, których wartość wkładu publicznego przekracza euro. Tablice powinny znaleźć się w miejscu widocznym. W przypadku inwestycji drogowej, tablica informacyjna powinna zostać zamieszczona w planowanym miejscu rozpoczęcia i zakończenia budowy drogi. Gdy projekt jest realizowany w kilku miejscach, ale wartość indywidualnych robót w poszczególnych miejscach nie przekracza euro, tablica informacyjna z mapą inwestycji powinna być ustawiona w miejscu najbardziej eksponowanym lub tam, gdzie wartość indywidualnych robót jest największa. 24

25 Tablica informacyjna Obowiązkowe elementy na tablicy informacyjnej: logo Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25% powierzchni tablicy hasło: Fundusze Europejskie dla Małopolski, logo Województwa Małopolskiego 25

26 Tablica informacyjna Zalecane elementy na tablicy informacyjnej: zapis informujący o współfinansowaniu projektu, umieszczany zawsze poza ciągiem znaków w brzemieniu Projekt współfinansowaniu przez Unię Europejską 25 % w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata powierzchni tablicy wartość całkowita projektu oraz wartość dofinansowania 26

27 Tablica informacyjna Elementy niedopuszczalne: Logo wykonawcy, jeśli nie jest on Beneficjentem. Napisy na tablicach wykonuje się w sposób czytelny i trwały. Tło tablic powinno być białe (nie dotyczy tablic grawerowanych w marmurze i innym podobnym materiale), a czcionka typu Arial CE w kolorze czarnym. Tablice powinny być umieszczone na terenie realizacji każdego projektu, objętego takim wymogiem w sposób zapobiegający ich zniszczeniu. Powinny one być czytelne i dobrze wyeksponowane. Możliwe jest zastosowanie tablic statycznych wolnostojących (jedno lub dwustronnych) oraz wiszących do montażu na ścianach i elewacjach. Napisy również powinny mieć charakter trwały. Jeśli tablica informacyjna spełnia wszystkie warunki, określone dla tablicy pamiątkowej, może pełnić jej funkcje. 27

28 Tablica pamiątkowa Stałe tablice pamiątkowe mają na celu pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych. OBOWIĄZKOWO! Beneficjent umieszcza na stałe widoczną i dużych wymiarów tablicę pamiątkową nie później, niż sześć miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, spełniającego następujące warunki: całkowity wkład publiczny do projektu przekracza euro, projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych lub zakupu środków trwałych 28

29 Tablica pamiątkowa NOWOŚĆ! Zalecane wymiary tablic pamiątkowych: minimum 200 x 150 cm, tzw. duża tablica, dla inwestycji infrastrukturalnych (np. drogi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków), gdzie wkład publiczny przekracza euro, minimum 90 x 70 cm, tzw. średnia tablica, dla inwestycji, gdzie wkład publiczny przekracza euro, minimum 30 x 25 cm, tzw. tabliczka, dla małych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie wkład publiczny przekracza euro (np. plac zabaw, ścieżka rowerowa). W przypadku wszystkich inwestycji infrastrukturalnych lub budowlanych, gdzie niemożliwe byłoby umieszczenie tablic pamiątkowych o wskazanych wyżej wymiarach, należy umieścić mniejszą tablicę z czytelną informacją o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu projektu, zawierającą wszystkie elementy, wymagane dla tablicy pamiątkowej. 29

30 Tablica pamiątkowa Obowiązkowe elementy na tablicy pamiątkowej: logo Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do 25% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powierzchni tablicy hasło: Fundusze Europejskie dla Małopolski, tytuł projektu, logo Województwa Małopolskiego. 30

31 Tablica pamiątkowa Zalecane elementy na tablicy pamiątkowej: zapis informujący o współfinansowaniu projektu, umieszczany zawsze poza ciągiem znaków w brzemieniu Projekt współfinansowaniu przez Unię Europejską 25 % w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uwaga! W niektórych przypadkach zapis ten jest obowiązkowy! powierzchni tablicy wartość całkowita projektu oraz wartość dofinansowania 31

32 Tablica pamiątkowa Obowiązkowym elementem tablicy pamiątkowej jest rodzaj projektu, który jest zwykle określony w tytule projektu (np. budowa, modernizacja). Wówczas nie ma potrzeby zamieszczania dodatkowej informacji na ten temat. Natomiast w przypadkach, w których tytuł projektu nie komunikuje jego rodzaju, powinna zostać zamieszczona dodatkowa informacja na ten temat w informacji o współfinansowaniu. 32

33 Tablica pamiątkowa Tytuł projektu na tablicy pamiątkowej musi być identyczny, jak ten zapisany we wniosku o dofinansowanie tytułu nie wolno zmieniać i modyfikować. Jeżeli tytuł nie wskazuje jednoznacznie na rodzaj inwestycji (np. przebudowa, modernizacja itp.), dodatkową informację na ten temat można zamieścić w tekście, dotyczącym współfinansowania. Elementy niedopuszczalne: Logo wykonawcy, jeśli nie jest on Beneficjentem. Napisy na tablicach wykonuje się w sposób czytelny i trwały. Tło tablic powinno być białe (nie dotyczy tablic grawerowanych w marmurze i innym podobnym materiale), a czcionka typu Arial CE w kolorze czarnym. Tablice powinny być umieszczone na terenie realizacji każdego projektu, objętego takim wymogiem w sposób zapobiegający ich zniszczeniu. Powinny one być czytelne i dobrze wyeksponowane. Możliwe jest zastosowanie tablic statycznych wolnostojących (jedno lub dwustronnych) oraz wiszących do montażu na ścianach i elewacjach. Napisy również powinny mieć charakter trwały. 33

34 Tablica pamiątkowa Tablicę pamiątkową umieszcza się w miejscu widocznym, zapewniającym dostęp do jak największej liczby osób. Liczba tablic zależy od liczny miejsc realizacji projektu i wartości wkładu publicznego. Tablice pamiątkowe (bez względu na rodzaj) powinny zostać umieszczone w każdym miejscu realizacji projektu, gdzie wartość wkładu publicznego przekracza euro. 34

35 Tablica pamiątkowa Jak długo tablica pamiątkowa musi być widoczna? Tablica pamiątkowa powinna pozostać widoczna przez okres trwałości projektu. W praktyce oznacza to okres 5 lat (dla MŚP 3 lata) od dnia zakończenia realizacji projektu. Miejsca, w których musi znaleźć się tablica pamiątkowa: w przypadku inwestycji drogowej, tablica musi zostać umieszczona na początku i na końcu drogi (zamiast dwóch tablic, można zamontować jedną tablice dwustronną), w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków, tablicę umieszcza się na zewnątrz budynku, w przypadku modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, która była objęta projektem, w przypadku zakupu taboru lub innego sprzętu ruchomego, należy zamieść na nim elementy wymagane w formie np. naklejki, przy zachowaniu wytycznych, przewidzianych dla tablicy pamiątkowej. 35

36 Tablica informacyjna/tablica pamiątkowa 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Naklejka Wszelkiego rodzaju: środki trwałe np. maszyny, urządzenia, aparatura, sprzęt komputerowy i audiowizualny, wyposażenie biur(komputery, faksy, drukarki), środki niematerialne i prawne np. oprogramowanie, stanowiska pracy, zakupione lub utworzone w ramach projektu, współfinansowanego ze środków MRPO powinny zostać oznakowane za pomocą naklejek lub tabliczek informacyjnych. Należy je umieścić w widocznym miejscu na sprzęcie lub wyposażeniu, zakupionym na potrzeby projektu. Oznakowanie musi być czytelne i widoczne. 41

42 Naklejka Obowiązkowe elementy na naklejce informacyjnej: logo Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej. Zalecane elementy na naklejce informacyjnej: logo Województwa Małopolskiego, zapis informujący o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, umieszczany zawsze poza ciągiem znaków w brzmieniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , przy czym słowo projekt można zmienić na zakup. 42

43 Naklejka Środki niematerialne (oprogramowanie) naklejkę należy umieścić na sprzęcie, w którym oprogramowanie zostało zainstalowane. W pomieszczeniu, w którym użytkowane jest oprogramowanie (jeżeli jest zainstalowane na sprzęcie stacjonarnym), dopuszczalne jest również umieszczenie tabliczki informacyjnej. Środki trwałe (noże chirurgiczne), na których z uwagi na ich przeznaczenie nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniego oznakowania w sposób trwały, oznakowanie powinno zostać umieszczone na opakowaniu/futerale/etui, w którym przechowywany jest sprzęt. Stanowiska pracy osób zaangażowanych w realizację projektu należy użyć tabliczek lub naklejek. Obowiązek oznakowania może zostać spełniony poprzez umieszczenie odpowiedniej naklejki na drzwiach pokoju, na biurkach pracowników lub zamieszczenie przed wejściem na salę/do pokoju, listy osób zaangażowanych w realizacje projektu. 43

44 Naklejka Zalecane wymiary naklejek (nie dotyczy pojazdów): minimum 7 cm x 4 cm Zalecane wymiary naklejek dla pojazdów: minimum 30 cm x 25 cm - obowiązują zasady jak dla tabliczek informacyjnych i pamiątkowych. 44

45 Naklejka W wyjątkowych przypadkach: dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiarów naklejek, jeśli nie jest możliwe umieszczenie na wyposażeniu lub sprzęcie audiowizualnym naklejek o proponowanych rozmiarach. gdy techniki i wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego do Unii Europejskiej, dopuszcza się stosowanie emblematu Unii Europejskiej bez podpisu Unia Europejska. W przypadku przedmiotów o bardzo małych gabarytach, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnej informacji o współfinansowaniu lub przedmiotów, na których z uwagi na zasady użytkowania (np. noże chirurgiczne, kubki) nie można zamieścić informacji, dopuszcza się zamieszczenie jej na opakowaniu produktu, które powinno być dostępne i przechowywane w jednym miejscu z użytkowanym produktem. 45

46 Naklejka Przykłady: 46

47 47

48 48

49 Papier firmowy do stosowania przez Beneficjentów MRPO Znak Programu pozycjonowany w lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru. Na dole formatu występuje element systemowy, w postaci dwukolorowego pasa. Stopka adresowa i element systemowy nie są obowiązkowe. Dopuszcza się inne rozmieszczenie stopki adresowej na dole strony, np. w jednej kolumnie. 49

50 Billboard Bilboard jest dodatkowym narzędziem, służącym promocji projektu. Nie może pełnić funkcji tablicy informacyjnej, czy pamiątkowej! Elementem obowiązkowym billboardu (oprócz logotypów) jest hasło Programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski. Może ono zostać umieszczone na innym kolorze tła, niż kolor żółty. Niedopuszczalne jest zamieszczenie logotypu wykonawcy prywatnego, jeżeli nie jest on Beneficjentem. 50

51 Billboard Przykład: 51

52 Plakat Plakat jest dodatkowym narzędziem, służącym promocji projektu. Stosowany jest zwykle przy okazji organizacji różnego rodzaju imprez. Elementem obowiązkowym plakatu (oprócz obowiązkowych logotypów) jest hasło Programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski. Może ono zostać umieszczone na innym kolorze tła, niż kolor żółty. Na plakacie można zamieścić informacje o patronach medialnych, czy dodatkowych sponsorach wydarzenia. Należy pamiętać, by informacja o współfinansowaniu projektu była na pierwszym miejscu, nad logotypami. 52

53 Dyplom Dyplom jest dodatkowym narzędziem, służącym promocji projektu. Stosuje się go zwykle przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze promocyjnym lub informacyjnym, np. szkolenia, konkursy. 53

54 Certyfikat Certyfikat jest dodatkowym narzędziem, służącym promocji projektu. Stosuje się go zwykle przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, np. konferencje, seminaria. 54

55 Plakat/Dyplom/Certyfikat Przykłady: 55

56 Publikacje W przypadku publikacji o charakterze promocyjnym, zaleca się zamieszczenie na okładce zdjęcia lub zdjęć, promujących daną inwestycję. Na okładce lub pierwszej stronie należy zamieścić informację: egzemplarz bezpłatny. 56

57 Ulotka Ulotka jest narzędziem, służącym promocji projektu. Powinna zawierać zdjęcia zrealizowanej inwestycji, opis efektów oraz link do strony internetowej, dotyczącej projektu. W miarę możliwości należy również zamieścić link do serwisu internetowego Fundusze Europejskie w Małopolsce: 57

58 58

59 Zasady zestawiania ciągu znaków W zestawieniu z innymi znakami, znak Programu Operacyjnego znajduje się zawsze z lewej strony, znak UE zawsze z prawej strony, w przestrzeni między tymi znakami umieszcza się inne znaki, np. herb lub logo regionu, logo beneficjenta. 59

60 Zasady zestawiania ciągu znaków Wersja pionowa 60

61 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata będzie egzekwowała przestrzeganie przez beneficjentów zasad stosowania środków informacyjnych i promocyjnych na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych pomiędzy beneficjentów a Instytucja Zarządzającą MRPO. W razie niedopełnienia przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji może nastąpić wstrzymanie dotacji lub konieczność zwrotu otrzymanych środków. 61

62 Dziękuję za uwagę Małgorzata Frączek Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Zespół Centrum Informacyjne FEM Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Targu al lecia 35, Nowy Targ tel. (18) fem_nowy www:

63 Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, Kraków tel. (12) , fax (12) Centrum Informacyjne FEM tel. (12) , fax (12) Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków tel. (12) , fax (12)

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Oświęcim, 20 listopada 2012 r. 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR 2 KOMUNIKACJA WIZUALNA 1. Uszczegółowienie podrozdziału 8.2 Komunikacja wizualna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA Promocja i informacja projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z

Bardziej szczegółowo

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Promocja w projektach

Promocja w projektach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Promocja w projektach Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Interreg V-A RCz-PL 25 kwietnia 2017 r., Bielsko-Biała Promocja - dokumenty Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Lista zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny.

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny. Wzór wizualizacji 1 Załącznik nr 5 Zgodnie z 2 ust. 1 i 3 umowy każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu dotyczącego udzielenia grantów w ramach projektu Invest in Pomerania 2020 Obowiązki informacyjne Grantobiorcy 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako Grantobiorcy?

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców Każdy beneficjent korzystający ze środków PO KL ma obowiązek promowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik nr 7 do SIWZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Projekt pt. Regionalny System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja

Promocja i informacja Promocja i informacja Działania promocyjne i informacyjne to nieodłączny element procesu wdraŝania projektu, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. KaŜdy beneficjent ma obowiązek informowania

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Informacja i promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Podstawowym dokumentem regulującym sposób realizacji przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego materiał pomocniczy do Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Zielona Góra, sierpień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Niezwłocznie po rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r.

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r. Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER Katowice, 23 listopada 2017 r. Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem Spis treści 1. WSTĘP 3 2. OMÓWIENIE ZNAKU LGD SOLNA DOLINA 4 2.1. Znak LGD Solna Dolina w pełnej wersji kolorystycznej... 4 2.2. Znak LGD Solna Dolina w wersji monochromatycznej... 4 3. INFORMACYJNE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wydział Informacji i Promocji 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska Promocja projektu Szkolenie z Kontrolerem Program Interreg V A Republika Czeska Polska Wałbrzych: 8 czerwca 2017 r. Ramy prawne: INTERREG V-A Republika Czeska Polska Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Działania promocyjne są niezbędne Rozporządzenie 1828/2006 (art. 8 i 9) Umowa o dofinansowanie (par. 18) Wytyczne MRR: Zasady promocji projektów dla

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Szkolenie dla Partnerów KSOW, Poznań, 3 lutego 2017 r.

Obowiązki Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Szkolenie dla Partnerów KSOW, Poznań, 3 lutego 2017 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁAO INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WARSZAWA, MAJ 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe),

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe), Proszę przemyśleć: jaka jest grupa docelowa Waszego projektu (np. bezrobotni z III profilem, uczestnicy świetlic środowiskowych, grupy wykluczone, młodzież z ośrodków wychowawczych), jakie narzędzia możecie

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Gdańsk 06.03.2008 r. Informacja i Promocja. KTO? Obowiązek informowania o współfinansowaniu środków

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 12/12/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU Szczecin, 14 kwietnia 2008 Anna Błeszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Podstawy prawne Narzędzia informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie Projekt, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2007 r.

Katowice, grudzień 2007 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Katowice, grudzień 2007 r. Spis treści CEL

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 Logotyp Projektu...2 Logotypy Unijne...2 Informacja o współfinansowaniu...3 Rozmieszczenie logotypów...3

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR

Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR Marzec 2005 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne informacje...3 II. Działania informacyjne i reklamowe...3 III. Instrumenty informacji i promocji...4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wersja 2.0 Zielona Góra, 8 czerwca 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I. Tablice informacyjne. 1. Tablice informacyjne są umieszczane przez beneficjenta,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Podstawowe zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Referat ds. obsługi PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1 Regulacje prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Racibórz, 16.11.2011

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, luty 2011 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska Promocja projektu Bielsko Biała, 4 sierpnia 2006 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia działań

Bardziej szczegółowo

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do: Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjno promocyjne Beneficjenta 1. Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Obowiązki informacyjne Beneficjenta Załącznik nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu Obowiązki informacyjne Beneficjenta Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1191/12 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 11.10.2012 r. Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Niniejszy dokument określa zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI PROJEKTU PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY WIZUALIZACJI PROJEKTU PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY WIZUALIZACJI PROJEKTU PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 LOGOTYP PROJEKTU...2 LOGOTYPY UNIJNE...2 LOGOTYP POKL NA KOLOROWYCH TŁACH...3 LOGOTYP POKL W WARIANTACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?

1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta? Załącznik nr 10 do umowy: Obowiązki informacyjne Beneficjenta 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby

Bardziej szczegółowo

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożony z symbolu graficznego i nazwy Województwo Kujawsko-Pomorskie

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożony z symbolu graficznego i nazwy Województwo Kujawsko-Pomorskie Załącznik nr 30 do Zasad wyboru projektów Obowiązki informacyjne Beneficjenta (załącznik nr 10 do umowy) OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego 1. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo