PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06."

Transkrypt

1 PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1

2 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektów. 2. System identyfikacji wizualnej oznaczanie działań (znak, kolorystyka, warianty, elementy uzupełniające, ciąg znaków) 3. Zasady oznaczania (wariant podstawowy, wariant minimalny) 4. Działania obowiązkowe 5. Działania rekomendowane 6. Gdzie szukać informacji 7. Nadzór 8. Omówienie zgłaszanych problemów 2

3 Cele działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Beneficjentów : Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat: udziału środków UE w realizowanych projektach; celów i korzyści wynikających z realizacji projektów istotnych dla konkurencyjności kraju i regionów 3

4 Główne obowiązki Beneficjentów: Beneficjent od czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami umowy, zobowiązany jest do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z UE; informowania opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumencie 4

5 Obowiązek ten wynika wprost z przepisów: prawa wspólnotowego w szczególności z: Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.; Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006; dokumentów krajowych: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.; Ustawa z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ; 5

6 Oznaczanie działań System identyfikacji wizualnej : Opiera się na współistnieniu dwóch, ściśle określonych znaków obowiązkowych: emblematu (flagi) Unii Europejskiej wraz z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego logotypu Programu Infrastruktura i Środowisko 6

7 FORMA PODSTAWOWA logotyp Programu Infrastruktura i Środowisko Znak graficzny (wspólny dla wszystkich programów oraz NSS) wraz z logotypem nawiązującym do nazwy programu 7

8 FORMA PODSTAWOWA emblemat Unii Europejskiej Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8

9 Kolorystyka podstawowa znaku marki: 9

10 Kolorystyka podstawowa znaku marki Parametry znaku marki w zależności od wybranej techniki produkcji 10

11 Kolorystyka Infrastruktura i Środowisko: Obowiązuje ściśle określona paleta kolorystyczna odpowiadająca Programowi Infrastruktura i Środowisko. Stosowanie palety jest obowiązkowe zarówno w odniesieniu do materiałów informacyjnych (takich jak druki firmowe, czy okładki publikacji), jak i materiałów promocyjnych (jak np. kalendarze) 11

12 Wersja podstawowa Infrastruktura i Środowisko warianty znaku: Wersja uzupełniająca 12

13 Infrastruktura i Środowisko warianty znaku cd.: Wersja uzupełniająca do stosowania w wyjątkowych sytuacjach 13

14 Znak Infrastruktura i Środowisko: Warianty monochromatyczne 14

15 Emblemat Unii Europejskiej - warianty: 15

16 Emblemat Unii Europejskiej - kolorystyka: 16

17 Emblemat Unii Europejskiej kolorystyka cd.: 17

18 Emblemat Unii Europejskiej warianty czarno - białe: 18

19 Emblemat Unii Europejskiej - jednobarwny: 19

20 Elementy uzupełniające: Znakom obowiązkowym mogą towarzyszyć znaki uzupełniające: logo Beneficjenta; opcjonalnie hasło Programu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 20

21 Zasady oznaczania działań Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne, szkoleniowe (w zależności od ich wielkości, rodzaju, techniki) powinny być oznaczane według jednego z dwóch możliwych wariantów: wariant podstawowy dla dużych materiałów wariant minimalny dla małych materiałów Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe rekomendowane jest stosowanie wariantu podstawowego! 21

22 Wariant podstawowy duże materiały Obowiązkowo: logo Programu; emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; hasło promocyjne Programu Opcjonalnie: logo Beneficjenta; informację o współfinansowaniu projektu 22

23 Wariant podstawowy duże materiały Przykład materiałów 1. Duże materiały, w tym: a. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe b. bilbordy, plakaty c. banery, standy, ścianki konferencyjne d. namioty, stoiska wystawowe 2. Materiały drukowane, w tym: a. publikacje (np. dokumenty programowe, broszury ulotki, biuletyny) b. notatniki, dyplomy, certyfikaty c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, d. teczki firmowe, kalendarze 3. Strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych 4. Filmy 5. Prezentacje multimedialne Obowiązkowo: 1. Logo Programu 2. Flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Hasło promocyjne określone dla Programu (uwaga: w przypadku materiałów wymienionych w pkt. 1 c 5 stosowanie hasła nie jest obowiązkowe) Opcjonalnie: Elementy wizualizacji 1. Logo Beneficjenta 2. Informacja o współfinansowaniu 23

24 Wariant podstawowy przykłady oznaczania * Hasło jest umieszczane w dowolnym miejscu jednak MUSI być umieszczone poza ciągiem znaków 24

25 Wariant podstawowy przykłady oznaczania cd. 1 Zgodnie z pkt Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata na potrzeby komunikacji społecznej zrezygnowano z używania zwrotu program operacyjny zastępując do jedynie nazwą danego programu np.. Program Infrastruktura i Środowisko 25

26 Wariant podstawowy przykłady oznaczania cd. 2 Jedynie w przypadku projektów finansowanych dodatkowo z budżetu państwa 26

27 Ciąg znaków - wielkości Przy zamieszczaniu logo należy przestrzegać zasad proporcji. Symbole powinny mieć zbliżoną wielkość. Na czerwono zaznaczono linie graniczne/pomocnicze wyznaczające obszar, poza które górna i dolna część logotypu Beneficjenta oraz logotypów Unii Europejskiej nie powinna wykraczać. 27

28 Wariant podstawowy przykłady oznaczania cd. 1. Informacja o współfinansowaniu jest umieszczana w dowolnym miejscu. Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków. 2. W przypadku materiałów typu: strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych, filmy, prezentacje Power Point, inne materiały multimedialne dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji (pod warunkiem, że po wprowadzeniu elementów animowanych znak graficzny i logotyp powrócą do właściwiej formy statycznej i efekt ten będzie wyraźnie widoczny) 3. W informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami: Unia Europejska (nie UE), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (nie EFRR!), Program Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (nie POIiŚ!) 28

29 Wariant minimalny małe materiały Obowiązkowo: logo Programu; emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej Opcjonalnie: logo Beneficjenta 29

30 Wariant minimalny małe materiały Przykład materiałów 1. Małe materiały, w tym: a. gadżety b. nadruki na płytach CD / DVD itp. 2. Materiały drukowane, w tym: a. papier firmowy; b. wizytówki; c. karty grzecznościowe; d. koperty; e. naklejki na sprzęt i wyposażenie Elementy wizualizacji Obowiązkowo: 1. Logo Programu 2. Flaga Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego element ten nie jest obowiązkowy) Opcjonalnie: 1. Logo Beneficjenta 30

31 Wariant minimalny przykłady oznaczania 31

32 Działania obowiązkowe: 1. Tablica informacyjna 2. Tablica pamiątkowa 3. Tabliczki / naklejki informacyjne 4. Dokumenty 32

33 Tablica informacyjna: Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej, gdy: Całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza euro (wartość projektu określa się na podstawie średniego kursu euro NBP, obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu) Projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych W przypadku inwestycji, w których całkowity wkład publiczny nie przekracza euro umieszczenie tablic nie jest obligatoryjne jednak jest rekomendowane (w celu zapewnienia efektywnej promocji projektu) 33

34 Tablica informacyjna cd.: KIEDY? Niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu (w przypadku gdy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu przypada przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niezwłocznie po podpisaniu umowy) GDZIE? W widocznym punkcie w miejscu realizacji projektu, zapewniającym dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią; czyli np.. Bramy wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków, parkingi, itp.. 34

35 Tablica informacyjna - elementy: 1. Wszystkie elementy wariantu podstawowego, czyli: a. Emblemat Unii Europejskiej; b. Słowne odwołanie do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego c. Logo Programu d. Hasło promocyjne e. Powyższe informacje powinny zajmować min. 25% powierzchni tablicy 2. Informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 2. W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu państwa należy zamieścić napis: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa. 3. Tytuł projektu 4. Nazwę Beneficjenta 5. Wartość projektu w euro (w zaokrągleniu do pełnego euro) 6. Kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w zaokrągleniu do pełnego euro) 35

36 Tablica informacyjna - wymiary: Rekomendowane wymiary: Wartości inwestycji powyżej euro 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość); Wartości inwestycji poniżej euro nie mniej niż 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość) 36

37 Tablica pamiątkowa: 1. Po zakończeniu realizacji projektu (nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu) tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą pamiątkową. a. W sytuacji, gdy rzeczowa realizacja projektu zakończyła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Minimalna liczba tablic pamiątkowych dla projektu wynosi Beneficjent może umieścić większą liczbę tablic pamiątkowych (dla zapewnienia lepszego upowszechnienia informacji) 4. W przypadku gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej można zostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. 37

38 Tablica pamiątkowa cd.: Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy pamiątkowej, gdy projekt spełnia warunki: całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza euro ; projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; w przypadku inwestycji, w których całkowity wkład publiczny nie przekracza euro umieszczenie tablicy nie jest obligatoryjne jednak jest rekomendowane (w celu zapewnienia efektywnej promocji projektu) Tablica pamiątkowa powinna zawierać wszystkie elementy obowiązkowe określone dla tablicy informacyjnej. 38

39 Gdzie umieszczać tablice? 1. Projekty drogowe o charakterze rozbudowy lub modernizacji, wzmocnienia nawierzchni itp. realizowane na już istniejących ciągach komunikacyjnych: a. Przed wjazdem na odcinek drogi, na obu jego końcach, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów; b. W miejscach krzyżowania się modernizowanego odcinka z drogą wojewódzką i/lub krajową 2. Projekty drogowe budowa nowych odcinków: a. W miejscach krzyżowania się budowanego odcinka z istniejącą już drogą wojewódzką i/lub krajową 3. Budowa lub modernizacja obiektów (całych budynków): a. Na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym 4. Modernizacja pomieszczeń lub części budynku: a. W części której dotyczy/dotyczył projekt 5. Budowa kanalizacji na obszarze kilku gmin: a. W każdej gminie uczestniczącej w realizacji projektu 6. Projekty rozproszone i sieciowe: a. W wybranych miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, umożliwiających dostęp do jak największej liczby osób lub przed siedzibą beneficjenta 39

40 Gdzie umieszczać tablice cd.? 6. Budynki oraz obszary objęte ochroną konserwatorską: a. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w miejscu które umożliwi dostęp jak największej liczbie osób 7. Projekty liniowe w sektorze środowiska: a. Przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które przecina sieć kanalizacyjna 8. Gdy miejsce realizacji nie zapewnia powszechnego dostępu do tablicy: a. W najbliższym możliwym otoczeniu realizowanego projektu, który taki dostęp zapewnia lub przed siedzibą Beneficjenta 40

41 Co oznaczamy? Tabliczki / naklejki informacyjne: Maszyny, urządzenia, pojazdy, inny sprzęt wyposażenie (komputery, drukarki, kserokopiarki ale także tabliczki na drzwi) zakupione dzięki wsparciu ze środków UE Gdzie umieszczać? Bezpośrednio na urządzeniu, jednak w taki sposób, by nie utracić gwarancji, rękojmi oraz nie zniszczyć przedmiotu Jaka wielkość? Dostosowana indywidualnie do przedmiotu i proporcjonalnie do jego wielkości. Tabliczki rekomendowana wielkość 15 x 20 cm. Jak oznaczać? Wariant podstawowy. Jeśli wielkość przedmiotu uniemożliwia wariant minimalny. 41

42 Jak oznaczać dokumenty? Oznaczeniu o współfinansowaniu podlegają wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu (pierwsza strona) W szczególności: korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi partnerami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ; umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno prawne na świadczenie usług (np. doradztwa); ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu; dokumentacja przetargowa; ogłoszenia w procesie udzielania zamówień publicznych Dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) nie muszą być oznaczane! W przypadku dokumentów gotowych (np. druki samokopiujące) w treść których nie ma możliwości ingerencji, lub w przypadku dokumentów wystawianych przez podmioty zewnętrzne oznaczanie nie jest wymagane. 42

43 1. Strony internetowe Działanie nieobowiązkowe ale rekomendowane: 2. Publikacje drukowane i elektroniczne 3. Plakaty 4. Informacje prasowe 5. Konferencje i szkolenia 6. Materiały promocyjne 43

44 Beneficjenci mogą prowadzić wszelkie inne działania (poza obowiązkowymi) które przyczyniają się do popularyzacji udziału środków UE w projektach realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz efektów tych projektów dla kraju i/lub regionu. 44

45 Strony internetowe: Oznaczenie: Na stronie powinny znaleźć się elementy wariantu podstawowego oraz obowiązkowo odniesienie (link) do głównego serwisu Programu Infrastruktura i Środowisko Informacje: Wskazane jest podanie: podstawowego zakresu projektu; całkowitego kosztu projektu, wysokości dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celów i korzyści z realizacji projektu Informacje udostępnione na stronie powinny być aktualizowane wraz z rozwojem projektu! Zaleca się rozpowszechnianie informacji o stronie w publikacjach, broszurach, informacjach prasowych itp. 45

46 Publikacje: Oznaczenie: Broszury, foldery, ulotki, biuletyny itp. finansowane w ramach realizacji projektu powinny zawierać na okładce oznakowanie wg. wariantu podstawowego oraz opcjonalnie hasło promocyjne Płyty CD, DVD, VHS, pamięci flash, pliki do pobrania z www itp. na pierwszej stronie (pierwszym widocznym ekranie, oknie powitania lub tp.) informacja o współfinansowaniu + logotypy zgodnie z wariantem podstawowym Wskazane jest aby wszystkie publikacje (drukowane i elektroniczne) zawierały pełne dane teleadresowe beneficjenta oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację projektu (IZ, IP, IPII) 46

47 Plakaty: Plakaty powinny zawierać: Ogólne informacje o projekcie; Właściwe oznaczenie wariant podstawowy (opcjonalnie hasło promocyjne) Zastosowanie: Oznaczanie pomieszczeń; Oznaczanie siedziby Beneficjenta; Imprezy promocyjne; Targi; Konferencje, itp.. Wielkość i format: Dowolne, plakat musi być czytelny o odpowiednio wyeksponowany 47

48 Informacje prasowe: Zaleca się informowanie mediów o projekcie i postępach w jego realizacji za pomocą informacji prasowych. Oznaczenia wariant podstawowy (hasło promocyjne opcjonalnie) Typowy układ informacji prasowej: Nagłówek krótki tytuł; Akapit wprowadzający streszczenie informacji w słowach; Tekst informacji opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii); Końcowe akapity np. dane kontaktowe Informacje prasowe mogę być udostępniane dziennikarzom podczas: Konferencji prasowych; Przesyłane faksem, em; Umieszczane na stronach internetowych 48

49 Konferencje, szkolenia, spotkania: Podczas konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń (np. targi, wystawy itp.) dotyczących bądź prezentujących projekt należy podkreślać fakt jego współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. W miejscach, w których odbywają się konferencje, szkolenia, spotkania należy umieścić flagę Unii Europejskiej (bądź plakat z godłem Unii Europejskiej) oraz logo Programu. Na zaproszeniach, materiałach konferencyjnych, szkoleniowych i innych dokumentach należy umieścić oznaczenia właściwe dla wariantu podstawowego. 49

50 Materiały promocyjne: 1. Stanowią element wspierający promocję projektu. 2. Przy przygotowaniu materiałów promocyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na adekwatność kosztów oraz osiąganych efektów związanych z promocją projektu oraz powiązanie materiałów z celami projektu lub programu. 3. Mogą być dystrybuowane podczas wydarzeń promujących projekt np. konferencji prasowych, spotkań informacyjnych, targów itp. 4. Obowiązuje minimalny wariant oznaczania (ale można zastosować wariant podstawowy, jeśli wielkość danego materiału na to pozwala) 5. Przykłady rekomendowanych materiałów promocyjnych: a. Teczki konferencyjne (papierowe), kalendarze, kartki okolicznościowe, notatniki, długopisy, segregatory, torby na materiały, smycze, koszulki T-shirt lub polo, pendrive, płyty CD/DVD, wizytowniki, naklejki, kubki 50

51 Gdzie szukać informacji o promocji działań? 1. Główna strona poświęcona Programowi Infrastruktura i Środowisko 2. Strony instytucji pośredniczących i wdrażających działania np. 3. W komórce informacji i promocji w OPI: a. Agnieszka Karasińska Kupis tel , b. Robert Chojnacki tel , 51

52 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji: Nadzór nad przestrzeganiem zasad stosowania działań informacyjnych i promocyjnych o realizowanym projekcie będzie egzekwowany na podstawie przepisów umowy o dofinansowanie projektu. Niedopełnienie warunków umowy w tym zakresie może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków, a nawet koniecznością zwrotu nieprawidłowo wydanych środków, a w skrajnych przypadkach rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu. 52

53 Dziękuję za uwagę! Szkolenie finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 53

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarzadzajaca Funduszem Spójnosci Czerwiec 2005 SPIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo