Działania promocyjne i informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania promocyjne i informacyjne"

Transkrypt

1 Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia 2008 r.

2 Informacja i promocja podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zapisy o informacji i promocji jako obowiązkach państw członkowskichł ki 2 Ministerstwo Środowiska

3 Informacja i promocja podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Art.8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w ust. 2, 3 i 4. 3 Ministerstwo Środowiska

4 Działania obowiązkowe beneficjentów: umieszczanie tablicy informacyjnej, w trakcie realizacji projektu, w każdym miejscu realizacji projektu, która po zakończeniu projektu zastępowana jest tablicą pamiątkową, gdy całkowity wkład publiczny do operacji przekracza euro i projekt dotyczy robót infrastrukturalnych lub budowlanych umieszczenia na stałe widocznej i dużych wymiarów tablicy ypamiątkowej, ą gdy całkowity wkład publiczny przekracza euro i projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych, nie później niż 6 m-cy po zakończeniu projektu poinformowanie o finansowaniu wszystkich uczestników projektu i zawarcie tej informacji w każdym dokumencie odnoszącym się do projektu, w tym w zaświadczeniu o udziale lub innego rodzaj, gdy operacja jest finansowana w ramach EFS, w stosownych przypadkach, z EFRR lub Funduszu Spójności 4 Ministerstwo Środowiska

5 Tablice informacyjne 5 Ministerstwo Środowiska

6 Tablice pamiątkowe 6 Ministerstwo Środowiska

7 Obowiązkowe informacje na tablicach: rodzaj i tytuł projektu dodatkowe d informacje zajmujące, j co najmniej j 25% powierzchni i tablicy: emblemat Unii Europejskiej (flaga UE), spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia wykonawczego (oraz Księdze znaku NSS) odniesienie do Unii Europejskiej (napis przy albo pod flagą) odniesienie do właściwego funduszu np. Funduszu Spójności (napis przy albo pod flagą) - hasło określone przez Instytucję Zarządzającą: dla rozwoju infrastruktury i środowiska, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: Inwestujemy w waszą przyszłość logo POIiŚ 7 Ministerstwo Środowiska

8 Dodatkowe (opcjonalne) informacje na tablicach: logo instytucji wdrażającej/ j beneficjenta informacja o współfinansowaniu projektu 8 Ministerstwo Środowiska

9 Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Obowiązki informacyjne i promocyjne beneficjentów: określone są Rozporządzeniu wykonawczym (art.8) oraz w umowie o dofinansowanie projektu informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Funduszy Europejskich, poprzez: tablicę informacyjną tablicę pamiątkową 9 Ministerstwo Środowiska

10 logo UE, znak POIiŚ skąd je wziąć? Księga Identyfikacji Wizualnej dla NSS podlega modyfikacji dostępna na stronach internetowych: MRR MŚ zakładka Infrastruktura i Środowisko d i k zawiera: zasady stosowania znaków, zasady zestawiania z innymi znakami Zasady stosowania logo UE: dostępne na stronie: Załącznik ł I do Rozporządzenia wykonawczego 10 Ministerstwo Środowiska

11 zasady wizualizacji znak programu operacyjnego znajduje się zawsze z lewej strony, znak UE z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki, np. herb regionu. logo instytucji logo beneficjenta UNIA EUROPEJSKA Przykład zastosowania elementów wizualizacji: UNIA EUROPEJSKA 11 Ministerstwo Środowiska

12 Dodatkowe zasady: hasło i informacja o współfinansowaniu w dowolnym miejscu ale poza ciągiem znaków /logo treść informacji o współfinansowaniu może podlegać modyfikacji, rozwinięciu 12 Ministerstwo Środowiska

13 Wytyczne w zakresie e kwalifikowania a a wydatków w ramach ac POIiŚ Ś Wydatki poniesione przez beneficjentów na działania informacyjno- promocyjne zgodne ze szczegółowymi zasadami wypełniania obowiązków informacyjnych, które zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą, uwzględnione w budżecie projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie, będą mogły być uznane za kwalifikowane (Podrozdział Działania informacyjne i promocyjne) 13 Ministerstwo Środowiska

14 szczegółowe zasady wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów dokument przygotowywany przez MRR (IZ) planowany do upublicznienia we wrześniu br. ma zawierać: przykłady tablic informacyjnych i pamiątkowych zasady informowania mediów, organizowania konferencji prasowych, informacje o dodatkowych działaniach np. tworzenie stron www o projekcie, wydawanie materiałów informacyjnych, organizacja eventów 14 Ministerstwo Środowiska

15 Wniosek o dofinansowanie - Informacja o promocji w 3 punktach wniosku: B. Szczegóły projektu B4 B.4. Opis projektu opis przedmiotowy projektu (tj. wynikające z projektu roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne działania towarzyszące bezpośrednio/pośrednio związane z projektem, np. nabycie gruntu); należy również wskazać, które elementy przedmiotowego opisu projektu są kwalifikowalne, a które niekwalifikowalne; H. Plan finansowania I.3. Środki upubliczniania informacji 15 Ministerstwo Środowiska

16 Wniosek o dofinansowanie H. plan finansowania 1. WYNAGRODZENIA ZA OPRACOWANIE PLANÓW I PROJEKTÓW Całkowite koszty projektu (A) Koszty niekwalifikowane (B) Koszty kwalifikowane (C) = (A) (B) 2. ZAKUP GRUNTÓW 3. ROBOTY BUDOWLANE 4. INSTALACJA I MASZYNY/SPRZĘT 5. NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 6. DOSTOSOWANIE CEN (JEŚLI DOTYCZY) 7. POMOC TECHNICZNA 8. PROMOCJA OC (podanie do wiadomości) ś 9. NADZÓR BUDOWLANY 10. SUMA CZĄTKOWA 11. VAT 12. RAZEM 16 Ministerstwo Środowiska

17 Wniosek o dofinansowanie - I.3. Środki upubliczniania informacji Podać szczegóły dotyczące proponowanych środków mających na celu informowanie o pomocy wspólnotowej (tj. rodzaj środka, krótki opis, szacowane koszty, czas trwania, itd.) Komentarz: Punkt I.3. dotyczy obowiązkowych działań informacyjnych i promujących. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały określone w: artykule 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006; wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego pn. Wytyczne w zakresie informacji i promocji (dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ opracowanych przez Instytucję Zarządzającą. W celu określenia podjętych i planowanych działań informacyjnych i promocyjnych, należy przygotować i wypełnić tabelę zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem. Lp. Rodzaj Szacunkowe Termin Czas Krótki opis środka koszty (w PLN) realizacji trwania 17 Ministerstwo Środowiska

18 Umowa o dofinansowanie niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków informacyjnych i promocyjnych w celu uświadomienia opinii publicznej o roli środków publicznych przekazywanych na realizację projektu; 18 Ministerstwo Środowiska

19 19 Informacja i promocja 1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w Art. 8 oraz Art. 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności poprzez: 1)umieszczanie, w trakcie realizacji projektu, tablicy informacyjnej, j, w każdym miejscu realizacji projektu, jeśli całkowity wkład publiczny przekracza EUR, a projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; 2)umieszczanie na stałe widocznej i dużych wymiarów tablicy pamiątkowej nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu projektu, jeśli całkowity wkład publiczny przekracza EUR, a projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych; 3) wyraźne ź informowanie i wszystkich uczestników projektu o fakcie, iż jest on finansowany w ramach POIiŚ. 2. Tablice informacyjne i pamiątkowe powinny zawierać rodzaj i tytuł projektu oraz następujące informacje: 1) emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej; 2) odniesienie do właściwego funduszu; 3) hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: Inwestujemy w waszą przyszłość ; 4) logo programu operacyjnego, spełniające normy graficzne określone przez Instytucję Zarządzającą. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. 4. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie swojej nazwy, tytułu projektu oraz informacji na temat przyznanej kwoty finansowania publicznego, na przykład w formie elektronicznej w serwisach internetowych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej

20 zakładka Infrastruktura i Środowisko Kontakt: Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia k k tel , Ministerstwo Środowiska

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁAO INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WARSZAWA, MAJ 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 30.06.2010 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich WYTYCZNE Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych MRR/H/...( )/.../2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1 LISTA SKRÓTÓW I

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo