ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III."

Transkrypt

1 ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. Podstawą oceny jest przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. wysiłek włożony PRZEDMIOT OCENY OCENIANIU PODLEGAJĄ: - Sposób wywiązywania się z obowiązków, - Zaangażowanie i przygotowanie do zajęć. -Stosunek do partnera, przeciwnika, - Stosunek do własnej aktywności fizycznej. - Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami ucznia - Wyniki osiągnięte w sportach wymiernych - Dokładność wykonania zadania - Poziom wiedzy według standardów wymagań ustalonych dla każdej klasy

2 RODZAJE OCENY I SPOSÓB OCENIANIA OCENA BIEŻĄCA- dokonywana jest w czasie zajęć w formie słownej jako pochwała wykonania zadania, informacja o uzyskanych wynikach, postępach i zachowaniu. Jest to ocena motywująca do aktywności, stymulująca i kształtująca rozwój ucznia, wyraźnie wskazująca osiągnięcia oraz elementy, które należy usprawnić i poprawić OCENA SEMESTRALNA redagowana jest pisemnie na koniec semestru. Informuje o osiągnięciach ucznia w zakresie postaw i zachowań umiejętności i wiadomości zdobytych w danym semestrze. Zawiera ewentualne wskazania i zalecenia do pracy nad poprawą osiągniętych wyników. OCENA KOŃCOWOROCZNA wyrażona jest na piśmie na zakończenie roku szkolnego. Informuje w sposób systematyczny o osiągnięciach edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, nie zawiera żadnych wskazań i zaleceń. STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE POSTAWY, WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DLA DANEJ KLASY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TYCH ZASAD.

3 STANDARDY WYMAGAŃ Z ZAKRESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - KLASA II UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚĆ RUCHOWA Uczeń: - Utrzymuje prawidłową sylwetkę w czasie stania, siedzenia i chodzenia. Wykonuje poprawnie ćwiczenia kształtujące wskazane przez nauczyciela. - Wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gimnastyki podstawowej: przewrót w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przeskok zawrotny przez ławeczkę, czworakowanie na przyrządzie, leżenie przerzutne, przejście równoważne po ławeczce, ćwiczenie równoważne bez przyboru na przyrządzie, krótkotrwały zwis z uginaniem ramion i nóg, zwis przewrotny na małej wysokości, skoki zajęcze na miękkim podłożu, wyskok kuczny na skrzynię i zeskok obunóż. - Wykonuje poprawnie zadania z zakresu lekkoatletyki: marszobieg trwający co najmniej 10 min, bieg ze zmianą tempa po torze, trucht i marszobieg z pokonywaniem przeszkód, rzuty na odległość i do celu z rozbiegu, przeskoki, wieloskoki, skoki przez przybór, skoki przez skakankę, przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami sposobem naturalnym, naśladownictwo skoku wzwyż i w dal. - Wykonuje poprawnie następujące zadania w zakresie gier zespołowych: podania i chwyty jednorącz i oburącz w ruchu, kozłowanie piłki w ruch u ze zmianą ręki, rzuty piłką do bramki, odbicia piłki oburącz dołem i górą w miejscu, prowadzenie piłki i strzał w kierunku bramki z biegu. - Ilustruje ruchem rytm znanych piosenek, wyraża w ruchu swoje emocje i przeżycia, improwizuje na zadany temat. - W stopniu podstawowym ma opanowaną technikę jazdy na sankach i na rowerze. WIADOMOŚCI Uczeń : - Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczącego pieszych i rowerzystów. - Zna podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego. - Wie, jak bezpiecznie zorganizować zabawę dla siebie i swoich rówieśników. - Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywny wypoczynek. - Wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach niebezpiecznych, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. - Wie, jakie mogą być konsekwencje niekontrolowanego zażywania lekarstw. - Wie, jak się zachować w sytuacji choroby. - Zna sposoby ustawienia grupy w kolumnie dwójkowej i dwuszeregu. Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń. - Zna ćwiczenia kształtujące prawidłową sylwetkę. - Wie, jak zmierzyć swój wzrost i zważyć ciężar swojego ciała. Zna zasady racjonalnego odżywiania się. - Zna dyscypliny lekkoatletyczne i sposoby pomiaru długości skoku i rzutu. - Zna reguły wybranych gier i zabaw ruchowych. - Zna podstawowe przepisy wybranych minigier zespołowych w stopniu pozwalającym na udział w nich w roli zawodnika. - Wie, jak przygotować swój organizm do wysiłku. - Zna zalety czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu i wie, jak czynnie wypoczywać. - Zna walory rekreacyjne najbliższej okolicy. POSTAWA, WARTOŚCI Uczeń: - Przestrzega zasad poruszania się po drogach. - Stara się dbać o czystość ciała, odzieży i otoczenia. - Podporządkowuje się określonym regułom postępowania i zachowania. - Wypełnia polecenia nauczyciela. - Jest inicjatorem zabaw i gier ruchowych dla swoich rówieśników. - Chętnie, rzetelnie i na miarę swoich możliwości wykonuje wszystkie zadania ruchowe. - Zachowuje się właściwie w roli kibica i zawodnika. - Dostrzega konieczność troski o rozwój własnej sprawności fizycznej. - Uczestniczy w różnych formach rywalizacji sportowej. - Potrafi współdziałać w zespole trzyosobowym w wykonaniu zdania ruchowego. - Przestrzega zasad współpracy w grupie. - Rozpoznaje i nazywa emocje własne i innych ludzi. Potrafi rozładować emocje przez ruch. - Doskonali ujawnione zdolności - Jest świadomy swoich możliwości ruchowych. - Osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. - Jest tolerancyjny wobec innych, dostrzega, akceptuje i szanuje odmienność innych. - Jest asertywny, potrafi obronić swoje racje.

4 - Wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w grach i zabawach oraz czynnościach codziennych. Uzyskuje postęp w rozwoju cech motorycznych. - Przy pomocy nauczyciela wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. STANDARDY WYMAGAŃ Z ZAKRESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - KLASA III UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA Uczeń: - Utrzymuje prawidłowa sylwetkę w czasie pracy i odpoczynku, dba o prawidłową postawę - Przyjmuje określone pozycje na sygnał. Wykonuje poprawnie wszystkie ćwiczenia kształtujące wskazane przez nauczyciela. - Umie wykonać próbę siły mięśni brzucha i próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.. - Doskonali i umiejętności jazdy na sankach i rowerze. - Wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gimnastyki podstawowej: przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, przewrót w przód z półprzysiadu do przysiadu podpartego, przewrót w tyłem z leżenia tyłem i przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, serie skoków i przewrotów, skoki przez skakankę, chód na czworakach przodem i tyłem, przejście równoważne po ławce z pokonaniem przeszkód, przeskoki obunóż i jednonóż nad niskimi przeszkodami, wyskok kuczny na skrzynię, ćwiczenia równoważne z przyborem i na przyrządzie, wahania w bok w zwisie przodem na drabince. - Wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu lekkoatletyki: marszobieg trwający co najmniej 15 min, bieg w szybkim tempie 50m., sztafety wahadłowe z pokonywaniem przeszkód, skoki łączone, z wysokości, WIADOMOŚCI Uczeń : - Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego umożliwiające mu samodzielne poruszanie się w roli pieszego i rowerzysty. - Wie, jak bezpiecznie i aktywnie wypoczywać w każdych warunkach. - Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna i zdrowa dieta. - Zna zasady bezpiecznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej. - Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem. - Wie, jak rozpoznać sytuację niebezpieczną. - Wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. - Zna sposoby ustawienia grupy w kolumnie, szeregu i rzędzie. - Zna swój wzrost i wagę. Zna i przestrzega zasady zdrowego odżywiania się. - Zna dyscypliny lekkoatletyczne i sposoby przeprowadzania wybranych konkurencji. - Samodzielnie potrafi zmierzyć długość skoku i rzutu, z pomocą potrafi porównać wyniki i dokonać ich oceny. POSTAWA, WARTOŚCI Uczeń: - Wykazuje troskę o swoje zdrowie. - Dba o higienę osobistą i czystość odzieży. - Przestrzega zasad poruszania się po drogach. - Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. - Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. - Bierze udział w zabawach, minierach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego. - Radzi sobie z porażkami. - Potrafi współdziałać w większym zespole w celu wykonania zadania ruchowego. - Stara się pomóc partnerowi w wykonaniu ćwiczenia. - Uczestniczy w różnorodnych formach rywalizacji sportowej, zachowuje się poprawnie w sytuacji zwycięstwa i porażki własne jak i swoich faworytów. - Dba o rozwój swoich zdolności ruchowych. - Wykazuje zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu. - Potrafi uzewnętrznić i rozładować poprzez ruch własne emocje i przeżycia, panuje nad nimi. - Traktuje osiągnięte wyniki jako motywację do dalszej

5 przez przeszkody, w dal i wzwyż sposobem naturalnym, rzuty do celu stałego i ruchomego, wieloboje rzutów. - Wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gier zespołowych: podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w biegu, kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą ręki i tempa biegu, rzuty piłką do bramki z biegu, odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach i trójkach, prowadzenie piłki nogą i strzał w kierunku bramki w biegu. - Wykonuje własny układ ruchowy do muzyki, wyraża ruchem emocje i przeżycia, tworzy improwizacje ruchowe. - Wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w grach i zabawach. Uzyskuje postęp w rozwoju cech motorycznych. - Zna walory czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu i zasady hartowania organizmu. - Wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa. - Zna przykładowe gry i zabawy ruchowe. - Wie jak należy przygotować organizm do wysiłku i jak go uspokoić po wysiłku. pracy. - Jest tolerancyjny wobec innych, szanuje odmienności innych - Jest asertywny.

6 ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SKALA OCEN: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący Dodatkowe oznaczenia: +, - PRZEDMIOT OCENY: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. BĘDĄ OCENIANE: 1. Sumienne i staranne wywiązywanie z obowiązków wynikających z przedmiotu 2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć

7 3. Stosunek do partnera i przeciwnika 4. Stosunek do własnego ciała 5. Aktywność fizyczna 6. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami ucznia. 7. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. KRYTERIA OCENY: OCENĘ CELUJĄCĄ- otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem e pracy, twórczą postawą, nieprzeciętnymi umiejętnościami i wiadomościami. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych ( klub sportowy, SKS itp.). Bierze udział w zawodach sportowych godnie reprezentując swoją szkołę. OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest bardzo dobrze przygotowany do lekcji. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie są staranność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia. OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć. OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który nie pracuje nad umiejętnościami, wiadomościami i sprawnością fizyczną, nie wykazuje większych postępów w zakresie umiejętności, wiadomości i sprawności fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych, wykazuje poważne braki w zakresie wychowania.

8 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny tryb życia Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 1 raz w semestrze bez żadnych konsekwencji. Każde następne nieprzygotowanie to 3 pkt. z zachowania. Piąte nieprzygotowanie w semestrze to ocena cząstkowa niedostateczna. Ocenianie zadań, postaw dodatkowych : celem motywowania uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz wykazywania właściwych postaw nauczyciel może wystawić ocenę pozytywną uczniowi, który wykazał się umiejętnościami i postawą określoną przez nauczyciela na początku zajęć zapisaną i ujawnioną dopiero na zakończenie zajęć np.: na początku zajęć nauczyciel zapisuje na kartce informację o tym, że na zajęciach będzie oceniane zachowanie zgodne z zasadami fair play. Podczas posumowania zajęć nauczyciel pokazuje kartkę z hasłem dnia oraz wskazuje ucznia, który zasłużył na ocenę bardzo dobrą lub celującą.

9 Standardy wymagań dla klasy IV WYCHOWANIE FIZYCZNE Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej. Zachowuje się poprawnie na drodze w roli pieszego i rowerzysty. Ma przyswojone podstawowe nawyki higieniczne. Potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabawy, potrafi właściwie przygotować się do zajęć. Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Potrafi się ustawić w szeregu, dwuszeregu, rzędzie i w parach. Przestrzega zakazów, regulaminów i respektuje polecenia. Umie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy. Zna podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w podstawowych formach aktywności ruchowej. Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego. Zna numery telefonów alarmowych - straży pożarnej, policji i pogotowia. Potrafi z pomocą wykonać prosty opatrunek. Bezpiecznie korzysta ze sprzętu i przyborów sportowych. Wdraża się do samodyscypliny w czasie zajęć ruchowych. Przestrzega zasad higieny ciała. Rozpoznaje sytuacje stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia w szkole i w domu. Rozpoznaje sytuacje niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu. Potrafi dostrzec grożące niebezpieczeństwo w czasie zabaw ruchowych. Umie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy i rowerzysta. Reaguje szybko na sygnały świetlne i dźwiękowe. Zna różnego rodzaju zbiórki i ustawienia do ćwiczeń. Ma dobrze opanowaną technikę jazdy na rowerze. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy stłuczeniach. Zna regulamin sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych. Zna przepisy ruchu drogowego w stopniu umożliwiającym zdobycie karty rowerowej. Wie, jakie jest konieczne wyposażenie roweru. Wie, jakie są podstawy aseptyki. Wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach niebezpiecznych. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy stłuczeniach. Omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

10 Jak się rozwijam? Oceniam swoją sprawność fizyczną. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości. Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną. Dokonuje z pomocą nauczyciela oceny sprawności fizycznej. Wykonuje ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich maksymalnych możliwości. Potrafi z pomącą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność fizyczną. Zna przykłady zabaw i gier sprawdzających poziom sprawności wybranych umiejętności ruchowych. Z pomocą nauczyciela wie, jak dobrać zestaw trzech-czterech ćwiczeń kształtujących szybkość i wytrzymałość, moc, siłę, zwinność i zręczność. Wykonuje ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem. Dba o własną sprawność fizyczną. Z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki prób sprawności fizycznej, oceniając własną sprawność fizyczną. Dokonuje porównania swojej sprawności w grupie na podstawie wyników uzyskanych w grach i zabawach. Potrafi wykonać samodzielnie wybrane przez nauczyciela próby z dowolnego testu sprawności fizycznej. Wykonuje bez zatrzymania marszowobiegowyy test Coopera. Potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia wspomagające rozwój określonych umiejętności ruchowych. Z pomocą nauczyciela potrafi ułożyć zestaw trzech-czterech ćwiczeń kształtujących siłę, szybkość, moc i zwinność. Wie, w jaki sposób może sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Zna przykłady ćwiczeń kształtujących siłę, szybkość, moc i zwinność.

11 Szlachetne współzawodnictwo. Ćwiczę biegi, skoki i rzuty. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Wykonuje zadania rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. Oddziela rywalizację sportową od sytuacji życia codziennego. Zachowuje się właściwie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach, wykorzystując swoją sprawność kondycyjną i koordynacyjną. Uzyskuje postęp w rozwoju swoich cech motorycznych. Przestrzega obowiązujących reguł i zasad. Wykonuje start z różnych pozycji. Wykonuje poprawnie bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie, bieg po prostej w zmiennym tempie oraz krótkie biegi terenowe z przeszkodami. Prawidłowo wykonuje starty na sygnał z różnych pozycji w formie zabawowej. Potrafi przygotować swój organizm do wysiłku. Potrafi bezpiecznie wykonać skoki, wieloskoki i przeskoki przez przyrządy typowe i nietypowe, rzuty do celu i na odległość. Potrafi ocenić odległość "na oko". Potrafi z pomocą nauczyciela dokonać pomiaru tętna. Potrafi odczytać pomiary czasu biegu i długości skoku i rzutu. Zna najważniejsze osiągnięcia polskich lekkoatletów. Zna przykłady zabaw kształtujących szybkość reakcji. Wie, jak dokonać pomiaru odległości za pomocą taśmy mierniczej. Zna zasady udziału w przykładowych zabawach zwinnościowych, bieżnych, skocznych, rzutnych i z mocowaniem. Dokonuje oceny wyników i porównuje je z własnymi możliwościami. Przestrzega zasad czystej sportowej walki, zasad fair play. jest sprawiedliwy w sędziowaniu, dokonuje rzetelnych pomiarów wyników biegu, skoku, rzutu. podejmuje wysiłek dla przezwyciężenia zmęczenia i własnych słabości, wytrwale dąży do celu. Rozumie, co oznacza przyjaźń i zaufanie w sporcie. Jest pomocny i uczynny w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Jest zaangażowany w wykonania zadania, samodzielnie dąży do rozwoju swoich zdolności motorycznych. We wszystkich sytuacjach przestrzega zasady fair play. Potrafi wybrać bezpieczne miejsce skoków i rzutów. Potrafi samodzielnie przygotować zadania sprawnościowe dostosowane do własnej wydolności. Wykonuje określone ruchy w ciemności na komendę. Potrafi prawidłowo technicznie wykonać bieg na krótkim i dłuższym odcinku, skok w dal i wzwyż sposobem naturalnym. Pokonuje przeszkody techniką naturalną z odbicia prawą i lewą nogą. Wykonuje poprawnie rzuty różnorodnymi małymi przyporami na odległość i do celu stałego i ruchomego. Potrafi z niedużym błędem ocenić odległość "na oko". Potrafi dokonać pomiaru szybkości stoperem z pomocą nauczyciela oraz pomiaru długości skoku i rzutu. Zna najważniejsze osiągnięcia czołowych światowych lekkoatletów. Wie, jakie jest znaczenie biegu dla kształtowania ogólnej sprawności. Wie, dlaczego należy doskonalić szybkość reakcji. Wie, jak wykonać pomiar częstości oddechu i tętna przed i po wysiłku. Zna sposoby pomiarów dużych odległości. Zna wartość ruchu w terenie. Wie, jak różnorodne gry i zabawy wpływają na rozwój określonych sprawności motorycznych. Rozumie pojęcie zwinności, szybkości i zręczności. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.

12 Sportowa walka. Poznaję podstawowe elementy techniki i taktyki piłki ręcznej. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Współpracuje w zespole dwuosobowym w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. Podporządkowuje się przepisom i regułom działania. Właściwie zachowuje się w roli kibica. Stosuje zasadę fair play w czasie gier i zabaw. Porusza się po boisku biegiem przodem, tyłem, z obrotami, ze zmianą szybkości i kierunku. Porusza się krokiem dostawnym. Wykonuje prawidłowo podanie i chwyt półgórny w miejscu. Podaje piłkę w ruchu w przód, tył, w prawo i w lewo. Kozłuje piłkę prawą ręką w miejscu i w marszu. Zna zespoły piłki ręcznej z najbliższego regionu. Zna przykłady gier z wykorzystaniem elementów piłki ręcznej. Współpracuje ze współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości. Stara się pomagać słabszym w swoim zespole. W czasie zabaw i gier zwraca uwagę na możliwości innych współćwiczących. Rozumie, co oznacza kulturalny doping. Umie prawidłowo wykonać elementy techniki gry piłki ręcznej: kozłowanie piłki w biegu, ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut do bramki. Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki i taktyki w czasie gier i zabaw. Potrafi przygotować z pomocą nauczyciela zabawy i gry z wykorzystaniem elementów piłki ręcznej. Potrafi pełnić z pomocą nauczyciela rolę sędziego w grach z elementami piłki ręcznej. Zna osiągnięcia i zawodników regionalnych zespołów piłki ręcznej. Zna przepisy i zasady minipiłki ręczne w stopniu pozwalającym na udział w nich w roli zawodnika. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w minigrach zespołowych.

13 Ćwiczenia gimnastyczne. Kształcę wytrwałość i konsekwencję. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia. Dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela. Stara się w czasie ćwiczeń gimnastycznych stosować asekurację i samoochronę. W miarę swoich możliwości wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia gimnastyczne według słownej instrukcji nauczyciela. Prawidłowo wykonuje przewroty w tył z siadu skulonego i w przód z przysiadu do przysiadu, naskok kuczny na skrzynię (trzy części), przetaczania, leżenie przewrotne i przerzutne. Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Stara się zapewnić bezpieczeństwo sobie i współćwiczącym w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Realizuje zadania rzetelnie i na miarę swoich możliwości. Stosuje zasady asekuracji. Udziela pomocy partnerowi w wykonywaniu ćwiczeń. Samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do ogólnej rozgrzewki. Wykonuje dokładnie ćwiczenie według instrukcji słownej. Wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył. Potrafi wykonać mostek z leżenia tyłem, przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego oraz łączenie przewrotów. Z pomocą wykonuje podpory przodem i tyłem, półzwisy i zwisy, stanie na rękach z uniku podpartego oraz odmyk o nogach ugiętych do przysiadu zwieszonego. Opanowane elementy skoków, przeskoków, przewrotów stosuje do działań ruchowych w sytuacjach typowych i nietypowych. Wie, jak dobrać ćwiczenia kształtujące podstawowe zdolności ruchowe. Zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Potrafi z pomocą nauczyciela asekurować współpartnera w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Wie, jak przygotować organizm do wysiłku.

14 Komunikacja, atak i obrona. Uczę się grać w koszykówkę. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Współpracuje w zespole dwuosobowym w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. Podporządkowuje się przepisom i regułom działania. Właściwie zachowuje się w roli kibica. Stosuje zasadę fair play w czasie gier i zabaw. Porusza się po boisku biegiem przodem, tyłem, z obrotami, ze zmianą szybkości i kierunku. Porusza się krokiem dostawnym. Wykonuje prawidłowo podanie i chwyt półgórny w miejscu i w ruchu oraz oburącz sprzed klatki piersiowej. Podaje piłkę w ruchu w przód, tył, w prawo i w lewo. Podaje piłkę oburącz znad głowy. Wykonuje rzut oburącz sprzed klatki piersiowej do kosza. Zna gry i zabawy kształtujące szybkość i zwinność. Zna zespoły piłki koszykowej z najbliższego regionu. Zna przykłady gier z wykorzystaniem elementów koszykówki. Dostosowuje tempo i intensywność wysiłku do swoich możliwości. Dostosowuje swoje działania do możliwości współćwiczącego. Współpracuje ze współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości. Stara się pomagać słabszym w swoim zespole. W czasie zabaw i gier zwraca uwagę na możliwości innych współćwiczących. Potrafi wykonać prawidłowo podstawowe elementy techniki gry w koszykówkę: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza. Prawidłowo wykonuje pracę nóg w rytmie dwutaktu, rzut do kosza z biegu i po kozłowaniu oraz obrót na jednej nodze (pivot). Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności z zakresu techniki i taktyki w czasie gier i zabaw. Potrafi przygotować z pomocą nauczyciela zabawy i gry z wykorzystaniem elementów koszykówki i piłki ręcznej. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej. Zna osiągnięcia i zawodników regionalnych zespołów koszykówki. Zna przepisy i zasady minikoszykówki w stopniu pozwalającym na udział w nich w roli zawodnika. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w minigrach zespołowych.

15 Sporty zimowe. Hartuję swój organizm przez zajęcia na śniegu i lodzie. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach na świeżym powietrzu zimą. Swoją postawą nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników zabaw na stoku. Podporządkowuje się ustalonym regułom działania. Mimo niepowodzeń podejmuje starania, by opanować nowe umiejętności i wiadomości. Ma opanowane podstawowe elementy jazdy na sankach,(zjazd, skręt, wytracanie szybkości i zatrzymanie wykonane w dowolny sposób). Potrafi się bezpiecznie bawić na śniegu i lodzie. Potrafi prawidłowo dostosować ubiór do warunków atmosferycznych i rodzaju zajęć. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i przestrzega ich. Rozumie konieczność hartowania organizmu. Wykazuje inicjatywę w organizowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Rozumie potrzebę hartowania organizmu. Współdziała w grupie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Pokonując własne słabości, dąży do opanowania nowych umiejętności. Samodzielnie podejmuje decyzję dotyczącą dostosowania ubioru do rodzaju zajęć. Potrafi samodzielnie stosować nabyte umiejętności jazdy na sankach w zabawach i grach. Potrafi wybrać bezpieczne miejsca zabaw na śniegu i lodzie. Wie, jak wybrać bezpieczne miejsca zabaw zimowych. Zna zasady postępowania w przypadku doznania urazu w czasie zabaw na śniegu. Wymienia zasady i metody hartowania organizmu. Wie, jakie są walory rekreacyjne i zdrowotne zajęć na świeżym powietrzu zimą. Zna przykłady zabaw na śniegu i lodzie. Wie, jak przygotować sprzęt sportowy do sezonu i zabezpieczyć po sezonie.

16 Cykl - Waga i wzrost. Uczę się oceniać rozwój fizyczny. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Z pomocą nauczyciela potrafi ocenić własną sylwetkę. Stara się troszczyć o prawidłową postawę ciała. Akceptuje odmienność innych. Wykonuje prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące. Potrafi symetrycznie chodzić i maszerować. Wykonuje ćwiczenia równoważne na ławeczce - chód z półobrotami, z przyborami w ręce i na głowie. Potrafi z pomocą nauczyciela dokonać pomiaru wzrostu i ciężaru ciała. Wie, jakie cechy ma prawidłowa postawa ciała. Wie, jak zbadać wysklepione stopy. Zna sposoby dbania o prawidłową postawę ciała. Wie, jak porównać wzrost uczniów w grupie bez pomiarów. Dokonuje samooceny własnej sylwetki. Troszczy się o prawidłową postawę ciała, akceptuje odmienność innych. Wie, że powinien kontrolować swoją masę ciała. Potrafi dokonać wyboru zdrowego żywienia, nie ulega reklamom. Wykonuje starannie i prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące. Potrafi symetrycznie maszerować i biegać. Ocenia własną postawę ciała. Wykonuje ćwiczenia równoważne na równoważni - chód z półobrotami z przyborami w ręce i na głowie. Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki. Potrafi porównać wzrost uczniów w klasie. Wie, jak dokonać oceny postawy w czasie siedzenia i stania. Wie, jak prawidłowo powinna być wysklepiona stopa i co to jest płaskostopie. Zna ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu. Wie, jak porównać wzrost i wagę swoich kolegów i koleżanek w grupie. Potrafi odczytać wyniki pomiaru wzrostu i ciężaru ciała oraz zapisać wyniki. Zna zasady prawidłowego żywienia.

17 Taniec to sztuka. Rozwijam swoje zdolności rytmiczno-taneczne Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wychowania umiejętności wiadomości wychowania umiejętności wiadomości Chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach rytmiczno-tanecznych. Potrafi odpoczywać przy muzyce. Ma własne gusty muzyczna. Zna swoje emocje. Dostrzega pozytywne walory przynależności do określonej wspólnoty lokalnej. Dostrzega piękno i estetykę muzyki i tańca. Właściwie zachowuje się na zabawie tanecznej. Wykonuje bieg i cwał bez przyboru w rymie muzyki. Potrafi dostosować własny ruch do rytmu. Potrafi odtworzyć różnorodne formy ruchu z pokazu. Łączy różnorodne formy ruchu w rytmie. Potrafi wykonać krótką improwizację ruchową Zna zabawy ze śpiewem i zabawy rytmicznotaneczne. Wie, jak można wykorzystać muzykę do ćwiczeń. Zna zespoły muzyczne z rodzaju muzyki, którą lubi. Jest inicjatorem zajęć rytmiczno-tanecznych. Dostrzega piękno i estetykę muzyki i ruchu. Szanuje gusty muzyczne innych. Rozróżnia swoje pozytywne i negatywne emocje i uczucia. Ma styl i szyk, właściwie zachowuje się w tańcu i na zabawie. Rozumie rolę emocji i uczuć w życiu. Jest dumny z przynależności do określonej wspólnoty lokalnej. Jest inicjatorem zabaw tanecznych dla swoich rówieśników. Wykonuje improwizację ruchową. Ilustruje utwór muzyczny ruchem i krokiem tanecznym. Potrafi odtworzyć różnorodne formy ruchu z wyobraźni. Potrafi odtworzyć ruch z pokazu i dostosować własny ruch do rytmu ruchów współćwiczącego. Wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki. Potrafi zatańczyć prosty układ taneczny wybranego tańca regionalnego. Potrafi indywidualnie zatańczyć prosty układ taneczny według własnego pomysłu. Zna relaksacyjną funkcję muzyki i tańca oraz przykłady ćwiczeń relaksacyjnych z muzyką. Wie, że muzyka i taniec jest formą czynnego wypoczynku, zna rolę ćwiczeń przy muzyce w kształtowaniu sprawności. Wyjaśnia, jak należy się zachować na zabawie tanecznej. Wie, jak rozładować negatywne emocje. i instrumenty. Zna zasady kulturalnego zachowania w czasie zabaw tanecznych. Zna historię własnego regionu i ludzi kultury w dziedzinie muzyki, tańców, śpiewu.

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo