Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli Pojęcie oświadczeń woli Wykładnia oświadczeń woli Wykładnia umowy Problematyka wad oświadczeń woli Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli Pozorność Błąd Groźba Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli 41 3 Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego Pojęcie stosunku zobowiązaniowego Struktura stosunku zobowiązaniowego Umowa jako stosunek zobowiązaniowy Zawarcie umowy Uchylenie się od zawarcia umowy Zmiana umowy Wygaśnięcie umowy 57 4 Pojęcie i zakres zasady swobody umów Pozytywna strona zasady swobody umów Wyznaczanie granic swobody umów Skutki przekroczenia zakresu swobody umów Wyzysk Niemożliwość świadczenia Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów 68 5 Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy Zasada trwałości umów 69 5

2 52 Zasada współdziałania Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów) Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej) Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa Klauzula zwyczaju 73 6 Zawieranie umów w obrocie konsumenckim Pojęcie wzorców umownych Charakter prawny wzorców Zawarcie umowy przy użyciu wzorca Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Umowy z konsumentem zawierane na odległość Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta Wzorce umów w handlu elektronicznym 86 7 Forma umowy Rodzaje formy czynności prawnej Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu Forma aktu notarialnego Forma pisemna z datą pewną Pactum de forma Skutki niezachowania formy zastrzeżonej Forma pisemna zastrzeżona ad probationem Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem Forma ad eventum Forma następczych czynności prawnych Systematyka wadliwych czynności prawnych Nieważność umowy Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności Sprzeczność umowy z właściwością stosunku Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego Konsekwencje nieważnych zapisów umownych Bezskuteczność czynności prawnej Bezskuteczność zawieszona Bezskuteczność względna Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu Wykonanie zobowiązania Wykonanie zobowiązania w całości lub części Jakość świadczenia Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów Osobisty charakter świadczenia dłużnika Zasada współdziałania wierzyciela Miernik staranności Miejsce i czas wykonania zobowiązania Miejsce wykonania zobowiązania Termin wykonania zobowiązania Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym Prawo zatrzymania 146 6

3 10 Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej Uwagi ogólne Odpowiedzialność za culpa in contrahendo Zasady odpowiedzialności kontraktowej Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej Następcza niemożliwość świadczenia Opóźnienie a zwłoka dłużnika Zwłoka wierzyciela Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej 176 ROZDZIAŁ 2 Komparycja umowy Pojęcie komparycji umowy Zdolność kontraktowa Struktura komparycji umowy Nazwa umowy Data i miejsce zawarcia umowy Preambuła Uwagi ogólne Przykładowe propozycje preambuły Strony umowy Osoba fizyczna Indywidualizacja osoby fizycznej Konsumenci Przedsiębiorcy Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim Osoby prawne Uwagi ogólne Skarb Państwa Państwowe osoby prawne Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Kościelne osoby prawne Kościół katolicki Pozostałe Kościoły i związki wyznaniowe Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółdzielnia Wspólnota mieszkaniowa 222 7

4 3510 Fundacja Stowarzyszenie Skarb Państwa Jednostki samorządu terytorialnego Pełnomocnictwo Uwagi ogólne Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną Prokura Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami Skarb Państwa minister Wojewoda Urząd wojewódzki Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Przedsiębiorstwo państwowe Agencja Nieruchomości Rolnych Agencja Mienia Wojskowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sądy powszechne Prokuratura Policja Straż miejska Państwowa Straż Pożarna Urząd skarbowy Izba skarbowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Jednostka organizacyjna gminy Ogród zoologiczny Przedszkole Szkoła podstawowa Miasto stołeczne Warszawa Powiat Województwo Muzeum Teatr Stowarzyszenie Ochotnicza straż pożarna Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) Uczelnia Fundacja Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Spółdzielnia Wspólnota mieszkaniowa Związki zawodowe Instytut badawczy 268 8

5 434 Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Spółka akcyjna Spółka akcyjna w organizacji Syndyk Sądowy zarządca nieruchomości Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) Kościelne osoby prawne 284 ROZDZIAŁ 3 Podstawowe postanowienia umowne Proces formułowania postanowień umownych Oferta Uwagi ogólne Oferta w postaci elektronicznej Negocjacje List intencyjny Przetarg i aukcja Elementy treści umowy Uwagi ogólne Preambuła Słownik pojęć umowy Postanowienia wstępne Przedmiot umowy Uwagi ogólne Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe Świadczenia podzielne i niepodzielne Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo Świadczenie pieniężne i odsetki Umowy odnoszące się do osób trzecich Uwagi ogólne Umowa o świadczenie przez osobę trzecią art 391 kc Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia art 392 kc Umowa na rzecz osoby trzeciej art 393 kc Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń Miejsce wykonania umowy Podstawowe obowiązki stron Sposób spełnienia świadczenia Terminy spełnienia świadczeń Materiały i siła robocza Wartość umowy Sposób rozliczenia i płatności Odpowiedzialność za szkody 331 9

6 215 Czas zawarcia umowy Dodatkowe zabezpieczenia Postanowienia końcowe Omówienie skreśleń i pomyłek Podpis Załączniki do umowy 335 ROZDZIAŁ 4 Klauzule umowne Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa Klauzula miejsca wykonania umowy Wynagrodzenie kosztorysowe Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonanie zastępcze Klauzula dotycząca podwykonawców Zadatek Zaliczka Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich Klauzula dotycząca udzielenia licencji Odsetki Kara umowna Warunek Termin Klauzula rebus sic stantibus Siła wyższa Gwarancja Zabezpieczenie wekslowe Przewłaszczenie na zabezpieczenie Hipoteka Zastaw Klauzula czynności z samym sobą Klauzula zakazu konkurencji Uwagi ogólne Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo Klauzula poufności Klauzula waloryzacyjna Klauzula umownego prawa odstąpienia Odstępne Zapis na sąd polubowny Klauzula prorogacyjna Klauzula dotycząca jurysdykcji Klauzula salwatoryjna Klauzula języka Koszty związane z zawarciem umowy Zmiana umowy 510 ROZDZIAŁ 5 Umowy podstawowe List intencyjny Umowa przedwstępna

7 3 Umowa ramowa Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art 391 kc) Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art 392 kc) a umowa o przejęcie długu (art 519 kc) 547 ROZDZIAŁ 6 Przykładowe umowy Umowa cesji wierzytelności Umowa czarterowa Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego) Umowa zlecenia Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki cywilnej Umowa o roboty budowlane Umowa konsorcjum Porozumienie wekslowe Umowa faktoringu niewłaściwego Umowa faktoringu właściwego Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa) Umowa leasingu operacyjnego Umowa leasingu finansowego Umowa merchandisingu reklamowego Umowa najmu wirtualnego biura Umowa poddzierżawy nieruchomości Umowa o nadzór autorski nad inwestycją Umowa poręczenia spłaty pożyczki 707

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Umowy w procesie budowlanym

Umowy w procesie budowlanym Umowy w procesie budowlanym Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1 Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym str. 19 1.1. Geneza obecnego kształtu regulacji str. 19

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW Title of the presentation Date 1 BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW czyli jak spróbować nie dać się oszukać... European Commission Enterprise and Industry Kiedy zawarta zostaje umowa? Umowa zawarta zostaje

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Umowa o podróż w prawie polskim. Rafał Adamus Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. z dnia

UMOWA POŻYCZKI. z dnia UMOWA POŻYCZKI nr z dnia zawarta w Leżajsku w ramach projektu Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju, współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Pami ci Wac awa Kozienia

Pami ci Wac awa Kozienia Pami ci Wac awa Kozienia Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo