Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna"

Transkrypt

1 Wprowadzenie XIX Wstęp do drugiego wydania XXXIII Wstęp do pierwszego wydania XXXV Wykaz skrótów XXXIX KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Zobowiązania przepisy ogólne Zasada swobody umów Normy imperatywne a zasada swobody umów Swoboda umów i jej ograniczenia. Pojęcie natury (właściwości) zobowiązania. Kara umowna w zobowiązaniach starannego działania Cel umowy jako kryterium oceny jej ważności Umowa nazwana, mieszana i nienazwana. Granice swobody umów Zasady wykładni umów. Rozwiązanie umowy o charakterze ciągłym z mocą wsteczną Zasada swobody umów a nieekwiwalentność świadczeń stron umowy Należyta staranność profesjonalisty (I) Należyta staranność profesjonalisty (II) Należyta staranność profesjonalisty (III) Należyta staranność profesjonalisty (IV) Należyta staranność kierowcy skradzionego samochodu Szczególna staranność notariusza przy wykonywaniu czynności notarialnych Pojęcie należytej staranności na tle ogólnych warunków umowy ubezpieczenia Spełnienie świadczenia niepieniężnego przez osobę trzecią Osobiste spełnienie świadczenia Świadczenie przemienne Rozdział II. Klauzula rebus sic stantibus i walutowość Dopuszczalność ingerencji przez sąd w treść zobowiązania odbiegającej od żądania powoda Niedopuszczalność wyłączenia a priori zastosowania art KC.. 36 VII

2 20. Związek pomiędzy nadzwyczajną zmianą stosunków i groźbą rażącej straty lub nadmiernymi trudnościami Zawieranie umowy w anormalnych warunkach a możliwość zastosowania art KC Zmiana ustroju gospodarczego jako nadzwyczajna zmiana stosunków Artykuł KC jako lex specialis wobec art KC Zmiana stanu prawnego jako nadzwyczajna zmiana stosunków Niedopuszczalność zarzutu na podstawie art KC Wygaśnięcie zobowiązania a klauzula rebus sic stantibus Stosowanie art KC do zobowiązań pozaumownych Prawo dewizowe a zasada walutowości Waluta zobowiązania a waluta odszkodowania Waluta a waluta wykonania zobowiązania przed zmianą art. 358 KC Waluta zobowiązania a waluta wykonania zobowiązania przed zmianą art. 388 KC Zakres zastosowania waloryzacji sądowej Zapłata sumy nominalnej a wykonanie zobowiązania Suma nominalna a wykonanie zobowiązania Waloryzacja a roszczenia odszkodowawcze Waloryzacja świadczeń przyszłych Brak możliwości stosowania waloryzacji sądowej przy podziale majątku wspólnego Waloryzacja a żądanie odsetek Waloryzacja dopuszczalność ze względu na pewność obrotu Odsetki wymagalność Nadmierne odsetki przed wprowadzeniem do KC regulacji o odsetkach maksymalnych Termin odsetek w regulaminie lokat terminowych na korzyść wierzyciela Wymagalność odsetek kapitalizowanych Rozdział III. Szkoda Związek przyczynowy, obowiązek zmniejszenia szkody Pozostawienie ofiary wypadku bez pomocy Przyczynowość wyprzedzająca Utrata korzyści w wyniku wydania nieważnej decyzji administracyjnej Odszkodowanie przy odpowiedzialności za utratę przedmiotu zajętego na potrzeby procesu karnego VAT jako element odszkodowania Pasywa jako strata Utrata dywidendy jako lucrum cessans Przyczynienie się do powstania szkody Zwolniona reakcja poszkodowanego a przyczynienie się Reakcje psychiczne poszkodowanego a przyczynienie się VIII

3 55. Przyczynienie się rodziców poszkodowanego dziecka Przyczynienie się małoletniego do powstania szkody (I) Przyczynienie się małoletniego do powstania szkody (II) Wpływ reakcji poszkodowanego na zakres odpowiedzialności sprawcy Obniżenie wartości handlowej Odpowiedzialność za szkody przyszłe Restytucja naturalna Restytucja naturalna. Obowiązek zmniejszenia szkody Minimalizacja szkody Rozdział IV. Zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne Istota solidarności biernej. Dopuszczalność domniemywania solidarności Dochodzenie świadczenia od dłużników solidarnych. Swoboda wierzyciela w wyborze dłużnika i jej granice Wspólne mienie. Zastosowanie art. 370 KC do małżonków Odpowiedzialność solidarna a współwłasność Przejęcie długu jednego z dłużników solidarnych a zasada reprezentacji dłużników względem wierzyciela na ich korzyść Wpływ wygaśnięcia bądź zmiany wewnętrznego stosunku prawnego łączącego współdłużników na zobowiązanie solidarne Dopuszczalność przejęcia przez jednego z dłużników solidarnych długu innego dłużnika solidarnego. Przejęcie długu a zwolnieniez długu dłużnika solidarnego Dorozumiane zastrzeżenie solidarności w wypadku kumulatywnego przystąpienia do długu Roszczenie regresowe dłużnika solidarnego. Dochodzenie regresu od współdłużników Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Przesłanki uznaniaświadczenia za podzielne w rozumieniu art KC Zobowiązanie in solidum. Dopuszczalność stosowania w drodze analogii przepisów o solidarności dłużników Odpowiedzialność dłużnika osobistego a odpowiedzialność dłużnika rzeczowego Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikłą z zajmowania lokalu bez tytułu prawnego przez osobę uprawnioną z mocy wyroku do lokalu socjalnego Rozdrobnienie roszczeń. Dopuszczalność rozdrobnienia roszczenia o świadczenie podzielne Wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych. Związanie sądu oceną zarzutów podniesionych w poprzedniej sprawie Umowa o roboty budowlane. Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy na podstawie art KC Stosowanie art. 376 KC do odpowiedzialności in solidum w drodze analogii IX

4 Rozdział V. Wzorce umowne Wzorzec umowy sprzedaży energii elektrycznej Moment związania wzorcem wydanym w czasie trwania ciągłego stosunku prawnego Termin związania odbiorcy energii nową taryfą Pojęcia nieostre w treści umów Kryteria kwalifikacji postanowienia umowy jako niedozwolonego Uznanie za niedozwolone części postanowienia wzorca umowy Zasady wydawania i użytkowania kart płatniczych Wzorzec umowy rachunku bankowego Niedozwolone postanowienia we wzorcach umów stosowanych przez prywatną uczelnię Rozdział VI. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych Niemożliwość świadczenia. Bezwzględna nieważność umowy o świadczenie niemożliwe Umowa o świadczenie niemożliwe. Obiektywna niemożliwość świadczenia jako przesłanka zastosowania art. 387 KC Przymusowe położenie w rozumieniu art. 388 KC. Kryteria oceny wartości świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy dotkniętej wyzyskiem Przesłanki wyzysku. Moment decydujący o rażącej dysproporcji między świadczeniami stron umowy wzajemnej Przymusowe położenie i stan niedołęstwa w rozumieniu art. 388 KC Świadczenia polegające na złożeniu oświadczeń woli a świadczenia ekwiwalentne. Umowa przedwstępna a umowa wzajemna Zastrzeżenie w umowie przedwstępnej świadczenia na poczet umowy przyrzeczonej Istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Sposób określenia przedmiotu umowy przedwstępnej Sposób określenia w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej Termin przedawnienia roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego spełnionego na poczet świadczenia z umowy przyrzeczonej Zakres kognicji sądu przy wydawaniu orzeczenia zastępującego oświadczenie woli jednej ze stron umowy przedwstępnej Dodatkowe postanowienia umowne a dopuszczalność odstąpienia od umowy przedwstępnej Umowa o spełnienie świadczenia przez osobę trzecią a umowa rezultatu Osoba trzecia w rozumieniu art. 393 KC a osoba trzecia w rozumieniu art. 527 KC Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej a przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu X

5 105. Umowa gwarancji a umowa o spełnienie świadczenia przez osobę trzecią Zastrzeżenie w umowie z art. 393 KC warunków, jakim powinna odpowiadać osoba trzecia, i konsekwencje takiego zastrzeżenia Uprawnienie do odwołania zastrzeżenia spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej Rozdział VII. Dodatkowe zastrzeżenia umowne oraz kara umowna Danie zadatku czynność realna Zwrot zadatku w przypadku niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności Zadatek w stosunkach konsumenckich Wykonanie umownego prawa odstąpienia Prawo odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji Kara pieniężna o funkcjach prewencyjno-represyjnych Ocena rażącego wygórowania kary umownej Miarkowanie kary umownej a zakres żądań zgłoszonych przez dłużnika Miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki Granice miarkowania kary umownej Miarkowanie kary umownej a art. 362 KC Kara umowna w umowie handlowej Żądanie oddalenia powództwa jako wniosek o miarkowanie kary umownej Żądanie oddalenia powództwa a wniosek o miarkowanie karyumownej. Umowa pośrednictwa Różnicowanie wysokości kar umownych Kara umowna za opóźnienie Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji Szkoda jako przesłanka zapłaty kary umownej Rozdział VIII. Bezpodstawne wzbogacenie Posiłkowy charakter kondykcji Zakres zastosowania przepisów o kondykcji przy roszczeniu pauliańskim Zwolnienie z długu a korzyść majątkowa Zasada ekwiwalentności a roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia Zwrot korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia a zasada ekwiwalentności świadczeń Obowiązek zwrotu świadczenia Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej na podstawie prawomocnego wyroku Obowiązek zwrotu korzyści uzyskanej na podstawie nieważnej decyzji administracyjnej Przesunięcie majątkowe a przepisy o nienależnym świadczeniu Odpowiedzialność rozporządzającego korzyścią na rzecz osoby trzeciej XI

6 136. Skutki prawne wyroku stwierdzającego niezgodność decyzji administracyjnej z prawem Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej a zwrot przedmiotu darowizny Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu Reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach o przepadek świadczenia Przedawnienie roszczeń o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia Zbieg roszczeń z tytułu ochrony dziedziczenia z roszczeniami z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia Zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z roszczeniami odszkodowawczymi Rozdział IX. Ogólne przepisy o czynach niedozwolonych. Odpowiedzialność za własne czyny Wadliwa obsługa rachunku bankowego jako czyn niedozwolony Odpowiedzialność odszkodowawcza Bezprawność zachowania jako jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego Bezprawność a naruszenie zasad staranności. Odpowiedzialność deliktowa biegłego rewidenta Pojęcie winy anonimowej. Pojęcie dowodu prima facie Pojęcie pomocnictwa w wyrządzeniu szkody na tle art. 422 KC Granice obrony koniecznej Stan wyższej konieczności Niepoczytalność sprawcy szkody Rozdział X. Odpowiedzialność władzy publicznej Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych ,,Lex Wpływ wejścia w życie Konstytucji i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na obowiązywanie art. 417 i 418 KC Ograniczenie odszkodowania do szkody rzeczywistej Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności Skarbu Państwa Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej Konstytucyjne pojęcie organu władzy publicznej (art. 77 Konstytucji RP) Droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wydaniem decyzji przed r Ograniczenie odszkodowań dla policjantów Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej za działanie komornika Wytyczne w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa (przed wejściem w życie Konstytucji RP i ustawy z r.) Odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 417 KC od wejścia w życie Konstytucji RP XII

7 164. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezgodne z prawem unormowanie ustawowe Szkoda wzbogacająca wiedzę medyczną w procesie lekarskim (podstawą wyroku są Wytyczne SN z r.) Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez funkcjonariuszy organów gminy sprzed nowelizacji KC z r. i z r Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za bezprawie legislacyjne Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawie legislacyjne Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne Warunki odpowiedzialności Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie legislacyjne w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów Szkoda wyrządzona wydaniem i wykonaniem nieostatecznej decyzji podatkowej Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wydaniem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji Bezprawność prawomocnego orzeczenia jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Pojęcie orzeczenia niezgodnego z prawem Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne, gdy obowiązek wydania aktu normatywnego powstał przed r Odpowiedzialność Skarbu Państwa na mocy art. 160 KPA i przepisów KC (przed r.) Odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadzie słuszności Cel działania funkcjonariusza a odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadach słuszności Odpowiedzialność kontraktowa Skarbu Państwa Rozdział XI. Odpowiedzialność za osoby trzecie Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru Odpowiedzialność nadzorującego, wina w nadzorze Odpowiedzialność za małoletniego, zakres obowiązku nadzoru nad małoletnimi Ciężar dowodu co do odpowiedzialności małoletniego sprawcy szkody powyżej 13. roku życia Odpowiedzialność na zasadzie słuszności art. 428 KC Odpowiedzialność na zasadzie słuszności Powierzenie wykonania czynności przez pełnomocnika Stosunek odpowiedzialności powierzającego do zasad ogólnych Odpowiedzialność osoby prawnej za złą organizację zajęć sportowych wina organizacyjna XIII

8 191. Odpowiedzialność za zwierzęta w cyrku Odpowiedzialność za zwierzęta Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej art. 443 KC Rozdział XII. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i słuszności Przyczynowość przesłanka odpowiedzialności na zasadzie ryzyka Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wyrzuceniem przedmiotu z pomieszczenia a dostępność tego pomieszczenia Wylanie cieczy z pomieszczenia a przelanie się wody w obrębie budynku Rozsadzenie przewodu kominowego oraz rozerwanie ściany jako oderwanie się części budowli Cechy przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa Osoba trzecia w rozumieniu art. 435 KC a nieznany sprawca Ruch polskiego przedsiębiorstwa za granicą Odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa za granicą Wypadek przy pracy osoby odbywającej karę pozbawienia wolności Odpowiedzialność za ruch zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody Odpowiedzialność samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji Zderzenie się pojazdów mechanicznych Wyłączna wina w spowodowaniu szkody Pojęcie ruchu pojazdu. Wyłączna wina w spowodowaniu szkody Zderzenie i najechanie mechanicznych środków komunikacji Samowolne zawładnięcie pojazdem przez pracownika wyłącza odpowiedzialność posiadacza samoistnego Rozdział XIII. Solidarność sprawców szkody Cywilna odpowiedzialność solidarna dłużników w relacji do Kodeksu karnego Solidarna odpowiedzialność dłużników na podstawie deliktowej Możliwość ustalenia zakresu solidarnej odpowiedzialności osób zobowiązanych z art. 441 KC Rozdział XIV. Przedawnienie roszczeń deliktowych Przedawnienie roszczeń ex delicto w razie wystąpienia nowego uszczerbku Bieg terminu przedawnienia dla roszczeń ex delicto Przedawnienie roszczeń deliktowych Rozdział XV. Naprawienie szkody; zadośćuczynienie Śmierć osoby bliskiej Zwiększone potrzeby poszkodowanego Utrata zdolności do pracy XIV

9 220. Renta w przypadku częściowej zdolności do pracy Przemijające cierpienia psychiczne Dyscyplinująca funkcja odszkodowań Kryteria miarkowania przez sąd wysokości zadośćuczynienia Pojęcie sumy odpowiedniej przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Przesłanki przyznania renty Zadośćuczynienie za cierpienia wywołane pozostawieniem ciała obcego w ranie Pogorszenie sytuacji życiowej rodziców wskutek cierpień psychicznych wywołanych śmiercią dziecka Roszczenie o rentę i odszkodowanie Pogorszenie sytuacji życiowej Dziedziczenie roszczenia odszkodowawczego za pogorszenie sytuacji życiowej Prawo do swobodnego kształtowania życia osobistego Rozdział XVI. Odpowiedzialność za produkt Wprowadzenie do obrotu produktu z wadami jako czyn niedozwolony Odpowiedzialność za produkt stanowiący zagrożenie dla życia lub zdrowia na podstawie art. 415 KC przed r Odpowiedzialność importera za produkt niebezpieczny przed r Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny na podstawie art. 415 KC przed wejściem w życie art KC Pojęcie produktu niebezpiecznego. Zakres czasowy zastosowania art i nast. KC Rozdział XVII. Wykonanie zobowiązań Zaliczenie zapłaty w przypadku jednego długu Brak potrzeby wzywania dłużnika do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie Rękojmia przy datio in solutum Przeniesienie własności nieruchomości jako datio in solutum Wykonanie prac stolarskich jako datio in solutum Chwila spełnienia świadczenia bezgotówkowego Miejsce spełnienia świadczenia a cesja i rozliczenia bezgotówkowe Orzeczenie TK a termin spełnienia świadczenia. Pozew jako wezwanie do zapłaty Doręczenie faktury jako wezwanie do spełnienia świadczenia Niewypłacalność dłużnika Cel prawa zatrzymania Wkład budowlany jako nakład na rzecz Prawo zatrzymania nie stanowi obligacji realnej Charakter prawny pokwitowania Rozdział XVIII. Skutki niewykonania zobowiązań Okoliczności wyłączające odpowiedzialność dłużnika Siła wyższa jako granica odpowiedzialności XV

10 252. Roszczenie odszkodowawcze posiadacza nieposiadającego tytułu prawnego do rzeczy Odpowiedzialność banku za następstwa utraty blankietów czekowych Odpowiedzialność banku za przelew Odpowiedzialność banku za skrytkę bankową Odpowiedzialność wykonawcy dzieła w wypadku kradzieży materiału na jego wykonanie Odpowiedzialność banku za wypłatę pieniędzy osobie nieuprawnionej Zasady ustalania wysokości utraconych korzyści Utrata dywidendy jako szkoda Deliktowa odpowiedzialność banku Odpowiedzialność deliktowa a kontraktowa. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej Odpowiedzialność odszkodowawcza a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej Odpowiedzialność odszkodowawcza a kara umowna Odszkodowanie z tytułu niewykonania zobowiązania a wartość zadatku Przedawnienie roszczenia w razie utraty znaczenia pierwotnego świadczenia Niemożliwość świadczenia zobowiązania z decyzji administracyjnej Wykonanie zastępcze w razie wadliwego spełnienia świadczenia Zastępcze wykonanie umowy Zastępcze wykonanie umowy a uprawnienia z tytułu rękojmi Odsetki za opóźnienie a należność główna w obcej walucie Koszty procesu cywilnego a odsetki za opóźnienie Skorzystanie z prawa zatrzymania a odsetki za opóźnienie Odszkodowanie według cen z daty wyrokowania a odsetki Terminy w zobowiązaniach z czynów niedozwolonych Charakter kary umownej Rozłożenie świadczenia na raty a odsetki Zakres umowy o zastępstwo procesowe. Zaniechanie przez adwokata zażądania odsetek Reguły przedawnienia roszczenia o odsetki za opóźnienie Artykuł KC nie ma zastosowania do zwrotu świadczeń spełnionych Niemożliwość świadczenia a zwolnienie z długu Rozdział XIX. Umowy wzajemne Wymagalność roszczeń w umowach wzajemnych Skutki wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej Zmiana stron umowy wzajemnej o charakterze ciągłym Jednoczesność świadczeń wzajemnych XVI

11 285. Odstąpienie od umowy wzajemnej ze świadczeniem o charakterze ciągłym Wypowiedzenie zobowiązania trwałego Bezzwłoczne odstąpienie od umowy wzajemnej Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy (I) Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy (II) Waloryzacja ceny uiszczonej w pieniądzu przy zwrocie świadczeń wzajemnych Rozdział XX. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu Czynność prawna potrącenia a zarzut potrącenia Zarzut potrącenia jako forma dochodzenia roszczenia Obowiązek zbadania wierzytelności przy uwzględnieniu zarzutu potrącenia Umowne wyłączenie możliwości potrącenia wierzytelności przeciwstawnych Zarzut potrącenia a zawisłość sporu co do objętych nim roszczeń Cesja wierzytelności w toku procesu a potrącenie Potrącenie wierzytelności zasądzonej prawomocnym orzeczeniem Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego Potrącenie przez bank wierzytelności z lokaty terminowej Potrącenie wierzytelności spółki cywilnej Potrącenie i powództwo wzajemne a spółka cywilna Potrącenie wierzytelności poszkodowanego wobec zakładu ubezpieczeń Nowacja przez zmianę essentialia negotii Nowacja poprzez zmianę essentialia negotii. Nowy typ umowy Dorozumiany zamiar nowacji. Nowacja a ugoda Nowacja a uznanie długu Nowacja a umowa restrukturyzacji kredytu Rozdział XXI. Zmiana wierzyciela lub dłużnika Kauzalność przelewu Sposób oznaczenia wierzytelności będącej przedmiotem przelewu Przelew części wierzytelności przyszłej Przelew wierzytelności wynikającej z umowy z konsumentem Przelew wierzytelności jako wielostronna czynność prawna Dopuszczalność przelewu wierzytelności, która przed zawarciem umowy przysługiwała osobie trzeciej względem dłużnika Obrót prawami z weksla in blanco w drodze przelewu Skuteczność zakazu przelewu wierzytelności bez zgody dłużnika zawartego w załączniku do umowy Przelew w celu zapłaty (cessio solutionis causa) Zarzuty zbywcy wierzytelności wobec dłużnika Cesja wierzytelności przyszłej Skutek porozumienia dłużnika z cedentem względem cesjonariusza. 467 XVII

12 320. Potrącenie przez dłużnika wierzytelności przelanej z wierzytelnością przysługującą mu względem zbywcy Ochrona nabywcy wierzytelności przyszłej Ochrona nabywcy wierzytelności w przypadku zakazu dokonania przelewu bez zgody dłużnika Forma stwierdzenia wierzytelności pismem przy umownym zakazie przelewu wierzytelności bez zgody dłużnika Spełnienie przez dłużnika zobowiązania do rąk cesjonariusza przy braku pisemnego powiadomienia o przelewie od cedenta Przejęcie długu. Sytuacja dotychczasowego i przejmującego dłużnika Przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przy jego zbyciu Forma zgody dłużnika na przejęcie długu przez osobę trzecią na podstawie umowy z wierzycielem Rozdział XXII. Actio pauliana Pojęcie niewypłacalności. Niewypłacalność dłużnika jako przesłanka zastosowania art. 527 KC Utrudnienie zaspokojenia wierzyciela a niewypłacalność dłużnika w wyższym stopniu Pokrzywdzenie wierzycieli. Przesłanki uznania czynności prawnej dłużnika za krzywdzącą wierzycieli Powództwo z art. 527 KC przeciwko dłużnikowi będącemu małżonkiem Roszczenie z art. 527 KC a czynność prawna dokonana wspólnie przez dłużnika i jego małżonka Skarga pauliańska a bezskuteczność względna umowy. Wymóg istnienia i konkretyzacji roszczenia lub wierzytelności będących ich przedmiotem Powstanie chronionej wierzytelności. Chwila powstania wierzytelności a legitymacja czynna do wytoczenia roszczenia pauliańskiego Przedmiot skargi pauliańskiej. Zaniechanie jako podstawa zaskarżenia z art. 527 KC Skarga pauliańska a bezskuteczność względna umowy. Dopuszczalność zbiegu norm art. 59 i 527 KC Wartość przedmiotu sporu w sprawie z powództwa obejmującego roszczenie pauliańskie Skarga pauliańska a wierzytelności publicznoprawne. Dopuszczalność ochrony wierzytelności podatkowych w trybie roszczenia z art. 527 KC Świadomość pokrzywdzenia wierzyciela. Osoba bliska w rozumieniu art KC Skarga pauliańska a czynności procesowe. Dopuszczalność zastosowania art. 527 KC do ugody sądowej XVIII

13 KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część szczegółowa Rozdział I. Przepisy ogólne o sprzedaży Zobowiązujący charakter umowy sprzedaży Cena z miejsca wykonania zobowiązania Określenie ceny przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Zakaz powierzenia ustalenia ceny wynikowej osobie trzeciej Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny Obowiązek zapłaty ceny a przypadkowa utrata rzeczy przez przewoźnika Czas potrzebny na zbadanie rzeczy a termin uiszczenia ceny Pojęcie wydania rzeczy sprzedanej. Umowa sprzedaży a umowa przedwstępna Wydanie rzeczy jako chwila przejścia niebezpieczeństwa przypadkowej utraty rzeczy Pojęcie wydania rzeczy w art. 548 KC Przedawnienie roszczenia o odsetki za opóźnienie przy sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa Przedawnienie roszczeń o odsetki za opóźnienie przy sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa Działalność przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 554 KC Sprzedaż udziałów jako działalność przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 554 KC Rozdział II. Rękojmia Wykonanie uprawnień z rękojmi przy sprzedaży rzeczy używanych Umowne skrócenie ustawowego terminu zgłoszenia wady. Sprzeczność czynności prawnej z ustawą Wady prawne. Umowa o dzieło. Prawo autorskie Nabycie rzeczy w dobrej wierze od nieuprawnionego a roszczenia z rękojmi za wady prawne Uprawnienie do odstąpienia od umowy Roszczenia z rękojmi a roszczenia sprzedającego o wynagrodzenie korzystania z rzeczy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi a odpowiedzialność na zasadach ogólnych Naprawienie szkody przy odstąpieniu od umowy sprzedaży Termin wykonania uprawnień z rękojmi a nadużycie prawa podmiotowego Termin do zawiadomienia sprzedawcy o wadach rzeczy Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży komisowej Wiedza nabywcy o wadzie. Wady jawne i wady ukryte Ciężar dowodu przy rękojmi Termin usunięcia wady Datio in solutum a rękojmia Przejście uprawnień z rękojmi. Charakter prawny rękojmi XIX

14 Rozdział III. Gwarancja Wykonanie świadczeń gwarancyjnych. Serwis gwarancyjny w ramach umowy gwaranta z osobą trzecią Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji Dowód udzielenia gwarancji. Gwarancja przy umowie od dzieło. Charakter prawny faktury Treść dokumentu gwarancyjnego. Uprawnienie gwaranta do jej sformułowania Odpowiedzialność gwaranta. Skuteczność naprawy gwarancyjnej Wybór kupującego pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi a uprawnieniami wynikającymi z gwarancji Rękojmia a gwarancja jakości. Odstąpienie od umowy a byt prawny gwarancji Ochronna funkcja gwarancji przy wykładni treści dokumentu gwarancyjnego Wykonanie obowiązków gwarancyjnych przez gwaranta a trwałość stosunku sprzedaży Rozdział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży i zamiana Zawarcie ustnej umowy sprzedaży a znaczenie dowodowe faktury Forma ustanowienia prawa pierwokupu nieruchomości i udzielenia pełnomocnictwa do ustanowienia tego prawa Forma czynności prawnej przy zastrzeżeniu prawa pierwokupu Prawo pierwokupu a rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży Dopuszczalność stosowania art. 59 KC w wypadku zawarcia bezwarunkowej umowy sprzedaży przez zobowiązanego z prawa pierwokupu (I) Dopuszczalność stosowania art. 59 KC w wypadku zawarcia bezwarunkowej umowy sprzedaży przez zobowiązanego z prawa pierwokupu (II) Dopuszczalność stosowania art. 59 KC w wypadku zawarcia bezwarunkowej umowy sprzedaży przez zobowiązanego z prawa pierwokupu (III) Wyłączenie prawa pierwokupu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego w wypadku sprzedaży całego gospodarstwa Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed wykonaniem prawa pierwokupu przez gminę Zastrzeżenie prawa pierwokupu na wypadek darowizny Brak wymogu formy aktu notarialnego dla zastrzeżenia prawa pierwokupu nieruchomości Niedopuszczalność rozwiązania najmu i dzierżawy z mocą wsteczną. Niedopuszczalność zrzeczenia się prawa pierwokupu po zawarciu bezwarunkowej umowy sprzedaży Możliwość odwołania oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu XX

15 Rozdział V. Dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane Umowa zobowiązująca do wyłączności w umowie dostawy Dostawa energii elektrycznej. Termin spełnienia świadczenia przy rachunkach prognostycznych Termin przedawnienia roszczeń profesjonalisty z umowy dostawy Kara umowna w kontraktacji Przejście praw i obowiązków z umowy kontraktacji Odstąpienie od umowy o dzieło. Wygaśnięcie obowiązku zapłaty kary umownej Rozwiązanie umowy o dzieło przez sąd Termin płatności wynagrodzenia za dzieło. Oddanie dzieła a jego odebranie Różnica pomiędzy umową o dzieło a umową o świadczenie usług Chwila odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 644 KC Odpowiedzialność wykonawcy za szkody na terenie budowy na podstawie art. 652 KC Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane. Relacje między regulacją umowy o dzieło a umowy o roboty budowlane Stosowanie przepisów o wynagrodzeniu z umowy o dzieło do umowy o roboty budowlane Okazanie inwestorowi umów z podwykonawcami a skuteczność jego zgody na wykonanie przez nich robót budowlanych Skuteczność zgody na wykonanie robót budowlanych przez podwykonawców Zarzuty inwestora wobec wykonawcy Rozdział VI. Najem i dzierżawa Przedawnienie roszczeń najemcy Najem powierzchni użytkowej Najem miejsca parkingowego Utracone korzyści z najmu jako szkoda Ochrona najemcy Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę Ochrona najemcy Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy zawartej przed r. na czas oznaczony Wypowiedzenie umowy najmu z ważnych przyczyn Najem a dzierżawa Dzierżawa na okres do końca życia dzierżawcy Przedłużenie umowy dzierżawy Rozliczenie nakładów na wydzierżawioną rzecz wymagalność roszczenia Umowa franchisingu a umowa dzierżawy Prawo pierwokupu Wygaśnięcie dzierżawy praw w wyniku przysądzenia własności nieruchomości XXI

16 Rozdział VII. Leasing i użyczenie Wynagrodzenie za używanie rzeczy Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu Zbycie rzeczy użyczonej Eksmisja dorosłego członka rodziny z lokalu Rzecz potrzebna użyczającemu Wygodzenie a użyczenie Rozdział VIII. Pożyczka i rachunek bankowy Obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki elementem przedmiotowo istotnym umowy pożyczki Zakaz anatocyzmu a ważność umowy pożyczki Niesynallagmatyczny charakter umowy pożyczki Charakter prawny wpisu na rachunku bankowym Obowiązek banku zapewnienia posiadaczowi rachunku bezpieczeństwa środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Uprawnienie banku do odmowy wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego Obowiązek banku zwrotu zdeponowanej na rachunku kwoty Uprawnienie do zmiany przez bank w czasie trwania umowy wysokości stopy oprocentowania bez wypowiedzenia umowy Otwarcie rachunku bankowego jako czynność bankowa Zastosowanie reguł dotyczących depozytu nieprawidłowego do umowy rachunku bankowego Zwrot środków oddanych na przechowanie banku, przepisy o depozycie nieprawidłowym i pożyczce a umowa rachunku bankowego Dopuszczalność kwalifikacji salda debetowego jako kredytu lub pożyczki Zmiana treści umowy rachunku bankowego przez modyfikację regulaminu bankowego Odpowiedzialność banku za wypłacenie wkładu osobie nieuprawnionej Reżim odpowiedzialności banku z tytułu wypłaty zgromadzonych na rachunku środków na rzecz osoby nieuprawnionej Rozdział IX. Zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Ocena prawna umowy zlecenia, na mocy której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do nabycia w imieniu własnym nieruchomości i wybudowania na tej nieruchomości domu mieszkalnego Domniemane pełnomocnictwo z umowy zlecenia a zastępstwo strony przez radcę prawnego przed sądem Zastosowanie przepisów o zleceniu do umowy akredytywy Przesłanki zawarcia umowy zlecenia Umowa zlecenia a umowa o pracę. Zagadnienia kwalifikacji Dopuszczalność wykonywania usług przez zastępcę w umowie o pracę Umowa zlecenia a umowa o dzieło XXII

17 452. Charakter prawny umowy, której przedmiotem jest wytypowanie dawcy szpiku kostnego Dorozumiane zawarcie umowy zlecenia Zobowiązanie do niepodejmowania działań konkurencyjnych przez zleceniobiorcę Obowiązek zleceniodawcy zwolnienia zleceniobiorcy od zobowiązań zaciągniętych przez zleceniobiorcę w celu należytego wykonania zlecenia Dopuszczalność określenia terminu wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów Kara umowna na wypadek wypowiedzenia umowy zlecenia Charakter prawny zrzeczenia się członkostwa w radzie nadzorczej Ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy zlecenia Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia charakter prawny Subsydiarny charakter przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia a działanie w ramach obowiązków ustawowych Obowiązek świadczenia opieki zdrowotnej a wykładnia terminu cudze sprawy Zwrot kosztów najemcy w związku z naprawami przedmiotu najmu a przepisy o zleceniu i o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu przez lekarza w świetle wykładni przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia przez członka zarządu spółki po upływie jego kadencji Rozdział X. Agencja, komis Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji agenta Stosowanie przepisów o umowie agencyjnej do umowy o pośrednictwo Stosunek umowy agencyjnej do umowy o pracę Umocowanie agenta do zawierania umów na rachunek i w imieniu zleceniodawcy Upoważnienie agenta do przyjmowania dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności agencyjnej Zastosowanie przepisów o umowie agencyjnej do umowy o pośrednictwo jednorazowe Ocena przesłanek zasądzenia świadczenia wyrównawczego na rzecz agenta Uprawnienie agenta do otrzymania świadczenia wyrównawczego Odpowiedzialność komitenta wobec nabywcy za wady dostarczonej rzeczy Wyłączenie odpowiedzialności komisanta za ukryte wady sprzedanej rzeczy Wymóg dochowania przez komisanta należytej staranności (I) XXIII

18 480. Wymóg dochowania przez komisanta należytej staranności (II) Wymóg dochowania przez komisanta należytej staranności (III) Rozdział XI. Przewóz, spedycja Konsensualność umowy o przewóz Zasada swobody umów w umowie przewozu Wierzytelność z tytułu przewoźnego Obowiązek sprawowania pieczy nad bagażem Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu osób Domniemanie należytego stanu przesyłki Ustalenie wartości przesyłki Zakres podmiotowy art KC Nadpłata należności za wykonanie usługi przewozu Charakter usług spedycyjnych Zawarcie umowy spedycji Należyta staranność spedytora Przedawnienie roszczeń spedytora dalszego Przedawnienie roszczeń z umowy spedycji Rozdział XII. Ubezpieczenie Umowy ubezpieczenia w KC a ubezpieczenie (zabezpieczenie) społeczne Waloryzacja świadczeń ubezpieczeniowych Modyfikacja umowy ubezpieczenia na podstawie klauzuli rebus sic stantibus Przerwa w ruchu przedsiębiorstwa jako przesłanka wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego Forma złożenia zakładowi ubezpieczeń oferty zawarcia umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia jako umowa wzajemna Należyta staranność ubezpieczonego a odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia autocasco Wykładnia zakresu umowy ubezpieczenia. Funkcja brokera ubezpieczeniowego Interpretacja niejasnych postanowień umowy ubezpieczenia na korzyść konsumenta Wliczenie podatku VAT do odszkodowania należnego z tytułu umowy ubezpieczenia Podstawa prawna roszczeń ubezpieczającego wobec ubezpieczyciela Odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia a subrogacja (cessio legis) Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego bezpośrednio od ubezpieczyciela Dobrowolne świadczenie osoby trzeciej na rzecz poszkodowanego a wysokość odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia XXIV

19 510. Brak należytej staranności właściciela pojazdu a wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco Koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego a wysokość szkody kompensowanej przez ubezpieczyciela Zwiększenie składki ubezpieczeniowej po zawarciu umowy Ubezpieczenie majątkowe autocasco. Dobra wiara posiadacza auta Możliwość wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego członka wspólnoty mieszkaniowej z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tejże wspólnoty Ubezpieczenie majątkowe autocasco. Zła wiara posiadacza auta Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec współposiadaczy za szkody wyrządzone przez jednego z nich kierującego pojazdem Podatek VAT jako element kwoty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi Należyta staranność ubezpieczającego w zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą a zwolnienie ubezpieczyciela z odpowiedzialności Sięgnięcie przez kierowcę po dzwoniący telefon komórkowy jako rażące niedbalstwo wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela Termin przedawnienia roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Nasciturus jako uprawniony do sumy ubezpieczeniowej Rozdział XIII. Przechowanie, odpowiedzialność hotelu Umowa przechowania Charakter prawny umowy przechowania Odpowiedzialność przechowawcy Odpowiedzialność przechowawców prowadzących strzeżone parkingi samochodowe Profilaktyczny zakład służby zdrowia jako zakład z art. 846 KC Szpital jako hotel lub podobny zakład z art. 846 KC Zakres odpowiedzialności przechowawcy rzeczy pozostawione w rzeczy oddanej na przechowanie Rozdział XIV. Spółka cywilna Istota spółki cywilnej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej Nakłady z majątku spółki cywilnej na majątek odrębny wspólników Nazwa spółki cywilnej Wkład do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług Umowa o pracę zawarta pomiędzy wspólnikiem a pozostałymi wspólnikami spółki cywilnej XXV

20 535. Umowne ustalenie zwykłego zakresu czynności Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej Przejęcie długu spółki przez jednego ze wspólników spółki cywilnej Translatywne nabycie członkostwa w spółce cywilnej Forma przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika Zdolność wekslowa spółki cywilnej Ważny powód uprawniający do wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej bez zachowania terminu wypowiedzenia Rozliczenie wspólników po rozwiązaniu umowy spółki cywilnej Roszczenia byłych wspólników po ustaniu stosunku spółki cywilnej Względnie obowiązujący charakter art. 871 KC Likwidacja majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej Rozliczenie majątku spółki cywilnej pomiędzy wspólnikami Forma wystąpienia ze spółki cywilnej Rozdział XV. Poręczenie i gwarancja bankowa Akcesoryjność poręczenia Poręczenie za nieokreśloną grupę zobowiązań dłużnika Zakres odpowiedzialności poręczyciela Charakter oświadczenia o udzieleniu poręczenia. Poręczenie za dług przyszły Wymóg ustalenia górnej granicy poręczenia przy poręczeniu za dług przyszły Odpowiedzialność odszkodowawcza a umowa poręczenia Stosunki między współporęczycielami Błąd poręczyciela co do wypłacalności dłużnika Przejęcie przez poręczyciela poręczonego długu Gwarancja bankowa na zabezpieczenie akredytywy Abstrakcyjność gwarancji bankowej na pierwsze żądanie. Gwarancja bankowa a poręczenie Granice odpowiedzialności gwaranta przy gwarancji bankowej na pierwsze żądanie Rozdział XVI. Darowizna Pozorna umowa darowizny Darowizna ekspektatywy odrębnej własności lokalu Wydanie rzeczy ruchomej stanowiącej przedmiot umowy darowizny Wykonanie darowizny (I) Polecenie (I) Polecenie (II) Wykonanie darowizny (II) Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego (I) XXVI

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wiadomości wstępne... 1 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym... 1 I. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Umowy - zarządzenie produktem Prowadzący : mec. Piotr Grodzki 1 Czym się będziemy zajmować? 1. Czynności prawne 2. Umowy wiadomości ogólne 3. Umowa sprzedaży 3. Umowa zlecenie 4. Umowa o dzieło 5. Umowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż.............................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł XI. Sprzedaż... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 535. [Pojęcie]... 5 Art. 535 1. (uchylony)...

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE. Prawo cywilne I

PRAWO CYWILNE. Prawo cywilne I PRAWO CYWILNE Prawo cywilne I I 1. Osobowość prawną ma a) Uniwersytet Opolski b)wojewoda Małopolski c)lukas Podolski d) odpowiedzi a, b i c są poprawne 2. Jeżeli oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 31 Art.

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Olejniczak,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska Prawo wekslowe i czekowe Autor: Lidia Bagińska Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego ő 1. Historia weksla i prawa wekslowego I. Powstanie weksla

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Powtórka z poprzednich zajęć Forma pisemna przewidziana dla celów dowodowych a forma pisemna pod rygorem nieważności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie 1

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie 1 Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp XIII Wykaz skrótów XVII Wprowadzenie 1 Rozdział I. Pojęcie i charakter prawny umowy o generalne

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne CZERWIEC 2014 r. Akty prawne Dz.U. p. 795 z dnia 17 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Rozdział I. Wiadomości wprowadzające 1. Prawo zobowiązań w ogólności I. Określenie wstępne II. Społeczno-gospodarcza rola prawa zobowiązań III. Miejsce prawa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania. Ogólnie 2014-03-02. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Świadczenie

Zobowiązania. Ogólnie 2014-03-02. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Świadczenie Zobowiązania Świadczenie Ogólnie Zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania. Może polegać na: Działaniu Zaniechaniu Gotowości do świadczenia Dawny podział: dare, facere, non facere, pati Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści szczegółowy

Spis treści szczegółowy Wykaz skrótów............................................ 19 Wstęp................................................... 21 CZĘŚĆ A Wynajmujący ROZDZIAŁ I. Podmioty..................................... 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym wiedzy w zakresie umów występujących w obrocie gospodarczym, wskazanie typowych sposobów ich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 1. Wstęp 2. Oświadczenia woli 2.1. Pojęcie oświadczeń woli 2.2. Wykładnia oświadczeń woli 2.3. Wykładnia

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 Stan prawny na 2 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, czyli na co zwrócić uwagę w praktyce przy podpisywaniu umów Magdalena Rakowska-Kuśnierek Adwokat Umowa jest czynnością prawną dwustronną, tzn. taką, do której zawarcia konieczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo