Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa cywilnego w stosunkach społeczno-gospodarczych 1.2. Cechy prawa cywilnego 1.3. Definicja prawa cywilnego 2. Zakres i systematyka prawa cywilnego 2.1. Prawo cywilne jako gałąź prawa 2.2. Systematyka prawa cywilnego 2.3. Prawo cywilne materialne a prawo cywilne procesowe 2.4. Znaczenie części ogólnej prawa cywilnego 3. Źródła i przepisy prawa cywilnego 3.1. Źródła prawa cywilnego 3.2. Polskie prawo cywilne a prawo Unii Europejskiej 3.3. Znaczenie i struktura kodeksu cywilnego 3.4. Zasady prawa cywilnego 3.5. Przepisy prawa cywilnego 3.6. Zasady współżycia społecznego Stosunek cywilnoprawny 1. Pojęcie i elementy stosunku cywilnoprawnego 1.1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego 1.2. Elementy stosunku cywilnoprawnego 2. Zdarzenia cywilnoprawne Prawo podmiotowe 1. Stosunek cywilnoprawny a prawo podmiotowe 2. Normatywne postacie prawa podmiotowego 3. Klasyfikacja praw podmiotowych 4. Nabycie, zmiana i utrata prawa podmiotowego 4.1. Nabycie prawa podmiotowego 4.2. Zmiana i utrata prawa podmiotowego 5. Wykonywanie i ochrona praw podmiotowych 5.1. Wykonywanie praw podmiotowych 5.2. Czasowe granice realizacji praw podmiotowych 5.3. Ochrona praw podmiotowych 6. Nadużycie prawa podmiotowego Podmioty stosunku cywilnoprawnego o podmiotach 2. Zdolność prawna osoby fizycznej 2.1. Początek zdolności prawnej i jej zakres 2.2. Koniec zdolności prawnej 3. Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej 3.1. Zakres zdolności do czynności prawnych 3.2. Brak zdolności do czynności prawnych 3.3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych 3.4. Pełna zdolność do czynności prawnych 4. Inne elementy statusu cywilnoprawnego osoby fizycznej 4.1. Indywidualizacja osoby fizycznej 4.2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

2 5. Dobra osobiste osoby fizycznej 5.1. Pojęcie dóbr osobistych 5.2. Przesłanki ochrony dóbr osobistych 5.3. Środki ochrony dóbr osobistych 6. Pojęcie i klasyfikacja osób prawnych 6.1. Pojęcie osoby prawnej 6.2. Klasyfikacja osób prawnych 7. Powstanie i ustanie osób prawnych 7.1. Powstanie osoby prawnej 7.2. Ustanie osoby prawnej 8. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych 8.1. Zdolność prawna 8.2. Zdolność do czynności prawnych 9. Inne elementy statusu cywilnoprawnego osoby prawnej 10. Podmioty profesjonalnych stosunków cywilnoprawnych Rozdział piąty Przedmiot stosunku cywilnoprawnego o przedmiocie 2. Rzeczy 2.1. Pojęcie rzeczy 2.2. Klasyfikacja rzeczy 2.3. Część składowa rzeczy 2.4. Przynależność 2.5. Pożytki 3. Inne przedmioty stosunku cywilnoprawnego Rozdział szósty Czynności prawne 1. Istota czynności prawnej. Oświadczenie woli 2. Klasyfikacja czynności prawnych 2.1. Czynności jednostronne, dwustronne i wielostronne 2.2. Czynności konsensualne i realne 2.3. Czynności na wypadek śmierci i między żyjącymi 2.4. Czynności prawne zobowiązujące, rozporządzające oraz o podwójnym skutku 2.5. Czynności kauzalne i abstrakcyjne 3. Zasady składania oświadczeń woli 3.1. Sposób złożenia 3.2. Chwila złożenia 3.3. Zastępcze oświadczenie woli 3.4. Wykładnia oświadczenia woli 4. Sposoby zawierania umów 4.1. Negocjacje 4.2. Oferta i jej przyjęcie 4.3. Aukcja i przetarg 5. Treść czynności prawnej. Warunek i termin 5.1. Zasady kształtowania treści czynności prawnej 5.2. Elementy treści czynności prawnej 5.3. Warunek i termin 6. Forma czynności prawnej 7. Wadliwość czynności prawnej 7.1. Przyczyny wadliwości czynności prawnych 7.2. Wady oświadczenia woli 7.3. Sankcje wadliwej czynności prawnej 8. Przedstawicielstwo 8.1. Istota i rodzaje przedstawicielstwa 8.2. Pełnomocnictwo Część druga PRAWO RZECZOWE

3 Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa rzeczowego 1.1. Prawo rzeczowe jako prawo podmiotowe 1.2. Zasada numerus clausus praw rzeczowych 1.3. Zasada jawności 1.4. Zasada szczegółowości 1.5. Źródła prawa rzeczowego 2. Podziały praw rzeczowych Własność 1. Pojęcie własności 2. Pozytywna i negatywna strona własności 3. Granice treści prawa własności 4. Granice przestrzenne prawa własności 4.1. Ruchomości 4.2. Nieruchomości gruntowe 4.3. Nieruchomości budynkowe i lokalowe 5. Granice czasowe własności 6. Prawo sąsiedzkie 6.1. Problematyka immisji 6.2. Zakazane roboty ziemne 6.3. Droga konieczna 6.4. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budowli 6.5. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu 6.6. Stosunki dotyczące granicy 7. Nabycie i utrata własności 7.1. Ogólna charakterystyka sposobów nabycia 7.2. Nabycie pierwotne i pochodne 7.3. Przeniesienie własności 7.4. Nabycie własności ruchomości na podstawie umowy z osobą nieuprawnioną 7.5. Zasiedzenie 7.6. Zrzeczenie się własności 7.7. Znalezienie 7.8. Inne sposoby 8. Współwłasność 8.1. Pojęcie 8.2. Rodzaje współwłasności 8.3. Treść i wykonywanie uprawnień oraz obowiązków współwłaściciela 8.4. Zniesienie współwłasności 9. Własność lokali 9.1. Istota, funkcja i charakter prawny 9.2. Ustanowienie własności lokali 9.3. Szczególny tryb ustanowienia własności lokalu 9.4. Wspólnota mieszkaniowa 9.5. Uprawnienia i obowiązki właścicieli lokali 9.6. Zarząd nieruchomością wspólną 10. Ochrona własności Środki ochrony prawa własności w ogólności Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) i negatoryjne (actio negatoria) Roszczenia rozliczeniowe Użytkowanie wieczyste 1. Funkcje i charakter prawny 2. Źródła prawa 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 4. Ustanowienie użytkowania wieczystego 5. Inne sposoby nabycia użytkowania wieczystego 6. Treść użytkowania wieczystego 6.1. Uprawnienia użytkownika wieczystego 6.2. Czas użytkowania wieczystego 6.3. Odrębna własność budynków i urządzeń

4 7. Wygaśnięcie Ograniczone prawa rzeczowe 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Istota i katalog ograniczonych praw rzeczowych 1.2. Powstanie, zmiana treści oraz przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych 1.3. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych 1.4. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych 2. Użytkowanie 2.1. Ogólne cechy użytkowania 2.2. Przedmiot 2.3. Użytkowanie przez osoby fizyczne i inne wypadki użytkowania 3. Służebności 3.1. Pojęcie 3.2. Rodzaje służebności 3.3. Służebność gruntowa Treść Podmioty i przedmiot Powstanie Zakres służebności i sposób jej wykonywania Zmiana treści Wygaśnięcie 3.4. Służebność osobista 3.5. Służebność przesyłu 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 4.1. Istota i treść 4.2. Powstanie i przedmiot 4.3. Wygaśnięcie 5. Hipoteka 5.1. Istota i społeczno-gospodarcze przeznaczenie hipoteki 5.2. Przedmiot hipoteki 5.3. Treść hipoteki 5.4. Zabezpieczona wierzytelność 5.5. Powstanie hipoteki Hipoteka umowna Hipoteka przymusowa 5.6. Hipoteka łączna 5.7. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej 5.8. Ochrona hipoteki 5.9. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego Wygaśnięcie hipoteki i rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym 6. Zastaw 6.1. Istota i porównanie z hipoteką 6.2. Rodzaje zastawu 6.3. Wygaśnięcie zastawu Rozdział piąty Posiadanie 1. Natura prawna posiadania 2. Elementy posiadania 3. Rodzaje posiadania 4. Domniemania związane z posiadaniem 5. Dzierżenie 6. Nabycie i utrata posiadania 7. Ochrona posiadania Rozdział szósty Księgi wieczyste 1. Źródła prawa i pojęcie ksiąg wieczystych 2. Funkcje ksiąg wieczystych 3. Ustrój ksiąg wieczystych 4. Jawność ksiąg wieczystych

5 5. Domniemania związane z wpisem w księdze wieczystej 6. Prawa i roszczenia osobiste 7. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Część trzecia PRAWO ZOBOWIĄZAŃ - CZĘŚĆ OGÓLNA Zobowiązanie 1. Uwagi wprowadzające 1.1. Przedmiot regulacji prawa zobowiązań 1.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego 1.3. Źródła stosunków zobowiązaniowych 2. Podmioty stosunku zobowiązaniowego Wielość dłużników lub wierzycieli 2.3. Zmiana podmiotów zobowiązania 3. Przedmiot stosunku zobowiązaniowego Rodzaje świadczeń 3.3. Świadczenia pieniężne 3.4. Odsetki 4. Treść stosunku zobowiązaniowego 4.1. Wierzytelność 4.2. Dług i odpowiedzialność 4.3. Rodzaje odpowiedzialności 5. Zobowiązania niezupełne 6. Szkoda i jej naprawienie 6.1. Pojęcie i rodzaje szkody 6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza 6.3. Przesłanki powstania odpowiedzialności odszkodowawczej 6.4. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 6.5. Podstawowe sposoby naprawienia szkody Podstawowe źródła zobowiązań 1. Umowy Rodzaje umów 1.3. Zasada swobody umów 1.4. Zawieranie umów 1.5. Zawieranie umów z udziałem konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość 1.6. Dodatkowe zastrzeżenia umowne 2. Bezpodstawne wzbogacenie Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia 2.3. Skutki bezpodstawnego wzbogacenia 2.4. Nienależne świadczenie 2.5. Świadczenie niegodziwe 3. Czyny niedozwolone Klasyfikacja czynów niedozwolonych Odpowiedzialność za własne czyny (art. 415 k.c.) Odpowiedzialność za cudze czyny Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru (art. 427 k.c.) Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności innej osobie Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (art k.c.) Ogólne reguły odpowiedzialności (art. 417 k.c.) Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje (art k.c.)

6 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (art. 431 k.c.) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy Odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (art k.c.) 3.3. Naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym Wielość podmiotów odpowiedzialnych Naprawienie majątkowej szkody na osobie Naprawienie niemajątkowej szkody na osobie 3.4. Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych (art k.c.) Wykonanie zobowiązań 1. Sposób wykonania zobowiązania 2. Podmioty wykonania zobowiązania 2.1. Dłużnik 2.2. Wierzyciel 3. Przedmiot wykonania zobowiązania 4. Miejsce wykonania zobowiązania 5. Termin wykonania zobowiązania 6. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych 7. Dowód wykonania zobowiązania 7.1. Pokwitowanie 7.2. Dokument stwierdzający zobowiązanie 8. Wpływ nadzwyczajnej zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania umownego Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 1. Uwagi wprowadzające 1.1. Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej 1.2. Zasada odpowiedzialności dłużnika 2. Niemożliwość świadczenia 3. Opóźnienie i zwłoka dłużnika 4. Zwłoka wierzyciela 5. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Przesłanki ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 5.3. Środki ochrony pokrzywdzonego wierzyciela Rozdział piąty Wygaśnięcie zobowiązania 2. Sposoby zaspokojenia wierzyciela Część czwarta PRAWO ZOBOWIĄZAŃ - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Uwagi wprowadzające 1. Przedmiot regulacji części szczegółowej prawa zobowiązań 2. Szczegółowe stosunki zobowiązaniowe powstałe z umów Umowy jako źródło złożonych relacji zobowiązaniowych Stosunki zobowiązaniowe regulujące przeniesienie praw 2. Sprzedaż 2.1. Pojęcie, cechy i przedmiot umowy 2.2. Prawa i obowiązki sprzedawcy 2.3. Prawa i obowiązki kupującego 2.4. Przedawnienie roszczeń 2.5. Rękojmia za wady 2.5.

7 Pojęcie i rodzaje wad Uprawnienia z tytułu rękojmi Akty staranności Terminy związane z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi 2.6. Gwarancja jakości 2.7. Szczególne rodzaje sprzedaży Szczególne rodzaje sprzedaży według kodeksu cywilnego 3. Darowizna 3.1. Pojęcie i cechy 3.2. Forma umowy 3.3. Prawa i obowiązki stron 3.4. Odwołanie darowizny 4. Inne umowy nazwane regulujące przeniesienie praw - przegląd Stosunki zobowiązaniowe regulujące korzystanie z cudzej rzeczy 2. Najem 2.1. Pojęcie i cechy 2.2. Forma umowy 2.3. Prawa i obowiązki wynajmującego 2.4. Prawa i obowiązki najemcy 2.5. Zakończenie stosunku najmu 3. Dzierżawa 3.1. Pojęcie i cechy 3.2. Prawa i obowiązki stron 4. Leasing - ogólna charakterystyka 5. Użyczenie 5.1. Pojęcie i cechy 5.2. Prawa i obowiązki stron 5.3. Zakończenie stosunku użyczenia Stosunki kredytowe 2. Pożyczka 2.1. Pojęcie i cechy 2.2. Prawa i obowiązki stron 3. Rachunek bankowy 3.1. Pojęcie i cechy 3.2. Forma umowy 3.3. Prawa i obowiązki stron 3.4. Zakończenie stosunku rachunku bankowego i przedawnienie roszczeń 4. Pozakodeksowe źródła stosunków kredytowych - umowa kredytu Pojęcie i cechy 4.3. Tryb zawarcia i forma umowy 4.4. Prawa i obowiązki stron 4.5. Kredyt konsumencki 5. Zabezpieczenie zwrotu wartości majątkowej - poręczenie Pojęcie i cechy 5.3. Forma umowy 5.4. Prawa i obowiązki stron Rozdział piąty Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenie usług 2. Umowa o dzieło 2.1. Pojęcie, cechy i przedmiot umowy 2.2. Prawa i obowiązki przyjmującego zamówienie 2.3. Prawa i obowiązki zamawiającego

8 2.4. Zakończenie stosunku prawnego 3. Umowa zlecenia 3.1. Pojęcie, cechy i konstrukcja prawna umowy 3.2. Prawa i obowiązki przyjmującego zlecenie 3.3. Prawa i obowiązki dającego zlecenie 3.4. Zakończenie stosunku zlecenia 4. Wyspecjalizowane postacie umowy o dzieło i umowy zlecenia - przegląd 5. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 5.1. Pojęcie 5.2. Przesłanki wystąpienia 5.3. Prawa i obowiązki stron Rozdział szósty Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenia losowe 2. Umowa ubezpieczenia 2.1. Istota i rodzaje ubezpieczeń 2.2. Pojęcie i cechy umowy 2.3. Tryb zawarcia i forma umowy 2.4. Prawa i obowiązki stron 2.5. Zakończenie stosunku ubezpieczenia i przedawnienie roszczeń 3. Umowa o grę albo zakład Rozdział siódmy Stosunki zobowiązaniowe regulujące dostarczanie środków utrzymania 2. Renta 3. Dożywocie Rozdział ósmy Stosunek spółki 2. Rodzaje spółek 3. Spółka cywilna 4. Spółki handlowe - przegląd Rozdział dziewiąty Stosunki zobowiązaniowe wynikające z przekazu i papierów wartościowych 1. Przekaz 2. Papiery wartościowe 2.1. Pojęcie i funkcje 2.2. Powstanie papieru wartościowego 2.3. Klasyfikacje papierów wartościowych 2.4. Umarzanie papierów wartościowych 2.5. Wybrane rodzaje papierów wartościowych - przegląd 2.6. Znaki legitymacyjne Rozdział dziesiąty Stosunki powstałe z innych kodeksowych instytucji zobowiązaniowych 1. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady 2. Przyrzeczenie publiczne 3. Ugoda Część piąta PRAWO SPADKOWE Pojęcie i funkcje prawa spadkowego 1. Prawo spadkowe w znaczeniu przedmiotowym 2. Podmiotowe prawo do spadku 3. Funkcje prawa spadkowego

9 Spadek i dziedziczenie 1. Pojęcie spadku 2. Pojęcie dziedziczenia 3. Przesłanki nabycia spadku 3.1. Otwarcie spadku 3.2. Powołanie do spadku 3.3. Zdolność do dziedziczenia 4. Brak okoliczności wyłączających skuteczność powołania do spadku 4.1. Niegodność 4.2. Oświadczenie o odrzuceniu spadku 4.3. Zrzeczenie się dziedziczenia 5. Umowy dotyczące spadku 6. Znaczenie stwierdzenia nabycia spadku (poświadczenia dziedziczenia) i nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego Dziedziczenie ustawowe 1. Zasada subsydiarności 2. Krąg spadkobierców i wielkość udziałów 3. Dziedziczenie przez gminę i Skarb Państwa Rozrządzenia na wypadek śmierci 1. Pojęcie testamentu 2. Przesłanki ważności testamentu 3. Treść testamentu 3.1. Ustanowienie spadkobiercy 3.2. Inne rozrządzenia 4. Formy testamentu 5. Wykładnia testamentu 6. Odwołanie testamentu 7. Otwarcie i ogłoszenie testamentu Rozdział piąty Odpowiedzialność za długi spadkowe 1. Wprowadzenie 2. Odpowiedzialność przed przyjęciem spadku 3. Okres od przyjęcia spadku 4. Odpowiedzialność po dziale spadku 5. Zasady spłaty długów przez spadkobiercę Rozdział szósty Szczególne instytucje ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy 1. Zachowek 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Uprawnieni i zobowiązani z tytułu zachowku 1.3. Obliczanie i realizacja roszczeń z tytułu zachowku 1.4. Wydziedziczenie 2. Uprawnienie do otrzymania przedmiotów urządzenia domowego 3. Uprawnienie do korzystania z mieszkania i urządzenia domowego 4. Uprawnienie dziadków spadkodawcy Rozdział siódmy Wspólność majątku spadkowego i dział spadku 1. Wspólność majątku spadkowego 2. Pojęcie i tryby działu spadku 2.1. Umowny dział spadku 2.2. Sądowy dział spadku Część szósta PRAWO RODZINNE

10 Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające 1. Przedmiot prawa rodzinnego 2. Cechy prawa rodzinnego 3. Źródła prawa rodzinnego 4. Zasady prawa rodzinnego 5. Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa 1.1. Czynność prawna zawarcia małżeństwa 1.2. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa 1.3. Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa 1.4. Tryb i forma zawarcia małżeństwa 2. Prawa i obowiązki małżonków 2.1. Klasyfikacja praw i obowiązków 2.2. Wzajemne prawa i obowiązki małżonków 2.3. Prawa i obowiązki małżonków względem rodziny 2.4. Nazwisko małżonków 3. Małżeńskie ustroje majątkowe 3.1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych między małżonkami 3.2. Podstawowe założenia ustroju wspólności ustawowej 3.3. Umowne ustroje majątkowe 3.4. Przymusowy ustrój majątkowy 4. Ustanie małżeństwa oraz separacja 4.1. Przyczyny ustania małżeństwa 4.2. Unieważnienie małżeństwa 4.3. Rozwód Przesłanki rozwodu Skutki rozwodu 4.4. Separacja Rodzice i dzieci 1. Pochodzenie dziecka 1. o pochodzeniu dziecka 1.2. Macierzyństwo 1.3. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 1.4. Uznanie ojcostwa 1.5. Sądowe ustalenie ojcostwa 1.6. Dowody przyrodnicze w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka 1.7. Nazwisko i imię dziecka 2. Władza rodzicielska oraz inne stosunki prawne między rodzicami a dziećmi 2. o stosunkach między rodzicami a dziećmi 2.2. Treść i wykonywanie władzy rodzicielskiej 2.3. Powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej 2.4. Ingerencja sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej 2.5. Kontakty z dzieckiem 3. Stosunki prawne zbliżone do stosunków między rodzicami a dziećmi Przysposobienie 3.3. Opieka nad małoletnim 3.4. Piecza zastępcza nad dzieckiem oraz kuratela Obowiązek alimentacyjny 1. Funkcja, charakter i treść obowiązku 1.1. Istota, funkcja i cechy obowiązku 1.2. Treść i postacie obowiązku 2. Podmioty, przesłanki i zakres obowiązku 2.1. Źródła i podmioty obowiązku 2.2. Przesłanki obowiązku 2.3. Zakres obowiązku

11 3. Kolejność obowiązku oraz jego realizacja 3.1. Kolejność obowiązku 3.2. Realizacja obowiązku alimentacyjnego oraz ochrona prawa do alimentów Bibliografia ISBN:

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel

Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel Prawo cywilne, zarys wykładu. Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel Wykaz skrótów Słowo wstępne Część pierwsza Prawo cywilne - część ogólna Rozdział pierwszy Prawo cywilne - zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZARYS WYKŁADU. redakcja naukowa Mieczysław Goettel 3. WYDANIE. Adam Bieranowski Piotr Bogdalski Mieczysław Goettel

PRAWO CYWILNE ZARYS WYKŁADU. redakcja naukowa Mieczysław Goettel 3. WYDANIE. Adam Bieranowski Piotr Bogdalski Mieczysław Goettel PRAWO CYWILNE ZARYS WYKŁADU 3. WYDANIE redakcja naukowa Mieczysław Goettel Adam Bieranowski Piotr Bogdalski Mieczysław Goettel Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 21 Słowo wstępne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste I. HARMONOGRAM WYKŁADÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 2017/2018 1) Harmonogram wykładów z prawa rzeczowego (dr hab. Bartłomiej Swaczyna) 15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste 22 XI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wykładowca: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Dla zaliczenia wykładu należy uczęszczać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne Zarys wykładu

Prawo cywilne Zarys wykładu Prawo cywilne Zarys wykładu redakcja naukowa Mieczysław Goettel Mieczysław Goettel, Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski SERIA AKADEMICKA 4. WYDANIE Prawo cywilne Zarys wykładu redakcja naukowa Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne:

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE I CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE

PRAWO CYWILNE I CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE PRAWO CYWILNE I CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Część ogólna 1. Prawo cywilne przedmiot i metoda regulacji 2. Prawo cywilne a prawo rodzinne 3. Prawo cywilne a prawo pracy 4. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego REFORMA 2012 Podstawy prawa cywilnego Joanna Ablewicz 2 Kwalifikacja A.68.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ADMINISTRACJI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe

Spis treści Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXIII Wprowadzenie... XI XV XIX XLIII Rozdział I. Nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa rolnego... 1 1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas Prawa rzeczowe dr Magdalena Habdas Pojęcie rzeczy art. 45 k.c. wyłącznie przedmioty materialne na tyle wyodrębnione z przyrody, iż mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu Brak materialności: dobra niematerialne,

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 19 1. Uwagi wstępne... 19 1. Charakter prawny współuprawnienia spadkobierców... 20 2. Ustanie współuprawnienia spadkobierców... 21

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Podstawy prawa cywilnego

STUDIA PRAWNICZE. Podstawy prawa cywilnego STUDIA PRAWNICZE Podstawy prawa cywilnego W sprzedaży: Z. Radwański PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 4 Skrypty Becka E.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 Stan prawny na 2 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Część ogólna prawa cywilnego

Spis treści. Część I. Część ogólna prawa cywilnego Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXXV Część I. Część ogólna prawa cywilnego Rozdział I. Pojęcie prawa cywilnego... 3 1. Ogólne pojęcie... 3 1 2. Zakres prawa cywilnego... 5 5 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5.

1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5. 1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5. Status przedmiotu: Obligatoryjne 6. Rok studiów, semestr: III rok,

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Uwagi wprowadzające... 1 1. Podstawowe pojęcia... 1 2. Ewolucja prawa spadkowego w okresie po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne A. Część ogólna 1. Osoby fizyczne 1.1. Konstrukcja prawna 1.2. Zdolność prawna osób fizycznych 1.3. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych (I) Brak zdolności

Bardziej szczegółowo

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako wartość konstytucyjna... 1 I. Konstytucyjna ochrona rodziny... 1 II. Standardy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJ studia pierwszego stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Podstawy

Bardziej szczegółowo

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O W Y D Z I A Ł U P R A W A I A D M I N I S T R A C J I U N I W E R S Y T E T U J A

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 pytania testowe; egzamin

Zestaw 1 pytania testowe; egzamin Zestaw 1 pytania testowe; egzamin 2.09.2014 1) Wskaż zdanie prawidłowe: a) w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa tylko wtedy, gdy przed

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 pytania testowe; egzamin

Zestaw 2 pytania testowe; egzamin Zestaw 2 pytania testowe; egzamin 2.09.2014 1) Przedstawiciel ustawowy spadkobiercy, składający w jego imieniu oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może bez zezwolenia sądu opiekuńczego: a)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. repetytorium. redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz

Prawo rzeczowe. repetytorium. redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Prawo rzeczowe repetytorium redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1 PRAWA RZECZOWE. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 15 1. Rodzaje praw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I Prawo cywilne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Pojęcie Ograniczone prawa rzeczowe I Prawna forma korzystania z rzeczy (cudzej) Dająca uprawnionemu możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 5. WYDANIE Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Test na egzamin 9 maja 2016 r.

Test na egzamin 9 maja 2016 r. Test na egzamin 9 maja 2016 r. 1) Umowa sprzedaży zawarta przez 6-letniego Adama: a) jest zawsze bezwzględnie nieważna, nawet jeżeli nie prowadzi do pokrzywdzenia Adama; b) jeśli nie pociąga za sobą rażącego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest 1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest bezskuteczna, c. Równolegle z odpowiedzialnością spółki osobowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XIII XVII XIX Rozdział I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego... 1 1. Definicja... 1 2. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów.......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 15 Rozdział I. założenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej...............................

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo