INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

2 1

3 2

4 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia Miasta Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku: - Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2015 roku 45 - Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2015 roku 72 - Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2015 rok 97 - Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2015 roku 106

5 4

6 5 WSTĘP Budżet miasta na 2015 rok, podobnie jak w latach poprzednich, skonstruowany został w układzie zadań budżetowych. Koszty poszczególnych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia zostały obliczone na podstawie pracochłonności zadań. Dla każdego zadania budżetowego określone zostały: nazwa, cel oraz miernik lub wskaźnik realizacji celu. Plany finansowe poszczególnych zadań zostały dostosowane do wysokości limitów środków finansowych, ostatecznie określonych w projekcie planu wydatków na 2015 rok. Informacja uzupełniająca do projektu budżetu na 2015 rok zawiera wykazy zadań bieżących, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, wraz z ich kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, przy czym koszty zadań oświatowych ze względu na liczbę jednostek i zadań przez nie realizowanych oraz ich specyfikę - przedstawiono odrębnie. Również w osobnym zestawieniu ujęto koszty zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do kosztów pośrednich zaliczono koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz budynków wraz z obsługą, zaś do kosztów bezpośrednich koszty związane z bezpośrednim wykonywaniem zadań. Dodatkowo w przedstawionej poniżej informacji ujęto zestawienie wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez Miasto w 2015 roku, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi. W celu jak najbardziej efektywnego gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych Miasta w trakcie roku budżetowego prowadzony będzie monitoring realizacji zaplanowanych zadań budżetowych.

7 6

8 7 Sytuacja finansowa W zakresie polityki finansowej Miasta kluczowym działaniem na rok 2015 pozostaje utrzymanie dobrych wyników finansowych, co wzmocni potencjał rozwojowy Miasta w perspektywie wieloletniej. Planowane do realizacji zadania gwarantują z kolei właściwy poziom świadczonych usług dla mieszkańców i inwestorów i zapewniają poprzez wysoki poziom wydatków inwestycyjnych rozwój infrastruktury Miasta. W celu sfinansowania zadań zarówno projekt budżetu na rok 2015 jak i wieloletnia prognoza finansowa Miasta określają źródła dochodów i pokrycia deficytu, przy uwzględnieniu potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz ustawowych limitów zadłużenia. Plan dochodów na rok 2015 przygotowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z poszczególnych źródeł w roku 2014 oraz przy założeniu ostrożnego poziomu wskaźników makroekonomicznych w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB oraz realnych wynagrodzeń. Zakłada się niewielki wzrost dochodów wobec roku poprzedniego (o 1,6% w stosunku do planu roku 2014) mając na uwadze utrzymujące się spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego kraju w następstwie światowego kryzysu gospodarczego. Planuje się, iż dochody wzrosną głównie z tytułu udziału Miasta w podatku PIT na skutek wprowadzonych w latach zmian systemowych zakładających w szczególności likwidację części ulg i zwolnień podatkowych i utrzymanie progów podatkowych na niezmienionym poziomie oraz w podatku od nieruchomości z uwagi na powiększenie bazy podmiotów do opodatkowania. W planowanych dochodach uwzględnione zostały również wpływy dotyczące współfinansowania projektów miejskich ze środków europejskich wynikające z końcowego rozliczenia w ramach zakończonej w roku 2013 perspektywy finansowej UE ( ) oraz wpływy uzyskane w ramach nowej perspektywy finansowej UE ( ). Mniejsze dochody niż w roku 2014 są spodziewane ze sprzedaży mienia komunalnego, z czynszów oraz z dotacji z budżetu państwa. Wysokość planowanych wydatków na rok 2015 została zdeterminowana zarówno poprzez wydatki bieżące na zadania obligatoryjne nałożone na Miasto ustawami, jak i wydatki, które Miasto poniesie w celu zagwarantowania usług dla mieszkańców na wysokim poziomie oraz wydatków inwestycyjnych. W projekcie budżetu na rok 2015 zostały utrzymane wysokie wydatki bieżące m.in. na pomoc społeczną, edukację, gospodarkę mieszkaniową oraz transport publiczny. Koszty obsługi zadłużenia zostały zaplanowane na poziomie 85 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, renegocjowanie warunków umów kredytowych oraz zarządzanie płynnością budżetu Miasta, w celu obniżenia kosztów obsługi długu. Znacznie wzrosną w przyszłym roku wydatki inwestycyjne, do poziomu 867 mln zł (o kwotę 145 mln zł w stosunku do planu po zmianach roku 2014), które przeznaczone zostaną zarówno na już realizowane zadania jak i nowo rozpoczynane m.in. w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez: Wrocław Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku oraz The World Games w Kontynuowane będą duże zadania inwestycyjne związane z rewitalizacją Wrocławia (m.in. Przedmieścia Odrzańskiego, terenów WUWA 2), poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej, budową i przebudową infrastruktury oświatowej, rozbudową kanalizacji, stworzeniem spójnego system transportu publicznego, zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych oraz rozbudową miejskiego systemu ścieżek rowerowych.

9 8 W roku 2015 nadal prowadzone będą działania wzmacniające finanse Miasta. Szczególnie ważne będą działania w zakresie zarządzania płynnością poprzez monitoring wpływów i wydatków w budżecie Miasta oraz zapewnienie finansowania na korzystnych warunkach, co pozwoli na obniżenie kosztów obsługi długu. Oprócz utrzymania niskich kosztów obsługi zadłużenia, priorytetem polityki finansowej w roku 2015 i w kolejnych latach pozostanie uzyskanie dobrego wyniku operacyjnego, jako różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, co łącznie zagwarantuje utrzymanie ustawowych limitów zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik limitujący zadłużenie w żadnym roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta nie został przekroczony ponad poziom dopuszczalny przez ustawę o finansach publicznych. Również inne wskaźniki monitorujące możliwość obsługi zadłużenia przez Miasto, ustalone przez międzynarodowe instytucje finansowe (EBI i EBOiR) dla umów kredytowych zawartych przez Miasto z tymi instytucjami, a obliczonych w oparciu o kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków na rok 2015, nie przekroczą dopuszczalnych progów.

10 9 Szczegółowy opis zobowiązań składających się na dług Miasta Wrocławia Zobowiązania istniejące - zaciągnięte do dnia 30 września 2014 roku 1. Obligacje komunalne 1.1. Obligacje komunalne przeznaczone na spłatę w 2010 r. zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2009 r. Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej zł Termin emisji r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,85% miesięczna Okres zapadalności r Obligacje na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej zł Termin emisji r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych+ marża od 0,65% do 0,90% miesięczna Okres zapadalności r. 2. Pożyczki 2.1 Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka zagraniczna ,81 EUR r. Oparte na stopie procentowej EURIBOR dla 6 miesięcznych depozytów + marża 1,2% półroczna Okres zapadalności r.

11 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.3 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.4 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.5 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r.

12 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.7 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.9 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r.

13 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 3. Kredyty 3.1 Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt preferencyjny ,67 EUR r. oparte na stopie procentowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, lecz nie więcej niż EURIBOR 3 miesięczny + marża od 0,13 % do 1,2 % kwartalna Okres zapadalności r. 3.2 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2008 r. Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny ,20 zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,255% miesięczna Okres zapadalności r.

14 Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,97% miesięczna Okres zapadalności r. 3.4 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90% miesięczna Okres zapadalności r. 3.5 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r., w tym na realizację projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu realizowanego w ramach Funduszu Spójności Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,70% miesięczna Okres zapadalności r.

15 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r. 3.7 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. w tym na realizację projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu realizowanego w ramach Funduszu Spójności z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt preferencyjny- z dopłatami z NFOŚiGW zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,85% miesięczna Okres zapadalności r. 3.8 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. w tym na realizację projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu realizowanego w ramach Funduszu Spójności a także innych zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90% miesięczna Okres zapadalności r.

16 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90% miesięczna Okres zapadalności r.

17 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,70% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,79% miesięczna Okres zapadalności r. Typ 3.14 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Kredyt komercyjny zł Termin udostępnienia kredytu r. Oprocentowanie oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73% Częstotliwość spłat odsetek miesięczna Okres zapadalności r.

18 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny ,50 zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r.

19 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,95% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,95% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,12% miesięczna Okres zapadalności r.

20 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,12% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,12% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na spłatę zobowiązań w 2013 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,83% miesięczna Okres zapadalności r.

21 Kredyt na spłatę zobowiązań w 2013 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,91% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na spłatę zobowiązań w 2013 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,84% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,78% miesięczna Okres zapadalności r.

22 21 4. Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu 4.1 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,58 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,25% kwartalna Okres zapadalności r. 4.2 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,69 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,25% kwartalna Okres zapadalności r. 4.3 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,32 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,25% kwartalna Okres zapadalności r.

23 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,26 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.5 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,45 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.6 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,49 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r.

24 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,24 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.8 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,99 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.9 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,24 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r.

25 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,1% kwartalna Okres zapadalności r Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,85% kwartalna Okres zapadalności r Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,99% kwartalna Okres zapadalności

26 25 Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w IV kwartale 2014 roku 1. Pożyczki 1.1 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł 2014 r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności 2020 r. 2. Kredyty 2.1 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,78% miesięczna Okres zapadalności r. 2.2 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,83% miesięczna Okres zapadalności r.

27 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,87% miesięczna Okres zapadalności r. 2.4 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,02% miesięczna Okres zapadalności r. 2.5 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,01% miesięczna Okres zapadalności r.

28 Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt preferencyjny zł 2014 r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża kwartalna Okres zapadalności 2029 r. 3. Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu 3.1 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia 2014 r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża kwartalna Okres zapadalności 2021 r.

29 28

30 29 BUDŻET MIASTA WROCŁAWIA NA 2015 ROK Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: Plan na 2014 rok po zmianach Plan na 2015 rok zł zł Dochody bieżące zł zł Dochody majątkowe zł zł Wydatki ogółem, z tego: zł zł Wydatki bieżące zł zł Wydatki majątkowe, w tym: zł zł wydatki inwestycyjne zł zł Wynik budżetu zł zł DOCHODY MIASTA WROCŁAWIA DOCHODY OGÓŁEM Planowane na 2015 rok dochody Miasta wyniosą ogółem zł, z tego: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2015 rok oszacowano na podstawie: prognozy dochodów własnych, kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, informacji o dotacjach i środkach z funduszy, danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, prognozowanych wpływów z funduszy europejskich.

31 30 Największe wpływy stanowić będą dochody własne, które obejmują głównie: wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państw (PIT i CIT), dochody z majątku, dochody z usług oraz pozostałe dochody własne. Na powyższą kwotę składają się również: subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z funduszy, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, a także dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Główne źródła dochodów, które Miasto uzyska w 2015 roku to: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne, w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: Plan dochodów na 2015 rok dochody bieżące z tego: dochody majątkowe zł zł zł zł zł zł zł zł - CIT zł zł - PIT zł zł - Subwencja ogólna zł zł - Dotacje celowe z budżetu państwa zł zł zł Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zł zł zł zł zł zł zł Dotacje i środki z funduszy zł zł zł

32 31 DOCHODY MIASTA NA 2015 ROK WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Na dochody bieżące zaplanowane w łącznej wysokości zł składać się będą: dochody gminy zaplanowane w wysokości zł oraz dochody powiatu w kwocie zł. Dochody bieżące stanowić będą 86,8% dochodów ogółem Miasta. Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy.

33 32 Dochody bieżące Miasta na 2015 rok: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne, z tego: Plan dochodów na 2015 rok Dochody bieżące, z tego: gmina powiat zł zł zł zł zł zł Wpływy z podatków zł zł - Wpływy z opłat zł zł zł Dochody z majątku zł zł zł Dochody z usług zł zł zł Pozostałe dochody zł zł zł Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: zł zł zł CIT zł zł zł PIT zł zł zł Subwencja ogólna zł zł zł Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dotacje i środki z funduszy zł zł zł

34 33 DOCHODY MAJĄTKOWE Planowane dochody majątkowe wynoszą łącznie zł i stanowić będą 13,2% dochodów ogółem Miasta. W powyższej kwocie mieszczą się: dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, różne wpływy wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji, dotacja celowa z budżetu państwa, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Dochody majątkowe Miasta na 2015 rok: Wyszczególnienie Plan dochodów na 2015 rok Dochody majątkowe, z tego: gmina powiat DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne, z tego: sprzedaż składników majątkowych gminy zł zł zł zł zł zł zł - różne wpływy zł zł - Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: zł zł na zadania zlecone zł zł Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego: zł zł zł środki z Funduszu Spójności zł zł zł środki z funduszy strukturalnych zł zł zł pozostałe środki europejskie zł zł - Dotacje i środki z funduszy, z tego: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł zł zł zł zł zł -

35 34 WYDATKI MIASTA WROCŁAWIA WYDATKI OGÓŁEM Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2015 rok wyniosą zł, z czego: wydatki bieżące zł, wydatki inwestycyjne zł, wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów zł. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WYBRANE DZIAŁY WYDATKI OGÓŁEM Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc społeczna Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia PLAN NA 2015 ROK zł zł zł zł zł zł zł zł

36 35 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MIASTA

37 36 WYDATKI BIEŻĄCE Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki w wysokości zł, które stanowić będą 76,4% wydatków ogółem Miasta. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dotacje udzielane z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek oświatowych i instytucji kultury oraz dla organizacji pozarządowych, a także na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków bieżących na zadania remontowe planuje się przeznaczyć kwotę zł. WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków europejskich zł zł zł zł zł zł - remonty zł 2) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zł zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki związane z obsługą długu zł

38 37 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA

39 38 Wybrane obszary działalności Miasta Edukacja: wynagrodzenia osobowe, funkcjonowanie placówek, realizacja projektów edukacyjnych Komunikacja miejska i podmiejska Pomoc społeczna wypłata świadczeń społecznych, funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej Gospodarka odpadami Gospodarka mieszkaniowa: eksploatacja (media, konserwacje) i zarządzanie zasobem komunalnym oraz nieruchomościami Skarbu Państwa Utrzymanie dróg, oświetlenie, oczyszczanie Miasta Kultura: funkcjonowanie instytucji kultury, organizacja imprez kulturalnych, opieka nad zabytkami Sport: utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Utrzymanie zieleni Plan na 2015 rok zł zł zł zł zł zł zł zł zł

40 39 WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe w 2015 roku wyniosą zł, tj. 23,6% planowanych wydatków ogółem Miasta i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w łącznej wysokości zł oraz na wydatki związane z zakupem i objęciem akcji i udziałów w spółkach z udziałem Miasta w wysokości zł. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA

41 40 STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MIASTA

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo