Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r."

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów finansowych zarządza się, co następuje: 1 Zasady postępowania z dokumentami finansowymi związanymi z działalnością Ośrodka Przetwarzania Informacji określa Instrukcja obiegu dokumentów finansowych, stanowiąca załącznik do zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. p. o. Dyrektora dr Dorota Maciejko

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2006 z dnia 1 lipca 2006 r. I n s t r u k c j a obiegu dokumentów finansowych w Ośrodku Przetwarzania Informacji I. Zasady postępowania z zewnętrznymi dokumentami finansowanymi. 1. Rejestracja dokumentów wpływających Dokumenty wpływające są przekazywane do komórki kancelaryjnej. Komórka kancelaryjna przeprowadza selekcję dokumentów na dwie grupy: dokumenty finansowe oraz pozostałe dokumenty. Dokumenty finansowe są wpisywane do ksiąŝki rejestru korespondencji i oznaczone: data wpływu, kolejnym numerem wpisu do rejestru, parafą osoby rejestrującej Rejestracja odbywa się niezwłocznie, z tym Ŝe dokumenty wpływające pod koniec dnia roboczego mogą być zarejestrowane w pierwszej części następnego dnia roboczego Zarejestrowane dokumenty finansowe są przekazywane przez komórkę kancelaryjną do Sekretariatu Dyrektora celem przedłoŝenia Dyrektorowi. 2. Weryfikacja dokumentów przez Dyrektora lub osobę przez niego upowaŝnioną Dyrektor po otrzymaniu dokumentów i weryfikacji merytorycznej: a) kieruje dokumenty dotyczące bezpośrednio projektów realizowanych w OPI do koordynatorów tych projektów w celu sprawdzenia i potwierdzenia zgodności merytorycznej, w tym wykonania dostawy lub usługi z warunkami: zamówienia; umowy; kontraktu b) kieruje dokumenty dotyczące dostaw i usług nie związanych bezpośrednio z projektami do właściwych komórek organizacyjnych lub upowaŝnionych pracowników w celu potwierdzenia zgodności merytorycznej i faktycznej wykonanych dostaw lub usług z warunkami: zamówienia; umowy; kontraktu c) kieruje zestawienia operacji finansowych dotyczących kart płatniczych do pracowników dysponujących kartą płatniczą d) akceptuje merytorycznie pozostałe dokumenty płatnicze e) zleca właściwym komórkom organizacyjnym lub upowaŝnionym pracownikom wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących danego dokumentu finansowego 2.2. Dokumentacja finansowa po ocenie i weryfikacji merytorycznej kierowana jest do Głównego Księgowego w celu dekretacji finansowej Decyzje o odmowie zapłaty podejmuje Dyrektor. 3. Opis merytoryczny dokumentu finansowego Koordynator lub pracownik opisujący od strony merytorycznej dokument finansowy nie budzący wątpliwości umieszcza na dokumencie, w miejscu nie kolidującym z treścią dokumentu, adnotacje zawierająca: a) potwierdzenie zgodności dokumentu z warunkami zamówienia, umowy czy kontraktu oraz wykonania dostawy lub usługi b) numer zamówienia, kontraktu lub umowy c) wewnętrzny numer projektu zgodny z numeracją stosowaną w rachunkowości OPI d) opis celu poniesionych kosztów wynikających z umów wraz ze wskazaniem kosztów stałych e) datę wraz z podpisem pracownika wskazanego do opisu dokumentu finansowego Opis merytoryczny powinien odbywać się w moŝliwie najkrótszym czasie, mając na uwadze kodeksowy termin na zgłaszanie ewentualnych zastrzeŝeń do wystawcy dokumentu. Zaleca się, aby okres opisu merytoryczny dokumentu nie przekraczał trzech dni roboczych. 1

3 3.3. Opisane dokumenty koordynator lub wyznaczony pracownik przekazuje zwrotnie do Dyrektora, które przekazuje je dalej zgodnie z pkt Wyjaśnienia wątpliwości i niejasności dotyczących zewnętrznych dokumentów finansowych. Odmowa zapłaty Wątpliwości i niejasności dotyczące dokumentów finansowych naleŝy wyjaśniać bezzwłocznie, tak aby w przypadku konieczności odrzucenia dokumentu, moŝna było dostarczyć wystawcy dokumentu odmowę zapłaty w terminie przewidzianym obowiązującymi przepisami Pismo zawierające odmowę zapłaty sporządza koordynator lub pracownik, o którym mowa w ppkt. 2.1.e i przedkłada do podpisu Dyrektora Dokumenty o których mowa w ppkt naleŝy skierować do zaopiniowania do radcy prawnego. 5. Dekretacja rachunkowa Zewnętrzne dokumenty finansowe zawierające akceptacje merytoryczną podlegają sprawdzeniu i akceptacji pod względem formalnym i rachunkowym Głównego Księgowego. Akceptacja ta wyraŝa się w umieszczeniu stosownej dekretacji na dokumencie, m.in. numerów kont i kwot, datę i podpis osoby dekretującej Po dekretacji Główny Księgowy przekazuje dokumenty właściwym pracownikom komórki rachunkowo księgowej, którzy wprowadzają stosowną dokumentację do systemu finansowo-księgowego. 5.3 Główny Księgowy podejmuje niezwłocznie stosowne działania, gdy dokument finansowy nie posiada opisu merytorycznego, bądź posiada wady uniemoŝliwiające akceptację pod względem formalno rachunkowym, z zachowaniem terminów dotyczących odmowy zapłaty. 6. SłuŜbowe karty płatnicze Pracownicy OPI korzystający z kart płatniczych gromadzą i przechowują dokumenty finansowe a następnie przekazują do Dyrektora na koniec miesiąca, w celu weryfikacji z zestawieniem, o którym mowa w ppkt. 2.1 c Dokumenty z ppkt. 6.1, Dyrektor po weryfikacji opisanej w punkcie 2 przekazuje zgodnie z ppkt c. Przekazywany zestaw dokumentów obejmuje: a) zestawienie operacji finansowych karty płatniczej z adnotacją dotycząca akceptacji merytorycznej; b) trwale spięte z tym zestawieniem oryginały rachunków, faktur, paragonów i innych dokumentów odpowiednio opisane i potwierdzone na odwrocie, dotyczące zapisów ujętych w wyciągu bankowym. 7. Przechowywanie dokumentów finansowych Główny Księgowy jest odpowiedzialny za prawidłową organizację systemu gromadzenia, uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania dokumentów finansowych Koordynatorzy projektów / zadań finansowanych ze środków pomocowych odpowiedzialni są za gromadzenie kopii dokumentów finansowych związanych z ich realizacją. II Szczególne zasady (polityki) rachunkowości w zakresie projektów / zadań współfinansowanych ze środków pomocowych. Opis merytoryczny dokumentów finansowych związanych ze środkami pomocowymi stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej instrukcji. Załącznik nr 1 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 4/2006 z dnia 1 lipca2006 r. 2

4 Szczególne zasady (polityki) rachunkowości w zakresie projektów / zadań wspófinansowanych ze środków pomocowych 1. Dla uzyskania lepszej przejrzystości i czytelności informacji o wykorzystaniu środków na realizację projektów / zadań współfinansowanych ze środków pomocowych dla wydatków/kosztów i wpływów/przychodów projektów / zadań zakłada się wyodrębniony wspólny rachunek bankowy, chyba Ŝe wymagania umowy o współfinansowanie wymagają dla danego projektu / zadania rachunku bankowego wydzielonego tylko dla tego projektu / zadania. Koszty dot. projektu / zadania ujmuje się kasowo na kontach zespołu 4 z wyodrębnieniem projektu / zadania w czwartym stopniu analityki. 2. Księgi rachunkowe w zakresie projektów/zadań współfinansowanych ze środków pomocowych prowadzone są komputerowo, w programie finansowo-księgowym pod nazwą SYMFONIA. Program ten jest powiązany za pomocą automatów księgowych z programem/modułem płacowokadrowym o tej samej nazwie oraz programem /modułem handlowym i modułem środki trwałe. 3. Wyodrębnienie ewidencji księgowej wszystkich realizowanych projektów/zadań uzyskuje się poprzez odpowiednie rozbudowanie analityki w planie kont, a takŝe poprzez prowadzenie w księdze rachunkowej głównej kont pozabilansowych (w ramach zespołu 9 kont) w układzie preliminarzy poszczególnych projektów/zadań. 4. Dokumenty dotyczące poszczególnych projektów / zadań księgowane są do księgi głównej w FK i przechowywane w opisanych segregatorach w dziale księgowości. Dokumenty kosztowe są księgowane w rejestrze zakupów (FVZ) i przechowywane łącznie z dokumentami do tego rejestru. Księgowania na poszczególne projekty/zadania dokonywane są wg celu zakupu i opisu zamieszczonego na dokumencie przez osobę merytorycznie odpowiedzialną za dany projekt/ zadanie (koordynator). Kopie dwustronne w/w dokumentów przekazywane są koordynatorom projektów, którzy następnie sporządzają kolejne kopie dołączane do wniosków o płatność zgodnie z wymaganiami umowy/kontraktu, dotyczącymi danego projektu/zadania. 5. Wyodrębnieniu podlegają zapisy księgowe dotyczące realizowanych projektów/zadań, zgodnie z wymogami zawartymi w umowach lub innych dokumentach, w których określono obowiązek wydzielenia zapisów księgowych dotyczących danego projektu/zadania. 6. KaŜdy projekt/zadanie ma wyodrębnione konto kosztowe wraz z rozbudowaną analityką - stosownie do potrzeb działań, których projekt dotyczy. Pierwszy poziom analityki 4XX - informuje o grupie rodzajowej kosztów. Drugi poziom analityki- 4xx-XX został utworzony na potrzeby sprawozdań wewnętrznych OPI. Na tym poziomie wyodrębnione są koszty niekwalifikowane projektów/ zadań. Na trzecim poziomie analityki definiujemy działalność statutową lub gospodarczą 4xx-x-X Czwarty poziom analityki 4xx-x-x-X - to wyszczególnienie wszystkich realizowanych w ciągu roku projektów/zadań i na tym poziomie następuje wyodrębnienie księgowe projektów/zadań realizowanych w ciągu danego roku obrachunkowego. Poziom ten jest w miarę potrzeb rozwijany i aktualizowany; dodanie analityki na tym poziomie nie wymaga odrębnego zarządzenia. Piąty poziom analityki słuŝy do przyporządkowania kosztów głównie z tytułu wynagrodzeń do poszczególnych pracowników (zgodnie z ewidencją w module kadry i place). 3

5 7. Przychody dotyczące projektów/zadań ujmuje się w księgach rachunkowych wg metody memoriałowej, podstawą ujęcia przychodów jest wniosek o płatność, przekazany do Instytucji wdraŝającej. 8. Dla zachowania współmierności przychodów i kosztów na koniec roku obrotowego koszty dotyczące etapów nie objętych wnioskami o płatność przeksięgowuje się z zespołu 4 kont na konto rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (na konto analityczne projektu). Pod datą pierwszego dnia następnego roku obrotowego koszty te przenosi się na powrót na właściwe dla danego projektu / zadania konta analityczne w ramach zespołu 4 kont. 9. Zasadą nadrzędną jest ujmowanie w kosztach rodzajowych kosztów realnie poniesionych (zapłaconych). Dotyczy to równieŝ wynagrodzeń, gdzie dokumentem źródłowym jest wydruk listy płac do kaŝdego projektu/ zadania. 10. Dekretacja dokumentów księgowych - polega na nadaniu nazwy rejestru (FVZ) i numeru w rejestrze. Dekretacja na konta księgowe: a) jest uzyskiwana w formie dołączanego do dowodu księgowego wydruku z programu księgowego, bez zamieszczania jej na dokumencie - na co pozwala art. 21 ust 1a ustawy o rachunkowości. W oparciu o ten wydruk moŝna jednoznacznie określić, po nadanym numerze w rejestrze księgowym, sposób ewidencji dowodu księgowego na kontach księgi głównej i/lub na kontach ksiąg pomocniczych, z zachowaniem zasady podwójnego zapisu i innych wymogów przewidzianych przy komputerowym prowadzeniu ksiąg w systemach informatycznych rachunkowości, lub b) jest zamieszczana na dokumencie. Ponadto w systemie księgowym przechowywany i widoczny jest zapis, kto i kiedy wprowadził dokument do systemu finansowo-księgowego. 11. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyraŝonych w dowodach. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację projektu / zadania (koordynator projektu) sprawdza i opisuje dokument zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w punkcie 15., a następnie, po podpisaniu, przedstawia do sprawdzenia i zatwierdzenia koordynatorowi działu Centrum Przekazu Innowacji. Opis dokumentu, przekazywanego następnie do księgowości musi zawierać następujące elementy: a) dane identyfikacyjne projektu, b) kategorię wydatku w odniesieniu do budŝetu projektu (etap, pozycja harmonogramu rzeczowofinansowego), c) informację czy wydatek naleŝy do kosztów kwalifikowanych, d) rodzaj wydatku w odniesieniu do obowiązującego planu kont, e) w przypadku kosztów współdzielonych, kwotę przypadającą na projekt i podstawę wskazującą sposób jej ustalenia f) datę i podpis koordynatora projektu, g) datę i podpis koordynatora działu. Dokument, spełniający powyŝsze wymagania, podlega dekretacji przez Głównego Księgowego. 12. Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych polega na ustaleniu, Ŝe dokumenty wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierający wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, Ŝe ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych. MoŜna nie dokonywać kontroli rachunkowej własnych dokumentów, w których treści zawarte w nim są rezultatem obliczeń dokonanych i wpisanych przy zastosowaniu komputera. Główny Księgowy sprawdza dokument pod względem formalno-rachunkowym i podpisuje go. 4

6 13. Zatwierdzenie do wypłaty (końcowa akceptacja dokumentu) dokonywana jest przez Dyrektora OPI lub jego upowaŝnionego zastępcę lub pełnomocnika - poprzez złoŝenie podpisu na dokumencie. 14. Opis faktur oraz innych dokumentów księgowych o równowaŝnej wartości dowodowej związane z realizowanymi projektami winny być opisane w sposób zgodny z zawartymi umowami i z wytycznymi Instytucji WdraŜającej. 15. Opis dokumentów powinien zawierać następujące elementy: a) dane identyfikacyjne projektu (pełna nazwa lub identyfikator zakładowy projektu, numer umowy), b) informację, z jakich środków i w jakiej części projekt jest współfinansowany, a w przypadku kosztów wspólnych obliczenie wskazujące na sposób ustalenia kwoty, przypadającej na dany projekt, c) tryb wyboru wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych (w przypadku gdy zakupy realizowano przy zastosowaniu procedur przewidzianych tym prawem), lub teŝ objaśnienie, dlaczego procedur tych nie zastosowano, d) zapis stwierdzający sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym wraz z podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do sprawdzenia (wraz z datą). Osoby, które podpisują dokumenty pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym są wskazane w procedurach finansowych OPI, e) adnotacja Dyrektora jednostki (podpis i wskazanie daty) o zatwierdzenie do zapłaty, f) rodzaj wydatku, czego dotyczy, jak został zakwalifikowany (kategoria wydatku w odniesieniu do budŝetu projektu), g) w przypadku, gdy kwota dokumentu nie jest z punktu widzenia projektu/zadania w pełni wydatkiem/kosztem kwalifikowanym wskazanie na kwotę kosztów kwalifikowanych projektu/zadania, łącznie ze sposobem jej obliczenia. 16. Faktury oraz inne dokumenty księgowe, których sposób opisu nie został określony wyŝej, powinny być opisywane według procedur ogólnych, obowiązujących w OPI. 17. JeŜeli umowa z Instytucją WdraŜającą wymaga tworzenia dla projektu/zadania wyodrębnionej kasy w celu dokonywania zapłat gotówkowych obroty tej kasy ujmuje się w odrębnym raporcie kasowym oraz na wydzielonym koncie analitycznym kasa - konto 100-XX (w analityce nr dotyczący projektu/zadania). Zapłaty z kasy: zapis na koncie w zespole nr XX (w analityce nr dotyczący projektu), oraz zapis w zespole nr 4 - konto kosztowe projektu lub w zespole nr 2 - konto rozrachunkowe 201-XXX (w analityce kontrahent). 18. Koszty najmu i eksploatacji budynku, koszty administracyjne i inne koszty pośrednie, dotyczące projektów / zadań, ustalane są przez koordynatorów projektów w oparciu o wzory podziału kosztów ustalane przez Dyrektora w miarę potrzeb i przesyłane elektonicznie. 19. W przypadku zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokumenty księgowane są w wyodrębnionym rejestrze księgowym (FVZ) oraz poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadzane są do programu SYMFONIA słuŝącego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdzie naliczana jest ich miesięczna amortyzacja w sposób automatyczny. Kwota amortyzacji przenoszona jest na koniec kaŝdego miesiąca do systemu finansowo-księgowego (automatycznie) i księgowana jest na odpowiednie konta kosztowe. W przypadku zakupu składników aktywów trwałych w ramach realizowanego projektu / zadania składniki te oznaczane są w ewidencji, z jakiego projektu zostały zakupione. Do kaŝdego z nich drukowany jest dokument OT, na którym naleŝy oznaczyć dokładną nazwę, datę nabycia, 5

7 miejsce uŝytkowania, cenę nabycia lub wytworzenia oraz metodę i stawkę amortyzacji danego środka. W przypadku nie drukowania dowodów OT osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji szczegółowej składników aktywów trwałych zamieszcza w opisie dowodu adnotację ujęto w ewidencji szczegółowej pod poz.... i opatruje tę adnotację podpisem. Zakupione w ramach danego projektu / zadania środki trwałe oznaczane są przez koordynatora projektu nalepką wg wymagań umowy o dofinansowanie, a takŝe identyfikującą ten projekt / zadanie i rok zakupu (o treści np. zakup współfinansowany ze środków SPO WKP, poddziałanie rok 2006). 20. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu, obciąŝa koszty realizowanych projektów w proporcji do wartości netto faktury przypadającej na dany projekt. 21. Listy płac księgowane są automatem w programie finansowo-księgowym w kwotach rozbitych na poszczególnych pracowników, proporcjonalnie do zaangaŝowania osób w dany projekt (wg sporządzanych kart pracy proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych na rzecz danego projektu/zadania i stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającej z umowy o pracę). Automatyczne księgowanie dotyczy wszystkich potrąceń z wynagrodzenia pracowników, a takŝe ZUS pracodawcy, i jest księgowane z poziomu tego samego dokumentu tj. listy płac. 22. Automatyczne księgowanie dotyczy takŝe umów zlecenia i o dzieło, wprowadzanych w programie kadrowo-płacowym, wraz ze wszystkimi potrąceniami i narzutami obciąŝającymi pracodawcę. Księgowanie odbywa się na konto realizowanego projektu/zadania, zgodnie z opisem zawartym w umowie lub na odwrocie rachunku, jako usługi obce. 23. Zapłaty faktur i rachunków realizowanych za pośrednictwem rachunku bankowego księgowane są: Wn 201 (w analityce: kontrahent), Ma 130 (w analityce: wyodrębniony rachunek bankowy). Zapłaty umów zlecenia i o dzieło księgowane są: Wn 230 Rozrachunki z tyt. wypłat umów cywilno prawnych (w analityce: zleceniobiorca), Ma 130 (w analityce: wyodrębniony rachunek bankowy). 24. Otrzymanie dotacji na realizacje projektu księgowanie: Wn 130 Rachunki bankowe (w analityce wyodrębniony rachunek bankowy dotyczący danego projektu lub zadania), Ma 202 Rozrachunki z tytułu realizowanych programów (w analityce wyodrębniony projekt). 25. JeŜeli umowa z Instytucją WdraŜającą wymaga wyodrębniania dla celów projektu/zadania oddzielnego rachunku bankowego i ustala, Ŝe odsetki od środków na tym rachunku są zaliczane na dobro projektu - narosłe odsetki powiększają wartość otrzymanej dotacji: Wn 130 (w analityce: wyodrębniony rachunek bankowy danego projektu), Ma 202 Rozrachunki z tytułu realizowanych programów (w analityce wyodrębniony projekt). Na zakończenie projektu lub koniec roku obrachunkowego, w zaleŝności od tego, co następuje wcześniej, są one przeksięgowywane na konto Ma 763 Pozostałe odsetki (w analityce: projekt). 26. W celu umoŝliwienia monitorowania oraz sporządzenia sprawozdania z realizacji Projektu w odniesieniu do działań merytorycznych koordynator Projektu uzyskuje cząstkowe dane z poszczególnych jednostek organizacyjnych OPI. 27. Koordynator projektu do kopii kaŝdego sprawozdania z realizacji projektu, przechowywanego w dokumentacji projektu, dołącza uzyskany z księgowości wydruk zestawienia obrotów i sald kont analitycznych, dotyczących projektu, z którym to sprawozdanie uzgadnia. 28. Do pozostającej w ramach dokumentacji projektu kopii kaŝdego wniosku o płatność koordynator projektu dołącza uzyskany z księgowości wydruk zapisów księgowych na kontach, dotyczących projektu (za okres objęty danym wnioskiem o płatność), z którym ten wniosek uzgadnia. Do 6

8 powyŝszej kopii wniosku o płatność dołącza się ponadto drugie kopie (dwustronne) kaŝdego z dokumentów, wymienionych w zestawieniu dowodów księgowych, załączanym do wniosku o płatność. 29. Główny księgowy weryfikuje w części finansowo-księgowej opracowywane przez koordynatorów projektów/zadań sprawozdania z realizacji projektów / zadań oraz wnioski o płatność, zamieszczając swoją parafę na kopii sprawozdania / wniosku, przechowywanej w OPI. 30. W związku z wymogami programów pomocowych (m.in. strukturalnych) dokumentację dot. poszczególnych projektów / zadań archiwuje się (przechowuje) co najmniej przez okres określony w umowach dot. tych projektów / zadań. W pozostałych przypadkach oraz przy braku w umowie ustaleń w tym zakresie dokumentację przechowuje się na ogólnych zasadach, określonych w ustawie o rachunkowości. 7

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 113/2009

Zarządzenie nr 113/2009 Zarządzenie nr 113/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku UNIA EUROPEJSKA ***** ROZWOJU REGIONALNEGO * * * ** Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-005/10 pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85 /2008

Zarządzenie nr 85 /2008 Zarządzenie nr 85 /2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis procedur księgowych

Opis procedur księgowych Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania 20-05-2015 Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH (UE) Spis treści

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH (UE) Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr R.021.57.15 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH (UE) Spis treści Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 stycznia 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla Projektu Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów poniesionych w ramach projektu. Agnieszka Glaza Samodzielny Specjalista Sekcja Kontroli Gdańsk, 2011-06-30 Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.03.03.02-00-027/08-00.

UDA-POKL.03.03.02-00-027/08-00. Załącznik do zarządzenia nr 48 z dnia 16 czerwca 2010 r. Rektora UŚ Zarządzenie nr 52 / 2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo