Prezydenta Miasta Starachowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydenta Miasta Starachowice"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Osi 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013r., poz.289), Umowy nr UDA-RPSW /11-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW /11 zawartej z Województwem Świętokrzyskim z dnia r. zarządzam, co następuje: l. Wprowadzam obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej operacji związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Imienny wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach stanowi załącznik nr Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta - Główny Księgowy Budżetu, Naczelnikowi Finansowego, Naczelnikowi Rozwoju oraz Kierownikowi Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. W zastępstwie Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Sylwester Kwiecień 1

2 Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. dla projektu pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach". I. Postanowienia ogólne Gmina Starachowice w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata realizuje zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach". Na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim Gmina Starachowice otrzyma na realizację projektu dofinansowanie tj. środki europejskie, stanowiące nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, nieprzekraczającej ,00 PLN Ponadto Gmina wnosi do projektu wkład własny w wysokości 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki bądź refundacji. Zgodnie z art. 203 Ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z funduszy strukturalnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Starachowice i jednostki budżetowej - Urząd Miejski. 1. Rachunek bankowy Operacje finansowe związane z realizacją projektu dokonywane są na wyodrębnionym rachunku bankowym, Nr prowadzonym w banku PKO BP S.A. W przypadku konieczności zapłaty zobowiązania wobec Wykonawcy przy jednoczesnym braku środków na rachunku bankowym projektu, zostanie ono zasilone ze środków Gminy a po otrzymaniu zwrotu od Instytucji Zarządzającej, wydatki będą zrefundowane. 2. Dokumenty finansowe - dowody księgowe Dokumentacja księgowa projektu potwierdza poniesione wydatki, stanowi podstawę wnioskowania o płatność pośrednią lub końcową oraz jest głównym elementem poddawanym kontroli. Dowody księgowe dokumentują przedmiot operacji, który musi pozostawać w zgodności z zatwierdzonym budżetem projektu. 2

3 Każda operacja i każdy wydatek muszą być potwierdzone oryginalnymi dowodami źródłowymi: fakturami, rachunkami, wyciągami bankowymi, poleceniami księgowania itd. Podstawą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe oryginały, które na odwrocie winny być prawidłowo opisane. Składniki opisu dowodu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych: wpływ faktur, rachunków wraz z wymaganą dokumentacją (np. protokołami zdawczo odbiorczymi) - potwierdza upoważniony pracownik Rozwoju Miasta lub pracownik Kancelarii Ogólnej informacja o numerze i dacie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz współfinansowaniu - upoważniony pracownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy informacja o rodzaju wydatków: kwalifikowanych i niekwalifikowanych do projektu - upoważniony pracownik Rozwoju Miasta Referatu Inwestycji Miejskich, a w zakresie promocji projektu Referatu ds.pozyskiwania Funduszy informacja o numerze zadania budżetowego, wyodrębnionym kodzie projektu oraz zaklasyfikowanie wydatku według podziałki klasyfikacji budżetowej celem zatwierdzenia do wypłaty (z odpowiednią 4 cyfrą paragrafu) - upoważniony pracownik Rozwoju Miasta Referatu Inwestycji Miejskich, a w zakresie promocji projektu Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy sprawdzanie pod względem merytorycznym Naczelnik Rozwoju Miasta / Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich, a w zakresie promocji projektu Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy sprawdzanie pod względem gospodarności, legalności i celowości Naczelnik Rozwoju Miasta / Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich, a w zakresie promocji projektu Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych upoważniony pracownik Rozwoju Miasta, Referatu Zamówień Publicznych, a w zakresie promocji projektu pracownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy klasyfikacja wydatku strukturalnego - Naczelnik Rozwoju Miasta / Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich, a w zakresie promocji projektu Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym upoważniony pracownik Finansowego - Referatu Księgowości Budżetowej, dekretacja dokumentu Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej, nadanie numeru ewidencji księgowej wyznaczony pracownik Finansowego - Referatu Księgowości Budżetowej. Prawidłowo opisane i sprawdzone faktury, rachunki przekazuje się do zatwierdzenia 3

4 wydania dyspozycji do wypłaty przez Prezydenta Miasta. Skarbnik Miasta, podpisując dokumenty finansowe obok Prezydenta przyjmuje do wykonania wydaną dyspozycję o zapłacie. W przypadku nieobecności Skarbnika Miasta upoważniony do podpisania dokumentów obok Prezydenta jest p.o. naczelnika Finansowego, a w razie jego nieobecności - Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej. Za przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu odpowiadają : 1. za sporządzanie wniosków o płatność, zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie Inspektor w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Iwona Zarzycka 2. za aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego - Inspektor w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Iwona Zarzycka 3. w zakresie kontroli merytorycznej - Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Elżbieta Gralec Dokumenty finansowe oraz pozostałe dokumenty i opracowania merytoryczne dotyczące projektu przechowywane będą w odrębnych segregatorach do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo w tym: ewidencja księgowa projektu, w zakresie: wydatków (dowody księgowe) w Referacie Księgowości Budżetowej za archiwizację odpowiedzialny wyznaczony pracownik Referatu Księgowości Budżetowej, dochodów w jednostce budżetowej Urząd Miejski i Organie Gminy (dowody księgowe) za archiwizację odpowiedzialny Specjalista ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowym, dokumentacja techniczna, procedury zawierania umów z wykonawcami, dokumentacja przetargowa za archiwizację odpowiedzialni pracownicy obsługujący zadanie w Wydziale Rozwoju Miasta- Referatu Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych pozostałe dokumenty i opracowania merytoryczne dotyczące projektu (wniosek aplikacyjny, wnioski o płatność, korespondencja, protokoły z kontroli) za archiwizację odpowiedzialny pracownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Iwona Zarzycka 3. Wyciągi bankowe Potwierdzenie poniesienia wydatku finansowanego z otrzymanego dofinansowania w obrocie bezgotówkowym następuje wyłącznie przez wyciągi bankowe wyodrębnionego rachunku projektu. 4. Ewidencja księgowa Gmina Starachowice prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (tzw. pełna księgowość). W Urzędzie Miejskim w Starachowicach prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie realizacji projektu w systemie księgowym Urzędu. 4

5 Ewidencję księgową projektu realizuje się zgodnie z wykazem i zasadami funkcjonowania kont przyjętymi w Urzędzie w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych, wprowadzając wyodrębniony kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem tj. skrót programu RPO oraz cyfra 14 - będąca numerem tego projektu realizowanego w Gminie Starachowice. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni numer - wyróżnik stosowany przy ewidencji analitycznej księgowanego dokumentu dotyczącego projektu. II. Schemat ujmowania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach Plan dochodów na realizację projektu ujmuje się na koncie pozabilansowym 991 Planowane dochody budżetu. Zwiększenia planu dotacji celowej oraz ewentualnie innych dochodów otrzymanych przez Gminę Starachowice na dofinansowanie realizacji projektu ujmuje się na stronie Ma konta 991. Zmniejszenia planu dotacji celowej oraz ewentualnie planu innych dochodów na dofinansowanie realizacji projektu ujmuje się na stronie Wn konta 991. Plan wydatków na realizację projektu ujmuje się na koncie pozabilansowym 992 Planowane wydatki budżetu. Zwiększenia planu wydatków na realizację projektu (finansowanego z dotacji celowej, środków własnych oraz ewentualnie z innych źródeł) ujmuje się na stronie Wn konta 992. Zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu (finansowanego z dotacji celowej, środków własnych oraz ewentualnie z innych źródeł) ujmuje się na stronie Ma konta 992. Ewentualne zmiany w planie dochodów i wydatków projektu dokonywać należy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej. Projekty uchwał Rady Miejskiej sporządza Wydział Finansowy na podstawie wniosku Rozwoju Miasta zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta/ Zastępcę Prezydenta Miasta. Wniosek winien zawierać klasyfikację budżetową zadania, tj. dział rozdział, paragraf (z odpowiednią 4 cyfrą paragrafu) wraz z określeniem planowanych kwot wydatków dla poszczególnych paragrafów oraz szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych zmian. Ewidencję księgową planu dochodów na koncie 991 i planu wydatków na koncie 992 prowadzi pracownik Stanowiska Planowania Budżetu. 5

6 III. Schemat ujmowania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Dofinansowanie w formie zaliczki - DOCHODY Schemat operacji księgowych w organie Gminy 1 Wpływ środków (zaliczki) na wyodrębniony rachunek bankowy Bezprzelewowe przekazanie środków do jednostki Urząd Miejski na podstawie PK 3 Dopisane przez Bank na koniec miesiąca odsetki od środków na rachunku 4 Przeksięgowanie odsetek na dochody po akceptacji wniosku o płatność 5 Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb 28S 6 Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków za rok budżetowy na podstawie PK na dzień Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów za rok budżetowy na podstawie PK na dzień Wn Ma Schemat operacji księgowych w jednostce - Urząd Miejski 1 Ujęcie w ewidencji księgowej dochodów - otrzymanych środków na realizację projektu 2 Okresowe przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na fundusz zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S na podstawie PK 3 Przeksięgowanie przychodów z tyt. dochodów budżetowych za rok budżetowy na wynik finansowy na podstawie PK na dzień Przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz podstawie PK na dzień Wn Ma

7 Dofinansowanie w formie refundacji - DOCHODY Schemat operacji księgowych w organie Gminy 1 Przekazanie z rachunku budżetu na rachunek projektu środków na realizację płatności 2 Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb 28S 3 Wpływ środków - refundacji na wyodrębniony rachunek bankowy projektu 4 Przekazanie otrzymanych środków tj. refundacji z rachunku projektu na rachunek budżetu Gminy 5 Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków za rok budżetowy na podstawie PK na dzień Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów za rok budżetowy na podstawie PK na dzień Wn Ma Schemat operacji księgowych w jednostce - Urząd Miejski 1 Ujęcie w ewidencji księgowej dochodów - otrzymanych środków na realizację projektu 2 Okresowe przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na fundusz zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S na podstawie PK 3 Przeksięgowanie przychodów z tyt. dochodów budżetowych za rok budżetowy na wynik finansowy na podstawie PK na dzień Przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz na podstawie PK na dzień Wn Ma

8 Dofinansowanie w formie zaliczki - WYDATKI Schemat operacji księgowych w jednostce budżetowej Urząd Miejski 1 Bezprzelewowy (na podstawie PK) wpływ dotacji w formie zaliczki 2 Zasilenie i refundacja wyodrębnionego rachunku Projektu z rachunku wydatków na prowizję bankową 3 Księgowanie faktur i rachunków za towary i usługi z wyodrębnieniem kosztów dotacji i środków własnych Wn Ma 130/i /i 240/i -130/i -130/i 240/i 130/i /i 4 Zapłata faktur na podstawie wyciągu bankowego 201/i 130/i 5 Równoległe księgowanie równowartości wydatków budżetowych na sfinansowanie inwestycji 6 Przeksięgowanie na podstawie PK wykonanych wydatków na fundusz zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28S 7 Przyjęcie na majątek dowodem OT środka trwałego z tytułu realizacji inwestycji 810/i Przyjęcie na majątek pierwszego wyposażenia Księgowanie amortyzacji środków trwałych Przeniesienie konta 810 na koniec roku obrotowego na fundusz /i Dofinansowanie w formie refundacji - WYDATKI Schemat operacji księgowych w jednostce budżetowej Urząd Miejski 1 Zasilenie wyodrębnionego rachunku Projektu z rachunku budżetu Gminy 2 Zasilenie i refundacja wyodrębnionego rachunku Projektu z rachunku wydatków na prowizję bankową 3 Księgowanie faktur i rachunków za towary i usługi z wyodrębnieniem kosztów dotacji i środków własnych Wn Ma 130/i /i 240/i -130/i -130/i 240/i 130/i /i 4 Zapłata faktur na podstawie wyciągu bankowego 201/i 130/i 5 Równoległe księgowanie równowartości wydatków budżetowych na sfinansowanie inwestycji 6 Przeksięgowanie na podstawie PK wykonanych wydatków na fundusz zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28S 810/i

9 7 Przyjęcie na majątek dowodem OT środka trwałego z tytułu realizacji inwestycji Przyjęcie na majątek pierwszego wyposażenia Księgowanie amortyzacji środków trwałych Przeniesienie konta 810 na koniec roku obrotowego na fundusz /i O ile wystąpią operacje nie uwzględnione w powyższych schematach księgowań, stosuje się rozwiązania przyjęte w Zarządzeniu Nr 376/2010 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. z późniejszymi zmianami w sprawie Zakładowego Planu Kont. IV. Ewidencja operacji księgowych na kontach pozabilansowych Zaangażowanie środków Zaangażowanie wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat prowadzi pracownik Referatu Księgowości Budżetowej. Zaangażowanie środków dotyczących projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach ujmuje się na kontach pozabilansowych: na stronie Ma konta 998 zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego na stronie Ma konta 999 zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Ewidencja wydatków strukturalnych Ewidencję wydatków strukturalnych dotyczących projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach prowadzi pracownik Referatu Księgowości Budżetowej. Wydatki strukturalne ujmuje się na stronie Wn konta pozabilansowego 975. Ewidencja planu finansowego wydatków budżetowych Ewidencję planu finansowego wydatków budżetowych dotyczących projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach prowadzi w Wydziale Finansowym Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej. Plan finansowy wydatków budżetowych, jego korekty oraz wartości realizowanych wydatków i niezrealizowanych wydatków, które były w planie ujmuje się na koncie pozabilansowym 980. W zastępstwie Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Sylwester Kwiecień 9

10 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. Imienny wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach"* L. p Obowiązki służbowe przy realizacji projektu Dyspozycja środkami finansowymi projektu; Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi projektu; Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; Nadzór nad wykorzystaniem środków zgodnie z przeznaczeniem określonym w projekcie i umowie oraz realizacja projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami; Sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym w zakresie legalności, celowości i gospodarności; Nadzór nad archiwizacją dokumentów; Imię i nazwisko Stanowisko Kierownik jednostki lub zastępcy, Dyrektor Urzędu Halina Piwnik lub w zastępstwie Anna Urbańska Paweł Żmudziński Jerzy Ambroży Skarbnik Miasta p.o. Naczelnika Finansowe Naczelnik Rozwoju Miasta Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich Wzór podpisu Zgodnie z bankową kartą wzorów podpisów 4 Potwierdzanie wpływu faktur; Opisywanie dokumentów projektu: nr i data umowy, tytuł projektu, współfinansowanie, kod projektu, rodzaj wydatku, nr zadania budżetowego, podziałka klasyfikacji budżetowej, klasyfikacja wydatku strukturalnego; Odniesienie do ustawy prawo zamówień Elżbieta Gralec (w zakresie promocji projektu) Anna Bukowska Marek Krawczykiewicz Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Inspektor Rozwoju Miasta Inspektor Wydz.Rozwoj u Miasta 10

11 publicznych; Iwona Zarzycka Inspektor w Referacie ds.pozyskiwan ia Funduszy Elżbieta Gralec Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy 5 Sporządzanie wniosków o płatność; Aktualizacja harmonogramu rzeczowo -finansowego; Iwona Zarzycka Elżbieta Gralec Inspektor w Referacie ds.pozyskiwan ia Funduszy Kierownik PF 6 Kontrola merytoryczna wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu Korespondencja z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ Elżbieta Gralec Kierownik Referatue ds.pozyskiwan ia Funduszy Dekretacja dokumentów księgowych wydatków, oraz dokumentów do zaangażowania wydatków; Nadzór i kontrola ewidencji księgowej wydatków; Prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 980; 8Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów ze środków dofinansowania projektu w Organie Gminy i jednostce budżetowej Urząd Miejski; Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno rachunkowym; Dokonywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej; Nadawanie numerów ewidencji księgowej; Zaangażowanie wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat; 11 Sprawdzanie załączników stanowiących podstawę do zapłaty faktur - pod względem rachunkowym i zgodnie z umowami ( harmonogramy, protokoły odbioru, zestawienia wykonanych robót) Bożena Drygulska Anna Jagiełło Alicja Kaca Barbara Krzemińska Elżbieta Misiura Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej Specjalista ds. sprawozda - wczości budżetowej Finansowego Podinspektor Finansowego Podinspektor Finansowego Inspektor 11

12 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu; Uzgodnienia danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych; Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych; Finansowego 12 Prowadzenie ewidencji w zakresie planu dochodów i planu wydatków na kontach pozabilansowych 991 i 992 Edyta Kiepas Stanowisko Planowania Budżetu Finansowego *Zastępstwa osób wymienionych w wykazie następują zgodnie z Imiennymi zakresami obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników. W zastępstwie Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Sylwester Kwiecień 12

1. Zakresy obowiązków członków zespołu związane są z realizacją poszczególnych działań projektu.

1. Zakresy obowiązków członków zespołu związane są z realizacją poszczególnych działań projektu. ZARZĄDZENIE Nr 466/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: realizacji zadania pn.: Starachowice bezpieczne w praktyce III, współfinansowanego ze środków rządowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Trawnikach zasad ewidencji księgowej dla operacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Bahtałe Roma Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm.);

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm.); Zarządzenie Nr 34.2015 Burmistrza Drezdenka z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przyjętych przez Urząd Miejski w Drezdenku zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!.

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. I. Zasady ogólne 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 września 2017 roku I. ZASADY OGÓLNE: Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury 1.Celem prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Moja stara nowa szkoła realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Tczewie związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 216/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Opis procedur księgowych

Opis procedur księgowych Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania 20-05-2015 Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 stycznia 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2016 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2016 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2016 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Dokąd zmierzasz Europo? cykl otwartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW

ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/14 Burmistrza Sępopola z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 kwietnia 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 marca 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wałbrzych

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wałbrzych ZARZĄDZENIE NR 36/7 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 20 stycznia 7 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wałbrzych Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku UNIA EUROPEJSKA ***** ROZWOJU REGIONALNEGO * * * ** Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-005/10 pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r.

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. Gminnv Ośrodek Pemocy Społecznej 83-314 SOMONINC, ut. Ceynowy 21 NIP 589 164 22-85, REGON 002836168 te! 586841326 Zarządzenie Nr 11/2012 Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW

ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się merytorycznym komórkom organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie upoważnionym do realizacji Projektu.

Wykonanie zarządzenia powierza się merytorycznym komórkom organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie upoważnionym do realizacji Projektu. ZARZĄDZENIE NR 138/ 12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT ORGANU FINANSOWEGO DLA EWIDENCJI DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZAKŁADOWY PLAN KONT ORGANU FINANSOWEGO DLA EWIDENCJI DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik 1a do Zarządzenia nr ON.120.120.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 grudnia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT ORGANU FINANSOWEGO DLA EWIDENCJI DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA 2 S p i s t r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WÓJT GMINY SOMONINO 83.314 SOMONIN0 ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 3112015 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Każdy program operacyjny obejmuje priorytety, te zaś realizowane są przez różne działania w ramach których opracowywane są projekty.

Każdy program operacyjny obejmuje priorytety, te zaś realizowane są przez różne działania w ramach których opracowywane są projekty. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 2 września 2013 roku Zasady rachunkowości dla potrzeb realizacji projektu Budowa i modernizacja infrastruktury wodnościekowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA RYK. z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA RYK. z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA RYK z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie procedury kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz ewidencji księgowej dla operacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT PROJEKT REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIETRZYCHOWIE WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY SYNTETYKA

ZAKŁADOWY PLAN KONT PROJEKT REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIETRZYCHOWIE WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY SYNTETYKA Załącznik Nr 5 do Zakładowego Planu Kont ZAKŁADOWY PLAN KONT dotyczący wyodrębnionej ewidencji księgowej działań bieżących i inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r.

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. dodające Załącznik Nr 15 do Zarządzenie Nr 44 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować te środki w jednostce budżetowej? Pytanie

Jak zaksięgować te środki w jednostce budżetowej? Pytanie Jak zaksięgować te środki w jednostce budżetowej? Pytanie W 2010 roku Gmina rozpoczęła zadanie inwestycyjne z udziałem środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu UE, w ramach Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Nazwa zadania inwestycyjnego: Zadanie realizowane przez Gminę przy pomocy Urzędu Gminy. Środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo