SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

2 SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Lokalizacja stacji Planowane powiązania z siecią Komunikacja społeczna Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci KSE Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Wymagania dla dokumentacji powykonawczej Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury System ochrony technicznej Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne rozdz. 400 kv i 110 kv Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Łącze inżynierskie Stacyjny rejestrator zakłóceń Układ synchronizacji System Sterowania i Nadzoru System monitoringu transformatorów Automatyczna regulacja napięcia i mocy biernej Pomiary energii Prace w stacjach powiązanych Prace w obwodach wtórnych niewchodzące w zakres niniejszego zadania Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazywanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI Strona 2 z 156

3 6. WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE GWARANCJE CZĘŚĆ INFORMACYJNA INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 11. SPIS RYSUNKÓW W TEKŚCIE DOKUMENTACJI SPIS RYSUNKÓW ZAŁĄCZONYCH NA KOŃCU OPRACOWANIA SPIS ZAŁĄCZNIKÓW KARTA ZMIAN...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Strona 3 z 156

4 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kv Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja 750/400/110 kv Rzeszów Widełka 873, Widełka, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie 3. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia grup robót, , , , , , , , , , klas robót, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kategorii robót, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. ACC ARST CCTV CN DTR EAZ - System Kontroli Dostepu - Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - Centrum Nadzoru - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Strona 4 z 156

5 KDM KSE MPZP Ochrona peryferyjna Ochrona obwodowa ODM PF-U PPN NN WN SN RCN RSA PR SAP - Krajowa Dyspozycja Mocy - Krajowy System Elektroenergetyczny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Zabezpieczenie terenu zewnętrznego systemami elektronicznymi - Zabezpieczenie okien, drzwi budynku i innych otworów technologicznych systemami elektronicznymi - Obszarowa Dyspozycja Mocy - Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. - technologia realizacji prac bez wyłączania napięcia - Najwyższe napięcie (220 kv i powyżej) - Wysokie napięcie (od 110 kv i poniżej 220 kv) - Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) - Regionalne Centrum Nadzoru - Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna - Plan Rozwoju dokument sporządzony w celu wypełnienia obowiązku operatora systemu przesyłowego określonego w ustawie Prawo energetyczne w celu przedstawienia zamierzeń inwestycyjnych zapewniających pokrycie przyszłego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną - System sygnalizacji alarmu pożarowego SOT SRZ SSiN SSWiN SUiKZP WRI ZDM - System Ochrony Technicznej Stacji - System Rejestracji Zakłóceń - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Warunki Realizacji Inwestycji, tj. dokument opisujący uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, możliwe terminy wyłączeń, konieczność zastosowania pól przewoźnych, zastosowania układów przejściowych, zmostkowań linii, zastosowania linii tymczasowych, zastosowania technologii PPN, gotowość ruchową, wymaganą etapowość prac, w tym zwłaszcza etapów przejściowych w procesie rozbudowy oraz modernizacji stacji, a także wymagania odnośnie utrzymania łączności, itp. - Zakładowa Dyspozycja Mocy Strona 5 z 156

6 2. CZĘŚĆ OPISOWA Celem zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kv Rzeszów wraz z instalacją do kompensacji mocy biernej" jest: a) modernizacja infrastruktury stacji na potrzeby instalacji dławika kompensacyjnego 400 kv, b) realizacja kompensacji mocy biernej na napięciu 400 kv w SE Rzeszów, c) poprawa bezpieczeństwa pracy sieci, d) poprawa stanu technicznego odwodnienia stacji związanego z odprowadzaniem wód opadowych z terenu stacji, co pozwoli na wyeliminowanie okresowego wylewania zbiornika i bezkolizyjne odprowadzanie ścieków z terenu stacji, e) spełnienie zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpowodziowej wykonanej dla stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kv Rzeszów Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja SE 750/400/110 kv Rzeszów, która obejmuje: 1. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji. 3. Uzyskanie koniecznych zezwoleń na korzystanie z dróg dojazdowych, na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych dla realizacji inwestycji na czas wykonywania prac (dotyczy zarówno prac rozbiórkowych, jak i prac budowlano-montażowych). 4. Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod rozbudowę i modernizację stacji. 5. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 6. Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lub budowę urządzenia wodnego (na podstawie art. 122 ustawy Prawo wodne). 7. Dokonanie wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego. 8. Wykonanie badań geotechnicznych terenu pod projektowane urządzenia i aparaturę w celu ustalenia nośności gruntu i doboru fundamentów. 9. Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii Zamawiającego. 10. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 11. Opracowanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie opinii Zamawiającego. 12. Zakup i dostawę niezbędnych do realizacji zadania urządzeń, aparatury i materiałów (dostawa dławika kompensacyjnego jest w zakresie innego zadania). 13. Przygotowanie placu budowy i zaplecza. 14. Wykonanie rozbudowy i modernizacji SE 750/400/110 kv Rzeszów. Strona 6 z 156

7 15. Pełną współpracę Wykonawcy z Zamawiającym podczas wykonywania niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w dyspozycjach mocy (KDM i ODM), w centrach nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). 16. Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w stacjach i obiektach powiązanych. 17. Wypłatę odszkodowań lub naprawę szkód powstałych w trakcie prac budowlanomontażowych lub rozbiórkowych. 18. Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji. 19. Demontaż, przeniesienie na magazyn aparatury, bądź przekazanie do utylizacji demontowanych aparatów WN i EAZ oraz materiałów, fundamentów i konstrukcji (zgodnie z Załącznikiem nr 6). Wykonawca stanie się wytwórcą i posiadaczem odpadów. 20. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń, aparatury i systemów. 21. Przeprowadzenie odbioru końcowego, w tym prób napięciowych i obciążeniowych. 22. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym aktualizacja istniejącej dokumentacji obwodów wtórnych rozdzielni 750 kv powiązanej z nowoprojektowanymi obwodami. Dotyczy również stacji związanych. 23. Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji i stacji związanych. 24. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 25. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 26. Przeprowadzenie innych, nie wymienionych powyżej uzgodnień formalnoprawnych potrzebnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w opisanym poniżej zakresie: 1. Zrealizowanie procesu komunikacji społecznej. 2. Przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem i wykup: a) 1/6 części działki nr 2403/5, której całkowita powierzchnia wynosi 500 m 2, na której położona jest rozdzielnia 400 kv, b) 1/6 części działek nr 2352/7 i 2352/8 których powierzchnia wynosi 218 m 2 - na działce 2352/7 położony jest zbiornik retencyjny. 3. Uzgodnienie z administratorem odbiornika ścieków deszczowych z terenu stacji potoku Osina możliwości odprowadzenia zwiększonej ilości wód opadowych z terenu stacji. Uzgodnienia należy przeprowadzić z Nadleśnictwem Głogów oraz Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Korespondencja prowadzona z Nadleśnictwem Głogów stanowi Załącznik nr 2f niniejszego PFU. 4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury podziemnej. 5. Wykonanie badań geotechnicznych terenu pod rozbudowę stacji. 6. Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i projektów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia decyzji i pozwoleń w tym do wybudowania i eksploatacji studni głębinowej. 7. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie opinii Zamawiającego. Realizacja prac według przepisów ustawy Prawo Strona 7 z 156

8 Budowlane i przepisów związanych z ustawą, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie operatu wodno prawnego, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu stacji, pobór wody ze studni głębinowej i przebudowę urządzeń wodnych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 9. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 10. Wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: a) przygotowanie placu budowy i zaplecza placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.), b) wykonanie niezbędnych prac ziemnych (niwelacja, melioracja, wykonanie podsypek, itp.). 11. Wykonanie rozbudowy i modernizacji rozdzielni 400 kv. 12. Przebudowę mostów 400 kv łączących transformatory 400/110 kv z rozdzielnią 400 kv. 13. Wykonanie modernizacji rozdzielni 110 kv 14. Przebudowę mostu linkowego 110 kv do AT Demontaż istniejącej i budowę nowej instalacji ppoż. dla stanowisk (auto)transformatorów 400/110 kv TR01 i AT02 oraz dławika kompensacyjnego 400 kv D1: budynku pompowni, zbiornika wody ppoż. i instalacji zraszaczowych dla TR01 i dławika kompensacyjnego (klatka zraszaczowa dla AT02 będzie wykonana w ramach wymiany TR 02 na AT 02). 16. Budowę stanowiska dławika kompensacyjnego 400 kv, 100 Mvar wraz instalacją zraszaczową i separatorem oleju. 17. Wymianę aparatury rozdzielni 30 kv R1 oraz rozdzielni 15 kv R1 potrzeb własnych. 18. Demontaż istniejącego budynku rozdzielni 30 kv R2 i zainstalowanej w nim aparatury. 19. Budowę kontenerowego budynku rozdzielni 15 kv nr 3 przy autotransformatorze AT02, montaż prefabrykowanej rozdzielnicy 15 kv. 20. Modernizację stanowiska transformatora potrzeb własnych 31,5/15,75 kv TR Budowę potrzeb własnych 400/230 V AC oraz 220 V DC dla rozdzielni 400 kv i 110 kv. 22. Remont pomieszczeń w budynku nastawni, budynku potrzeb własnych 30 kv nr 1 oraz budynku potrzeb własnych 15 kv nr Budowę nowych i modernizację istniejących dróg na terenie rozdzielni 400 i 110 kv. 24. Budowę nowych i modernizację istniejących kanałów kablowych na terenie rozdzielni 400 i 110 kv. 25. Budowę i modernizację odwodnienia terenu rozdzielni 400 i 110 kv. 26. Budowę i modernizację systemów i urządzeń telekomunikacyjnych stacji, w zakresie dotyczącym również stacji związanych, niezbędnych dla realizacji łączy telezabezpieczeń i potrzeb dyspozytorskich, odpowiednio dla procesu rozbudowy i modernizacji stacji. 27. Budowę SOT i SSiN. Strona 8 z 156

9 28. Wykonanie dokumentacji powykonawczej stacji (w tym aktualizacja istniejącej dokumentacji obwodów wtórnych rozdzielni 750 kv powiązanej z nowoprojektowanymi obwodami), linii i obiektów związanych. 29. Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji i wraz z instrukcją SSiN oraz aktualizacji instrukcji obiektów związanych. 30. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji stacji i linii. 31. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy Wykonawca stanie się wytwórcą i posiadaczem odpadów. Ponadto: a) wykonawca spełni wymagania nałożone na Wytwórcę i Posiadacza odpadów zawarte w ww. Ustawie, w nałożonych przez nią terminach, b) wykonawca przedłoży do odpowiednich Urzędów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w Ustawie. 32. Za odpady posiadające wartość rynkową, których wytwórcą w wyniku realizacji niniejszej Umowy jest Wykonawca, w szczególności zużyty olej, złom stalowy, miedź, aluminium Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia będzie poprzedzona każdorazowym uzgodnieniem z Zamawiającym w formie pisemnej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy kalkulację obejmującą wszystkie czynniki cenotwórcze. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez PSE S.A. faktury. 33. Przekazanie Zamawiającemu uzyskanych decyzji oraz ww. dokumentów jako załączników do dokumentacji odbiorczej. 34. Opracowanie programu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 35. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. 36. Wykonanie prób urządzeń, systemów, instalacji związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych. 37. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 38. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacji stacji, linii, SSiN, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. 39. Zgłoszenie i zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu inwestycji przed rozpoczęciem eksploatacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i realizacja prac związanych z przekazaniem całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji/użytkowania (początek okresu gwarancji: po odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzeniu jednomiesięcznej eksploatacji próbnej). 40. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 41. Realizacje warunków wynikających z decyzji administracyjnych i poniesienie kosztów do czasu protokołu odbioru końcowego. Strona 9 z 156

10 42. Wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji w całości zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U. 43. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania butli na gaz SF6, które dostarczył w celu napełnienia nowozabudowanych lub modernizowanych urządzeń. Zamawiający poniesie koszty wyłącznie za gaz zużyty do napełnienia urządzeń 44. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacje otrzymane od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę, a jakiekolwiek uchybienia w nich nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 45. Wykonawca przekaże do Zamawiającego kopie uprawnień kwalifikacyjnych (skan lub kserokopia) wszystkich osób wykonujących prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie sprzętu zmechanizowanego zgodnie z instrukcją Instrukcja stosowania sprzętu zmechanizowanego na terenie stacji elektroenergetycznych administrowanych przez PSE Lokalizacja stacji Stacja elektroenergetyczna 750/400/110 kv Rzeszów jest zlokalizowana w miejscowości Widełka w gminie Kolbuszowa w woj. podkarpackim na działkach o numerach podanych w Skróconym wypisie z rejestru gruntów będącym Załącznikiem 2 niniejszego opracowania. Całkowita powierzchnia terenu zajmowanego przez stację wynosi 28,68 ha. PSE S.A. jest właścicielem części działek oraz użytkownikiem wieczystym części działek stanowiących teren na którym jest położona stacja. Wyjątek stanowi działka nr 2403/5 o powierzchni 500 m 2, na której położona jest rozdzielnia 400 kv. Stanowi ona w 1/6 części współwłasność osoby prywatnej. W ramach realizacji zadania Wykonawca przeprowadzi negocjacje z Właścicielem i wykup działki. Teren oczyszczalni ścieków położony po południowo wschodniej stronie rozdz. 110 kv jest również własnością PSE S.A. za wyjątkiem działek nr 2352/7 i 2352/8 o powierzchni 218 m 2, których współwłaścicielem w 1/6 części jest osoba prywatna. Gmina Kolbuszowa posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pokrywa tylko częściowo teren gminy i nie obejmuje swoim zasięgiem obszaru na którym zlokalizowana jest SE Rzeszów. SE Rzeszów usytuowana jest w obszarze Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005, który wskazano, wraz z innymi sąsiadującymi obszarami, w poniższej Tabeli 1. Tabela 1. Wykaz obszarów chronionych Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru Odległość od obiektu [km] 1 Puszcza Sandomierska PLB kolizja 2 3 Mielecko Kolbuszowsko Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu Sokołowsko Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu - 1,0-3,4 4 Rezerwat Zabłocie - 2,0 Ponieważ stacja elektroenergetyczna zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000, wobec powyższego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego Strona 10 z 156

11 przedsięwzięcia powinien się odnosić do uwarunkowań przyrodniczych wynikających z lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W ramach przedmiotowej inwestycji nie będą usuwane drzewa i krzewy Planowane powiązania z siecią Po rozbudowie i modernizacji stacji do rozdzielni 400 kv wprowadzone będą dotychczasowe linie: Połaniec, Tucznawa (Skawina), Tarnów i Krosno Iskrzynia). Rozdzielnia 110 kv będzie połączona ze stacjami: Sokołów, Rzeszów EC 2, Kolbuszowa, Rzeszów EC 1, Rzeszów Zaczernie, Rzeszów Baranówka i Głogów Małopolski. Schemat strukturalny rozdzielni 400 kv stan wyjściowy (po wymianie TR02 na AT02) przedstawiono na Rysunku nr 1 a schemat rozdzielni 110 kv stan istniejący na Rysunku nr 2. Schematy dla stanów projektowanych przedstawiono na rysunkach nr 4 i Komunikacja społeczna Program Komunikacji Społecznej należy opracować i uzgodnić z Zamawiającym w wersji uproszczonej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz standardów opisanych w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod nazwą Inwestycje infrastrukturalne, komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, Warszawa, czerwiec 2008 r. Wymagania w zakresie komunikacji społecznej dla inwestycji elektroenergetycznych oraz wytyczne dla Wykonawców dotyczące: Zasad przygotowania i prowadzenia komunikacji społecznej. Zawartości Programu Komunikacji Społecznej (PKS) w wersji uproszczonej. Katalogu narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej. Zasad przygotowania publikacji wydawnictw oraz projektów stron internetowych. zamieszczono w Załączniku 9 do PF-U. Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w ramach procesu uzgadniania, jak również realizacji PKS w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany optymalnie dostosować Program Komunikacji Społecznej do charakteru i zakresu realizowanej inwestycji oraz do przeprowadzonej analizy jej otoczenia w celu terminowej jej realizacji Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nie dotyczy Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci KSE Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kv Rzeszów (RZE) dokonana zostanie na terenie miejscowości Widełka, gm. Kolbuszowa. Po rozbudowie i modernizacji podobnie jak w stanie istniejącym stacja powiązana będzie na napięciu 400 kv ze stacjami: 1. Połaniec Strona 11 z 156

12 2. Tucznawa (Skawina) 3. Tarnów 4. Krosno Iskrzynia Na kolejnym rysunku przedstawiono lokalizację stacji w obszarze sieci KSE. Rys. 1. Lokalizacja stacji Rzeszów (RZE) w obszarze sieci KSE Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Realizację przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonać w dwóch etapach: 1. Realizacja wszelkich spraw związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania terenem, spraw formalnoprawnych łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie projektów wykonawczych, które będą podlegały zaopiniowaniu przez Zamawiającego. 2. Prace budowlano-montażowe, odbiorowe i rozruchowe związane z rozbudową i modernizacją SE 750/400/110 kv Rzeszów. Rozbudowę i modernizację stacji przewiduje się wykonać w rozwiązaniu napowietrznym. Stacja podczas rozbudowy i modernizacji będzie się stale znajdowała pod napięciem i dlatego, aby zminimalizować niezbędne wyłączenia, przewidziano następującą kolejność realizacji: 1. Przygotowanie terenu pod rozbudowę. 2. Budowa stanowiska dławika 400 kv. 3. Budowa mostka 2 A wraz z dobudową oszynowania systemu 1 i wprowadzenie TR 01 na mostek. 4. Budowa gałęzi 3 i wprowadzenie linii Krosno Iskrzynia na mostek 3 A oraz wprowadzenie dławika na mostek 3C. 5. Modernizację gałęzi 4 oraz budowę oszynowania systemu 3 w gałęziach 2 i 3 i wprowadzenie AT02 na mostek 4C. 6. Sukcesywną modernizację kolejno gałęzi 7, 6 i 5 z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości pracy dławików kompensacyjnych D1 i D2 rozdzielni 750 kv. 7. Równolegle z rozbudową i modernizacją rozdzielni 400 kv będzie wykonywana modernizacja rozdzielni 110 kv. Strona 12 z 156

13 W związku z rozbudową i modernizacją stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kv Rzeszów w stacjach i obiektach związanych należy uruchomić współpracę zabezpieczeń odległościowych poprzez urządzenia telezabezpieczeń. Wyłączenia związane z przebudową poszczególnych elementów sieciowych rozdzielni 400 i 110 kv należy wykorzystać do sukcesywnej przebudowy oszynowania systemów rozdzielni oraz przebudowy infrastruktury stacyjnej Szczegółowy wykaz wyłączeń związanych z rozbudową i modernizacją stacji znajduje się w zestawieniu wyłączeń, stanowiącym załącznik do niniejszego PF-U. Wyłączenia linii przesyłowych i pól w stacjach należy uzgadniać z Zamawiającym. Terminy wyłączeń powinny być wprowadzone do 3 i 5-letniego planu wyłączeń zgodnie z Procedurą uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych oraz uzgodnione z ODM i KDM. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące możliwości otrzymania planowanych terminów i ilości dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych, itp. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilość ludzi, urządzeń), aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w harmonogramie. Wyłączenia linii systemowych 400 kv, (auto)transformatorów 400/110 kv oraz autotransformatorów 750/400 kv należy uzgadniać z Departamentem Usług Operatorskich PSE S.A. Wyłączenia linii 110 kv należy uzgadniać z PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów. Wykonawca prac powinien zapewnić jak najkrótsze czasy wyłączeń oraz możliwość ciągłej pracy rozdzielni. Zestawienie wyłączeń podane w Załączniku 4 może być aktualizowane (zmiana terminów) i koordynowane przez Zamawiającego z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie KSE. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące m.in. dotrzymania planowanych terminów i ilości wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilości pracowników, urządzeń) aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Przewiduje się, że całkowity okres realizacji zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U (wraz z realizacją w obiektach związanych) nie będzie dłuższy niż 5 lat Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac, dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Strona 13 z 156

14 Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Warunki gruntowo wodne Na obecnym etapie nie ma aktualnych badań geotechnicznych służących do projektowania posadowień budowli na terenie stacji. Można wstępnie przyjąć, że na terenie objętym planowaną inwestycją nie będzie problemów z fundamentowaniem konstrukcji i budowli. Wykonawca przeprowadzi badania geotechniczne terenu przeznaczonego pod rozbudowę i modernizację stacji oraz ocenę (warunki hydrogeologiczne, własności fizyko-chemiczne gruntów) warunków geotechnicznych terenów przeznaczonych pod budowle. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami Ukształtowanie terenu Teren przeznaczony pod budowę nowych gałęzi/mostków w rozdzielni 400 kv jest terenem płaskim, porośniętym trawą. Są to wolne pola wewnątrz rozdzielni, sąsiednie pola są wyposażone. Dlatego też nie zachodzi konieczność wycinki drzew lub krzewów i wyrównywania miejsc po wycince. Przed wykonaniem prac budowlanych planowanych w rozdzielni 400 kv, należy wykonać mikroniwelację terenu pod nowe pola i wywiezienie nadmiaru ziemi pochodzącej z mikroniwelacji, wykopów pod fundamenty i pod kanały kablowe. Modernizacja rozdzielni 110 kv będzie wykonywana na terenie istniejącej rozdzielni Warunki środowiskowe Dla rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej Rzeszów przyjmuje się następujące wymagania środowiskowe dla urządzeń: Tabela 2. Wymagania środowiskowe dla urządzeń w SE Rzeszów Lp. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie napowietrzne 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 C 3. Minimalna temperatura otoczenia -30 C 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 95% 6. Ciśnienie atmosferyczne hpa 7. Grubość warstwy lodu 10 mm 8. Parcie wiatru odpowiadające 34 m/s 700 Pa 9. Poziom izokerauniczny 27 dni/rok Strona 14 z 156

15 Lp. Wyszczególnienie Wymagania 10. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR III silny 11. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 g/m Poziom nasłonecznienia 1200 W/m Aktywność sejsmiczna Strefa Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym uszczegółowienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem stacji związanych) powinien zawierać co najmniej: a) termin realizacji projektu wykonawczego: b) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania poszczególnych grup urządzeń i systemów, przy czym: i) przed testami FAT SSiN konieczne jest zakończenie procesu opiniowania dokumentacji wykonawczej obwodów wtórnych stacji, ii) na testy FAT SSiN Wykonawca przygotuje system w docelowej konfiguracji sprzętowej i programowej, c) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania, d) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, w tym obiektów stacji związanych, e) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, również w stacjach związanych oraz linii 400 kv, f) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia w stacji elektroenergetycznej wraz z systemami powiązanymi, g) zakres, warunki i terminy przeprowadzenia ruchu próbnego poszczególnych rozbudowywanych/modernizowanych układów stacji wraz z urządzeniami i systemami powiązanymi przed przekazaniem do eksploatacji, h) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. 2. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić termin dostawy dławika kompensacyjnego. 3. Harmonogram wyłączeń czynnych urządzeń SE Rzeszów i pól w stacjach związanych, sporządzony na bazie załącznika nr 4 niniejszego PF-U w celu opracowania planów wyłączeń elementów KSE potrzebnych do realizacji zadania, powinien zawierać następujące informacje: a) nazwa rozdzielni i elementu, który ma być wyłączany, b) termin wyłączenia, c) wyłączenia towarzyszące, d) gotowość do załączenia; Strona 15 z 156

16 i być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zaopiniowany przez Zamawiającego. Harmonogram wyłączeń będzie aktualizowany i koordynowany z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie w KSE. 4. Harmonogram wyłączeń zawarty w PF-U jest orientacyjny i może być aktualizowany (zmiana terminów) i koordynowany przez Zamawiającego z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie w KSE. 5. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące otrzymania planowanych terminów i ilości dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilość ludzi, urządzeń, itp.), aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie realizacji. 6. Zgłoszenia i zatwierdzenie wyłączeń należy dokonać zgodnie z "Procedurą uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Poszczególne propozycje terminów realizacji prac muszą być zgłoszone do poszczególnych planów wyłączeń (do planów pięcioletnich do 20 marca, trzyletnich i rocznych do 22 sierpnia roku poprzedzającego rok objęty planem, do planu miesięcznego do 10 dnia miesiąca w miesiącu poprzedzającym miesiąc objęty planem, do planu tygodniowego do końca wtorku w tygodniu poprzedzającym tydzień objęty planem) zgodnie z obowiązującymi dokumentami. Są to terminy zgłaszania wyłączeń do odpowiedniego ODMu 7. Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. 8. Program realizacji przedmiotu zamówienia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Razem z ofertą Wykonawca powinien przedstawić wstępny harmonogram realizacji zamówienia. Terminy powinny być podane jako terminy względne (od daty podpisania umowy). 9. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w formie tabeli i wykresu Gantta. 10. Przy tworzeniu harmonogramu należy uwzględnić: a) jako termin rozpoczęcia prac przedmiotu zamówienia przyjąć termin podpisania Umowy (termin 0), tzn. rozpoczęcie procesu opracowania i uzgodnienia dokumentacji wykonawczej i harmonogramów odstawień urządzeń, b) termin rozpoczęcia prac na stacji, począwszy od wejścia na stację - w tygodniach od rozpoczęcia instalowania urządzeń, c) termin zakończenia realizacji po przeprowadzeniu instruktaży, pozytywnym odbiorze na stacji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz przekazaniu do eksploatacji Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Z uwagi na położenie terenu stacji w obszarze Natura 2000 może wystąpić konieczność przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla którego Strona 16 z 156

17 może być konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko - w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym realizacja planowanego zadania może się wiązać także z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich prac wynikających z decyzji administracyjnych, w tym m.in. Decyzji Środowiskowej na etapie realizacji inwestycji, nawet gdy nie zostały one uszczegółowione w zakresie niniejszego PF-U. Wykonawca pozyska wszelkie dokumenty formalno prawne, niezbędne do wybudowania i rozpoczęcia eksploatacji studni głębinowej Wykonawca wykona pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na terenie stacji, wraz z oznakowaniem stref ochronnych oraz wykona pomiary hałasu zgodnie z przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U nr 33 poz. 166). Wykonawca wykona pomiary pola elektromagnetycznego przed oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska). Do Wykonawcy należy również wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku oraz spełnienie innych wymagań narzuconych decyzją środowiskową. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z zapisami art. 122a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity, Dz. U nr 02 poz. 1232), wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego powinny być przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego po oddaniu inwestycji do użytkowania. Wykonawca musi wykonać dokumentację zgłoszeniową instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne, uzgodnić dokumentację z PSE S.A. Oddział w Radomiu i przesłać do odpowiednich urzędów (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji). Ww. dokumentacja wraz z potwierdzeniem przesłania jej i pomiarów do odpowiednich urzędów, powinna stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca sporządzi bilans wszystkich ścieków opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji po rozbudowie i modernizacji, wykona operat wodnoprawny, uzyska prawomocną decyzję na odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych z terenu stacji. Powyższe dokumenty będą stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej. Dla zakresu robót stacyjnych Wykonawca wybrany w przetargu sporządzi projekt budowlany i, wystąpi o pozwolenie na budowę oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji oraz dla stacji związanych (oddzielnie dla każdego obiektu), jak również przebudowywanych odcinków linii napowietrznych, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przywołanych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych Strona 17 z 156

18 opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Wszelkie projekty i dokumentacje wykonawcze zostaną przekazane w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku. Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach Część budowlana Część budowlana projektu wykonawczego powinien zawierać: 1. Opisy techniczne, spisy zawartości, kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych oraz określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizacji istniejących i budowanych budynków stacyjnych, b) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji i wyprowadzeń liniowych, c) lokalizacji dróg, w tym dróg pożarowych, d) lokalizacji ciągów kanalizacji kablowej, e) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, itp., f) lokalizacji rurociągów wody, g) lokalizacji elementów odwodnienia stacji, h) lokalizacji zbiornika retencyjnego. 3. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 4. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiązania z układami i urządzeniami istniejącymi. 5. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. 7. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym: a) obliczenia wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, b) ilości odprowadzanych ścieków opadowych z całego terenu stacji. 8. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) budowy budynku pompowni ppoż, b) budowy kiosku zaworów, c) budowy kanałów kablowych, d) budowy oświetlenia stacji, e) budowy dróg wewnętrznych, Strona 18 z 156

19 f) budowy sieci odwodnienia, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, itp., g) zagospodarowania terenu stacji, h) zagospodarowania terenu zbiornika retencyjnego. 9. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp. obiektów budowlanych i urządzeń przynależnych. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna Część technologiczna projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania (w tym lokalizacja siatki uziemiającej i elementów ochrony technicznej stacji). 4. Dokumentacja obwodów wtórnych. Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych SE 750/400/110 kv Rzeszów, w zakresie realizacji zadania rozbudowy i modernizacji rozdzielni 400 i 110 kv, w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w obwodach wtórnych stacji związanych oraz w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i centrum nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów Zamawiającego, w tym standardu PSE-SF.KSE2.3/2012v1 w zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w standardach PSE S.A. 5. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: a) schematy funkcjonalne obwodów wtórnych stacji, w tym poszczególnych pól rozdzielni 400 i 110 kv, (auto)transformatorów TR01 i AT02, pól potrzeb własnych SN i nn, z pokazaniem urządzeń oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych, b) schematy funkcjonalne poszczególnych obwodów wtórnych stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN), c) schematy zasadnicze (ideowe) obejmujące całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów stacji związanych (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów, Strona 19 z 156

20 d) schematy montażowe (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów stacji związanych z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych). Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych), e) schematy koordynacyjne poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji, f) schematy elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji, g) opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1), h) wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń, i) zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, j) programy testów FAT, SAT i końcowych SSiN, k) instrukcje obsługi SSiN i ARST, l) opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: i) parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, ii) iii) iv) konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 6. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i ppoż. 7. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi (również w stacjach związanych), wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji, należy zastąpić nowymi, tak aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. 8. Projekt wykonawczy wymaga opinii Zamawiającego. Do zaopiniowania należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych SE Rzeszów wraz z projektami dla stacji związanych. Dokumentacja z zakresu EAZ powinna zawierać dane gwarantowane urządzeń i schematy funkcjonalne obwodów i urządzeń EAZ. Dokumentacja wykonawcza EAZ powinna zawierać - schematy ideowe i montażowe obwodów wtórnych z podziałem na tomy np. jedno pole jeden tom dokumentacji, czy układy ZSZ i LRW. Zawartość projektu wykonawczego obwodów wtórnych omówiono szczegółowo w p Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 10. Obliczenia (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) konstrukcyjne w stanach normalnych i zakłóceniowych, b) wytrzymałości zwarciowej, c) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, Strona 20 z 156

21 d) dobór i nastawienia urządzeń w SE Rzeszów i w stacjach związanych, e) doboru parametrów budynków i budowli oraz sieci pomocniczych (sieci wodociągowej, itp.), f) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 11. Zalecenia do wykonania badań technicznych odwodnienia, szczelności mis olejowych, poprawności działania separatorów i zasuw oraz ciągłości uziemień. 12. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologia i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 13. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań i odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń EAZ, SSiN) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych. 14. Program zapewnienia jakości, zestawienie, opis z harmonogramem punktów kontroli jakości w trakcie prac objętych przedmiotem zamówienia, zakres kontroli i wykaz elementów podlegających kontroli wraz z podaniem kryteriów akceptacji Zamawiającego. 15. Dokumentacja Techniczno Ruchowa zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. Dokumentacja techniczno-ruchowa zostanie przekazana w języku polskim w formie papierowej (min. 5 egzemplarzy: 1 stacja, 3 PSE-Oddział w Radomiu, 1 archiwum) oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. 16. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na płytce CD. 17. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno-użytkowego i przywołanych norm. 18. Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji SE 750/400/110 kv Rzeszów oraz aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji dla stacji związanych zgodna z rozporządzeniem ministra gospodarki z r. W sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych. 19. Dokumentacja powykonawcza. a) zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE 750/400/110 kv Rzeszów, jak również pól w stacjach związanych, współpracujących z odpowiednimi polami w SE Rzeszów, w przypadku instalowania w tych stacjach nowej aparatury i urządzeń lub adaptacji istniejącej. b) ze względu na instalację nowego SSiN dla stacji, w zakresie obwodów wtórnych dokumentacja powykonawcza musi obejmować całość obwodów wtórnych stacji w zakresie realizacji zadania rozbudowy i modernizacji stacji. c) dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania. Pozytywna opinia projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod Strona 21 z 156

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania. 2. Zakres zamówienia 3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych i formalnoprawnych dla SE 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KONSRUKCJI TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH Z WYMIANĄ ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WENTYLATORNI GŁÓWNEJ STACJI A-10 POLE MOKOTOWSKIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do SiWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwentaryzacja sieci kanalizacji opadowej na drogach województwa Małopolskiego wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem pozwoleń

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH ZLECENIE 383 / P / 2012 TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH FAZA Projekt budowlano - wykonawczy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo