DECYZJA DNR-2/116/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA DNR-2/116/2013"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR (18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie wprowadzenia do obrotu przez Malti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wyrobów: zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , niezgodnych z wymaganiami określonymi w 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem oraz nie spełniających wymagań określonych w 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), zwanego dalej,,rozporządzeniem MG, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1) nakazuje ww. przedsiębiorcy: a) wycofanie z obrotu następujących wyrobów: - zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN , - zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , b) odkupienie ww. wyrobów na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają, c) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm o treści:,,malti Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, informuje iŝ wprowadzone do obrotu zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz (lalka) nr NGZ , kod EAN , nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.), z uwagi na obecność w zabawkach ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP), wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność - zabawka Betty (dwie lalki) nr

2 NGZ , no. R508, kod EAN (35,8±2,9) %, natomiast zabawka (lalka) nr NGZ , kod EAN (29,0±2,4) %, (limit wynosi 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach). Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/116 /2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.. 2) decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 3 września 12 października 2012 r. u przedsiębiorców Tomasza Dajera oraz Dariusza Grochali, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą F.H. ADET Spółka cywilna w Końskie, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, stwierdzili w ofercie handlowej zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN Z okazanego przez kontrolowanego dokumentu wynika, iŝ wyroby zostały zakupione od Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu na podstawie faktury VAT nr 00986/FS/2012 z dnia 19 marca 2012 r. Zabawkę Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN zakupiono w ilości 192 sztuk, a zabawkę (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 600 sztuk. W toku kontroli Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zwrócił się do przedsiębiorcy Malti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z prośbą o przekazanie kopii faktur zakupu zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN W odpowiedzi, uzyskano fakturę NO.: S205/10438/PART 20 z dnia 16 stycznia 2012 r., z której wynika iŝ zabawka Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN została zakupiona w ilości 192, natomiast zabawka (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 600 sztuk. Wyroby zakupione zostały od UNI-REGENT HOLDINGS LTD. ADD: SHOP 14-19, UG/F, SOUTH SEAS CENTRE, 75 MODY ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG. Zabawka Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN , opakowana została w pudełko tekturowe z wyciętym okienkiem pokrytym przezroczystym tworzywem sztucznym. Na opakowaniu umieszczono napisy:,,produkt numer, zabawka, kraj pochodzenia Chiny, importer Malti Sp. z o.o., Warszawa, ul. Grzybowska 76/78, NOWA-Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 50, tel: , NOWA Piaseczno - Puławska 38, tel , kod EAN

3 Zabawka (lalka) nr NGZ , kod EAN , zapakowana została w worek foliowy. Na opakowaniu umieszczono naklejkę z napisami:,, produkt numer, kraj pochodzenia Chiny, importer Malti Sp. z o.o., Warszawa, ul. Grzybowska 76/78, NOWA-Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 50, tel: , NOWA Piaseczno - Puławska 38, tel , kod EAN Badania organoleptyczne przedmiotowych zabawek przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach wykazały, iŝ wyroby nie spełniały wymagań: 5 ust. 4 rozporządzenia MG, z uwagi na brak umieszczenia na zabawkach, opakowaniu jednostkowym lub dokumencie dołączonym do zabawek nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, 5 ust. 5 rozporządzenia MG, z uwagi na umieszczenie przed symbolem graficznym,,0-3 słowa,,ostrzeŝenie w języku angielskim oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG, ze względu na brak przed treścią ostrzeŝenia słowa,,ostrzeŝenie. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi (sprawozdania z badań nr 953/AI/536/2012 i nr 954/AI/537/2012) wykazały obecność ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP), wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność w zabawce Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN (35,8±2,9) %, a w zabawce (lalka) nr NGZ , kod EAN (29,0±2,4) %, (limit wynosi 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach). Wobec powyŝszego, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, wydał w dniu 12 października 2012 r. decyzję, w której zakazał kontrolowanym, tj. przedsiębiorcom Tomaszowi Dajerowi oraz Dariuszowi Grochali, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H. ADET Spółka cywilna w Końskie, dalszego udostępniania zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 9 sztuk (dowód: karta 13 akt kontroli WIIH). Akta z przeprowadzonej kontroli przekazano do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego. Pismem z dnia 19 listopada 2012 r. Prezes UOKiK zwrócił się do Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu o nadesłanie dowodu zakupu przedmiotowych zabawek. W odpowiedzi, nadesłano fakturę VAT nr F/000036/12 z dnia 19 marca 2012 r., która potwierdza zakup od Malti Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zabawki Betty (dwie lalki) nr 3

4 NGZ , no. R508, kod EAN w ilości 192 sztuk oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 600 sztuk. Pismem z dnia 11 grudnia 2012 r. (doręczone w dniu 14 grudnia 2012 r.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił MALTI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia do obrotu ww. wyrobów, niezgodnych z 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia oraz 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG. Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował stronę, iŝ celem postępowania jest wycofanie przedmiotowych wyrobów, z uwagi na powaŝne zagroŝenie. Adres spółki ustalono na podstawie wydruku z KRS ( karta nr akt kontroli WIIH). Strona nie odpowiedziała na powyŝsze pismo do dnia wydania niniejszej decyzji (dowód: karta nr 8-9 akt postępowania przed Prezesem UOKiK). Decyzją z dnia 11 grudnia 2012 r., Prezes UOKiK działając na podstawie art. 40k ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, przedłuŝył wydany dla przedsiębiorców Tomasza Dajera oraz Dariusza Grochali, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą F.H. ADET Spółka cywilna w Końskie, zakaz dalszego udostępniania zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN do czasu zakończenia prowadzonego postępowania (dowód: karta nr akt postępowania przed Prezesem UOKiK). Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. Prezes UOKiK wyznaczył stronie termin 21 dni od dnia jego otrzymania na wycofanie z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm. Postanowienie zostało doręczone stronie w dniu 17 stycznia 2013 r. Strona nie odpowiedziała na powyŝsze postanowienie ani nie przekazała dowodów jego wykonania (dowód: karta nr akt postępowania przed Prezesem UOKiK) W dniu 20 lutego 2013 r. Prezes UOKiK zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w siedzibie Malti Sp. z o.o. w Warszawie w celu ustalenia czy strona wykonała postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 14 stycznia 2013 r. W dniu 20 marca 2013 r. do Prezesa UOKiK wpłynęło pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w którym poinformowano, Ŝe kontrola nie została przeprowadzona, gdyŝ pod adresem siedziby strony w Warszawie znajduje się teren budowy. Wskazano równieŝ, Ŝe zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Informacji 4

5 Krajowego Rejestru Sądowego siedziba spółki znajduje się w Katowicach, przy ul. Stanisława Moniuszki 4 lok. 3. W dniu 27 marca 2013 r. Prezes UOKiK zlecił Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w siedzibie Malti Sp. z o.o. w Katowicach w celu ustalenia czy strona wykonała postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 14 stycznia 2013 r. Pismem z dnia 17 kwietnia 2013 r. Prezes UOKiK, zwrócił się do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie kopii aktualnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego dla przedsiębiorcy Malti Sp. z o.o. Aktualny odpis wpłynął do UOKiK w dniu 8 maja 2013 r. Wynika z niego, iŝ siedziba przedsiębiorcy znajduje się w Katowicach, przy ul. Stanisława Moniuszki 4, lok. 3. W dniu 19 kwietnia 2013 r. do Prezesa UOKiK wpłynęło pismo Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w którym poinformował, Ŝe pod adresem ul. Moniuszki 4 lok. 3 w Katowicach mieści się tzw. wirtualne biuro Malti Sp z o.o. Próby telefonicznego kontaktu z przedstawicielami ww. spółki w celu ustalenia terminu przeprowadzenia kontroli nie przyniosły rezultatu. W związku z tym, Ŝe w miejscu gdzie zarejestrowana jest siedziba spółki Malti Sp. z o.o. nie przebywa nikt upowaŝniony do jej reprezentowania, próby przeprowadzenia kontroli okazały się nieskuteczne. Pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. (doręczone w dniu 29 kwietnia 2013 r.) Prezes UOKiK poinformował stronę, Ŝe na podstawie art Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje jej prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. Ponadto powiadomił stronę, iŝ zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), zwanego dalej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., w terminie nie krótszym niŝ 10 dni, ma moŝliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Z uprawnienia tego strona nie skorzystała. 5

6 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do uŝytku wyrób niezgodny z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Ustalono w toku kontroli, Ŝe Malti Sp. z o.o., jest importerem wyrobów: zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności przez wprowadzenie do obrotu naleŝy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upowaŝnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego uŝywania lub dystrybucji. Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o systemie oceny zgodności przez importera naleŝy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do uŝytku wyroby pochodzące z krajów trzecich. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iŝ wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do uŝytku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku zabawek zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454). Przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, badania organoleptyczne przedmiotowych zabawek wykazały, iŝ wyroby nie spełniały wymagań 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi (sprawozdania z badań nr 953/AI/536/2012 i nr 954/AI/537/2012) wykazały obecność ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) w zabawce Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN w ilości (35,8±2,9) %, a w zabawce (lalka) nr NGZ , kod EAN

7 w ilości (29,0±2,4) %, (limit wynosi 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach), który wpływa szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność. Stwierdzone niezgodności uzasadniały wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu zabawki: Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , niezgodnych z wymaganiami określonymi w 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia oraz 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG. Przepis 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia stanowi, iŝ zabawki nie mogą zawierać mieszanin, które są niebezpieczne w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, ani substancji spełniających kryteria którejkolwiek z podanych klas lub kategorii zagroŝeń, w tym klasy 3.7 wykazującej działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój potomstwa, określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z r. ze zm.) w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia uŝytkowników zabawek. Zgodnie z załącznikami I i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) naleŝy do substancji o klasie zagroŝenia 3.7. Pod numerem indeksowym , w tabeli 3.1 załącznika VI do ww. rozporządzenia ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) oznaczony jest klasą zagroŝenia i kodem kategorii Repr. 1B. Zgodnie z tabelą 1.1 załącznika VI do ww. rozporządzenia kodem Repr. 1B oznaczona jest klasa zagroŝenia Działanie szkodliwe na rozrodczość. Działanie szkodliwe na rozrodczość mieści się w klasie 3.7 określonej w załączniku I do ww. rozporządzenia. Dla ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) limit, wynoszący 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, określony został w art. 67 ust. 1, odwołującym się do załącznika XVII (poz. 51), rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 7

8 równieŝ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z r. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek stanowi implementację Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L z dnia 16 lipca1988 r.), zwaną dalej Dyrektywą Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. Zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , ze względu na stwierdzone niezgodności nie spełniają wymagań określonych w pkt. 3 ppkt 3 lit. b Właściwości chemiczne Załącznik II Zasadnicze wymogi bezpieczeństwa zabawek Rozdział II Ryzyko szczególne do Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. Na podstawie pkt. 3 ppkt 3 lit. b Właściwości chemiczne Załącznik II Zasadnicze wymogi bezpieczeństwa zabawek Rozdział II Ryzyko szczególne do Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. zabawki nie mogą zawierać ( ) substancji spełniających kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniŝszych klas lub kategorii zagroŝeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w tym: klasy zagroŝenia 3.7 działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci, które ich uŝywają. Przepis 5 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iŝ na zabawkach producent oraz importer umieszcza nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera, a jeŝeli nie jest to moŝliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podany adres kontaktowy musi wskazywać jedno miejsce, w którym moŝna skontaktować się z producentem. Zgodnie z 5 ust. 5 rozporządzenia, producent lub importer dołącza do zabawki instrukcję uŝytkowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim. Przepis 8 ust. 5 rozporządzenia stanowi, iŝ treść ostrzeŝenia powinna być poprzedzona słowem odpowiednio:,,ostrzeŝenie lub,,ostrzeŝenia. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454) stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 8

9 bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE. L z dnia 30 czerwca 2009 r.), zwanej dalej dyrektywą. Stwierdzone niezgodności dotyczące przedmiotowych zabawek stanowią naruszenie art. 4 ust. 6 oraz art. 6 ust. 4 dyrektywy. Przepis art. 4 ust. 6 stanowi, iŝ producenci umieszczają na zabawce swoje nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i umieszczają swój adres kontaktowy na zabawce, a jeŝeli jest to moŝliwe na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do zabawki. Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, w którym moŝna skontaktować się z producentem. Według art. 6 ust. 4 importerzy zapewniają dołączenie do zabawki instrukcji obsługi oraz informacji na temat bezpieczeństwa w języku lub językach łatwo zrozumiałych dla konsumentów, określonych przez dane państwo członkowskie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. wyznaczył stronie termin na przedstawienie dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności albo wycofanie wyrobów z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz poinformował stronę, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Postanowienie zostało stronie doręczone w dniu 17 stycznia 2013 r., jednak strona nie przekazała Ŝadnych dowodów jego wykonania. NaleŜy nadmienić, Ŝe w toku całego postępowania strona nie odpowiedziała na jakiekolwiek pismo Prezesa UOKiK. Pisma były wysyłane na adres siedziby Malti Sp. z o.o. wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Gdy strona zmieniła adres siedziby (wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 14 grudnia 2012 r., a zmiana adresu siedziby zgodnie z KRS nastąpiła w dniu 31 grudnia 2012 r.) nie poinformowała o tym fakcie Prezesa UOKiK mimo, iŝ w piśmie z dnia 11 grudnia 2012 r. została poinformowana o wynikającym z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązku zawiadamiania organu prowadzącego postępowanie o kaŝdej zmianie adresu. Prezes UOKiK zlecił przeprowadzenie dwóch kontroli. Podczas pierwszej kontroli, zleconej w dniu 20 lutego 2013 r. okazało się Ŝe strona zmieniła adres siedziby. Podczas drugiej kontroli, zleconej w dniu 27 marca 2013 r. stwierdzono, Ŝe pod wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym adresem siedziby znajduje się inny podmiot, który udostępnia przedsiębiorcom tzw. biura wirtualne. Malti Sp. z o.o. korzysta jedynie z adresu biura wirtualnego, pod którym nie jest przez nią faktycznie wykonywana działalność gospodarcza. Pracownicy strony jedynie okazjonalnie zjawiają się pod adresem 9

10 siedziby w dowolnych godzinach. Inspektorzy Inspekcji Handlowej nie zdołali się umówić z przedstawicielem strony w celu przeprowadzenia kontroli. Do dnia wydania niniejszej decyzji strona nie przekazała Ŝadnych dowodów zakupu ww. wyrobów, informacji o stanie posiadania kwestionowanych wyrobów jak równieŝ listy ich odbiorców. Nie przekazała takŝe dowodów wykonania postanowienia Prezesa UOKiK. W wyniku zleconych kontroli nie uzyskano stosowanych dokumentów jak równieŝ nie udało się ustalić czy strona wykonała ww. postanowienie. Kierowane do strony pisma zostały podjęte przez upowaŝnioną osobę o czym świadczą adnotacje na zwrotnych potwierdzeniach odbioru. Stronie skutecznie doręczono równieŝ pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r. informujące ją o przysługujących jej prawach wynikających z art. 10 K.p.a oraz z art. 21 ust. 3 Rozporządzenia Nr 765/2008/WE. NaleŜy zatem uznać, Ŝe strona została poinformowana o wszczęciu z urzędu niniejszego postępowania jak równieŝ o treści wydanego w toku postępowania postanowienia oraz o przysługującym jej prawie brania czynnego udziału w kaŝdym stadium postępowania, a w szczególności o prawie wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania Ŝądań, a takŝe przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Przepis art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.) stanowi, Ŝe Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe produkty stwarzające powaŝne zagroŝenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagroŝeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofywane z obrotu lub odzyskiwane, lub Ŝe ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję. Ponadto art. 19 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 stanowi, iŝ organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeŝenia w odpowiednim terminie uŝytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagroŝeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zgodnie z art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli w wyniku kontroli stwierdzono, ze wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, a strona nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b ust. 1, organ prowadzący postępowanie moŝe w drodze decyzji nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub uŝytku. Zgodnie natomiast z art. 41c ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oceny zgodności, organ prowadzący postępowanie moŝe 10

11 w drodze decyzji nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub uŝytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. Ponadto zgodnie z art. 41c ust. 4 ustawy o systemie oceny zgodności w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, organ prowadzący postępowanie moŝe takŝe nakazać odkupienie wyrobu na Ŝądanie osób, które faktycznie nim władają. Na podstawie art. 41c ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli wymaga tego interes konsumentów lub uŝytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. przez wycofanie wyrobu z obrotu naleŝy rozumieć to, Ŝe wyrób nie będzie udostępniany przez stronę postępowania. W świetle art. 19 ust. 2 akapit 1 ww. rozporządzenia organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeŝenia w odpowiednim terminie uŝytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagroŝeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zaś zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia państwa członkowskie zapewniają, Ŝe produkty stwarzające powaŝne zagroŝenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagroŝeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofane z obrotu lub odzyskiwane, lub Ŝe ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję Europejską. Ze względu na stwierdzone niezgodności wyrobów i wiąŝące się z nimi zagroŝenie zdrowia w związku z obecnością w wyrobach ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP), wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność, Prezes UOKiK uznał za niezbędne nakazanie wycofania zakwestionowanych wyrobów z obrotu oraz odkupienia zabawek na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają oraz uznał, Ŝe zachodzi konieczność w interesie uŝytkowników (konsumentów) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Mając na uwadze niezgodności występujące w wyrobach, zastosowane przez Prezesa UOKiK środki naleŝy uznać za adekwatne i proporcjonalne do stopnia zagroŝenia powodowanego przez wyroby. W związku z powyŝszym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji. Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 39a ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. 11

12 Zgodnie z art. 39a ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oceny zgodności, Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urzędu, usuwa wpis z rejestru, w przypadku gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku wykaŝe, Ŝe wykonała decyzję, o której mowa w art. 41c ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po upływie 3 miesięcy od dnia przedstawienia odpowiednich informacji, lub gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku nie podejmie działań, o których mowa w pkt 1; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 41c ust. 10 ustawy o systemie oceny zgodności. P o u c z e n i e Na podstawie art oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie słuŝy odwołanie, jednakŝe strona niezadowolona z niniejszej decyzji moŝe, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak Wiceprezes Otrzymują: Malti Sp. z o.o. ul. Stanisława Moniuszki nr 4, lok Katowice Do wiadomości: 1.Dariusz Grochala Firma Handlowa,,ADET ul. Warszawska Końskie 2. Tomasz Dajer Firma Handlowa,,ADET ul. Warszawska Końskie 3. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (PU , PU ) 4. a/a 12

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-240 (13)/13/KK Warszawa, 22 maja 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/374/2011

Decyzja DNR-2/374/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-187(14)/11/KZ Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Decyzja DNR-2/374/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/165/2012

Decyzja DNR-2/165/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-61(15)/12/KZ Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. Decyzja DNR-2/165/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 528 0747 fax. (81) 528 09 78 NB.8361.19A.2015 Lublin, dnia1ci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/252/2013

DECYZJA DNR-2/252/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-183(9)/13/WK Warszawa, 17 grudnia 2013 r. DECYZJA DNR-2/252/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/232/2014

Decyzja DNR-2/232/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-77(28)/14/BB Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Decyzja DNR-2/232/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-18( 9)/13/JWS Warszawa, 31maja 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-29 (28)/14/KK Warszawa, 16 października 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/3/2015

DECYZJA DNR-2/3/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-102(20)/14/KBO Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. DECYZJA DNR-2/3/2015 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-154(17 )/11/JWS Warszawa, 04 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-2/340/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/24/2015

DECYZJA DNR-2/24/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-235(11)/14/BB Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. DECYZJA DNR-2/24/2015 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-273(16)/14/BB Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza wszczęte z urzędu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-167( 8 )/14/JWS Warszawa, 06 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-82(19)/12/KG/KW Warszawa, dn. 17 sierpnia 2012 r. DECYZJA DNR-1/93/2012 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 231 /2013

DECYZJA DNR-2/ 231 /2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-63( 19 )/13/KK Warszawa, 19 listopada 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 231 /2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr ZA-13/2013

DECYZJA Nr ZA-13/2013 Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie ul. Tomasza Zana 38c Zamość, dnia 31 lipca 2013 r. DECYZJA Nr ZA-13/2013 Na podstawie art. 40j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/90/2011

Decyzja DNR-2/90/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-186(17)/10/KS Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Decyzja DNR-2/90/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-74-245/( 7 )/09/CS Warszawa, dn. 30 marca 2010r. DECYZJA DIH 2 Nr 21 /2010 Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP dr Michał Andrijewski Powody, dla których naleŝy dokonać zmian w przepisach krajowych Rozporządzenie CLP wprowadza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-27( 11 )/15/JWS Warszawa, 23 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 128 /2015 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/4/2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/4/2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-168(14)/13/IS DNR-730-170(13)/13/IS Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. DECYZJA DNR-2/4/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek IV kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, data17.01.2014r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w IV kw.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR-731-24(1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 04 lutego 2013 r. KŻ.8361.425.2012.GM Katarzyna Gumowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K.S. STREFA Katarzyna Gumowska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 KŻ.8361.1.2015.MT Olsztyn, dnia 20

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-10 (3)15/AB Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. DECYZJA DIH - IV/11/2015 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź ul. Gdańska 38..... Łódź, dnia 20.01.2015 r. (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.162.2014 Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.25.2013 ZPO Poznań, dnia października 2013 r. AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17/ ŻG / 2012

DECYZJA Nr 17/ ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.03.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.365.2011 DECYZJA Nr 17/

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.03.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.383.2012 DECYZJA Nr 12

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ PAKROM Spółka Jawna D. i J. Romejko ul. Suwalska 25 11-500 Giżycko DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 10.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.49.2015 DECYZJA Nr 15

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.04.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.23.2012 DECYZJA Nr 23

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH 023 16(9)09/GS Warszawa, 14 grudnia 2009 r. DECYZJA DIH-1/19/2009 Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r. KŻ.8361.799.2014.MT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-98(14)/11/BZ Warszawa, dn. 7 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-1/74/2011 I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b, w związku z art. 10 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 25 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 25 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 17.04.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.375.2012 DECYZJA Nr 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 13 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź \... Łódź, dnia 19.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.12.2015 DECYZJA Nr 13

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 22 maja 2015 r. KŻ.8361.28.2015.GM Patryk Korona prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATRYK PAWEŁ KORONA ABC bis ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dziennik Ustaw Nr 114 9466 Poz. 760 760 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.883 Dz.U.2015.1165 U S T AWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym

Bardziej szczegółowo

Działania Służby Celnej zabawki

Działania Służby Celnej zabawki Działania Służby Celnej zabawki ZABAWKI Str. 3 W 2015 r. Służba Celna kontynuuje działania w ramach nadzoru rynku. Sektorowe obszary działań organów Służby Celnej uzależnione są zarówno od priorytetów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 81 / ŻG / 2011

DECYZJA Nr 81 / ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.12.2011 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.309.2011 DECYZJA Nr 81

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.9.2012/27 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 12.12.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.304.2012 DECYZJA Nr 85

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 7 kwietnia 2008 r. DIS/DEC 222/8731/08 dot. DIS-K-421/147/07 DIS-K- 421/149/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Ełk, dnia 11.02.2014r. WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

DECYZJA. Ełk, dnia 11.02.2014r. WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 11.02.2014r. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 82 D-Ek.8361.197.2013.TJ DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.10.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.130.2013 DECYZJA Nr 85

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI Informacja za II kwartał 2015 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.79.2013 ZPO Poznań, dnia stycznia 2014 r. Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 29.08.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.153.2014; ŻG.8361.154.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, tj. : 2 hurtowniach:

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.130.2014 ZPO Poznań, dnia listopada 2014 r. AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.58.2013/60 ZPO Poznań, dnia czerwca 2013 r. Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 8 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 04.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.7.2015 DECYZJA Nr 8 /

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-103(22)/11/BZ Warszawa, dn. 11 października 2011 r. DECYZJA DNR-1/65/2011 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

MMT SUPERMARKET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Obodrzycka Poznań

MMT SUPERMARKET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Obodrzycka Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.103.2012/2 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. MMT SUPERMARKET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Obodrzycka

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 18 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 18 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 29.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.57.2015 DECYZJA Nr 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz Środki

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-47(11 )/12/AK Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. DECYZJA DNR-1/70/2012 Na podstawie: 1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka:... Adres:... Nr telefonu:...

DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka:... Adres:... Nr telefonu:... Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Lublinie DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka:...... Adres:... Nr telefonu:... STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 35 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 35 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.04.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.273.2012 DECYZJA Nr 35

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2013

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.07.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.112.2013 DECYZJA Nr 22

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań, dnia września 2013r. Nr akt : D/LE.ŻG.8361.139.2013 ZPO Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr: PU.KB.12.AN Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Decyzja Nr: PU.KB.12.AN Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź.. Łódź, dnia 07.11.2014 r. ( pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.280.2014 Decyzja Nr: PU.KB.12.AN.2014

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo