DECYZJA DNR-2/116/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA DNR-2/116/2013"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR (18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie wprowadzenia do obrotu przez Malti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wyrobów: zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , niezgodnych z wymaganiami określonymi w 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem oraz nie spełniających wymagań określonych w 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), zwanego dalej,,rozporządzeniem MG, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1) nakazuje ww. przedsiębiorcy: a) wycofanie z obrotu następujących wyrobów: - zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN , - zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , b) odkupienie ww. wyrobów na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają, c) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm o treści:,,malti Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, informuje iŝ wprowadzone do obrotu zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz (lalka) nr NGZ , kod EAN , nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.), z uwagi na obecność w zabawkach ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP), wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność - zabawka Betty (dwie lalki) nr

2 NGZ , no. R508, kod EAN (35,8±2,9) %, natomiast zabawka (lalka) nr NGZ , kod EAN (29,0±2,4) %, (limit wynosi 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach). Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/116 /2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.. 2) decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 3 września 12 października 2012 r. u przedsiębiorców Tomasza Dajera oraz Dariusza Grochali, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą F.H. ADET Spółka cywilna w Końskie, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, stwierdzili w ofercie handlowej zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN Z okazanego przez kontrolowanego dokumentu wynika, iŝ wyroby zostały zakupione od Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu na podstawie faktury VAT nr 00986/FS/2012 z dnia 19 marca 2012 r. Zabawkę Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN zakupiono w ilości 192 sztuk, a zabawkę (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 600 sztuk. W toku kontroli Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zwrócił się do przedsiębiorcy Malti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z prośbą o przekazanie kopii faktur zakupu zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN W odpowiedzi, uzyskano fakturę NO.: S205/10438/PART 20 z dnia 16 stycznia 2012 r., z której wynika iŝ zabawka Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN została zakupiona w ilości 192, natomiast zabawka (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 600 sztuk. Wyroby zakupione zostały od UNI-REGENT HOLDINGS LTD. ADD: SHOP 14-19, UG/F, SOUTH SEAS CENTRE, 75 MODY ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG. Zabawka Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN , opakowana została w pudełko tekturowe z wyciętym okienkiem pokrytym przezroczystym tworzywem sztucznym. Na opakowaniu umieszczono napisy:,,produkt numer, zabawka, kraj pochodzenia Chiny, importer Malti Sp. z o.o., Warszawa, ul. Grzybowska 76/78, NOWA-Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 50, tel: , NOWA Piaseczno - Puławska 38, tel , kod EAN

3 Zabawka (lalka) nr NGZ , kod EAN , zapakowana została w worek foliowy. Na opakowaniu umieszczono naklejkę z napisami:,, produkt numer, kraj pochodzenia Chiny, importer Malti Sp. z o.o., Warszawa, ul. Grzybowska 76/78, NOWA-Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 50, tel: , NOWA Piaseczno - Puławska 38, tel , kod EAN Badania organoleptyczne przedmiotowych zabawek przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach wykazały, iŝ wyroby nie spełniały wymagań: 5 ust. 4 rozporządzenia MG, z uwagi na brak umieszczenia na zabawkach, opakowaniu jednostkowym lub dokumencie dołączonym do zabawek nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, 5 ust. 5 rozporządzenia MG, z uwagi na umieszczenie przed symbolem graficznym,,0-3 słowa,,ostrzeŝenie w języku angielskim oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG, ze względu na brak przed treścią ostrzeŝenia słowa,,ostrzeŝenie. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi (sprawozdania z badań nr 953/AI/536/2012 i nr 954/AI/537/2012) wykazały obecność ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP), wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność w zabawce Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN (35,8±2,9) %, a w zabawce (lalka) nr NGZ , kod EAN (29,0±2,4) %, (limit wynosi 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach). Wobec powyŝszego, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, wydał w dniu 12 października 2012 r. decyzję, w której zakazał kontrolowanym, tj. przedsiębiorcom Tomaszowi Dajerowi oraz Dariuszowi Grochali, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H. ADET Spółka cywilna w Końskie, dalszego udostępniania zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 9 sztuk (dowód: karta 13 akt kontroli WIIH). Akta z przeprowadzonej kontroli przekazano do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego. Pismem z dnia 19 listopada 2012 r. Prezes UOKiK zwrócił się do Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu o nadesłanie dowodu zakupu przedmiotowych zabawek. W odpowiedzi, nadesłano fakturę VAT nr F/000036/12 z dnia 19 marca 2012 r., która potwierdza zakup od Malti Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zabawki Betty (dwie lalki) nr 3

4 NGZ , no. R508, kod EAN w ilości 192 sztuk oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN w ilości 600 sztuk. Pismem z dnia 11 grudnia 2012 r. (doręczone w dniu 14 grudnia 2012 r.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił MALTI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia do obrotu ww. wyrobów, niezgodnych z 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia oraz 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG. Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował stronę, iŝ celem postępowania jest wycofanie przedmiotowych wyrobów, z uwagi na powaŝne zagroŝenie. Adres spółki ustalono na podstawie wydruku z KRS ( karta nr akt kontroli WIIH). Strona nie odpowiedziała na powyŝsze pismo do dnia wydania niniejszej decyzji (dowód: karta nr 8-9 akt postępowania przed Prezesem UOKiK). Decyzją z dnia 11 grudnia 2012 r., Prezes UOKiK działając na podstawie art. 40k ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, przedłuŝył wydany dla przedsiębiorców Tomasza Dajera oraz Dariusza Grochali, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą F.H. ADET Spółka cywilna w Końskie, zakaz dalszego udostępniania zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN do czasu zakończenia prowadzonego postępowania (dowód: karta nr akt postępowania przed Prezesem UOKiK). Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. Prezes UOKiK wyznaczył stronie termin 21 dni od dnia jego otrzymania na wycofanie z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm. Postanowienie zostało doręczone stronie w dniu 17 stycznia 2013 r. Strona nie odpowiedziała na powyŝsze postanowienie ani nie przekazała dowodów jego wykonania (dowód: karta nr akt postępowania przed Prezesem UOKiK) W dniu 20 lutego 2013 r. Prezes UOKiK zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w siedzibie Malti Sp. z o.o. w Warszawie w celu ustalenia czy strona wykonała postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 14 stycznia 2013 r. W dniu 20 marca 2013 r. do Prezesa UOKiK wpłynęło pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w którym poinformowano, Ŝe kontrola nie została przeprowadzona, gdyŝ pod adresem siedziby strony w Warszawie znajduje się teren budowy. Wskazano równieŝ, Ŝe zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Informacji 4

5 Krajowego Rejestru Sądowego siedziba spółki znajduje się w Katowicach, przy ul. Stanisława Moniuszki 4 lok. 3. W dniu 27 marca 2013 r. Prezes UOKiK zlecił Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w siedzibie Malti Sp. z o.o. w Katowicach w celu ustalenia czy strona wykonała postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 14 stycznia 2013 r. Pismem z dnia 17 kwietnia 2013 r. Prezes UOKiK, zwrócił się do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie kopii aktualnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego dla przedsiębiorcy Malti Sp. z o.o. Aktualny odpis wpłynął do UOKiK w dniu 8 maja 2013 r. Wynika z niego, iŝ siedziba przedsiębiorcy znajduje się w Katowicach, przy ul. Stanisława Moniuszki 4, lok. 3. W dniu 19 kwietnia 2013 r. do Prezesa UOKiK wpłynęło pismo Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w którym poinformował, Ŝe pod adresem ul. Moniuszki 4 lok. 3 w Katowicach mieści się tzw. wirtualne biuro Malti Sp z o.o. Próby telefonicznego kontaktu z przedstawicielami ww. spółki w celu ustalenia terminu przeprowadzenia kontroli nie przyniosły rezultatu. W związku z tym, Ŝe w miejscu gdzie zarejestrowana jest siedziba spółki Malti Sp. z o.o. nie przebywa nikt upowaŝniony do jej reprezentowania, próby przeprowadzenia kontroli okazały się nieskuteczne. Pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. (doręczone w dniu 29 kwietnia 2013 r.) Prezes UOKiK poinformował stronę, Ŝe na podstawie art Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje jej prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. Ponadto powiadomił stronę, iŝ zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), zwanego dalej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., w terminie nie krótszym niŝ 10 dni, ma moŝliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Z uprawnienia tego strona nie skorzystała. 5

6 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do uŝytku wyrób niezgodny z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Ustalono w toku kontroli, Ŝe Malti Sp. z o.o., jest importerem wyrobów: zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności przez wprowadzenie do obrotu naleŝy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upowaŝnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego uŝywania lub dystrybucji. Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o systemie oceny zgodności przez importera naleŝy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do uŝytku wyroby pochodzące z krajów trzecich. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iŝ wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do uŝytku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku zabawek zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454). Przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, badania organoleptyczne przedmiotowych zabawek wykazały, iŝ wyroby nie spełniały wymagań 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi (sprawozdania z badań nr 953/AI/536/2012 i nr 954/AI/537/2012) wykazały obecność ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) w zabawce Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN w ilości (35,8±2,9) %, a w zabawce (lalka) nr NGZ , kod EAN

7 w ilości (29,0±2,4) %, (limit wynosi 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach), który wpływa szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność. Stwierdzone niezgodności uzasadniały wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu zabawki: Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , niezgodnych z wymaganiami określonymi w 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia oraz 5 ust. 4 i 5 oraz 8 ust. 5 rozporządzenia MG. Przepis 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia stanowi, iŝ zabawki nie mogą zawierać mieszanin, które są niebezpieczne w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, ani substancji spełniających kryteria którejkolwiek z podanych klas lub kategorii zagroŝeń, w tym klasy 3.7 wykazującej działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój potomstwa, określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z r. ze zm.) w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia uŝytkowników zabawek. Zgodnie z załącznikami I i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) naleŝy do substancji o klasie zagroŝenia 3.7. Pod numerem indeksowym , w tabeli 3.1 załącznika VI do ww. rozporządzenia ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) oznaczony jest klasą zagroŝenia i kodem kategorii Repr. 1B. Zgodnie z tabelą 1.1 załącznika VI do ww. rozporządzenia kodem Repr. 1B oznaczona jest klasa zagroŝenia Działanie szkodliwe na rozrodczość. Działanie szkodliwe na rozrodczość mieści się w klasie 3.7 określonej w załączniku I do ww. rozporządzenia. Dla ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) limit, wynoszący 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, określony został w art. 67 ust. 1, odwołującym się do załącznika XVII (poz. 51), rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 7

8 równieŝ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z r. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek stanowi implementację Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L z dnia 16 lipca1988 r.), zwaną dalej Dyrektywą Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. Zabawki Betty (dwie lalki) nr NGZ , no. R508, kod EAN oraz zabawki (lalka) nr NGZ , kod EAN , ze względu na stwierdzone niezgodności nie spełniają wymagań określonych w pkt. 3 ppkt 3 lit. b Właściwości chemiczne Załącznik II Zasadnicze wymogi bezpieczeństwa zabawek Rozdział II Ryzyko szczególne do Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. Na podstawie pkt. 3 ppkt 3 lit. b Właściwości chemiczne Załącznik II Zasadnicze wymogi bezpieczeństwa zabawek Rozdział II Ryzyko szczególne do Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. zabawki nie mogą zawierać ( ) substancji spełniających kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniŝszych klas lub kategorii zagroŝeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w tym: klasy zagroŝenia 3.7 działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci, które ich uŝywają. Przepis 5 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iŝ na zabawkach producent oraz importer umieszcza nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera, a jeŝeli nie jest to moŝliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podany adres kontaktowy musi wskazywać jedno miejsce, w którym moŝna skontaktować się z producentem. Zgodnie z 5 ust. 5 rozporządzenia, producent lub importer dołącza do zabawki instrukcję uŝytkowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim. Przepis 8 ust. 5 rozporządzenia stanowi, iŝ treść ostrzeŝenia powinna być poprzedzona słowem odpowiednio:,,ostrzeŝenie lub,,ostrzeŝenia. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454) stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 8

9 bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE. L z dnia 30 czerwca 2009 r.), zwanej dalej dyrektywą. Stwierdzone niezgodności dotyczące przedmiotowych zabawek stanowią naruszenie art. 4 ust. 6 oraz art. 6 ust. 4 dyrektywy. Przepis art. 4 ust. 6 stanowi, iŝ producenci umieszczają na zabawce swoje nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i umieszczają swój adres kontaktowy na zabawce, a jeŝeli jest to moŝliwe na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do zabawki. Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, w którym moŝna skontaktować się z producentem. Według art. 6 ust. 4 importerzy zapewniają dołączenie do zabawki instrukcji obsługi oraz informacji na temat bezpieczeństwa w języku lub językach łatwo zrozumiałych dla konsumentów, określonych przez dane państwo członkowskie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. wyznaczył stronie termin na przedstawienie dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności albo wycofanie wyrobów z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz poinformował stronę, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Postanowienie zostało stronie doręczone w dniu 17 stycznia 2013 r., jednak strona nie przekazała Ŝadnych dowodów jego wykonania. NaleŜy nadmienić, Ŝe w toku całego postępowania strona nie odpowiedziała na jakiekolwiek pismo Prezesa UOKiK. Pisma były wysyłane na adres siedziby Malti Sp. z o.o. wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Gdy strona zmieniła adres siedziby (wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 14 grudnia 2012 r., a zmiana adresu siedziby zgodnie z KRS nastąpiła w dniu 31 grudnia 2012 r.) nie poinformowała o tym fakcie Prezesa UOKiK mimo, iŝ w piśmie z dnia 11 grudnia 2012 r. została poinformowana o wynikającym z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązku zawiadamiania organu prowadzącego postępowanie o kaŝdej zmianie adresu. Prezes UOKiK zlecił przeprowadzenie dwóch kontroli. Podczas pierwszej kontroli, zleconej w dniu 20 lutego 2013 r. okazało się Ŝe strona zmieniła adres siedziby. Podczas drugiej kontroli, zleconej w dniu 27 marca 2013 r. stwierdzono, Ŝe pod wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym adresem siedziby znajduje się inny podmiot, który udostępnia przedsiębiorcom tzw. biura wirtualne. Malti Sp. z o.o. korzysta jedynie z adresu biura wirtualnego, pod którym nie jest przez nią faktycznie wykonywana działalność gospodarcza. Pracownicy strony jedynie okazjonalnie zjawiają się pod adresem 9

10 siedziby w dowolnych godzinach. Inspektorzy Inspekcji Handlowej nie zdołali się umówić z przedstawicielem strony w celu przeprowadzenia kontroli. Do dnia wydania niniejszej decyzji strona nie przekazała Ŝadnych dowodów zakupu ww. wyrobów, informacji o stanie posiadania kwestionowanych wyrobów jak równieŝ listy ich odbiorców. Nie przekazała takŝe dowodów wykonania postanowienia Prezesa UOKiK. W wyniku zleconych kontroli nie uzyskano stosowanych dokumentów jak równieŝ nie udało się ustalić czy strona wykonała ww. postanowienie. Kierowane do strony pisma zostały podjęte przez upowaŝnioną osobę o czym świadczą adnotacje na zwrotnych potwierdzeniach odbioru. Stronie skutecznie doręczono równieŝ pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r. informujące ją o przysługujących jej prawach wynikających z art. 10 K.p.a oraz z art. 21 ust. 3 Rozporządzenia Nr 765/2008/WE. NaleŜy zatem uznać, Ŝe strona została poinformowana o wszczęciu z urzędu niniejszego postępowania jak równieŝ o treści wydanego w toku postępowania postanowienia oraz o przysługującym jej prawie brania czynnego udziału w kaŝdym stadium postępowania, a w szczególności o prawie wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania Ŝądań, a takŝe przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Przepis art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.) stanowi, Ŝe Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe produkty stwarzające powaŝne zagroŝenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagroŝeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofywane z obrotu lub odzyskiwane, lub Ŝe ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję. Ponadto art. 19 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 stanowi, iŝ organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeŝenia w odpowiednim terminie uŝytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagroŝeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zgodnie z art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli w wyniku kontroli stwierdzono, ze wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, a strona nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b ust. 1, organ prowadzący postępowanie moŝe w drodze decyzji nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub uŝytku. Zgodnie natomiast z art. 41c ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oceny zgodności, organ prowadzący postępowanie moŝe 10

11 w drodze decyzji nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub uŝytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. Ponadto zgodnie z art. 41c ust. 4 ustawy o systemie oceny zgodności w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, organ prowadzący postępowanie moŝe takŝe nakazać odkupienie wyrobu na Ŝądanie osób, które faktycznie nim władają. Na podstawie art. 41c ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli wymaga tego interes konsumentów lub uŝytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. przez wycofanie wyrobu z obrotu naleŝy rozumieć to, Ŝe wyrób nie będzie udostępniany przez stronę postępowania. W świetle art. 19 ust. 2 akapit 1 ww. rozporządzenia organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeŝenia w odpowiednim terminie uŝytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagroŝeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zaś zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia państwa członkowskie zapewniają, Ŝe produkty stwarzające powaŝne zagroŝenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagroŝeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofane z obrotu lub odzyskiwane, lub Ŝe ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję Europejską. Ze względu na stwierdzone niezgodności wyrobów i wiąŝące się z nimi zagroŝenie zdrowia w związku z obecnością w wyrobach ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP), wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność, Prezes UOKiK uznał za niezbędne nakazanie wycofania zakwestionowanych wyrobów z obrotu oraz odkupienia zabawek na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają oraz uznał, Ŝe zachodzi konieczność w interesie uŝytkowników (konsumentów) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Mając na uwadze niezgodności występujące w wyrobach, zastosowane przez Prezesa UOKiK środki naleŝy uznać za adekwatne i proporcjonalne do stopnia zagroŝenia powodowanego przez wyroby. W związku z powyŝszym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji. Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 39a ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. 11

12 Zgodnie z art. 39a ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oceny zgodności, Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urzędu, usuwa wpis z rejestru, w przypadku gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku wykaŝe, Ŝe wykonała decyzję, o której mowa w art. 41c ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po upływie 3 miesięcy od dnia przedstawienia odpowiednich informacji, lub gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku nie podejmie działań, o których mowa w pkt 1; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 41c ust. 10 ustawy o systemie oceny zgodności. P o u c z e n i e Na podstawie art oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie słuŝy odwołanie, jednakŝe strona niezadowolona z niniejszej decyzji moŝe, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak Wiceprezes Otrzymują: Malti Sp. z o.o. ul. Stanisława Moniuszki nr 4, lok Katowice Do wiadomości: 1.Dariusz Grochala Firma Handlowa,,ADET ul. Warszawska Końskie 2. Tomasz Dajer Firma Handlowa,,ADET ul. Warszawska Końskie 3. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (PU , PU ) 4. a/a 12

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo