Wielkopolskie doświadczenia w planowaniu przestrzennym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolskie doświadczenia w planowaniu przestrzennym"

Transkrypt

1 Marek Bryl Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Wielkopolskie doświadczenia w planowaniu przestrzennym Planowanie to stwarzanie koncepcji pewnego porządku, ładu i kolejności poczynań 1 prof. Władysław Czarnecki Doświadczenie się nabywa, doświadczeniem moŝna słuŝyć, na podstawie doświadczeń moŝna wyraŝać opinie, uwagi czy wnioski. Chciałbym pokrótce przedstawić kilka myśli, które wraz z zespołem współpracowników sformułowaliśmy na podstawie własnych doświadczeń i historii Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Początki planowania przestrzennego w Wielkopolsce sięgają roku 1931 i wiąŝą się z osobą profesora Władysława Czarneckiego. W okresie powojennym powstało dla koordynowania odbudowy ze zniszczeń wojennych Biuro Planowania i Odbudowy, a w roku 1955 Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna. Od tego czasu widoczny jest dynamiczny rozwój słuŝb planowania przestrzennego w Wielkopolsce. W powojennej sytuacji ustrojowej, gospodarowanie przestrzenią, przewidujące przyszłość rozwoju miast i obszarów wiejskich, stało się instrumentem planowej gospodarki, której efektem miało być uzyskanie jakości przestrzeni porównywalnej do standardów europejskich. Historia biura planowania, które mimo zmian nazw i podległości zachowało ciągłość rozwoju, przedstawiona została na wystawie towarzyszącej III Kongresowi Urbanistyki Polskiej. Aktualnie pod nazwą Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu funkcjonujemy w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zmieniły się w znacznym stopniu kompetencje i zadania Biura. Główny wysiłek pracy koncentruje się obecnie na planowaniu regionalnym. Podstawowe zadanie to sporządzenie, ocena i analiza aktualności Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wśród innych znaczących opracowań wymienić naleŝy te, których zasięg obejmuje kilka czy kilkanaście gmin. Stanowią one uszczegółowienie problematyki Planu województwa lub wynikają z zapotrzebowania na opracowania subregionalne w skali ponadgminnej: Aglomeracja Poznańska, Aglomeracja Kalisko Ostrowska, MoŜliwości aktywizacji 1 Władysław Czarnecki Planowanie miast i osiedli, tom I Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne, Warszawa

2 turystycznej i gospodarczej Doliny Warty i Doliny Noteci, Zagospodarowanie otoczenia przyszłego zbiornika Wielowieś Klasztorna, Drawieńsko Notecka Kraina Turystyczna, Studium zagospodarowania przestrzennego terenów przy autostradzie A 2 i inne. Marginalne znaczenie w działalności Biura ma planowanie lokalne. Traktowane jest jako element poszerzenia wiedzy i doskonalenia warsztatu planistycznego młodych adeptów zawodu urbanisty. Funkcjonowanie WBPP w strukturze Urzędu Marszałkowskiego sprawia, Ŝe znaczną część czasu pracy zajmują opracowania sporządzane dla bieŝących potrzeb Marszałka i Zarządu Województwa przygotowanie opinii dotyczących zgodności opracowań planistycznych sporządzanych na szczeblu lokalnym z zapisami Planu województwa, a takŝe współpraca w zakresie polityki regionalnej i opiniowania projektów dokumentów rządowych. Pozycja Biura w krajowym systemie planowania oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej pozwalają na stwierdzenie, Ŝe słuŝby planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym, łączą umiejętności i wiedzę niezbędne dla sporządzania i oceny planów oraz dokumentów dotyczących polityki przestrzennej na wszystkich poziomach zarządzania (kraj województwo gmina), zróŝnicowanych tematycznie (plany, studia, prognozy, strategie). Choć planowanie przestrzenne konkretyzuje się na trzech poziomach funkcjonowania państwa: krajowym, regionalnym i lokalnym, ustawowo kształtowanie przestrzeni przypisano gminom, oddając samorządom lokalnym niemal pełnię władzy w tym zakresie. Organom państwa wyznaczona została rola kreatora polityki przestrzennej państwa w spójności z polityką Unii Europejskiej. Szczebel pośredni to poziom regionalny, pełniący rolę zwornika jak to określa prof. Zygmunt Niewiadomski 2 pomiędzy planowaniem realizacyjnym gminy a polityką przestrzenną państwa. Mamy świadomość niedoceniania i niewykorzystania roli planowania przestrzennego na szczeblu regionu w systemie planowania, zwłaszcza braku integralności planowania regionalnego z miejscowym. To właśnie na szczeblu regionu moŝliwe jest całościowe ujmowanie zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych oraz traktowanie środowiska człowieka jako organicznej całości. Trzy poziomy planowania przestrzennego mają w stosunku do siebie charakter komplementarny, tworząc układ zhierarchizowany, ale bez wzajemnego arbitralnego podporządkowania. I chociaŝ, generalnie, cały system planowania przestrzennego w Polsce wydaje się być spójny, to moŝna zauwaŝyć wiele niekonsekwencji i luk. 2 Zygmunt Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, 4. Wydanie, C. H. Beck, Warszawa

3 Zderzenie hierarchicznego sposobu podejmowania decyzji z niehierarchicznym systemem samorządu terytorialnego następuje przede wszystkim w sferze gospodarki przestrzennej. W praktyce często spotykamy się z odmową gmin, wpisania do dokumentów prawa miejscowego zadań publicznych zapisanych w dokumentach wyŝszego rzędu. Argumentem jest brak wpisania tych zadań do właściwych programów oraz brak zabezpieczonych środków na ich realizację. Taka sytuacja nie pozwala na negocjacje zasad wprowadzenia tych zadań do planów miejscowych. Zadania publiczne o znaczeniu krajowym i regionalnym są zapisane w dokumentach charakteryzujących się znaczną ogólnością. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju określa wizję rozwoju kraju w okresie wieloletnim, a plan zagospodarowania przestrzennego województwa wizję rozwoju regionu. Przeniesienie ustaleń tych dokumentów na szczebel lokalny jest więc często uŝywając modnego terminu wirtualne. Województwo samorządowe ma ograniczony zakres zadań publicznych i skromny budŝet. Potrzeby zaś ogromne. Prowadzi to w konsekwencji do osłabienia roli państwa, ograniczenia planowania zadań publicznych w dalszej perspektywie i ugruntowania przekonania o chaosie, bezplanowości i arogancji władzy. Przy niedoskonałych uregulowaniach ustawowych nie ma nawet zagwarantowanej równorzędności interesu publicznego z interesem prywatnym. Bez określenia przez prawo kryteriów ustalania interesu publicznego w gospodarowaniu przestrzenią nie jest moŝliwe szybkie i skuteczne rozstrzyganie konfliktów ani efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Istotną wadą systemu prawnego, widoczną dobrze z poziomu planowania wojewódzkiego, jest brak właściwych relacji poziomych pomiędzy planami zagospodarowania przestrzennego województw a innymi dokumentami. Niewłaściwe uregulowania prawne w sferze planowania ponadlokalnego takŝe sprawiają, Ŝe planowanie regionalne nie w pełni integruje poszczególne poziomy planowania i zarządzania. Niejednoznaczne zdefiniowanie relacji pomiędzy poszczególnymi poziomami planowania i decyzjami dotyczącymi rozwoju przestrzennego jest jedną z przyczyn niekontrolowanej urbanizacji, rozpraszania zabudowy, degradacji środowiska przyrodniczego, kulturowego, itp. Na poziomie regionalnym w najwyŝszym stopniu realizowana powinna być integralność rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego. Gospodarowanie przestrzenią jest procesem z natury konfliktowym. Jest często grą sprzecznych interesów i związanego z tym ograniczeniem prawa własności. To oznacza, Ŝe planowanie przestrzenne musi mieć zdecydowane umocowanie prawne. 3

4 Tymczasem mamy do czynienia nie tylko z rozproszeniem kompetencji, oddziaływaniem wielu ustaw na przekształcanie przestrzeni, ale takŝe takie moŝna odnieść wraŝenie niezrozumieniem sensu planowania przestrzennego i świadomej polityki przestrzennej, i to zarówno przez władzę ustawodawczą jak i wykonawczą. MoŜna teŝ powiedzieć, Ŝe w gospodarowaniu przestrzenią coraz mniejsze znaczenie ma planowanie, a coraz większe procedowanie i wykonywanie opracowań pobocznych, których znaczenie nadmiernie rozbudowano. Dla usprawnienia procesu decyzyjnego wymyśla się coraz dziwniejsze rozwiązania, które zamiast usprawniać coraz bardziej komplikują i wydłuŝają w czasie proces planowania przestrzennego. Spec ustawy niewiele mają wspólnego z planowaniem przestrzennym, które jak powiedział prof. W. Czarnecki jest stwarzaniem koncepcji pewnego porządku, ładu i kolejności poczynań 3 (podkreślenie własne). Jestem przekonany, Ŝe na szczeblu planowania regionalnego, które poprzez łączenie wszystkich elementów planowania, znajomość specyfiki obszaru, szeroką partycypację społeczną, a takŝe w powiązaniu z rozwojem społeczno gospodarczym, moŝna przygotować merytoryczne i formalno prawne podstawy dla realizacji najwaŝniejszych inwestycji, przede wszystkim komunikacyjnych i infrastrukturalnych. W Wielkopolsce zrealizowano odcinek autostrady A 2 bez konfliktów, szybko, w oparciu o ustalenia Planu województwa i plany ogólne gmin, które konsekwentnie rezerwowały pas terenu dla tej realizacji. Bo chociaŝ plan województwa, podobnie jak plan krajowy, nie jest przepisem prawa, to jest zobowiązaniem władz publicznych do realizacji zapisanych kierunków polityki przestrzennej. 3 Władysław Czarnecki Planowanie miast i osiedli, tom I Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne, Warszawa

5 Jedną z naczelnych zasad planowania przestrzennego jest ciągłość planowania. Tymczasem w roku 2003 literą prawa ciągłość tą przerwano. UniewaŜnienie planów opracowanych przed 1995 rokiem doprowadziło do sytuacji, którą najlepiej określa słowo chaos. W Polsce obowiązywały juŝ lepsze ustawy o planowaniu przestrzennym od aktualnie obowiązującej, nawiązujące do ustaw europejskich. W większości krajów Europy obowiązują dobre ustawy o planowaniu przestrzennym z uregulowanymi kwestiami dotyczącymi praw własności czy interesu publicznego. MoŜna odnieść wraŝenie, Ŝe w naszym kraju panuje i tu przytoczę słowa Zbigniewa Herberta aroganckie przeświadczenie, Ŝe moŝemy się obyć bez wzorów (...), bo rzekomo nasza sytuacja w świecie jest wyjątkowa i nieporównywalna z niczym 4. W skali lokalnej zagospodarowanie przestrzeni powinno odbywać się wyłącznie w oparciu o plan miejscowy. To właśnie w warunkach gospodarki rynkowej, aby w pełni wykorzystać tkwiące w niej potencjalne korzyści, naleŝy bardzo precyzyjnie określić reguły zachowań podmiotów gospodarujących w przestrzeni, od władz poczynając, a na gospodarstwach domowych kończąc 5. Nowa urbanistyka, nowa jakość Ŝycia hasło III Kongresu to zderzenie narzędzia i efektu. Jakość Ŝycia jednostki i społeczeństw to efekt działań człowieka w przestrzeni. Człowiek budując a takŝe niejednokrotnie niszcząc tworzy obraz świata w którym Ŝyje, który nie zawsze odpowiada wymaganiom, oczekiwaniom i aspiracjom społeczeństw. Nowa jakość Ŝycia wymaga działań, które mieszczą się w ramach określonych prawem miejscowym i dobrem publicznym. Myślę teŝ, Ŝe do dyskusji nad urbanistyką polską moŝna dodać kolejną refleksję, Ŝe jakość zagospodarowania jest jedną z waŝniejszych determinant kształtujących porządek społeczny i gospodarczy. Miasta i krajobraz wskazują, ile jesteśmy warci materialnie i duchowo. Są one nie tylko wyrazem naszych wartości, lecz takŝe nadają tym wartościom fizyczną realność. To one rozstrzygają o spoŝytkowaniu bądź roztrwonieniu dostępnej nam energii, czasu i zasobów terenu 6. Planowanie regionalne to jest to miejsce, gdzie przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne są tak wyraźnie eksponowane. Trzeba uczynić krok na przód i wykorzystać w pełni ten szczebel planowania tak, by od ogółu do szczegółu być spójnym i podąŝać w tym samym kierunku. 4 Zbigniew Herbert Labirynt nad morzem, Fundacja Zeszytów Literackich Stanisław Leszek Bagdziński Restrukturyzacja gospodarki w regionie jako środek i cel polityki zagospodarowania przestrzennego [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, Wyd. UMC S, Lublin Leon Krier Architektura wybór czy przeznaczenie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

6 Bibliografia: 1. Bagdziński S. L., Restrukturyzacja gospodarki w regionie jako środek i cel polityki zagospodarowania przestrzennego [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji zorganizowanej w 30 lecie Wydziału Ekonomicznego UMC S pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Nauk Geograficznych PAN (red. U. Wich), Wyd. UMC S, Lublin Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, tom I Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne, Warszawa Herbert Z., Labirynt nad morzem, Fundacja Zeszytów Literackich., Warszawa Krier L., Architektura wybór czy przeznaczenie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, 4. Wydanie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju *

Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju * Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(21)/2005 ISSN 1509 4995 Piotr Lorens Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju * W opracowaniu zaprezentowano problematykeþ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo