SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Imię i Nazwisko: Ewa Wójtowicz Podpis: Dyrektor Imię i Nazwisko: Henryk Szych Podpis: Data: 29 stycznia 2007 r. ORYGINAŁ

2 2 z 9 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot instrukcji. 2. Zakres obowiązywania. 3. Terminologia. 4. Kompetencje. 5. Opis postępowania. 6. Dokumenty związane z instrukcją. 7. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji. 8. Załączniki.

3 3 z 9 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI Przedmiotem instrukcji jest określenie: zasad postępowania, obowiązków i odpowiedzialności osób, zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów, w pełnieniu przez pomocniczej roli przy wykonywaniu przez organy Samorządu Województwa Lubelskiego zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisów dotyczących gospodarki przestrzennej, w procesie: uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin województwa lubelskiego przez Zarząd Województwa Lubelskiego, uzgadniania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa lubelskiego przez Zarząd Województwa Lubelskiego, uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez Marszałka Województwa Lubelskiego, uzgadniania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin województwa lubelskiego przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zgłoszenia wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa lubelskiego przez Zarząd Województwa Lubelskiego, opiniowania wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej przez Zarząd Województwa Lubelskiego. 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Zakres obowiązywania niniejszej instrukcji obejmuje: Dyrektora Biura, Zastępcę Dyrektora - Generalnego Projektanta Planu Województwa, Pracowników Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie, Kierowników Oddziałów Terenowych w Białej Podl., Chełmie i Zamościu, Kierowników i pracowników Zespołów Projektowych w Oddziałach Terenowych Radcę Prawnego, Pracowników sekretariatu Biura. 3. TERMINOLOGIA., wojewódzka jednostka organizacyjna pełniąca pomocniczą rolę przy wykonywaniu przez organy Samorządu Województwa Lubelskiego zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisów dotyczących gospodarki przestrzennej.

4 4 z 9 Zastępca Dyrektora - Generalny Projektant Planu Województwa osoba zatrudniona do projektowania zagospodarowania przestrzeni oraz koordynacji i merytorycznego nadzoru prac Sektora Syntezy Planu Województwa, posiadająca wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty, potwierdzone wpisem na listę Okręgowej Izby Urbanistów. Oddział Terenowy jest komórką organizacyjną zamiejscową Biura kierowaną przez Kierownika Oddziału, zajmującą się realizacją prac prognostycznych, planistycznych i programowych, służących kompleksowemu wykonaniu zadań statutowych Biura. Zespół Projektowy jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się projektowaniem w określonym zakresie lub w zakresie kilku zagadnień. Zespół Współpracy z Gminami w Zakresie jest komórką organizacyjną Biura zajmującą się sprawami dotyczącymi relacji planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego planu województwa oraz koordynacją prac zespołów projektowych w Oddziałach Terenowych w tym zakresie. 4. KOMPETENCJE. Dyrektor Biura : 1. Wnioskuje do Zarządu Województwa w sprawach: uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, wyrażenia opinii do wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi publicznej. 2. Wnioskuje do Marszałka Województwa w sprawach uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zastępca Dyrektora Generalny Projektant Planu Województwa nadzoruje pod względem merytorycznym: przygotowywanie wniosków do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dokonanie analizy przedkładanych do uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przez uprawnionych projektantów, przygotowywanie projektów postanowień Zarządu Województwa w sprawie uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi publicznej,

5 5 z 9 dokonanie analizy przedkładanych do uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi publicznej przez uprawnionych projektantów, przygotowywanie projektów postanowień Marszałka Województwa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Radca Prawny opiniuje pod względem prawnym projekty postanowień, pism i innych dokumentów, opracowywanych przez jednostki współpracujące. Zespoły Projektowe w Oddziałach Terenowych: opracowują projekty wniosków z planu zagospodarowania przestrzennego województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru działania Oddziału, dokonują analizy zgłoszonych do uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru działania Oddziału i na tej podstawie formułują propozycję wniosku do Zarządu Województwa. Zespół Współpracy z Gminami w Zakresie : opracowuje projekty wniosków z planu zagospodarowania przestrzennego województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru działania Oddziału, dokonuje analizy zgłoszonych do uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru działania Oddziału i na tej podstawie formułuje propozycję wniosku do Zarządu Województwa, analizuje przedłożone do uzgodnienia projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i formułuje projekt postanowienia do Marszałka Województwa. analizuje zgłoszone do zaopiniowania projekty wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji dróg publicznych i formułuje projekt postanowienia do Zarządu Województwa. 5. OPIS POSTĘPOWANIA Wszczęcie postępowania. Uzgadnianie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, postępowanie wszczynane jest na wniosek Wojewody Lubelskiego. W pozostałych przypadkach objętych niniejszą instrukcją postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku prezydenta miasta, burmistrza, wójta lub właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

6 6 z 9 Wojewoda Lubelski, prezydent miasta, burmistrz, wójt, kieruje wniosek, w zależności od charakteru sprawy do Marszałka Województwa Lubelskiego lub do Zarządu Województwa Lubelskiego. Wniosek po dekretacji, zgodnie z kompetencjami, kierowany jest do realizacji przez Rejestracja wniosku Wojewody Lubelskiego, prezydenta miasta, burmistrza, wójta, lub zarządcy drogi w Biurze. Pracownik sekretariatu rejestruje wniosek w systemie elektronicznego obiegu dokumentów e-obieg, wpisując datę wpływu wniosku i nadając numer pozycji rejestrowej oraz opieczętowuje pierwszą stronę wniosku wpisując datę wpływu i pozycję rejestrową. Po dekretacji Dyrektora Biura, w zależności od charakteru sprawy, wnioski rejestruje się w teczkach o numerach jak w pkt. 7 niniejszej Instrukcji Sporządzanie projektów wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Projekty wniosków w zależności od obszaru, jakiego wniosek dotyczy, sporządzane są przez pracowników Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie oraz pracowników Zespołów Projektowych w Oddziałach Terenowych zgodnie z obszarem obsługi planistycznej wg. załącznika nr 1 do niniejszej Instrukcji. Projekty wniosków sporządzane są w oparciu o: analizę obszaru objętego wnioskiem, ustalenia Planu Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, programy wojewódzkie. Pracownicy przygotowujący projekty wniosków parafują je swoim podpisem wraz z datą sporządzenia, umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony, następnie uzyskują akceptację projektu przez uprawnionego projektanta planowania zagospodarowania przestrzeni Analiza przedkładanych do uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Przedkładane Zarządowi Województwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w zależności od obszaru, jakiego wniosek dotyczy, analizowane są przez pracowników Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie lub pracowników Zespołów Projektowych w Oddziałach Terenowych, pod nadzorem uprawnionego projektanta, zgodnie z obszarem obsługi planistycznej wg. załącznika nr 1 do niniejszej Instrukcji. Analiza przedkładanych projektów dokonywana jest pod kątem: zgodności zapisów projektu studium z ustaleniami Planu Zagospodarowania Województwa Lubelskiego,

7 7 z 9 zgodności projektu planu miejscowego w zakresie zadań samorządowych o znaczeniu ponadlokalnym. W oparciu o tak przeprowadzoną analizę sporządzane są przez pracowników Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie lub pracowników Zespołów Projektowych w Oddziałach terenowych projekty postanowień Zarządu Województwa uzgadniające projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uprawniony projektant i pracownicy przygotowujący projekty postanowień Zarządu Województwa parafują je swoimi podpisami wraz z datą sporządzenia, umieszczonymi na końcu tekstu z lewej strony. Projekty postanowień podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym przez Radcę Prawnego Biura Analiza przedkładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedkładane przez Wojewodę Lubelskiego, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, do Marszałka Województwa projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, analizowane są przez pracowników Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie, pod nadzorem uprawnionego projektanta. Analiza przedkładanych projektów dokonywana jest pod katem zgodności z zadaniami samorządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W oparciu o tak przeprowadzoną analizę pracownicy Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie sporządzają projekty postanowień Marszałka Województwa uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uprawniony projektant i pracownicy przygotowujący projekty postanowień Marszałka Województwa parafują je swoimi podpisami wraz z datą sporządzenia, umieszczonymi na końcu tekstu z lewej strony. Projekty postanowień podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym przez Radcę Prawnego w Biurze Analiza projektów wniosków o lokalizację dróg publicznych. Przedkładane do zaopiniowania przez Zarząd Województwa wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji dróg publicznych analizowane są przez pracowników Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie, pod nadzorem uprawnionego projektanta. Uprawniony projektant i pracownicy przygotowujący projekt postanowienia Zarządu Województwa parafują je swoimi podpisami wraz z datą sporządzenia, umieszczonymi na końcu tekstu z lewej strony.

8 8 z Akceptacja projektów wniosków i postanowień przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego. Sporządzone projekty: wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, postanowień uzgadniających projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postanowień uzgadniających projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, postanowień opiniujących wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji dróg publicznych przekazywane są wnioskiem Dyrektora, za pośrednictwem Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do akceptacji lub przyjęcia w formie uchwały przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Wnioski na Zarząd Województwa Lubelskiego rejestrowane są w teczce o numerze BPP.L.0611 (do r. obowiązywał numer BPP.L.0712). Postanowienia uzgadniające decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy przekazywane są przez Dyrektora Biura za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego do akceptacji i podpisu Marszałkowi Województwa Lubelskiego Przekazywanie wniosków i postanowień Wnioski do studiów i planów miejscowych oraz postanowienia uzgadniające studia plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniujące wnioski o lokalizację dróg publicznych (po wcześniejszej akceptacji przez organy Samorządu Województwa Lubelskiego) przesyła pocztą do wnioskodawcy i do stron postępowania zgodnie z przepisami Kpa. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ Przepisy prawa. Ustawa 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Ustawa 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U Nr 98, poz z późn. zm.), 6.2. Dokumenty planistyczne. Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, 6.3. Dokumenty wewnętrzne Biura. Statut Biura,

9 9 z 9 Regulamin organizacyjny Biura, Zarządzenie Dyrektora Biura w sprawie ustalenia wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych Biura oraz wykazu stanowisk. Instrukcja kancelaryjna BPP. 7. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI. Dokumentacja jest rejestrowana i przechowywana w teczkach o numerach: BPP.L.DP (BPP.L.7323*) uzgodnienia: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, BPP.L.DP (BPP.L *) uzgodnienia: decyzji o warunkach zabudowy, BPP.L.DP (BPP.L *) uzgodnienia: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, BPP.L.DP (BPP.L.7322*) wnioski do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru obsługi planistycznej BPP, BPP.BP.DP (BPP.BP.7322*) wnioski do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru obsługi planistycznej BPP Oddział Terenowy w Białej Podlaskiej, BPP.CH.DP (BPP.CH.7322*) wnioski do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru obsługi planistycznej BPP Oddział Terenowy w Chełmie, BPP.Z.DP (BPP.Z.7322*) wnioski do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru obsługi planistycznej BPP Oddział Terenowy w Zamościu, BPP.L.0611 (BPP.L.0712*) administracja samorządowa. * numery obowiązywały do r. 8. ZAŁĄCZNIKI Obszary obsługi planistycznej Oddziałów Biura.

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo