Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza"

Transkrypt

1 1

2 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

3 AGENDA 1. Strategia rozwoju województwa 2. Projekty 3. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej 4. Problemy przy realizacji i wdrażaniu projektów 3 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020 WIZJA Mazowsze konkurencyjnym regionem w układzie europejskim i globalnym. CEL NADRZĘDNY Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno- -gospodarczego w regionie podstawą do poprawy jakości życia mieszkańców. CELE STRATEGICZNE Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. w warunkach zrównoważonego rozwoju. 6 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

5 PROJEKTY System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego Prace badawczo-rozwojowe: założenia organizacyjne i funkcjonalne, architektura logiczna, identyfikacja baz danych, koncepcja metadanych, 15 projektów pilotowych. 8 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

6 PROJEKTY Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa Konwersja materiałów analogowych pzgik do postaci cyfrowej Budowa bazy danych topograficznych (TBD) na obszarach objętych projektem Opracowanie tematycznych baz danych w gminach, powiatach, województwie Wdrożenie modelu elektronicznego urzędu w gminach, powiatach, województwie Dostawa oprogramowania narzędziowego (w tym GIS) Wykonanie aplikacji celowych Unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej Uruchomienie portalu 9 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

7 PROJEKTY Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną Opracowanie modelu danych geodezyjnych Konwersja mapy katastralnej Konwersja mapy zasadniczej Założenie rejestru cen i wartości nieruchomości Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego do prowadzenia zintegrowanej bazy danych katastralnych, mapy zasadniczej oraz rejestru cen i wartości nieruchomości Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu udostępniania danych 10 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

8 Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną Opracowano Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ), do prowadzenia zbiorów danych geodezyjno-kartograficznych w formacie GML, zawierający między innymi: moduł ewidencji gruntów i budynków (EGIB), moduł rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), moduł geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), moduł mapy zasadniczej (MZ-BDOT500), moduł szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), moduł administratora (ADM), moduł gospodarowania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, moduł publikacji danych (WMS/WFS/WCS/CSW), Portal PODGiK, moduł eksportu/importu. System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (SZBDOT): moduł BDOT, moduł eksportu/importu dla SZBDOT, moduł administratora dla SZBDOT. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących zasad i trybu prowadzenia PZGiK prowadzone są prace modyfikujące System 11 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

9 PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Standaryzacja danych Opracowanie jednorodnego i spójnego modelu danych planistycznych dla części tekstowej i graficznej dokumentów: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; c) planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Opracowanie standardu dla uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niebędących własnością Skarbu Państwa. 12 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

10 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Standaryzacja danych PROJEKTY Opracowanie jednorodnego i spójnego modelu danych planistycznych dla części tekstowej i graficznej dokumentów (MPZP, SUiKZPG, PZPW): Opracowano: schemat aplikacyjny UML, katalog obiektów, profil metadanych dla dokumentów planistycznych, format transferu (wymiany) danych (schematy aplikacyjne GML), szablony części tekstowych i graficznych dokumentów planistycznych Utworzone w ramach zamówienia modele danych i metadanych oraz opracowania zostały przekazane do wykorzystania przez inne województwa. Wypracowane rozwiązania wykorzystane zostały do budowy Modułu Rejestr Planów (Aplikacja Rejestr Planów + zintegrowana z nią Baza Danych). Aplikacja RP służy do prowadzenia rejestru, zarządzania, analizowania i udostępniania dokumentów planistycznych na poziomie gminnym, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (SUiKZPG). 13 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

11 Schemat aplikacyjny UML Katalog obiektów 14 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

12 Katalog obiektów graficznych Szablon części tekstowej 15 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

13 PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Cyfryzacja i harmonizacja baz danych przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej Zostało przetworzonych arkuszy mapy. W trakcie przetwarzania arkuszy mapy. Planowana jest konwersja następnych 1869 arkuszy mapy. Łącznie arkuszy mapy zasadniczej. 16 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

14 Cyfryzacja i harmonizacja baz danych przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej 17 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

15 PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Cyfryzacja i harmonizacja baz danych modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), mająca w szczególności na celu: konwersję mapy katastralnej do postaci wektorowej, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych, dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa Do chwili obecnej prace te objęły teren obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni tys. ha (co stanowi 34% powierzchni województwa mazowieckiego). Do momentu zakończenia prac projektowych planowane jest wykonanie prac modernizacyjnych na terenie kolejnych 200 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 120 tys. ha. 18 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

16 Cyfryzacja i harmonizacja baz danych modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) Modernizacja wykonana (2897 obręby ewidencyjne) Modernizacja w trakcie realizacji II i III tura konwersji (897) Modernizacja w trakcie realizacji IV tura konwersji (422) Obiekty I tury konwersji zakończone w okresie od r. do r. (395) Obiekty II tury zakończone w okresie od r. do r. (1584) Modernizacja planowana do realizacji w ramach kolejnych tur konwersji (200) 19 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

17 PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Cyfryzacja i harmonizacja baz danych Opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, oraz aktualizacja i doprowadzenie do spójności wcześniej założonych zbiorów BDOT - ilość powiatów XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

18 Cyfryzacja i harmonizacja baz danych PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wraz z zasileniem bazy danych Aplikacji RP Dokumenty planistyczne MPZP oraz SUiKZPG, których dysponentami są Partnerzy Projektu BW, zostały przekonwertowane do postaci cyfrowej (przetworzono ponad 4500 dokumentów planistycznych oraz ok arkuszy map), a następnie zasilono nimi gminne Bazy Danych Modułu RP. W ramach zamówienia wykonano: skanowanie i kalibrację map wektoryzację zasięgu planów oraz obszarów funkcjonalnych przetworzenie części tekstowej dokumentów i powiązania jej z danymi gis 21 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

19 PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Cyfryzacja i harmonizacja baz danych - ilość gmin Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA) w trakcie realizacji Zamówienie obejmuje: pobranie danych źródłowych od Partnerów BW aktualizację i uzupełnienie bazy danych EMUiA wdrożenie Aplikacji GUGiK-EMUiA u Partnerów BW 22 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

20 PROJEKTY Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BAZY WIEDZY Narzędzia do monitorowania rozwoju Mazowsza Planowane działania opierają się na założeniu, że w województwie mazowieckim wszystkie zbiory danych przestrzennych GPW są elementami regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej 23 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

21 Regionalna infrastruktura IP Mazowiecki System Informacji Przestrzennej opiera się na założeniach: pojedynczy węzeł IIP tworzy infrastruktura techniczno-informacyjna każdego samorządu terytorialnego, zintegrowana z modułem zarządzania elektroniczną administracją, za zawartość informacyjną (kompletność i aktualność) oraz sprawność techniczną węzła IIP odpowiada właściwy samorząd terytorialny, informacja przestrzenna udostępniana jest w węźle za pomocą standardowych usług sieciowych, regionalna IIP Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest to sieć autonomicznych węzłów IIP (GPW) 24 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

22 ARCHITEKTURA WĘZŁOWA 25 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

23 Projektowana struktura organizacyjna infrastruktury informacji przestrzennej w województwie mazowieckim G G Geoportal Centralny PW węzeł wojewódzki (Portal Wojewódzki) PP węzeł powiatowy (Portal Powiatowy) PG węzeł gminny (Portal Gminny) PW PG PP 26 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

24 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW MSIP I SYSTEMÓW POWIĄZANYCH systemy i aplikacje realizowane w ramach projektu BW systemy zarządzane przez JST lub będące aplikacjami projektu EA pozostałe systemy zewnętrzne GMINA ARMSA WOJEWÓDZTWO MSIP węzeł gminy Portal COI Replika EM UiA System EZD MSIP węzeł COI MSIP węzeł wojewódzki Serwer LDAP Rejestr Planów WMS, WFS HD WMS, WFS, CSW, LDAP, HTTP, TCP/IP WMS, WFS, CSW, LDAP, HTTP, TCP/IP WMS, WFS, CSW, LDAP, HTTP, TCP/IP INTERNET WMS, WFS, CSW, HTTP POWIAT GUGiK MSIP węzeł powiatowy Serwer LDAP System EZD WMS, WFS, CSW INNE SYSTEMY EM UiA Aplikacja EM UiA Geointegracja Geointegracja Dane GIS GEO PORTAL 27 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

25 Węzły MSIP - zapewnienie narzędzi do: prowadzenia i analizy danych GIS (baza danych, aplikacje GIS), Publikacji danych przestrzennych w sieci Internet (serwer danych przestrzennych) Przeglądania i wyszukiwania danych (komponent mapowy) Tworzenia i publikacji metadanych (edytor metadanych i serwer katalogowy) Zamówienie dedykowane wszystkim zainteresowanym gminom i powiatom. Rozważamy możliwość wykorzystania Węzła SDI zrealizowanego na zlecenie GUGIK 28 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

26 Warunki konieczne do skutecznego przeprowadzenia prac wdrożeniowych: Wiedza na temat zakresu i celu realizowanych projektów: decydenci kierownictwo pracownicy merytoryczni Przeświadczenie o celowości prowadzonych działań: decydenci kierownictwo pracownicy operacyjni Wiedza merytoryczna po stronie zamawiającego: kierownictwo pracownicy operacyjni Zaangażowanie w skuteczne przeprowadzenie wdrożenia: kierownictwo pracownicy operacyjni Pozytywne nastawienie pracowników do zmiany sposobu pracy, pokonywanie niechęci, przyzwyczajeń 29 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

27 DAWNY PORTAL WROTA MAZOWSZA XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

28 WROTA MAZOWSZA

29 PARTNERZY PROJEKTU BW Gminy - 92 % wszystkich gmin województwa mazowieckiego - (283/309) PARTNERZY PROJEKTU BW Powiaty - 93% wszystkich powiatów województwa mazowieckiego - (39/42) 32 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r. 32

30 PARTNERZY EA Gminy - 90% wszystkich gmin województwa mazowieckiego (278/309) PARTNERZY EA Powiaty - 86% wszystkich powiatów województwa mazowieckiego (36/42) 33 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r. 33

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 34 XXIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, r.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Jacek Kozłowski GEOINFO Wrocław Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo