Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska"

Transkrypt

1 Geoserwis GDOŚ - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Maciej Rossa Paweł Seremak Michał Dworak

2 Obszary działania GDOŚ i RDOŚ Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Ochrona przyrody Europejska Sieć Ekologiczna Natura pozostałe formy ochrony przyrody Informacja o środowisku (także w ramach INSPIRE) (tworzenie, gromadzenie, udostępnianie) System ekozarządzania i audytu EMAS Kontrola szkód w środowisku

3 Organizacja GDOŚ i RDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Warszawa) 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (w każdym województwie, siedziba wojewody) 41 wydziałów spraw terenowych RDOŚ (siedziby: wojewody, starosty, władz gminy) 15 zespołów i stanowisk wydziałów spraw terenowych RDOŚ (siedziby: starosty, władz gminy) = 71 jednostek na terenie całego kraju

4 Obowiązki GDOŚ i RDOŚ a zasoby przestrzenne Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Art Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: 3) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 5) współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody; 9) wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Art Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy: 4) ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

5 Istniejące systemy informacji o środowisku wynikające z obowiązków ustawowych GDOŚ i RDOŚ Geoportal Sieci Natura 2000 U. o ochronie przyrody z dn Art. 32 U. o udostępnianiu info. o środ. z dn Art Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody Regionalne Rejestry Form Ochrony Przyrody U. o ochronie przyrody z dn Art. 113 i 114 CHM System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce (Obszary chronione, Gatunki obce, Baza projektów) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Baza danych jednostek zarejestrowanych w systemie U. o krajowym systemie EMAS. z dn ze zmianami U. o udostępnianiu info. o środ. z dn Art. 149

6 Formy ochrony przyrody w rejestrach GDOŚ 1. Parki Narodowe 2. Obszary Natura 2000 ( ptasie i siedliskowe ) 3. Rezerwaty 4. Parki krajobrazowe 5. Obszary chronionego krajobrazu 6. Pomniki przyrody 7. Użytki ekologiczne 8. Stanowiska dokumentacyjne 9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 10. Gatunkowa ochrona roślin, zwierząt i grzybów

7 GDOŚ a Tematy Geodanych INSPIRE Załącznik I 1. Systemy odniesienia za pomocą współ. (GUGiK) 2. Systemy siatek geograficznych (GUGiK) 3. Nazwy geograficzne (GUGiK) 4. Jednostki administracyjne (GUGiK) 5. Adresy (GUGiK) 6. Działki katastralne (GUGiK) 7. Sieci transportu (GUGiK) 8. Hydrografia (Prezes KZGW) 9. Obszary chronione - obszary wyznaczone lub zarządzane w ramach prawa międzynarodowego, wspólnotowego lub państw członkowskich, w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony. (Min. Środowiska + Min. Kultury i Dz. N.) Załącznik II 1. Ukształtowanie terenu (GUGiK) 2. Użytkowanie terenu (GUGiK) 3. Sporządzanie ortoobrazów (GUGiK) 4. Geologia (Gł. Geolog Kraju) = 34 tematy 12 MŚ 4 GDOŚ

8 GDOŚ a Tematy Geodanych INSPIRE Zał. III 1. Jednostki statystyczne (Prezes GUS) 2. Budynki (GUGiK) 3. Gleba (GUGiK) 4. Zagospodarowanie przestrzenne (Minister Infrastruktury) 5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi (Minister Zdrowia) 6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (GUGiK) 7. Urządzenia do monitorowania środowiska (Gł. Inspektor Ochrony Środowiska) 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe (GUGiK) 9. Urządzenia rolnicze oraz akwakultury (Minister Rolnictwa) 10. Rozmieszczenie ludności demografia (Prezes GUS) 11. Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (GUGiK) 12. Strefy zagrożenia naturalnego (Minister Środowiska) 13. Warunki atmosferyczne (Minister Środowiska) 14. Warunki meteorologiczno-geograficzne (Minister Środowiska) 15. Warunki oceanograficzno-geograficzne (Minister Infrastruktury) 16. Regiony morskie (Minister Infrastruktury) 17. Regiony biogeograficzne (Główny Konserwator Przyrody) 18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne (Główny Konserwator Przyrody) 19. Rozmieszczenie gatunków (Minister Środowiska) 20. Zasoby energetyczne (Główny Geolog Kraju) 21. Zasoby mineralne (Główny Geolog Kraju) = 34 tematy 12 MŚ 4 GDOŚ

9 Ustawa o IIP usługi danych geoprzestrzennych Art Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: 1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; 3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

10 GDOŚ i RDOŚ w infratrukturze informacji przestrzennej Geoportal GDOŚ Geoportal RDOŚ Kraków Geoportal RDOŚ 02 Geoportal RDOŚ 03 Geoportal RDOŚ Geoportal RDOŚ 15 Geoportal RDOŚ 16 Geoportal Geoportal JST Geoportal JST JST OOS

11 Harmonogram wdrażania INSPIRE w resorcie środowiska

12 GDOŚ stworzony z INSPIRACJI Naturą

13 Przeglądaj Wyszukaj

14 Nasze geoinspiracje i

15 różne podkłady topograficzne - zdjęcia satelitarne i lotnicze

16 różne podkłady topograficzne - mapy infrastrukturalne (np. drogowe)

17 granice form ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000

18 narzędzia do edycji, aktualizacji i weryfikacji danych oraz do pomiarów i analiz przestrzennych

19 dokładność do 0,25 m precyzja do działki ewidencyjnej

20 możliwość dodania dowolnych danych około 100 predefiniowanych danych środowiskowych

21 różne europejskie dane środowiskowe np. dane o glebach

22 OpenLayers GeoExt Proj4 GeoServer PostgreSQL PostGIS opensource w geoportalu GDOŚ

23 OpenLayers biblioteki JavaScript służące prezentacji danych przestrzennych za pomocą przeglądarek internetowych. OpenLayers implementuje JavaScript API, które pozwala na budowanie webowych aplikacji geoprzestrzennych (podobnych do GoogleMaps) darmowych i otwartych w oparciu o licencję BSD GeoExt biblioteki JS, łączące w sobie zalety OpenLayers z Ext JS frameworkiem służącym do budowy przyjaznych interfejsów aplikacji webowych Proj4 biblioteka i zestaw programów narzędziowych, napisane w języku C, służące do przeliczeń współrzędnych geograficznych GeoServer otwarte oprogramowanie serwerowe służące edycji i publikacji danych przestrzennych, napisane w Javie. GeoServer jest narzędziem interoperacyjnym i implementuje wymagane standardy OGC: Web Feature Service (WFS) i Web Coverage Service (WCS) a także posiada certyfikat zgodności z Web Map Service (WMS)

24 PostgreSQL - darmowy, profesjonalny, wysokowydajny, obiektowo-relacyjny system bazodanowy PostGIS rozszerzenie PostgreSQL, pozwalające na obsługę danych geoprzestrzennych

25 Wyświetlanie informacji o obiekcie (GetFeatureInfo) Wyświetlanie objaśnieo (legendy) Edycja obiektów wektorowych: punkt, linia, wielokąt (wraz z pomiarem powierzchni i odległości) Możliwośd zapisu edytowanych obiektów do cookies oraz eksport do GML Eksport/Import: GML i KML Zoom +/- oraz do widoku całego obszaru Polski Przesuwanie (pan) Powrót do poprzedniego widoku Współrzędne prezentowane w λ / φ oraz x / y podstawowe funkcje przeglądarki map

26 Możliwośd wyboru warstwy bazowej: hybryda Google, OpenStreetMap, sceny satelitarne, ortofotomapa, MetaCarta w różnych układach współrzędnych (bazy z różnych serwisów gwarantują większą niezawodnośd!) Obszerna lista predefiniowanych serwisów mapowych z danymi dotyczącymi środowiska (EEA, JRC, PIG, PSH ) Możliwośd dodania własnego źródła danych Maksymalny obszar przeznaczony na mapę Projekt w pełni opensource pozwala wykorzystad go jako bazę do budowania własnych rozwiązao i daje potencjał dynamicznego rozwoju. Nie ograniczamy kreatywności! (w planach budowa strony projektu) istotne cechy geoportalu

27 integracja przeglądarki map z katalogiem metadanych oraz z systemem obiegu dokumentów w GDOŚ uruchomienie usługi WFS dodanie kolejnych warstw obiektów zarządzanych przez GDOŚ dodanie funkcji społecznościowych (zdjęcia, ścieżki itp.) integracja z encyklopedią życia (identyfikacja gatunków) udostępnienie kodu aplikacji w sieci uruchomienie strony projektu kolejne kroki

28 GetMap VERSION, SERVICE, REQUEST, LAYERS, SRS, BBOX (minx,miny,maxx,maxy), WIDTH, HEIGHT FORMAT =1073&height=535&SRS=EPSG:2180&layers=gdos_int:ObszarySpecjalnejOchrony,gdos_int: ParkiNarodowe,gdos_int:SpecjalneObszaryOchrony,gdos_int:ParkiKrajobrazowe,gdos_int:Re zerwaty&bbox= , , , &format=image/png& komunikacja

29 WMS GDOŚ WMS GDOŚ VI Krakowskie spotkania z INSPIRE :: Kraków r.

30 WMS GDOŚ VI Krakowskie spotkania z INSPIRE :: Kraków r.

31 Zastosowanie Geoportalu GDOŚ Wykorzystanie narzędzi i funkcjonalności geoportalu w procesie: udostępniania informacji o środowisku zgodnie z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 ocen oddziaływania na środowisko wydania innych decyzji administracyjnych przez GDOŚ i RDOŚ edukacji i promocji wynikających z realizacji projektów unijnych:

32 Bank Danych Inwentaryzacji Przyrodniczych Wspólna budowa BDIP optymalizacja procesu opracowywania raportów środowiskowych oraz podniesienie ich jakości; aktualizacja zasobów inwentaryzacji przyrodniczych; udostępnienie danych przyrodniczych dla opracowywania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko; harmonizacja i standaryzacja zasobów Zał. III INSPIRE, tematy 18 i 19; eliminacja redundancji danych przyrodniczych, tworzenie danych referencyjnych; usprawnienie procesu dopłat rolniczych; obecnie około obiektów oraz kilka baz tematycznych

33 Dziękujemy za uwagę

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Maciej Szneidrowski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ dla zadania: Geobaza danych GIS dla województwa dolnośląskiego

Załącznik A do SIWZ dla zadania: Geobaza danych GIS dla województwa dolnośląskiego I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego, systemu przechowywania, aktualizacji i udostępniania danych przestrzennych zgodnego z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Gwałtowny rozwój osobistego GIS Mobile GIS WebGIS Google Earth Microsoft Live Local

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE MATEUSZ HORDEJUK, ZBIGNIEW NOWICKI Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy www.pgi.gov.pl www.psh.gov.pl Główne

Bardziej szczegółowo