TENDENCJE ROZWOJU GIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TENDENCJE ROZWOJU GIS"

Transkrypt

1 TENDENCJE ROZWOJU GIS WYKŁAD 3 EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH INSPIRE 5 listopada 2006 r. 1

2 INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe CEL PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZASADY WDRAŻANIA Elżbieta Bielecka 2

3 CEL Celem INSPIRE jest zapewnienie dostępności do danych przestrzennych umożliwiających w pierwszej kolejności monitorowanie środowiska naturalnego i podejmowanie działań w zakresie jego ochrony Wspomaganie polityki Unii Europejskiej w zakresie środowiska, rolnictwa, rozwoju regionalnego i rozwoju przedsiębiorczości Elżbieta Bielecka 3

4 INSPIRE Inicjatywa INSPIRE zmierza do utworzenia Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI) dostarczającej użytkownikom zintegrowane usługi geoinformacyjne, np. w zakresie wizualizacji i łączenia informacji a także dokonywania analiz przestrzennych i czasowych. USŁUGI te powinny umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i uzyskiwanie geoinformacji w sposób interoperacyjny dla różnych celów, korzystając z różnych źródeł na poziomach od lokalnego do globalnego. Elżbieta Bielecka 4

5 INSPIRE ESDI obejmie: odpowiednią politykę i organizację, dane i technologie, standardowe mechanizmy przekazu oraz finansowe i ludzkie zasoby, które niezbędne są do tego, aby zaspokojone zostały potrzeby wszystkich użytkowników geoinformacji. Elżbieta Bielecka 5

6 INSPIRE Zintegrowane usługi geoinformacyjne realizowane będą w sieci baz danych powiązanych wspólnymi standardami i protokółami. Zapewnienie podstaw prawnych utworzenia i prowadzenia ESDI - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej w sprawie infrastruktury informacji przestrzennej w krajach UE Elżbieta Bielecka 6

7 ZAŁOŻENIA INSPIRE INSPIRE nie jest nowym, programem zbierania danych w krajach członkowskich Zakłada optymalizację zakresu wykorzystywania już istniejących danych, poprzez określenie wymagań odnośnie: dokumentacji danych wdrożenia usług ukierunkowanych na łatwiejszy dostęp do danych poprzez likwidowanie przeszkód w zakresie wykorzystywania danych przestrzennych INSPIRE wytycza kierunek harmonizacji danych i usług Elżbieta Bielecka 7

8 INSPIRE - beneficjenci Organizacje zaangażowane w formułowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę działań w zakresie polityki środowiskowej na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym: organy rządowe samorządowe organizacje ustawodawcze i obywatelskie sektor prywatny uniwersytety, naukowcy i środki przekazu Elżbieta Bielecka 8

9 PRINCIPIA INSPIRE Pozyskiwanie i utrzymywanie danych przestrzennych 1. Dane powinny być pozyskiwane tyko raz i utrzymywane na takim szczeblu, który zapewnia największą efektywność ich zarządzania. Łączenie informacji przestrzennej 2. Należy umożliwić bezszwowe łączenie informacji przestrzennej pochodzącej z różnych źródeł na obszarze Europy i wykorzystanie tej informacji przez różnych użytkowników i do różnych celów. Dostosowanie szczegółowości do potrzeb 3. Informacja gromadzona przez jeden organ administracji powinna być udostępniana innym organom ze zróżnicowaną (w zależności od potrzeb) dokładnością i szczegółowością. Elżbieta Bielecka 9

10 PRINCIPIA INSPIRE Bogaty zakres informacyjny 4. Udostępniana informacja geograficzna powinna być możliwie bogata pod względem treści, nie na tyle jednak, aby powstały utrudnienia w jej wykorzystaniu. Wyszukiwanie informacji 5. Wyszukiwanie informacji i ocena jej jakości oraz zasad pozyskania muszą być proste. Interpretacja danych 6. Dane geograficzne powinny być łatwe do zrozumienia i interpretacji m.in. dzięki wizualizacji. Elżbieta Bielecka 10

11 Dyrektywa INSPIRE ZAKRES TREŚCI Rozdział I Warunki ogólne Rozdział II - Metadane Rozdział III - Wymiana i wykorzystywanie danych przestrzennych i usług Rozdział IV Usługi sieciowe Rozdział V - Wsółdzielenie i ponowne wykorzystanie danych Rozdział VI - Koordynacja i działania uzupełniające Rozdział VII Postanowienia końcowe Tekst dyrektywy jest dostępny na stronie Elżbieta Bielecka 11

12 ZAŁOŻENIA INSPIRE INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ we Wspólnocie będzie oparta na infrastrukturach ustanowionych i działających w krajach członkowskich. ELEMENTY SKŁADOWE KRAJOWYCH INFRASTRUKTUR: metadane zbiory danych przestrzennych usługi i uzgodnienia dotyczące udostępniania i wykorzystywania danych przestrzennych takie jak: usługi sieciowe i technologie uzgodnienia na temat wymiany danych, dostępu i wykorzystania mechanizmy koordynacji i monitorowania procesów i procedur działania w ramach infrastruktury Elżbieta Bielecka 12

13 ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTYWY ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH spełniające następujące warunki: odnoszą się do obszaru pod jurysdykcją kraju członkowskiego istnieją w formie elektronicznej znajdują się w posiadaniu: administracji publicznej i są wytworzone, zarządzane lub aktualizowane przez tę administrację osoby fizycznej lub prawnej działającej w imieniu administracji państwowej strony trzeciej, której udostępniono usługi przesyłania danych Odnoszą się do tematów wymienionych w Aneksach I, II lub III. Elżbieta Bielecka 13

14 ANEKS I DANE REFERENCYJNE Systemy współrzędnych Systemy siatek geograficznych Nazwy geograficzne Jednostki administracyjne Sieci komunikacyjne Hydrografia Obszary chronione Elżbieta Bielecka 14

15 ANEKS II DANE TEMATYCZNE Ukształtowanie terenu i batymetria Identyfikatory nieruchomości Działki katastralne Pokrycie terenu Obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze (ortoobrazy) Elżbieta Bielecka 15

16 ANEKS III DANE TEMATYCZNE Jednostki statystyczne Budynki Gleby Geologia Użytkowanie ziemi Zdrowie człowieka i bezpieczeństwo Usługi komunalne i urządzenia do monitoringu środowiska Przemysł Infrastruktura rolnicza i wodna, Rozmieszczenie ludności demografia Strefy ekonomiczne / strefy ograniczonego dostępu i kontroli oraz jednostki sprawozdawcze Strefy zagrożeń naturalnych Warunki atmosferyczne Dane meteorologiczne, oceanograficzne, morskie Regiony biogeograficzne, rozmieszczenie gatunków, biotopy Elżbieta Bielecka 16

17 INSPIRE rola KOMISJI EUROPEJSKIEJ opracowanie zasady wdrożenia danych wymienionych w ANEKSACH I, II i III i metadanych je opisujących opracowanie specyfikacji niezbędnych do harmonizacji danych przestrzennych przygotowanie uzgodnień dotyczących wymiany danych przestrzennych Łączenie danych powinno odbywać się automatycznie Elżbieta Bielecka 17

18 INSPIRE rola KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZASADY WDRAŻANIA Powinny obejmować definicje klasyfikacji obiektów przestrzennych, z podaniem sposobu przestrzennego odniesienia tych danych Powinny zapewnić spójność poszczególnych elementów informacji oraz porównywalność informacji pochodzących z różnych zbiorów danych przestrzennych Zasady wdrażania powinny dotyczyć następujących aspektów danych przestrzennych: wspólnego systemu jednoznacznych identyfikatorów obiektów przestrzennych związków pomiędzy danymi przestrzennymi głównych atrybutów i odpowiadającym im wielojęzykowym hasłom metod za pomocą których będzie wymieniana informacja metod za pomocą których będą wymieniane zaktualizowane dane Elżbieta Bielecka 18

19 INSPIRE rola KOMISJI EUROPEJSKIEJ Komisja powinna opracować zasady wdrażania usług dotyczących danych przestrzennych oraz utworzyć i zarządzać GEO-PORTALEM WSPÓLNOTY KOORDYNOWANIE infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie na poziomie Wspólnoty, spoczywa na Komisji Europejskiej przy współudziale Europejskiej Agencji ds. Środowiska EEA Elżbieta Bielecka 19

20 INSPIRE rola państwa członkowskiego Każde uczestniczące państwo odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie państwowej infrastruktury geoinformacyjnej obejmującej: METADANE DANE PODSTAWOWE (REFERENCYJNE) TEMATYCZNE (ŚRODOWISKOWE) Dane te mają być dostępne elektronicznie z zastosowaniem usług katalogowych oraz wizualizacyjnych Elżbieta Bielecka 20

21 METADANE METADANE powinny być udostępniane bezpłatnie za pomocą technologii internetowych i usług sieciowych Zakres informacji zawartej w metadanych: prawa wykorzystania zbiorów informacji przestrzennej i usług jakość i wiarygodność danych przestrzennych organy administracji odpowiedzialne za ustanowienie, zarządzanie, prowadzenie i dystrybucję zbiorów danych przestrzennych i usług; ograniczenia dostępu do zbiorów danych przestrzennych i przyczynach tych ograniczeń Elżbieta Bielecka 21

22 STAN PRAC NAD INSPIRE Właczenie do prac nad INSPIRE użytkowników: SDIC Spatial Data Interest Communities) LMO Legally Mandated Organizations Zespoły ekspertów opracowujace przepisy implementacyjne: Zespół ds. metadanych Zespól ds. specyfikacji danych Zespół ds. usług sieciowych Zespół ds. współużytkowania danych i usług Zespół ds. monitoringu i raportowania Elżbieta Bielecka 22

23 STAN PRAC NAD INSPIRE 2007/2008 przyjęcie przepisów implementacyjnych dla tworzenia i aktualizacji metadanych, usług sieciowych, monitorowania i sprawozdawczości oraz określających prawa instytucji i ciał wspólnotowych w zakresie dostępu do danych przestrzennych i ich użytkowania 2009 przyjęcie przepisów implementacyjnych dla użytkowania zbiorów danych i usług przez stronę trzecią oraz specyfikacji dla wymiany danych objętych aneksem I wprowadzenie postanowień dyrektywy do prawa Państw Członkowskich wyznaczenie władz publicznych odpowiedzialnych za zbiory danych przestrzennych i związane z nimi usługi implementacja zasad wymiany danych i usług między jednostkami publicznymi oraz postanowień dotyczących monitorowania uruchomienie usług sieciowych Elżbieta Bielecka 23

24 STAN PRAC NAD INSPIRE 2010 metadane dla danych określonych w aneksie I i aneksie II pierwszy raport Krajów Członkowskich 2011 dostępność zbiorów danych w zakresie określonym przepisami implementacyjnymi dla specyfikacji i wymiany danych objętych aneksem I 2012 przyjęcie przepisów implementacyjnych dla specyfikacji i wymiany danych objętych aneksem II i III 2013 metadane dla danych określonych w aneksie III 2014 dostępność zbiorów danych w zakresie określonym przepisami implementacyjnymi dla specyfikacji i wymiany danych objętych aneksem III Elżbieta Bielecka 24

25 TENDENCJE ROZWOJU GIS WYKŁAD 4 METADANE WEB Mapping 25

26 METADANE METADANE: są danymi o danych, danymi zawierającymi informacje o zbiorach danych Każdy zbiór danych musi być scharakteryzowany przez dane zawierające odpowiedzi na pytania typu: CO? znajduje się w zasobach informacyjnych systemu, jakie informacje mogą być wygenerowane na podstawie zebranych KTO? jest właścicielem danych, kto odpowiada za ich udostępnienie i jakość GDZIE? dane są przechowywane KIEDY? dane zostały utworzone, kiedy je aktualizowano JAK? dane można znaleźć w zasobach informacyjnych i jak je można przetwarzać METADANE powinny być tworzone podczas pozyskiwania danych Elżbieta Bielecka 26

27 METADANE korzyści stosowania UŁATWIAJĄ zarządzanie zasobami danych UŁATWIAJĄ korzystanie z istniejących zasobów POZWALAJĄ na lepsze planowanie przedsięwzięć dotyczących pozyskiwania i aktualizacji danych ROZSZERZAJĄ krąg użytkowników danych UMOŻLIWIAJĄ realizację istotnych usług w ramach infrastruktur danych przestrzennych Elżbieta Bielecka 27

28 METADANE RODZAJE METADANYCH: METADANE WYSZUKIWANIA METADANE ROZPOZNANIA METADANE STOSOWANIA Elżbieta Bielecka 28

29 METADANE WYSZUKIWANIA DISCOVERY METADATA Służą do wybrania zbiorów, które mogą być przedmiotem zainteresowania użytkownika o określonych wymaganiach METADANE WYSZUKIWANIA obejmują: nazwę i opis zbioru danych podstawowe przeznaczenie i zakres stosowania danych, datę pozyskania danych i ich aktualizacji producenta, dostawcę i głównych użytkowników danych obszar, do którego dane się odnoszą, określony przez współrzędne, nazwy geograficzne lub jednostki podziału administracyjnego strukturę zbioru i sposób dostępu do danych Elżbieta Bielecka 29

30 METADANE ROZPOZNANIA METADANE STOSOWANIA METADANE ROZPOZNANIA (exploration metadata) zawierają bardziej szczegółowe informacje o zbiorze. Umożliwiają: ocenę właściwości danych zbioru, określenie przydatności danych zbioru pod względem wymagań użytkownika, nawiązanie kontaktu z dysponentem danych celem uzyskania dalszych informacji, w szczególności informacji na temat warunków korzystania z danych. METADANE STOSOWANIA (exploitation metadata) określają właściwości zbioru potrzebne do: odczytanie danych oraz ich transfer interpretacje danych i praktyczne korzystanie z nich w aplikacji użytkownika. Elżbieta Bielecka 30

31 METADANE Trzy poziomy stosowania metadanych i odpowiadające im rodzaje metadanych tworzą hierarchiczną strukturę wyborów dokonywanych przez użytkownika, dzięki którym możliwe jest ustalenie: Jakie zbiory danych znajdują się w jego zainteresowaniu Które z nich odpowiadają jego wymaganiom Jak do nich dotrzeć Jak przetransformować i wyselekcjonować dane oraz zastosować je we właściwy sposób Elżbieta Bielecka 31

32 Elżbieta Bielecka 32

33 METADANE KATALOG ROZPROSZONY Użytkownik katalogu używa Interfejs użytkownika Zarządca portalu przesyła pytanie zarządza Portal katalogowy szuka Rejestr serwerów przeszukuje Administrator katalogu administruje Serwery katalogowe dostarczają zespoły metadanych Twórca metadanych opracowuje METADANE odnoszą się do DANE PRZESTRZENNE INTERFEJS środek do komunikacji między systemami, modułami lub między systemem a jego użytkownikiem Elżbieta Bielecka 33

34 METADANE USŁUGI WYSZUKIWANIA TWÓRCA ZESPOŁU METADANYCH - odpowiada za prawidłowe i zgodne z przyjętym standardem przedstawienie istotnych cech charakteryzujących opisywany zbiór danych geoprzestrzennych. ZARZĄDCA PORTALU odpowiada za rozwój i utrzymanie zdolności wyszukiwania w rozproszonych zasobach środowiska użytkowników oraz zarządza rejestrem serwerów stanowiących elementy różnego rodzaju infrastruktur danych przestrzennych. ADMINISTRATOR KATALOGU akceptuje wprowadzanie i usuwanie zespołów metadanych oraz udostępnia zgromadzone zasoby użytkownikom, przydzielając im odpowiednie uprawnienia. UŻYTKOWNIK KATALOGU określa kryteria umożliwiające lokalizowanie i zastosowanie potrzebnej informacji. Elżbieta Bielecka 34

35 WEB GIS Co to jest? GIS można obsługiwać przy pomocy przeglądarki internetowej Nie wymaga specjalistycznego oprogramowania, ani szkolenia Zwiększa grono użytkowników zasobów geoinformacyjnych Ułatwia wykorzystywanie zasobów udostępnianych w sieci www lub intranet Elżbieta Bielecka 35

36 WEB GIS uproszczony sposób działania Serwer GIS klient Serwer GIS Serwer GIS Serwer www Przeglądarka www Spotykane rozwiązania: Cienki klient Średni klient Gruby klient Elżbieta Bielecka 36

37 WEB GIS cienki klient Najczęściej spotykany serwis WEB GIS, nastawiony na obsługę szerokiego grona użytkowników Wszystkie operacje (powiększ, pomniejsz, przesuń obraz, itp. każde kliknięcie) zlecane przez klienta wykonuje serwer Serwer www przekształca dane do postaci rastrowej o odpowiednich parametrach i przesyła do klienta np. w postaci pliku GIF Serwer www w celu wykonania polecenia klienta może pobierać dane przestrzenne z wielu serwerów GIS. Dane źródłowe mogą mieć różne formaty Klient wyświetla obraz w postaci mapy Funkcjonalność od strony klienta jest znacznie ograniczona Elżbieta Bielecka 37

38 WEB GI cienki klient Przykład: http//mapa.szukacz.pl Elżbieta Bielecka 38

39 WEB GIS średni klient Funkcjonalność serwera taka sama jak w przypadku cienkiego klienta Serwer oprócz danych przesyła do klienta aplikację (plugin), która zwiększa funkcjonalność po stronie klienta Po stronie klienta dane mogą być wyświetlane w postaci rastrowej lub wektorowej Klient ma większe możliwości interaktywnej pracy z mapą Elżbieta Bielecka 39

40 WEB GIS średni klient Przykład: Elżbieta Bielecka 40

41 WEB GIS gruby klient Serwer przesyła klientowi potrzebne dane wraz z aplikacją do ich obsługi Wszelkie operacje odbywają się po stronie klienta, bez kontaktu z serwerem Klient jest niezależny od serwera i połączenia internetowego Zadania po stronie klienta, poza fazą inicjacji, realizowane są szybciej niż w przypadku łączenia z serwerem Klient musi mieć silny komputer Zapewnienie bezpieczeństwa danych w trakcie przesyłu w sieci Elżbieta Bielecka 41

42 WEB GIS - Geostrada.com.pl Elżbieta Bielecka 42

43 WEB GIS serwery OGC Korzystanie z danych GIS zgromadzonych na wielu serwerach przez wielu klientów wymaga standaryzacji Specyfikacje OGC dotyczą serwerów typu WMS i WFS WMS WEB Map Server WFS WEB Feature Server Elżbieta Bielecka 43

44 WMS WEB MAP SEVER GetCapabilitie uzyskanie metadanych oipsujących zawartość informacyjną serwisu oraz akceptowalne parametry zamówienia mapy (jakie warstwy informacyje, układ współrzędnych, zasięg, format.) Get Map uzyskanie obrazu mapy o parametrach podanych w zamówieniu GetFeatureInfo uzyskanie informacji o obiektach pokazywanych na mapie (polecenie opcjonalne) Elżbieta Bielecka 44

45 WMS WEB MAP SERVER WMS UMOŻLIWIA: Utworzenie mapy poprzez nakładanie warstw tematycznych zgromadzonych w rozproszonych GIS, nie zważając na: Fizyczną lokalizację serwera Skalę mapy System współrzędnych Format zapisu cyfrowego Udzielenie odpowiedzi co znajduje się na mapie Komunikowania się z innymi programami i poinformowania je jaką mapę tworzy Standardowy interfejs WMS jest oparty na normie ISO Web Map Server Interface Elżbieta Bielecka 45

46 WMS WEB MAP SERVER SERWER 1 co.com/mapserver.cgi?version=1.3.0&request=getmap&crs=crs:84&bbox= ,24.913, ,36.358&WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=AVHRR-09-27&STYLES=&FORMAT=image/png&EXCEPTIONS=INIMAGE Zdjęcie z satelity NOAA Obraz huraganu w Zatoce Meksykańskiej Elżbieta Bielecka 46

47 WMS WEB MAP SERVER SERWER ,24.913, ,36.358&WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=BUILTUPA_1M,COASTL_1M,POL BNDL_1M&STYLES=0XFF8080,0X101040,BLACK&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0 xffffff&transparent=true&exceptions=inimage Fragment danych ogólnogeograficznych: Tereny zabudowane Linia wybrzeża Podział administracyjny Elżbieta Bielecka 47

48 WMS WEB MAP SERVER Połączenie danych z obu serwerów Elżbieta Bielecka 48

49 WMS WEB MAP SERVER Przeglądarka umożliwiająca tworzenie własnych map w technologii WMS bez konieczności ręcznego wpisywania zapytań do serwerów Elżbieta Bielecka 49

50 EUROPEJSKI GeoPORTAL OFERUJĄCY USŁUGI: Wyszukiwania danych Wizualizacji danych Pozyskiwania danych Transformacji danych Wywoływania innych usług PROTOTYP 2003 Funkcjonalność ograniczona do wyszukiwania i dostępu do danych przestrzennych Elżbieta Bielecka 50

51 EUROPEJSKI GeoPORTAL Elżbieta Bielecka 51

52 EUROPEJSKI GeoPORTAL Elżbieta Bielecka 52

53 EUROPEJSKI GeoPORTAL Elżbieta Bielecka 53

54 Infrastruktura geoinformacyjna w Polsce Instytucje odpowiedzialne: GUGiK Min. Środowiska Min. Budownictwa Oparte na rozległej sieci teleinformatycznej (WAN) i ODGiK Elżbieta Bielecka 54

55 Infrastruktura geoinformacyjna w Polsce Główny Geodeta Kraju podjął działania zmierzające do wykorzystania budowanej sieci teleinformatycznej, istniejących baz danych katastralnych, topograficznych i ogólno-geograficznych oraz zobrazowań ziemi w celu ich jednolitego udostępnienia w ramach GEOPORTALU budowanego zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE oraz wymogami Ustawy o Informatyzacji Elżbieta Bielecka 55

56 Geoportal.gov.pl zakres informacyjny 1. Dane katastralne pozyskane z IPE 2. Cyfrowe modele terenu-poziomu 1 i 2 NMT (WODGiK, CODGiK) 3. Mapy tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne (WODGiK, CODGiK) 4. Topograficzne mapy rastrowe(wodgik, CODGiK) 5. Dane o przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa(wodgik, CODGiK) 6. Mapa wektorowa w skali 1 : (WODGiK, CODGiK) 7. Topograficzna Baza Danych (TBD)(WODGiK, CODGiK) 8. Baza Danych Ogólnogeograficznych 9. VML2 10. Zdjęcia lotnicze oraz wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne 11. Ortofotomapy 12. Gazeter(WODGiK, CODGiK) Elżbieta Bielecka 56

57 Geoportal.gov.pl zakres informacyjny Elżbieta Bielecka 57

58 LITERATURA Artykuły A. Linsenbartha w Geodecie Biuletyny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Materiały warsztatów EC-GI&GIS Roczniki Geomatyki wydawane przez PTIP OGC (2004) Open GIS Web Map Server Cookbook Iwaniak A. artykuły w Geodecie ISO (2003): Geographic information - Metadata ISO (2005): Geographic information WEB server interface Elżbieta Bielecka 58

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej wyzwania i korzyści dla samorządów Monika Rusztecka Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Powszechnośd geoinformacji,

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Informacji Przestrzennej dla tematu zagospodarowanie przestrzenne informacje o stanie prac (MIiR)

Infrastruktura Informacji Przestrzennej dla tematu zagospodarowanie przestrzenne informacje o stanie prac (MIiR) Infrastruktura Informacji Przestrzennej dla tematu zagospodarowanie przestrzenne informacje o stanie prac (MIiR) Marcin Kwaczyński specjalista w Departamencie Polityki Przestrzennej w MIiR Spotkanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r.

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r. Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Zasoby danych przestrzennych Na zakres tematyczny systemu składają się

Bardziej szczegółowo

Europejska a krajowa Infrastruktura danych przestrzennych A D A M I W A N I A K A D A M. I W A N I A U P. W R O C. P L

Europejska a krajowa Infrastruktura danych przestrzennych A D A M I W A N I A K A D A M. I W A N I A U P. W R O C. P L Europejska a krajowa Infrastruktura danych przestrzennych A D A M I W A N I A K A D A M. I W A N I A K @ U P. W R O C. P L Infrastruktura informacji przestrzennej IIP to zespół środków prawnych, organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9 20.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Instruktaż MSIP Warszawa, 24 kwietnia - 21 czerwca 2017 r.

Instruktaż MSIP Warszawa, 24 kwietnia - 21 czerwca 2017 r. 1 USTAWA O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGATA PILLICH-KOLIPIŃSKA Główny specjalista Departament Geodezji i Kartografii UMWM 2 Ustawa o IIP Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Piotr Krok Intergraph Polska Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Kraków, 18 listopada 2009 Page 1 INSPIRE Inicjatywa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW)

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW) Organ wiodący Numer tematu Projekty trwające Główny Geodeta Kraju 1.1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych ASG EUPOS / GP2 (usługi + narzędzia) Proejkty planowane Główny Geodeta Kraju 1.2 Systemy

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda 1. Zagadnienia wstępne w zakresie budowy systemów geoinformacyjnych

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

ANNA BOBER tel Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ANNA BOBER tel Główny Urząd Geodezji i Kartografii ANNA BOBER anna.bober@gugik.gov.pl tel. 22 532 25 48 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2 1. Przybliżenie tematu INSPIRE 2. Schemat procesu harmonizacji danych dla tematu ELEVATION (EL) 3. Harmonizacja

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Sposoby i zasady udostępniania TBD

Sposoby i zasady udostępniania TBD Sposoby i zasady udostępniania TBD Tomasz Bieroński Wrocław 22.11.2012r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie w edukacji morskiej platformy GIS Systemu Informacji Geograficznej

Wykorzystanie w edukacji morskiej platformy GIS Systemu Informacji Geograficznej Wykorzystanie w edukacji morskiej platformy GIS Systemu Informacji Geograficznej dr Dariusz KLOSKOWSKI Modular Consulting darek_klos@op.pl UZASADNIENIE Skąd w społeczeństwie informacyjnym pozyskać aktualne

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok.

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Grażyna Kierznowska GI-MZUT.5302.5.2017.MT Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z zastosowania technologii GIS w regionalnym planowaniu przestrzennym

Korzyści wynikające z zastosowania technologii GIS w regionalnym planowaniu przestrzennym Korzyści wynikające z zastosowania technologii GIS w regionalnym planowaniu przestrzennym Wrocław, 23 maja 2019 r. INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji Planowanie regionalne dlaczego GIS-em?

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy)

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Wdrożenie rozwiązań technicznych opartych na oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Szkolenia dla pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r.

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r. Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii Gdańsk, 09.03.2017 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych VI Ogólnopolskie Krakowskie Spotkania z INSPIRE nt Polska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako Komponent INSPIRE Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH JAKO OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI

HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH JAKO OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH JAKO OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI MIiR, Warszawa, 26 luty 2015r. Obowiązki JST wynikające z dyrektywy INSPIRE i ustawy IIP Zadania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeszukiwanie zasobów metadanych przy pomocy specjalnie wydzielonych kryteriów wyszukiwania (data, zakres, typ i kategoria dokumentu, format

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące

Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE Ewa Surma Główny Urząd Geodezji i Kartografii Kraków, 21 czerwca 2010 VI Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 AGENDA

Bardziej szczegółowo

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP Jerzy Zieliński GUGiK ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH ZANYCH Z DOSTOSOWANIEM PRZEPISÓW W PRAWA POLSKIEGO DO DYREKTYWY INSPIRE W dniu 15 maja 2007 r. weszła

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w GIS

Ochrona przyrody w GIS Ochrona przyrody w GIS Agnieszka Łukowicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Cel Prezentacja wykorzystania GIS w RDOŚ w Kielcach 2 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego Ciechocinek, 3 września 2009 r. Referuje: Krzysztof Głuszek Kierownik Biura Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH Laboratorium Ćwiczenie 2: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) 1. Zakres informacji, sposoby tworzenia i aktualizacji oraz sposoby udostępniania BDOT szczegółowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH BGWM.PL BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 http://www.bgwm.pl Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 986/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 986/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 986/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-04-12 w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Geoserwis GDOŚ - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Maciej Rossa maciej.rossa@gdos.gov.pl Paweł Seremak pawel.seremak@gdos.gov.pl Michał

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej. Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego

Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej. Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 1. Podstawowe pojęcia 2. Podstawy prawne funkcjonowania mazowieckiej infrastruktury informacji

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia Źródło Autorstwo dokumentu Data utworzenia 31.03.2011 Publikacja Wersja

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji TREŚĆ WYKŁADU Omówienie celu wykładu wyjaśnienie, czego uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Bank Inwentaryzacji Przyrodniczych węzłem infrastruktury INSPIRE Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Partnerzy Porozumienie z dnia 1 marca 2010 roku pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość

Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość Biuro Geodezji i Katastru Urząd m.st. Warszawy 20.04.2017 m.st. Warszawa pewien stopień doskonałości

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

Corine Land Cover (CLC)

Corine Land Cover (CLC) Corine Land Cover (CLC) Corine Land Cover jest jednym z działów tematycznych programu CORINE (Coordination of Information on the Environment) nadzorowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Istotą

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM Opracowała Monika Caban, starszy specjalista Oddział Katastru

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Miasta Bytom we wdraŝaniu INSPIRE

Doświadczenia Miasta Bytom we wdraŝaniu INSPIRE Bytom Urząd Miejski Wydział Geodezji Wydział Architektury Doświadczenia Miasta Bytom we wdraŝaniu INSPIRE Wojciech Jeszka Bartosz Malczyk Plan prezentacji: Bytomskie dane przestrzenne w podziale na grupy

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Leszek Litwin III Warsztaty: GIS w PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH, Zakopane, 2007

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Dane i e-usługi 3D w projekcie CAPAP

Dane i e-usługi 3D w projekcie CAPAP Dane i e-usługi 3D w projekcie CAPAP Piotr Woźniak Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej kom. 691 916 711 piotr.wozniak@gugik.gov.pl GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS"

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS" Artur Kapuściński Barbara Szczepańska Andrzej Kwiecień Plan prezentacji Charakterystyka danych BDOT10k i ich jakość System KSZBDOT Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Strona 1 z 19 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Zakres dokumentu... 4 1.3 Słownik użytych terminów... 4 2 PUBLIKOWANIE

Bardziej szczegółowo