1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4"

Transkrypt

1

2 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI STOSOWANA TERMINOLOGIA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Zasady kierowania Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ORIENTACJA NA KLIENTA POLITYKA JAKOŚCI PLANOWANIE Cele dotyczące jakości Planowanie Systemu Zarządzania Jakością ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZAPEWNIENIE ZASOBÓW ZASOBY LUDZKIE Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie INFRASTRUKTURA ŚRODOWISKO PRACY 22

3 Strona 2/ 38 Spis treści 7. REALIZACJA PLANOWANIE REALIZACJI USŁUG PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ Planowanie projektowania i rozwoju Dane wejściowe do projektowania wewnętrznych aktów prawnych Dane wyjściowe z projektowania wewnętrznych aktów prawnych Przegląd projektowania i rozwoju Weryfikacja projektowania i rozwoju Walidacja projektowania i rozwoju Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju ZAKUPY Proces zakupu Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu DOSTARCZANIE USŁUGI Nadzorowanie dostarczania usługi Walidacja procesów dostarczania usług Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie zgodności usługi podczas procesu realizacji NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE MONITOROWANIE I POMIARY Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie świadczonych usług NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ ANALIZA DANYCH DOSKONALENIE Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze 36

4 Strona 3/ 38 Spis treści 9. ZAŁĄCZNIKI DO KSIĘGI JAKOŚCI SCHEMAT ORGANIZACYJNY 2. POLITYKA JAKOŚCI KIEROWNICTWA 3. STRUKTURA DOKUMENTACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4. MODEL MAPY PROCESÓW URZĘDU 5. MACIERZ PROCESÓW 6. UDOKUMENTOWANIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO W DOKUMENTACJI SZJ 7. WYKAZ ZMIAN W KSIĘDZE JAKOŚCI 8. ROZDZIELNIK KSIĘGI JAKOŚCI

5 Strona 4/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Granic obecnego województwa śląskiego nie należy utożsamiać z historycznymi granicami regionu śląskiego. Historyczny Śląsk obejmował ziemie znajdujące się w dorzeczu Odry ograniczone od północy rzeką Barycz, od zachodu rzeką Kwisą, od południa górami Sudetami, a od wschodu wododziałem między dorzeczami Odry i Wisły. Częste zmiany przynależności państwowej Śląska i jego podziały powodują, iż historia tej ziemi jest szczególnie skomplikowana. W trakcie ostatnich jedenastu wieków Śląsk znajdował się we władaniu: Czechów, Polaków, Węgrów, Austriaków i Prusaków. Wielokrotnie przechodził z rąk do rąk, a w chwili obecnej większość jego ziem znajduje się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej (województwa: dolnośląskie, opolskie, część śląskiego i lubuskiego). Niewielki skrawek Dolnego Śląska należy do niemieckiego kraju związkowego Saksonia (np. miasto Hoyerswerda) oraz Republiki Czeskiej (Śląsk Opawsko-Karniowski i zachodnia część Śląska Cieszyńskiego, czyli tzw. Zaolzie). Granice administracyjne Śląska na przestrzeni dziejów ulegały częstym zmianom i trudno jest w chwili obecnej jednoznacznie ustalić, które ziemie są historycznie śląskie, a które nie. Wszystko zależy od tego, do której epoki historycznej się odniesiemy. W średniowieczu za główne grody śląskie uznawano: Wrocław, Głogów, Niemczę i Legnicę czyli miejscowości położone na Dolnym Śląsku i niewchodzące w skład obecnego województwa śląskiego. Sama nazwa Górny Śląsk pojawiła się zresztą dopiero w XV wieku, a jego ziemie aż do XVIII wieku znajdowały się w cieniu ekonomicznie dominującego Śląska Dolnego. W skład obecnego województwa śląskiego wchodzi wschodnia część ziem górnośląskich (pozostała część Górnego Śląska znajduje się w granicach województwa opolskiego i Republiki Czeskiej), które stanowią nieco ponad połowę województwa oraz ziemie małopolskie takie jak Beskid Żywiecki, Zagłębie Dąbrowskie i Jura Krakowsko- Częstochowska. O wejściu tych ziem w skład województwa śląskiego zadecydowały nie względy historyczne tylko gospodarcze. Województwo Śląskie leży w południowej części Polski. Graniczy z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz Czechami i Słowacją. Powierzchnia województwa wynosząca km2 stanowi zaledwie 3,9% powierzchni Polski, tymczasem liczba mieszkańców , to 12,3 % ludności Polski. Jest najgęściej zaludnionym województwem w Polsce - na 1km 2 przypada 380 osób (średnia krajowa - 124).

6 Strona 5/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego HERB I BARWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Herb Województwa Śląskiego przedstawia złotego orła Piastów górnośląskich bez korony, zwróconego w prawo, na niebieskim tle. Jego stylistyka nawiązuje do tradycji heraldycznej książąt górnośląskich. Herb z wizerunkiem orła był po raz pierwszy użyty przez księcia Kazimierza I opolsko - raciborskiego, co poświadcza wizerunek orła na pieczęci z 1222 roku. Ten znak heraldyczny był dziedziczony przez przedstawicieli wszystkich linii dynastii piastowskiej na Górnym Śląsku. Przyjęta tradycja heraldyczna obejmuje obszary stanowiące terytoria księstw śląskich - opolskiego, niemodlińskiego, strzeleckiego, kozielsko - bytomskiego, raciborskiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego. Pewne wpływy heraldyki Piastów można znaleźć na terenach małopolski (w lennie Władysława II Opolczyka), np. w herbie miejskim Częstochowy. To dziedzictwo heraldyczne bardzo wyraźnie zaznaczyło się w historii ziemi śląskiej w XX wieku. Złoty orzeł na błękitnym polu był herbem Województwa Śląskiego ustanowionym w 1927 roku oraz w herbie byłego województwa katowickiego.

7 Strona 6/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego Barwy i symbolika projektu flagi Województwa Śląskiego są prostą konsekwencją przyjęcia herbu w określonej formie i o określonych barwach heraldycznych. Flaga przedstawia trzy pasy poziome: pas błękitny w 2/5 szerokości płata od góry, pas żółty 1/5 szerokości płata w środku - i pas błękitny 2/5 szerokości płata od dołu. Herb oraz flagi Województwa zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Śląskiego 11 czerwca 2001r., Uchwałami Nr I/36/5/2001i I/36/6/2001.

8 Strona 7/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 2. promocji i ochrony zdrowia, 3. kultury i ochrony jego dóbr, 4. pomocy społecznej, 5. polityki prorodzinnej, 6. modernizacji terenów wiejskich, 7. zagospodarowania przestrzennego, 8. ochrony środowiska, 9. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 10. transportu zbiorowego i dróg publicznych, 11. kultury fizycznej i turystyki, 12. ochrony praw konsumenta, 13. obronności, 14. bezpieczeństwa publicznego, 15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działań województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Zarząd Województwa. Ustawy mogą również nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. (Rozdział 2 Zakres działalności - art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz z późn. zmianami). Organami Województwa Śląskiego są: 1. Sejmik Województwa Śląskiego, 2. Zarząd Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa, a Zarząd Województwa Śląskiego jest organem wykonawczym. W skład Zarządu Województwa Śląskiego liczącego 5 osób wchodzą: Marszałek Województwa Śląskiego jako jego Przewodniczący, dwóch Wicemarszałków Województwa Śląskiego oraz dwóch Członków Zarządu. Zarząd Województwa Śląskiego wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa i samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa Śląskiego należy w szczególności: 1. wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego, 2. gospodarowanie mieniem Województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo,

9 Strona 8/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego 3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Województwa, 4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie, 5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi, 6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników, 7. uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Zasady i tryb działania Zarządu Województwa Śląskiego określa statut Województwa Śląskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr I/33/2/01 z dnia 23 kwietnia 2001 roku wraz z jego zmianami wprowadzonymi Uchwałą NR II/18/3/2004 z dnia 15 marca 2004 roku. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego, który w ramach reformy administracyjnej państwa w szczególności określonej ustawą o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. oraz ustawą o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998r., rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 1999r. Stanowi on administracyjne zaplecze regionalnego samorządu, będąc jednocześnie siedzibą władz Samorządu Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski jest jednostką budżetową. Zarząd wykonuje zadania także przy pomocy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest Marszałek Województwa Śląskiego. (Rozdział 3 Władze samorządu województwa - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz z późn. zmianami). Zasady kierowania pracą Urzędu, jego wewnętrzną strukturę oraz zakresy działań poszczególnych Wydziałów określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który jest załącznikiem do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Podział zadań pomiędzy Marszałkiem, Wicemarszałkami, Członkami Zarządu i Skarbnikiem w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

10 Strona 9/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego Załącznik nr 2 zawiera podział zadań pomiędzy Marszałkiem, Wicemarszałkami i Członkami Zarządu w zakresie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań o charakterze wojewódzkim. W załączniku nr 3 przedstawiony jest podział zadań pomiędzy Wicemarszałkami i Członkami Zarządu w zakresie kierowania, koordynowania i kontrolowania działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych oraz pełnienia nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego, w których Województwo posiada akcje lub udziały. Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego został ujęty w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Województwa Śląskiego. W załączniku nr 5 zawarte są schematy organizacyjne poszczególnych Wydziałów określające służbowe podporządkowanie ich referatów, zespołów i stanowisk. Zgodnie z tym schematem Wydziałami kierują Dyrektorzy, za wyjątkiem Wydziału Obsługi Prawnej, którym kieruje Koordynator oraz Międzywydziałowymi Zespołami Zadaniowymi w Bielsku Białej i Częstochowie, którymi kierują Kierownicy a ich zadaniem jest organizacja i kierowanie pracą zespołu oraz przekazywanie pracownikom zadań określonych przez merytoryczne Wydziały. Zadania określone w Regulaminie mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Powstanie w 1999 roku województw samorządowych umożliwiło kreowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego. Jej instrumentem jest Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , która została przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr I/24/1/2000 z dnia 25 września 2000 roku. Jej nowelizacja nastąpiła prze przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały Nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Strategia jest koncepcją systemowego działania na rzecz długotrwałego i zrównoważonego rozwoju regionu. Wyznacza przyszłą pozycję Województwa Śląskiego w Polsce i w Europie jako regionu nowoczesnego i konkurencyjnego. Wyraża wolę społeczności regionalnej do osiągania wspólnych celów. W pracach i konsultacjach nad strategią brali bowiem udział przedstawiciele istotnych dla rozwoju regionu, instytucji, organizacji gospodarczych, samorządowych, pozarządowych oraz środowisk opiniotwórczych. Strategia w swoich rozwiązaniach nawiązuje do najlepszych doświadczeń województw bielskiego, częstochowskiego oraz katowickiego. Jest ona także dokumentem, który stanowi podstawę dla uchwalonego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego oraz Kontraktu Wojewódzkiego. Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego zawiera podział ról, zadań i środków na działania i projekty związane z rozwojem regionu. W dniu 21 grudnia 2006 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 138/8/III/2006 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Zastąpi on obecnie realizowany Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata i stanowi element systemu realizacji Narodowego Planu Rozwoju Jest on również podstawowym instrumentem wdrażania

11 Strona 10/ Prezentacja Województwa oraz Samorządu Województwa Śląskiego Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Dzięki zindywidualizowaniu i dopasowaniu do regionalnych uwarunkowań oraz potrzeb, program będzie precyzyjniej reagował na występujące w regionie problemy i skuteczniej wykorzystywał środki finansowe w latach W trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zidentyfikowano i określono procesy zarządcze, główne i pomocnicze, których realizacja w istotny sposób wpływa na sprawność funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i poziom realizowanych zadań. Marszałek Województwa Śląskiego, Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu, Skarbnik Województwa, Dyrektorzy Wydziałów i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego określili i przyjęli do stosowania standardy jakościowe dla realizowanych zadań, w oparciu o obowiązujące akty prawne.

12 Strona 11/ Przepisy stanowiące podstawę działalności 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach działa w szczególności na podstawie przepisów: 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm. ), 2. ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.), 3. ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), 4. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1593 z późn. zm. ), 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz z 2000 roku z późn. zm. ), 6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. Nr 160, poz z późn. zm.), 7. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. Nr 103, poz. 1192), 8. Statutu Województwa Śląskiego wraz ze zmianami, 9. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Wydział Obsługi Prawnej działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, zapewnia obsługę prawną Urzędu w zakresie: 1. opiniowania, pod względem prawnym, aktów prawnych kierowanych do Urzędu, projektów uchwał Zarządu i Sejmiku, 2. opiniowania, pod względem prawnym, umów i porozumień oraz innych aktów wydawanych przez Zarząd i Marszałka, 3. udzielania wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz prowadzenia innych spraw przewidzianych ustawami, 4. zastępstwa organów samorządu Województwa w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

13 Strona 12/ Stosowana terminologia 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA W Urzędzie jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000 zgodnej z Polską Normą PN-EN ISO 9001:2001. Stosowana w Systemie Zarządzania Jakością terminologia i definicje, są zgodne z normą ISO 9001:2000 i normą ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością podstawy i terminologia. Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach jest zdefiniowana w Regulaminie Organizacyjnym.

14 Strona 13/ System zarządzania jakością 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Celem jest prawidłowe opracowanie, udokumentowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością, zapewnienie ciągłego doskonalenia jego skuteczności, w oparciu o wymagania zawarte w normie ISO 9001 i w przepisach prawnych obowiązujących Urząd. 4.1.WYMAGANIA OGÓLNE Proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zainicjowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach Uchwałą nr 1204/165/II /2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 lipca 2004 r. Wszyscy pracownicy Urzędu zostali poinformowani o wdrażanym systemie. Zwrócono uwagę na uświadomienie pracownikom konieczności stosowania i realizowania Polityki Jakości. Zdefiniowano procesy wymagane w Systemie Zarządzania Jakością oraz określono ich wzajemne oddziaływanie (zał. nr 4). Ustalono również Macierz procesów obejmującą zdefiniowane w Urzędzie procesy (zał. nr 5). Dla przeprowadzenia prac wdrożeniowych i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zapewniono dostępność zasobów (rzeczowych, finansowych, ludzkich) oraz informacji niezbędnych do przebiegu i monitorowania procesów. Dla procesów ustalono wskaźniki oceny ich skuteczności, które pozwalają monitorować, mierzyć i analizować te procesy. Zostały podjęte działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia procesów. System zarządzania procesami w Urzędzie jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. W trakcie prac wdrożeniowych ustalono podstawowe założenia i zasady obowiązujące w Systemie Zarządzania Jakością: 1. zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu Urzędem, 2. zapewnienie stałego doskonalenia pod względem skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, 3. zapewnienie nadzoru nad procesami oraz środków i zasobów, niezbędnych do funkcjonowania procesów, 4. stałą orientację na potrzeby i wymagania klientów Urzędu. Jako podstawowe kryteria dla oceny procesów przyjęto zgodność działań z obowiązującymi Urząd, zewnętrznymi i wewnętrznymi aktami prawnymi oraz normą PN-EN ISO 9001:2001. Zakres Systemu Zarządzania Jakością i wyłączenia. Zakres Systemu Zarządzania Jakością obejmuje realizację zadań należących do samorządu województwa, niezastrzeżonych na rzecz Sejmiku Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz z późn. zm.) Opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 bez wyłączeń.

15 Strona 14/ System zarządzania jakością 4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością obejmuje: Politykę Jakości zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego (załącznik nr 2), Księgę Jakości, Księgi Zarządzania Procesami w wydziałach oraz wymagane przez normę udokumentowane procedury, Instrukcje obowiązujące w Urzędzie, Zapisy powstające w procesach Księga Jakości Księga Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością opisującym wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością oraz przedstawiającym jego główne zasady. Została napisana na podstawie wymogów normy PN-EN ISO 9001:2001, wg której wdrożono system. Wersję papierową posiada Marszałek Województwa oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Księga Jakości jest adresowana do pracowników Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, auditorów, mieszkańców województwa. Ma ona stanowić dodatkowe źródło informacji o organizacji i funkcjonowaniu Urzędu oraz o wdrożonym systemie. Rozdział pierwszy Księgi Jakości służy prezentacji Województwa i Urzędu, rozdział drugi przywołuje przepisy określające podstawę działalności, w rozdziale trzecim są podane stosowane terminy. Rozdziały: czwarty - ósmy odpowiadają układowi punktów zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2001. Rozdział dziewiąty zawiera wykaz załączników. Opracowanie i zatwierdzenie Księgi Jakości. Za opracowanie Księgi Jakości oraz jej zgodność w wymaganiami normy odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. SZJ., a za jej zatwierdzenie Marszałek Województwa Śląskiego. Księgę Jakości opracowano na podstawie dokumentacji organizacyjnej Urzędu, (tj.: statutu, regulaminu organizacyjnego, wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001). System Zarządzania Jakością obejmuje procesy istotne dla funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, które są zawarte w Macierzy procesów (załącznik nr 5). Udostępnianie Księgi Jakości. Księga Jakości jest dokumentem, udostępnionym w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego: Aktualizacja i archiwizowanie Księgi Jakości. Decyzje o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian oraz o nowym wydaniu Księgi Jakości podejmuje Pełnomocnik ds. SZJ, który jest odpowiedzialny za przechowywanie i

16 Strona 15/ System zarządzania jakością archiwizowanie egzemplarza wzorcowego nr 1 Księgi Jakości wraz z kompletem zmian i wydań w wersji papierowej i elektronicznej w Wydziale Organizacyjnym, na stanowisku komputerowym w pokoju Nadzór nad dokumentami. Zgodnie z procesem PK/PP1 "Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością" dokumentacja w Systemie Zarządzania Jakością jest odpowiednio opracowana, nadzorowana i modyfikowana. Właścicielem tego procesu jest Pełnomocnik ds. SZJ. Nadzór nad dokumentami w tym procesie opisują: 1. procedura PP1.1 Opracowanie i nadzorowanie dokumentów SZJ, 2. procedura PP1.2 Audity wewnętrzne systemu zarządzania, 3. procedura PP1.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym i działania korygujące, 4. procedura PP1.4 Działania zapobiegawcze, 5. procedura PP1.5 Nadzorowanie zapisów. Ponadto stosowana jest Instrukcja Kancelaryjna w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania pism. Wersje nieaktualnych dokumentów są usuwane z wydziałów i archiwizowane przez Pełnomocnika ds. SZJ. Wszystkie Wydziały są zobowiązane do nadzorowania aktów prawnych oraz ich aktualizacji w przypadku zmian przepisów Nadzór nad zapisami. W procesie PK/PP1 jest stosowana procedura PP1.5 Nadzorowanie zapisów, zapewniająca nadzorowanie zapisów w Systemie Zarządzania Jakością, które mają dostarczyć dowodów zgodności z wymaganiami i odpowiedniej skuteczności działania systemu. Dyrektorzy Wydziałów i pracownicy odpowiedzialni są za nadzorowanie zapisów. Księgi Zarządzania Procesami zawierają wykazy zapisów nadzorowanych przez Wydziały.

17 Strona 16/ Odpowiedzialność Kierownictwa 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest Marszałek Województwa Śląskiego. Do pozostałych kierowniczych stanowisk w Urzędzie Marszałkowskim należą: 1. Wicemarszałkowie, 2. Członkowie Zarządu, 3. Skarbnik, 4. Główny Księgowy, 5. Dyrektorzy Wydziałów, 6. Zastępcy Dyrektorów Wydziału, 7. Kierownicy Zespołów Zadaniowych. Polityka Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu roku (uchwała nr 111/18/III/2007). Podano w niej priorytetowe cele, przyjęte przez Zarząd na rok Zgodnie z procedurą MW/PZ1 "Zarządzanie Urzędem i przegląd SZJ" podaną w Księdze Zarządzania Procesem MW/PZ1, przynajmniej raz w roku odbywa się przegląd zarządzania systemem, z którego utrzymywane są zapisy ( raport na przegląd SZJ, protokół z przeglądu). Przegląd, dokonywany przez Marszałka Województwa Śląskiego, ma na celu formalną ocenę Systemu Zarządzania Jakością oraz stwierdzenie jego adekwatności w stosunku do Polityki Jakości i celów jakości. Marszałek Województwa Śląskiego zapewnia również dostępność zasobów niezbędnych do realizacji procesów, tj. kompetentny personel, środki techniczne, pomieszczenia, urządzenia biurowe, środowisko pracy, media itd. Zarząd Województwa, świadomy znaczenia spełnienia wymagań klientów Urzędu oraz wymagań ustawowych i przepisów, omawia na spotkaniach z dyrektorami Wydziałów możliwości doskonalenia skuteczności systemu zarządzania i obsługi klientów Zasady kierowania Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zasady kierowania Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego określa Regulamin Organizacyjny ORIENTACJA NA KLIENTA Zidentyfikowani zostali klienci Urzędu Marszałkowskiego, a ich wymagania zostały określone i spełniane są na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Wyspecyfikowane procesy główne zawierają w swoich częściach opisowych dokładne określenie klienta i jego wymagań. Samorząd Województwa określił w "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata " strategiczne cele zintegrowane i cząstkowe w poszczególnych dziedzinach.

18 Strona 17/ Odpowiedzialność Kierownictwa Orientację na klienta Urzędu przyjęto jako jedną z głównych zasad obowiązujących w Systemie Zarządzania Jakością. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej opracowano Biuletyn Informacji Publicznej (wprowadzony w życie w dniu 31 grudnia 2002 r.),który zawiera wszystkie podstawowe informacje publiczne o Województwie Śląskim i jego jednostkach organizacyjnych. Klienci mogą skorzystać z informacji publicznych zawartych na stronie internetowej Mieszkańcy Województwa Śląskiego i wszyscy zainteresowani mają możliwość bezpośredniego przekazywania swoich uwag, skarg i wniosków w dniach i godzinach przeznaczonych na przyjmowanie stron przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Dyrektorów Wydziałów. Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu i przeprowadza ich analizę. Ponadto potrzeby i problemy lokalnej społeczności są przedstawiane przez radnych, w formie interpelacji, zapytań. Prowadzone są badania opinii publicznej poprzez internetowy program sondujący opinie klientów o pracy Urzędu Marszałkowskiego. Bezpośrednie kontakty i komunikacja z mediami są zapewnione przez Rzecznika Prasowego i opisane w Procesie GM/PG1 Komunikacja zewnętrzna z otoczeniem Urzędu POLITYKA JAKOŚCI Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspakajania potrzeb jego mieszkańców. Polityka Jakości (załącznik nr 2) została przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 111/18/III/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. i rozpowszechniona wśród wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dokument Polityki Jakości został także opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Marszałek Województwa przedstawił Politykę Jakości na spotkaniu z Dyrektorami Wydziałów. Polityka Jakości jest przeglądana i weryfikowana na każdym przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością, przez Zarząd Województwa PLANOWANIE Cele dotyczące jakości. Marszałek Województwa Śląskiego, Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu ustalają coroczne cele priorytetowe dla Urzędu. Dyrektorzy Wydziałów ustanawiają cele jakości dla poszczególnych Wydziałów, które są zapisane w planie pracy Wydziału jako cele operacyjne. Cele jakości są spójne z ustaloną Polityką Jakości.

19 Strona 18/ Odpowiedzialność Kierownictwa Planowanie Systemu Zarządzania Jakością. Planowanie jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego polega na określeniu istotnych i niezbędnych procesów potrzebnych do skutecznego i efektywnego działania Marszałka Województwa Śląskiego oraz poszczególnych Wydziałów. W ramach Systemu Zarządzania Jakością opracowano Macierz procesów zarządczych, głównych i pomocniczych, która załączona jest do Księgi Jakości jako załącznik nr 5. Przy identyfikacji i określaniu procesów w Wydziałach Urzędu, przeprowadzono analizę procesów pozwalającą na ustalenie zagrożeń dla procesów oraz środków likwidujących zagrożenia w procesie. Ponadto uwzględniono potrzeby i oczekiwania klientów oraz wymagania wynikające z aktów prawnych. W Księgach Zarządzania Procesami, realizowanych przez Wydziały Urzędu i samodzielne stanowiska, zawarto informacje o danych wejściowych i wyjściowych z procesów. Metody, procesy i działania oraz niezbędne zasoby prowadzące do spełnienia wymagań wynikających z ustanowionego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością są planowane, określone i udokumentowane na mapach i częściach opisowych procesów. Za opracowanie celów operacyjnych dla poszczególnych Wydziałów odpowiedzialni są Dyrektorzy Wydziałów. W trakcie przeglądów systemu zarządzania Marszałek Województwa Śląskiego: po zapoznaniu się z raportem Pełnomocnika ds. SZJ, dokonuje oceny realizacji celów, zawartych w Polityce Jakości,weryfikuje i zatwierdza propozycje dotyczące doskonalenia obsługi klienta i systemu zarządzania. Wszelkie zmiany, mogące mieć wpływ na spójność systemu, są przeglądane i akceptowane przez Pełnomocnika ds. SZJ. Są one wprowadzane do Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z procesem PK/PP1 Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością", który zapewnia zachowanie integralności wszystkich dokumentów Systemu Zarządzania Jakością. 5.5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA Odpowiedzialność i uprawnienia. Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników są określone w zakresach czynności, indywidualnych upoważnieniach oraz w Regulaminie Organizacyjnym Przedstawiciel kierownictwa. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą powołał Pełnomocnika Marszałka do spraw systemu zarządzania jakością. (Pełnomocnik ds. SZJ). Pełnomocnik ds. SZJ jest upoważniony do: 1. podejmowania działań, związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie, 2. realizacji zadań wynikających z Księgi Zarządzania Procesem PK/PP1, 3. upowszechniania w Urzędzie świadomości dotyczącej wymagań klienta.

20 Strona 19/ Odpowiedzialność Kierownictwa Pełnomocnik ds. SZJ jest uprawniony do kontaktów z klientami i innymi stronami zainteresowanymi w sprawach dotyczących systemu. Pełnomocnik ds. SZJ posiada pełną znajomość wymagań i opinii klientów o pracy Urzędu, w oparciu o analizę skarg i wniosków oraz wyniki badań ankietowych zadowolenia klientów Komunikacja wewnętrzna. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu niezbędne jest określenie sposobu i zasad komunikowania się wewnątrz Urzędu oraz komunikowania się z klientem. Komunikacja wewnątrz Urzędu odbywa się zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez: - system spotkań i narad Marszałka, Zarządu Województwa z Dyrektorami Wydziałów, - wydawanie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, - podejmowanie uchwał przez Zarząd Województwa, - stosowanie poczty elektronicznej. Dyrektorzy Wydziałów prowadzą wewnętrzne spotkania z pracownikami dotyczące zmiany aktów prawnych i bieżących problemów w pracy wydziałów, a także działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje o sposobie funkcjonowania Urzędu oraz podjętych uchwałach są udostępnione w BIP-ie Urzędu. 5.6 PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA Postanowienia ogólne. W celu utrzymania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, Marszałek Województwa Śląskiego przeprowadza przegląd Systemu Zarządzania Jakością przynajmniej raz w roku, aby zapewnić jego przydatność, adekwatność i skuteczność. Przegląd odbywa się zgodnie z procedurą MW/PZ1.1 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością" Dane wejściowe do przeglądu. Raport na przegląd Systemu Zarządzania Jakością przygotowuje Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, na podstawie danych wejściowych: 1. wyników auditów, 2. informacji zwrotnej od klientów, 3. funkcjonowania procesów i zgodności świadczonych usług z wymaganiami, 4. status działań zapobiegawczych i korygujących, 5. działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów, 6. zmian i innych czynników, które mogą mieć wpływ na Urząd, takich jak warunki finansowe, społeczne lub środowiskowe i odpowiednie zmiany ustawowe i przepisów. 7. propozycji i zaleceń dotyczących doskonalenia systemu.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury. ZARZĄDZENIE NR 119.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic Kierownika Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY WÓJT ZASTĘPCA WÓJTA SEKRETARZ GMINY SK SKARBNIK GMINY SG. Referat Finansowy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY WÓJT ZASTĘPCA WÓJTA SEKRETARZ GMINY SK SKARBNIK GMINY SG. Referat Finansowy Załącznik nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY WÓJT W ZASTĘPCA WÓJTA WZ SEKRETARZ GMINY SK SKARBNIK GMINY SG Referat Finansowy F Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych SOO Referat Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU 1/10 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Łukasz Dłubacz Data: 20.12.2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r. (Zarządzenie BM Nr 0152-33/07 Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/11 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Marek Fryźlewicz Data: 27 marca 2009 r. Data: 30 marca 2009 r. Obowiązuje od: 14 kwietnia 2009 r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23 / 2005 Rektora Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 23 / 2005 Rektora Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr 23 / 2005 Rektora Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych Na podstawie: art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo