wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia"

Transkrypt

1 ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej (OC) (kradzież z włamaniem oraz rabunek dokonane lub usiłowane), (w związku z prowadzoną ą lub posiadaniem mienia; zakres ten można poszerzyć po opłaceniu dodatkowej składki na podstawie klauzul dodatkowych) Hestia S.A. Commercial Warta S.A. Union (dokładnie (bardzo szeroki zakres od ochrony) 2, bezskładkowa mienia od pożaru i ognia i innych zdarzeń odpowiedzialność innych zdarzeń losowych) ubezpieczyciela za straty losowych (bardzo powstałe w wyniku akcji szeroki zakres); ratowniczej, gaśniczej, także zwrot kosztów wyburzania, ratowania i odgruzowania, zabezpieczenia zanieczyszczania lub mienia; skażenia po wystąpieniu zdarzeń, przed którymi jest się ubezpieczonym (także zwrot kosztów ratowania i zabezpieczenia mienia); zakres podstawowy obejmujący OC deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej oraz zakres rozszerzony 3 z tytułu prowadzenia gospodarczej (możliwość zawarcia klauzul dodatkowych) 4 ; nowym rozwiązaniem są Wnioski Branżowe, które pomagają dostosować OC do 5 odpowiedzialności cywilnej deliktowej (liczne wyłączenia); poszerzenie zakresu za pomocą klauzul dodatkowych, m.in. OC pracodawcy, OC za produkt, OC SIGNAL IDUNA szeroki zakres, pakiet obejmuje wartości pieniężnych; koszty akcji ratowniczej zwracane w granicach łącznej sumy OC deliktowa, (możliwość rozszerzenia o OC kontraktową, OC za produkt lub wykonanie usługi, OC najemcy, OC pracodawcy) 1 podstawowe obejmuje szkody powstałe na skutek: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami oraz innymi, objętymi umową. m dodatkowym (za opłatą dodatkowej składki) można poszerzyć zakres na wypadek szkód powstałych w wyniku: huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych. 2 Ochrona przed: pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, huraganem, powodzią, spływem wód po zboczach, gradem, deszczem nawalnym, ciężarem śniegu, zalaniami z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, osuwaniem się ziemi, zapadaniem się ziemi, trzęsieniem ziemi, dymem lub sadzą, hukiem ponaddźwiękowym, uderzeniem pojazdu, a także upadkiem drzewa oraz przepięciami. 3 Zakres rozszerzony obejmuje: - OC pracodawcy, - OC za wózki widłowe, - OC za podwykonawców, - OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, - OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego, - OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego, - OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy kontroli, czyszczenia lub innych podobnych, - OC najemcy szkody w nieruchomościach, - OC najemcy szkody w rzeczach ruchomych, - OC za produkt, - OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem w Warcie, - OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu, - OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń ubezpieczającego,

2 potrzeb firmy 5 podwykonawców i inne. sprzętu elektronicznego NNW (wszelkie szkody materialne z wyjątkiem wyłączeń 6 ) dwa warianty (pełen czas ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczony czas ochrony ubezpieczeniowej) 7 (wszelkie szkody, np. w wyniku wadliwej obsługi); istnieją wyłączenia dostępny na promocyjnych warunkach pakiet grupowego NNW pracowników (dostępny wraz z pakietem Hestia Biznes) od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia, z wyjątkiem wyłączeń; (od szkód elektrycznych), rozszerzenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii ; jest to od szkód mechanicznych (awarii) oraz maszyn szkód elektrycznych obejmuje tylko maszyn szkód elektrycznych jest to maszyn szkód elektrycznych wywołanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego (od szkód elektrycznych) - OC za zanieczyszczenie środowiska, - OC za przeniesienie chorób zakaźnych - OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków, - OC za wypadki powstałe poza granicami RP. 4 Klauzule dodatkowe obejmują m.in.: OC pracodawcy, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC za szkody środowiskowe, OC z tytułu nienależycie wykonanego zobowiązania, OC najemcy, OC za produkt, OC za szkody w rzeczach, pojazdach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem, OC za szkody w środkach transportu (podczas prac ładunkowych). 5 Obecnie dostępne są wnioski branżowe dla następujących rodzajów : Hotele, Motele i Pensjonaty; Produkcja i Sprzedaż Odzieży; Wydawnictwa i Poligrafia; Branża Budowlana; Wspólnoty Mieszkaniowe. 6 PZU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez m.in.: wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz państwowych, akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy, trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado, działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, umyślne działanie lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, utratę zysku, dochodu itp., osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego działanie wirusa komputerowego. 7 Pełny czas ochrony ubezpieczeniowej - obejmuje odpowiedzialność za wypadki, jakie mogą się wydarzyć podczas pracy, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz w życiu prywatnym. Ograniczony czas ochrony ubezpieczeniowej - obejmuje odpowiedzialność za wypadki w pracy oraz w drodze do pracy i z pracy lub odpowiedzialność wyłącznie za wypadki w pracy.

3 szyb i innych przedmiotów od stłuczenia OC farmaceutów i aptek OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportoworekreacyjnym OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym Dewastacja (Wandalizm) Katastrofa budowlana Błąd użytkownika i szkody elektryczne 8 ( składka) opcja do ognia (obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów) stłuczenie lub pęknięcie przedmiotów szklanych (bezskładkowy zwrot kosztów montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej) (za dopłatą) OC zawodowej farmaceuty ( ) ( ) Utrata danych i oprogramowania Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia wcześniej środki obrotowe muszą być objęte m od pożaru i innych 8 nie obejmuje: a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, d) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, e) szyb w pojazdach i środkach transportowych.

4 zdarzeń losowych Mienie w transporcie dodatkowych kosztów Ochrona planowanego wyposażenia Szkody wywołane akcją terrorystyczną aptek i innych instytucji, które przyjmują dokumenty uprawniające do refundacji (recepty) przed stratami wynikłymi z ich utraty lub zniszczenia OC wspólnoty mieszkaniowej transport krajowy (cargo), mienie przewożone wszelkiego rodzaju środkami transportu na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej 9 przewozy mienia w transporcie na terenie RP, z wyłączeniem przewozów na odcinku krajowym, dokonywanych w ramach transportu międzynarodowego; obejmuje ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) (obejmuje koszty, które zostaną poniesione przez ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych transport krajowy (CARGO), wszelkie zdarzenia w czasie transportu po wykupieniu dodatkowego rozszerzenia za dopłatą (wyposażenie planowane do zakupu w okresie ) za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą gotówki i środków obrotowych podczas transportu ( dodatkowe) transport na terytorium państw UE, wartości pieniężne są ubezpieczone w transporcie na terytorium RP 9 nie obejmuje: środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów, danych zapisanych na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz danych zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, wzorów, modeli, prototypów, platyny, złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł i dzieł sztuki oraz przedmiotów mających szczególną wartość kolekcjonerską. Mienie to może być ubezpieczone na warunkach szczególnych.

5 autoryzowanych dealerów samochodowych Automatyczne pokrycie mienia Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji środków obrotowych w systemie sum zmiennych Klauzula maszyn i urządzeń przenośnych Szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników lub osób pozostających w stałym stosunku zlecenia, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność mienia od przepięcia powstałego w wyniku wyładowania atmosferycznego (zakres podstawowy i zakres rozszerzony) (na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel obejmie automatycznie ochroną mienie nowo nabyte lub mienie, którego wartość wzrosła w trakcie w wyniku dokonanych inwestycji (na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel obejmie ochroną nową lokalizację ubezpieczającego) i składka ( opłata) ( ) maszyny mogą być używane na terytorium RP

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Inteligo Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski S.A.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo