ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH"

Transkrypt

1 ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr inż. pożarnictwa Mariusz Tymoszewicz

2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 3 2. Ogólna charakterystyka obiektu 5 3. Podział obiektu na strefy pożarowe 6 4. Zastosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 7 5. Ogólny algorytm pracy urządzeń przeciwpożarowych Opis sterowań Wnioski i zalecenia 54

3 1. Uwagi wstępne Celem opracowania jest przedstawienie zasad pracy i współdziałania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w przypadku pożaru w poszczególnych strefach pożarowych budynku czego odzwierciedleniem jest matryca sterowań urządzeń i instalacji przeciwpożarowych dołączona do scenariusza jako załącznik. Na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów oraz nałożonych przez straż pożarną obowiązków w budynku jest szereg nieprawidłowości związanych z brakiem zapewnienia bezpiecznej ewakuacji. Nieprawidłowości te mogą stwarzać nawet zagrożenie życia ludzi ze względu na brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacji, braku oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przekroczonych dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych o 100 procent. Klapy które zostały nazwane klapami dymoszczelnymi są w rzeczywistości zamknięciami otworów kompensacyjnych do urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem w klatkach schodowych. Scenariusz pożarowy oraz matryca sterowań powstała w oparciu o rozporządzenia, dokumenty wykonawcze i powykonawcze instalacji oraz systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie. Dodatkowo były one konsultowane z szefem Zakładowej Służby Ratowniczej oraz wykonawcami tych instalacji i systemów. Podstawy opracowania: [1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 poz. 719). [2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U nr 121 poz. 1137). [3] Projekty budowlane inwestycji z warunkami ochrony przeciwpożarowej. [4] Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań zastępczych dotyczących: a) podziału gmachu Teatru Wielkiego na strefy pożarowe b) wydzielenia pożarowego klatek schodowych oraz ich oddymiania c) zastosowania instalacji sygnalizacji pożaru d) zastosowania kurtyn wodnych w rejonie dźwigów nr 13 i 14 Zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Romana Kaźmierczaka. [5] Ekspertyza Ocena istniejącego stanu zagrożenia oraz wytyczne poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru wraz z zastępczymi rozwiązaniami ze stycznia 1999 r. zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Janusza Woźniaka oraz rzeczoznawcę budowlanego ds. architektury mgr inż. Arch. Zdzisława Kułakowskiego. [6] Zarządzenie nr 12 Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowej Służby Ratowniczej Teatru Wielkiego Opery Narodowej z dnia r. zatwierdzone przez Waldemara Dąbrowskiego. [7] Dokumentacja powykonawcza Dźwiękowy System Ostrzegawczy Sieć Sygnalizacyjno Informacyjna Inspicjenta, Tom I V, Warszawa 2013 r. wykonana przez Tomasza Topolskiego. [8] Dokumentacja Powykonawcza System Sterowań i Monitorowań Urządzeń Instalacji 3

4 Realizowanych Przez System Sygnalizacji Pożaru Polon, Warszawa, Grudzień 2013 r. opracowana przez Mateusza Tomczyka, mgr inż. Marka Masalskiego, Andrzeja Dynka [9] Dokumentacja Wykonawcza Aktualizacja Projektu Technicznego Instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO dla Budynku Opery Narodowej w Warszawie, Kraków Maj 2010 r., wykonana przez Tomasza Topolskiego, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Adama Jeziorka w dn r. [10] Projekt wykonawczy Wykonanie Sterowań i Monitorowań Urządzeń i Instalacji Realizowanych przez System Sygnalizacji Pożaru dla Budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej zaprojektowany przez inż. Jerzego Kosińskiego, Warszawa Styczeń 2013 r. [11] Projekt wykonawczy Instalacje oddymiające klatek schodowych o numeracji 1,3,4,5,15,16,19,24,29,32,33,34,35 część elektryczna, Wrzesień 2003 r., zaprojektowana przez mgr inż. Adama Siwczuka, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Włodzimierza Sielińskiego. [12] Projekt wykonawczy Kurtyn Wodnych przy Dźwigach Towarowych w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej, część instalacyjna i elektryczna, Zielonka, Sierpień 2003 r., zaprojektowany przez inż. Włodzimierza Wiśniewskiego, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Wojciecha Golachowskiego w dn r. [13] Projekt wykonawczy Instalacja Sygnalizacji Pożarowej część instalacyjna, Październik 2003 r. Zaprojektowany przez mgr inż. Adama Siwczuka, uzgodniony w r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Włodzimierza Sielińskiego. [14] Projekt wykonawczy Podział Korytarzy w Bloku A i S zaprojektowany przez Rafała Stanisławczyka z dn r., uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Lesława Deca w dn r [15] Instrukcja Obsługi Hydroforni p.poż. w Teatrze Wielkim w Warszawie z dn r. zaprojektowana przez inż. W. Wiśniewskiego, zatwierdzona w dn r. przez inż. Andrzeja Jakubowskiego. [16] Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z 2012 r. opracowana przez Piotra Ruszkowskiego. 4

5 2. Ogólna charakterystyka obiektu Gmach Teatru Wielkiego Opery Narodowej zlokalizowany jest w Warszawie pomiędzy Pl. Teatralnym, Pl. Piłsudskiego, ul. Wierzbową, ul. Moliera. Obiekt został podzielony na bloki: - blok A administracji, dyrekcji, garderoby o powierzchni ok m 2 i kubaturze ok m 3 - blok R widownia, kuluary, szatnie, pracownie dekoratorskie, garderoby, sale prób artystycznych, pomieszczenia techniczne, scena Kameralna o powierzchni ok m 2 i kubaturze ok m 3 - blok S scena, magazyny, pomieszczenia techniczne, pracownie dekoratorskie, lokale użytkowe, biura, restauracje o powierzchni ok m 2 i kubaturze m 3 - Teatr Narodowy nie podlega opracowaniu Budynek jest obiektem wolnostojącym, w którym znajdują się pomieszczenia teatralne, administracyjno biurowe i magazynowe. Komunikacja na terenie obiektu odbywa się poprzez 36 klatek schodowych i 26 dźwigów osobowych oraz 7 dźwigów towarowych. W obiekcie znajdują się dwie widownie przy scenach. Na widowni sceny głównej znajduje się 1839 miejsc a na widowni sceny Kameralnej 250 miejsc. 5

6 3. Podział obiektu na strefy pożarowe W ekspertyzie [5] zaproponowano podział budynku na 59 stref pożarowych. Wcześniejszy podział budynku zakładał dwie strefy pożarowe: I pudło sceny S, oddzielone o pozostałej części budynku ścianami, kurtynami pożarowymi oraz drzwiami pożarowymi. II pozostała część obiektu; bloki A, R, S połączona korytarzami i klatkami schodowymi bez wydzieleń pożarowych. Zaproponowany w ekspertyzie [5] i zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego podział na strefy pożarowe Gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej zakłada wyznaczenie i wydzielenie 59 stref pożarowych. Szczegółowa charakterystyka pożarowa stref zawarta jest w tab ekspertyzy [5]. Z uwagi na fakt, iż strefy nie zostały całkowicie wydzielone, warunek podziału budynku na 59 odrębnych stref jest niespełniony. Władze Teatru Wielkiego Opery Narodowej dążą do przystosowania obiektu względem wymagań ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie [5] poprzez systematyczne wykonywanie prac poprawiających bezpieczeństwo budynku, należy podkreślić, że w ww. opracowaniu nie uwzględniono jednego z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego Teatru Wielkiego Opery Narodowej jakim jest Zakładowa Służba Ratownicza. Wiele niewykonanych robót budowlanych z zakresu omówionego w ww. opracowaniu będzie rekompensowane przez nadzorującą bezpieczeństwo w obiekcie, przez całą dobę, Zakładową Służbę Ratowniczą zwaną dalej ZSR. Służba ta dozoruje obiekt pod względem zapobiegania pożarom jak również reagowania i koordynacji działań ratowniczych w początkowej fazie pożaru. 6

7 4. Zastosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe Obiekt jest wyposażony w urządzenia i instalacje techniczne istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej: a) Instalacja sygnalizacji pożaru (SSP). b) Instalacja tryskaczowa c) Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) d) Instalacja zraszaczowa e) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu f) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne g) Instalacja systemu SSI h) Instalacja wentylacji mechanicznej. i) Instalacja klimatyzacji j) Instalacja wentylacji grawitacyjnej k) Kurtyny stalowe l) Kurtyny wodne m) Klapy dymowe n) Instalacja odgromowa o) Instalacja wodociągowa p) System kontroli dostępu Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) Systemem sygnalizacji pożaru objęty jest cały budynek. Centrala systemu znajduje się w pomieszczeniu ZSR. Na system składają się optyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Zainstalowane jest 8 central jako system sygnalizacji pożaru Polon Czas T1-60 s, T2-5min. W lożach na drugim i trzecim balkonie zastosowano czujki radiowe oraz w klubie znajdującym się w strefie ST-13. Sygnał alarmu II stopnia wysyłany jest do PSP. Instalacja tryskaczowa Instalacja składa się z 5 sekcji tryskaczowych. Wszystkie sekcje tryskaczy za wyjątkiem sekcji T2 to sekcje nawodnione. Sekcja T2 jest sekcją wypełnioną sprężonym powietrzem. Za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w przewodach tej sekcji odpowiedzialny jest zbiornik ciśnieniowy oraz sprężarka znajdujące się w hydroforni. Sygnał o zadziałaniu instalacji tryskaczowej uzyskiwany jest z przepływomierza następnie poprzez przekaźniki do elementu monitorującego, który połączony jest z SSP. Sygnał przekazywany jest do pomieszczenia ZSR do szafy sterowniczej TS1. Uruchomienie instalacji tryskaczowej nie uruchamia żadnego scenariusza pożarowego. Instalacja zraszaczowa Instalacja nie jest stale wypełniona wodą. Sieć zraszaczowa składa się z 9 sekcji: Z1A scena główna część lewa, Z1B scena główna części prawa, Z2A kieszeń lewa, Z2B kieszeń magazynu lewa, Z3A kieszeń prawa, Z3B kieszeń magazynu prawa, Z4 zascenie scena obrotowa, Z5 scena kameralna, Z6 magazyn prospektów. Uruchamiane są ręcznie z pomieszczenia zaworowni (możliwość uruchomienia wszystkich sekcji) lub zdalnie elektrycznie z szaf sterowniczych: TS1 (w pomieszczeniu ZSR) wszystkie sekcje, TS2 (wejście na scenę główną, strona lewa) wszystkie oprócz Z5, TS3 (wejście na scenę główną, strona prawa) wszystkie oprócz Z5, TS4 (poczekalnia przy wejściu na scenę kameralną) tylko sekcja Z5. Wydajność jednej sekcji zraszaczowej 7200 l/min. 7

8 Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) Dźwiękowy system ostrzegawczy projektowany był zgodnie z wytycznymi CNBOP. System DSO został podzielony na strefy, zgodne ze strefami pożarowymi zaproponowanymi w ekspertyzie [5] z uwzględnieniem zwiększenia ilości stref głośnikowych dla potrzeb systemu DSO oraz systemu rozgłoszeniowego zawartego w DSO. System zbudowany jest w oparciu o sześć szaf sterowniczych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu W budynku znajdują dwa równorzędne przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Sterowanie wyłączników znajduje się w pomieszczeniu ZSR oraz w portierni V od ul. Moliera. Na potrzeby zasilania urządzeń przeciwpożarowych w rozdzielni głównej znajduje się wydzielona rozdzielnica RG-poż zasilana sprzed głównych wyłączników prądu. Rozdzielnica RG-poż zasila hydrofornię przeciwpożarową. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Nie jest zapewnione oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Brak oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest jednym z elementów mających wpływ na pogorszenie warunków ewakuacji oraz na wystąpienie zagrożenia życia ludzi wskazanego w przepisach przeciwpożarowych. Instalacja systemu SSI System SSI służy do ogłaszania komunikatów związanych z przeznaczeniem obiektu to jest wystawianiem sztuk teatralno operowych. System ten będzie wykorzystywał głośniki systemu DSO do ogłaszania komunikatów. Instalacja wentylacji mechanicznej Instalacją wentylacji mechanicznej objęte jest 86 % obiektu. Kanały wentylacji mechanicznej przechodzą do sąsiednich stref pożarowych. Są to kanały nieposiadające odpowiedniej odporności ogniowej oraz nie posiadają klap odcinających. Instalacja klimatyzacji Instalacją klimatyzacji objęta jest scena główna wraz z widownią, salą prób orkiestry, recepcja, kuluary. Klapy przeciwpożarowe zainstalowane na przewodach wentylacyjnych instalacji klimatyzacji podzielono na: recepcja N1, widownia główna - N2/W2, scena główna - N3/W3, sala prób orkiestry - N4/W4, kuluary N5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej Obejmuje część administracyjną obiektu. Kurtyny stalowe Obiekt wyposażony jest w 6 kurtyn realizujących zadania ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Uruchamiane są ręcznie z poczekalni artystycznej od strony ul. Moliera. Mechanizm opuszczania opiera się o system przeciwwag. Kurtyny zastosowano głównie do wydzielenia i zabezpieczenia sceny głównej, która wydzielana jest za pomocą kurtyny: - nr 1 od strony widowni - nr 2 od strony kieszeni lewej - nr 3 od strony kieszeni prawej - nr 4 od strony kieszeni magazynu lewej - nr 5 od strony kieszeni magazynu prawej - nr 6 od strony zascenia. Kurtyny wodne Kurtyny wodne zasilane są z przyłączy instalacji - tryskaczowej sekcji T3 zlokalizowanej na kondygnacji -2 (kurtyny kondygnacja -2) - zraszaczowej na kondygnacji 1 (kurtyny kondygnacja 1) 8

9 - tryskaczowej sekcja T1 na kondygnacji 5 (kurtyny kondygnacja 5) - zraszaczowej na kondygnacji 7 (kurtyny kondygnacja 7) - zraszaczowej na kondygnacji 5 (kurtyny kondygnacja 9). Uruchamianie odbywa się poprzez zawory wzbudzające, którymi steruje się za pomocą przycisków ręcznego uruchamiania zaworu wzbudzającego. Zadaniem kurtyn jest wydzielenie szybów dźwigów towarowych nr 13, 14. Dla dźwigu nr 13 na kondygnacjach zainstalowane są zawory: Kondygnacja -2 zawór E-1/02 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji -2 uruchamiany przyciskiem PG-1/02 (lokalizacja przycisku kondygnacja -2) zawór E-1/04 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji 1 uruchamianym przyciskiem PG-1/04 (lokalizacja przycisku kondygnacja 1) Kondygnacja 5 zawór E-3/06 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 5 uruchamianym przyciskiem PG-3/06 (lokalizacja przycisku kondygnacja 5) zawór E-3/08 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 7 uruchamianym przyciskiem PG-3/08 (lokalizacja przycisku kondygnacja 7) zawór E-3/09 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 9 uruchamianym przyciskiem PG-3/09 (lokalizacja przycisku kondygnacja 9) Dla dźwigu nr 14 na kondygnacjach zainstalowane są zawory: Kondygnacja -2 zawór E-1/01 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji -2 uruchamianym przyciskiem PG-1/01 (lokalizacja przycisku kondygnacja -2) zawór E-1/03 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji 1 uruchamianym przyciskiem PG-1/03 (kondygnacja 1) Kondygnacja 5 zawór E-03/05 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 5 uruchamianym przyciskiem PG-3/05 (lokalizacja przycisku kondygnacja 5) Kondygnacja 7 zawór E-03/07 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 7 uruchamianym przyciskiem PG-3/07 (lokalizacja przycisku kondygnacja 7) Klapy dymowe Klapy dymowe służą do oddymiania klatek schodowych, szybów dźwigów, sceny kameralnej, sceny głównej oraz pustki nad holem głównym. Oddymianie klatek schodowych zostało zawarte w opracowaniu [11], gdzie zawarto szczegóły dotyczące przyjętych rozwiązań oraz urządzeń służących do oddymiania klatek nr 1,3,4,5,15,16,19,24,29, 32,33,34,35. Jako źródła świeżego powietrza wykorzystano klapy dymoszczelne (klapy na otworach kompensacyjnych), które otwierają się razem z klapami (oknami) oddymiającymi. Klatki 1,3,5,16 oddymiane są poprzez istniejące okna bądź drzwi balkonowe, klatki 1 i 5 mają wspólną klapę dymoszczelną. Klatki 4,15,19,24 oddymiane są poprzez samoczynną klapę Spp-1 lub Spp-2. Oddymiane są także klatki schodowe nr 6 i szyb dźwigu nr 7, nr 7 i szyb dźwigu nr 8, nr 8 i szyb dźwigu nr 11, nr 9 oraz szyb dźwigu nr 12,nr 21,22 nie objęte opracowaniem. Dodatkowo oddymiane są sceny kameralna oraz główna, a także pustka nad holem głównym na poziomie III balkonu. Instalacja odgromowa Wykonana jest w systemie otokowym z uziemieniem zwodami i zaciskami probierczymi. Instalacja hydrantów wewnętrznych W budynku znajduje się ok. 200 hydrantów wewnętrznych HP52. Zasilanych z pompowni ppoż. przez zestaw pomp pożarniczych System kontroli dostępu Dostęp do obiektu prowadzi przez biura przepustek, gdzie zainstalowane są bramki obrotowe z czytnikami przepustek, dodatkowo czytniki zainstalowane są na niektórych drzwiach wewnątrz obiektu. 9

10 Pompownia ppoż. i zbiorniki wody do zewnętrznego gaszenia W hydroforni przeciwpożarowej umiejscowione są zestawy pomp służących do zasilania instalacji stałych urządzeń gaśniczych, szafa sterownicza do tych zestawów oraz szafa monitorująca poziom wody w przeciwpożarowym zbiorniku wody zlokalizowanym pod ul. Wierzbową. Pompy w pompowni ppoż. są monitorowane za pomocą dwóch modułów EWK, które poprzez zestaw przekaźników zbierają sygnały z szaf sterujących. Poziom wody w zbiorniku ppoż. monitorowany jest dodatkowym modułem EWK, który poprzez przekaźnik zbiera sygnał z szafy sterowniczej a ta z sondy poziomu wody. Wszystkie sygnały są wysyłane do centrali TS1 znajdującej się w pomieszczeniu ZSR. 10

11 5. Ogólny algorytm pracy urządzeń przeciwpożarowych Źródłem informacji o pożarze są: a) automatyczne czujki pożaru instalacji SSP, b) stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe są informacją o pożarze c) czujki zamontowane w klatkach schodowych, d) ręczne ostrzegacze pożaru instalacji SSP, Przyjęty sposób alarmowania: Zadziałanie czujki pożarowej rozpoczyna alarm 1 stopnia, który ogłoszony jest na jednej z central podrzędnych (centrale 2-8) oraz na centrali Master (Centrala 1, w pomieszczeniu ZSR). Służba ratownicza bądź pracownik ochrony mają czas T1 = 60s na przyjęcie zgłoszenia poprzez zatwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na centrali. Następnie w trakcie czasu T2 = 5min służba ratownicza musi sprawdzić zgłoszenie. W przypadku potwierdzenia wystąpienia pożaru przez służbę ratowniczą centrale wchodzą w stan alarmowania 2go stopnia, który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Aby potwierdzić wystąpienie pożaru należy uruchomić najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy. Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego wywołuje od razu alarm drugiego stopnia. Zadziałanie czujki samoczynnych urządzeń oddymiających w klatkach schodowych powoduje przejście central w stan alarmu 2go stopnia. Każdy alarm pożarowy 2go stopnia jest transmitowany do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. 11

12 6. Opis sterowań Poniżej podano zestawienie sterowań realizowanych po wykryciu pożaru w poszczególnych strefach pożarowych ST. ST1 1 Magazyn dekoracji kondygnacja -2,-1, uruchomienie kurtyn wodnych przy dźwigach towarowych 13,14 oraz zestawu pompowego w pompowni przeciwpożarowej ręcznie przez ZSR, uruchomienie klap dymowych na klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14, ST - 1a,1b,1d,2,3,5,16,17,18a,18b oraz klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14,15 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych (otwory kompensacyjne) na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST - 1a,1b,1d,2,3,5, 16,17,18a,18b. zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D21 jako wydzielenia strefy ST-1 Wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,11,12,13,14,15,16,17,19,20 na kondygnację 0 lub -1, otwarcie drzwi i pozostawienie ich w tej pozycji wyłączenie lub otwarcie bramek obrotowych przy wyjściach ewakuacyjnych ST 1a magazyn prospektów kondygnacja -2,-1,0,1,2,3 uruchomienie instalacji zraszaczowej sekcja Z6 oraz zestawu pompowego w pompowni przeciwpożarowej ręcznie przez ZSR uruchomienie klap dymowych w klatkach nr 8,9,10,11,13,14 otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz dwóch klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) ST 1,1c,1d,5,16,17,18, 18b,19,23,26,28,30 oraz w klatkach nr 5,8,9,10,11,13,14,15 12

13 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,1c,1d,5,16,17,18,18b,19,23,26,28,30 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D1,D2,D3 znajdujących się w strefie ST-23 na kondygnacji 1 [14] zamknięcie drzwi D13,D14 znajdujących się w strefie ST-1c na kondygnacji 2 [14] zamknięcie drzwi D11,D12 znajdujących się w strefie ST-1c na kondygnacji 3 [14] wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 1b wentylatornia S-II-48 kondygnacje-2,-1 uruchomienie klap dymowych w klatkach nr 8,9,10,13,14 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) ST 1, 17,18a oraz w klatkach nr 8,9,10,13,14,15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1, 17,18a zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 wjazd lub zjazd dźwigów nr 11,12,13,14,19,20 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 1c pagart kondygnacje 0,1,2,3 13

14 uruchomienie klap dymowych w klatkach 8,9,10,11,12,13,14 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) ST 1a,16, 17,18,21,23,26,27,28,31 oraz klatkach schodowych nr 5,8,9,10,11,12,13,14,15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1a,16, 17,18,21,23,26,27,28,31, zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D1,D2,D3 znajdujących się w strefie ST-23 na kondygnacji 1 [14] zamknięcie drzwi D13,D14 znajdujących się w strefie ST-1c na kondygnacji 2 [14] zamknięcie drzwi D5,D6,D7 znajdujących się w strefie ST-31 na kondygnacji 4 [14] zamknięcie drzwi D13,D40,D12 jako wydzielenia strefy ST-1c wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,11,12,13,14,17,18,19,20 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 1d wentylatornia S-II-26 kondygnacja -2 uruchomienie klap dymowych w klatkach 8,9,10,13,14 ST 1,1a, 18b oraz w klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,1a, 18b zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 wjazd lub zjazd dźwigów nr 11,12,13,14,17 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji 14

15 wyłączenie kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych ze wszystkich pomieszczeń wyłączenie zasilania elektrycznego budynku (ręcznie na polecenie kierującego akcją gaśniczą ST 2 scena, podscenie, strop techniczny kondygnacja -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 wyłącznie klimatyzacji uruchomienie instalacji zraszaczowej sekcje Z1A, Z1B ręcznie przez ZSR uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7,8,9,10,13,14,17,18,23, 27,28, 30,31, 36, otwarcie 3 okien, połowy drzwi na 5 kondygnacji oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 1) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz okna nad drzwiami na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 3) Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz otwarcie okna na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 16) uruchomienie wentylatora W19 oraz trzech podwójnych okien nad drzwiami na parterze poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 19) uruchomienie wentylatora W24 oraz otwarcie czterech okien na parterze poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 24) otwarcie okna na 9 kondygnacji poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 32) otwarcie okna na 9 kondygnacji poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 35) ST 1,3,5,7,11, 11a,11b,12,16,18,19,20,21,22,24,30,32,33,35,35a,37,39 oraz w klatkach schodowych nr 1,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,27,28,30,31,31,35,36, zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,3,5,7,11, 11a,11b,12,16,18,19,20,21,22,24,30,32,33,35,35a,37,39 zamknięcie drzwi D65A,D01B,D01A,DR-I-01,DA-I-02,D01,D02,D05,D04,D03,D0.2,D76A, D76B,D04A,D04,A-102,D04A,D63A,D71A,S-201B,A-301A,S-301B,D05A,D70A,D07,A- 515A,A-501 znajdujących się w pionie klatki nr 1 zamknięcie drzwi D20,D25A,D26,D22,D16,D21,D32B znajdujących się w pionie klatki nr 3 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D32,D33,D42,D49,S53,D43,D62 znajdujących się w pionie klatki nr 16 15

16 zamknięcie drzwi D47,D44,D42 znajdujących się w pionie klatki nr 17 zamknięcie drzwi D79,D06A,D24A,D24B,D37,D59 znajdujących się w pionie klatki nr 19 zamknięcie drzwi D27A,D17A,D17B,D25,D34,D39A znajdujących się w pionie klatki nr 24 zamknięcie drzwi D06,D07 znajdujących się w pionie klatki nr 28 zamknięcie drzwi D71A,D43,D10 znajdujących się w pionie klatki nr 32 zamknięcie drzwi D32C,D19,D07 znajdujących się w pionie klatki nr 35 zamknięcie drzwi D8 znajdujących się w strefie ST-33 na kondygnacji 4 [14] zamknięcie drzwi R-102,D31 jako wydzielenia strefy ST-2 Zamknięcie kurtyn stalowych przez ZSR kurtyny nr 1,2,3,4,5,6 wjazd lub zjazd dźwigów nr 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33, na kondygnację 0, otwarcie wyłączenie systemów nagłośnieniowych sceny ST 3 siłownia hydrauliczna kondygnacja -2,-1,0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7,8,9,10,13,14, 17,28 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz otwarcie okna na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 16) ST 1,2,3a,7,12, 16,21,22 oraz w klatkach schodowych nr 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,28 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,2,3a,7,12, 16,21,22 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D32,D33,D42,D49,S53,D43,D62 znajdujących się w pionie klatki nr 16 zamknięcie drzwi D47,D44,D42 znajdujących się w pionie klatki nr 17 zamknięcie drzwi D06,D07 znajdujących się w pionie klatki nr 28 wjazd lub zjazd dźwigów nr 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21 na kondygnację 0, otwarcie zamknięcie kurtyn stalowych przez ZSR kurtyny nr 3,5 16

17 wyłączenie zasilania elektrycznego budynku (ręcznie na polecenie kierującego akcją ST 3a centrala ppoż.(pomieszczenia ZSR) kondygnacja 0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 8,9,10,13,14,16 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) ST 3,12,16,22,23 oraz w klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14,15,16 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 3,12,16,22,23 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D32,D33,D42,D49,S53,D43,D62 znajdujących się w pionie klatki nr 16 zamknięcie drzwi D47B jako wydzielenia strefy ST-3a wjazd lub zjazd dźwigów nr 11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 na kondygnację 0, otwarcie wyłączenie zasilania elektrycznego budynku (ręcznie na polecenie KDRa). ST 4 hydrofornia kondygnacja -2 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) ST 1 oraz w klatkach schodowych nr 15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST 1 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 17

18 ST 5 rozdzielnia elektryczna kondygnacja -2,-1,0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7,8,9,10,13,14 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) ST 1,1a,2,5a,6,7,8,9,12,15a,16,19,20,23 oraz w klatkach schodowych nr 5,6,7,8,9,10,13,14,15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST 1,1a,2,5a,6,7,8,9,12,15a,16,19,20,23 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D21 jako wydzielenia strefy ST-5 zamknięcie kurtyn stalowych nr 2,4 przez ZSR wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23 na kondygnację 0, otwarcie ST 5a portiernia nr V kondygnacja 0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 2,6 otwarcie 3 okien, połowy drzwi na 5 kondygnacji oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 1) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz okna nad drzwiami na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 3) Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) 18

19 ST 5,15a,23 oraz w klatkach schodowych nr 1,2,3,5,6 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 5,15a,23 zamknięcie drzwi D65A,D01B,D01A,DR-I-01,DA-I-02,D01,D02,D05,D04,D03,D0.2,D76A, D76B,D04A,D04,A-102,D04A,D63A,D71A,S-201B,A-301A,S-301B,D05A,D70A,D07,A- 515A,A-501 znajdujących się w pionie klatki nr 1 zamknięcie drzwi D20,D25A,D26,D22,D16,D21,D32B znajdujących się w pionie klatki nr 3 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D0.1 jako wydzielenia strefy ST-5a wjazd lub zjazd dźwigów nr 1,2,3,4,6,7 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 6 akumulatornia kondygnacja - 2 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) ST 5,8, oraz w klatkach schodowych nr 5,6 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 5,8, zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D21 jako wydzielenia strefy ST-6 wjazd lub zjazd dźwigu nr 7 na kondygnację 0, otwarcie ST 7 przestrzeń instalacyjna kondygnacja - 2 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) 19

20 ST 2,3,5,8,12 oraz w klatkach schodowych nr 5,6,7 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 2,3,5,8,12 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 wjazd lub zjazd dźwigów nr 7,8,9,10 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 8 klimatyzacja, przestrzeń instalacyjna kondygnacja -2 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) ST 5,6,7,9,10a,15a oraz w klatkach schodowych nr 5 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST 5,6,7,9,10a,15a zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D01B jako wydzielenia strefy ST-8 ST 9 garderoby kondygnacja -1 uruchomienie klap dymowych w klatkach 2,17,20,21,22,26,28 otwarcie 3 okien, połowy drzwi na 5 kondygnacji oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 1) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz okna nad drzwiami na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 3) uruchomienie wentylatora W4 oraz otwarcie dwóch okien na parterze poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 4) Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 20

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY AK/ZP/B/241/1/11 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo