ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH"

Transkrypt

1 ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr inż. pożarnictwa Mariusz Tymoszewicz

2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 3 2. Ogólna charakterystyka obiektu 5 3. Podział obiektu na strefy pożarowe 6 4. Zastosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 7 5. Ogólny algorytm pracy urządzeń przeciwpożarowych Opis sterowań Wnioski i zalecenia 54

3 1. Uwagi wstępne Celem opracowania jest przedstawienie zasad pracy i współdziałania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w przypadku pożaru w poszczególnych strefach pożarowych budynku czego odzwierciedleniem jest matryca sterowań urządzeń i instalacji przeciwpożarowych dołączona do scenariusza jako załącznik. Na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów oraz nałożonych przez straż pożarną obowiązków w budynku jest szereg nieprawidłowości związanych z brakiem zapewnienia bezpiecznej ewakuacji. Nieprawidłowości te mogą stwarzać nawet zagrożenie życia ludzi ze względu na brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacji, braku oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przekroczonych dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych o 100 procent. Klapy które zostały nazwane klapami dymoszczelnymi są w rzeczywistości zamknięciami otworów kompensacyjnych do urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem w klatkach schodowych. Scenariusz pożarowy oraz matryca sterowań powstała w oparciu o rozporządzenia, dokumenty wykonawcze i powykonawcze instalacji oraz systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie. Dodatkowo były one konsultowane z szefem Zakładowej Służby Ratowniczej oraz wykonawcami tych instalacji i systemów. Podstawy opracowania: [1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 poz. 719). [2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U nr 121 poz. 1137). [3] Projekty budowlane inwestycji z warunkami ochrony przeciwpożarowej. [4] Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań zastępczych dotyczących: a) podziału gmachu Teatru Wielkiego na strefy pożarowe b) wydzielenia pożarowego klatek schodowych oraz ich oddymiania c) zastosowania instalacji sygnalizacji pożaru d) zastosowania kurtyn wodnych w rejonie dźwigów nr 13 i 14 Zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Romana Kaźmierczaka. [5] Ekspertyza Ocena istniejącego stanu zagrożenia oraz wytyczne poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru wraz z zastępczymi rozwiązaniami ze stycznia 1999 r. zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Janusza Woźniaka oraz rzeczoznawcę budowlanego ds. architektury mgr inż. Arch. Zdzisława Kułakowskiego. [6] Zarządzenie nr 12 Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowej Służby Ratowniczej Teatru Wielkiego Opery Narodowej z dnia r. zatwierdzone przez Waldemara Dąbrowskiego. [7] Dokumentacja powykonawcza Dźwiękowy System Ostrzegawczy Sieć Sygnalizacyjno Informacyjna Inspicjenta, Tom I V, Warszawa 2013 r. wykonana przez Tomasza Topolskiego. [8] Dokumentacja Powykonawcza System Sterowań i Monitorowań Urządzeń Instalacji 3

4 Realizowanych Przez System Sygnalizacji Pożaru Polon, Warszawa, Grudzień 2013 r. opracowana przez Mateusza Tomczyka, mgr inż. Marka Masalskiego, Andrzeja Dynka [9] Dokumentacja Wykonawcza Aktualizacja Projektu Technicznego Instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO dla Budynku Opery Narodowej w Warszawie, Kraków Maj 2010 r., wykonana przez Tomasza Topolskiego, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Adama Jeziorka w dn r. [10] Projekt wykonawczy Wykonanie Sterowań i Monitorowań Urządzeń i Instalacji Realizowanych przez System Sygnalizacji Pożaru dla Budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej zaprojektowany przez inż. Jerzego Kosińskiego, Warszawa Styczeń 2013 r. [11] Projekt wykonawczy Instalacje oddymiające klatek schodowych o numeracji 1,3,4,5,15,16,19,24,29,32,33,34,35 część elektryczna, Wrzesień 2003 r., zaprojektowana przez mgr inż. Adama Siwczuka, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Włodzimierza Sielińskiego. [12] Projekt wykonawczy Kurtyn Wodnych przy Dźwigach Towarowych w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej, część instalacyjna i elektryczna, Zielonka, Sierpień 2003 r., zaprojektowany przez inż. Włodzimierza Wiśniewskiego, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Wojciecha Golachowskiego w dn r. [13] Projekt wykonawczy Instalacja Sygnalizacji Pożarowej część instalacyjna, Październik 2003 r. Zaprojektowany przez mgr inż. Adama Siwczuka, uzgodniony w r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Włodzimierza Sielińskiego. [14] Projekt wykonawczy Podział Korytarzy w Bloku A i S zaprojektowany przez Rafała Stanisławczyka z dn r., uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Lesława Deca w dn r [15] Instrukcja Obsługi Hydroforni p.poż. w Teatrze Wielkim w Warszawie z dn r. zaprojektowana przez inż. W. Wiśniewskiego, zatwierdzona w dn r. przez inż. Andrzeja Jakubowskiego. [16] Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z 2012 r. opracowana przez Piotra Ruszkowskiego. 4

5 2. Ogólna charakterystyka obiektu Gmach Teatru Wielkiego Opery Narodowej zlokalizowany jest w Warszawie pomiędzy Pl. Teatralnym, Pl. Piłsudskiego, ul. Wierzbową, ul. Moliera. Obiekt został podzielony na bloki: - blok A administracji, dyrekcji, garderoby o powierzchni ok m 2 i kubaturze ok m 3 - blok R widownia, kuluary, szatnie, pracownie dekoratorskie, garderoby, sale prób artystycznych, pomieszczenia techniczne, scena Kameralna o powierzchni ok m 2 i kubaturze ok m 3 - blok S scena, magazyny, pomieszczenia techniczne, pracownie dekoratorskie, lokale użytkowe, biura, restauracje o powierzchni ok m 2 i kubaturze m 3 - Teatr Narodowy nie podlega opracowaniu Budynek jest obiektem wolnostojącym, w którym znajdują się pomieszczenia teatralne, administracyjno biurowe i magazynowe. Komunikacja na terenie obiektu odbywa się poprzez 36 klatek schodowych i 26 dźwigów osobowych oraz 7 dźwigów towarowych. W obiekcie znajdują się dwie widownie przy scenach. Na widowni sceny głównej znajduje się 1839 miejsc a na widowni sceny Kameralnej 250 miejsc. 5

6 3. Podział obiektu na strefy pożarowe W ekspertyzie [5] zaproponowano podział budynku na 59 stref pożarowych. Wcześniejszy podział budynku zakładał dwie strefy pożarowe: I pudło sceny S, oddzielone o pozostałej części budynku ścianami, kurtynami pożarowymi oraz drzwiami pożarowymi. II pozostała część obiektu; bloki A, R, S połączona korytarzami i klatkami schodowymi bez wydzieleń pożarowych. Zaproponowany w ekspertyzie [5] i zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego podział na strefy pożarowe Gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej zakłada wyznaczenie i wydzielenie 59 stref pożarowych. Szczegółowa charakterystyka pożarowa stref zawarta jest w tab ekspertyzy [5]. Z uwagi na fakt, iż strefy nie zostały całkowicie wydzielone, warunek podziału budynku na 59 odrębnych stref jest niespełniony. Władze Teatru Wielkiego Opery Narodowej dążą do przystosowania obiektu względem wymagań ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie [5] poprzez systematyczne wykonywanie prac poprawiających bezpieczeństwo budynku, należy podkreślić, że w ww. opracowaniu nie uwzględniono jednego z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego Teatru Wielkiego Opery Narodowej jakim jest Zakładowa Służba Ratownicza. Wiele niewykonanych robót budowlanych z zakresu omówionego w ww. opracowaniu będzie rekompensowane przez nadzorującą bezpieczeństwo w obiekcie, przez całą dobę, Zakładową Służbę Ratowniczą zwaną dalej ZSR. Służba ta dozoruje obiekt pod względem zapobiegania pożarom jak również reagowania i koordynacji działań ratowniczych w początkowej fazie pożaru. 6

7 4. Zastosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe Obiekt jest wyposażony w urządzenia i instalacje techniczne istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej: a) Instalacja sygnalizacji pożaru (SSP). b) Instalacja tryskaczowa c) Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) d) Instalacja zraszaczowa e) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu f) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne g) Instalacja systemu SSI h) Instalacja wentylacji mechanicznej. i) Instalacja klimatyzacji j) Instalacja wentylacji grawitacyjnej k) Kurtyny stalowe l) Kurtyny wodne m) Klapy dymowe n) Instalacja odgromowa o) Instalacja wodociągowa p) System kontroli dostępu Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) Systemem sygnalizacji pożaru objęty jest cały budynek. Centrala systemu znajduje się w pomieszczeniu ZSR. Na system składają się optyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Zainstalowane jest 8 central jako system sygnalizacji pożaru Polon Czas T1-60 s, T2-5min. W lożach na drugim i trzecim balkonie zastosowano czujki radiowe oraz w klubie znajdującym się w strefie ST-13. Sygnał alarmu II stopnia wysyłany jest do PSP. Instalacja tryskaczowa Instalacja składa się z 5 sekcji tryskaczowych. Wszystkie sekcje tryskaczy za wyjątkiem sekcji T2 to sekcje nawodnione. Sekcja T2 jest sekcją wypełnioną sprężonym powietrzem. Za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w przewodach tej sekcji odpowiedzialny jest zbiornik ciśnieniowy oraz sprężarka znajdujące się w hydroforni. Sygnał o zadziałaniu instalacji tryskaczowej uzyskiwany jest z przepływomierza następnie poprzez przekaźniki do elementu monitorującego, który połączony jest z SSP. Sygnał przekazywany jest do pomieszczenia ZSR do szafy sterowniczej TS1. Uruchomienie instalacji tryskaczowej nie uruchamia żadnego scenariusza pożarowego. Instalacja zraszaczowa Instalacja nie jest stale wypełniona wodą. Sieć zraszaczowa składa się z 9 sekcji: Z1A scena główna część lewa, Z1B scena główna części prawa, Z2A kieszeń lewa, Z2B kieszeń magazynu lewa, Z3A kieszeń prawa, Z3B kieszeń magazynu prawa, Z4 zascenie scena obrotowa, Z5 scena kameralna, Z6 magazyn prospektów. Uruchamiane są ręcznie z pomieszczenia zaworowni (możliwość uruchomienia wszystkich sekcji) lub zdalnie elektrycznie z szaf sterowniczych: TS1 (w pomieszczeniu ZSR) wszystkie sekcje, TS2 (wejście na scenę główną, strona lewa) wszystkie oprócz Z5, TS3 (wejście na scenę główną, strona prawa) wszystkie oprócz Z5, TS4 (poczekalnia przy wejściu na scenę kameralną) tylko sekcja Z5. Wydajność jednej sekcji zraszaczowej 7200 l/min. 7

8 Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) Dźwiękowy system ostrzegawczy projektowany był zgodnie z wytycznymi CNBOP. System DSO został podzielony na strefy, zgodne ze strefami pożarowymi zaproponowanymi w ekspertyzie [5] z uwzględnieniem zwiększenia ilości stref głośnikowych dla potrzeb systemu DSO oraz systemu rozgłoszeniowego zawartego w DSO. System zbudowany jest w oparciu o sześć szaf sterowniczych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu W budynku znajdują dwa równorzędne przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Sterowanie wyłączników znajduje się w pomieszczeniu ZSR oraz w portierni V od ul. Moliera. Na potrzeby zasilania urządzeń przeciwpożarowych w rozdzielni głównej znajduje się wydzielona rozdzielnica RG-poż zasilana sprzed głównych wyłączników prądu. Rozdzielnica RG-poż zasila hydrofornię przeciwpożarową. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Nie jest zapewnione oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Brak oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest jednym z elementów mających wpływ na pogorszenie warunków ewakuacji oraz na wystąpienie zagrożenia życia ludzi wskazanego w przepisach przeciwpożarowych. Instalacja systemu SSI System SSI służy do ogłaszania komunikatów związanych z przeznaczeniem obiektu to jest wystawianiem sztuk teatralno operowych. System ten będzie wykorzystywał głośniki systemu DSO do ogłaszania komunikatów. Instalacja wentylacji mechanicznej Instalacją wentylacji mechanicznej objęte jest 86 % obiektu. Kanały wentylacji mechanicznej przechodzą do sąsiednich stref pożarowych. Są to kanały nieposiadające odpowiedniej odporności ogniowej oraz nie posiadają klap odcinających. Instalacja klimatyzacji Instalacją klimatyzacji objęta jest scena główna wraz z widownią, salą prób orkiestry, recepcja, kuluary. Klapy przeciwpożarowe zainstalowane na przewodach wentylacyjnych instalacji klimatyzacji podzielono na: recepcja N1, widownia główna - N2/W2, scena główna - N3/W3, sala prób orkiestry - N4/W4, kuluary N5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej Obejmuje część administracyjną obiektu. Kurtyny stalowe Obiekt wyposażony jest w 6 kurtyn realizujących zadania ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Uruchamiane są ręcznie z poczekalni artystycznej od strony ul. Moliera. Mechanizm opuszczania opiera się o system przeciwwag. Kurtyny zastosowano głównie do wydzielenia i zabezpieczenia sceny głównej, która wydzielana jest za pomocą kurtyny: - nr 1 od strony widowni - nr 2 od strony kieszeni lewej - nr 3 od strony kieszeni prawej - nr 4 od strony kieszeni magazynu lewej - nr 5 od strony kieszeni magazynu prawej - nr 6 od strony zascenia. Kurtyny wodne Kurtyny wodne zasilane są z przyłączy instalacji - tryskaczowej sekcji T3 zlokalizowanej na kondygnacji -2 (kurtyny kondygnacja -2) - zraszaczowej na kondygnacji 1 (kurtyny kondygnacja 1) 8

9 - tryskaczowej sekcja T1 na kondygnacji 5 (kurtyny kondygnacja 5) - zraszaczowej na kondygnacji 7 (kurtyny kondygnacja 7) - zraszaczowej na kondygnacji 5 (kurtyny kondygnacja 9). Uruchamianie odbywa się poprzez zawory wzbudzające, którymi steruje się za pomocą przycisków ręcznego uruchamiania zaworu wzbudzającego. Zadaniem kurtyn jest wydzielenie szybów dźwigów towarowych nr 13, 14. Dla dźwigu nr 13 na kondygnacjach zainstalowane są zawory: Kondygnacja -2 zawór E-1/02 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji -2 uruchamiany przyciskiem PG-1/02 (lokalizacja przycisku kondygnacja -2) zawór E-1/04 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji 1 uruchamianym przyciskiem PG-1/04 (lokalizacja przycisku kondygnacja 1) Kondygnacja 5 zawór E-3/06 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 5 uruchamianym przyciskiem PG-3/06 (lokalizacja przycisku kondygnacja 5) zawór E-3/08 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 7 uruchamianym przyciskiem PG-3/08 (lokalizacja przycisku kondygnacja 7) zawór E-3/09 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 9 uruchamianym przyciskiem PG-3/09 (lokalizacja przycisku kondygnacja 9) Dla dźwigu nr 14 na kondygnacjach zainstalowane są zawory: Kondygnacja -2 zawór E-1/01 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji -2 uruchamianym przyciskiem PG-1/01 (lokalizacja przycisku kondygnacja -2) zawór E-1/03 dla dwóch kurtyn wodnych na kondygnacji 1 uruchamianym przyciskiem PG-1/03 (kondygnacja 1) Kondygnacja 5 zawór E-03/05 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 5 uruchamianym przyciskiem PG-3/05 (lokalizacja przycisku kondygnacja 5) Kondygnacja 7 zawór E-03/07 dla kurtyny zlokalizowanej na kondygnacji 7 uruchamianym przyciskiem PG-3/07 (lokalizacja przycisku kondygnacja 7) Klapy dymowe Klapy dymowe służą do oddymiania klatek schodowych, szybów dźwigów, sceny kameralnej, sceny głównej oraz pustki nad holem głównym. Oddymianie klatek schodowych zostało zawarte w opracowaniu [11], gdzie zawarto szczegóły dotyczące przyjętych rozwiązań oraz urządzeń służących do oddymiania klatek nr 1,3,4,5,15,16,19,24,29, 32,33,34,35. Jako źródła świeżego powietrza wykorzystano klapy dymoszczelne (klapy na otworach kompensacyjnych), które otwierają się razem z klapami (oknami) oddymiającymi. Klatki 1,3,5,16 oddymiane są poprzez istniejące okna bądź drzwi balkonowe, klatki 1 i 5 mają wspólną klapę dymoszczelną. Klatki 4,15,19,24 oddymiane są poprzez samoczynną klapę Spp-1 lub Spp-2. Oddymiane są także klatki schodowe nr 6 i szyb dźwigu nr 7, nr 7 i szyb dźwigu nr 8, nr 8 i szyb dźwigu nr 11, nr 9 oraz szyb dźwigu nr 12,nr 21,22 nie objęte opracowaniem. Dodatkowo oddymiane są sceny kameralna oraz główna, a także pustka nad holem głównym na poziomie III balkonu. Instalacja odgromowa Wykonana jest w systemie otokowym z uziemieniem zwodami i zaciskami probierczymi. Instalacja hydrantów wewnętrznych W budynku znajduje się ok. 200 hydrantów wewnętrznych HP52. Zasilanych z pompowni ppoż. przez zestaw pomp pożarniczych System kontroli dostępu Dostęp do obiektu prowadzi przez biura przepustek, gdzie zainstalowane są bramki obrotowe z czytnikami przepustek, dodatkowo czytniki zainstalowane są na niektórych drzwiach wewnątrz obiektu. 9

10 Pompownia ppoż. i zbiorniki wody do zewnętrznego gaszenia W hydroforni przeciwpożarowej umiejscowione są zestawy pomp służących do zasilania instalacji stałych urządzeń gaśniczych, szafa sterownicza do tych zestawów oraz szafa monitorująca poziom wody w przeciwpożarowym zbiorniku wody zlokalizowanym pod ul. Wierzbową. Pompy w pompowni ppoż. są monitorowane za pomocą dwóch modułów EWK, które poprzez zestaw przekaźników zbierają sygnały z szaf sterujących. Poziom wody w zbiorniku ppoż. monitorowany jest dodatkowym modułem EWK, który poprzez przekaźnik zbiera sygnał z szafy sterowniczej a ta z sondy poziomu wody. Wszystkie sygnały są wysyłane do centrali TS1 znajdującej się w pomieszczeniu ZSR. 10

11 5. Ogólny algorytm pracy urządzeń przeciwpożarowych Źródłem informacji o pożarze są: a) automatyczne czujki pożaru instalacji SSP, b) stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe są informacją o pożarze c) czujki zamontowane w klatkach schodowych, d) ręczne ostrzegacze pożaru instalacji SSP, Przyjęty sposób alarmowania: Zadziałanie czujki pożarowej rozpoczyna alarm 1 stopnia, który ogłoszony jest na jednej z central podrzędnych (centrale 2-8) oraz na centrali Master (Centrala 1, w pomieszczeniu ZSR). Służba ratownicza bądź pracownik ochrony mają czas T1 = 60s na przyjęcie zgłoszenia poprzez zatwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na centrali. Następnie w trakcie czasu T2 = 5min służba ratownicza musi sprawdzić zgłoszenie. W przypadku potwierdzenia wystąpienia pożaru przez służbę ratowniczą centrale wchodzą w stan alarmowania 2go stopnia, który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Aby potwierdzić wystąpienie pożaru należy uruchomić najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy. Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego wywołuje od razu alarm drugiego stopnia. Zadziałanie czujki samoczynnych urządzeń oddymiających w klatkach schodowych powoduje przejście central w stan alarmu 2go stopnia. Każdy alarm pożarowy 2go stopnia jest transmitowany do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. 11

12 6. Opis sterowań Poniżej podano zestawienie sterowań realizowanych po wykryciu pożaru w poszczególnych strefach pożarowych ST. ST1 1 Magazyn dekoracji kondygnacja -2,-1, uruchomienie kurtyn wodnych przy dźwigach towarowych 13,14 oraz zestawu pompowego w pompowni przeciwpożarowej ręcznie przez ZSR, uruchomienie klap dymowych na klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14, ST - 1a,1b,1d,2,3,5,16,17,18a,18b oraz klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14,15 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych (otwory kompensacyjne) na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST - 1a,1b,1d,2,3,5, 16,17,18a,18b. zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D21 jako wydzielenia strefy ST-1 Wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,11,12,13,14,15,16,17,19,20 na kondygnację 0 lub -1, otwarcie drzwi i pozostawienie ich w tej pozycji wyłączenie lub otwarcie bramek obrotowych przy wyjściach ewakuacyjnych ST 1a magazyn prospektów kondygnacja -2,-1,0,1,2,3 uruchomienie instalacji zraszaczowej sekcja Z6 oraz zestawu pompowego w pompowni przeciwpożarowej ręcznie przez ZSR uruchomienie klap dymowych w klatkach nr 8,9,10,11,13,14 otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz dwóch klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) ST 1,1c,1d,5,16,17,18, 18b,19,23,26,28,30 oraz w klatkach nr 5,8,9,10,11,13,14,15 12

13 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,1c,1d,5,16,17,18,18b,19,23,26,28,30 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D1,D2,D3 znajdujących się w strefie ST-23 na kondygnacji 1 [14] zamknięcie drzwi D13,D14 znajdujących się w strefie ST-1c na kondygnacji 2 [14] zamknięcie drzwi D11,D12 znajdujących się w strefie ST-1c na kondygnacji 3 [14] wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 1b wentylatornia S-II-48 kondygnacje-2,-1 uruchomienie klap dymowych w klatkach nr 8,9,10,13,14 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) ST 1, 17,18a oraz w klatkach nr 8,9,10,13,14,15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1, 17,18a zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 wjazd lub zjazd dźwigów nr 11,12,13,14,19,20 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 1c pagart kondygnacje 0,1,2,3 13

14 uruchomienie klap dymowych w klatkach 8,9,10,11,12,13,14 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr15) ST 1a,16, 17,18,21,23,26,27,28,31 oraz klatkach schodowych nr 5,8,9,10,11,12,13,14,15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1a,16, 17,18,21,23,26,27,28,31, zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D1,D2,D3 znajdujących się w strefie ST-23 na kondygnacji 1 [14] zamknięcie drzwi D13,D14 znajdujących się w strefie ST-1c na kondygnacji 2 [14] zamknięcie drzwi D5,D6,D7 znajdujących się w strefie ST-31 na kondygnacji 4 [14] zamknięcie drzwi D13,D40,D12 jako wydzielenia strefy ST-1c wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,11,12,13,14,17,18,19,20 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 1d wentylatornia S-II-26 kondygnacja -2 uruchomienie klap dymowych w klatkach 8,9,10,13,14 ST 1,1a, 18b oraz w klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,1a, 18b zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 wjazd lub zjazd dźwigów nr 11,12,13,14,17 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji 14

15 wyłączenie kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych ze wszystkich pomieszczeń wyłączenie zasilania elektrycznego budynku (ręcznie na polecenie kierującego akcją gaśniczą ST 2 scena, podscenie, strop techniczny kondygnacja -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 wyłącznie klimatyzacji uruchomienie instalacji zraszaczowej sekcje Z1A, Z1B ręcznie przez ZSR uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7,8,9,10,13,14,17,18,23, 27,28, 30,31, 36, otwarcie 3 okien, połowy drzwi na 5 kondygnacji oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 1) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz okna nad drzwiami na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 3) Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz otwarcie okna na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 16) uruchomienie wentylatora W19 oraz trzech podwójnych okien nad drzwiami na parterze poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 19) uruchomienie wentylatora W24 oraz otwarcie czterech okien na parterze poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 24) otwarcie okna na 9 kondygnacji poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 32) otwarcie okna na 9 kondygnacji poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 35) ST 1,3,5,7,11, 11a,11b,12,16,18,19,20,21,22,24,30,32,33,35,35a,37,39 oraz w klatkach schodowych nr 1,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,27,28,30,31,31,35,36, zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,3,5,7,11, 11a,11b,12,16,18,19,20,21,22,24,30,32,33,35,35a,37,39 zamknięcie drzwi D65A,D01B,D01A,DR-I-01,DA-I-02,D01,D02,D05,D04,D03,D0.2,D76A, D76B,D04A,D04,A-102,D04A,D63A,D71A,S-201B,A-301A,S-301B,D05A,D70A,D07,A- 515A,A-501 znajdujących się w pionie klatki nr 1 zamknięcie drzwi D20,D25A,D26,D22,D16,D21,D32B znajdujących się w pionie klatki nr 3 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D32,D33,D42,D49,S53,D43,D62 znajdujących się w pionie klatki nr 16 15

16 zamknięcie drzwi D47,D44,D42 znajdujących się w pionie klatki nr 17 zamknięcie drzwi D79,D06A,D24A,D24B,D37,D59 znajdujących się w pionie klatki nr 19 zamknięcie drzwi D27A,D17A,D17B,D25,D34,D39A znajdujących się w pionie klatki nr 24 zamknięcie drzwi D06,D07 znajdujących się w pionie klatki nr 28 zamknięcie drzwi D71A,D43,D10 znajdujących się w pionie klatki nr 32 zamknięcie drzwi D32C,D19,D07 znajdujących się w pionie klatki nr 35 zamknięcie drzwi D8 znajdujących się w strefie ST-33 na kondygnacji 4 [14] zamknięcie drzwi R-102,D31 jako wydzielenia strefy ST-2 Zamknięcie kurtyn stalowych przez ZSR kurtyny nr 1,2,3,4,5,6 wjazd lub zjazd dźwigów nr 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33, na kondygnację 0, otwarcie wyłączenie systemów nagłośnieniowych sceny ST 3 siłownia hydrauliczna kondygnacja -2,-1,0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7,8,9,10,13,14, 17,28 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz otwarcie okna na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 16) ST 1,2,3a,7,12, 16,21,22 oraz w klatkach schodowych nr 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,28 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 1,2,3a,7,12, 16,21,22 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D32,D33,D42,D49,S53,D43,D62 znajdujących się w pionie klatki nr 16 zamknięcie drzwi D47,D44,D42 znajdujących się w pionie klatki nr 17 zamknięcie drzwi D06,D07 znajdujących się w pionie klatki nr 28 wjazd lub zjazd dźwigów nr 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21 na kondygnację 0, otwarcie zamknięcie kurtyn stalowych przez ZSR kurtyny nr 3,5 16

17 wyłączenie zasilania elektrycznego budynku (ręcznie na polecenie kierującego akcją ST 3a centrala ppoż.(pomieszczenia ZSR) kondygnacja 0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 8,9,10,13,14,16 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) ST 3,12,16,22,23 oraz w klatkach schodowych nr 8,9,10,13,14,15,16 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 3,12,16,22,23 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D32,D33,D42,D49,S53,D43,D62 znajdujących się w pionie klatki nr 16 zamknięcie drzwi D47B jako wydzielenia strefy ST-3a wjazd lub zjazd dźwigów nr 11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 na kondygnację 0, otwarcie wyłączenie zasilania elektrycznego budynku (ręcznie na polecenie KDRa). ST 4 hydrofornia kondygnacja -2 uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) ST 1 oraz w klatkach schodowych nr 15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST 1 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 17

18 ST 5 rozdzielnia elektryczna kondygnacja -2,-1,0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7,8,9,10,13,14 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) uruchomienie wentylatora dachowego W15 oraz klap dymoszczelnych na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 15) ST 1,1a,2,5a,6,7,8,9,12,15a,16,19,20,23 oraz w klatkach schodowych nr 5,6,7,8,9,10,13,14,15 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST 1,1a,2,5a,6,7,8,9,12,15a,16,19,20,23 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D18,D18A,D20,D11,D12 znajdujących się w pionie klatki nr 10 zamknięcie drzwi D36A,D50A,D42A,D50 znajdujących się w pionie klatki nr 15 zamknięcie drzwi D21 jako wydzielenia strefy ST-5 zamknięcie kurtyn stalowych nr 2,4 przez ZSR wjazd lub zjazd dźwigów nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23 na kondygnację 0, otwarcie ST 5a portiernia nr V kondygnacja 0 uruchomienie klap dymowych w klatkach 2,6 otwarcie 3 okien, połowy drzwi na 5 kondygnacji oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 1) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz okna nad drzwiami na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 3) Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) 18

19 ST 5,15a,23 oraz w klatkach schodowych nr 1,2,3,5,6 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 5,15a,23 zamknięcie drzwi D65A,D01B,D01A,DR-I-01,DA-I-02,D01,D02,D05,D04,D03,D0.2,D76A, D76B,D04A,D04,A-102,D04A,D63A,D71A,S-201B,A-301A,S-301B,D05A,D70A,D07,A- 515A,A-501 znajdujących się w pionie klatki nr 1 zamknięcie drzwi D20,D25A,D26,D22,D16,D21,D32B znajdujących się w pionie klatki nr 3 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D0.1 jako wydzielenia strefy ST-5a wjazd lub zjazd dźwigów nr 1,2,3,4,6,7 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 6 akumulatornia kondygnacja - 2 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) ST 5,8, oraz w klatkach schodowych nr 5,6 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 5,8, zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D21 jako wydzielenia strefy ST-6 wjazd lub zjazd dźwigu nr 7 na kondygnację 0, otwarcie ST 7 przestrzeń instalacyjna kondygnacja - 2 uruchomienie klap dymowych w klatkach 6,7 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) 19

20 ST 2,3,5,8,12 oraz w klatkach schodowych nr 5,6,7 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach : ST 2,3,5,8,12 zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 wjazd lub zjazd dźwigów nr 7,8,9,10 na kondygnację 0, otwarcie drzwi i pozostawienie w tej pozycji ST 8 klimatyzacja, przestrzeń instalacyjna kondygnacja -2 Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 (oddymianie klatki nr 5) ST 5,6,7,9,10a,15a oraz w klatkach schodowych nr 5 zamknięcie klap odcinających w kanałach wentylacyjnych w strefach: ST 5,6,7,9,10a,15a zamknięcie drzwi D02,D03,D15,D21,D01A,D0.1,D0.2,D2A,D2B,S-201A,S-201B,S-301A,S- 301B,S-401A,S-401B,A515 znajdujących się w pionie klatki 5 zamknięcie drzwi D01B jako wydzielenia strefy ST-8 ST 9 garderoby kondygnacja -1 uruchomienie klap dymowych w klatkach 2,17,20,21,22,26,28 otwarcie 3 okien, połowy drzwi na 5 kondygnacji oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 1) otwarcie okna na 5 kondygnacji oraz okna nad drzwiami na parterze przez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 3) uruchomienie wentylatora W4 oraz otwarcie dwóch okien na parterze poprzez centralę MCR A (oddymianie klatki nr 4) Otwarcie okna na piątej kondygnacji klatki nr 5 oraz klapy dymoszczelnej na poziomie -1 20

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380) 1. Podstawa opracowania Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o umowę nr 588/SE/16 z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Akty prawne art. 56 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (J.t. Dz. U. nr 156,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ

OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, przy ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 matryca sterowań 2. Lista modułów występujących w obiekcie

Załącznik nr 1 matryca sterowań 2. Lista modułów występujących w obiekcie Załącznik nr 1 matryca sterowań 2 Lista modułów występujących w obiekcie Moduł wielowejściowy 1/22 Wej. 1 Agregat prądotwórczy Wej. 2 Agregat prądotwórczy Wej. 3 Agregat prądotwórczy Wej. 4 Moduł wielowyjściowy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP bryg. mgr inż. Ireneusz Kopczyński E-mail: prewencja@warszawa-straz.pl

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INFORMACJE O ZAINSTALOWANYCH INSTALACJACH TELETECHNICZNYCH

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INFORMACJE O ZAINSTALOWANYCH INSTALACJACH TELETECHNICZNYCH Załącznik nr 7 do Ogłoszenia GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INFORMACJE O ZAINSTALOWANYCH INSTALACJACH TELETECHNICZNYCH W budynku na poziomie parteru w części administracyjnej znajduje się stanowisko ochrony

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI KLAPY DYMOWE, OKNA ODDYMIAJĄCE, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI Systemy oddymiające są niezbędnym wyposażeniem przeciwpożarowym w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapobiegają one

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi budynku TW-ON oraz wykonanie innych

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU PANEL DYSKUSYJNY Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Problemy, Metody, Rozwiązania Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu obiektów handlowych w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Gdańsk, dnia 06.09.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013 / S 158-275220 z dnia 16.08.2013, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, 21 stycznia 2016 r. 1 Niezawodność urządzeń i instalacji Podstawowym czynnikiem procesu decyzyjnego podmiotu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Projektowanie wentylacji pożarowej - wybrane zagadnienia w praktyce inż. Jacek Podyma mgr inż. Ryszard Zaguła

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ)

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) Strona 1 z 5 I. DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE: DATA PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo