Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A."

Transkrypt

1 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Regulowanym oraz (ii) oferty publicznej Akcji Emisji Podziałowej. Emitent zmieścił w Dokumencie Rejestracyjnym wybrane informacje dotyczące Getin Noble Bank w związku z planowanymi zmianami w obrębię Grupy Getin Holding, tj. w związku z planowanym podziałem Getin Holding przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Getin Holding. W wyniku wyŝej opisanego podziału Getin Holding nastąpi podwyŝszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej. Wydanie Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Getin Holding nastąpi w trybie oferty publicznej. Dokument Rejestracyjny został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2011 r.

2 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM EMITENT Informacje o Emitencie Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Emitenta GETIN NOBLE BANK Informacje o Getin Noble Bank Osoby fizyczne działające w imieniu Getin Noble Bank Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Getin Noble Bank OFERUJĄCY Informacje o Oferującym Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym działających w imieniu Oferującego DORADCA PRAWNY Informacje o Doradcy Prawnym Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego BIEGLI REWIDENCI PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA INFORMACJI FINANSOWYCH EMITENTA PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA INFORMACJI FINANSOWYCH GETIN NOBLE BANK ZMIANY BIEGŁYCH REWIDENTÓW WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENT GETIN NOBLE BANK CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK Ryzyko związane z realizacją strategii Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta Ryzyko związane z ewentualnymi sprzeciwami KNF Ryzyko związane z zaskarŝeniem uchwał dotyczących Podziału Ryzyko związane z przyjętym Parytetem Wymiany Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania podziału Ryzyko związane z indywidualną interpretacją podatkową Ryzyko związane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki Ryzyko uzaleŝnienia od Grupy Głównego Akcjonariusza

3 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A Ryzyko związane z silną zaleŝnością od kadry zarządzającej zdolnej do efektywnego zarządzania aktywami i świadczenia wysokiej jakości usług Ryzyko konkurencji Ryzyko braku moŝliwości pozyskania źródeł finansowania działalności Ryzyko związane z rozszerzaniem oferty produktów i usług Ryzyko płynności Ryzyko związane z wpływem poziomu cen i płynności papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa na wartość portfela papierów wartościowych Getin Noble Banku oraz Emitenta Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Ryzyko związane z koniecznością dokonania dodatkowych znaczących wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Ryzyko związane z niedotrzymywaniem zobowiązań przez kontrahentów instytucjonalnych Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z dochodzeniem naleŝności oraz spadkiem wartości zabezpieczeń Ryzyko zwiększenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i poŝyczek Ryzyko walutowe, w tym z tytułu portfela kredytów walutowych Ryzyko związane z niemoŝnością utrzymania obecnego tempa wzrostu portfela kredytowego Ryzyko stosowania przez Emitenta czy spółki z Grupy Getin Noble Bank niedozwolonych postanowień umownych Ryzyko reputacyjne Ryzyko niewystarczającej efektywności procedur zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych Ryzyko związane z wyłudzeniami, oszustwami i innymi niepoŝądanymi zachowaniami pracowników Grupy i osób trzecich, którym Emitent ani Getin Noble Bank moŝe nie być w stanie zapobiec Ryzyko związane z zaleŝnością od podmiotów, których produkty oferują spółki z Grupy Getin Noble Bank Ryzyko związane z nieskutecznością polityki w zakresie transakcji zabezpieczających (hedging) Ryzyko związane z transakcjami między podmiotami powiązanymi Ryzyko wcześniejszej wymagalności zadłuŝenia Ryzyko związane z outsourcingiem Ryzyko związane z obniŝeniem ratingu kredytowego Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej Czynnik ryzyka związany z sytuacją finansową Emitenta CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną, polityczną oraz społeczną, a takŝe polityką rządu Ryzyko związane z koniunkturą na globalnym rynku finansowym oraz rynkach nieruchomości Ryzyko związane z atakami terrorystycznymi, pandemią, katastrofami naturalnymi i innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami Ryzyko związane ze zmiennością panującą na rynku finansowym Ryzyko regulacyjne Ryzyko niewypełniania wymogów regulacyjnych w zakresie wymaganych kapitałów Ryzyko zmiany przepisów prawa i ich interpretacji

4 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A Ryzyko związane z przepisami prawa podatkowego INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej INWESTYCJE Opis głównych inwestycji za kaŝdy rok obrotowy w okresie od 2008 r. do Dnia Dokumentu Rejestracyjnego Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Informacje dotyczące głównych inwestycji w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Emitent Grupa Getin Noble Bank Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej Nowe produkty i usługi GŁÓWNE RYNKI WPŁYW CZYNNIKÓW NADZWYCZAJNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ EMITENTA I JEGO RYNKI ZBYTU Emitent Grupa Getin Noble Bank UZALEśNIENIE OD PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ZAŁOśENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK DOTYCZĄCYCH ICH POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEśY EMITENT ORAZ MIEJSCE EMITENTA W GRUPIE ISTOTNE PODMIOTY ZALEśNE EMITENTA ŚRODKI TRWAŁE ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE EMITENTA Nieruchomości własne Nieruchomości najmowane i dzierŝawione ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE GETIN NOBLE BANKU Nieruchomości własne Nieruchomości najmowane i dzierŝawione OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

5 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENT Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Wynik operacyjny Emitenta GRUPA GETIN NOBLE BANK Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Wynik operacyjny Grupy Getin Noble Bank INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ I MONETARNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA CZY GRUPY GETIN NOBLE BANKU ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENT Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŝnych Emitenta Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania GRUPA GETIN NOBLE BANK Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Getin Noble Bank Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŝnych Grupy Getin Noble Bank Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Getin Noble Bank Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Getin Noble Bank Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Getin Noble Bank w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE EMITENT Prace badawczo rozwojowe Patenty i licencje Znaki towarowe GETIN NOBLE BANK Prace badawczo rozwojowe Patenty i licencje Znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAśY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY EMITENTA

6 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAśY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY GETIN NOBLE BANK INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, śądań, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA CZY GETIN NOBLE BANKU PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA INFORMACJE O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA GET BANKU Informacje o członkach organów zarządzających Informacje o członkach organów nadzorczych Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPÓŁKI KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEśNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE IM ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEśNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO ZATRUDNIENIE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY ZATRUDNIENIA POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE EMITENTA OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE O OSOBACH INNYCH NIś CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA GETIN HOLDING INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA PRZEZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY EMITENTA INNYCH PRAW GŁOSU

7 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A INFORMACJE, CZY EMITENT BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NALEśY DO INNEGO PODMIOTU LUB JEST PRZEZ TAKI PODMIOT KONTROLOWANY OPIS WSZELKICH USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOśE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI EMITENTA TRANSAKCJE GETIN NOBLE BANK Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE SPÓŁKI Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE INFORMACJA FINANSOWA PRO FORMA Raport niezaleŝnego biegłego rewidenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Opinia biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych Emitenta za lata obrotowe 2010, 2009, Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata obrotowe 2010, 2009, Sprawozdania finansowe Grupy Getin Noble Bank za lata obrotowe 2010, 2009, BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Informacje finansowe w Dokumencie Rejestracyjnym nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Ostatnie roczne informacje finansowe Emitenta zbadane przez biegłego rewidenta Ostatnie roczne informacje finansowe Grupy Getin Noble Bank zbadane przez biegłego rewidenta ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE Emitent Getin Noble Bank POLITYKA DYWIDENDY Emitent Getin Noble Bank POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAśOWE Postępowania sądowe i arbitraŝowe dotyczące Get Banku Postępowania sądowe i arbitraŝowe dotyczące Getin Noble Banku ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ Emitent Grupa Getin Noble Bank INFORMACJE DODATKOWE

8 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zaleŝne Emitenta Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego (autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta Informacje o kapitale Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi STATUT SPÓŁKI Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w który są określone Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z kaŝdym rodzajem akcji Emitenta Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niŝ jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących moŝliwości zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałoŝonych zapisami statutu lub regulaminów Emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeŝeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŝ określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY ISTOTNE UMOWY EMITENTA Istotne umowy w toku działalności Emitenta Istotne umowy poza tokiem normalnym działalności Emitenta ISTOTNE UMOWY GETIN NOBLE BANK Istotne umowy poza tokiem normalnym działalności Getin Noble Bank INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAśOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

9 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM Firma: 1.1 Emitent Adres siedziby: Informacje o Emitencie Get Bank Spółka Akcyjna Telefon: (+48 22) Fax: (+48 22) Adres Strona www: ul. Domaniewska 39, Warszawa Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Grzegorz Słoka - Członek Zarządu Radosław Radowski - Członek Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Emitenta Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. Działając w imieniu Get Bank oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Grzegorz Słoka Członek Zarządu Radosław Radowski Członek Zarządu 9

10 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1.2 Getin Noble Bank Informacje o Getin Noble Bank Firma: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Domaniewska 39, Warszawa Telefon: Fax: Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Getin Noble Bank Krzysztof Spyra - Członek Zarządu Maciej Szczechura - Członek Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Getin Noble Bank Działając w imieniu Getin Noble Bank oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności by zapewnić taki stan, informacje o Getin Noble Bank oraz o Grupie Getin Noble Bank zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Krzysztof Spyra Członek Zarządu Maciej Szczechura Członek Zarządu 10

11 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Firma: 1.3 Oferujący Adres siedziby: Informacje o Oferującym NOBLE Securities Spółka Akcyjna ul. Królewska 57, Kraków Telefon: ( ) Fax: ( ) Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Dominik Ucieklak - I Wiceprezes Zarządu Norbert Kozioł - Wiceprezes Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym działających w imieniu Oferującego Oferujący jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących rozdziałów Dokumentu Rejestracyjnego: 2; 3; 5.2; , 6.5; 9 10; 12 13; , 20.9; Działając w imieniu Oferującego oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzanie których jest odpowiedzialny Oferujący są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Dominik Ucieklak I Wiceprezes Zarządu Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu 11

12 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Firma: 1.4 Doradca Prawny Adres siedziby: Informacje o Doradcy Prawnym Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa Rondo ONZ 1, Warszawa Telefon: ( ) Fax: ( ) Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Andrzej Foltyn - Komplementariusz Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego Doradca Prawny uczestniczył w sporządzeniu następujących rozdziałów Dokumentu Rejestracyjnego: 5.1; 6.4; 7; 8; 11; 14 19; 20.8; 21; 22; 25. Działając w imieniu Doradcy Prawnego niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Andrzej Foltyn Komplementariusz 12

13 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 2 BIEGLI REWIDENCI 2.1 Podmiot uprawniony do badania informacji finansowych Emitenta Badanie historycznych informacji finansowych za lata przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie historycznych informacji finansowych za lata sporządzonych zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz za rok 2009 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz za rok 2009 sporządzonych zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 przeprowadził KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. W imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził Paweł Ryba Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 90121/8144. W imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. opinię z badania podpisał Bogdan Dębicki Członek Zarządu / Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 796/1670. Badanie sprawozdania finansowego pro forma Emitenta za rok I półrocze 2011 r. przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego pro forma za I półrocze 2011 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/ Podmiot uprawniony do badania informacji finansowych Getin Noble Bank Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Noble Bank za rok 2010 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank za rok 2009 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową 13

14 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255, natomiast podpisała Dorota Snarska- Kuman, Biegły Rewident nr 9667/7232. Badanie sprawozdania finansowego pro forma Noble Bank za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego pro forma za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Bank za rok 2009 oraz za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009, sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadziła Jolanta Alvarado Rodriguez Biegły rewident Nr 11299/8108, podpisał zaś Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/ Zmiany biegłych rewidentów Zmiany biegłych rewidentów nie były istotne z punktu widzenia oceny Emitenta ani Getin Noble Bank. 14

15 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 3.1 Emitent Zaprezentowane poniŝej wybrane dane finansowe Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2010, 2009 i 2008 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony roku poddanych przeglądowi przez biegłego rewidenta. Tabela. Wybrane jednostkowe dane bilansowe Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) na dzień 30 czerwca na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) AKTYWA Kasa i operacje zbankiem Centralnym NaleŜności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe NaleŜności od klientów (netto) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa zastawione Wartości niematerialne Udziały w jednostkach stowarzyszonych Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania wobec banków Pochodne instrumenty finansowe oraz inne zob. przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Pozostałe zobowiązania Rezerwy ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Wynik z lat ubiegłych Wynik roku bieŝącego Kapitał własny razem Pasywa razem Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, Emitent 15

16 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Tabela. Wybrane jednostkowe dane rachunku zysków i strat Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z instrumentów wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz z rewaluacji Wynik na działalności inwestycyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Amortyzacja, odpisy z tyt. utraty wartości Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Wynik z działalności operacyjnej Wynik na jednostce stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, Tabela. Wybrane jednostkowe dane rachunku przepływów pienięŝnych Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej, w tym: zysk (strata) netto korekty Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym: wpływy wydatki

17 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Środki pienięŝne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej, w tym: wpływy wydatki Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, 3.2 Getin Noble Bank Zaprezentowane poniŝej wybrane dane finansowe Getin Noble Bank opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych porównywalnych za 2009 r. (w związku z połączeniem w dniu r. pozostających pod wspólną kontrolą spółek Noble Bank oraz Getin Bank pod nową nazwą Getin Noble Bank metodą łączenia udziałów Grupa Getin Noble Bank dokonała wyboru polityki rachunkowości dotyczącej sposobu prezentacji danych za 2009 r. w taki sposób, jakby te spółki były połączone od zawsze), skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Getin Noble Bank za 2008 r. (sporządzonych w celu przedstawienia wpływu transakcji połączenia Noble Bank z Getin Bank na skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Noble Bank), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony roku i roku, które zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Tabela. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Getin Noble Bank za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) na dzień 30 czerwca na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (przekształcone) (pro forma) AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym NaleŜności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i poŝyczki udzielone klientom NaleŜności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŝy Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA OGÓŁEM

18 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Kapitał z tytułu połączenia Skupione akcje własne wartość nominalna Niepodzielony wynik finansowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank, Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank Tabela. Wybrane skonsolidowane dane rachunku zysków i strat Getin Noble Bank za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (przekształcone) (pro forma) Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy

19 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaŝy akcji Open Finance SA Wynik z pozycji wymiany Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, poŝyczek, naleŝności leasingowych Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Udział w zyskach(stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadający akcjonariuszom niekontrolującym Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank, Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank 19

20 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 4 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji Emitenta inwestorzy powinni uwaŝnie przeanalizować i rozwaŝyć omówione poniŝej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. Działalność, wyniki, sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju Emitenta podlegały i mogą podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia tych czynników ryzyka. JeŜeli faktycznie wystąpi którykolwiek z poniŝszych czynników ryzyka, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka lub okolicznościami, cena rynkowa Akcji moŝe ulec obniŝeniu, a inwestorzy mogą utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inne czynniki ryzyka niŝ opisane poniŝej, w tym takŝe i te, których Emitent nie jest na Dzień Dokumentu Rejestracyjnego świadomy lub które uwaŝa za nieistotne, mogą takŝe wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta lub doprowadzić do spadku wartości Akcji. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniŝsze czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta. 4.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz Getin Noble Bank Ryzyko związane z realizacją strategii Emitent oraz spółki z Grupy Getin Noble Bank naraŝone są na ryzyko związane z przyjmowaniem i realizacją strategi. Istnieje moŝliwość, Ŝe spółki mogą podjąć nieodpowiednie decyzje strategiczne, nie wdroŝyć decyzji lub nie być w stanie zareagować na zmieniające się warunki rynkowe i tym samym mogą nie być w stanie częściowo lub w pełni osiągnąć celów wskazanych w swoich planach strategicznych. Nie moŝna z góry zagwarantować, Ŝe spółki będą w stanie zrealizować swoją strategię i osiągnąć swoje cele bez względu na warunki rynkowe, niekorzystne otoczenie gospodarcze, rosnącą konkurencję lub działania podejmowane przez głównych konkurentów. Na realizację strategii i osiągnięcie celów wpływ będą teŝ miały pewne szczególne warunki, w tym warunki wynikające z moŝliwych opóźnień lub niewdroŝenia planu strategicznego, skuteczności planu rozwoju organicznego, mniejsze niŝ spodziewane wyniki inicjatyw adresowanych do klientów, czy powodzenie inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności zarządzania spółkami. Jeśli Emitent czy spółki z Grupy Getin Noble Bank nie będą w stanie osiągnąć przyjętych celów strategicznych, moŝe to mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz Grupy Getin Noble Bank. W szczególności Emitent realizuje zaplanowaną na lata strategię, będącą częścią strategicznych zmian w Grupie Getin Holding, przedstawionych r. raportem bieŝącym nr 53/2011 Getin Holding, w wyniku których mają powstać dwie grupy kapitałowe: grupa obejmująca Emitenta i Getin Noble Bank ze spółkami zaleŝnymi oraz grupa Getin Holding, w skład której wejdzie Idea Bank, TU Europa S.A., TU Europa na śycie S.A., spółki prowadzące pozostałą działalność finansową w Polsce oraz spółki prowadzące międzynarodową działalność finansową. Strategia Emitenta obejmuje przede wszystkim Plan Restrukturyzacji (patrz Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta ), podwyŝszenie kapitału zakładowego i wydanie Akcji Emisji Podziałowej w zamian za majątek wydzielany ze spółki Getin Holding (patrz ryzyka związane z: ewentualnym sprzeciwami KNF, z zaskarŝeniem uchwał dotyczących Podziału oraz z przyjętym Parytetem Wymiany) w skład którego wchodzi pakiet 93,71% akcji Getin Noble Bank, wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na GPW oraz (w I półroczu 2012 r.) połączenie z Getin Noble Bank. NiemoŜność realizacji jednego lub wielu działań zawartych w ww. strategii Getin Holding oraz strategii Emitenta moŝe mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz Grupy Getin Noble Bank Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta Emitent od r. realizuje Plan Restrukturyzacji, który koncentruje się na trzech kwestiach: poprawa wyników finansowych Emitenta przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitałowego i płynnościowego, przygotowanie do sprawnego i płynnego połączenia Emitenta oraz Getin Noble Bank, a takŝe wyodrębnienia dwóch grup bankowych w obrębie Getin Holding, likwidacja sieci oddziałów własnych oraz przekazanie obsługi klientów do Getin Noble Bank na podstawie umowy o wykonywanie czynności bankowych. W ramach restrukturyzacji Emitent podjął działania zmniejszające wysokie koszty prowadzenia działalności i równocześnie działania prowadzące do zapewnienia odpowiednich przychodów. Emitent realizuje m.in. restrukturyzację sieci sprzedaŝy, zatrudnienia oraz umów z dostawcami. Proces restrukturyzacji zakłada w szczególności restrukturyzację sieci sprzedaŝy 20

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Dokument Podsumowujący Get Bank S.A.

Dokument Podsumowujący Get Bank S.A. Dokument Podsumowujący Get Bank S.A. Dokument Podsumowujący został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym: 40 000 000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

Dokument Podsumowujący Get Bank S.A.

Dokument Podsumowujący Get Bank S.A. Dokument Podsumowujący Get Bank S.A. Dokument Podsumowujący został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym 2 142 465 631

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie księgowym spółki Getin Holding S.A., sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału

Informacja o stanie księgowym spółki Getin Holding S.A., sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału Załącznik nr 4 do PLANU PODZIAŁU Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2011r. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 3 kwartał 2010 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5 Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2010 roku

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2010 roku Aneks nr 4 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 20 kwietnia 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 15 maja 2012 r.

Aneks Nr 1 z dnia 15 maja 2012 r. Aneks Nr 1 z dnia 15 maja 2012 r. do memorandum informacyjnego Get Bank S.A. dla którego Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła równoważność w dniu 10 maja 2012 r. Niniejszy aneks do memorandum informacyjnego

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji. Oferujący Noble Securities SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach

PLAN POŁĄCZENIA. NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 roku PLAN POŁĄCZENIA NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. WPROWADZENIE Spółka Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: Getin Noble Bank albo

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo