Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A."

Transkrypt

1 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Regulowanym oraz (ii) oferty publicznej Akcji Emisji Podziałowej. Emitent zmieścił w Dokumencie Rejestracyjnym wybrane informacje dotyczące Getin Noble Bank w związku z planowanymi zmianami w obrębię Grupy Getin Holding, tj. w związku z planowanym podziałem Getin Holding przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Getin Holding. W wyniku wyŝej opisanego podziału Getin Holding nastąpi podwyŝszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej. Wydanie Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Getin Holding nastąpi w trybie oferty publicznej. Dokument Rejestracyjny został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2011 r.

2 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM EMITENT Informacje o Emitencie Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Emitenta GETIN NOBLE BANK Informacje o Getin Noble Bank Osoby fizyczne działające w imieniu Getin Noble Bank Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Getin Noble Bank OFERUJĄCY Informacje o Oferującym Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym działających w imieniu Oferującego DORADCA PRAWNY Informacje o Doradcy Prawnym Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego BIEGLI REWIDENCI PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA INFORMACJI FINANSOWYCH EMITENTA PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA INFORMACJI FINANSOWYCH GETIN NOBLE BANK ZMIANY BIEGŁYCH REWIDENTÓW WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENT GETIN NOBLE BANK CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK Ryzyko związane z realizacją strategii Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta Ryzyko związane z ewentualnymi sprzeciwami KNF Ryzyko związane z zaskarŝeniem uchwał dotyczących Podziału Ryzyko związane z przyjętym Parytetem Wymiany Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania podziału Ryzyko związane z indywidualną interpretacją podatkową Ryzyko związane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki Ryzyko uzaleŝnienia od Grupy Głównego Akcjonariusza

3 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A Ryzyko związane z silną zaleŝnością od kadry zarządzającej zdolnej do efektywnego zarządzania aktywami i świadczenia wysokiej jakości usług Ryzyko konkurencji Ryzyko braku moŝliwości pozyskania źródeł finansowania działalności Ryzyko związane z rozszerzaniem oferty produktów i usług Ryzyko płynności Ryzyko związane z wpływem poziomu cen i płynności papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa na wartość portfela papierów wartościowych Getin Noble Banku oraz Emitenta Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Ryzyko związane z koniecznością dokonania dodatkowych znaczących wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Ryzyko związane z niedotrzymywaniem zobowiązań przez kontrahentów instytucjonalnych Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z dochodzeniem naleŝności oraz spadkiem wartości zabezpieczeń Ryzyko zwiększenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i poŝyczek Ryzyko walutowe, w tym z tytułu portfela kredytów walutowych Ryzyko związane z niemoŝnością utrzymania obecnego tempa wzrostu portfela kredytowego Ryzyko stosowania przez Emitenta czy spółki z Grupy Getin Noble Bank niedozwolonych postanowień umownych Ryzyko reputacyjne Ryzyko niewystarczającej efektywności procedur zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych Ryzyko związane z wyłudzeniami, oszustwami i innymi niepoŝądanymi zachowaniami pracowników Grupy i osób trzecich, którym Emitent ani Getin Noble Bank moŝe nie być w stanie zapobiec Ryzyko związane z zaleŝnością od podmiotów, których produkty oferują spółki z Grupy Getin Noble Bank Ryzyko związane z nieskutecznością polityki w zakresie transakcji zabezpieczających (hedging) Ryzyko związane z transakcjami między podmiotami powiązanymi Ryzyko wcześniejszej wymagalności zadłuŝenia Ryzyko związane z outsourcingiem Ryzyko związane z obniŝeniem ratingu kredytowego Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej Czynnik ryzyka związany z sytuacją finansową Emitenta CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną, polityczną oraz społeczną, a takŝe polityką rządu Ryzyko związane z koniunkturą na globalnym rynku finansowym oraz rynkach nieruchomości Ryzyko związane z atakami terrorystycznymi, pandemią, katastrofami naturalnymi i innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami Ryzyko związane ze zmiennością panującą na rynku finansowym Ryzyko regulacyjne Ryzyko niewypełniania wymogów regulacyjnych w zakresie wymaganych kapitałów Ryzyko zmiany przepisów prawa i ich interpretacji

4 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A Ryzyko związane z przepisami prawa podatkowego INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej INWESTYCJE Opis głównych inwestycji za kaŝdy rok obrotowy w okresie od 2008 r. do Dnia Dokumentu Rejestracyjnego Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Informacje dotyczące głównych inwestycji w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Emitent Grupa Getin Noble Bank Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej Nowe produkty i usługi GŁÓWNE RYNKI WPŁYW CZYNNIKÓW NADZWYCZAJNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ EMITENTA I JEGO RYNKI ZBYTU Emitent Grupa Getin Noble Bank UZALEśNIENIE OD PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ZAŁOśENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK DOTYCZĄCYCH ICH POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEśY EMITENT ORAZ MIEJSCE EMITENTA W GRUPIE ISTOTNE PODMIOTY ZALEśNE EMITENTA ŚRODKI TRWAŁE ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE EMITENTA Nieruchomości własne Nieruchomości najmowane i dzierŝawione ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE GETIN NOBLE BANKU Nieruchomości własne Nieruchomości najmowane i dzierŝawione OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

5 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENT Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Wynik operacyjny Emitenta GRUPA GETIN NOBLE BANK Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Wynik operacyjny Grupy Getin Noble Bank INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ I MONETARNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA CZY GRUPY GETIN NOBLE BANKU ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENT Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŝnych Emitenta Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania GRUPA GETIN NOBLE BANK Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Getin Noble Bank Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŝnych Grupy Getin Noble Bank Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Getin Noble Bank Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Getin Noble Bank Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Getin Noble Bank w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE EMITENT Prace badawczo rozwojowe Patenty i licencje Znaki towarowe GETIN NOBLE BANK Prace badawczo rozwojowe Patenty i licencje Znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAśY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY EMITENTA

6 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAśY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY GETIN NOBLE BANK INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, śądań, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA CZY GETIN NOBLE BANKU PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA INFORMACJE O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA GET BANKU Informacje o członkach organów zarządzających Informacje o członkach organów nadzorczych Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPÓŁKI KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEśNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE IM ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEśNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO ZATRUDNIENIE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY ZATRUDNIENIA POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE EMITENTA OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE O OSOBACH INNYCH NIś CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA GETIN HOLDING INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA PRZEZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY EMITENTA INNYCH PRAW GŁOSU

7 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A INFORMACJE, CZY EMITENT BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NALEśY DO INNEGO PODMIOTU LUB JEST PRZEZ TAKI PODMIOT KONTROLOWANY OPIS WSZELKICH USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOśE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI EMITENTA TRANSAKCJE GETIN NOBLE BANK Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE SPÓŁKI Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE INFORMACJA FINANSOWA PRO FORMA Raport niezaleŝnego biegłego rewidenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Opinia biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych Emitenta za lata obrotowe 2010, 2009, Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata obrotowe 2010, 2009, Sprawozdania finansowe Grupy Getin Noble Bank za lata obrotowe 2010, 2009, BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Informacje finansowe w Dokumencie Rejestracyjnym nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Ostatnie roczne informacje finansowe Emitenta zbadane przez biegłego rewidenta Ostatnie roczne informacje finansowe Grupy Getin Noble Bank zbadane przez biegłego rewidenta ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE Emitent Getin Noble Bank POLITYKA DYWIDENDY Emitent Getin Noble Bank POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAśOWE Postępowania sądowe i arbitraŝowe dotyczące Get Banku Postępowania sądowe i arbitraŝowe dotyczące Getin Noble Banku ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ Emitent Grupa Getin Noble Bank INFORMACJE DODATKOWE

8 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zaleŝne Emitenta Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego (autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta Informacje o kapitale Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi STATUT SPÓŁKI Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w który są określone Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z kaŝdym rodzajem akcji Emitenta Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niŝ jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących moŝliwości zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałoŝonych zapisami statutu lub regulaminów Emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeŝeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŝ określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY ISTOTNE UMOWY EMITENTA Istotne umowy w toku działalności Emitenta Istotne umowy poza tokiem normalnym działalności Emitenta ISTOTNE UMOWY GETIN NOBLE BANK Istotne umowy poza tokiem normalnym działalności Getin Noble Bank INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAśOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

9 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM Firma: 1.1 Emitent Adres siedziby: Informacje o Emitencie Get Bank Spółka Akcyjna Telefon: (+48 22) Fax: (+48 22) Adres Strona www: ul. Domaniewska 39, Warszawa Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Grzegorz Słoka - Członek Zarządu Radosław Radowski - Członek Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Emitenta Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. Działając w imieniu Get Bank oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Grzegorz Słoka Członek Zarządu Radosław Radowski Członek Zarządu 9

10 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1.2 Getin Noble Bank Informacje o Getin Noble Bank Firma: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Domaniewska 39, Warszawa Telefon: Fax: Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Getin Noble Bank Krzysztof Spyra - Członek Zarządu Maciej Szczechura - Członek Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Getin Noble Bank Działając w imieniu Getin Noble Bank oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności by zapewnić taki stan, informacje o Getin Noble Bank oraz o Grupie Getin Noble Bank zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Krzysztof Spyra Członek Zarządu Maciej Szczechura Członek Zarządu 10

11 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Firma: 1.3 Oferujący Adres siedziby: Informacje o Oferującym NOBLE Securities Spółka Akcyjna ul. Królewska 57, Kraków Telefon: ( ) Fax: ( ) Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Dominik Ucieklak - I Wiceprezes Zarządu Norbert Kozioł - Wiceprezes Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym działających w imieniu Oferującego Oferujący jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących rozdziałów Dokumentu Rejestracyjnego: 2; 3; 5.2; , 6.5; 9 10; 12 13; , 20.9; Działając w imieniu Oferującego oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzanie których jest odpowiedzialny Oferujący są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Dominik Ucieklak I Wiceprezes Zarządu Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu 11

12 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Firma: 1.4 Doradca Prawny Adres siedziby: Informacje o Doradcy Prawnym Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa Rondo ONZ 1, Warszawa Telefon: ( ) Fax: ( ) Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Andrzej Foltyn - Komplementariusz Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego Doradca Prawny uczestniczył w sporządzeniu następujących rozdziałów Dokumentu Rejestracyjnego: 5.1; 6.4; 7; 8; 11; 14 19; 20.8; 21; 22; 25. Działając w imieniu Doradcy Prawnego niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Andrzej Foltyn Komplementariusz 12

13 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 2 BIEGLI REWIDENCI 2.1 Podmiot uprawniony do badania informacji finansowych Emitenta Badanie historycznych informacji finansowych za lata przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie historycznych informacji finansowych za lata sporządzonych zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz za rok 2009 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz za rok 2009 sporządzonych zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 przeprowadził KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. W imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził Paweł Ryba Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 90121/8144. W imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. opinię z badania podpisał Bogdan Dębicki Członek Zarządu / Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 796/1670. Badanie sprawozdania finansowego pro forma Emitenta za rok I półrocze 2011 r. przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego pro forma za I półrocze 2011 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/ Podmiot uprawniony do badania informacji finansowych Getin Noble Bank Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Noble Bank za rok 2010 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank za rok 2009 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową 13

14 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255, natomiast podpisała Dorota Snarska- Kuman, Biegły Rewident nr 9667/7232. Badanie sprawozdania finansowego pro forma Noble Bank za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego pro forma za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Bank za rok 2009 oraz za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009, sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadziła Jolanta Alvarado Rodriguez Biegły rewident Nr 11299/8108, podpisał zaś Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/ Zmiany biegłych rewidentów Zmiany biegłych rewidentów nie były istotne z punktu widzenia oceny Emitenta ani Getin Noble Bank. 14

15 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 3.1 Emitent Zaprezentowane poniŝej wybrane dane finansowe Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2010, 2009 i 2008 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony roku poddanych przeglądowi przez biegłego rewidenta. Tabela. Wybrane jednostkowe dane bilansowe Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) na dzień 30 czerwca na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) AKTYWA Kasa i operacje zbankiem Centralnym NaleŜności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe NaleŜności od klientów (netto) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa zastawione Wartości niematerialne Udziały w jednostkach stowarzyszonych Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania wobec banków Pochodne instrumenty finansowe oraz inne zob. przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Pozostałe zobowiązania Rezerwy ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Wynik z lat ubiegłych Wynik roku bieŝącego Kapitał własny razem Pasywa razem Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, Emitent 15

16 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Tabela. Wybrane jednostkowe dane rachunku zysków i strat Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z instrumentów wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz z rewaluacji Wynik na działalności inwestycyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Amortyzacja, odpisy z tyt. utraty wartości Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Wynik z działalności operacyjnej Wynik na jednostce stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, Tabela. Wybrane jednostkowe dane rachunku przepływów pienięŝnych Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej, w tym: zysk (strata) netto korekty Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym: wpływy wydatki

17 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Środki pienięŝne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej, w tym: wpływy wydatki Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, 3.2 Getin Noble Bank Zaprezentowane poniŝej wybrane dane finansowe Getin Noble Bank opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych porównywalnych za 2009 r. (w związku z połączeniem w dniu r. pozostających pod wspólną kontrolą spółek Noble Bank oraz Getin Bank pod nową nazwą Getin Noble Bank metodą łączenia udziałów Grupa Getin Noble Bank dokonała wyboru polityki rachunkowości dotyczącej sposobu prezentacji danych za 2009 r. w taki sposób, jakby te spółki były połączone od zawsze), skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Getin Noble Bank za 2008 r. (sporządzonych w celu przedstawienia wpływu transakcji połączenia Noble Bank z Getin Bank na skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Noble Bank), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony roku i roku, które zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Tabela. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Getin Noble Bank za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) na dzień 30 czerwca na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (przekształcone) (pro forma) AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym NaleŜności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i poŝyczki udzielone klientom NaleŜności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŝy Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA OGÓŁEM

18 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Kapitał z tytułu połączenia Skupione akcje własne wartość nominalna Niepodzielony wynik finansowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank, Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank Tabela. Wybrane skonsolidowane dane rachunku zysków i strat Getin Noble Bank za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (przekształcone) (pro forma) Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy

19 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaŝy akcji Open Finance SA Wynik z pozycji wymiany Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, poŝyczek, naleŝności leasingowych Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Udział w zyskach(stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadający akcjonariuszom niekontrolującym Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank, Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank 19

20 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 4 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji Emitenta inwestorzy powinni uwaŝnie przeanalizować i rozwaŝyć omówione poniŝej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. Działalność, wyniki, sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju Emitenta podlegały i mogą podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia tych czynników ryzyka. JeŜeli faktycznie wystąpi którykolwiek z poniŝszych czynników ryzyka, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka lub okolicznościami, cena rynkowa Akcji moŝe ulec obniŝeniu, a inwestorzy mogą utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inne czynniki ryzyka niŝ opisane poniŝej, w tym takŝe i te, których Emitent nie jest na Dzień Dokumentu Rejestracyjnego świadomy lub które uwaŝa za nieistotne, mogą takŝe wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta lub doprowadzić do spadku wartości Akcji. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniŝsze czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta. 4.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz Getin Noble Bank Ryzyko związane z realizacją strategii Emitent oraz spółki z Grupy Getin Noble Bank naraŝone są na ryzyko związane z przyjmowaniem i realizacją strategi. Istnieje moŝliwość, Ŝe spółki mogą podjąć nieodpowiednie decyzje strategiczne, nie wdroŝyć decyzji lub nie być w stanie zareagować na zmieniające się warunki rynkowe i tym samym mogą nie być w stanie częściowo lub w pełni osiągnąć celów wskazanych w swoich planach strategicznych. Nie moŝna z góry zagwarantować, Ŝe spółki będą w stanie zrealizować swoją strategię i osiągnąć swoje cele bez względu na warunki rynkowe, niekorzystne otoczenie gospodarcze, rosnącą konkurencję lub działania podejmowane przez głównych konkurentów. Na realizację strategii i osiągnięcie celów wpływ będą teŝ miały pewne szczególne warunki, w tym warunki wynikające z moŝliwych opóźnień lub niewdroŝenia planu strategicznego, skuteczności planu rozwoju organicznego, mniejsze niŝ spodziewane wyniki inicjatyw adresowanych do klientów, czy powodzenie inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności zarządzania spółkami. Jeśli Emitent czy spółki z Grupy Getin Noble Bank nie będą w stanie osiągnąć przyjętych celów strategicznych, moŝe to mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz Grupy Getin Noble Bank. W szczególności Emitent realizuje zaplanowaną na lata strategię, będącą częścią strategicznych zmian w Grupie Getin Holding, przedstawionych r. raportem bieŝącym nr 53/2011 Getin Holding, w wyniku których mają powstać dwie grupy kapitałowe: grupa obejmująca Emitenta i Getin Noble Bank ze spółkami zaleŝnymi oraz grupa Getin Holding, w skład której wejdzie Idea Bank, TU Europa S.A., TU Europa na śycie S.A., spółki prowadzące pozostałą działalność finansową w Polsce oraz spółki prowadzące międzynarodową działalność finansową. Strategia Emitenta obejmuje przede wszystkim Plan Restrukturyzacji (patrz Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta ), podwyŝszenie kapitału zakładowego i wydanie Akcji Emisji Podziałowej w zamian za majątek wydzielany ze spółki Getin Holding (patrz ryzyka związane z: ewentualnym sprzeciwami KNF, z zaskarŝeniem uchwał dotyczących Podziału oraz z przyjętym Parytetem Wymiany) w skład którego wchodzi pakiet 93,71% akcji Getin Noble Bank, wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na GPW oraz (w I półroczu 2012 r.) połączenie z Getin Noble Bank. NiemoŜność realizacji jednego lub wielu działań zawartych w ww. strategii Getin Holding oraz strategii Emitenta moŝe mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz Grupy Getin Noble Bank Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta Emitent od r. realizuje Plan Restrukturyzacji, który koncentruje się na trzech kwestiach: poprawa wyników finansowych Emitenta przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitałowego i płynnościowego, przygotowanie do sprawnego i płynnego połączenia Emitenta oraz Getin Noble Bank, a takŝe wyodrębnienia dwóch grup bankowych w obrębie Getin Holding, likwidacja sieci oddziałów własnych oraz przekazanie obsługi klientów do Getin Noble Bank na podstawie umowy o wykonywanie czynności bankowych. W ramach restrukturyzacji Emitent podjął działania zmniejszające wysokie koszty prowadzenia działalności i równocześnie działania prowadzące do zapewnienia odpowiednich przychodów. Emitent realizuje m.in. restrukturyzację sieci sprzedaŝy, zatrudnienia oraz umów z dostawcami. Proces restrukturyzacji zakłada w szczególności restrukturyzację sieci sprzedaŝy 20

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Dokument Podsumowujący Get Bank S.A.

Dokument Podsumowujący Get Bank S.A. Dokument Podsumowujący Get Bank S.A. Dokument Podsumowujący został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym 2 142 465 631

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji. Oferujący Noble Securities SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. WPROWADZENIE Spółka Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: Getin Noble Bank albo

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 http://www.pwc.com/pl Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. Getin Holding Spółka Akcyjna. z siedzibą we Wrocławiu. poprzez przeniesienie części majątku na. Get Bank Spółka Akcyjna

PLAN PODZIAŁU. Getin Holding Spółka Akcyjna. z siedzibą we Wrocławiu. poprzez przeniesienie części majątku na. Get Bank Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 27 lipca 2011r. PLAN PODZIAŁU Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.getinnoblebank.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji. Oferujący NOBLE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. Getin Holding Spółka Akcyjna uzasadniające podział. Getin Holding Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku na

Sprawozdanie Zarządu. Getin Holding Spółka Akcyjna uzasadniające podział. Getin Holding Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku na Wrocław, dnia 27 lipca 2011r. Sprawozdanie Zarządu Getin Holding Spółka Akcyjna uzasadniające podział Getin Holding Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna Niniejsze

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo