Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A."

Transkrypt

1 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Regulowanym oraz (ii) oferty publicznej Akcji Emisji Podziałowej. Emitent zmieścił w Dokumencie Rejestracyjnym wybrane informacje dotyczące Getin Noble Bank w związku z planowanymi zmianami w obrębię Grupy Getin Holding, tj. w związku z planowanym podziałem Getin Holding przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Getin Holding. W wyniku wyŝej opisanego podziału Getin Holding nastąpi podwyŝszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej. Wydanie Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Getin Holding nastąpi w trybie oferty publicznej. Dokument Rejestracyjny został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2011 r.

2 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM EMITENT Informacje o Emitencie Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Emitenta GETIN NOBLE BANK Informacje o Getin Noble Bank Osoby fizyczne działające w imieniu Getin Noble Bank Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Getin Noble Bank OFERUJĄCY Informacje o Oferującym Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym działających w imieniu Oferującego DORADCA PRAWNY Informacje o Doradcy Prawnym Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego BIEGLI REWIDENCI PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA INFORMACJI FINANSOWYCH EMITENTA PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA INFORMACJI FINANSOWYCH GETIN NOBLE BANK ZMIANY BIEGŁYCH REWIDENTÓW WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENT GETIN NOBLE BANK CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK Ryzyko związane z realizacją strategii Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta Ryzyko związane z ewentualnymi sprzeciwami KNF Ryzyko związane z zaskarŝeniem uchwał dotyczących Podziału Ryzyko związane z przyjętym Parytetem Wymiany Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania podziału Ryzyko związane z indywidualną interpretacją podatkową Ryzyko związane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki Ryzyko uzaleŝnienia od Grupy Głównego Akcjonariusza

3 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A Ryzyko związane z silną zaleŝnością od kadry zarządzającej zdolnej do efektywnego zarządzania aktywami i świadczenia wysokiej jakości usług Ryzyko konkurencji Ryzyko braku moŝliwości pozyskania źródeł finansowania działalności Ryzyko związane z rozszerzaniem oferty produktów i usług Ryzyko płynności Ryzyko związane z wpływem poziomu cen i płynności papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa na wartość portfela papierów wartościowych Getin Noble Banku oraz Emitenta Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Ryzyko związane z koniecznością dokonania dodatkowych znaczących wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Ryzyko związane z niedotrzymywaniem zobowiązań przez kontrahentów instytucjonalnych Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z dochodzeniem naleŝności oraz spadkiem wartości zabezpieczeń Ryzyko zwiększenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i poŝyczek Ryzyko walutowe, w tym z tytułu portfela kredytów walutowych Ryzyko związane z niemoŝnością utrzymania obecnego tempa wzrostu portfela kredytowego Ryzyko stosowania przez Emitenta czy spółki z Grupy Getin Noble Bank niedozwolonych postanowień umownych Ryzyko reputacyjne Ryzyko niewystarczającej efektywności procedur zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych Ryzyko związane z wyłudzeniami, oszustwami i innymi niepoŝądanymi zachowaniami pracowników Grupy i osób trzecich, którym Emitent ani Getin Noble Bank moŝe nie być w stanie zapobiec Ryzyko związane z zaleŝnością od podmiotów, których produkty oferują spółki z Grupy Getin Noble Bank Ryzyko związane z nieskutecznością polityki w zakresie transakcji zabezpieczających (hedging) Ryzyko związane z transakcjami między podmiotami powiązanymi Ryzyko wcześniejszej wymagalności zadłuŝenia Ryzyko związane z outsourcingiem Ryzyko związane z obniŝeniem ratingu kredytowego Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej Czynnik ryzyka związany z sytuacją finansową Emitenta CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną, polityczną oraz społeczną, a takŝe polityką rządu Ryzyko związane z koniunkturą na globalnym rynku finansowym oraz rynkach nieruchomości Ryzyko związane z atakami terrorystycznymi, pandemią, katastrofami naturalnymi i innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami Ryzyko związane ze zmiennością panującą na rynku finansowym Ryzyko regulacyjne Ryzyko niewypełniania wymogów regulacyjnych w zakresie wymaganych kapitałów Ryzyko zmiany przepisów prawa i ich interpretacji

4 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A Ryzyko związane z przepisami prawa podatkowego INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej INWESTYCJE Opis głównych inwestycji za kaŝdy rok obrotowy w okresie od 2008 r. do Dnia Dokumentu Rejestracyjnego Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Informacje dotyczące głównych inwestycji w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Emitent Grupa Getin Noble Bank Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej Nowe produkty i usługi GŁÓWNE RYNKI WPŁYW CZYNNIKÓW NADZWYCZAJNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ EMITENTA I JEGO RYNKI ZBYTU Emitent Grupa Getin Noble Bank UZALEśNIENIE OD PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ZAŁOśENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK DOTYCZĄCYCH ICH POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEśY EMITENT ORAZ MIEJSCE EMITENTA W GRUPIE ISTOTNE PODMIOTY ZALEśNE EMITENTA ŚRODKI TRWAŁE ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE EMITENTA Nieruchomości własne Nieruchomości najmowane i dzierŝawione ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE GETIN NOBLE BANKU Nieruchomości własne Nieruchomości najmowane i dzierŝawione OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA ORAZ GETIN NOBLE BANK RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

5 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENT Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Wynik operacyjny Emitenta GRUPA GETIN NOBLE BANK Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Wynik operacyjny Grupy Getin Noble Bank INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ I MONETARNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA CZY GRUPY GETIN NOBLE BANKU ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENT Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŝnych Emitenta Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania GRUPA GETIN NOBLE BANK Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Getin Noble Bank Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŝnych Grupy Getin Noble Bank Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Getin Noble Bank Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Getin Noble Bank Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Getin Noble Bank w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE EMITENT Prace badawczo rozwojowe Patenty i licencje Znaki towarowe GETIN NOBLE BANK Prace badawczo rozwojowe Patenty i licencje Znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAśY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY EMITENTA

6 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAśY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY GETIN NOBLE BANK INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, śądań, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA CZY GETIN NOBLE BANKU PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA INFORMACJE O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA GET BANKU Informacje o członkach organów zarządzających Informacje o członkach organów nadzorczych Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPÓŁKI KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEśNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE IM ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEśNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO ZATRUDNIENIE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY ZATRUDNIENIA POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE EMITENTA OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE O OSOBACH INNYCH NIś CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA GETIN HOLDING INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA PRZEZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY EMITENTA INNYCH PRAW GŁOSU

7 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A INFORMACJE, CZY EMITENT BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NALEśY DO INNEGO PODMIOTU LUB JEST PRZEZ TAKI PODMIOT KONTROLOWANY OPIS WSZELKICH USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOśE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI EMITENTA TRANSAKCJE GETIN NOBLE BANK Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE SPÓŁKI Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE INFORMACJA FINANSOWA PRO FORMA Raport niezaleŝnego biegłego rewidenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Opinia biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych Emitenta za lata obrotowe 2010, 2009, Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata obrotowe 2010, 2009, Sprawozdania finansowe Grupy Getin Noble Bank za lata obrotowe 2010, 2009, BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Informacje finansowe w Dokumencie Rejestracyjnym nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Ostatnie roczne informacje finansowe Emitenta zbadane przez biegłego rewidenta Ostatnie roczne informacje finansowe Grupy Getin Noble Bank zbadane przez biegłego rewidenta ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE Emitent Getin Noble Bank POLITYKA DYWIDENDY Emitent Getin Noble Bank POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAśOWE Postępowania sądowe i arbitraŝowe dotyczące Get Banku Postępowania sądowe i arbitraŝowe dotyczące Getin Noble Banku ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ Emitent Grupa Getin Noble Bank INFORMACJE DODATKOWE

8 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zaleŝne Emitenta Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego (autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta Informacje o kapitale Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi STATUT SPÓŁKI Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w który są określone Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z kaŝdym rodzajem akcji Emitenta Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niŝ jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących moŝliwości zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałoŝonych zapisami statutu lub regulaminów Emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeŝeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŝ określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY ISTOTNE UMOWY EMITENTA Istotne umowy w toku działalności Emitenta Istotne umowy poza tokiem normalnym działalności Emitenta ISTOTNE UMOWY GETIN NOBLE BANK Istotne umowy poza tokiem normalnym działalności Getin Noble Bank INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAśOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

9 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM Firma: 1.1 Emitent Adres siedziby: Informacje o Emitencie Get Bank Spółka Akcyjna Telefon: (+48 22) Fax: (+48 22) Adres Strona www: ul. Domaniewska 39, Warszawa Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Grzegorz Słoka - Członek Zarządu Radosław Radowski - Członek Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Emitenta Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. Działając w imieniu Get Bank oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Grzegorz Słoka Członek Zarządu Radosław Radowski Członek Zarządu 9

10 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 1.2 Getin Noble Bank Informacje o Getin Noble Bank Firma: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Domaniewska 39, Warszawa Telefon: Fax: Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Getin Noble Bank Krzysztof Spyra - Członek Zarządu Maciej Szczechura - Członek Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Getin Noble Bank Działając w imieniu Getin Noble Bank oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności by zapewnić taki stan, informacje o Getin Noble Bank oraz o Grupie Getin Noble Bank zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Krzysztof Spyra Członek Zarządu Maciej Szczechura Członek Zarządu 10

11 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Firma: 1.3 Oferujący Adres siedziby: Informacje o Oferującym NOBLE Securities Spółka Akcyjna ul. Królewska 57, Kraków Telefon: ( ) Fax: ( ) Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Dominik Ucieklak - I Wiceprezes Zarządu Norbert Kozioł - Wiceprezes Zarządu Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym działających w imieniu Oferującego Oferujący jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących rozdziałów Dokumentu Rejestracyjnego: 2; 3; 5.2; , 6.5; 9 10; 12 13; , 20.9; Działając w imieniu Oferującego oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzanie których jest odpowiedzialny Oferujący są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Dominik Ucieklak I Wiceprezes Zarządu Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu 11

12 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Firma: 1.4 Doradca Prawny Adres siedziby: Informacje o Doradcy Prawnym Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa Rondo ONZ 1, Warszawa Telefon: ( ) Fax: ( ) Adres Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Andrzej Foltyn - Komplementariusz Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego Doradca Prawny uczestniczył w sporządzeniu następujących rozdziałów Dokumentu Rejestracyjnego: 5.1; 6.4; 7; 8; 11; 14 19; 20.8; 21; 22; 25. Działając w imieniu Doradcy Prawnego niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Andrzej Foltyn Komplementariusz 12

13 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 2 BIEGLI REWIDENCI 2.1 Podmiot uprawniony do badania informacji finansowych Emitenta Badanie historycznych informacji finansowych za lata przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie historycznych informacji finansowych za lata sporządzonych zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz za rok 2009 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz za rok 2009 sporządzonych zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 przeprowadził KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. W imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził Paweł Ryba Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 90121/8144. W imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. opinię z badania podpisał Bogdan Dębicki Członek Zarządu / Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 796/1670. Badanie sprawozdania finansowego pro forma Emitenta za rok I półrocze 2011 r. przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego pro forma za I półrocze 2011 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/ Podmiot uprawniony do badania informacji finansowych Getin Noble Bank Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Noble Bank za rok 2010 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank za rok 2009 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową 13

14 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255, natomiast podpisała Dorota Snarska- Kuman, Biegły Rewident nr 9667/7232. Badanie sprawozdania finansowego pro forma Noble Bank za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego pro forma za 2008 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Bank za rok 2009 oraz za rok 2008 przeprowadził Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009, sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255. W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadziła Jolanta Alvarado Rodriguez Biegły rewident Nr 11299/8108, podpisał zaś Dominik Januszewski Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/ Zmiany biegłych rewidentów Zmiany biegłych rewidentów nie były istotne z punktu widzenia oceny Emitenta ani Getin Noble Bank. 14

15 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 3.1 Emitent Zaprezentowane poniŝej wybrane dane finansowe Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2010, 2009 i 2008 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony roku poddanych przeglądowi przez biegłego rewidenta. Tabela. Wybrane jednostkowe dane bilansowe Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) na dzień 30 czerwca na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) AKTYWA Kasa i operacje zbankiem Centralnym NaleŜności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe NaleŜności od klientów (netto) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa zastawione Wartości niematerialne Udziały w jednostkach stowarzyszonych Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania wobec banków Pochodne instrumenty finansowe oraz inne zob. przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Pozostałe zobowiązania Rezerwy ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Wynik z lat ubiegłych Wynik roku bieŝącego Kapitał własny razem Pasywa razem Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, Emitent 15

16 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Tabela. Wybrane jednostkowe dane rachunku zysków i strat Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z instrumentów wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz z rewaluacji Wynik na działalności inwestycyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Amortyzacja, odpisy z tyt. utraty wartości Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Wynik z działalności operacyjnej Wynik na jednostce stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, Tabela. Wybrane jednostkowe dane rachunku przepływów pienięŝnych Emitenta za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia (niebadane) (niebadane) (badane) (badane) (badane) Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej, w tym: zysk (strata) netto korekty Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym: wpływy wydatki

17 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Środki pienięŝne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej, w tym: wpływy wydatki Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Źródło: Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, Śródroczne Informacje Finansowe Emitenta, 3.2 Getin Noble Bank Zaprezentowane poniŝej wybrane dane finansowe Getin Noble Bank opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych porównywalnych za 2009 r. (w związku z połączeniem w dniu r. pozostających pod wspólną kontrolą spółek Noble Bank oraz Getin Bank pod nową nazwą Getin Noble Bank metodą łączenia udziałów Grupa Getin Noble Bank dokonała wyboru polityki rachunkowości dotyczącej sposobu prezentacji danych za 2009 r. w taki sposób, jakby te spółki były połączone od zawsze), skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Getin Noble Bank za 2008 r. (sporządzonych w celu przedstawienia wpływu transakcji połączenia Noble Bank z Getin Bank na skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Noble Bank), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony roku i roku, które zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Tabela. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Getin Noble Bank za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) na dzień 30 czerwca na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (przekształcone) (pro forma) AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym NaleŜności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i poŝyczki udzielone klientom NaleŜności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŝy Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA OGÓŁEM

18 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Kapitał z tytułu połączenia Skupione akcje własne wartość nominalna Niepodzielony wynik finansowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank, Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank Tabela. Wybrane skonsolidowane dane rachunku zysków i strat Getin Noble Bank za lata oraz za okres I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 (w tys. zł) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia [w tys. zł] (niebadane) (niebadane) (badane) (przekształcone) (pro forma) Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy

19 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaŝy akcji Open Finance SA Wynik z pozycji wymiany Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, poŝyczek, naleŝności leasingowych Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Udział w zyskach(stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadający akcjonariuszom niekontrolującym Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank, Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdania Finansowe Grupy Getin Noble Bank 19

20 Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. 4 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji Emitenta inwestorzy powinni uwaŝnie przeanalizować i rozwaŝyć omówione poniŝej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. Działalność, wyniki, sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju Emitenta podlegały i mogą podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia tych czynników ryzyka. JeŜeli faktycznie wystąpi którykolwiek z poniŝszych czynników ryzyka, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka lub okolicznościami, cena rynkowa Akcji moŝe ulec obniŝeniu, a inwestorzy mogą utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inne czynniki ryzyka niŝ opisane poniŝej, w tym takŝe i te, których Emitent nie jest na Dzień Dokumentu Rejestracyjnego świadomy lub które uwaŝa za nieistotne, mogą takŝe wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta lub doprowadzić do spadku wartości Akcji. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniŝsze czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta. 4.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz Getin Noble Bank Ryzyko związane z realizacją strategii Emitent oraz spółki z Grupy Getin Noble Bank naraŝone są na ryzyko związane z przyjmowaniem i realizacją strategi. Istnieje moŝliwość, Ŝe spółki mogą podjąć nieodpowiednie decyzje strategiczne, nie wdroŝyć decyzji lub nie być w stanie zareagować na zmieniające się warunki rynkowe i tym samym mogą nie być w stanie częściowo lub w pełni osiągnąć celów wskazanych w swoich planach strategicznych. Nie moŝna z góry zagwarantować, Ŝe spółki będą w stanie zrealizować swoją strategię i osiągnąć swoje cele bez względu na warunki rynkowe, niekorzystne otoczenie gospodarcze, rosnącą konkurencję lub działania podejmowane przez głównych konkurentów. Na realizację strategii i osiągnięcie celów wpływ będą teŝ miały pewne szczególne warunki, w tym warunki wynikające z moŝliwych opóźnień lub niewdroŝenia planu strategicznego, skuteczności planu rozwoju organicznego, mniejsze niŝ spodziewane wyniki inicjatyw adresowanych do klientów, czy powodzenie inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności zarządzania spółkami. Jeśli Emitent czy spółki z Grupy Getin Noble Bank nie będą w stanie osiągnąć przyjętych celów strategicznych, moŝe to mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz Grupy Getin Noble Bank. W szczególności Emitent realizuje zaplanowaną na lata strategię, będącą częścią strategicznych zmian w Grupie Getin Holding, przedstawionych r. raportem bieŝącym nr 53/2011 Getin Holding, w wyniku których mają powstać dwie grupy kapitałowe: grupa obejmująca Emitenta i Getin Noble Bank ze spółkami zaleŝnymi oraz grupa Getin Holding, w skład której wejdzie Idea Bank, TU Europa S.A., TU Europa na śycie S.A., spółki prowadzące pozostałą działalność finansową w Polsce oraz spółki prowadzące międzynarodową działalność finansową. Strategia Emitenta obejmuje przede wszystkim Plan Restrukturyzacji (patrz Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta ), podwyŝszenie kapitału zakładowego i wydanie Akcji Emisji Podziałowej w zamian za majątek wydzielany ze spółki Getin Holding (patrz ryzyka związane z: ewentualnym sprzeciwami KNF, z zaskarŝeniem uchwał dotyczących Podziału oraz z przyjętym Parytetem Wymiany) w skład którego wchodzi pakiet 93,71% akcji Getin Noble Bank, wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na GPW oraz (w I półroczu 2012 r.) połączenie z Getin Noble Bank. NiemoŜność realizacji jednego lub wielu działań zawartych w ww. strategii Getin Holding oraz strategii Emitenta moŝe mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz Grupy Getin Noble Bank Ryzyko związane z realizacją Planu Restrukturyzacji Emitenta Emitent od r. realizuje Plan Restrukturyzacji, który koncentruje się na trzech kwestiach: poprawa wyników finansowych Emitenta przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitałowego i płynnościowego, przygotowanie do sprawnego i płynnego połączenia Emitenta oraz Getin Noble Bank, a takŝe wyodrębnienia dwóch grup bankowych w obrębie Getin Holding, likwidacja sieci oddziałów własnych oraz przekazanie obsługi klientów do Getin Noble Bank na podstawie umowy o wykonywanie czynności bankowych. W ramach restrukturyzacji Emitent podjął działania zmniejszające wysokie koszty prowadzenia działalności i równocześnie działania prowadzące do zapewnienia odpowiednich przychodów. Emitent realizuje m.in. restrukturyzację sieci sprzedaŝy, zatrudnienia oraz umów z dostawcami. Proces restrukturyzacji zakłada w szczególności restrukturyzację sieci sprzedaŝy 20

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo