OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na ycie Bezpieczne Raty (zwane dalej OWU ) majà zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych pomi dzy MetLife Limited a Ubezpieczajàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stanowià ich integralnà cz Êç. ROZDZIA 2. Definicje W OWU, Umowie Ubezpieczenia oraz innych dokumentach zwiàzanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczenia poni ej podanym terminom nadano nast pujàce znaczenie: 1. Agent do Spraw Roszczeƒ - podmiot upowa niony przez Zak ad Ubezpieczeƒ do wyst powania w jego imieniu w sprawach zwiàzanych z wszelkimi roszczeniami, wynikajàcymi z Umowy Ubezpieczenia; 2. Kredytobiorca - osoba fizyczna, która zawar a umow kredytu lub umow po yczki gotówkowej z Ubezpieczajàcym; 3. Kwota Kredytu Brutto - Kwota Kredytu Netto powi kszona o nale ne op aty, prowizje i op at z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia; 4. Kwota Kredytu Netto - kwota po yczona przez Kredytobiorc lub Kredytobiorców od Ubezpieczajàcego na podstawie Umowy Kredytu, z wy àczeniem wszelkich op at i prowizji, a tak e op aty z tytu u ochrony ubezpieczeniowej, w ramach Umowy Ubezpieczenia; 5. Kwota Zad u enia Brutto - cz Êç Kwoty Kredytu Brutto pozostajàca do sp aty na dzieƒ wystàpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp aty zawartym w Umowie Kredytu. Kwota Zad u enia Brutto nie obejmuje odsetek nale nych i zaleg ych, op at z tytu u opóênienia ani innych kosztów, do pokrycia których Ubezpieczony mo e zostaç zobowiàzany z tytu u opóênienia w p atnoêciach; 6. Okres Ochrony Ubezpieczeniowej - okres, pierwotnie oznaczony w Umowie Kredytu w momencie jej zawarcia, jako okres przeznaczony na sp at zad u enia, zgodnie z Umowà Kredytu, rozpoczynajàcy si z chwilà udost pnienia Ubezpieczonemu Kwoty Kredytu Netto i up ywajàcy w terminie wskazanym w Rozdziale 11.2 i 11.3; 7. Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 8. Sk adka - kwota op acana przez Ubezpieczajàcego z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia, której wysokoêç i/lub metoda ustalania zosta y okreêlone w Polisie; 9. Suma Ubezpieczenia - kwota stanowiàca sum : (a) Kwoty Zad u enia Brutto, (b) kwoty nie wy szej ni równowartoêç dwóch ostatnich zaleg ych Miesi cznych Rat nale nych zgodnie z Umowà Kredytu, (c) odsetek nale nych od daty p atnoêci ostatniej Miesi cznej Raty do dnia zajêcia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, nie wi ksza jednak ni z otych; 10. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe - kwota wyp acana przez Zak ad Ubezpieczeƒ Uposa onemu, w przypadku wystàpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, w wysokoêci i na zasadach okreêlonych w Rozdziale 8; 11. Ubezpieczajàcy - bank zawierajàcy Umow Ubezpieczenia, zobowiàzany do op acania Sk adek za wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystàpili do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia; 12. Ubezpieczony - Kredytobiorca lub Kredytobiorcy, którzy wype nili Wniosek Ubezpieczeniowy i zostali obj ci ochronà ubezpieczeniowà w ramach Umowy Ubezpieczenia; 13. Umowa Kredytu - umowa kredytu lub umowa po yczki gotówkowej zawarta przez Kredytobiorc lub Kredytobiorców z Ubezpieczajàcym; 14. Umowa Ubezpieczenia - grupowa umowa ubezpieczenia na ycie zawarta pomi dzy Zak adem Ubezpieczeƒ a Ubezpieczajàcym na podstawie OWU; 15. Uposa ony - Ubezpieczajàcy, chyba e Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony uzgodnià inaczej; 16. Wniosek Ubezpieczeniowy - formularz wype niony i podpisany przez osob lub osoby fizyczne ubiegajàce si o obj cie ochronà ubezpieczeniowà; 17. Zak ad Ubezpieczeƒ - MetLife Limited, zarejestrowany w Szkocji, pod numerem 53601, z siedzibà w Edynburgu, Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edynburg EH3 9AQ, Wielka Brytania; 18. Zdarzenie Ubezpieczeniowe - zdarzenie okreêlone w OWU, które uprawnia do zg oszenia roszczenia o wyp at Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; 19. Miesi czna Rata - kwota przypadajàca, w ka dym miesiàcu, do zap aty, zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp aty zawartym w Umowie Kredytu. ROZDZIA 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego, pod warunkiem, e nastàpi a ona w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej. ROZDZIA 4. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreêlony, podczas którego Kredytobiorca lub Kredytobiorcy mogà zostaç obj ci ochronà ubezpieczeniowà. 2. Podstawà do zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest pisemny wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, sk adany przez Ubezpieczajàcego, wype niony zgodnie z wymogami Zak adu Ubezpieczeƒ. 3. Umow Ubezpieczenia uwa a si za zawartà z chwilà dor czenia Polisy Ubezpieczajàcemu. 4. Je eli Polisa zawiera postanowienia mniej korzystne dla Ubezpieczajàcego od zawartych we wniosku lub OWU, Zak ad Ubezpieczeƒ przy dor czaniu Polisy, poinformuje na piêmie Ubezpieczajàcego o powsta ych rozbie noêciach. Je eli w terminie 7 dni od daty dor czenia Polisy, Ubezpieczajàcy nie zg osi na piêmie zastrze eƒ, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta zgodnie z treêcià Polisy w nast pnym dniu po up ywie terminu wyznaczonego do zg oszenia sprzeciwu. 5. Je eli Ubezpieczajàcy zg osi sprzeciw, o którym mowa w Rozdziale 4.4 powy ej, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po uzgodnieniu jej treêci przez strony Umowy Ubezpieczenia. ROZDZIA 5. Przystàpienie i rezygnacja z ubezpieczenia 1. Ubezpieczonym mo e byç tylko Kredytobiorca lub Kredytobiorcy, którzy w dniu obj cia ochronà ubezpieczeniowà osiàgn li 18 rok ycia, nie ukoƒczyli 65 roku ycia, oraz wype nili Wniosek Ubezpieczeniowy. 2. JeÊli Kredytobiorca lub Kredytobiorcy, którzy wype nili Wniosek Ubezpieczeniowy oraz wyrazili zgod na obj cie ochronà ubezpieczeniowà na podstawie Umowy Ubezpieczenia nie spe niajà w adnym momencie obowiàzywania ochrony ubezpieczeniowej wymogów do obj cia tà ochronà, a Sk adka za t osob (osoby) zosta a op acona, Zak ad Ubezpieczeƒ b dzie jedynie zobowiàzany do zwrotu Ubezpieczajàcemu Sk adki zap aconej za te osoby w terminie 15 dni od dnia powzi cia takiej wiadomoêci, niezale nie od chwili ujawnienia powy szej okolicznoêci. 3. Odstàpienie od Umowy Kredytu jest równoznaczne z odstàpieniem od ubezpieczenia bez koniecznoêci sk adania dodatkowego oêwiadczenia woli przez Ubezpieczonego. 4. W przypadku odstàpienia przez Ubezpieczonego od ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia udost pnienia Ubezpieczonemu Kwoty Kredytu Netto, Zak ad Ubezpieczeƒ zwróci Ubezpieczajàcemu 100% Sk adki op aconej za tego Ubezpieczonego. 5. Sp ata zad u enia lub rozwiàzanie Umowy Kredytu przed up ywem okresu na który Umowa ta zosta a zawarta jest równoznaczna z rezygnacjà z ochrony ubezpieczeniowej bez koniecznoêci sk adania dodatkowych oêwiadczeƒ woli przez Ubezpieczonego. 6. W przypadku rezygnacji przez Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej 31 (trzydziestego pierwszego) dnia lub póêniej od dnia udost pnienia Ubezpieczonemu Kwoty Kredytu Netto, Zak ad Ubezpieczeƒ zwróci Ubezpieczajàcemu cz Êç Sk adki op aconej za tego Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami Rozdzia u Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej powinna zostaç z o ona Ubezpieczajàcemu. ROZDZIA 6. Wspólna ochrona ubezpieczeniowa W ka dym przypadku, gdy w ramach jednej Umowy Kredytu ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest wi cej ni jeden Ubezpieczony, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w przypadku Êmierci pierwszego i tylko jednego Ubezpieczonego w tym samym czasie. RODZIA 7. Sk adka ubezpieczeniowa 1. WysokoÊç Sk adki stanowi procent Kwoty Kredytu Netto. 2. Ubezpieczajàcy op aca Sk adk w terminie i na zasadach okreêlonych w Polisie. 3. Sk adk uwa a si za op aconà w momencie uznania jej na rachunku Zak adu Ubezpieczeƒ. ROZDZIA 8. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Uposa onemu Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci równej Sumie Ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ Rozdzia u àczna kwota Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych wyp aconych przez Zak ad Ubezpieczeƒ z tytu u Umowy Ubezpieczenia w zwiàzku z jednà Umowà Kredytu nie mo e przekroczyç Sumy Ubezpieczenia, niezale nie od liczby Zdarzeƒ Ubezpieczeniowych, które majà miejsce w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej oraz liczby Ubezpieczonych. ROZDZIA 9. Suma Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ w stosunku do jednego Ubezpieczonego zosta a ustalona w Rozdziale 2.9. ROZDZIA 10. Zwrot Sk adki 1. W przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygaênie wczeêniej, ni przed koƒcem okresu, za jaki zosta a zap acona Sk adka, a Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie zosta o wyp acone w wysokoêci równej Sumie Ubezpieczenia w ramach Umowy Ubezpieczenia, Zak ad Ubezpieczeƒ zwróci Ubezpieczajàcemu cz Êç Sk adki pobranej za Ubezpieczonego, odpowiadajàcej okresowi pozosta emu do zakoƒczenia Umowy Kredytu lub okresowi pozosta emu do zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej, obliczonej wed ug metody amortyzacji Sk adki podanej poni ej, z zastrze eniem postanowieƒ Rozdzia u 5.4. Amortyzacja (A) Sk adki w wysokoêci S przy Umowie Kredytu zawartej na N miesi cy w K-tym miesiàcu wynosi: A K = A*(N-K+1)/[N*(N+1)/2] 0<K<N WysokoÊç Sk adki do zwrotu jest równa (D): K D=A - ΣA i i=1 *[Zobacz opis poni ej] Skutkiem zastosowania zasady zwrotu Sk adki jest przypisanie wi kszej cz Êci kosztów wczeêniejszemu okresowi, podczas którego Zak ad Ubezpieczeƒ ponosi najwi kszà cz Êç ryzyka. Spowodowane jest to faktem, e kwota, którà Zak ad Ubezpieczeƒ musia by wyp aciç w przypadku uznania roszczenia bàdê roszczeƒ jest wi ksza na poczàtku okresu ubezpieczenia ni na koƒcu. Na przyk ad, w przypadku rezygnacji z ochrony po up ywie jednej trzeciej okresu ubezpieczenia, zwrócone zostanie oko o 45% Sk adki. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w po owie okresu ubezpieczenia, zwrócone zostanie oko o 25% Sk adki. Natomiast, w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia po up ywie dwóch trzecich okresu ubezpieczenia, zwrócone zostanie od 11% do 13% Sk adki.

2 ROZDZIA 11. OdpowiedzialnoÊç Zak adu Ubezpieczeƒ 1. OdpowiedzialnoÊç Zak adu Ubezpieczeƒ rozpoczyna si z chwilà udost pnienia Kwoty Kredytu Netto Ubezpieczonemu. 2. OdpowiedzialnoÊç Zak adu Ubezpieczeƒ wygasa z dniem zajêcia najwczeêniejszego z poni szych zdarzeƒ: (a) Sp aty przez Ubezpieczonego Kwoty Zad u enia Brutto z tytu u Umowy Kredytu; (b) rozwiàzania Umowy Kredytu, (c) wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczonego z tytu u Êmierci pierwszego z Ubezpieczonych; (d) wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego równego Sumie Ubezpieczenia, ustalonej w umowie zawartej pomi dzy Ubezpieczajàcym i MetLife Insurance Limited, zak adem ubezpieczeƒ zarejestrowanym w Anglii, na podstawie innej umowy ubezpieczeniowej zwiàzanej z tà samà Umowà Kredytu, (e) zmiany przez Ubezpieczonego osoby Uposa onego wskazanej we Wniosku Ubezpieczeniowym; 3. Ponadto, odpowiedzialnoêç Zak adu Ubezpieczeƒ wygasa w stosunku do poszczególnego Ubezpieczonego równie z dniem zajêcia najwczeêniejszego z poni szych zdarzeƒ: (a) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, (b) odstàpienia od ochrony ubezpieczeniowej, (c) Êmierci Ubezpieczonego. ROZDZIA 12. Ograniczenia odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ Zak ad Ubezpieczeƒ jest uprawniony do odmowy wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Êmierci Ubezpieczonego, je eli Êmierç zosta a spowodowana bezpoêrednio lub poêrednio w nast pstwie: (a) samobójstwa pope nionego w ciàgu pierwszych 12 miesi cy od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej; (b) wojny, dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, zamieszek, dobrowolnego i czynnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy lub rozruchach, pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa; (c) zdarzenia zwiàzanego z masowym ska eniem chemicznym, biologicznym bàdê radioaktywnym, spowodowanym dzia aniem broni lub urzàdzenia wykorzystujàcego energi jàdrowà lub promieniotwórczoêç; (d) chorób, schorzeƒ, stanów chorobowych, urazów lub innych stanów Ubezpieczonego, rozpoznanych, leczonych, lub w zwiàzku, z którymi zasi gano porady lekarskiej w okresie ostatnich 12 miesi cy poprzedzajàcych dat rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej przez pierwsze 12 miesi cy trwania ochrony ubezpieczeniowej. ROZDZIA 13. Obowiàzki Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego i Zak adu Ubezpieczeƒ 1. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do op acania Sk adki za ka dego Ubezpieczonego w wysokoêci ustalonej w Polisie, a tak e do sporzàdzenia i przed o enia listy Ubezpieczonych, Kwot Kredytu Netto oraz Kwot Kredytu Brutto, udzielonych Ubezpieczonym. 2. Ubezpieczony jest zobowiàzany do informowania Ubezpieczajàcego o ka dej zmianie danych osobowych, takich jak: imi, nazwisko oraz adres. 3. Zak ad Ubezpieczeƒ jest zobowiàzany do wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego zgodnie z OWU. ROZDZIA 14. Wyp ata Âwiadczenia Ubezpieczeniowego 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona jest zobowiàzana do z o enia Zak adowi Ubezpieczeƒ nast pujàcych dokumentów: (a) zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego - na formularzu Zak adu Ubezpieczeƒ; (b) potwierdzonej za zgodnoêç z orygina em kopii Wniosku Ubezpieczeniowego; (c) potwierdzonych za zgodnoêç z orygina em wszelkich dokumentów dotyczàcych zmian okresu obowiàzywania Umowy Kredytu i dat spe nienia zobowiàzaƒ Ubezpieczonego, o ile majà zastosowanie; (d) potwierdzonej za zgodnoêç z orygina em przez notariusza lub Agenta do Spraw Roszczeƒ kopii lub odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego; (e) uwierzytelnionej przez organ sporzàdzajàcy (lekarz, szpital) lub urzàd stanu cywilnego kopii zaêwiadczenia stwierdzajàcego przyczyn Êmierci (karta zgonu). 2. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w Rozdzia ach 14.1.(d) oraz 14.1.(e), powinny byç uwierzytelnione przez polskà placówk konsularnà lub opatrzone apostille i przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. 3. Zak ad Ubezpieczeƒ lub Agent do Spraw Roszczeƒ jest uprawniony, w uzasadnionych przypadkach, do àdania od osoby uprawnionej wszelkich innych dokumentów i informacji niezb dnych do rozpatrzenia zg oszonego roszczenia ubezpieczeniowego. 4. Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 5. Je eli wyjaênienie okolicznoêci niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ b dzie niemo liwe w powy szym terminie, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 14 dni od daty takiego wyjaênienia. Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci niespornà kwot Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w terminie okreêlonym w Rozdziale Âwiadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wyp acone w formie jednorazowej wyp aty, z zastrze eniem postanowieƒ Rozdzia u 14.5, przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Uposa onego. 7. Je eli Âwiadczenie Ubezpieczeniowe zostanie uznane za nienale ne, Zak ad Ubezpieczeƒ lub Agent do Spraw Roszczeƒ poinformuje na piêmie osob zg aszajàcà roszczenie i uprawnionego do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego o odmowie przyznania przez Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aty, wskazujàc podstawy faktyczne i prawne tej odmowy, w terminach okreêlonych w powy szych Rozdzia ach. 8. Osoba, która nie zgadza si z decyzjà Zak adu Ubezpieczeƒ i jest uprawniona do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, ma prawo do wystàpienia z roszczeniami na zasadach okreêlonych w Rozdziale 17. ROZDZIA 15. Odstàpienie i wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia 1. Ubezpieczajàcy jest uprawniony do odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia. 2. Umowa Ubezpieczenia mo e zostaç wypowiedziana przez Ubezpieczajàcego na piêmie w ka dym czasie jej obowiàzywania, z zachowaniem przez Ubezpieczajàcego szeêciomiesi cznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si pierwszego dnia miesiàca nast pujàcego po miesiàcu, w którym wypowiedzenie zosta o z o one. 3. Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. Po rozwiàzaniu Umowy Ubezpieczenia Zak ad Ubezpieczeƒ b dzie udziela nadal ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami OWU wszystkim Kredytobiorcom, którzy zostali obj ci ochronà ubezpieczeniowà do dnia jej wygaêni cia, zgodnie z Rozdzia em 11.2 i ROZDZIA 16. Zmiany w Umowie Ubezpieczenia 1. W okresie obowiàzywania Umowy Ubezpieczenia Zak ad Ubezpieczeƒ jest uprawniony do zaproponowania zmiany OWU bàdê wysokoêci Sk adki, z zastrze eniem postanowieƒ poni szych. 2. Zak ad Ubezpieczeƒ jest zobowiàzany do przekazania Ubezpieczajàcemu pisemnej propozycji zmian OWU lub wysokoêci Sk adki na co najmniej 3 miesiàce przed planowanym terminem wejêcia tych zmian w ycie. Termin ten mo e ulec skróceniu w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 3. Je eli Ubezpieczajàcy nie zaakceptuje zmian zaproponowanych przez Zak ad Ubezpieczeƒ, strony b dà zobowiàzane do podj cia negocjacji w celu uzgodnienia zakresu proponowanych zmian. Je eli strony nie dojdà do porozumienia w terminie 2 miesi cy od dnia otrzymania przez Ubezpieczajàcego proponowanej treêci zmian, zmiany te wejdà w ycie w terminie wskazanym przez Zak ad Ubezpieczeƒ, jeêli Ubezpieczajàcy nie wypowie Umowy Ubezpieczenia w najbli szym terminie wypowiedzenia. 4. Zmiany OWU lub wysokoêci Sk adki dokonane zgodnie z niniejszym Rozdzia em nie dotyczà Ubezpieczonego, który podpisa Wniosek Ubezpieczeniowy przed wejêciem w ycie zmian, o których mowa w ust pach powy szych. ROZDZIA 17. Postanowienia koƒcowe 1. Wszelkie zmiany i oêwiadczenia Zak adu Ubezpieczeƒ i Ubezpieczajàcego dotyczàce Umowy Ubezpieczenia b dà sporzàdzane w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci i dor czane na ostatni znany adres drugiej strony za potwierdzeniem odbioru. 2. Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uposa ony lub osoba uprawniona do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, niezadowolony z decyzji Zak adu Ubezpieczeƒ lub Agenta do Spraw Roszczeƒ, jest uprawniony do wniesienia odwo ania do Dyrektora Zarzàdzajàcego Zak adu Ubezpieczeƒ w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Zak adu Ubezpieczeƒ. Powy sze uprawnienie jest prawem, a nie obowiàzkiem Ubezpieczonego, Ubezpieczajàcego, Uposa onego lub osoby uprawnionej do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Dyrektor Zarzàdzajàcy Zak adu Ubezpieczeƒ odpowie pisemnie na odwo anie strony w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Ubezpieczony lub uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, który nie zgadza si z decyzjà Zak adu Ubezpieczeƒ lub Agenta do Spraw Roszczeƒ jest uprawniony do z o enia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii na adres: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR lub sàdu powszechnego na warunkach okreêlonych w Rozdziale Ponadto Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uposa ony lub osoba uprawniona do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego mogà z o yç skarg do Rzecznika Ubezpieczonych na adres: Al. Jerozolimskie 44, Warszawa. 3. Korespondencja przekazywana do Ubezpieczonego b dzie uznana za dor czonà w przypadku jej wys ania na ostatni podany przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego adres. 4. Je eli strony wyra à pisemnà zgod, postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych w OWU mogà zostaç w àczone do Umowy Ubezpieczenia. 5. Powództwo z tytu u roszczenia wynikajàcego z Umowy Ubezpieczenia mo na wnieêç przed sàd powszechny w aêciwy ze wzgl du na miejsce siedziby Zak adu Ubezpieczeƒ, Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub osoby uprawnionej z Umowy Ubezpieczenia i nie wymaga ono wczeêniejszego podj cia dzia aƒ, o których mowa w Rozdziale Opodatkowanie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego regulujà przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. W sprawach nieuregulowanych w OWU majà zastosowanie powszechnie obowiàzujàce przepisy polskiego prawa, w szczególnoêci przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej. 8. Niniejsze OWU Bezpieczne Raty zosta y zatwierdzone w dniu 9 sierpnia 2007 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Raty (zwane dalej OWU ) majà zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych pomi dzy MetLife Insurance Limited a Ubezpieczajàcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i stanowià ich integralnà cz Êç. ROZDZIA 2. Definicje W OWU, Umowie Ubezpieczenia oraz innych dokumentach zwiàzanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczenia, poni ej podanym terminom nadano nast pujàce znaczenie: 1. Agent do Spraw Roszczeƒ - podmiot upowa niony przez Zak ad Ubezpieczeƒ do wyst powania w jego imieniu w sprawach zwiàzanych z roszczeniami, wynikajàcymi z Umowy Ubezpieczenia; 2. Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy - uszkodzenie cia a, uraz psychiczny lub choroba Ubezpieczonego uniemo liwiajàce mu wykonywanie normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej; 3. Data Diagnozy - dzieƒ, w którym Lekarz zdiagnozowa Powa ne Zachorowanie; 4. Dzia alnoêç Gospodarcza - dzia alnoêç gospodarcza wykonywana przez Kredytobiorc, który zawar Umow Kredytu, na podstawie wpisu do Ewidencji Dzia alnoêci Gospodarczej prowadzonej przez w aêciwy urzàd gminy; 5. Dzieƒ Powstania NiezdolnoÊci - dzieƒ, w którym Ubezpieczony ucierpia w wyniku Nieszcz Êliwego Wypadku lub choroby bàdê dzieƒ, w którym stan zdrowia uniemo liwi mu wykonywanie normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej; 6. Kwota Kredytu Brutto - Kwota Kredytu Netto powi kszona o nale ne op aty, prowizje i op at z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia; 7. Kwota Kredytu Netto - kwota po yczona przez Kredytobiorc lub Kredytobiorców od Ubezpieczajàcego na podstawie Umowy Kredytu, z wy àczeniem wszelkich op at i prowizji, a tak e op aty z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia; 8. Kredytobiorca - osoba fizyczna, która zawar a umow kredytu lub umow po yczki gotówkowej z Ubezpieczajàcym; 9. Kwota Zad u enia Brutto - cz Êç Kwoty Kredytu Brutto pozostajàca do sp aty na dzieƒ wystàpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp aty zawartym w Umowie Kredytu. Kwota Zad u enia Brutto nie obejmuje odsetek nale nych i zaleg ych, op at z tytu u opóênienia ani innych kosztów, do pokrycia których Ubezpieczony mo e zostaç zobowiàzany z tytu u opóênienia w p atnoêciach;

3 10. Lekarz - osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza, zgodnie z Ustawà o zawodach lekarza i lekarza dentysty, której prawo do wykonywania zawodu nie zosta o zawieszone, ani ograniczone w aden sposób, nieb dàcy Ubezpieczonym, wspó ma onkiem Ubezpieczonego, krewnym Ubezpieczonego ani pracodawcà Ubezpieczonego; lekarzem nie jest osoba pozbawiona prawa do wykonywania zawodu orzeczeniem przez Sàd Êrodka karnego albo przez Sàd lub Prokuratora Êrodka zapobiegawczego - zakazu wykonywania zawodu lekarza; 11. Miesi czna Rata - kwota przypadajàca, w ka dym miesiàcu, do zap aty, zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp aty zawartym w Umowie Kredytu; 12. Okres Ochrony Ubezpieczeniowej - okres, pierwotnie oznaczony w Umowie Kredytu, w momencie jej zawarcia, jako okres przeznaczony na sp at zad u enia, zgodnie z Umowà Kredytu, rozpoczynajàcy si z chwilà udost pnienia Ubezpieczonemu Kwoty Kredytu Netto i up ywajàcy w terminie wskazanym w Rozdziale 11.2 i 11.3; 13. Powa ne Zachorowanie - postawienie diagnozy przez Lekarza stwierdzajàcej wystàpienie u Ubezpieczonego jednego z poni szych stanów: Rak: z oêliwy nowotwór charakteryzujàcy si niekontrolowanym wzrostem i rozrostem komórek z oêliwych oraz nacieczeniem tkanki. Termin ten obejmuje leukemi (z wyjàtkiem przewlek ej limfocytowej leukemii), ch oniaka i czerniaka z oêliwego, z wyjàtkiem nieinwazyjnych raków in situ, wszystkich raków skóry i nowotworów przy jednoczesnym wyst powaniu wirusa HIV. Zawa serca: martwica cz Êci mi Ênia sercowego w wyniku niewystarczajàcego dop ywu krwi, której towarzyszy przed u ajàcy si ból w klatce piersiowej, zmiany w ostatnim elektrokardiogramie oraz podwy szenie poziomu enzymów sercowych. 14. Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 15. Praca - zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze co najmniej pó etatu na podstawie umowy o prac zawartej na czas nieokreêlony albo na czas okreêlony nie krótszy jednak ni 12 miesi cy, bàdê wykonywanie Dzia alnoêci Gospodarczej przez okres przynajmniej 24 miesi cy; 16. Sk adka - kwota op acana przez Ubezpieczajàcego z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia, której wysokoêç i/lub metoda ustalania zosta y okreêlone w Polisie; 17. Suma Ubezpieczenia - Kwota Zad u enia Brutto, nie wi ksza jednak ni z otych; 18. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe - kwota wyp acana przez Zak ad Ubezpieczeƒ w przypadku wystàpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, w wysokoêci i na zasadach okreêlonych w Rozdziale 8; 19. Ubezpieczajàcy - bank zawierajàcy Umow Ubezpieczenia, zobowiàzany do op acania Sk adek za wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystàpili do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia; 20. Ubezpieczony - Kredytobiorca lub Kredytobiorcy, którzy wype nili Wniosek Ubezpieczeniowy i zostali obj ci ochronà ubezpieczeniowà w ramach Umowy Ubezpieczenia; 21. Umowa Kredytu - umowa kredytu lub umowa po yczki gotówkowej zawarta przez Kredytobiorc lub Kredytobiorców z Ubezpieczajàcym; 22. Umowa Ubezpieczenia - grupowa umowa ubezpieczenia zawarta pomi dzy Zak adem Ubezpieczeƒ a Ubezpieczajàcym na podstawie OWU; 23. Uposa ony - Ubezpieczajàcy, chyba e Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony uzgodnià inaczej; 24. Utrata Pracy - uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego wskutek utraty Pracy w wyniku zaistnienia jednej z nast pujàcych okolicznoêci: (a) rozwiàzania umowy o prac na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników; lub (b) rozwiàzania umowy o prac za porozumieniem stron; lub (c) rozwiàzania umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem; lub (d) wygaêni cia umowy zawartej na czas okreêlony, jeêli pracodawca odmówi zawarcia z nim kolejnej umowy o prac ; lub (e) zaprzestania wykonywania Dzia alnoêci Gospodarczej i wykreêlenie z Ewidencji Dzia alnoêci Gospodarczej, bàdê og oszenia upad oêci; oraz zarejestrowanie jako bezrobotny w Powiatowym Urz dzie Pracy i nie otrzymywanie adnych dochodów z tytu u jakiejkolwiek Pracy; Ubezpieczony jest uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy, je eli bezpoêrednio przed nabyciem statusu bezrobotnego by zatrudniony u tego samego pracodawcy przez co najmniej 12 miesi cy lub by zatrudniony w tym samym dziale gospodarki przez przynajmniej 24 miesiàce; 25. Wniosek Ubezpieczeniowy - formularz wype niony i podpisany przez osob lub osoby fizyczne ubiegajàce si o obj cie ochronà ubezpieczeniowà; 26. Zak ad Ubezpieczeƒ - MetLife Insurance Limited, zarejestrowany w Anglii, pod numerem , z siedzibà w Londynie 8th Floor, No. 1 Minster Court, Mincing Lane, Londyn EC3R 7YL, Wielka Brytania; 27. Zdarzenie Ubezpieczeniowe (a) Zdarzeniem Ubezpieczeniowym w przypadku Utraty Pracy przez Ubezpieczonego jest wystàpienie àcznie: (i) Utrata Pracy przez Ubezpieczonego, (ii) rejestracja Ubezpieczonego w Powiatowym Urz dzie Pracy jako bezrobotnego oraz (iii) posiadanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego nieprzerwanie przez okres przynajmniej 1 (jednego) miesiàca oraz (iv) nie uzyskiwanie dochodów z tytu u jakiejkolwiek Pracy; lub zdarzenie okreêlone w Rozdziale 3.5; (b) Zdarzeniem Ubezpieczeniowym w przypadku Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy jest ca kowita niezdolnoêç do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej przez Ubezpieczonego nieprzerwanie przez okres przynajmniej 30 (trzydziestu) dni; (c) Zdarzeniem Ubezpieczeniowym w przypadku Powa nego Zachorowania jest zdiagnozowanie u Ubezpieczonego przez Lekarza Powa nego Zachorowania i prze ycie przez Ubezpieczonego okresu 30 (trzydziestu) lub wi cej dni od Daty Diagnozy Powa nego Zachorowania; ROZDZIA 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego oraz zdolnoêç zarobkowania Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje nast pujàce Zdarzenia Ubezpieczeniowe pod warunkiem, e wystàpià w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej: a. Utrata Pracy przez Ubezpieczonego, b. Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Ubezpieczonego, c. Powa ne Zachorowanie Ubezpieczonego. 3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu u ryzyka Utraty Pracy jest udzielana do dnia, w którym Ubezpieczony uzyska uprawnienia do emerytury lub przestanie byç uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy. 4. Od dnia uzyskania przez Ubezpieczonego uprawnieƒ do emerytury lub je eli Ubezpieczony przestanie byç uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy, zamiast ryzyka Utraty Pracy zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko Powa nego Zachorowania. 5. W przypadku Ubezpieczonego, który zaprzesta prowadzenia Dzia alnoêci Gospodarczej i nie uzyskuje, przez co najmniej 1 miesiàc, przychodów z tytu u wykonywania tej dzia alnoêci, oraz: (a) prowadzona przez niego dzia alnoêç nie zosta a wykreêlona z Ewidencji Dzia alnoêci Gospodarczej; (b) nie og osi upad oêci; oraz (c) nie zarejestrowa si jako bezrobotny w Powiatowym Urz dzie Pracy, Ubezpieczony b dzie uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy maksymalnie przez okres 3 miesi cy. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tego tytu u mo e zostaç przyznane tylko raz w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe wyp acone z tego tytu u pomniejsza liczb miesi cznych Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych z tytu u Utraty Pracy. ROZDZIA 4. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreêlony, podczas którego Kredytobiorca lub Kredytobiorcy mogà zostaç obj ci ochronà ubezpieczeniowà. 2. Podstawà do zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest pisemny wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, sk adany przez Ubezpieczajàcego, wype niony zgodnie z wymogami Zak adu Ubezpieczeƒ. 3. Umow Ubezpieczenia uwa a si za zawartà z chwilà dor czenia Polisy Ubezpieczajàcemu. 4. Je eli Polisa zawiera postanowienia mniej korzystne dla Ubezpieczajàcego od zawartych we wniosku lub OWU, Zak ad Ubezpieczeƒ, przy dor czaniu Polisy, poinformuje na piêmie Ubezpieczajàcego o powsta ych rozbie noêciach. Je eli w terminie 7 dni od daty dor czenia Polisy, Ubezpieczajàcy nie zg osi na piêmie zastrze eƒ, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta zgodnie z treêcià Polisy w nast pnym dniu po up ywie terminu wyznaczonego do zg oszenia sprzeciwu. 5. Je eli Ubezpieczajàcy zg osi sprzeciw, o którym mowa w Rozdziale 4.4 powy ej, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po uzgodnieniu jej treêci przez strony Umowy Ubezpieczenia. ROZDZIA 5. Przystàpienie i rezygnacja z ubezpieczenia 1. Ubezpieczonym mo e byç tylko Kredytobiorca lub Kredytobiorcy, którzy w dniu obj cia ochronà ubezpieczeniowà osiàgn li 18 rok ycia i nie ukoƒczyli 65 roku ycia oraz wype nili Wniosek Ubezpieczeniowy. 2. JeÊli Kredytobiorca lub Kredytobiorcy, którzy wype nili Wniosek Ubezpieczeniowy oraz wyrazili zgod na obj cie ochronà ubezpieczeniowà na podstawie Umowy Ubezpieczenia nie spe niajà w adnym momencie obowiàzywania ochrony ubezpieczeniowej wymogów do obj cia tà ochronà, a Sk adka za t osob (osoby) zosta a op acona, Zak ad Ubezpieczeƒ b dzie jedynie zobowiàzany do zwrotu Ubezpieczajàcemu Sk adki zap aconej za te osoby w terminie 15 dni od dnia powzi cia takiej wiadomoêci, niezale nie od chwili ujawnienia powy szej okolicznoêci. 3. Odstàpienie od Umowy Kredytu jest równoznaczne z odstàpieniem od ubezpieczenia bez koniecznoêci sk adania dodatkowego oêwiadczenia woli przez Ubezpieczonego. 4. W przypadku odstàpienia przez Ubezpieczonego od ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia udost pnienia Ubezpieczonemu Kwoty Kredytu Netto, Zak ad Ubezpieczeƒ zwróci Ubezpieczajàcemu 100% Sk adki op aconej za tego Ubezpieczonego. 5. Sp ata zad u enia lub rozwiàzanie Umowy Kredytu przed up ywem okresu na który Umowa ta zosta a zawarta jest równoznaczna z rezygnacjà z ochrony ubezpieczeniowej bez koniecznoêci sk adania dodatkowych oêwiadczeƒ woli przez Ubezpieczonego. 6. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej 31 (trzydziestego pierwszego) dnia lub póêniej od dnia udost pnienia Ubezpieczonemu Kwoty Kredytu Netto, Zak ad Ubezpieczeƒ zwróci Ubezpieczajàcemu cz Êç Sk adki op aconej za tego Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami Rozdzia u Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej powinna zostaç z o ona Ubezpieczajàcemu. ROZDZIA 6. Wspólna ochrona ubezpieczeniowa W ka dym przypadku, gdy w ramach jednej Umowy Kredytu ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest wi cej ni jeden Ubezpieczony, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w przypadku pierwszego i tylko jednego Ubezpieczonego w tym samym czasie. RODZIA 7. Sk adka ubezpieczeniowa 1. WysokoÊç Sk adki stanowi procent Kwoty Kredytu Netto. 2. Ubezpieczajàcy op aca Sk adk w terminie i na zasadach okreêlonych w Polisie. 3. Sk adk uwa a si za op aconà w momencie uznania jej na rachunku Zak adu Ubezpieczeƒ. ROZDZIA 8. Rodzaje i WysokoÊç Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych W razie zajêcia Zdarzenia Ubezpieczeniowego Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe na zasadach okreêlonych poni ej. 1. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy przez Ubezpieczonego (a) Ubezpieczony jest uprawniony do pierwszego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy, je eli: (i) bezpoêrednio przed nabyciem statusu bezrobotnego Ubezpieczony (1) pozostawa w stosunku pracy z tym samym pracodawcà w wymiarze co najmniej pó etatu, przez co najmniej 12 miesi cy lub w tym samym dziale gospodarki przez co najmniej 24 miesiàce albo (2) Ubezpieczony wykonywa Dzia alnoêç Gospodarczà przez okres przynajmniej 24 miesi cy; oraz (ii) Ubezpieczony zosta zarejestrowany jako bezrobotny we w aêciwym Powiatowym Urz dzie Pracy i nie otrzymywa adnego dochodu z jakiejkolwiek Pracy; oraz (iii) Ubezpieczony posiada status bezrobotnego nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego miesiàca; oraz (iv) jeêli Ubezpieczony uzyska status bezrobotnego w wyniku rozwiàzania umowy o prac za porozumieniem stron, wówczas pierwsze Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy zostanie wyp acone dopiero po uzyskaniu przez Ubezpieczonego prawa do zasi ku; Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy nie przys uguje za pierwszy miesiàc pozostawania bezrobotnym. (b) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy jest równe Miesi cznej Racie nale nej do sp aty za ka dy ukoƒczony miesiàc, w którym Ubezpieczony nieprzerwanie posiada status bezrobotnego, z zastrze eniem Rozdzia u 8.1 (c); (c) Je eli Ubezpieczony posiada status bezrobotnego w ostatnim miesiàcu, za który wyp acane jest Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy przez okres krótszy ni 1 miesiàc, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci 1/30 (jednà trzydziestà) Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy za ka dy kolejny dzieƒ posiadania statusu bezrobotnego; (d) Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci pierwsze Êwiadczenie z tytu u Utraty Pracy przez okres nie d u szy ni 6 miesi cy, w czasie których Ubezpieczony nieprzerwanie posiada status bezrobotnego na koniec ka dego pe nego miesiàca pozostawania bezrobotnym, lub zgodnie z 8.1 (c) na koniec okresu pozostawania bezrobotnym;

4 (e) Je eli Ubezpieczony powróci do Pracy po otrzymaniu Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy za okres krótszy ni 6 (szeêç) miesi cy, Ubezpieczony b dzie uprawniony do pozosta ej cz Êci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego za okres czasu brakujàcy do 6 (szeêç) miesi cy po spe nieniu warunków okreêlonych w Rozdziale 8.1 (a), pod warunkiem, e okres zatrudnienia nie by d u szy ni 3 miesiàce. (f) JeÊli Ubezpieczony, po otrzymaniu Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy na podstawie Rozdzia u 3.5, zostanie nast pnie wykreêlony z Ewidencji Dzia alnoêci Gospodarczej, b dzie wówczas uprawniony do Êwiadczenia za okres czasu brakujàcy do 6 (szeêç) miesi cy po spe nieniu warunków okreêlonych w Rozdziale 8.1.(a) (ii), (iii) oraz (iv), pod warunkiem, e okres na który wznowi prowadzenie Dzia alnoêci Gospodarczej nie by d u szy ni 3 miesiàce. (g) JeÊli obaj Kredytobiorcy b dà mieli status bezrobotnych, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci jedno Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy w danym miesiàcu. (h) Po wyp acie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy za okres 6 miesi cy, o którym mowa w Rozdziale 8.1 (a) - (g), Ubezpieczony mo e staç si uprawniony do otrzymywania kolejnych cz Êci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy, je eli: (i) by nieprzerwanie zatrudniony lub prowadzi Dzia alnoêç Gospodarczà przez minimum 3 kolejne miesiàce od czasu wyp aty poprzedniego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy; (ii) zaprzesta wykonywania Dzia alnoêci Gospodarczej i zosta wykreêlony z Ewidencji Dzia alnoêci Gospodarczej albo zosta a og oszona jego upad oêç; (iii) zosta zarejestrowany jako bezrobotny we w aêciwym Powiatowym Urz dzie Pracy i nie otrzymuje adnych dochodów z tytu u wykonywania jakiejkolwiek Pracy, (iv) posiada status bezrobotnego nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego miesiàca; (v) jeêli Ubezpieczony uzyska status bezrobotnego w wyniku rozwiàzania umowy o prac za porozumieniem stron, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy zostanie wyp acone dopiero do uzyskaniu przez Ubezpieczonego uprawnieƒ do zasi ku dla bezrobotnych. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy nie przys uguje za pierwszy miesiàc pozostawania bezrobotnym. (i) Kolejne cz Êci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy, o którym mowa w Rozdziale 8.1 (h), wyp acane sà przez okresy nie d u sze ni 6 nast pujàcych kolejno po sobie miesi cy; (j) WysokoÊç ka dego miesi cznego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy nie mo e przekraczaç kwoty z otych; (k) Maksymalna liczba miesi cznych Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych z tytu u Utraty Pracy wynosi 18 (osiemnaêcie). (l) JeÊli Ubezpieczony, który zaprzesta prowadzenia Dzia alnoêci Gospodarczej i nie uzyskuje przychodów przez okres przynajmniej 1 (jeden) miesiàca od dnia jej zaprzestania, oraz (i) jego Dzia alnoêç Gospodarcza nie zosta a wykreêlona z Ewidencji Dzia alnoêci Gospodarczej; (ii) nie og oszono jego upad oêci; oraz (iii) Ubezpieczony nie zosta zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urz dzie Pracy; Ubezpieczony b dzie uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z Tytu u Utraty Pracy przez okres maksymalnie 3 miesi cy. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tego tytu u zostanie wyp acone tylko raz w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej. (m) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy wyp acane jest miesi cznie z do u. (n) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy nie zostanie wyp acone, jeêli w ramach Umowy Ubezpieczenia wyp acane jest Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy. (o) W przypadku wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w Rozdziale 3.5 OWU, postanowienia Rozdzia u 8.1 (c) i 8.1 (d) b dà mia y odpowiednie zastosowanie. 2. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy (a) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy jest wyp acane z tytu u ka dej Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Ubezpieczonego w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej, je eli Ubezpieczony zostanie uznany za ca kowicie niezdolnego do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, z zastrze eniem poni szych postanowieƒ: (i) Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci pierwsze Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy za okres nie d u szy ni 12 miesi cy, podczas których Ubezpieczony nieprzerwanie posiada status osoby ca kowicie niezdolnej do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej powsta y w wyniku jednego Zdarzenia Ubezpieczeniowego, na koniec ka dego pe nego miesiàca Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy, z zastrze eniem postanowieƒ Rozdzia u 8.2 (a) a w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 8.2 (d) na koniec okresu Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy nie przys uguje za pierwszy miesiàc pozostawania ca kowicie niezdolnym do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej przez Ubezpieczonego. (b) Je eli dwa lub wi cej okresów, podczas których Ubezpieczony posiada status czasowo ca kowicie niezdolnego do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej, wynikajà z tego samego Zdarzenia Ubezpieczeniowego i sà oddzielone okresem maksymalnie 3 miesi cy, w trakcie których Ubezpieczony by zatrudniony, warunek nieprzerywalnoêci, o którym mowa w Rozdziale 8.2 (a) (i) nie b dzie mia zastosowania. (c) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy równe jest Miesi cznym Ratom przypadajàcym do zap aty w okresie, gdy Ubezpieczony spe nia nieprzerwanie warunki do uznania go za ca kowicie niezdolnego do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej przez 30 dni, z zastrze eniem Rozdzia u 8. 2 d). (d) Je eli Ubezpieczony by czasowo ca kowicie niezdolny do pracy w ostatnim miesiàcu, za który wyp acane jest Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy przez okres krótszy ni 30 (trzydzieêci) dni, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci 1/30 (jednà trzydziestà) Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy za ka dy kolejny dzieƒ pozostawania niezdolnym do pracy. (e) WysokoÊç ka dej miesi cznej wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy nie mo e przekraczaç kwoty z otych. (f) Po wyp acie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy przez maksymalnie 12 miesi cy, o którym mowa w Rozdziale 8.2 (a) (i), ten sam Ubezpieczony mo e staç si uprawniony do wyp aty nast pnej cz Êci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy, je eli Ubezpieczony wykonywa dotychczasowà prac nieprzerwanie przez okres 3 (trzech) kolejnych miesi cy. W takim przypadku Zak ad Ubezpieczeƒ b dzie wyp aca Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy przez okres nie d u szy ni 6 (szeêç) kolejnych miesi cy, podczas których Ubezpieczony nieprzerwanie posiada status ca kowicie niezdolnego do normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej wynikajàcy z jednego ze Zdarzeƒ Ubezpieczeniowych, z uwzgl dnieniem postanowieƒ Rozdzia u 8.2 (b). (g) Przez ca y Okres Ochrony Ubezpieczeniowej Zak ad Ubezpieczeƒ b dzie wyp aca pojedynczemu Ubezpieczonemu àczne Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy za okres nie d u szy ni 18 miesi cy, podczas których Ubezpieczony nieprzerwanie spe nia kryteria do uznania go ca kowicie niezdolnego do pracy. (h) Je eli obaj Ubezpieczeni w ramach jednej Umowy Kredytu zostanà uznani za niezdolnych do wykonywania normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci tylko jedno Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy w danym miesiàcu; (i) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy wyp acane jest miesi cznie z do u. (j) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy nie zostanie wyp acone, jeêli w ramach Umowy Ubezpieczenia wyp acane jest Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Utraty Pracy. 3. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Powa nego Zachorowania: (a) Ubezpieczony jest uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Powa nego Zachorowania w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego Powa nego Zachorowania i prze ycia przez Ubezpieczonego okresu 30 dni lub wi cej od Daty Diagnozy. (b) W przypadku Powa nego Zachorowania, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe z tytu u Powa nego Zachorowania w Kwocie Zad u enia Brutto na dzieƒ Daty Diagnozy. ROZDZIA 9. Suma Ubezpieczenia / Âwiadczenie Ubezpieczeniowe 1. Suma Ubezpieczenia stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ w stosunku do jednego Ubezpieczonego zosta a ustalona w Rozdziale àczna kwota Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych wyp aconych przez Zak ad Ubezpieczeƒ z tytu u Umowy Ubezpieczenia w zwiàzku z jednà Umowà Kredytu nie mo e przekroczyç Sumy Ubezpieczenia, niezale nie od liczby Zdarzeƒ Ubezpieczeniowych, które majà miejsce w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej oraz liczby Ubezpieczonych. ROZDZIA 10. Zwrot Sk adki W przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygaênie wczeêniej, ni przed koƒcem okresu, za jaki zosta a zap acona Sk adka, a Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie zosta o wyp acone w wysokoêci równej Sumie Ubezpieczenia w ramach Umowy Ubezpieczenia, Zak ad Ubezpieczeƒ zwróci Ubezpieczajàcemu cz Êç Sk adki pobranej za Ubezpieczonego, odpowiadajàcej okresowi pozosta emu do zakoƒczenia Umowy Kredytu lub okresowi pozosta emu do zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej, obliczonej wed ug metody amortyzacji Sk adki podanej poni ej, z zastrze eniem postanowieƒ Rozdzia u 5.4. Amortyzacja (A) Sk adki w wysokoêci S przy Umowie Kredytu zawartej na N miesi cy w K-tym miesiàcu wynosi: A K = A*(N-K+1)/[N*(N+1)/2] 0<K<N WysokoÊç Sk adki do zwrotu jest równa (D): K D=A - ΣA i i=1 *[Zobacz opis poni ej] Skutkiem zastosowania zasady zwrotu Sk adki jest przypisanie wi kszej cz Êci kosztów wczeêniejszemu okresowi, podczas którego Zak ad Ubezpieczeƒ ponosi najwi kszà cz Êç ryzyka. Spowodowane jest to faktem, e kwota, którà Zak ad Ubezpieczeƒ musia by wyp aciç w przypadku uznania roszczenia bàdê roszczeƒ jest wi ksza na poczàtku okresu ubezpieczenia ni na koƒcu. Na przyk ad, w przypadku rezygnacji z ochrony po up ywie jednej trzeciej okresu ubezpieczenia, zwrócone zostanie oko o 45% Sk adki. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w po owie okresu ubezpieczenia, zwrócone zostanie oko o 25% Sk adki. Natomiast, w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia po up ywie dwóch trzecich okresu ubezpieczenia, zwrócone zostanie od 11% do 13% Sk adki. ROZDZIA 11. OdpowiedzialnoÊç Zak adu Ubezpieczeƒ 1. OdpowiedzialnoÊç Zak adu Ubezpieczeƒ rozpoczyna si z chwilà udost pnienia Kwoty Kredytu Netto Ubezpieczonemu. 2. OdpowiedzialnoÊç Zak adu Ubezpieczeƒ wygasa z dniem zajêcia najwczeêniejszego z poni szych zdarzeƒ: (a) sp aty przez Ubezpieczonego Kwoty Zad u enia Brutto z tytu u Umowy Kredytu; (b) rozwiàzania Umowy Kredytu, (c) wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Powa nego Zachorowania któregokolwiek z Ubezpieczonych; (d) wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego równego Sumie Ubezpieczenia, ustalonej w umowie zawartej pomi dzy Ubezpieczajàcym i MetLife Limited, zak adem ubezpieczeƒ zarejestrowanym w Szkocji, na podstawie innej umowy ubezpieczeniowej zwiàzanej z tà samà Umowà Kredytu, (e) zmiany przez Ubezpieczonego osoby Uposa onego wskazanego we Wniosku Ubezpieczeniowym; 3. Ponadto, odpowiedzialnoêç Zak adu Ubezpieczeƒ wygasa w stosunku do poszczególnego Ubezpieczonego równie z dniem zajêcia najwczeêniejszego z poni szych zdarzeƒ: (a) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, (b) odstàpienia od ochrony ubezpieczeniowej, (c) Êmierci Ubezpieczonego.

5 ROZDZIA 12. Ograniczenia odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ 1. Zak ad Ubezpieczeƒ jest uprawniony do odmowy wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, je eli Zdarzenie Ubezpieczeniowe zosta o spowodowane bezpoêrednio lub poêrednio w nast pstwie: (a) wojny, dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, zamieszek; (b) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa; (c) dobrowolnego i czynnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy lub rozruchach, (d) zdarzenia zwiàzanego z masowym ska eniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowanym dzia aniem broni lub urzàdzenia wykorzystujàcego energi jàdrowà lub promieniotwórczoêç, (e) wypadku lotniczego, z wy àczeniem przypadku, gdy Ubezpieczony podró owa jako pasa er samolotu licencjonowanych linii lotniczych, (f) choroby Ubezpieczonego wywo anej bezpoêrednio albo poêrednio przez wirus HIV, (g) spo ycia przez Ubezpieczonego alkoholu, za ycia Êrodka odurzajàcego, pobudzajàcego, halucynogennego, narkotyków, innego Êrodka o podobnym dzia aniu, je eli nie zosta zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia, (h) nieuzasadnionego nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego zaleceƒ lekarza lub poddania si zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolà lekarskà lub uprawnionych do tego osób, (i) chorób, schorzeƒ, stanów chorobowych, urazów lub innych stanów Ubezpieczonego, rozpoznanych, leczonych, lub w zwiàzku, z którymi zasi gano porady lekarskiej w okresie ostatnich 12 miesi cy poprzedzajàcych dat rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej przez pierwsze 12 miesi cy trwania ochrony ubezpieczeniowej; (j) umyêlnego okaleczenia lub uszkodzenia cia a Ubezpieczonego na jego proêb, (k) wykonywania pracy albo udzia u w zaj ciach sportowych lub rekreacyjnych o wysokim stopniu ryzyka, w szczególnoêci pracy pod ziemià, w tunelu lub przemyêle wydobywczym, po owach dalekomorskich; pracy z bronià, Êrodkami wybuchowymi, pracy zawodowej zwiàzanej z ryzykiem pora enia pràdem, ryzykiem oddzia ywania substancji chemicznych, radioaktywnych, rakotwórczych; s u by wojskowej, po arniczej, policyjnej, ochroniarskiej, tresury zwierzàt; zwiàzanych z ryzykiem wszelkiego rodzaju skoków lub upadków z wysokoêci oraz wszelkiego rodzaju lotów, oprócz lotów pasa erskich, (l) choroby umys owej, psychicznej lub rozstroju nerwowego, w tym stresu i sytuacji z nim zwiàzanych, (m) normalnie przebiegajàcej cià y i porodu, (n) choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym. 2. Ponadto, Zak ad Ubezpieczeƒ jest uprawniony do odmowy wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy, jeêli Ubezpieczony utraci jà bezpoêrednio lub poêrednio wskutek rozwiàzania umowy o prac przez pracodawc z przyczyn zawinionych przez pracownika. 3. JeÊli Ubezpieczony otrzyma od pracodawcy bàdê jakiejkolwiek innej instytucji Êwiadczenie zwiàzane z Utratà Pracy takie jak odprawa lub odszkodowanie z tytu u umowy o niepodejmowaniu dzia aƒ konkurencyjnych, Ubezpieczony mo e staç si uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy jedynie po up ywie okresu, za który wyp acono odpraw lub odszkodowanie i pod warunkiem, e Ubezpieczony spe nia wszystkie warunki, o którym mowa w OWU, które uprawniajà Ubezpieczonego do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy. 4. Zak ad Ubezpieczeƒ nie wyp aci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu u Powa nego Zachorowania w przypadku wystàpienia nast pujàcych okolicznoêci: (a) zgonu Ubezpieczonego w terminie 30 dni od Daty Diagnozy; (b) diagnozy Powa nego Zachorowania w okresie pierwszych 90 dni od daty przystàpienia przez Ubezpieczonego do ochrony ubezpieczeniowej; 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odsetek nale nych i zaleg ych, op at z tytu u opóênienia, ani innych kosztów, do pokrycia których Ubezpieczony mo e zostaç zobowiàzany z tytu u opóênienia w p atnoêciach. ROZDZIA 13. Obowiàzki Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego i Zak adu Ubezpieczeƒ 1. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do op acania Sk adki za ka dego Ubezpieczonego w wysokoêci ustalonej w Polisie, a tak e do sporzàdzenia i przed o enia listy Ubezpieczonych, Kwot Kredytu Netto oraz Kwot Kredytu Brutto, udzielonych Ubezpieczonym. 2. Ubezpieczony jest zobowiàzany do informowania Ubezpieczajàcego o ka dej zmianie danych osobowych, takich jak: imi, nazwisko oraz adres. 3. Zak ad Ubezpieczeƒ jest zobowiàzany do wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego zgodnie z OWU. ROZDZIA 14. Wyp ata Âwiadczenia Ubezpieczeniowego 1. Dokumenty, do których z o enia zobowiàzany jest Ubezpieczony w przypadku zajêcia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Po wystàpieniu Zdarzenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczony jest zobowiàzany do z o enia Zak adowi Ubezpieczeƒ lub Agentowi do Spraw Roszczeƒ nast pujàcych dokumentów: (a) zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego - na formularzu Zak adu Ubezpieczeƒ; (b) potwierdzonej za zgodnoêç z orygina em kopii Wniosku Ubezpieczeniowego; (c) kopii dokumentu to samoêci Ubezpieczonego; (d) potwierdzonych za zgodnoêç z orygina em wszelkich dokumentów dotyczàcych zmian okresu obowiàzywania Umowy Kredytu, kwot lub terminów wykonania zobowiàzaƒ Ubezpieczonego oraz aktualnego harmonogramu sp at, o ile majà zastosowanie. 2. Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku zg oszenia roszczenia z tytu u Utraty Pracy. W przypadku Utraty Pracy przez Ubezpieczonego, jest on zobowiàzany do z o enia Zak adowi Ubezpieczeƒ lub Agentowi do Spraw Roszczeƒ, dokumentów wymienionych w Rozdziale 14.1 oraz: (a) zaêwiadczenia wydanego przez w aêciwy Powiatowy Urzàd Pracy, stwierdzajàcego, e Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urz dzie jako osoba bezrobotna; (b) kopii Êwiadectwa pracy wydanego przez pracodawc Ubezpieczonego; (c) oêwiadczenia Ubezpieczonego, e od chwili Utraty Pracy nie by i nie jest zatrudniony; (d) w przypadku osób prowadzàcych Dzia alnoêç Gospodarczà - zaêwiadczenia o wykreêleniu z ewidencji dzia alnoêci gospodarczej albo postanowienia sàdu o og oszeniu upad oêci; (e) je eli wniosek o wyp at Âwiadczenie Ubezpieczeniowego z tytu u Utraty Pracy dotyczy drugiego lub kolejnych wyp at tego Êwiadczenia, Ubezpieczony jest jedynie zobowiàzany do przedstawienia zaêwiadczenia wydanego przez w aêciwy Powiatowy Urzàd Pracy potwierdzajàcego, e jest on wcià zarejestrowany jako bezrobotny. 3. W przypadku spe nienia przez Ubezpieczonego warunków uprawniajàcych do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w Rozdziale 8.1 (l), Ubezpieczony zobowiàzany jest do z o enia Zak adowi Ubezpieczeƒ lub Agentowi do Spraw Roszczeƒ dokumentów okreêlonych w Rozdziale 14.1 oraz oêwiadczenia Ubezpieczonego potwierdzajàcego, e zaprzesta powadzenia Dzia alnoêci Gospodarczej, okreêlajàcego dat zaprzestania prowadzenia dzia alnoêci oraz potwierdzajàcego, e nie otrzymywa adnego przychodu z tytu u prowadzenia Dzia alnoêci Gospodarczej przynajmniej przez okres jednego miesiàca. 4. Dodatkowe dokumenty i obowiàzki Ubezpieczonego w przypadku zg oszenia roszczenia z tytu u Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy: W przypadku Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Ubezpieczony jest zobowiàzany do z o enia Zak adowi Ubezpieczeƒ lub Agentowi do Spraw Roszczeƒ, dokumentów wymienionych w Rozdziale 14.1 oraz: (a) orygina u albo potwierdzonej za zgodnoêç z orygina em przez notariusza, Agenta do Spraw Roszczeƒ lub Ubezpieczajàcego kopii dokumentu wydanego przez lekarza lub organ rentowy stwierdzajàcego Czasowà, Ca kowità NiezdolnoÊç do Pracy. (a) W przypadku Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy, Zak ad Ubezpieczeƒ lub Agent do Spraw Roszczeƒ jest uprawniony do skierowania Ubezpieczonego na badania lekarskie lub diagnostyczne w placówce medycznej wskazanej przez Zak ad Ubezpieczeƒ i na koszt Zak adu Ubezpieczeƒ, w celu potwierdzenia zaistnia ej niezdolnoêci do pracy. 5. Dodatkowe dokumenty i obowiàzki Ubezpieczonego w przypadku zg oszenia roszczenia z tytu u Powa nego Zachorowania: (a) W przypadku Powa nego Zachorowania Ubezpieczony jest on zobowiàzany do z o enia Zak adowi Ubezpieczeƒ lub Agentowi do Spraw Roszczeƒ, dokumentów wymienionych w Rozdziale 14.1 oraz: (i) dokumentu potwierdzajàcego wiek Ubezpieczonego, (ii) dokumentu zawierajàcego diagnoz Powa nego Zachorowania i Dat Diagnozy. (b) W przypadku Powa nego Zachorowania, Zak ad Ubezpieczeƒ lub Agent do Spraw Roszczeƒ jest uprawniony do skierowania Ubezpieczonego na badania lekarskie lub diagnostyczne w placówce medycznej wskazanej przez Zak ad Ubezpieczeƒ i na koszt Zak adu Ubezpieczeƒ, w celu potwierdzenia Powa nego Zachorowania. 6. W przypadku roszczeƒ z tytu u Powa nego Zachorowania lub Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy, Ubezpieczony jest zobowiàzany do oddania si pod opiek Lekarza tak szybko jak b dzie to mo liwe oraz stosowania si do jego zaleceƒ. 7. Zak ad Ubezpieczeƒ lub Agent do Spraw Roszczeƒ jest uprawniony, w uzasadnionych przypadkach, do za àdania od osoby uprawnionej wszelkich innych dokumentów i informacji, niezb dnych do rozpatrzenia zg oszonego roszczenia ubezpieczeniowego. 8. Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zg oszenia Zak adowi Ubezpieczeƒ Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 9. Je eli wyjaênienie okolicznoêci niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ b dzie niemo liwe w powy szym terminie, Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 14 dni od daty takiego wyjaênienia. Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aci niespornà kwot Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w terminie okreêlonym w Rozdziale Âwiadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wyp acone przelewem bankowym. 11. Je eli Âwiadczenie Ubezpieczeniowe zostanie uznane za nienale ne, Zak ad Ubezpieczeƒ lub Agent do Spraw Roszczeƒ poinformuje na piêmie osob zg aszajàcà roszczenie i uprawnionego do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego o odmowie przyznania przez Zak ad Ubezpieczeƒ wyp aty, wskazujàc podstawy faktyczne i prawne tej odmowy, w terminach okreêlonych w powy szych Rozdzia ach. 12. Osoba, która nie zgadza si z decyzjà Zak adu Ubezpieczeƒ i jest uprawniona do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, ma prawo do wystàpienia z roszczeniami na zasadach okreêlonych w Rozdziale 17. ROZDZIA 15. Odstàpienie i wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia 1. Ubezpieczajàcy jest uprawniony do odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia. 2. Umowa Ubezpieczenia mo e zostaç rozwiàzana przez Ubezpieczajàcego na piêmie w ka dym czasie jej obowiàzywania z zachowaniem przez Ubezpieczajàcego szeêciomiesi cznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si pierwszego dnia miesiàca nast pujàcego po miesiàcu, w którym wypowiedzenie zosta o z o one. 3. Rozwiàzanie Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. Po rozwiàzaniu Umowy Ubezpieczenia Zak ad Ubezpieczeƒ b dzie udziela nadal ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami OWU wszystkim Kredytobiorcom, którzy zostali obj ci ochronà ubezpieczeniowà do dnia jej wygaêni cia, zgodnie z Rozdzia em 11.2 i ROZDZIA 16. Zmiany w Umowie Ubezpieczenia 1. W okresie obowiàzywania Umowy Ubezpieczenia Zak ad Ubezpieczeƒ jest uprawniony do zaproponowania zmiany OWU bàdê wysokoêci Sk adki, z zastrze eniem postanowieƒ poni szych. 2. Zak ad Ubezpieczeƒ jest zobowiàzany do przekazania Ubezpieczajàcemu pisemnej propozycji zmian OWU lub wysokoêci Sk adki na co najmniej 3 miesiàce przed planowanym terminem wejêcia tych zmian w ycie. Termin ten mo e ulec skróceniu w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 3. Je eli Ubezpieczajàcy nie zaakceptuje zmian zaproponowanych przez Zak ad Ubezpieczeƒ, Strony b dà zobowiàzane do podj cia negocjacji w celu uzgodnienia zakresu proponowanych zmian. Je eli strony nie dojdà do porozumienia w terminie 2 miesi cy od dnia otrzymania przez Ubezpieczajàcego proponowanej treêci zmian, zmiany te wejdà w ycie w terminie wskazanym przez Zak ad Ubezpieczeƒ, jeêli Ubezpieczajàcy nie wypowie Umowy Ubezpieczenia w najbli szym terminie wypowiedzenia. 4. Zmiany OWU lub wysokoêci Sk adki dokonane zgodnie z niniejszym Rozdzia em nie dotyczà Ubezpieczonego, który podpisa Wniosek Ubezpieczeniowy przed wejêciem w ycie zmian, o których mowa w ust pach powy szych. ROZDZIA 17. Postanowienia koƒcowe 1. Wszelkie zmiany i oêwiadczenia Zak adu Ubezpieczeƒ i Ubezpieczajàcego dotyczàce Umowy Ubezpieczenia b dà sporzàdzane w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci i dor czane na ostatni znany adres drugiej strony za potwierdzeniem odbioru. 2. Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uposa ony lub osoba uprawniona do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, niezadowolony z decyzji Zak adu Ubezpieczeƒ lub Agenta do Spraw Roszczeƒ, jest uprawniony do wniesienia odwo ania do Dyrektora Zarzàdzajàcego Zak adu Ubezpieczeƒ w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Zak adu Ubezpieczeƒ. Powy sze uprawnienie jest prawem, a nie obowiàzkiem Ubezpieczonego, Ubezpieczajàcego, Uposa onego lub osoby uprawnionej do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Dyrektor Zarzàdzajàcy Zak adu Ubezpieczeƒ odpowie pisemnie na odwo anie strony w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Ubezpieczony lub uprawniony do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, który nie zgadza si z decyzjà Zak adu Ubezpieczeƒ lub Agenta do Spraw Roszczeƒ jest uprawniony do z o enia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii na adres: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR lub sàdu powszechnego na warunkach okreêlonych w Rozdziale Ponadto Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uposa ony lub osoba uprawniona do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego mogà z o yç skarg do Rzecznika Ubezpieczonych na adres: Al. Jerozolimskie 44, Warszawa. 3. Korespondencja przekazywana do Ubezpieczonego b dzie uznana za dor czonà w przypadku jej wys ania na ostatni podany przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego adres. 4. Je eli strony wyra à pisemnà zgod, postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych w OWU mogà zostaç w àczone do Umowy Ubezpieczenia. 5. Powództwo z tytu u roszczenia wynikajàcego z Umowy Ubezpieczenia mo na wnieêç przed sàd powszechny w aêciwy ze wzgl du na miejsce siedziby Zak adu Ubezpieczeƒ, Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub osoby uprawnionej z Umowy Ubezpieczenia i nie wymaga ono wczeêniejszego podj cia dzia aƒ, o których mowa w Rozdziale Opodatkowanie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego regulujà przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. W sprawach nieuregulowanych w OWU majà zastosowanie powszechnie obowiàzujàce przepisy polskiego prawa, w szczególnoêci przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej. 8. Niniejsze OWU Bezpieczne Raty zosta y zatwierdzone w dniu 9 sierpnia 2007 r.

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. GTG-GTC-0306 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone

OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone AGENDA Dlaczego wprowadzamy nowe ubezpieczenie? Kto ubezpiecza po yczkobiorc? Co to jest opcja ubezpieczenia Raty Ubezpieczone? Zakres ubezpieczenia Warianty sprzeda

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1)

z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1) Nr dokumentu LexPolonica: 2056399 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które ukończyły 65 rok życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które ukończyły 65 rok życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które ukończyły 65 rok życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej Umowy

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dziennik Ustaw rok 2009 nr 115 poz. 964 wersja obowiązująca od 2009-08-05 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Dziennik Ustaw Nr 115 8733 Poz. 964 964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Art. 1. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

B. Oświadczenie Pracodawcy (wypełnia Pracodawca)

B. Oświadczenie Pracodawcy (wypełnia Pracodawca) ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz AS Po wypełnieniu prosimy o złoŝenie formularza i załączonych dokumentów w Santander Consumer Bank SA. MoŜliwe jest

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP nr 02) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A.

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Umowy indywidualnego ubezpieczenia dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczàcych rejestracji i zatwierdzania zak adów produkujàcych lub wprowadzajàcych do obrotu ywnoêç podlegajàcych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo