Akademia Windows 7 Część 5: Windows Virtual PC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Windows 7 Część 5: Windows Virtual PC"

Transkrypt

1 Akademia Windows 7 Część 5: Windows Virtual PC Autor: Łukasz Foks Jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wdrożeniach nowych systemów operacyjnych jest kompatybilnośd z aktualnie używanymi rozwiązaniami i aplikacjami. Jedynym ze sposobów, których można użyd przy zapewnianiu zgodności jest jakże powszechna i popularna w ostatnich latach dziedzina zwana wirtualizacją. Firma Microsoft oferuje wiele rozwiązao w tym obszarze takich jak np. Hyper-V, Virtual Server czy inne, które są znane i doceniane na rynku. Wraz z premierą Windows 7 oczekiwad możemy nowej, siódmej już wersji aplikacji Virtual PC, która od teraz nazywad się będzie Windows Virtual PC. Oprócz nieco zmienionej nazwy pojawiło się kilka naprawdę istotnych i interesujących funkcji jak np. wsparcie dla emulacji urządzeo USB czy tryb XP (ang. XP Mode), które zostaną zaprezentowane w poniższym artykule. Wymagania Windows Virtual PC Pierwsze kroki, jakie należy poczynid, w celu poznania nowego Virtual PC jest pobranie aktualizacji oznaczonej identyfikatorem KB I to już jest pierwsza istotna zmiana Windows Virtual PC jest w pełni zintegrowany z systemem operacyjnym i nie występuje jako autonomiczna aplikacja. Jeżeli w systemie jest już zainstalowane Virtual PC w wersji 2007, zaleca się, aby je usunąd przed instalacją Windows Virtual PC. Należy poznad wymagania sprzętowe, które stawia najnowsza odsłona tego narzędzia: komputer, na którym działa system-gospodarza musi byd wyposażony w procesor wspierający wirtualizację sprzętowo musi wspierad technologię Intel-VT bądź AMD-V, dodatkowo zaleca się, aby w BIOS komputera wyłączyd opcję Trusted Data Execution. Nie należy zapomnied o innych wymaganiach - musimy posiadad odpowiednią edycję systemu Windows 7 (Windows Virtual PC działa tylko na Windows 7). W poniższej tabeli pokazano jak wygląda wsparcie dla konkretnych wersji i edycji Windows. Uzupełniając, Windows Virtual PC jest dostępny zarówno dla 32- i 64-bitowych systemów-hostów. Warto zaznaczyd, że Windows Virtual PC nie wspiera 64-bitowych systemów-gości. Windows 7 Windows Server Vista XP Wersja Wsparcie dla systemu- Ultimate, Enterprise Professional Home Basic, Home Premium Windows Server 2008 R2 Business Ultimate, Enterprise Professional (SP3) Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie 1

2 gospodarza Wsparcie dla Windows Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie XP Mode Wsparcie dla systemgości Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tabela 1. Windows Virtual PC i wsparcie dla poszczególnych wersji i edycji. Dyski VHD maszyn wirtualnych w Windows Virtual PC są kompatybilne z wybranymi rozwiązaniami wirtualizacyjnymi Microsoft. W celu eksportu dysku VHD stworzonego w Virtual PC 2007 do nowej edycji, należy odinstalowad komponenty integracyjne starej wersji, a następnie po eksporcie zainstalowad już te właściwe dla Windows Virtual PC. Podobnie to wygląda w sytuacji, gdy chcemy wyeksportowad dysk VHD z nowej odsłony Virtual PC do Hyper- V usuwamy komponenty integracyjne (co istotne, proces wstecz z Hyper-V do Windows Virtual PC - jest niemożliwy). Pierwsze kroki w Windows Virtual PC Gdy instalacja zakooczy się powodzeniem możemy przystąpid do poznawania Windows Virtual PC. W profilu użytkownika pojawi się nowy folder nazwany Virtual Machine oraz w menu Start pojawi sie dodatkowy folder - Windows Virtual PC. Po otwarciu nowego folderu w menu Eksploratora Windows można zauważyd opcję Create virtual machine, której wybranie spowoduje uruchomienie kreatora tworzenia nowej maszyny. Należy nadad nazwę oraz 2

3 wskazad lokalizację, w której zostanie zapisana (domyślnie: X:\Users\nazwa\AppData\Local\Microsoft\Windows Virtual PC\Virtual Machines\). W kolejnym kroku określamy wielkośd przydzielonej pamięci oraz decydujemy, czy maszyna wirtualna ma mied dostęp do połączeo sieciowych systemu-gospodarza. 3

4 Trzeci etap to definicja szczegółów związanych z tworzonym dyskiem VHD jego nazwą, lokalizacją przechowywania, możliwości wskazania już istniejącego dysku, opcji zaawansowanych i włączenia tzw. Undo Disk. Undo disk pozwala na zapisanie/odrzucenie zmian, które zaszły w obrębie maszyny wirtualnej w ramach jednej sesji. Jeżeli użytkownik wskaże opcję Create a virtual hard disk using advanced options uzyska możliwośd utworzenia nowego dysku jako jednego z trzech rodzajów VHD: Dynamically expanding udostępniają maszynie wirtualnej tyle miejsca, ile faktycznie potrzebuje. Jeżeli wewnątrz maszyny zostaną dodane dane wielkośd pliku VHD wzrośnie, co będzie możliwe do zaobserwowania na systemie-hoście. Niestety zwolnienie danych na takim dysku nie spowoduje jego skurczenia. W tym celu będzie trzeba użyd innych metod. Fixed size to dysk VHD z góry określoną wielkością, przypisaną w chwili jego tworzenia. Jeżeli maszynie wirtualnej będzie brakowad miejsca do zapisu, będzie trzeba powiększyd plik VHD innymi metodami wielkośd pliku nie rośnie dynamicznie. Differencing w tym scenariuszu występują da dyski VHD podrzędny, i przypisany do niego dysk nadrzędny. Wszelkie zmiany są dokonywane na dysku podrzędnym (stworzonym) bez ingerencji w dysk bazowy, zwany nadrzędnym. 4

5 Po zdefiniowaniu opcji maszyny i dysku nastąpi proces tworzenia i zapisu wymaganych plików, który może potrwad kilka minut. Po zakooczeniu możemy przystąpid do instalacji systemu operacyjnego. Aby wskazad plik.iso bądź odwoład się do nośnika w napędzie optycznym, musimy przejśd do opcji konkretnej maszyny, wskazując przycisk Settings w pasku Eksploratora, następnie w nowym oknie należy przejśd do sekcji DVD Drive, wskazad napęd/plik, zamknąd okno ustawieo i uruchomid maszynę (domyślnie rozruch z nośnika jest automatyczny). 5

6 Aby sprawdzid podstawowe dane maszyny wirtualnej nie musimy uruchamiad konsoli ustawieo. Jako, że nowe Virtual PC integruje się w pełni z systemem, w tym z Eksploratorem Windows, to najważniejsze informacje dostępne w dolnej części katalogu po zaznaczeniu maszyny są to: nazwa, status działania (włączona, wyłączona, zahibernowana), lokalizacja pliku konfiguracyjnego i wirtualnego dysku, wielkośd przypisanej pamięci oraz lokalizację i datę utworzenia. Składniki integracji Gdy już zainstalowaliśmy system operacyjny na maszynie wirtualnej, kolejnym krokiem jaki należy wykonad jest zainstalowanie tzw. składników integracji, które są charakterystyczne dla aplikacji świadczących benefity z wirtualizacji. Dzięki zastosowaniu tych składników, praca pomiędzy maszyną wirtualną, a hostem jest zdecydowanie prostsza np. nie trzeba wykorzystywad skrótu klawiszowego CTR + ALT + lewa strzałka, w celu opuszczenia przez kursor okna maszyny możemy płynnie używad myszy, zarówno na hoście, jak i gościu bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności. Składniki umożliwiają także wykonywanie prostych operacji takich jak kopiowanie, wycinanie i wklejanie pomiędzy systemem-gospodarzem, a maszyną wirtualną. Automatycznie mapowane są dyski hosta do maszyny wirtualnej, dzięki czemu użytkownik ma łatwy dostęp do swoich danych bez stosowania takich zabiegów jak tworzenie folderów udostępnionych, jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach Virtual PC. Kolejne ułatwianie jakie wprowadzają składniki integracji związane jest z drukarkami drukarki, które są dołączone do systemu-hosta są dostępne również z poziomu maszyny wirtualnej (w przypadku próby udostępnienia drukarki w ten sposób na starszych systemach należy zainstalowad sterowniki w systemiegościa). 6

7 I co najważniejsze - gdyż jest to kluczowa nowośd - po instalacji integration components, w pełni wspierane są urządzenia USB. Częśd z nich jak np. wcześniej wymienione drukarki czy urządzania do przechowywania danych są udostępniane maszynie automatycznie. Jeżeli chcemy skorzystad z innego rodzaju urządzenia USB wewnątrz maszyny wirtualnej, musimy udostępnid je ręcznie, o czym w dalszej części artykułu. Aby zainstalowad składniki integracji, należy w oknie maszyny z menu Tools wskazad pozycję Install Integration Components, następnie musimy przejśd przez kolejne etapy instalatora i uruchomid ponownie system-gościa w celu wprowadzenia zmian. Po ponownym uruchomieniu musimy włączyd funkcje oferowane przez składniki integracji ponownie sięgając do menu Tools, jednak tym razem wskazując opcję Enable Integration Features, następnie wprowadzając poświadczenia użytkownika. Składniki integracji można zainstalowad tylko na wspieranych przez Windows Virtual PC systemach-gościach. Są to: Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 oraz Windows 7. Tryb XP i publikacja aplikacji Każdy kto zainteresował się nowym Windows Virtual PC zapewne słyszał o trybie XP (ang. XP Mode). Tryb XP to połączenie funkcjonalności Virtual PC zwanej publikacją wirtualnych aplikacji i sposobu licencjonowania Windows XP z SP3. 7

8 Dlaczego jest to tak kluczowa i pożądana funkcja? Jest istotna, ponieważ zapewnia wręcz stuprocentową kompatybilnośd aplikacji jeżeli Twoja aplikacja działa na systemie Windows XP to zadziała w pełni również na Windows 7 (dzięki wykorzystaniu trybu XP). Niekompatybilne programy z Windows 7 instaluje się na dostępnej do pobrania specjalnej maszynie wirtualnej z Windows XP, następnie jest ona publikowana w Windows 7 dodawany jest skrót do menu Start o obrębie katalogu Virtual Windows XP Applications. Aplikacja tak naprawdę działa na Windows XP, tylko jej graficzny interfejs użytkownika jest prezentowany w nowym systemie. Daje to możliwośd korzystania z programu bez konieczności użytkowania go wewnątrz okna Virtual PC. Aby skorzystad z XP Mode trzeba ze stron Microsoft pobrad specjalnie opracowany dysk VHD z Windows XP SP3. Należy zaznaczyd, że z tej funkcjonalności mogą skorzystad legalni użytkownicy edycji Professional, Enterprise oraz Ultimate Windows 7. Plusem tego rozwiązania jest to, iż nie potrzebujemy dodatkowej licencji na Windows XP to duża zaleta trybu XP. Paczkę z VHD najłatwiej pobrad wybierając opcję Virtual Windows XP, znajdującej się w katalogu Windows Virtual PC w menu Start. Po zainstalowaniu dysku poprzez kreator możemy przystąpid do konfiguracji środowiska Windows XP. W pierwszym oknie należy zapoznad się z umową licencyjną i ją zaakceptowad. 8

9 Następnie, wprowadzamy hasło, które zostanie przypisane do konta User w Windows XP. Zaleca się, aby zaznaczyd opcję, która spowoduje, że poświadczenia zostaną ono zapamiętane. Należy dokładnie zapamiętad stworzone hasło, gdyż nie będzie możliwości jego odzyskania/zmiany. W przypadku utraty hasła tryb XP będzie trzeba konfigurowad od nowa. 9

10 W trzecim oknie kreatora definiujemy ustawienia dotyczące polityki aktualizacji wirtualnego Windows XP. Ze względów bezpieczeostwa zaleca się włączenie aktualizacji automatycznych. 10

11 Po zatwierdzeniu ustawieo aktualizacji nastąpi przygotowanie maszyny do pierwszego uruchomienia. Po uruchomieniu maszyny możemy przystąpid do instalacji aplikacji, która ma zostad opublikowana w Windows 7. Po tej czynności w menu Start w ramach folderu Virtual Windows XP Applications powinien pojawid się skrót do zainstalowanego programu (w przypadku autora artykułu jest to OneNote 2003). 11

12 Aby uruchomid aplikację musimy wcześniej zamknąd maszynę z Windows XP. Po przygotowaniu środowiska aplikacja jest uruchamiana. 12

13 Aby zainstalowana aplikacja w Windows XP mogła zostad opublikowana w menu Start systemu Windows 7 skrót do niej musi znajdowad się w lokalizacji \Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs. Jeżeli jest inaczej np. skrót do programu istnieje wewnątrz profilu użytkownika, należy stworzyd skrót we wcześniej wymienionym folderze. Po skopiowaniu skrótu zauważyd będzie można charakterystyczne mignięcie ekranu nastąpi odświeżenie listy opublikowanych wirtualnych aplikacji. Publikacja wirtualnych aplikacji jest możliwa jeżeli system-gościa należy do listy wspieranych są to Windows XP Service Pack 3 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise i Windows 7 Ultimate. Jeżeli użytkownik nie korzysta z XP Mode, a chciałby wykorzystad tą technologię, powinien pobrad aktualizację RAIL QFE dla posiadanego systemu gościa (Windows XP SP3, Windows Vista SP1). Jeżeli systemem-gościem jest Windows XP SP3 jest polecane, aby korzystad z przygotowanego dysku VHD z systemem (dostępnego w ramach Centrum Pobierania Microsoft). Jeżeli aplikacja, która została zainstalowana na systemie Windows 7/Windows Vista SP1 nie jest dostępna na systemie-gospodarzu, trzeba dodad jej skrót do globalnego katalogu, który jest dostępny po wybraniu opcji Open All Users z menu kontekstowym dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy All Programs w menu Start. Wsparcie dla USB i drukarek Po XP Mode kolejną kluczową innowacją w Windows Virtual PC jest wsparcie dla urządzeo USB urządzenia USB wpięte do hosta mogą byd w pełni dostępne bądź udostępnione maszynie wirtualnej. Nim rozpoczniemy pracę z opcjami związanymi z USB należy upewnid się, że na systemie-gościu zainstalowane zostały składniki integracji uzyskamy dostęp do pełnej funkcjonalności w zakresie wsparcia USB. Przy zainstalowanych składnikach urządzenia takie jak klucze/dyski USB, czytniki SmartCard/linii papilarnych są automatycznie udostępniane. Trzeba pamiętad, iż maszyna wirtualna może korzystad z urządzania USB na dwa sposoby możemy udostępnid urządzenie bądź je dodad. Udostępniając urządzenie będzie ono dostępne z obu systemów, przykładowo jeżeli jest to pendrive, na hoście jest widoczny jako Dysk wymienny, zaś na maszynie wirtualnej jako zmapowany udział. Gdy dodamy urządzenie USB będzie dostępne tylko na systemie-gościu (Pendrive będzie Dyskiem wymiennym). Lista urządzeo możliwych do dodania jest dostępna po wskazaniu przycisku USB w oknie maszyny wirtualnej. 13

14 Opcja Shared oznacza, że dane urządzenie jest współdzielone pomiędzy dwoma systemami. Jeżeli chcemy, aby było dostępne tylko dla maszyny wirtualnej klikamy na nie, następnie potwierdzamy chęd dodania będzie to przycisk Attach. Po instalacji składników integracji drukarki, które dodane są lokalnie są automatycznie przekierowane również do maszyny wirtualnej bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. W przypadku, gdy urządzenie drukujące wykorzystuje interfejs USB można je dodad w sposób podobny, jak klucz USB, o czym pisano wcześniej. Jeżeli drukarka ma zostad przekierowana do Windows XP, który jest systemem-gościem, należy zaopatrzyd się w sterowniki do tego urządzenia. Następnie trzeba skorzystad z opcji Add a printer w oknie Printers and Faxes. Przy konfiguracji musimy wskazad Local printer attached to 14

15 this computer (pamiętając o odznaczeniu pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer), później port TSXXX (gdzie XXX to numer wraz z opisem), później wskazad sterowniki i finalnie dodad urządzenie. Podsumowanie Windows Virtual PC to już kolejna odsłona dobrze znanego rozwiązania wirtualizacyjnego Microsoft. Nową wersję można nazwad opcjonalnym komponentem Windows 7, gdyż nie występuje już jako autonomiczna aplikacja, a element, który doskonale integruje się z systemem operacyjnym sam instalator występuje w postaci standardowej aktualizacji, a dostęp do najważniejszych opcji jest możliwy z poziomu Eksploratora Windows. Cenną nowością jest wsparcie dla urządzeo USB, które było jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji. Tryb XP, który jest genialnym rozwiązaniem problemu niekompatybilnych aplikacji jest czynnikiem, który powinien zdecydowanie przemówid za wdrożeniem nowego systemu Windows. Rozwiązanie to oferuje specjalny dysk VHD z Windows XP SP3, w pełni licencjonowaną dla legalnych użytkowników Windows 7 w edycjach Professional, Enterprise oraz Ultimate. Szczególnym beneficjentem tejże funkcjonalności będą małe i niektóre ze średnich firm, które nie mogą sobie pozwolid na wdrożenie Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V). Mimo, że wymagania wzrastają nasz procesor musi wspierad wirtualizację sprzętowo - oraz w przypadku XP Mode posiadad odpowiednią edycję Windows 7, zdecydowanie warto sięgnąd po nową wersję. Zasoby dodatkowe Strona produktowa Windows Virtual PC Pobierz Windows Virtual PC (32- i 64-bitowe systemy) Pobierz XP Mode Autor Łukasz Foks (MCTS, MCITP) Pasjonat technologii Microsoft. W swoim portfolio posiada kilkadziesiąt artykułów i porad technicznych związanych z systemami Microsoft Windows. Zastępca redaktora naczelnego największego portalu technicznego o serwerowych rozwiązaniach Microsoft z którym związany jest już od kilku lat. Aktywnie udziela się również prowadząc liczne prezentacje oraz wspierając Warszawską Grupę Użytkowników i Specjalistów Windows od początku jej istnienia, będąc współtwórcą tej grupy. Szczególnie preferowanymi obszarami tematycznymi są Windows Desktop Experience oraz Windows Deployment. 15

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych.

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych. Spis treści Spis treści... 1 1. Słownik pojęd... 2 2. Automatyczne aktualizacje... 2 3. Baza danych... 3 3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu... 3 3.2. Zarządzanie bazami

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 3 (20) 2013, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku rzecz o popularnym YouTube i nie tylko Wirtualny komputer Praca zdalna www.tyfloswiat.pl

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo