Praca z programem Virtual PC 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca z programem Virtual PC 2007"

Transkrypt

1 Praca z programem Virtual PC 2007 Robert Stuczyoski, Jacek Doktór 2008

2 Spis treści Spis treści... 2 Autorzy... 3 Wstęp... 4 Obsługa programu... 4 Tworzenie nowego systemu gościa... 4 Zmiana ustawieo gościa... 8 Instalacja systemu gościa Virtual Machine Additions Kompaktowanie dysku wirtualnego Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Tworzenie dysku bazowego Dyski różnicowe Utworzenie wirtualnych komputerów Wymiana danych Synchronizacja czasu Plusy i minusy Skróty klawiszowe Linki Wnioski Spis treści Praca z programem Virtual PC 2007

3 Autorzy Robert Stuczyoski Microsoft MVP MCITP: Enterprise Administrator, MCITP: Server Administrator MCTS: Windows Server 2008 Hyper-V, Configuration MCSE/MCSA Security, MCSE/MCSA Messaging Pracuje jako inżynier systemowy w międzynarodowej korporacji gdzie na co dzieo zajmuje się produktami firmy Microsoft, a szczególnie Active Directory oraz Exchange. Informatyki nie traktuje jedynie jako zawód, ale też wielkie hobby, któremu często poświęca zbyt wiele czasu. Hobby, pasji, ulubionych zajęd ma wiele. Ciągle nie wystarcza mu na wszystko czasu. Jednym z nich jest fotografia. Robert jest także opiekunem działu Windows Server i redaktorem na portalu społeczności WSS.pl. Jego publikacje można znaleźd na WSS.pl oraz polskiej witrynie TechNet w dziale Artykuły ekspertów. Prowadzi dwa blogi: prywatny noiserobert.spaces.live.com oraz na Technet.com o Windows Server 2008 blogs.technet.com/longhorn-poland Jacek Doktór MCTS: Microsoft System Center Configuration Manager, Configuration MCSA Messaging Entuzjasta System Center. Obecnie pracuje jako trener w ABCdata Centerum Edukacyjnym. Zajmuję się również wdrażaniem rozwiązao System Center. W wolnych chwilach fotografuje i chodzi po górach. Jest Redaktorem portalu WSS.pl oraz opiekunem działu System Center. 3 Autorzy Praca z programem Virtual PC 2007

4 Wstęp Kolejny artykuł o Virtual PC 2007 opisuje pracę z programem. Opisano w nim sposób tworzenia wirtualnych maszyn, ich konfigurację oraz wykorzystanie mniej znanych, ale bardzo ważnych funkcji tego programu. Obsługa programu Obsługa programu jest intuicyjna i składa się w większości z kreatorów ułatwiających wykonanie podstawowych czynności. Główny interfejs został ograniczony do absolutnego minimum: New uruchamia kreator tworzenia nowej maszyny wirtualnej. Settings powala na edycję ustawieo wybranej maszyny wirtualnej. Remove usuwa wybraną maszynę wirtualną. Start uruchamia wybraną maszynę wirtualną. Tworzenie nowego systemu gościa Przez proces tworzenia nowego systemu gościa prowadzi kreator, który uruchamiany jest przyciskiem New. Ekran powitalny Welcome to the New Virtual Machine Wizard należy zaakceptowad. W kolejnym oknie kreatora New Virtual Machine Wizard należy wybrad jedną z trzech dostępnych opcji: Create a virtual machine najczęściej używana opcja, która pozwala utworzyd system gościa oraz zdefiniowad większośd ustawieo w trakcie pracy kreatora. Use default settings to create a virtual machine opcja ta pozwala na szybkie i automatyczne utworzenie systemu gościa z domyślnymi ustawieniami. Jedynym miejscem, gdzie trzeba zareagowad, jest prośba o podanie lokalizacji, w której ma zostad zapisany plik z konfiguracją systemu gościa. Zaraz po zakooczeniu jego działania wyświetlana jest formatka, za pomocą której można zmienid ustawienia systemu wirtualnego. 4 Wstęp Praca z programem Virtual PC 2007

5 Add an existing virtual machine wybór tej opcji jest uzasadniony, jeśli posiada się wcześniej przygotowane obrazy wirtualnych maszyn. Ten kreator umożliwi proste dodanie wirtualnej maszyny do Virtual PC W przykładzie wybrano pierwszą opcję, czyli Create a virtual machine. W kolejnym kroku należy określid nazwę maszyny oraz lokalizację, w której będzie przechowywany plik konfiguracyjny wirtualnego komputera. Jeśli zostanie wprowadzona tylko nazwa bez ścieżki, to plik zostanie utworzony w domyślnym folderze: %userprofile%\documents\my virtual machines. 5 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

6 W kolejnym kroku należy wybrad system operacyjny, który będzie instalowany na nowo tworzonym wirtualnym komputerze. Wybór systemu operacyjnego ma wpływ na parametry pamięci RAM, dysku twardego oraz kartę muzyczną. Zmiana tych parametrów będzie możliwa również po skonfigurowaniu maszyny wirtualnej. Na kolejnym oknie Memory możliwe jest skorygowanie ilości pamięci RAM przydzielonej wirtualnej maszynie. Opcja Adjust the RAM pozwala zmienid domyślne ustawienia dla wybranego systemu operacyjnego. 6 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

7 Virtual Hard Disk Options pozwala wybrad wcześniej utworzony wirtualny dysk lub stworzyd nowy. W konfiguracji dysk zostanie oznaczony jako Hard Disk 1. W kolejnym kroku można skonfigurowad wielkośd wirtualnego dysku twardego. Możliwe jest zaakceptowanie wartości domyślnej lub podanie nowej wielkości. Utworzony zostanie dysk typu Dynamically expanding, co oznacza, że plik reprezentujący dysk twardy będzie zwiększał swoją wielkośd w miarę potrzeb automatycznie. Możliwa jest także zmiana lokalizacji VHD, który domyślnie tworzony jest w tym samym miejscu, co plik konfiguracji gościa. Prawidłowe określenie wielkości minimalnej dysku twardego jest bardzo ważne, ponieważ w większości przypadków jest to dysk, na którym zostaną zainstalowane system operacyjny oraz dodatkowe aplikacje. 7 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

8 Ekran podsumowujący Completing the New Virtual Machine Wizard kooczy proces tworzenia wirtualnej maszyny. W oknie konsoli Virtual PC 2007 pojawia się nowo utworzony system gościa gotowy do uruchomienia przyciskiem Start. Możliwa jest również zmiana konfiguracji maszyny wirtualnej po kliknięciu przycisku Settings. Zmiana ustawieo gościa Aby zmienid ustawienia wirtualnego systemu, należy go zaznaczyd, a następnie kliknąd przycisk Settings. Dokonane zmiany powodują modyfikację zawartości pliku konfiguracyjnego maszyny wirtualnej, który posiada rozszerzenie.vmc. W pliku tym przechowywana jest konfiguracja wirtualnego komputera. Duża częśd opcji została już wcześniej omówiona, dlatego w tym artykule skupię się tylko na nowych opcjach konfiguracji. 8 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

9 Jedną z opcji, na które należy zwrócid uwagę, jest Undo disks. Ten typ dysku został opisany w poprzedniej części artykułu. Aby go włączyd, należy zaznaczyd pole wyboru Enable undo disks. Należy mied na uwadze to, że włączenie tej opcji spowoduje zwiększenie zapotrzebowanie na wolną przestrzeo dyskową. Plik odpowiedzialny za Undo Disks ma rozszerzenie.vud i znajduje się w tej samej lokalizacji, co konfiguracja gościa (plik VMC). Ustawienia takie, jak CD/DVD, Floppy Disk, COM1/2, LPT1, Sound czy Hardware Virtualization nie wymagają specjalnych wyjaśnieo. Można je włączyd lub wyłączyd w zależności od indywidualnych potrzeb. Wirtualnej maszynie można przypisad do czterech kart sieciowych. Każda z nich może pracowad w innym trybie, ale tylko pierwsza jako Shared networking (NAT). Funkcja Sharing folder ułatwia wymianę plików pomiędzy systemem hosta i gościa. Za jej pomocą możliwe jest udostępnienie folderu znajdującego się na maszynie fizycznej. Należy pamiętad, że jest ona aktywna tylko dla uruchomionego systemu gościa, w którym zainstalowano Virtual Machine Additions. Nie jest możliwe użycie Shared folders dla sieciowych dysków. 9 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

10 Aby dodad folder udostępniony, wystarczy kliknąd przycisk Share Folder. W oknie Browse for Folder należy wybrad udostępniany katalog oraz literę dysku, pod którą ma on byd widoczny w systemie gościa. Zaznaczenie Share every time spowoduje, że będzie widoczny także po restarcie wirtualnej maszyny. 10 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

11 Udostępniony dysk będzie widoczny jako dysk sieciowy. Sekcja Display posiada następujące ustawienia: Always start this virtual machine in full-screen mode powoduje, że po uruchomieniu systemu gościa automatycznie przechodzi on w tryb pełnego ekranu. Hide virtual machine menu bar ukrywa menu w oknie wyświetlania wirtualnej maszyny. Hide virtual machine status bar ukrywa pasek stanu w oknie wyświetlania wirtualnej maszyny. Virtual machine window resizing options w tej opcji znajdują się trzy kolejne: Allow any screen resolution pozwalająca na to, by rozmiar okna gościa mógł byd wyświetlany w dowolnej rozdzielczości. Only use standard screen resolutions ograniczająca zmianę rozdzielczości do standardowych. Use guest operating system screen resolution zapobiegająca zmianie rozdzielczości na inną niż ta, która została ustawiona na systemie gościa. 11 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

12 Ostania sekcja określa zachowanie wirtualnej maszyny po kliknięciu ikony Zamknij okna wirtualnej maszyny. Można określid, jakie opcje powinny byd wyświetlane, lub całkowicie zrezygnowad z monitu i zawsze wywoływad wybraną funkcję. Instalacja systemu gościa Po utworzeniu wirtualnego komputera można przystąpid do instalacji systemu operacyjnego. W tym celu należy zaznaczyd maszynę wirtualną i potwierdzid uruchomienie przyciskiem Start. W górnej części okna wirtualnego komputera znajduje się menu, w którym umieszczono wszystkie przydane funkcje. Dolna częśd to tak zwany pasek stanu, gdzie ikony reprezentują urządzenia dostępne dla systemu gościa. 12 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

13 Wirtualny komputer zachowuje się tak samo jak tradycyjny. System gościa posiada własny BIOS, w którym możliwe jest ustawienie podstawowych funkcji, takich jak czas, data, dyski, zarządzanie energią, hasła. Wejście do BIOSu możliwe jest po wciśnięciu klawisza DEL w czasie startu systemu gościa. Instalację systemu operacyjnego przeprowadza się identycznie, jak na maszynie fizycznej. Jeśli w opcjach wirtualnej maszyny nie wybrano odpowiednich ustawieo związanych z napędem CD/DVD, to można je skonfigurowad z menu lub paska stanu. Dostępne opcje pozwalają na wykorzystanie fizycznie podpiętego do systemu hosta napędu CD/DVD lub na użycie obrazu płyty. 13 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

14 Instalacja systemu na wirtualnej maszynie niczym się nie różni od tradycyjnej, więc ten etap zostanie w artykule pominięty. Virtual Machine Additions Po zainstalowaniu systemu operacyjnego należy koniecznie zainstalowad dodatek Virtual Machine Additions. Jego instalacja jest szczególnie ważna, gdyż bez niego maszynę wirtualną można porównad do systemu fizycznego pracującego bez zainstalowanych sterowników. Po instalacji otrzymuje się wysoki poziom integracji systemu gościa z hostem. Do szczególnie ważnych funkcji należą: Integracja wskaźnika myszy. Synchronizacja czasu. Opcje schowka (kopiuj/wklej). Drag and drop pomiędzy systemem hosta i gościa. Udostępnianie plików. Rozszerzona obsługa rozdzielczości ekranu. Virtual Machine Additions jest przeznaczony dla maszyn wirtualnych i nie wolno instalowad go w systemie hosta. Dodatki zostały stworzone także dla innych systemów niż Microsoft Windows, niestety nie udostępniają one w nich tak wielu funkcjonalności. 14 Virtual Machine Additions Praca z programem Virtual PC 2007

15 Instalację dodatku można wywoład przez wybranie z menu: Action->Install or Update Virtual Machine Addition lub wciśnięcie skrótu klawiszowego prawy Alt+I. Spowoduje to podmontowanie pliku ISO (C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\Virtual Machine Additions\VMAdditions.iso) i uruchomienie prostej instalacji. Po jej zakooczeniu wymagany będzie restart systemu gościa. Kompaktowanie dysku wirtualnego Jak już wcześniej wspomniano, użycie dysków Dynamically expanding jest wygodne, ponieważ wielkośd pliku VHD znajdującego się na hoście jest zależna od ilości zapisanych na nim danych. Niestety, dysk tylko rozszerza się automatycznie, ale nie zmniejsza się, gdy zostaną usunięte z niego dane. Poniżej zostanie opisana procedura, którą należy wykonad, by zredukowad wielkośd pliku VHD. W pierwszym kroku należy podmontowad obrazu dysku Virtual Disk Precompactor.iso, który znajduje się na dysku hosta w folderze C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\Virtual Machine Additions. Wykonuje się to z menu CD->Capture ISO Image. Na pytanie programu Microsoft Virtual Disk Pre-Compactor dotyczące przygotowania dysków wirtualnych do kompaktowania, należy odpowiedzied twierdząco. Zadanie w zależności od 15 Kompaktowanie dysku wirtualnego Praca z programem Virtual PC 2007

16 wielkości dysku zajmuje dłuższą lub krótszą chwilę. Pre-compactor wypełni całą wolną przestrzeo wirtualnego dysku zerami. Po tej czynności wymagane jest wykonanie kompaktowania dysków. W tym celu należy zamknąd system wirtualny i w głównym oknie programu wybrad maszynę wirtualną. Po wybraniu przycisku Settings należy przejśd do dysku, który ma byd kompaktowany i kliknąd Virtual Disk Wizard. Ekran Welcome to the Virtual Disk Wizard należy zaakceptowad, w Disk Options wybrad Edit an existing virtual disk oraz plik VHD. W oknie Virtual Disk Information and Options wystarczy potwierdzid opcję Compact it. 16 Kompaktowanie dysku wirtualnego Praca z programem Virtual PC 2007

17 Należy zwrócid uwagę na to, że w tym miejscu, jeśli zajdzie taka potrzeba, można wykonad również konwersję dysku na typ Fixed-size. W ostatnim kroku kreatora należy zadecydowad, czy ma zostad utworzony nowy plik VHD czy nadpisany istniejący. Bezpieczniejszą opcją jest stworzenia nowego, ale należy mied na uwadze to, że taki dysk należy później dodad do wirtualnej maszyny. Z tak przygotowanego pliku zostanie usunięte nieużywane miejsce, co spowoduje, że będzie on zajmował faktycznie wykorzystywaną przestrzeo w systemie dyskowym hosta. 17 Kompaktowanie dysku wirtualnego Praca z programem Virtual PC 2007

18 Oszczędność miejsca z Differencing disk Jeżeli na dysku twardym hosta zaczyna brakowad nam wolnego miejsca, to mogą pojawid się problemy z przechowywaniem większej ilości maszyn wirtualnych. Jeśli systemy operacyjne, które będzie się wirtualizowad, są takie same, to istnieje w miarę proste rozwiązanie tego problemu. Jest nim Differencing disk, czyli dysk różnicowy, w którym wirtualne maszyny bazują na wcześniej utworzonym pliku VHD. Dysk ten pracuje dla pozostałych maszyn w trybie tylko do odczytu. Rysunek poniżej prezentuje sposób działania Differencing disk. W tym przykładzie dwa systemy wirtualne (VM1, VM2) posiadają jeden dysk bazowy, gdzie zostały zainstalowane system operacyjny i wspólne aplikacje. Każda wirtualna maszyna posiada dodatkowo po jednym dysku różnicowym, który przechowuje wszelkie zmiany, jakie wystąpiły pomiędzy dyskiem bazowym. Oczywiście, możliwe jest, by jeden dysk bazowy był podłączony do większej ilości maszyn wirtualnych, a nawet udostępniony w sieci i wykorzystywany przez inne wystąpienia programu Virtual PC Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

19 Poniżej zostanie przedstawiony sposób przygotowania wirtualnych maszyn do pracy z dyskami bazowymi oraz różnicowymi. Tworzenie dysku bazowego Tworzenie środowiska z dyskiem bazowym polega na utworzeniu maszyny wirtualnej oraz zainstalowaniu na niej systemu wraz z potrzebnymi aplikacjami. Tak przygotowane system i aplikacje będą środowiskiem bazowym dla każdej nowej wirtualnej maszyny. Utworzenie wirtualnej maszyny zostało przedstawione w części artykułu omawiającej instalację systemu gościa. W kolejnym kroku należy usunąd (przycisk Remove) wcześniej przygotowaną wirtualną maszynę z interfejsu programu Virtual PC 2007, pozostawiając na dysku hosta jedynie jej wirtualny dysk (plik VHD). Będzie on pełnił rolę dysku bazowego. Dobrze jest zmienid atrybuty tego pliku VHD na tylko do odczytu. Dyski różnicowe Po przygotowaniu dysku bazowego należy stworzyd tyle dysków różnicowych, ile maszyn wirtualnych będzie z nich korzystało. Przez procedurę tworzenia dysku prowadzi prosty kreator Virtual Disk Wizard uruchamiany z menu programu. 19 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

20 Ekran Welcome to the Virtual Disk Wizard należy zaakceptowad przyciskiem Next, a w kolejnym wybrad Create a new virtual disk. W kolejnym kroku konieczne jest wybranie opcji tworzenia wirtualnego dysku twardego. W oknie Virtual Hard Disk Location określa się miejsce przechowywania dysku różnicowego. 20 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

21 W tym miejscu możliwe jest wybranie typu dysku. Należy wybrad opcje Differencing. W kolejnym kroku należy wybrad wcześniej utworzony dysk bazowy. Akceptacja ustawieo kooczy pracę kreatora. Utworzenie wirtualnych komputerów Po utworzeniu dysku bazowego oraz dysków różnicowych można przystąpid do tworzenia wirtualnych komputerów, które będą je wykorzystywad. Tworzenie wirtualnego komputera zostało wyjaśnione we wcześniejszym akapicie, a jedyna różnica polega na tym, że w kreatorze New Virtual Machine Wizard konieczne jest wybranie opcji An existing virtual hard disk. Udostępni to możliwośd dodania wcześniej utworzonego dysku różnicowego, tak jak to pokazano poniżej. 21 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

22 Dla każdego systemu gościa należy wybrad własny, wcześniej przygotowany dysk różnicowy. Należy zauważyd, że możliwe jest także włączenie Undo disk. Systemy pracujące w tak przygotowanych wirtualnych komputerach na początku będą posiadały identyczne ustawienia. Jest to szczególnie ważne, jeśli mają pracowad w tej samej domenie. Należy pamiętad, aby przed podłączeniem systemów do domeny zmienid identyfikatory SID i nazwę komputerów na unikalne. W tym przypadku konieczna jest zmiana nazwy systemu oraz SID komputera. Można to wykonad w prosty sposób za pomocą bezpłatnego programu NewSID firmy SysInternals. 22 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

23 Wymiana danych Robert Stuczyoski, Jacek Doktór Jako że wirtualne maszyny działają jak zwykłe komputery, możliwa jest wymiana plików za pomocą tradycyjnych metod, takich jak udostępnione w sieci foldery lub CD/DVD. Istnieją jednak prostsze i szybsze metody wymiany danych, np. funkcja Shared folders dostępna w ustawieniach wirtualnej maszyny, która została opisana we wcześniejszym akapicie. Jednak najprostszą i najwygodniejszą metodą jest drag and drop, które dostępne jest po zainstalowaniu Virtual Machine Additions. Wystarczy przeciągnąd plik z hosta do systemu gościa i vice versa. Plik lub folder zostanie skopiowany do sytemu docelowego. Synchronizacja czasu Po instalacji dodatku Virtual Machine Additions wirtualna maszyna synchronizuje czas z systemem operacyjnym, na którym działa Virtual PC W niektórych scenariuszach może to byd działanie niepożądane. Aby dla konkretnej maszyny wirtualnej wyłączyd synchronizację, należy zmodyfikowad jej plik konfiguracyjny VMC. Przed modyfikacją należy upewnid się, że wirtualna maszyna jest zatrzymana. Plik VMC można edytowad za pomocą znajdującego się w systemie programu Notepad.exe. W pliku należy odszukad sekcję <Microsoft>. Fragment pliku zawierający tę sekcję może wyglądad podobnie, jak w przykładzie poniżej: <microsoft> <mouse> <allow type="boolean">true</allow> </mouse> </microsoft> Aby synchronizacja nie była wykonywana, koniczne jest dodanie nowej sekcji <components> z odpowiednimi wpisami. Po modyfikacji powyższego przykładu fragment pliku VMC powinien wyglądać następująco: <microsoft> <mouse> <allow type="boolean">true</allow> </mouse> <components> <host_time_sync> <enabled type="boolean">false</enabled> </host_time_sync> </components> </microsoft> Po uruchomieniu wirtualnej maszyny będzie możliwa zmiana czasu i daty na dowolną. 23 Wymiana danych Praca z programem Virtual PC 2007

24 Plusy i minusy Robert Stuczyoski, Jacek Doktór Dziś, gdy duża częśd systemów wymaga środowiska 64-bitwego, największym minusem Virtual PC 2007 jest to, że pozwala uruchomid jedynie systemy działające w architekturze x86. Gdy istnieje potrzeba wirtualizacji środowiska 64-bitowego, należy skorzystad z Hyper-V dostępnego jako rola Windows Server Należy zwrócid uwagę na to, że program poprawnie działa na komputerach wyposażonych w kilka procesorów. Mimo tego wirtualnym gościom będzie można przypisad wyłącznie jeden procesor. Kolejny minus to obsługa programu wyłącznie z komputera, na którym został zainstalowany Virtual PC Oczywiście, możliwe jest częściowe obejście tego problemu poprzez zdalne łączenie się z hostem lub wirtualnymi maszynami, np. za pomocą Remote Desktop Connection. Do plusów na pewno należy zaliczyd wysoki poziom integracji z systemem hosta. Technologia drag and drop oraz opcje schowka (kopiuj/wklej) mogą znacznie ułatwid pracę. Pliki wirtualnych maszyn są także skojarzone z programem Virtual PC 2007, co upraszcza i przyspiesza uruchamianie systemów. Dużą zaletą programu Virtual PC 2007 w warunkach domowych jest możliwośd korzystania z dobrodziejstw karty dźwiękowej. Dźwięk pochodzący z wirtualnej maszyny jest odtwarzany przez system hosta. Skróty klawiszowe Domyślnym Host key jest prawy alt. Poniżej zostały wymienione skróty, z jakich można korzystad w Virtual PC 2007: Host key zwraca kursor do systemu hosta Host key+l przenosi do konsoli Virtual PC 2007 Host key+i instaluje Virtual Machine Additions Host key+enter włącza i wyłącza wyświetlanie wirtualnej maszyny w trybie pełnego ekranu Host key+delete wysyła skrót CTRL+ALT+DELETE systemu operacyjnego gościa Host key+p pauzuje oraz przywraca wirtualną maszynę Host key+r restartuje system gościa Host key+f4 zamyka wirtualną maszynę Host key+c kopiuje zaznaczone elementy Host key+v wkleja skopiowane elementy Host key+a zaznacza wszystko 24 Plusy i minusy Praca z programem Virtual PC 2007

25 Host key+e otwiera ustawienia wirtualnej maszyny Host key+strzałka w dół minimalizuje wirtualną maszynę Host key+strzałka w lewo przełącza na poprzednią wirtualną maszynę Host key+strzałka w prawo przełącza na kolejną wirtualną maszynę Linki Wstęp do wirtualizacji Podstawy Virtual PC 2007 Nieoficjalna lista systemów, które działają na Virtual PC 2004 Microsoft Virtual PC 2007 SP1 32 i 64 bit NewSID Wnioski Czy Virtual PC 2007 to produkt, który odchodzi do lamusa i nie warto o nim wspominad? Na pewno nie i mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu również dojdziecie do podobnego wniosku. Jest wiele scenariuszy, w których będzie niezastąpiony. 25 Linki Praca z programem Virtual PC 2007