Praca z programem Virtual PC 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca z programem Virtual PC 2007"

Transkrypt

1 Praca z programem Virtual PC 2007 Robert Stuczyoski, Jacek Doktór 2008

2 Spis treści Spis treści... 2 Autorzy... 3 Wstęp... 4 Obsługa programu... 4 Tworzenie nowego systemu gościa... 4 Zmiana ustawieo gościa... 8 Instalacja systemu gościa Virtual Machine Additions Kompaktowanie dysku wirtualnego Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Tworzenie dysku bazowego Dyski różnicowe Utworzenie wirtualnych komputerów Wymiana danych Synchronizacja czasu Plusy i minusy Skróty klawiszowe Linki Wnioski Spis treści Praca z programem Virtual PC 2007

3 Autorzy Robert Stuczyoski Microsoft MVP MCITP: Enterprise Administrator, MCITP: Server Administrator MCTS: Windows Server 2008 Hyper-V, Configuration MCSE/MCSA Security, MCSE/MCSA Messaging Pracuje jako inżynier systemowy w międzynarodowej korporacji gdzie na co dzieo zajmuje się produktami firmy Microsoft, a szczególnie Active Directory oraz Exchange. Informatyki nie traktuje jedynie jako zawód, ale też wielkie hobby, któremu często poświęca zbyt wiele czasu. Hobby, pasji, ulubionych zajęd ma wiele. Ciągle nie wystarcza mu na wszystko czasu. Jednym z nich jest fotografia. Robert jest także opiekunem działu Windows Server i redaktorem na portalu społeczności WSS.pl. Jego publikacje można znaleźd na WSS.pl oraz polskiej witrynie TechNet w dziale Artykuły ekspertów. Prowadzi dwa blogi: prywatny noiserobert.spaces.live.com oraz na Technet.com o Windows Server 2008 blogs.technet.com/longhorn-poland Jacek Doktór MCTS: Microsoft System Center Configuration Manager, Configuration MCSA Messaging Entuzjasta System Center. Obecnie pracuje jako trener w ABCdata Centerum Edukacyjnym. Zajmuję się również wdrażaniem rozwiązao System Center. W wolnych chwilach fotografuje i chodzi po górach. Jest Redaktorem portalu WSS.pl oraz opiekunem działu System Center. 3 Autorzy Praca z programem Virtual PC 2007

4 Wstęp Kolejny artykuł o Virtual PC 2007 opisuje pracę z programem. Opisano w nim sposób tworzenia wirtualnych maszyn, ich konfigurację oraz wykorzystanie mniej znanych, ale bardzo ważnych funkcji tego programu. Obsługa programu Obsługa programu jest intuicyjna i składa się w większości z kreatorów ułatwiających wykonanie podstawowych czynności. Główny interfejs został ograniczony do absolutnego minimum: New uruchamia kreator tworzenia nowej maszyny wirtualnej. Settings powala na edycję ustawieo wybranej maszyny wirtualnej. Remove usuwa wybraną maszynę wirtualną. Start uruchamia wybraną maszynę wirtualną. Tworzenie nowego systemu gościa Przez proces tworzenia nowego systemu gościa prowadzi kreator, który uruchamiany jest przyciskiem New. Ekran powitalny Welcome to the New Virtual Machine Wizard należy zaakceptowad. W kolejnym oknie kreatora New Virtual Machine Wizard należy wybrad jedną z trzech dostępnych opcji: Create a virtual machine najczęściej używana opcja, która pozwala utworzyd system gościa oraz zdefiniowad większośd ustawieo w trakcie pracy kreatora. Use default settings to create a virtual machine opcja ta pozwala na szybkie i automatyczne utworzenie systemu gościa z domyślnymi ustawieniami. Jedynym miejscem, gdzie trzeba zareagowad, jest prośba o podanie lokalizacji, w której ma zostad zapisany plik z konfiguracją systemu gościa. Zaraz po zakooczeniu jego działania wyświetlana jest formatka, za pomocą której można zmienid ustawienia systemu wirtualnego. 4 Wstęp Praca z programem Virtual PC 2007

5 Add an existing virtual machine wybór tej opcji jest uzasadniony, jeśli posiada się wcześniej przygotowane obrazy wirtualnych maszyn. Ten kreator umożliwi proste dodanie wirtualnej maszyny do Virtual PC W przykładzie wybrano pierwszą opcję, czyli Create a virtual machine. W kolejnym kroku należy określid nazwę maszyny oraz lokalizację, w której będzie przechowywany plik konfiguracyjny wirtualnego komputera. Jeśli zostanie wprowadzona tylko nazwa bez ścieżki, to plik zostanie utworzony w domyślnym folderze: %userprofile%\documents\my virtual machines. 5 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

6 W kolejnym kroku należy wybrad system operacyjny, który będzie instalowany na nowo tworzonym wirtualnym komputerze. Wybór systemu operacyjnego ma wpływ na parametry pamięci RAM, dysku twardego oraz kartę muzyczną. Zmiana tych parametrów będzie możliwa również po skonfigurowaniu maszyny wirtualnej. Na kolejnym oknie Memory możliwe jest skorygowanie ilości pamięci RAM przydzielonej wirtualnej maszynie. Opcja Adjust the RAM pozwala zmienid domyślne ustawienia dla wybranego systemu operacyjnego. 6 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

7 Virtual Hard Disk Options pozwala wybrad wcześniej utworzony wirtualny dysk lub stworzyd nowy. W konfiguracji dysk zostanie oznaczony jako Hard Disk 1. W kolejnym kroku można skonfigurowad wielkośd wirtualnego dysku twardego. Możliwe jest zaakceptowanie wartości domyślnej lub podanie nowej wielkości. Utworzony zostanie dysk typu Dynamically expanding, co oznacza, że plik reprezentujący dysk twardy będzie zwiększał swoją wielkośd w miarę potrzeb automatycznie. Możliwa jest także zmiana lokalizacji VHD, który domyślnie tworzony jest w tym samym miejscu, co plik konfiguracji gościa. Prawidłowe określenie wielkości minimalnej dysku twardego jest bardzo ważne, ponieważ w większości przypadków jest to dysk, na którym zostaną zainstalowane system operacyjny oraz dodatkowe aplikacje. 7 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

8 Ekran podsumowujący Completing the New Virtual Machine Wizard kooczy proces tworzenia wirtualnej maszyny. W oknie konsoli Virtual PC 2007 pojawia się nowo utworzony system gościa gotowy do uruchomienia przyciskiem Start. Możliwa jest również zmiana konfiguracji maszyny wirtualnej po kliknięciu przycisku Settings. Zmiana ustawieo gościa Aby zmienid ustawienia wirtualnego systemu, należy go zaznaczyd, a następnie kliknąd przycisk Settings. Dokonane zmiany powodują modyfikację zawartości pliku konfiguracyjnego maszyny wirtualnej, który posiada rozszerzenie.vmc. W pliku tym przechowywana jest konfiguracja wirtualnego komputera. Duża częśd opcji została już wcześniej omówiona, dlatego w tym artykule skupię się tylko na nowych opcjach konfiguracji. 8 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

9 Jedną z opcji, na które należy zwrócid uwagę, jest Undo disks. Ten typ dysku został opisany w poprzedniej części artykułu. Aby go włączyd, należy zaznaczyd pole wyboru Enable undo disks. Należy mied na uwadze to, że włączenie tej opcji spowoduje zwiększenie zapotrzebowanie na wolną przestrzeo dyskową. Plik odpowiedzialny za Undo Disks ma rozszerzenie.vud i znajduje się w tej samej lokalizacji, co konfiguracja gościa (plik VMC). Ustawienia takie, jak CD/DVD, Floppy Disk, COM1/2, LPT1, Sound czy Hardware Virtualization nie wymagają specjalnych wyjaśnieo. Można je włączyd lub wyłączyd w zależności od indywidualnych potrzeb. Wirtualnej maszynie można przypisad do czterech kart sieciowych. Każda z nich może pracowad w innym trybie, ale tylko pierwsza jako Shared networking (NAT). Funkcja Sharing folder ułatwia wymianę plików pomiędzy systemem hosta i gościa. Za jej pomocą możliwe jest udostępnienie folderu znajdującego się na maszynie fizycznej. Należy pamiętad, że jest ona aktywna tylko dla uruchomionego systemu gościa, w którym zainstalowano Virtual Machine Additions. Nie jest możliwe użycie Shared folders dla sieciowych dysków. 9 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

10 Aby dodad folder udostępniony, wystarczy kliknąd przycisk Share Folder. W oknie Browse for Folder należy wybrad udostępniany katalog oraz literę dysku, pod którą ma on byd widoczny w systemie gościa. Zaznaczenie Share every time spowoduje, że będzie widoczny także po restarcie wirtualnej maszyny. 10 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

11 Udostępniony dysk będzie widoczny jako dysk sieciowy. Sekcja Display posiada następujące ustawienia: Always start this virtual machine in full-screen mode powoduje, że po uruchomieniu systemu gościa automatycznie przechodzi on w tryb pełnego ekranu. Hide virtual machine menu bar ukrywa menu w oknie wyświetlania wirtualnej maszyny. Hide virtual machine status bar ukrywa pasek stanu w oknie wyświetlania wirtualnej maszyny. Virtual machine window resizing options w tej opcji znajdują się trzy kolejne: Allow any screen resolution pozwalająca na to, by rozmiar okna gościa mógł byd wyświetlany w dowolnej rozdzielczości. Only use standard screen resolutions ograniczająca zmianę rozdzielczości do standardowych. Use guest operating system screen resolution zapobiegająca zmianie rozdzielczości na inną niż ta, która została ustawiona na systemie gościa. 11 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

12 Ostania sekcja określa zachowanie wirtualnej maszyny po kliknięciu ikony Zamknij okna wirtualnej maszyny. Można określid, jakie opcje powinny byd wyświetlane, lub całkowicie zrezygnowad z monitu i zawsze wywoływad wybraną funkcję. Instalacja systemu gościa Po utworzeniu wirtualnego komputera można przystąpid do instalacji systemu operacyjnego. W tym celu należy zaznaczyd maszynę wirtualną i potwierdzid uruchomienie przyciskiem Start. W górnej części okna wirtualnego komputera znajduje się menu, w którym umieszczono wszystkie przydane funkcje. Dolna częśd to tak zwany pasek stanu, gdzie ikony reprezentują urządzenia dostępne dla systemu gościa. 12 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

13 Wirtualny komputer zachowuje się tak samo jak tradycyjny. System gościa posiada własny BIOS, w którym możliwe jest ustawienie podstawowych funkcji, takich jak czas, data, dyski, zarządzanie energią, hasła. Wejście do BIOSu możliwe jest po wciśnięciu klawisza DEL w czasie startu systemu gościa. Instalację systemu operacyjnego przeprowadza się identycznie, jak na maszynie fizycznej. Jeśli w opcjach wirtualnej maszyny nie wybrano odpowiednich ustawieo związanych z napędem CD/DVD, to można je skonfigurowad z menu lub paska stanu. Dostępne opcje pozwalają na wykorzystanie fizycznie podpiętego do systemu hosta napędu CD/DVD lub na użycie obrazu płyty. 13 Obsługa programu Praca z programem Virtual PC 2007

14 Instalacja systemu na wirtualnej maszynie niczym się nie różni od tradycyjnej, więc ten etap zostanie w artykule pominięty. Virtual Machine Additions Po zainstalowaniu systemu operacyjnego należy koniecznie zainstalowad dodatek Virtual Machine Additions. Jego instalacja jest szczególnie ważna, gdyż bez niego maszynę wirtualną można porównad do systemu fizycznego pracującego bez zainstalowanych sterowników. Po instalacji otrzymuje się wysoki poziom integracji systemu gościa z hostem. Do szczególnie ważnych funkcji należą: Integracja wskaźnika myszy. Synchronizacja czasu. Opcje schowka (kopiuj/wklej). Drag and drop pomiędzy systemem hosta i gościa. Udostępnianie plików. Rozszerzona obsługa rozdzielczości ekranu. Virtual Machine Additions jest przeznaczony dla maszyn wirtualnych i nie wolno instalowad go w systemie hosta. Dodatki zostały stworzone także dla innych systemów niż Microsoft Windows, niestety nie udostępniają one w nich tak wielu funkcjonalności. 14 Virtual Machine Additions Praca z programem Virtual PC 2007

15 Instalację dodatku można wywoład przez wybranie z menu: Action->Install or Update Virtual Machine Addition lub wciśnięcie skrótu klawiszowego prawy Alt+I. Spowoduje to podmontowanie pliku ISO (C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\Virtual Machine Additions\VMAdditions.iso) i uruchomienie prostej instalacji. Po jej zakooczeniu wymagany będzie restart systemu gościa. Kompaktowanie dysku wirtualnego Jak już wcześniej wspomniano, użycie dysków Dynamically expanding jest wygodne, ponieważ wielkośd pliku VHD znajdującego się na hoście jest zależna od ilości zapisanych na nim danych. Niestety, dysk tylko rozszerza się automatycznie, ale nie zmniejsza się, gdy zostaną usunięte z niego dane. Poniżej zostanie opisana procedura, którą należy wykonad, by zredukowad wielkośd pliku VHD. W pierwszym kroku należy podmontowad obrazu dysku Virtual Disk Precompactor.iso, który znajduje się na dysku hosta w folderze C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\Virtual Machine Additions. Wykonuje się to z menu CD->Capture ISO Image. Na pytanie programu Microsoft Virtual Disk Pre-Compactor dotyczące przygotowania dysków wirtualnych do kompaktowania, należy odpowiedzied twierdząco. Zadanie w zależności od 15 Kompaktowanie dysku wirtualnego Praca z programem Virtual PC 2007

16 wielkości dysku zajmuje dłuższą lub krótszą chwilę. Pre-compactor wypełni całą wolną przestrzeo wirtualnego dysku zerami. Po tej czynności wymagane jest wykonanie kompaktowania dysków. W tym celu należy zamknąd system wirtualny i w głównym oknie programu wybrad maszynę wirtualną. Po wybraniu przycisku Settings należy przejśd do dysku, który ma byd kompaktowany i kliknąd Virtual Disk Wizard. Ekran Welcome to the Virtual Disk Wizard należy zaakceptowad, w Disk Options wybrad Edit an existing virtual disk oraz plik VHD. W oknie Virtual Disk Information and Options wystarczy potwierdzid opcję Compact it. 16 Kompaktowanie dysku wirtualnego Praca z programem Virtual PC 2007

17 Należy zwrócid uwagę na to, że w tym miejscu, jeśli zajdzie taka potrzeba, można wykonad również konwersję dysku na typ Fixed-size. W ostatnim kroku kreatora należy zadecydowad, czy ma zostad utworzony nowy plik VHD czy nadpisany istniejący. Bezpieczniejszą opcją jest stworzenia nowego, ale należy mied na uwadze to, że taki dysk należy później dodad do wirtualnej maszyny. Z tak przygotowanego pliku zostanie usunięte nieużywane miejsce, co spowoduje, że będzie on zajmował faktycznie wykorzystywaną przestrzeo w systemie dyskowym hosta. 17 Kompaktowanie dysku wirtualnego Praca z programem Virtual PC 2007

18 Oszczędność miejsca z Differencing disk Jeżeli na dysku twardym hosta zaczyna brakowad nam wolnego miejsca, to mogą pojawid się problemy z przechowywaniem większej ilości maszyn wirtualnych. Jeśli systemy operacyjne, które będzie się wirtualizowad, są takie same, to istnieje w miarę proste rozwiązanie tego problemu. Jest nim Differencing disk, czyli dysk różnicowy, w którym wirtualne maszyny bazują na wcześniej utworzonym pliku VHD. Dysk ten pracuje dla pozostałych maszyn w trybie tylko do odczytu. Rysunek poniżej prezentuje sposób działania Differencing disk. W tym przykładzie dwa systemy wirtualne (VM1, VM2) posiadają jeden dysk bazowy, gdzie zostały zainstalowane system operacyjny i wspólne aplikacje. Każda wirtualna maszyna posiada dodatkowo po jednym dysku różnicowym, który przechowuje wszelkie zmiany, jakie wystąpiły pomiędzy dyskiem bazowym. Oczywiście, możliwe jest, by jeden dysk bazowy był podłączony do większej ilości maszyn wirtualnych, a nawet udostępniony w sieci i wykorzystywany przez inne wystąpienia programu Virtual PC Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

19 Poniżej zostanie przedstawiony sposób przygotowania wirtualnych maszyn do pracy z dyskami bazowymi oraz różnicowymi. Tworzenie dysku bazowego Tworzenie środowiska z dyskiem bazowym polega na utworzeniu maszyny wirtualnej oraz zainstalowaniu na niej systemu wraz z potrzebnymi aplikacjami. Tak przygotowane system i aplikacje będą środowiskiem bazowym dla każdej nowej wirtualnej maszyny. Utworzenie wirtualnej maszyny zostało przedstawione w części artykułu omawiającej instalację systemu gościa. W kolejnym kroku należy usunąd (przycisk Remove) wcześniej przygotowaną wirtualną maszynę z interfejsu programu Virtual PC 2007, pozostawiając na dysku hosta jedynie jej wirtualny dysk (plik VHD). Będzie on pełnił rolę dysku bazowego. Dobrze jest zmienid atrybuty tego pliku VHD na tylko do odczytu. Dyski różnicowe Po przygotowaniu dysku bazowego należy stworzyd tyle dysków różnicowych, ile maszyn wirtualnych będzie z nich korzystało. Przez procedurę tworzenia dysku prowadzi prosty kreator Virtual Disk Wizard uruchamiany z menu programu. 19 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

20 Ekran Welcome to the Virtual Disk Wizard należy zaakceptowad przyciskiem Next, a w kolejnym wybrad Create a new virtual disk. W kolejnym kroku konieczne jest wybranie opcji tworzenia wirtualnego dysku twardego. W oknie Virtual Hard Disk Location określa się miejsce przechowywania dysku różnicowego. 20 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

21 W tym miejscu możliwe jest wybranie typu dysku. Należy wybrad opcje Differencing. W kolejnym kroku należy wybrad wcześniej utworzony dysk bazowy. Akceptacja ustawieo kooczy pracę kreatora. Utworzenie wirtualnych komputerów Po utworzeniu dysku bazowego oraz dysków różnicowych można przystąpid do tworzenia wirtualnych komputerów, które będą je wykorzystywad. Tworzenie wirtualnego komputera zostało wyjaśnione we wcześniejszym akapicie, a jedyna różnica polega na tym, że w kreatorze New Virtual Machine Wizard konieczne jest wybranie opcji An existing virtual hard disk. Udostępni to możliwośd dodania wcześniej utworzonego dysku różnicowego, tak jak to pokazano poniżej. 21 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

22 Dla każdego systemu gościa należy wybrad własny, wcześniej przygotowany dysk różnicowy. Należy zauważyd, że możliwe jest także włączenie Undo disk. Systemy pracujące w tak przygotowanych wirtualnych komputerach na początku będą posiadały identyczne ustawienia. Jest to szczególnie ważne, jeśli mają pracowad w tej samej domenie. Należy pamiętad, aby przed podłączeniem systemów do domeny zmienid identyfikatory SID i nazwę komputerów na unikalne. W tym przypadku konieczna jest zmiana nazwy systemu oraz SID komputera. Można to wykonad w prosty sposób za pomocą bezpłatnego programu NewSID firmy SysInternals. 22 Oszczędnośd miejsca z Differencing disk Praca z programem Virtual PC 2007

23 Wymiana danych Robert Stuczyoski, Jacek Doktór Jako że wirtualne maszyny działają jak zwykłe komputery, możliwa jest wymiana plików za pomocą tradycyjnych metod, takich jak udostępnione w sieci foldery lub CD/DVD. Istnieją jednak prostsze i szybsze metody wymiany danych, np. funkcja Shared folders dostępna w ustawieniach wirtualnej maszyny, która została opisana we wcześniejszym akapicie. Jednak najprostszą i najwygodniejszą metodą jest drag and drop, które dostępne jest po zainstalowaniu Virtual Machine Additions. Wystarczy przeciągnąd plik z hosta do systemu gościa i vice versa. Plik lub folder zostanie skopiowany do sytemu docelowego. Synchronizacja czasu Po instalacji dodatku Virtual Machine Additions wirtualna maszyna synchronizuje czas z systemem operacyjnym, na którym działa Virtual PC W niektórych scenariuszach może to byd działanie niepożądane. Aby dla konkretnej maszyny wirtualnej wyłączyd synchronizację, należy zmodyfikowad jej plik konfiguracyjny VMC. Przed modyfikacją należy upewnid się, że wirtualna maszyna jest zatrzymana. Plik VMC można edytowad za pomocą znajdującego się w systemie programu Notepad.exe. W pliku należy odszukad sekcję <Microsoft>. Fragment pliku zawierający tę sekcję może wyglądad podobnie, jak w przykładzie poniżej: <microsoft> <mouse> <allow type="boolean">true</allow> </mouse> </microsoft> Aby synchronizacja nie była wykonywana, koniczne jest dodanie nowej sekcji <components> z odpowiednimi wpisami. Po modyfikacji powyższego przykładu fragment pliku VMC powinien wyglądać następująco: <microsoft> <mouse> <allow type="boolean">true</allow> </mouse> <components> <host_time_sync> <enabled type="boolean">false</enabled> </host_time_sync> </components> </microsoft> Po uruchomieniu wirtualnej maszyny będzie możliwa zmiana czasu i daty na dowolną. 23 Wymiana danych Praca z programem Virtual PC 2007

24 Plusy i minusy Robert Stuczyoski, Jacek Doktór Dziś, gdy duża częśd systemów wymaga środowiska 64-bitwego, największym minusem Virtual PC 2007 jest to, że pozwala uruchomid jedynie systemy działające w architekturze x86. Gdy istnieje potrzeba wirtualizacji środowiska 64-bitowego, należy skorzystad z Hyper-V dostępnego jako rola Windows Server Należy zwrócid uwagę na to, że program poprawnie działa na komputerach wyposażonych w kilka procesorów. Mimo tego wirtualnym gościom będzie można przypisad wyłącznie jeden procesor. Kolejny minus to obsługa programu wyłącznie z komputera, na którym został zainstalowany Virtual PC Oczywiście, możliwe jest częściowe obejście tego problemu poprzez zdalne łączenie się z hostem lub wirtualnymi maszynami, np. za pomocą Remote Desktop Connection. Do plusów na pewno należy zaliczyd wysoki poziom integracji z systemem hosta. Technologia drag and drop oraz opcje schowka (kopiuj/wklej) mogą znacznie ułatwid pracę. Pliki wirtualnych maszyn są także skojarzone z programem Virtual PC 2007, co upraszcza i przyspiesza uruchamianie systemów. Dużą zaletą programu Virtual PC 2007 w warunkach domowych jest możliwośd korzystania z dobrodziejstw karty dźwiękowej. Dźwięk pochodzący z wirtualnej maszyny jest odtwarzany przez system hosta. Skróty klawiszowe Domyślnym Host key jest prawy alt. Poniżej zostały wymienione skróty, z jakich można korzystad w Virtual PC 2007: Host key zwraca kursor do systemu hosta Host key+l przenosi do konsoli Virtual PC 2007 Host key+i instaluje Virtual Machine Additions Host key+enter włącza i wyłącza wyświetlanie wirtualnej maszyny w trybie pełnego ekranu Host key+delete wysyła skrót CTRL+ALT+DELETE systemu operacyjnego gościa Host key+p pauzuje oraz przywraca wirtualną maszynę Host key+r restartuje system gościa Host key+f4 zamyka wirtualną maszynę Host key+c kopiuje zaznaczone elementy Host key+v wkleja skopiowane elementy Host key+a zaznacza wszystko 24 Plusy i minusy Praca z programem Virtual PC 2007

25 Host key+e otwiera ustawienia wirtualnej maszyny Host key+strzałka w dół minimalizuje wirtualną maszynę Host key+strzałka w lewo przełącza na poprzednią wirtualną maszynę Host key+strzałka w prawo przełącza na kolejną wirtualną maszynę Linki Wstęp do wirtualizacji Podstawy Virtual PC 2007 Nieoficjalna lista systemów, które działają na Virtual PC 2004 Microsoft Virtual PC 2007 SP1 32 i 64 bit NewSID Wnioski Czy Virtual PC 2007 to produkt, który odchodzi do lamusa i nie warto o nim wspominad? Na pewno nie i mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu również dojdziecie do podobnego wniosku. Jest wiele scenariuszy, w których będzie niezastąpiony. 25 Linki Praca z programem Virtual PC 2007

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Konwersja maszyny fizycznej na wirtualną.

Konwersja maszyny fizycznej na wirtualną. 1 (Pobrane z slow7.pl) W końcu, kto Nam zabroni aby stworzyć maszyny wirtualne, które będą pracować pod kontrolą różnych systemów z rodziny Windows bądź Linux. Praca w oparciu o maszyny wirtualne pozwala

Bardziej szczegółowo

Akademia Windows 7 Część 5: Windows Virtual PC

Akademia Windows 7 Część 5: Windows Virtual PC Akademia Windows 7 Część 5: Windows Virtual PC Autor: Łukasz Foks Jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wdrożeniach nowych systemów operacyjnych jest kompatybilnośd z aktualnie używanymi

Bardziej szczegółowo

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik MIGRATE TO 3TB Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate to 3TB to podręczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem z niekompatybilnością pomiędzy nowoczesnymi systemami operacyjnymi Microsoft

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Architektury Komputerów II.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Architektury Komputerów II. Materiały pomocnicze do laboratorium z Architektury Komputerów II. Konfiguracja wirtualnej maszyny PC 1. Krótka charakterystyka programu Microsoft Virtual PC. Microsoft Virtual PC jest emulatorem komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

System Center Configuration Manager 2007: Konfiguracja systemu (część 2)

System Center Configuration Manager 2007: Konfiguracja systemu (część 2) System Center Configuration Manager 2007: Konfiguracja systemu (część 2) Autor: Jacek Doktór W pierwszej części artykułu dotyczącego konfiguracji systemu opisałem czynności, jakie należy wykonad, aby:

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja zadań usługi SQL Agent do zdalnych instancji

Dystrybucja zadań usługi SQL Agent do zdalnych instancji Dystrybucja zadań usługi SQL Agent do zdalnych instancji Autor: Krzysztof Stachyra SQL Server Agent może działad w trybie indywidualnej niezależnej usługi lub byd związana z inną usługą, która będzie dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC Szybki przewodnik Wstęp... 3 Instalacja składników Deployment Console na serwerze... 3 Tworzenie obrazu głównego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Bada 1.1!!! UWAGA!!!

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 2010-09-06 Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna częśd niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana

Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana nlite jest to narzędzie umożliwiające tworzenie płyt instalacyjnych systemem Windows z dostosowaniem do własnych potrzeb. Przy pomocy nlite można

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.icomarch24.p www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.icomarch24.p www.ibard24.pl Biblioteka W celu ułatwienia użytkownikowi przeglądania multimediów na swoim koncie ibard24 wprowadzono specjalne biblioteki, w których wyświetlad można wybrane pliki zgromadzone na wirtualnym dysku. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Kopiowanie aplikacji Census Mobile na terminal mobilny przy użyciu komputera PC oraz instalacja aplikacji Census Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami Uwaga ogólna Wykonywanie niektórych ćwiczeń z bieżących zajęć wiąże się ze zmianami w sektorze rozruchowym dysku twardego, które powodują utratę dostępu do systemu Linux.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 opis instalacji. Szymon Suchodoła

Windows 8.1 opis instalacji. Szymon Suchodoła Windows 8.1 opis instalacji Szymon Suchodoła Wymagania: Komputer, na którym ma zostad zainstalowany system Windows 8.1 musi spełniad następujące wymagania minimalne: Procesor: 1 gigaherc (GHz) z obsługą

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. Pobranie klucza licencyjnego.

I. Pobranie klucza licencyjnego. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Pobranie klucza licencyjnego.... 1 II. Sprawdzenie wersji posiadanego odtwarzacza Windows Media Player i jego aktualizacja... 4 III. Reset DRM... 8 I.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB?

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB? 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny Metoda 1 - Media Creation Tool Aby przygotować pendrive z instalatorem systemu Windows 10 należy pobrać narzędzie MediaCreationTool.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wirtualnej maszyny

Tworzenie wirtualnej maszyny SteamOS to dość świeże przedsięwzięcie firmy Valve, które ma na celu spopularyzowanie grania w gry na Linuksie. Wspomniany system operacyjny jest pochodną jednej z dystrybucji Linuksa - Debiana. Platforma

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo