Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7"

Transkrypt

1 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 wymaga instalacji niestandardowej, w czasie której nie są zachowywane programy, pliki i ustawienia. Z tego powodu taką instalację czasami nazywa się czystą. Proces instalacji niestandardowej jest bardziej złożony i może czasami zająd kilka godzin. Ten pięcioetapowy samouczek ma pomóc w wykonaniu poszczególnych etapów procesu instalacji. Potrzebne elementy... 2 System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalowad?... 2 Krok 1: Pobieranie i uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Krok 2: Przenoszenie plików i ustawieo oraz gromadzenie dysków programów... 4 Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows... 5 Uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zachowania plików i ustawieo... 6 Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych... 7 Krok 3: Instalowanie systemu Windows Przed rozpoczęciem... 8 Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu... 9 Krok 4: Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Aktualizowanie sterowników Komputery typu netbook i sterowniki Porządki po instalacji (opcjonalnie)... 14

2 Potrzebne elementy Zewnętrzny dysk twardy. Przed zainstalowaniem systemu Windows 7 należy przenieśd pliki z komputera. Wykonanie tego etapu jest łatwiejsze przy użyciu darmowego narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows wymagającego użycia zewnętrznego dysku twardego. Takie dyski są dostępne w sklepach z artykułami elektronicznymi i biurowymi i stanowią prosty sposób zwiększenia obszaru przechowywania danych w komputerze. Oryginalne dyski lub pliki instalacyjne wszystkich programów, które mają byd używane w systemie Windows 7. Po ukooczeniu instalacji systemu Windows 7 należy ręcznie przeprowadzid ponowną instalację programów. Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows zostanie wyświetlony raport zawierający listę programów używanych w systemie Windows XP. Omówienie procesu uaktualniania systemu Windows XP do systemu Windows 7 System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalowad? W opakowaniu znajdują się dyski instalacyjne wersji 32-bitowej i 64-bitowej systemu Windows bitowe systemy operacyjne mogą wydajniej obsługiwad większą ilośd pamięci niż 32-bitowe systemy operacyjne - zwykle 4 i więcej gigabajtów (GB) pamięci o dostępie losowym (RAM). Jednak nie wszystkie komputery mają architekturę 64-bitową. Prawdopodobnie będzie potrzebna wersja 32-bitowa. Aby się upewnid, należy kliknąd przycisk Start, kliknąd prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknąd polecenie Właściwości. Jeśli nie jest wyświetlany tekst x64 Edition, to znaczy, że jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows XP. W Kroku 1 tego samouczka opisano, jak uruchomid program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7, który powiadomi użytkownika, czy na komputerze można uruchomid 64-bitową wersję systemu Windows 7. Jeśli w obszarze System jest wyświetlany tekst x64 Edition, to znaczy, że jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows XP i można uruchomid 64-bitową wersję systemu Windows 7. Strona 2

3 Krok 1: Pobieranie i uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 Aby znaleźd wszystkie potencjalne problemy dotyczące sprzętu komputerowego, urządzeo lub programów, które mogą wpłynąd na instalację systemu Windows 7, pobierz i uruchom bezpłatny program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. To narzędzie udostępnia raport zawierający listę wszystkich znalezionych problemów oraz zalecenia odnośnie do dalszego postępowania. Raport obejmuje wszystkie czynności, jakie należy wykonad w celu przygotowania komputera do zainstalowania systemu Windows 7. Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 W celu pobrania programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 należy wykonad poniższe czynności. 1. Przejdź do strony sieci Web programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160680). 2. Kliknij przycisk Pobierz program Doradca uaktualnienia systemu Windows Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik instalacyjny na komputerze. 4. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie środowiska.net 2.0 Program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 wymaga środowiska.net Framework 2.0. Jeśli na komputerze nie zainstalowano tego środowiska, należy wykonad poniższe czynności. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie środowiska.net 2.0, można pominąd ten krok i przejśd do kroku 5. Strona 3

4 1. Kliknij przycisk Tak. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Zainstaluj. 4. Kliknij przycisk Zakoocz. 5. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Zainstaluj. 6. Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pole wyboru jest wstępnie zaznaczone, kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje uruchomienie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 1. Jeśli program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 nie jest uruchomiony, na pulpicie kliknij dwukrotnie skrót Doradca uaktualnienia systemu Windows W oknie dialogowym ostrzeżeo o zabezpieczeniach kliknij przycisk Tak. 3. Kliknij przycisk Rozpocznij sprawdzanie. 4. Przeczytaj uważnie raport i zwród uwagę na wszystkie problemy znalezione przez program Doradca uaktualnienia oraz zalecane sposoby ich rozwiązania. 5. Aby zapisad raport i wydrukowad go później, kliknij przycisk Save Report (Zapisz raport), wpisz nazwę w polu File Name (Nazwa pliku) i kliknij przycisk Save (Zapisz). 6. Kliknij przycisk Zamknij. Krok 2: Przenoszenie plików i ustawieo oraz gromadzenie dysków programów Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows jest dostępne do pobrania bezpłatnie i ułatwia przeniesienie plików i ustawieo do innej lokalizacji przed zainstalowaniem systemu Windows 7, a następnie ich przywrócenie na komputerze po zakooczeniu instalacji systemu Windows. Strona 4

5 Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows ułatwia przenoszenie plików i ustawieo. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows tworzy jeden plik zawierający przenoszone pliki i ustawienia. W zależności od ilości posiadanych danych rozmiar takiego pliku może byd bardzo duży, więc zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego. W trakcie przygotowao do przeniesienia plików z komputera do zewnętrznego urządzenia magazynującego należy pamiętad o następujących kwestiach: Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie przenosi programów, a jedynie pliki i ustawienia. Po ukooczeniu instalacji systemu Windows 7 należy ręcznie przeprowadzid ponowną instalację programów. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows udostępni listę programów obecnie używanych w systemie Windows XP. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie obsługuje przesyłania plików z 64-bitowej wersji systemu Windows do 32-bitowej wersji systemu Windows. To oznacza, że jeśli jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows XP, ale planowane jest zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, przeprowadzenie migracji plików i ustawieo za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows nie będzie możliwe. W systemie Windows XP musi byd również zainstalowany dodatek Service Pack 2 lub nowszy. Jeśli nie wiesz, czy taki dodatek jest zainstalowany, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli w obszarze System jest wyświetlany napis Dodatek Service Pack 2 lub Dodatek Service Pack 3, można użyd narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows. W przypadku braku dodatku Service Pack 2 lub 3 należy przejśd do strony sieci Web dodatków Service Pack systemu Windows XP (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160880), aby zaktualizowad oprogramowanie komputera. Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows 1. Pobierz narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160881) z witryny sieci Web systemu Windows. Strona 5

6 Jeśli obecnie jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows XP, kliknij w obszarze Dla systemu Windows XP przycisk Pobierz wersję 32-bitową. Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows XP, kliknij przycisk Pobierz wersję 64-bitową. 2. Kliknij przycisk Pobierz, a następnie polecenie Otwórz. Uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zachowania plików i ustawieo 1. Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Łatwy transfer w systemie Windows dla systemu Windows Kliknij przycisk Dalej. 4. Wybierz opcję Przy użyciu zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash USB. 5. Kliknij przycisk To jest mój stary komputer i poczekaj, aż program Łatwy transfer w systemie Windows przeskanuje komputer. 6. Wyczyśd pola wyboru obok kont użytkowników, dla których nie chcesz przenosid danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. Wpisz hasło, a następnie wpisz je ponownie i zachowaj w bezpiecznym miejscu lub pozostaw oba pola puste i kliknij przycisk Zapisz. 8. Wskaż zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące, na którym ma zostad zapisany plik łatwego transferu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Ostrzeżenie Plik łatwego transferu należy zapisad na zewnętrznym dysku twardym lub innym urządzeniu magazynującym, a nie w lokalizacji domyślnej: Mój komputer. Jeśli plik łatwego transferu nie zostanie zapisany na zewnętrznym dysku twardym, zostanie on usunięty podczas niestandardowej instalacji systemu Windows Program Łatwy transfer w systemie Windows rozpocznie zapisywanie plików i ustawieo. W tym czasie nie należy korzystad z komputera. 10. Po wyświetleniu komunikatu Te pliki i ustawienia zostały zapisane do transferu kliknij przycisk Dalej. Program Łatwy transfer w systemie Windows wyświetli nazwę pliku i lokalizację utworzonego pliku łatwego transferu. Zapisz nazwę pliku i jego lokalizację, aby można go było łatwo znaleźd podczas przesyłania plików do systemu Windows Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zamknij. 12. Upewnij się, że plik został zapisany na zewnętrznym dysku twardym lub urządzeniu magazynującym, a następnie odłącz urządzenie od komputera. Strona 6

7 Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych Należy pamiętad, że wybranie opcji instalacji niestandardowej powoduje usunięcie wszystkich programów, więc konieczne jest ponowne zainstalowanie programów, które mają byd używane w systemie Windows Upewnij się, że dysponujesz dyskami instalacyjnymi programów, których chcesz używad w systemie Windows Niektóre programy mogły zostad pobrane z Internetu. Jeśli na komputerze wciąż znajdują się pliki instalacyjne (często mają nazwy takie jak setup.exe, install.exe i podobne), skopiuj je również na zewnętrzny dysk twardy. Jeśli pliki instalacyjne nie są dostępne, będzie konieczne ich pobranie po zakooczeniu instalacji systemu Windows 7. Strona 7

8 Krok 3: Instalowanie systemu Windows 7 Jeśli w trakcie instalacji zostanie wybrana opcja Niestandardowa, na wybranej partycji zostanie zainstalowana nowa kopia systemu Windows. Opcje instalacji systemu Windows 7 Przed rozpoczęciem Połącz komputer z Internetem, aby w trakcie instalacji można było pobrad aktualizacje instalacji. (Zainstalowanie systemu Windows 7 jest również możliwe w przypadku braku połączenia internetowego). Wybierz 32-bitową lub 64-bitową wersję dysku instalacyjnego systemu Windows 7 w zależności od tego, czy ma zostad zainstalowana wersja 32-, czy też 64-bitowa systemu Windows 7. Znajdź 25-znakowy klucz produktu Windows. Znajduje się on na opakowaniu dysku instalacyjnego w pudełku systemu Windows. Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows 7 1. Przy włączonym komputerze i uruchomionym systemie Windows XP należy wykonad jedną z następujących czynności: Jeśli jest dostępny dysk instalacyjny systemu Windows 7, należy go włożyd do napędu w komputerze. Instalator powinien zostad uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Mój komputer, otwórz dysk instalacyjny systemu Windows 7 znajdujący się w napędzie DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. Strona 8

9 Jeśli system Windows 7 kupiono w trybie online, otwórz plik instalacyjny. Zakup systemu Windows 7 w trybie online jest najłatwiejszym sposobem zainstalowania systemu Windows 7 na komputerze typu netbook. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz temat Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/installing-windows-7-on-a-netbook). 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows kliknij opcję Zainstaluj teraz. 3. Zaleca się, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrad najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeostwa. Aby możliwe było pobranie tych aktualizacji, podczas instalacji systemu Windows 7 komputer musi byd połączony z Internetem. 4. Jeśli akceptujesz postanowienia licencyjne, na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonad? kliknij opcję Niestandardowa. 6. Wybierz partycję, na której znajduje się system Windows XP (jest to często dysk C: komputera), a następnie kliknij przycisk Dalej. (Nie należy wybierad zewnętrznego dysku twardego USB). 7. W oknie dialogowym Windows.old kliknij przycisk OK. 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukooczyd instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwad komputer i skonfigurowad początkowe konto użytkownika. Można użyd nazw używanych w systemie Windows XP lub wybrad nowe nazwy. Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie stwierdzający, że nie można zainstalowad systemu Windows na wybranej partycji, a po kliknięciu przycisku Pokaż szczegóły zostanie wyświetlone okno dialogowe z następującą informacją: System Windows należy zainstalowad na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS, prawdopodobnie dysk twardy został sformatowany przy użyciu starszego systemu plików FAT32. Aby przeprowadzid konwersję dysku twardego do najnowszej wersji systemu NTFS 1. Anuluj instalację systemu Windows 7 i wyjmij dysk instalacyjny. 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako. 3. Zaznacz opcję Następujący użytkownik, wybierz użytkownika z uprawnieniami administratora, wpisz hasło i kliknij przycisk OK. 4. W wierszu polecenia starannie wpisz polecenie convert <dysk>: /fs:ntfs, gdzie <dysk> oznacza literę dysku przypisaną instalacji systemu Windows XP. Jeśli na przykład system Windows XP jest zainstalowany na dysku C:, należy wpisad polecenie convert c: /fs:ntfs (podczas wpisywania należy pamiętad o umieszczeniu spacji przed opcją /fs:ntfs). Strona 9

10 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy wymusid odinstalowanie tego woluminu, wpisz T i naciśnij klawisz Enter. 7. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy zaplanowad konwersję dysku przy następnym uruchomieniu systemu, wpisz T i naciśnij klawisz Enter. 8. Zamknij okno Wiersz polecenia. 9. Kliknij kolejno przycisk Start, opcję Wyłącz komputer i opcję Wyłącz. (Należy zupełnie zamknąd komputer, a nie tylko kliknąd przycisk Uruchom ponownie). 10. Włącz komputer. System Windows przekonwertuje system plików dysku twardego na NTFS i uruchomi ponownie komputer. W tym czasie nie należy korzystad z komputera. 11. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows XP powród do kroku 2 w temacie Przeprowadzanie instalacji niestandardowej systemu Windows 7. Krok 4: Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer Po zainstalowaniu systemu Windows 7 można ponownie uruchomid narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows, aby przenieśd pliki i ustawienia z powrotem na komputer. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows należy uruchomid przed ponownym zainstalowaniem programów. Wynika to z faktu, że program Łatwy transfer w systemie Windows umieszcza pliki z powrotem w lokalizacjach, w których po ponownym zainstalowaniu będą ich poszukiwały stare programy. Strona 10

11 Konta użytkowników systemu Windows XP zostają przeniesione do systemu Windows 7. Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows 1. Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące, na którym znajduje się plik migracji programu Łatwy transfer w systemie Windows. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Komputer i w obszarze Dyski twarde kliknij dwukrotnie odpowiednie urządzenie magazynujące. 3. Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik łatwego transferu (ma on nazwę Łatwy transfer w systemie Windows - elementy ze starego komputera) i kliknij dwukrotnie ten plik. Jeśli w trakcie tworzenia zmieniono nazwę pliku, przejdź do tego pliku i kliknij go dwukrotnie. 4. Jeśli podczas tworzenia pliku łatwego transferu zostało określone hasło, wpisz je i kliknij przycisk Dalej. Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że na dysku jest za mało miejsca na migrację plików z powrotem na komputer za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, można użyd narzędzia Oczyszczanie dysku do usunięcia plików tymczasowych pozostałych po instalacji systemu Windows 7 i zwolnienia dodatkowego miejsca na dysku. Więcej informacji można znaleźd w temacie Porządki po instalacji (opcjonalnie) na koocu sekcji Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników. Strona 11

12 5. Na stronie Wybierz elementy do przesłania na ten komputer można określid, w jaki sposób konta użytkowników systemu Windows XP zostaną przesłane do systemu Windows 7. Aby zaakceptowad bieżące mapowanie kont, kliknij przycisk Transferuj. Aby zmienid sposób mapowania kont użytkowników systemu Windows XP w systemie Windows 7, kliknij przycisk Opcje zaawansowane. 6. Na stronie Transfer jest zakooczony kliknij polecenie Zobacz przetransferowane elementy, aby wyświetlid listę kont użytkowników oraz plików, które zostały przeniesione z systemu Windows XP do systemu Windows 7. Kliknij opcję Zobacz listę programów, które możesz chcied zainstalowad na nowym komputerze, aby wyświetlid listę programów, które były zainstalowane w systemie Windows XP. 7. Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz. Jeśli przetransferowano kilka kont, przy następnym logowaniu może zostad wyświetlony monit o zmianę hasła. W takiej sytuacji należy kliknąd przycisk OK i w wyświetlonym oknie dialogowym należy wykonad jedną z następujących czynności: Jeśli chcesz chronid konto użytkownika hasłem (zalecane), wpisz nowe hasło, wpisz je ponownie i naciśnij klawisz Enter. Nie trzeba wpisywad starego hasła z systemu Windows XP. Jeśli nie chcesz chronid konta użytkownika przy użyciu hasła, pozostaw pola puste i naciśnij klawisz Enter. Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows i przesłaniu plików i ustawieo z powrotem na komputer można ponownie zainstalowad programy i sprawdzid dostępnośd nowych lub zaktualizowanych sterowników. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows XP udostępnia raport dotyczący programów używanych w systemie Windows Vista, które użytkownik może chcied zainstalowad ponownie. Do ponownego zainstalowania programów będą potrzebne przygotowane wcześniej dyski instalacyjne lub pliki instalacyjne. Strona 12

13 W raporcie są wymienione programy, które użytkownik może chcied zainstalowad ponownie. Jeśli komputer został dostarczony z kilkoma wstępnie zainstalowanymi programami, w raporcie mogą byd ujęte programy używane rzadko, a nawet nigdy. Ponowne instalowanie programów należy rozpocząd od programów znanych i często używanych, a zwłaszcza od nowego oprogramowania antywirusowego. Jeśli nie masz nowego oprogramowania antywirusowego przeznaczonego dla komputera z systemem Windows 7, możesz poszukad nowych programów w trybie online w Centrum zgodności systemu Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160679). Uwaga Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows, nie są dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli jako program poczty był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, należy zainstalowad nowy program poczty w celu odczytania zapisanych wiadomości lub wysyłania i odbierania wiadomości . Podobne programy można uzyskad od innych producentów oprogramowania lub w witrynie Poczta usługi Windows Live (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160882). Aktualizowanie sterowników Sterownik to oprogramowanie umożliwiające komputerowi komunikację ze sprzętem lub urządzeniami. Bez sterowników sprzęt podłączony do komputera, na przykład karta wideo lub drukarka, nie będzie działad prawidłowo. Przeważnie sterowniki są dostarczane z systemem Windows lub można je wyszukad, sprawdzając dostępnośd aktualizacji za pomocą usługi Windows Update. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Update. Strona 13

14 Jeśli w systemie Windows nie ma potrzebnego sterownika, można go zwykle znaleźd na dysku dołączonym do urządzenia lub w witrynie producenta w sieci Web. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz dokument Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie (http://windows.microsoft.com/ pl-pl/windows7/update-a-driver-for-hardware-that-isnt-working-properly). Komputery typu netbook i sterowniki W przypadku niektórych komputerów typu netbook i komputerów przenośnych, na których był uruchomiony system Windows XP, mogą nie byd dostępne sterowniki przeznaczone dla systemu Windows 7 (na przykład dla przycisków funkcyjnych). Jeśli nie uda się wyszukad sterownika za pomocą usługi Windows Update, należy odwiedzid witrynę producenta komputera i na stronie pobierania lub pomocy technicznej wyszukad odpowiednie sterowniki dla komputera. Można spróbowad zainstalowad sterownik przeznaczony dla systemu Windows XP na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 7. Jeśli sterownik dla systemu Windows XP nie będzie działad, można uruchomid Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów i spróbowad rozwiązad problem. 1. Pobierz lub skopiuj plik instalacyjny sterownika na swój komputer. 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż problemy ze zgodnością. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, aby zmienid ustawienia zgodności dla sterownika. Porządki po instalacji (opcjonalnie) Jeśli partycja nie została sformatowana podczas instalowania systemu Windows 7, pliki używane w systemie Windows XP są przechowywane w folderze Windows.old. Typ plików w tym folderze zależy od komputera. Po jednym lub dwóch tygodniach używania systemu Windows 7 i nabraniu pewności, że pliki i ustawienia zostały przywrócone w odpowiednich miejscach, można bezpiecznie odzyskad miejsce na dysku i usunąd folder Windows.old za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku. Można też usunąd folder Windows.old, jeśli wystąpi błąd podczas wykonywania czynności opisanych w sekcji Krok 4: Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer wskazujący brak wystarczającej ilości wolnego miejsca do przeniesienia plików i ustawieo z powrotem na komputer. Ostrzeżenie Przed użyciem narzędzia Oczyszczanie dysku należy upewnid się, że wszystkie pliki i ustawienia zostały poprawnie przetransferowane do systemu Windows 7 i znajdują się tam, gdzie powinny. Usunięcie folderu Windows.old jest czynnością nieodwracalną. 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwana wpisz Oczyszczanie dysku. Na liście wyników kliknij pozycję Oczyszczanie dysku. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku, wybierz dysk, na którym został zainstalowany system Windows 7, i kliknij przycisk OK. Strona 14

15 2. Kliknij przycisk Oczyśd pliki systemowe. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Jeśli monit o wybranie dysku zostanie wyświetlony ponownie, wybierz dysk, na którym został zainstalowany system Windows 7, i kliknij przycisk OK. 3. Zaznacz opcję Poprzednie instalacje systemu Windows i inne kategorie plików, które chcesz usunąd. 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Usuo pliki. Strona 15

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo