Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7"

Transkrypt

1 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 wymaga instalacji niestandardowej, w czasie której nie są zachowywane programy, pliki i ustawienia. Z tego powodu taką instalację czasami nazywa się czystą. Proces instalacji niestandardowej jest bardziej złożony i może czasami zająd kilka godzin. Ten pięcioetapowy samouczek ma pomóc w wykonaniu poszczególnych etapów procesu instalacji. Potrzebne elementy... 2 System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalowad?... 2 Krok 1: Pobieranie i uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Krok 2: Przenoszenie plików i ustawieo oraz gromadzenie dysków programów... 4 Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows... 5 Uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zachowania plików i ustawieo... 6 Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych... 7 Krok 3: Instalowanie systemu Windows Przed rozpoczęciem... 8 Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu... 9 Krok 4: Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Aktualizowanie sterowników Komputery typu netbook i sterowniki Porządki po instalacji (opcjonalnie)... 14

2 Potrzebne elementy Zewnętrzny dysk twardy. Przed zainstalowaniem systemu Windows 7 należy przenieśd pliki z komputera. Wykonanie tego etapu jest łatwiejsze przy użyciu darmowego narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows wymagającego użycia zewnętrznego dysku twardego. Takie dyski są dostępne w sklepach z artykułami elektronicznymi i biurowymi i stanowią prosty sposób zwiększenia obszaru przechowywania danych w komputerze. Oryginalne dyski lub pliki instalacyjne wszystkich programów, które mają byd używane w systemie Windows 7. Po ukooczeniu instalacji systemu Windows 7 należy ręcznie przeprowadzid ponowną instalację programów. Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows zostanie wyświetlony raport zawierający listę programów używanych w systemie Windows XP. Omówienie procesu uaktualniania systemu Windows XP do systemu Windows 7 System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalowad? W opakowaniu znajdują się dyski instalacyjne wersji 32-bitowej i 64-bitowej systemu Windows bitowe systemy operacyjne mogą wydajniej obsługiwad większą ilośd pamięci niż 32-bitowe systemy operacyjne - zwykle 4 i więcej gigabajtów (GB) pamięci o dostępie losowym (RAM). Jednak nie wszystkie komputery mają architekturę 64-bitową. Prawdopodobnie będzie potrzebna wersja 32-bitowa. Aby się upewnid, należy kliknąd przycisk Start, kliknąd prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknąd polecenie Właściwości. Jeśli nie jest wyświetlany tekst x64 Edition, to znaczy, że jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows XP. W Kroku 1 tego samouczka opisano, jak uruchomid program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7, który powiadomi użytkownika, czy na komputerze można uruchomid 64-bitową wersję systemu Windows 7. Jeśli w obszarze System jest wyświetlany tekst x64 Edition, to znaczy, że jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows XP i można uruchomid 64-bitową wersję systemu Windows 7. Strona 2

3 Krok 1: Pobieranie i uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 Aby znaleźd wszystkie potencjalne problemy dotyczące sprzętu komputerowego, urządzeo lub programów, które mogą wpłynąd na instalację systemu Windows 7, pobierz i uruchom bezpłatny program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. To narzędzie udostępnia raport zawierający listę wszystkich znalezionych problemów oraz zalecenia odnośnie do dalszego postępowania. Raport obejmuje wszystkie czynności, jakie należy wykonad w celu przygotowania komputera do zainstalowania systemu Windows 7. Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 W celu pobrania programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 należy wykonad poniższe czynności. 1. Przejdź do strony sieci Web programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160680). 2. Kliknij przycisk Pobierz program Doradca uaktualnienia systemu Windows Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik instalacyjny na komputerze. 4. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie środowiska.net 2.0 Program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 wymaga środowiska.net Framework 2.0. Jeśli na komputerze nie zainstalowano tego środowiska, należy wykonad poniższe czynności. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie środowiska.net 2.0, można pominąd ten krok i przejśd do kroku 5. Strona 3

4 1. Kliknij przycisk Tak. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Zainstaluj. 4. Kliknij przycisk Zakoocz. 5. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Zainstaluj. 6. Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pole wyboru jest wstępnie zaznaczone, kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje uruchomienie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 1. Jeśli program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 nie jest uruchomiony, na pulpicie kliknij dwukrotnie skrót Doradca uaktualnienia systemu Windows W oknie dialogowym ostrzeżeo o zabezpieczeniach kliknij przycisk Tak. 3. Kliknij przycisk Rozpocznij sprawdzanie. 4. Przeczytaj uważnie raport i zwród uwagę na wszystkie problemy znalezione przez program Doradca uaktualnienia oraz zalecane sposoby ich rozwiązania. 5. Aby zapisad raport i wydrukowad go później, kliknij przycisk Save Report (Zapisz raport), wpisz nazwę w polu File Name (Nazwa pliku) i kliknij przycisk Save (Zapisz). 6. Kliknij przycisk Zamknij. Krok 2: Przenoszenie plików i ustawieo oraz gromadzenie dysków programów Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows jest dostępne do pobrania bezpłatnie i ułatwia przeniesienie plików i ustawieo do innej lokalizacji przed zainstalowaniem systemu Windows 7, a następnie ich przywrócenie na komputerze po zakooczeniu instalacji systemu Windows. Strona 4

5 Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows ułatwia przenoszenie plików i ustawieo. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows tworzy jeden plik zawierający przenoszone pliki i ustawienia. W zależności od ilości posiadanych danych rozmiar takiego pliku może byd bardzo duży, więc zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego. W trakcie przygotowao do przeniesienia plików z komputera do zewnętrznego urządzenia magazynującego należy pamiętad o następujących kwestiach: Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie przenosi programów, a jedynie pliki i ustawienia. Po ukooczeniu instalacji systemu Windows 7 należy ręcznie przeprowadzid ponowną instalację programów. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows udostępni listę programów obecnie używanych w systemie Windows XP. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie obsługuje przesyłania plików z 64-bitowej wersji systemu Windows do 32-bitowej wersji systemu Windows. To oznacza, że jeśli jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows XP, ale planowane jest zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, przeprowadzenie migracji plików i ustawieo za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows nie będzie możliwe. W systemie Windows XP musi byd również zainstalowany dodatek Service Pack 2 lub nowszy. Jeśli nie wiesz, czy taki dodatek jest zainstalowany, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli w obszarze System jest wyświetlany napis Dodatek Service Pack 2 lub Dodatek Service Pack 3, można użyd narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows. W przypadku braku dodatku Service Pack 2 lub 3 należy przejśd do strony sieci Web dodatków Service Pack systemu Windows XP (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160880), aby zaktualizowad oprogramowanie komputera. Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows 1. Pobierz narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160881) z witryny sieci Web systemu Windows. Strona 5

6 Jeśli obecnie jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows XP, kliknij w obszarze Dla systemu Windows XP przycisk Pobierz wersję 32-bitową. Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows XP, kliknij przycisk Pobierz wersję 64-bitową. 2. Kliknij przycisk Pobierz, a następnie polecenie Otwórz. Uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zachowania plików i ustawieo 1. Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Łatwy transfer w systemie Windows dla systemu Windows Kliknij przycisk Dalej. 4. Wybierz opcję Przy użyciu zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash USB. 5. Kliknij przycisk To jest mój stary komputer i poczekaj, aż program Łatwy transfer w systemie Windows przeskanuje komputer. 6. Wyczyśd pola wyboru obok kont użytkowników, dla których nie chcesz przenosid danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. Wpisz hasło, a następnie wpisz je ponownie i zachowaj w bezpiecznym miejscu lub pozostaw oba pola puste i kliknij przycisk Zapisz. 8. Wskaż zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące, na którym ma zostad zapisany plik łatwego transferu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Ostrzeżenie Plik łatwego transferu należy zapisad na zewnętrznym dysku twardym lub innym urządzeniu magazynującym, a nie w lokalizacji domyślnej: Mój komputer. Jeśli plik łatwego transferu nie zostanie zapisany na zewnętrznym dysku twardym, zostanie on usunięty podczas niestandardowej instalacji systemu Windows Program Łatwy transfer w systemie Windows rozpocznie zapisywanie plików i ustawieo. W tym czasie nie należy korzystad z komputera. 10. Po wyświetleniu komunikatu Te pliki i ustawienia zostały zapisane do transferu kliknij przycisk Dalej. Program Łatwy transfer w systemie Windows wyświetli nazwę pliku i lokalizację utworzonego pliku łatwego transferu. Zapisz nazwę pliku i jego lokalizację, aby można go było łatwo znaleźd podczas przesyłania plików do systemu Windows Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zamknij. 12. Upewnij się, że plik został zapisany na zewnętrznym dysku twardym lub urządzeniu magazynującym, a następnie odłącz urządzenie od komputera. Strona 6

7 Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych Należy pamiętad, że wybranie opcji instalacji niestandardowej powoduje usunięcie wszystkich programów, więc konieczne jest ponowne zainstalowanie programów, które mają byd używane w systemie Windows Upewnij się, że dysponujesz dyskami instalacyjnymi programów, których chcesz używad w systemie Windows Niektóre programy mogły zostad pobrane z Internetu. Jeśli na komputerze wciąż znajdują się pliki instalacyjne (często mają nazwy takie jak setup.exe, install.exe i podobne), skopiuj je również na zewnętrzny dysk twardy. Jeśli pliki instalacyjne nie są dostępne, będzie konieczne ich pobranie po zakooczeniu instalacji systemu Windows 7. Strona 7

8 Krok 3: Instalowanie systemu Windows 7 Jeśli w trakcie instalacji zostanie wybrana opcja Niestandardowa, na wybranej partycji zostanie zainstalowana nowa kopia systemu Windows. Opcje instalacji systemu Windows 7 Przed rozpoczęciem Połącz komputer z Internetem, aby w trakcie instalacji można było pobrad aktualizacje instalacji. (Zainstalowanie systemu Windows 7 jest również możliwe w przypadku braku połączenia internetowego). Wybierz 32-bitową lub 64-bitową wersję dysku instalacyjnego systemu Windows 7 w zależności od tego, czy ma zostad zainstalowana wersja 32-, czy też 64-bitowa systemu Windows 7. Znajdź 25-znakowy klucz produktu Windows. Znajduje się on na opakowaniu dysku instalacyjnego w pudełku systemu Windows. Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows 7 1. Przy włączonym komputerze i uruchomionym systemie Windows XP należy wykonad jedną z następujących czynności: Jeśli jest dostępny dysk instalacyjny systemu Windows 7, należy go włożyd do napędu w komputerze. Instalator powinien zostad uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Mój komputer, otwórz dysk instalacyjny systemu Windows 7 znajdujący się w napędzie DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. Strona 8

9 Jeśli system Windows 7 kupiono w trybie online, otwórz plik instalacyjny. Zakup systemu Windows 7 w trybie online jest najłatwiejszym sposobem zainstalowania systemu Windows 7 na komputerze typu netbook. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz temat Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/installing-windows-7-on-a-netbook). 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows kliknij opcję Zainstaluj teraz. 3. Zaleca się, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrad najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeostwa. Aby możliwe było pobranie tych aktualizacji, podczas instalacji systemu Windows 7 komputer musi byd połączony z Internetem. 4. Jeśli akceptujesz postanowienia licencyjne, na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonad? kliknij opcję Niestandardowa. 6. Wybierz partycję, na której znajduje się system Windows XP (jest to często dysk C: komputera), a następnie kliknij przycisk Dalej. (Nie należy wybierad zewnętrznego dysku twardego USB). 7. W oknie dialogowym Windows.old kliknij przycisk OK. 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukooczyd instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwad komputer i skonfigurowad początkowe konto użytkownika. Można użyd nazw używanych w systemie Windows XP lub wybrad nowe nazwy. Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie stwierdzający, że nie można zainstalowad systemu Windows na wybranej partycji, a po kliknięciu przycisku Pokaż szczegóły zostanie wyświetlone okno dialogowe z następującą informacją: System Windows należy zainstalowad na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS, prawdopodobnie dysk twardy został sformatowany przy użyciu starszego systemu plików FAT32. Aby przeprowadzid konwersję dysku twardego do najnowszej wersji systemu NTFS 1. Anuluj instalację systemu Windows 7 i wyjmij dysk instalacyjny. 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako. 3. Zaznacz opcję Następujący użytkownik, wybierz użytkownika z uprawnieniami administratora, wpisz hasło i kliknij przycisk OK. 4. W wierszu polecenia starannie wpisz polecenie convert <dysk>: /fs:ntfs, gdzie <dysk> oznacza literę dysku przypisaną instalacji systemu Windows XP. Jeśli na przykład system Windows XP jest zainstalowany na dysku C:, należy wpisad polecenie convert c: /fs:ntfs (podczas wpisywania należy pamiętad o umieszczeniu spacji przed opcją /fs:ntfs). Strona 9

10 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy wymusid odinstalowanie tego woluminu, wpisz T i naciśnij klawisz Enter. 7. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy zaplanowad konwersję dysku przy następnym uruchomieniu systemu, wpisz T i naciśnij klawisz Enter. 8. Zamknij okno Wiersz polecenia. 9. Kliknij kolejno przycisk Start, opcję Wyłącz komputer i opcję Wyłącz. (Należy zupełnie zamknąd komputer, a nie tylko kliknąd przycisk Uruchom ponownie). 10. Włącz komputer. System Windows przekonwertuje system plików dysku twardego na NTFS i uruchomi ponownie komputer. W tym czasie nie należy korzystad z komputera. 11. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows XP powród do kroku 2 w temacie Przeprowadzanie instalacji niestandardowej systemu Windows 7. Krok 4: Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer Po zainstalowaniu systemu Windows 7 można ponownie uruchomid narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows, aby przenieśd pliki i ustawienia z powrotem na komputer. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows należy uruchomid przed ponownym zainstalowaniem programów. Wynika to z faktu, że program Łatwy transfer w systemie Windows umieszcza pliki z powrotem w lokalizacjach, w których po ponownym zainstalowaniu będą ich poszukiwały stare programy. Strona 10

11 Konta użytkowników systemu Windows XP zostają przeniesione do systemu Windows 7. Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows 1. Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące, na którym znajduje się plik migracji programu Łatwy transfer w systemie Windows. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Komputer i w obszarze Dyski twarde kliknij dwukrotnie odpowiednie urządzenie magazynujące. 3. Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik łatwego transferu (ma on nazwę Łatwy transfer w systemie Windows - elementy ze starego komputera) i kliknij dwukrotnie ten plik. Jeśli w trakcie tworzenia zmieniono nazwę pliku, przejdź do tego pliku i kliknij go dwukrotnie. 4. Jeśli podczas tworzenia pliku łatwego transferu zostało określone hasło, wpisz je i kliknij przycisk Dalej. Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że na dysku jest za mało miejsca na migrację plików z powrotem na komputer za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, można użyd narzędzia Oczyszczanie dysku do usunięcia plików tymczasowych pozostałych po instalacji systemu Windows 7 i zwolnienia dodatkowego miejsca na dysku. Więcej informacji można znaleźd w temacie Porządki po instalacji (opcjonalnie) na koocu sekcji Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników. Strona 11

12 5. Na stronie Wybierz elementy do przesłania na ten komputer można określid, w jaki sposób konta użytkowników systemu Windows XP zostaną przesłane do systemu Windows 7. Aby zaakceptowad bieżące mapowanie kont, kliknij przycisk Transferuj. Aby zmienid sposób mapowania kont użytkowników systemu Windows XP w systemie Windows 7, kliknij przycisk Opcje zaawansowane. 6. Na stronie Transfer jest zakooczony kliknij polecenie Zobacz przetransferowane elementy, aby wyświetlid listę kont użytkowników oraz plików, które zostały przeniesione z systemu Windows XP do systemu Windows 7. Kliknij opcję Zobacz listę programów, które możesz chcied zainstalowad na nowym komputerze, aby wyświetlid listę programów, które były zainstalowane w systemie Windows XP. 7. Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz. Jeśli przetransferowano kilka kont, przy następnym logowaniu może zostad wyświetlony monit o zmianę hasła. W takiej sytuacji należy kliknąd przycisk OK i w wyświetlonym oknie dialogowym należy wykonad jedną z następujących czynności: Jeśli chcesz chronid konto użytkownika hasłem (zalecane), wpisz nowe hasło, wpisz je ponownie i naciśnij klawisz Enter. Nie trzeba wpisywad starego hasła z systemu Windows XP. Jeśli nie chcesz chronid konta użytkownika przy użyciu hasła, pozostaw pola puste i naciśnij klawisz Enter. Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows i przesłaniu plików i ustawieo z powrotem na komputer można ponownie zainstalowad programy i sprawdzid dostępnośd nowych lub zaktualizowanych sterowników. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows XP udostępnia raport dotyczący programów używanych w systemie Windows Vista, które użytkownik może chcied zainstalowad ponownie. Do ponownego zainstalowania programów będą potrzebne przygotowane wcześniej dyski instalacyjne lub pliki instalacyjne. Strona 12

13 W raporcie są wymienione programy, które użytkownik może chcied zainstalowad ponownie. Jeśli komputer został dostarczony z kilkoma wstępnie zainstalowanymi programami, w raporcie mogą byd ujęte programy używane rzadko, a nawet nigdy. Ponowne instalowanie programów należy rozpocząd od programów znanych i często używanych, a zwłaszcza od nowego oprogramowania antywirusowego. Jeśli nie masz nowego oprogramowania antywirusowego przeznaczonego dla komputera z systemem Windows 7, możesz poszukad nowych programów w trybie online w Centrum zgodności systemu Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160679). Uwaga Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows, nie są dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli jako program poczty był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, należy zainstalowad nowy program poczty w celu odczytania zapisanych wiadomości lub wysyłania i odbierania wiadomości . Podobne programy można uzyskad od innych producentów oprogramowania lub w witrynie Poczta usługi Windows Live (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160882). Aktualizowanie sterowników Sterownik to oprogramowanie umożliwiające komputerowi komunikację ze sprzętem lub urządzeniami. Bez sterowników sprzęt podłączony do komputera, na przykład karta wideo lub drukarka, nie będzie działad prawidłowo. Przeważnie sterowniki są dostarczane z systemem Windows lub można je wyszukad, sprawdzając dostępnośd aktualizacji za pomocą usługi Windows Update. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Update. Strona 13

14 Jeśli w systemie Windows nie ma potrzebnego sterownika, można go zwykle znaleźd na dysku dołączonym do urządzenia lub w witrynie producenta w sieci Web. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz dokument Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie (http://windows.microsoft.com/ pl-pl/windows7/update-a-driver-for-hardware-that-isnt-working-properly). Komputery typu netbook i sterowniki W przypadku niektórych komputerów typu netbook i komputerów przenośnych, na których był uruchomiony system Windows XP, mogą nie byd dostępne sterowniki przeznaczone dla systemu Windows 7 (na przykład dla przycisków funkcyjnych). Jeśli nie uda się wyszukad sterownika za pomocą usługi Windows Update, należy odwiedzid witrynę producenta komputera i na stronie pobierania lub pomocy technicznej wyszukad odpowiednie sterowniki dla komputera. Można spróbowad zainstalowad sterownik przeznaczony dla systemu Windows XP na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 7. Jeśli sterownik dla systemu Windows XP nie będzie działad, można uruchomid Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów i spróbowad rozwiązad problem. 1. Pobierz lub skopiuj plik instalacyjny sterownika na swój komputer. 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż problemy ze zgodnością. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, aby zmienid ustawienia zgodności dla sterownika. Porządki po instalacji (opcjonalnie) Jeśli partycja nie została sformatowana podczas instalowania systemu Windows 7, pliki używane w systemie Windows XP są przechowywane w folderze Windows.old. Typ plików w tym folderze zależy od komputera. Po jednym lub dwóch tygodniach używania systemu Windows 7 i nabraniu pewności, że pliki i ustawienia zostały przywrócone w odpowiednich miejscach, można bezpiecznie odzyskad miejsce na dysku i usunąd folder Windows.old za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku. Można też usunąd folder Windows.old, jeśli wystąpi błąd podczas wykonywania czynności opisanych w sekcji Krok 4: Przenoszenie plików i ustawieo z powrotem na komputer wskazujący brak wystarczającej ilości wolnego miejsca do przeniesienia plików i ustawieo z powrotem na komputer. Ostrzeżenie Przed użyciem narzędzia Oczyszczanie dysku należy upewnid się, że wszystkie pliki i ustawienia zostały poprawnie przetransferowane do systemu Windows 7 i znajdują się tam, gdzie powinny. Usunięcie folderu Windows.old jest czynnością nieodwracalną. 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwana wpisz Oczyszczanie dysku. Na liście wyników kliknij pozycję Oczyszczanie dysku. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku, wybierz dysk, na którym został zainstalowany system Windows 7, i kliknij przycisk OK. Strona 14

15 2. Kliknij przycisk Oczyśd pliki systemowe. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Jeśli monit o wybranie dysku zostanie wyświetlony ponownie, wybierz dysk, na którym został zainstalowany system Windows 7, i kliknij przycisk OK. 3. Zaznacz opcję Poprzednie instalacje systemu Windows i inne kategorie plików, które chcesz usunąd. 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Usuo pliki. Strona 15

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa)

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa) Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa) Jeśli uaktualnienie uruchomionego na komputerze systemu Windows Vista do systemu Windows 7 nie jest możliwe, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

I. Pobranie klucza licencyjnego.

I. Pobranie klucza licencyjnego. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Pobranie klucza licencyjnego.... 1 II. Sprawdzenie wersji posiadanego odtwarzacza Windows Media Player i jego aktualizacja... 4 III. Reset DRM... 8 I.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Symantec Norton Ghost 10

Symantec Norton Ghost 10 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP 2007.05.25 1 z 50 Symantec Norton Ghost 10 Backup i Przywracanie Instrukcja oparta na wersji 10 z niniejszą instrukcją możliwe jest konfigurowanie/użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1

Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1 Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1 OSTRZEŻENIE 1. Niniejszy przewodnik powstał w odpowiedzi na prośby użytkowników tabletu Plug 10.1. Systrade sp.

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest ibok-iplay.pl? II. Co muszę zrobid by skorzystad z ibok-iplay.pl? III. Jak uruchomid ibok-iplay.pl?

I. Co to jest ibok-iplay.pl? II. Co muszę zrobid by skorzystad z ibok-iplay.pl? III. Jak uruchomid ibok-iplay.pl? Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Co to jest?... 1 II. Co muszę zrobid by skorzystad z?... 1 III. Jak uruchomid?... 1 IV. Jak korzystad z?... 5 V. Na czym polega zdalne podłączenie się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 5.0 5.2.4.3 Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik MIGRATE TO 3TB Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate to 3TB to podręczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem z niekompatybilnością pomiędzy nowoczesnymi systemami operacyjnymi Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Postępowanie zgodnie z instrukcją pozwoli na sprawną i bezproblemową instalację programu Panda. Każdy z kolejnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik MIGRATE OS TO SSD Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate OS to SSD to podręczne rozwiązanie do transferu systemów opartych na Windows na inny dysk, nawet o mniejszej pojemności. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Uwaga... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalacja oprogramowania... 4 Tworzenie partycji... 6 FAT32 Format Utility... 8 Przycisk tworzenia kopii zapasowej...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN.

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do najnowszej wersji. Garmin we współpracy z dostawcą danych adresowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo