Polska gospodarka w dobie spowolnienia gospodarczego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska gospodarka w dobie spowolnienia gospodarczego."

Transkrypt

1 IV POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Polska gospodarka w dobie spowolnienia gospodarczego. Warszawa, 12 marca 2009 r. dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców prywatnych Lewiatan

2 AGENDA SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE W 2008 r. PROGNOZY NA 2009 R. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA

3 Przyspieszona końcówka drugiego cyklu koniunktury. Roczna stopa wzrostu PKB (w %) ,6 3,8 5,2 7,0 6,2 7,1 5,0 4,5 4, (opt.) 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,7 4,8 2,0*/ 0,0*/ 2009 (pes.) */ prognoza PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy PKPP Lewiatan

4 Kwartalne tempo wzrostu PKB (w %; r/r). 9 8, ,7 7,4 7,4 7,2 7,0 6,8 7,1 6,6 6,3 5,7 6,6 5,4 5,0 6,6 5,4 6,0 5,2 6,8 6,6 6,6 5,9 6,3 5,4 4,7 4,8 4,2 4,0 4,3 4,4 4,0 7,4 6,5 6,5 6,5 6,0 5,8 4, ,5 3,2 2,2 3,5 2,6 3,3 2,3 2,2 1,8 2,4 2,4 3,2 2, ,1 0,9 0,4 0,9 0,6 I Q 95 IV Q III Q 96 II Q 97 I Q 98 IV Q 98 III Q 99 II Q 00 I Q 01 IV Q 01 III Q 02 II Q 03 I Q 04 IV Q 04 III Q 05 II Q 06 I Q 07 IV Q 07 III Q 08 Źródło: GUS

5 Wzrost gospodarczy oparty na konsumpcji. Bez inwestycji trudno będzie b go utrzymać. Skala wpływu poszczególnych czynników na wzrost realny PKB (w %) 10 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q ,0 2,4 0,2 3,0 1,6 4,2 1,0 3,0 2,0 1,8 3,3 3,2 1,3 0,7 0,1 4,3 2,2 2,9 0,3 0,6 0,7 1,1 2 5,1 4,1 4,4 3,5 5,3 3,9 3,8 2,4 3,4 3,2 3,2 3, ,3-0,1-0,4-1 -2,7-1,9-2,7-2,3-1,5-0,3-0,4-0,6-0,9-4 SpoŜycie ogółem Nakłady brutto na środki trw ałe Przyrost zapasów Eksport netto Źródło: GUS

6 Dla utrzymania wysokiej dynamiki PKB dynamika inwestycji musi być wyŝsza od dynamiki konsumpcji. 125 SpoŜycie indywidulane i inwestycje a PKB (dynamika realna, ceny średnioroczne roku poprzedniego; %) Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 SpoŜycie indywidulane Nakłady brutto na środki trwałe PKB Źródło: GUS

7 Aby utrzymać wzrost inwestycji niezbędne będąb inwestycje publiczne. Źródło: Projekcja inflacji NBP na podstawie modelu NECMOD, Instytut Ekonomiczny, luty 2009 r.

8 Polska gospodarka u progu osłabienia PKB 106,2 106,7 104,8 SpoŜycie indywidualne 105,0 105,0 105,4 Inwestycje 114,9 117,6 107,9 Eksport 114,6 109,4 105,8 Import 117,3 113,6 106,2 Wartość dodana brutto: Przemysł 110,0 109,9 103,7 Budownictwo 111,6 112,5 111,3 Usługi rynkowe 105,5 106,4 105,6 Zatrudnienie 103,0 104,7 104,8 Wynagrodzenia 105,1 109,2 110,1 Źródło: GUS

9 Sektory najbardziej zagroŝone. one. Orientacja eksportowa i dominująca własność w głównych branŝach przemysłu Polski według działów PKD Udział eksportu w produkcji sprzedanej PKD Działy przemysłu (w tym grupy o najwyŝszym udziale eksportu) Wartość produkcji sprzedanej wyrobów w 2007 r. (mld zł) Liczba pracują cych w 2007 r. (tys.) Dominująca własność 75% i więcej 29 prod. pojazdów samochodowych 80,1 164,5 zagraniczna 27 prod. urządzeń elektrycznych 35,2 150,1 krajowa i zagraniczna 26 prod. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 24,2 101,5 zagraniczna 31 prod. mebli 20,5 195,8 krajowa i zagraniczna 50 74% 24 prod. metali 51,9 72,1 krajowa i zagraniczna 20 prod. chemikaliów i wyrobów chemicznych 40,5 89,2 krajowa i zagraniczna 22 prod. wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w tym prod. wyrobów z gumy ponad 75% 34,6 172,0 krajowa i zagraniczna 28 prod. maszyn i urządzeń 26,4 156,6 krajowa i zagraniczna 17 prod. papieru i wyrobów z papieru 18,4 45,6 zagraniczna 16 prod. wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli 18,2 150,8 krajowa i zagraniczna 25 49% 25 prod. metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń 23 prod. wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych w tym prod. szkła i wyr. ze szkła ponad 50% 37,4 292,7 krajowa i zagraniczna 34,8 152,2 krajowa i zagraniczna poniŝej 25% 10 prod. artykułów spoŝywczych 112,0 425,7 Krajowa i zagraniczna 19 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej w tym prod. koksu ponad 50% 57,8 15,2 krajowa 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 31,4 156,3 krajowa 11 prod. napojów 25,7 40,5 zagraniczna 05 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego 19,6 138,9 krajowa 12 prod. wyrobów tytoniowych 15,9 7,3 zagraniczna Uwaga: uwzględniono działy o wartości produkcji sprzedanej wyrobów powyŝej 10 mld zł.

10 AGENDA SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE W 2008 r. PROGNOZY NA 2009 R. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA

11 Cechą dzisiejszej sytuacji jest NIEPEWNOŚĆ ŚĆ. 1) Wiemy, Ŝe e spadnie dynamika konsumpcji indywidualnej, ale nie wiemy w jakim stopniu. 2) Wiemy, Ŝe e spadnie dynamika inwestycji, ale trudno jest przewidzieć zakres tego spadku. 3) Wiemy, Ŝe e osłabnie popyt zewnętrzny, ale nie wiemy jaka będzie b rzeczywista siła konkurencyjna polskich firm w okresie kryzysu na rynkach zewnętrznych. 4) Wiemy, Ŝe e osłabienie dotknie wszystkie sektory polskiej gospodarki, ale nie wiemy w z jaką,, i czy z równr wną siłą łą. wariant optymistyczny wariant pesymistyczny PKB 106,2 106,7 105,5 104,8 102,0 100,0? SpoŜycie indywidulane 105,0 105,0 105,4 105,4 103,5 103,5? Inwestycje 114,9 117,6 110,7 107,9 100,5 95,0? Eksport 114,6 109,4 108,8 105,8 104,0 102,0 Import 117,3 113,6 108,6 106,2 104,0 102,0? Wartość dodana brutto: I-III (prognoza) Przemysł 110,0 109,9 105,7 103,7 100,0 96,0? Budownictwo 111,6 112,5 114,7 111,3 110,0 108,0? Usługi rynkowe 105,5 106,4 105,8 105,6 105,0 103,0? Zatrudnienie 103,0 104,7 105,2 104,8 100,0 98,0? Wynagrodzenia 105,1 109,2 111,3 110,1 103,0 102,0? wariant realny Źródło: GUS, prognozy PKPP Lewiatan

12 Dynamika przychodów w wzrośnie o 4-5% 4 Będzie jej towarzyszyło o o ponad 2-3pp 2 wyŝsze tempo wzrostu kosztów. Przyczyną wyŝszego tempa wzrostu kosztów w niŝ przychodów w w sektorze przedsiębiorstw będą: : (1) wzrost zapasów, (2) wzrost liczby upadłości firm, (3) wzrost kosztów w finansowych (w wyniku wzrostu kosztu kredytu w wyniku wzrostu marŝy y za ryzyko) ,1 958,8 962,8 955,7 Przychody i koszty (mld PLN) 112,7% 109,9% 1258,7 1186,5 1080,6 1050,7 116,1% 113,2% 1314,6 1250,1 104,4% 1497,7 105,3% 1411,5 1716,6 1610,1 112,5% 114,8% 112,5% 113,5% % 108% 'I-XII.2001 'I-XII.2002 'I-XII.2003 'I-XII.2004 'I-XII.2005 'I-XII.2006 'I-XII.2007 'I-XII.2008*/ 'I-XII.2009*/ Przychody z całokształtu działalności Koszty uzyskania przychodów */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

13 W efekcie szybszego wzrostu kosztów w niŝ przychodów relacja kosztów w do przychodów w znacząco co pogorszy się. Jednak będzie b ona bardzo zróŝnicowana między branŝami ami i wewnątrz branŝ. Wskaźnik poziomu kosztów (%) 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 99,3 99,3 97,2 Poprawa o 3,3% Pogorszenie o 0,8% Poprawa o 1% Pogorszenie Poprawa o 0,9% o 0,6% Pogorszenie o 2,9% 94,2 95,1 94,2 93,8 94,5 97,3 94,0 93,0 92,0 91,0 'I-XII.2001 'I-XII.2002 'I-XII.2003 'I-XII.2004 'I-XII.2005 'I-XII.2006 'I-XII.2007 'I-XII.2008 */ 'I-XII.2009 */ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

14 Rentowność sprzedaŝy y netto spadnie będzie to efektem osłabienia gospodarczego w Polsce i na rynkach światowych oraz wyŝszych kosztów w pieniądza (marŝa a za ryzyko). Rentowność sprzedaŝy netto (ROS; %) 5,0 4,0 3,0 282% 4,8 18,8% 3,9 20,5% 4,7 6,4% 5,1 20% 4,0 32,5% 2,0 2,7 1,0 1,7 0,0-1,0-0,3-0, */ 2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

15 Bardzo wysoka zdolność do regulowania zobowiąza zań obniŝy y się w wyniku spadku środków w pienięŝ ęŝnych, którymi będą dysponowały y firmy, ale ciągle będzie b na akceptowalnym poziomie. W skaźnik płynności gotówkowej (%) ,8% 6% 27,5% 31,9 30,1 10,3% 11,7% 13% 35,1 33,8 30,0 23,6 20,0 17,9 17,9 'I-XII.2001 'I-XII.2002 'I-XII.2003 'I-XII.2004 'I-XII.2005 'I-XII.2006 'I-XII.2007 'I-XII.2008*/ 'I-XII.2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

16 Mniej przedsiębiorstw uczestniczyć będzie w gospodarczej współpracy pracy z zagranicą. 55 Odsetek przedsiębiorstw sprzedających na eksport (%) 50 50,4 50,6 49,0 48, ,0 43,2 45,7 47,8 48, */ 2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

17 Udział przychodów w z eksportu w przychodach przedsiębiorstw średnich i duŝych utrzyma się na poziomie z 2008 r. (ok. 20%) mimo osłabienia popytu na rynkach zagranicznych, dzięki osłabieniu złotego. z Udział sprzedaŝy eksportowej w przychodach ze sprzedaŝy (%) 20,2 20,5 20,0 20, ,8 15,1 17,0 18,6 18, */ '2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

18 SŁABE I MOCNE STRONY PRZEDSIĘBIORSTW U PROGU OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO. MOCNE STRONY Zachowawcza struktura finansowania majątku i działalności (bazowanie w działalności na środkach własnych) Bezpieczna płynność finansowa Zapasy własnych środków finansowych (efekt wysokich zysków w latach i zatrzymywania duŝej ich części w przedsiębiorstwach) Nabycie umiejętności korzystania z funduszy unijnych Inwestycje dokonane w latach , które miały proinnowacyjny charakter Wzrost skłonności do innowacji Nabyte w okresie osłabienia gospodarczego umiejętności zarządzania w kryzysie Poprawa umiejętności zarządzania finansami Umiejętność restrukturyzacji kosztów u przedsiębiorców-eksporterów SŁABE STRONY Brak trwałych, stabilnych relacji z kontrahentami, klientami Brak innowacyjności w duŝej części przedsiębiorstw Wysoki stopień amortyzacji majątku trwałego (niezbędne inwestycje)

19 AGENDA SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE W 2008 r. PROGNOZY NA 2009 R. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA

20 Pomorskie MSP znacznie bardziej optymistycznie patrzyły y we wrześniu 2008 r. na 2009 r. niŝ MSP w Polsce prawie wszystkie oczekiwały y wzrostu przychodów w ze sprzedaŝy y i zysków, duŝą część - wzrostu udziałów w w rynku i wzrostu eksportu. Oczekiwania pomorskich MSP dotyczące ich działalności w 2009 r. (i) Udziały w rynku - pomorskie MSP 61,8 36,4 1,8 Udziały w rynku - MSP ogółem 55,1 43,4 1,5 SprzedaŜ na eksport - pomorskie MSP 52,0 44,0 4,0 SprzedaŜ na eksport - MSP ogółem 48,4 46,8 4,7 Zysk - pomorskie MSP 84,1 12,73,2 Zysk - MSP ogółem 79,9 16,8 3,3 Przychody ze sprzedaŝy - pomorskie MSP 81,0 15,9 3,2 Przychody ze sprzedaŝy - MSP ogółem 79,7 17,8 2,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wzrost Bez zmian Spadek Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

21 Większy odsetek pomorskich MSP niŝ przeciętnie w Polsce planowało o na 2009 r. inwestycje, zakup nowych technologii i licencji oraz wzrost nakład adów w na B+R. Część z nich planowała równieŝ wzrostu zadłuŝenia. Oczekiwania pomorskich MSP dotyczące ich działalności w 2009 r. (ii) ZadłuŜenie - pomorskie MSP 14,6 64,6 20,8 ZadłuŜenie - MSP ogółem 12,5 68,7 18,8 Zakup nowych technologii/licencji - pomorskie MSP 45,9 54,1 0 Zakup nowych technologii/licencji - MSP ogółem 47,8 50,2 2,1 Inwestycje w B+R - pomorskie MSP 42,4 57,6 0 Inwestycje w B+R - MSP ogółem 36,4 61,0 2,6 Inwestycje w majątek trwały unowocześniające moŝliwości produkcyjne/usługowe - pomorskie MSP 60,4 37,7 1,9 Inwestycje w majątek trwały unowocześniające moŝliwości produkcyjne/usługowe - MSP ogółem 55,4 42,2 2,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wzrost Bez zmian Spadek Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

22 Pomorskie MSP nie liczyły y na poprawę dostępu do kredytów. Były zainteresowane korzystaniem z funduszy unijnych, ale w mniejszym stopniu niŝ MSP w Polsce. Liczyły natomiast na poprawę płynności. Oczekiwania pomorskich MSP dotyczące ich działalności w 2009 r. (iii) Zobowiązania wobec kontrahentów - pomorskie MSP 11,1 75,0 13,9 Zobowiązania wobec kontrahentów - MSP ogółem 9,8 80,5 9,7 NaleŜności od kontrahentów płacone w terminie - pomorskie MSP 44,8 51,7 3,4 NaleŜności od kontrahentów płacone w terminie - MSP ogółem 28,8 66,0 5,2 Korzystanie z funduszy unijnych - pomorskie MSP 50,0 50,0 0 Korzystanie z funduszy unijnych - MSP ogółem 54,7 42,9 2,5 Dostęp do kredytów - pomorskie MSP 17,0 79,2 3,8 Dostęp do kredytów - MSP ogółem 21,4 76,2 2,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wzrost Bez zmian Spadek Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

23 Pomorskie MSP korzystały z dobrej koniunktury i myślały o przyszłości! Planowały w 2009 r.: Wzrost przychodów Wzrost udziałów w rynku Wzrost zysków Wzrost eksportu Wzrost inwestycji w majątek trwały unowocześniających moŝliwości produkcyjne/usługowe Zwiększenie zakupów nowych technologii i licencji Wzrost wydatków na B+R Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycji głównie w oparciu o środki własne, ale zwiększenie zainteresowania kapitałami obcymi Nie spodziewały się problemów z zatorami płatniczymi

24 Jak zamierzały y budować swoją pozycję konkurencyjną pomorskie MSP? Na cenie czy innowacyjności ci? Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności pomorskich MSP w najbliŝszych 2-4 latach. (i) Jakość obsługi klienta/trwałe relacje z klientami 4,5 7,9 Jakość produktów/usług 22,2 29,5 Cena produktów/usług 46,5 50, MSP ogółem MSP Pomorskie Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

25 Cena i jakość obsługi klienta - w większym stopniu niŝ w MSP w Polsce. Jednak pomorskie MSP stawiały y w znacznie większym stopniu niŝ MSP w Polsce na specjalistyczną wiedzę oraz innowacyjność! Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności pomorskich MSP w najbliŝszych 2-4 latach. (ii) Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług 1,3 1,8 Zdolność do dostosowania produkcji/usług do wymagań klienta 3,2 5,5 Wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności 3,7 4, MSP ogółem MSP Pomorskie Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

26 Pomorskie MSP są, s, w swojej opinii, konkurencyjne cenowo w porównaniu z produktami/usługami ugami w UE. SąS równieŝ konkurencyjne pod względem jakości. Ich mocną stroną w stosunku do MSP w Polsce w konkurencji z produktami/usługami ugami sprzedawanymi na rynku UE jest innowacyjność oraz promocja i dystrybucja Czy produkowane wyroby/świadczone usługi są porównywalne z produktami/usługami sprzedawanymi na rynku UE? (% MSP ogółem i % pomorskich MSP) 10,5 5,8 26,5 57,2 Pod względem ceny - MSP ogółem 3,2 3,2 7,9 4,8 3,2 3,9 38,1 55,6 Pod względem ceny - pomorskie MSP 65,5 22,6 Pod względem jakości - MSP ogółem duŝo bardziej atrakcyjne, bardziej atrakcyjne duŝo mniej atrakcyjne, mniej atrakcyjne 73,0 19,0 Pod względem jakości - pomorskie MSP podobne brak zdania 11,2 10,3 64,8 4,8 7,9 73,0 14,1 25,7 47,7 4,8 15,9 61,9 13,7 14,3 12,5 17,5 Pod względem nowatorstwa - MSP ogółem Pod względem nowatorstwa - pomorskie MSP Pod względem promocji i dy stry bucji - MSP ogółem Pod względem promocji i dy stry bucji - pomorskie MSP Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

27 Pomorskie MSP wyraźnie chciały y wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o innowacje! MSP ogółem - Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne? 4,7 41,7 34,9 Pomorskie MSP - Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne? 0 53,5 65,1 Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

28 Pomorskie MSP finansują inwestycje przede wszystkim ze środków własnych. Udział kredytów w bankowych w finansowaniu inwestycji jest nieznacznie większy niŝ przeciętnie wśród w d MSP w Polsce. Korzystają natomiast w znacznie większym zakresie niŝ MSP w Polsce z leasingu. Z jakich źródeł pomorskie MSP finansowały inwestycje? Pomorskie MSP 2,1 16,0 16,5 18,2 63,8% - środki własne 47,3 MSP ogółem 2,2 10,5 19,0 23,5 67,1% - środki własne 43, Kapitały własne Zysk zatrzymany Kredyt bankowy Leasing Fundusze unijne Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

29 CZY DZISIAJ, PO 5 MIESIĄCACH OD DEKLARACJI DYNAMICZNEGO ROZWOJU W 2009 r., POMORSKIE MSP SĄ RÓWNIE OPTYMISTYCZNE? Czy spodziewają się wzrostu przychodów ze sprzedaŝy i wzrostu zysków w stosunku do 2008 r.? Czy planują inwestycje? Jak zamierzają je sfinansować? Czy zamierzają skierować swoje zainteresowanie w większym stopniu niŝ dotychczas na rynek krajów UE? Jakie bariery juŝ się pojawiły? Gwałtowny, czy na razie niewielki spadek popytu na rynku krajowym? Gwałtowny, czy na razie niewielki spadek popytu na rynku europejskim? Ograniczenie dostępu do kredytu, które zmniejsza moŝliwości działania? Ograniczenie dostępu do funduszy unijnych ze względu na trudne i przewlekłe procedury? Ograniczenie dostępu do funduszy unijnych nie rozpoczęły się bowiem jeszcze nabory wniosków? Czy bariery administracyjne i koszty z nimi związane ograniczają w dalszym ciągu Państwa działalność?

30 JAK POMORSKIE MSP ZDEFINIOWAŁY SWOJE PRIORYTETY BIZNESOWE NA 2009 r.? Przetrwanie czy skorzystanie z moŝliwości, jakie mogą się pojawić i rozwój? ObniŜanie kosztów produkcji czy inwestowanie w poprawę jakości, w nowe produkty, w innowacje? Zdobywanie nowych klientów czy utrzymanie starych klientów? Utrzymanie zatrudnienia czy obniŝanie kosztów przez zwolnienia pracowników? Działanie w regionie, działanie w Polsce czy działanie w UE?

31 DZIĘKUJ KUJĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców prywatnych Lewiatan

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU IĘTOKRZYSKICH MSP Kielce, 28 LISTOPADA 2013 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Bohdan Wyżnikiewicz W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? Wrocław, 27 listopada 2014 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski?

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? Piła, 27 kwietnia 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2009 2010 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania pomorskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP na Pomorzu. Jak wypadamy na tle Polski? Gdańsk, 27 lutego 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny Partner

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Bardziej szczegółowo

Leasing, a kredyt ; analiza korzyści

Leasing, a kredyt ; analiza korzyści Leasing, a kredyt ; analiza korzyści Adam Surowski BRE Leasing Sp. z o.o. Program prezentacji 1. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw w Polsce 2. Motywy stosowania leasingu/kredytu 3. Leasing

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ. dr inŝ. Joanna Duda Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania

INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ. dr inŝ. Joanna Duda Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ dr inŝ. Joanna Duda Akademia GórniczoHutnicza Wydział Zarządzania Innowacje Wg ustawy a dnia 29 lipca 2005 o wspieraniu niektórych form działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013 Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji Czerwiec 2013 Wzrost PKB mniejszy niż w 2011 Wzrost PKB jest obecnie o połowę mniejszy niż przed początkiem światowego kryzysu w 2008 roku (+8,5% w 2007

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja Małopolski. dr Marcin Zawicki Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Inteligentna specjalizacja Małopolski. dr Marcin Zawicki Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inteligentna specjalizacja Małopolski dr Marcin Zawicki Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inteligentna specjalizacja Powstanie i rozwój idei inteligentnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo