Polska gospodarka w dobie spowolnienia gospodarczego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska gospodarka w dobie spowolnienia gospodarczego."

Transkrypt

1 IV POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Polska gospodarka w dobie spowolnienia gospodarczego. Warszawa, 12 marca 2009 r. dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców prywatnych Lewiatan

2 AGENDA SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE W 2008 r. PROGNOZY NA 2009 R. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA

3 Przyspieszona końcówka drugiego cyklu koniunktury. Roczna stopa wzrostu PKB (w %) ,6 3,8 5,2 7,0 6,2 7,1 5,0 4,5 4, (opt.) 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,7 4,8 2,0*/ 0,0*/ 2009 (pes.) */ prognoza PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy PKPP Lewiatan

4 Kwartalne tempo wzrostu PKB (w %; r/r). 9 8, ,7 7,4 7,4 7,2 7,0 6,8 7,1 6,6 6,3 5,7 6,6 5,4 5,0 6,6 5,4 6,0 5,2 6,8 6,6 6,6 5,9 6,3 5,4 4,7 4,8 4,2 4,0 4,3 4,4 4,0 7,4 6,5 6,5 6,5 6,0 5,8 4, ,5 3,2 2,2 3,5 2,6 3,3 2,3 2,2 1,8 2,4 2,4 3,2 2, ,1 0,9 0,4 0,9 0,6 I Q 95 IV Q III Q 96 II Q 97 I Q 98 IV Q 98 III Q 99 II Q 00 I Q 01 IV Q 01 III Q 02 II Q 03 I Q 04 IV Q 04 III Q 05 II Q 06 I Q 07 IV Q 07 III Q 08 Źródło: GUS

5 Wzrost gospodarczy oparty na konsumpcji. Bez inwestycji trudno będzie b go utrzymać. Skala wpływu poszczególnych czynników na wzrost realny PKB (w %) 10 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q ,0 2,4 0,2 3,0 1,6 4,2 1,0 3,0 2,0 1,8 3,3 3,2 1,3 0,7 0,1 4,3 2,2 2,9 0,3 0,6 0,7 1,1 2 5,1 4,1 4,4 3,5 5,3 3,9 3,8 2,4 3,4 3,2 3,2 3, ,3-0,1-0,4-1 -2,7-1,9-2,7-2,3-1,5-0,3-0,4-0,6-0,9-4 SpoŜycie ogółem Nakłady brutto na środki trw ałe Przyrost zapasów Eksport netto Źródło: GUS

6 Dla utrzymania wysokiej dynamiki PKB dynamika inwestycji musi być wyŝsza od dynamiki konsumpcji. 125 SpoŜycie indywidulane i inwestycje a PKB (dynamika realna, ceny średnioroczne roku poprzedniego; %) Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 SpoŜycie indywidulane Nakłady brutto na środki trwałe PKB Źródło: GUS

7 Aby utrzymać wzrost inwestycji niezbędne będąb inwestycje publiczne. Źródło: Projekcja inflacji NBP na podstawie modelu NECMOD, Instytut Ekonomiczny, luty 2009 r.

8 Polska gospodarka u progu osłabienia PKB 106,2 106,7 104,8 SpoŜycie indywidualne 105,0 105,0 105,4 Inwestycje 114,9 117,6 107,9 Eksport 114,6 109,4 105,8 Import 117,3 113,6 106,2 Wartość dodana brutto: Przemysł 110,0 109,9 103,7 Budownictwo 111,6 112,5 111,3 Usługi rynkowe 105,5 106,4 105,6 Zatrudnienie 103,0 104,7 104,8 Wynagrodzenia 105,1 109,2 110,1 Źródło: GUS

9 Sektory najbardziej zagroŝone. one. Orientacja eksportowa i dominująca własność w głównych branŝach przemysłu Polski według działów PKD Udział eksportu w produkcji sprzedanej PKD Działy przemysłu (w tym grupy o najwyŝszym udziale eksportu) Wartość produkcji sprzedanej wyrobów w 2007 r. (mld zł) Liczba pracują cych w 2007 r. (tys.) Dominująca własność 75% i więcej 29 prod. pojazdów samochodowych 80,1 164,5 zagraniczna 27 prod. urządzeń elektrycznych 35,2 150,1 krajowa i zagraniczna 26 prod. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 24,2 101,5 zagraniczna 31 prod. mebli 20,5 195,8 krajowa i zagraniczna 50 74% 24 prod. metali 51,9 72,1 krajowa i zagraniczna 20 prod. chemikaliów i wyrobów chemicznych 40,5 89,2 krajowa i zagraniczna 22 prod. wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w tym prod. wyrobów z gumy ponad 75% 34,6 172,0 krajowa i zagraniczna 28 prod. maszyn i urządzeń 26,4 156,6 krajowa i zagraniczna 17 prod. papieru i wyrobów z papieru 18,4 45,6 zagraniczna 16 prod. wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli 18,2 150,8 krajowa i zagraniczna 25 49% 25 prod. metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń 23 prod. wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych w tym prod. szkła i wyr. ze szkła ponad 50% 37,4 292,7 krajowa i zagraniczna 34,8 152,2 krajowa i zagraniczna poniŝej 25% 10 prod. artykułów spoŝywczych 112,0 425,7 Krajowa i zagraniczna 19 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej w tym prod. koksu ponad 50% 57,8 15,2 krajowa 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 31,4 156,3 krajowa 11 prod. napojów 25,7 40,5 zagraniczna 05 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego 19,6 138,9 krajowa 12 prod. wyrobów tytoniowych 15,9 7,3 zagraniczna Uwaga: uwzględniono działy o wartości produkcji sprzedanej wyrobów powyŝej 10 mld zł.

10 AGENDA SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE W 2008 r. PROGNOZY NA 2009 R. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA

11 Cechą dzisiejszej sytuacji jest NIEPEWNOŚĆ ŚĆ. 1) Wiemy, Ŝe e spadnie dynamika konsumpcji indywidualnej, ale nie wiemy w jakim stopniu. 2) Wiemy, Ŝe e spadnie dynamika inwestycji, ale trudno jest przewidzieć zakres tego spadku. 3) Wiemy, Ŝe e osłabnie popyt zewnętrzny, ale nie wiemy jaka będzie b rzeczywista siła konkurencyjna polskich firm w okresie kryzysu na rynkach zewnętrznych. 4) Wiemy, Ŝe e osłabienie dotknie wszystkie sektory polskiej gospodarki, ale nie wiemy w z jaką,, i czy z równr wną siłą łą. wariant optymistyczny wariant pesymistyczny PKB 106,2 106,7 105,5 104,8 102,0 100,0? SpoŜycie indywidulane 105,0 105,0 105,4 105,4 103,5 103,5? Inwestycje 114,9 117,6 110,7 107,9 100,5 95,0? Eksport 114,6 109,4 108,8 105,8 104,0 102,0 Import 117,3 113,6 108,6 106,2 104,0 102,0? Wartość dodana brutto: I-III (prognoza) Przemysł 110,0 109,9 105,7 103,7 100,0 96,0? Budownictwo 111,6 112,5 114,7 111,3 110,0 108,0? Usługi rynkowe 105,5 106,4 105,8 105,6 105,0 103,0? Zatrudnienie 103,0 104,7 105,2 104,8 100,0 98,0? Wynagrodzenia 105,1 109,2 111,3 110,1 103,0 102,0? wariant realny Źródło: GUS, prognozy PKPP Lewiatan

12 Dynamika przychodów w wzrośnie o 4-5% 4 Będzie jej towarzyszyło o o ponad 2-3pp 2 wyŝsze tempo wzrostu kosztów. Przyczyną wyŝszego tempa wzrostu kosztów w niŝ przychodów w w sektorze przedsiębiorstw będą: : (1) wzrost zapasów, (2) wzrost liczby upadłości firm, (3) wzrost kosztów w finansowych (w wyniku wzrostu kosztu kredytu w wyniku wzrostu marŝy y za ryzyko) ,1 958,8 962,8 955,7 Przychody i koszty (mld PLN) 112,7% 109,9% 1258,7 1186,5 1080,6 1050,7 116,1% 113,2% 1314,6 1250,1 104,4% 1497,7 105,3% 1411,5 1716,6 1610,1 112,5% 114,8% 112,5% 113,5% % 108% 'I-XII.2001 'I-XII.2002 'I-XII.2003 'I-XII.2004 'I-XII.2005 'I-XII.2006 'I-XII.2007 'I-XII.2008*/ 'I-XII.2009*/ Przychody z całokształtu działalności Koszty uzyskania przychodów */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

13 W efekcie szybszego wzrostu kosztów w niŝ przychodów relacja kosztów w do przychodów w znacząco co pogorszy się. Jednak będzie b ona bardzo zróŝnicowana między branŝami ami i wewnątrz branŝ. Wskaźnik poziomu kosztów (%) 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 99,3 99,3 97,2 Poprawa o 3,3% Pogorszenie o 0,8% Poprawa o 1% Pogorszenie Poprawa o 0,9% o 0,6% Pogorszenie o 2,9% 94,2 95,1 94,2 93,8 94,5 97,3 94,0 93,0 92,0 91,0 'I-XII.2001 'I-XII.2002 'I-XII.2003 'I-XII.2004 'I-XII.2005 'I-XII.2006 'I-XII.2007 'I-XII.2008 */ 'I-XII.2009 */ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

14 Rentowność sprzedaŝy y netto spadnie będzie to efektem osłabienia gospodarczego w Polsce i na rynkach światowych oraz wyŝszych kosztów w pieniądza (marŝa a za ryzyko). Rentowność sprzedaŝy netto (ROS; %) 5,0 4,0 3,0 282% 4,8 18,8% 3,9 20,5% 4,7 6,4% 5,1 20% 4,0 32,5% 2,0 2,7 1,0 1,7 0,0-1,0-0,3-0, */ 2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

15 Bardzo wysoka zdolność do regulowania zobowiąza zań obniŝy y się w wyniku spadku środków w pienięŝ ęŝnych, którymi będą dysponowały y firmy, ale ciągle będzie b na akceptowalnym poziomie. W skaźnik płynności gotówkowej (%) ,8% 6% 27,5% 31,9 30,1 10,3% 11,7% 13% 35,1 33,8 30,0 23,6 20,0 17,9 17,9 'I-XII.2001 'I-XII.2002 'I-XII.2003 'I-XII.2004 'I-XII.2005 'I-XII.2006 'I-XII.2007 'I-XII.2008*/ 'I-XII.2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

16 Mniej przedsiębiorstw uczestniczyć będzie w gospodarczej współpracy pracy z zagranicą. 55 Odsetek przedsiębiorstw sprzedających na eksport (%) 50 50,4 50,6 49,0 48, ,0 43,2 45,7 47,8 48, */ 2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

17 Udział przychodów w z eksportu w przychodach przedsiębiorstw średnich i duŝych utrzyma się na poziomie z 2008 r. (ok. 20%) mimo osłabienia popytu na rynkach zagranicznych, dzięki osłabieniu złotego. z Udział sprzedaŝy eksportowej w przychodach ze sprzedaŝy (%) 20,2 20,5 20,0 20, ,8 15,1 17,0 18,6 18, */ '2009*/ */ prognozy PKPP Lewiatan Źródło: GUS, prognozy - PKPP Lewiatan

18 SŁABE I MOCNE STRONY PRZEDSIĘBIORSTW U PROGU OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO. MOCNE STRONY Zachowawcza struktura finansowania majątku i działalności (bazowanie w działalności na środkach własnych) Bezpieczna płynność finansowa Zapasy własnych środków finansowych (efekt wysokich zysków w latach i zatrzymywania duŝej ich części w przedsiębiorstwach) Nabycie umiejętności korzystania z funduszy unijnych Inwestycje dokonane w latach , które miały proinnowacyjny charakter Wzrost skłonności do innowacji Nabyte w okresie osłabienia gospodarczego umiejętności zarządzania w kryzysie Poprawa umiejętności zarządzania finansami Umiejętność restrukturyzacji kosztów u przedsiębiorców-eksporterów SŁABE STRONY Brak trwałych, stabilnych relacji z kontrahentami, klientami Brak innowacyjności w duŝej części przedsiębiorstw Wysoki stopień amortyzacji majątku trwałego (niezbędne inwestycje)

19 AGENDA SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE W 2008 r. PROGNOZY NA 2009 R. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA

20 Pomorskie MSP znacznie bardziej optymistycznie patrzyły y we wrześniu 2008 r. na 2009 r. niŝ MSP w Polsce prawie wszystkie oczekiwały y wzrostu przychodów w ze sprzedaŝy y i zysków, duŝą część - wzrostu udziałów w w rynku i wzrostu eksportu. Oczekiwania pomorskich MSP dotyczące ich działalności w 2009 r. (i) Udziały w rynku - pomorskie MSP 61,8 36,4 1,8 Udziały w rynku - MSP ogółem 55,1 43,4 1,5 SprzedaŜ na eksport - pomorskie MSP 52,0 44,0 4,0 SprzedaŜ na eksport - MSP ogółem 48,4 46,8 4,7 Zysk - pomorskie MSP 84,1 12,73,2 Zysk - MSP ogółem 79,9 16,8 3,3 Przychody ze sprzedaŝy - pomorskie MSP 81,0 15,9 3,2 Przychody ze sprzedaŝy - MSP ogółem 79,7 17,8 2,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wzrost Bez zmian Spadek Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

21 Większy odsetek pomorskich MSP niŝ przeciętnie w Polsce planowało o na 2009 r. inwestycje, zakup nowych technologii i licencji oraz wzrost nakład adów w na B+R. Część z nich planowała równieŝ wzrostu zadłuŝenia. Oczekiwania pomorskich MSP dotyczące ich działalności w 2009 r. (ii) ZadłuŜenie - pomorskie MSP 14,6 64,6 20,8 ZadłuŜenie - MSP ogółem 12,5 68,7 18,8 Zakup nowych technologii/licencji - pomorskie MSP 45,9 54,1 0 Zakup nowych technologii/licencji - MSP ogółem 47,8 50,2 2,1 Inwestycje w B+R - pomorskie MSP 42,4 57,6 0 Inwestycje w B+R - MSP ogółem 36,4 61,0 2,6 Inwestycje w majątek trwały unowocześniające moŝliwości produkcyjne/usługowe - pomorskie MSP 60,4 37,7 1,9 Inwestycje w majątek trwały unowocześniające moŝliwości produkcyjne/usługowe - MSP ogółem 55,4 42,2 2,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wzrost Bez zmian Spadek Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

22 Pomorskie MSP nie liczyły y na poprawę dostępu do kredytów. Były zainteresowane korzystaniem z funduszy unijnych, ale w mniejszym stopniu niŝ MSP w Polsce. Liczyły natomiast na poprawę płynności. Oczekiwania pomorskich MSP dotyczące ich działalności w 2009 r. (iii) Zobowiązania wobec kontrahentów - pomorskie MSP 11,1 75,0 13,9 Zobowiązania wobec kontrahentów - MSP ogółem 9,8 80,5 9,7 NaleŜności od kontrahentów płacone w terminie - pomorskie MSP 44,8 51,7 3,4 NaleŜności od kontrahentów płacone w terminie - MSP ogółem 28,8 66,0 5,2 Korzystanie z funduszy unijnych - pomorskie MSP 50,0 50,0 0 Korzystanie z funduszy unijnych - MSP ogółem 54,7 42,9 2,5 Dostęp do kredytów - pomorskie MSP 17,0 79,2 3,8 Dostęp do kredytów - MSP ogółem 21,4 76,2 2,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wzrost Bez zmian Spadek Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

23 Pomorskie MSP korzystały z dobrej koniunktury i myślały o przyszłości! Planowały w 2009 r.: Wzrost przychodów Wzrost udziałów w rynku Wzrost zysków Wzrost eksportu Wzrost inwestycji w majątek trwały unowocześniających moŝliwości produkcyjne/usługowe Zwiększenie zakupów nowych technologii i licencji Wzrost wydatków na B+R Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycji głównie w oparciu o środki własne, ale zwiększenie zainteresowania kapitałami obcymi Nie spodziewały się problemów z zatorami płatniczymi

24 Jak zamierzały y budować swoją pozycję konkurencyjną pomorskie MSP? Na cenie czy innowacyjności ci? Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności pomorskich MSP w najbliŝszych 2-4 latach. (i) Jakość obsługi klienta/trwałe relacje z klientami 4,5 7,9 Jakość produktów/usług 22,2 29,5 Cena produktów/usług 46,5 50, MSP ogółem MSP Pomorskie Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

25 Cena i jakość obsługi klienta - w większym stopniu niŝ w MSP w Polsce. Jednak pomorskie MSP stawiały y w znacznie większym stopniu niŝ MSP w Polsce na specjalistyczną wiedzę oraz innowacyjność! Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności pomorskich MSP w najbliŝszych 2-4 latach. (ii) Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług 1,3 1,8 Zdolność do dostosowania produkcji/usług do wymagań klienta 3,2 5,5 Wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności 3,7 4, MSP ogółem MSP Pomorskie Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

26 Pomorskie MSP są, s, w swojej opinii, konkurencyjne cenowo w porównaniu z produktami/usługami ugami w UE. SąS równieŝ konkurencyjne pod względem jakości. Ich mocną stroną w stosunku do MSP w Polsce w konkurencji z produktami/usługami ugami sprzedawanymi na rynku UE jest innowacyjność oraz promocja i dystrybucja Czy produkowane wyroby/świadczone usługi są porównywalne z produktami/usługami sprzedawanymi na rynku UE? (% MSP ogółem i % pomorskich MSP) 10,5 5,8 26,5 57,2 Pod względem ceny - MSP ogółem 3,2 3,2 7,9 4,8 3,2 3,9 38,1 55,6 Pod względem ceny - pomorskie MSP 65,5 22,6 Pod względem jakości - MSP ogółem duŝo bardziej atrakcyjne, bardziej atrakcyjne duŝo mniej atrakcyjne, mniej atrakcyjne 73,0 19,0 Pod względem jakości - pomorskie MSP podobne brak zdania 11,2 10,3 64,8 4,8 7,9 73,0 14,1 25,7 47,7 4,8 15,9 61,9 13,7 14,3 12,5 17,5 Pod względem nowatorstwa - MSP ogółem Pod względem nowatorstwa - pomorskie MSP Pod względem promocji i dy stry bucji - MSP ogółem Pod względem promocji i dy stry bucji - pomorskie MSP Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

27 Pomorskie MSP wyraźnie chciały y wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o innowacje! MSP ogółem - Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne? 4,7 41,7 34,9 Pomorskie MSP - Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne? 0 53,5 65,1 Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

28 Pomorskie MSP finansują inwestycje przede wszystkim ze środków własnych. Udział kredytów w bankowych w finansowaniu inwestycji jest nieznacznie większy niŝ przeciętnie wśród w d MSP w Polsce. Korzystają natomiast w znacznie większym zakresie niŝ MSP w Polsce z leasingu. Z jakich źródeł pomorskie MSP finansowały inwestycje? Pomorskie MSP 2,1 16,0 16,5 18,2 63,8% - środki własne 47,3 MSP ogółem 2,2 10,5 19,0 23,5 67,1% - środki własne 43, Kapitały własne Zysk zatrzymany Kredyt bankowy Leasing Fundusze unijne Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2008, PKPP Lewiatan

29 CZY DZISIAJ, PO 5 MIESIĄCACH OD DEKLARACJI DYNAMICZNEGO ROZWOJU W 2009 r., POMORSKIE MSP SĄ RÓWNIE OPTYMISTYCZNE? Czy spodziewają się wzrostu przychodów ze sprzedaŝy i wzrostu zysków w stosunku do 2008 r.? Czy planują inwestycje? Jak zamierzają je sfinansować? Czy zamierzają skierować swoje zainteresowanie w większym stopniu niŝ dotychczas na rynek krajów UE? Jakie bariery juŝ się pojawiły? Gwałtowny, czy na razie niewielki spadek popytu na rynku krajowym? Gwałtowny, czy na razie niewielki spadek popytu na rynku europejskim? Ograniczenie dostępu do kredytu, które zmniejsza moŝliwości działania? Ograniczenie dostępu do funduszy unijnych ze względu na trudne i przewlekłe procedury? Ograniczenie dostępu do funduszy unijnych nie rozpoczęły się bowiem jeszcze nabory wniosków? Czy bariery administracyjne i koszty z nimi związane ograniczają w dalszym ciągu Państwa działalność?

30 JAK POMORSKIE MSP ZDEFINIOWAŁY SWOJE PRIORYTETY BIZNESOWE NA 2009 r.? Przetrwanie czy skorzystanie z moŝliwości, jakie mogą się pojawić i rozwój? ObniŜanie kosztów produkcji czy inwestowanie w poprawę jakości, w nowe produkty, w innowacje? Zdobywanie nowych klientów czy utrzymanie starych klientów? Utrzymanie zatrudnienia czy obniŝanie kosztów przez zwolnienia pracowników? Działanie w regionie, działanie w Polsce czy działanie w UE?

31 DZIĘKUJ KUJĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców prywatnych Lewiatan

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI BAROMETR. Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw analizy mikroekonomiczne

MAZOWIECKI BAROMETR. Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw analizy mikroekonomiczne MAZOWIECKI BAROMETR Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw analizy mikroekonomiczne Plan prezentacji Część I Część II Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorców Mazowsza (mikroekonomiczna)

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Grudzień Publikacja bezpłatna

Ujęcie według klas wielkości. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Grudzień Publikacja bezpłatna RAPORT MOCNE I SŁABE Ujęcie według klas wielkości RAPORT z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 1-12 ujęcie według klas wielkości

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 listopada 2016 r. Konferencja prasowa. IV kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU IĘTOKRZYSKICH MSP Kielce, 28 LISTOPADA 2013 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Bohdan Wyżnikiewicz W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w I kw. 2014 r. slajdy 3-11 Wyniki finansowe w I kwartale 2014 r. slajdy

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym

Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym What s going on in the Automotive Industry?! Warszawa, 22-23 października 2008 Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu www.leasing.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? Wrocław, 27 listopada 2014 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia A. UCZESTNIK PROJEKTU CURRICULUM VITAE UCZESTNIKA PROJEKTU Dane osobowe:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski?

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? Piła, 27 kwietnia 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Cezary Klimkowski VIII. Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie

Mikro, małe i średnie Leasingowe CV MMŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu. Warszawa, 21 października 2014 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan i finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce Partner merytoryczny Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce VIII Konferencja dla Budownictwa Warszawa, 4 kwietnia, 2016 Raport 1. SEKTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo