Nr Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 1029 Przedmiotem badania są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), zatrudniające od 10 do 249 osób. W 2002 r. liczba MSP-eksporterów wynosiła , a wartość ich eksportu prawie 45 mld zł. W informacji podano wyniki finansowe małych i średnich eksporterów w pierwszym półroczu 2003 r. w stosunku do ich wyników w latach Szczególną uwagę poświęcono podmiotom eksportujących głównie na rynki krajów Unii Europejskiej. W pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. ich kondycja znacznie się poprawiła.

2 BSiE 1 1. Uwagi metodologiczne 1. Dane przedstawione w niniejszej informacji pochodzą z opracowania wykonanego przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego na zamówienie Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 2. Za małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) przyjmuje się podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób. Jest to zgodne z definicją średniego przedsiębiorcy, która jest sformułowana w ustawie Prawo działalności gospodarczej. 3. Grupa badanych małych i średnich przedsiębiorstw została wyodrębniona ze zbioru przedsiębiorstw przekazujących do GUS sprawozdanie finansowe F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie F-01 są objęte podmioty zatrudniające powyżej 9 osób. Przedmiotem analizy jest więc grupa przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 249 osób. 4. Za eksportera został uznany ten podmiot, który w sprawozdaniu finansowym F-01 przynajmniej część swoich przychodów wykazywał eksport. Pozostałe podmioty zaliczono do nieeksporterów. 5. W ramach eksporterów wyodrębniono dwie kategorie podmiotów, biorąc pod uwagę udział eksportu w przychodach ogółem: eksporterów, dla których eksport stanowił powyżej 50% przychodów (eksporterzy wyspecjalizowani), eksporterów, dla których eksport stanowił do 50% przychodów (eksporterzy niewyspecjalizowani). 6. Podstawą do określenia sytuacji finansowej MSP są wskaźniki rentowności, a wśród nich wskaźnikiem najbardziej syntetycznym jest rentowność obrotu brutto. Wskaźnik ten stanowi relację wyniku finansowego brutto (zysku brutto lub straty brutto) do przychodów z całokształtu działalności. Uzupełniający charakter mają: rentowność obrotu netto (tj. wynik finansowy netto do przychodów z całokształtu działalności (w %), rentowność obrotu brutto na podstawie działalności operacyjnej (tzw. rentowność operacyjna), tj. wynik z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług (w %). 7. Wyniki finansowe eksporterów przedstawiono według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny od 2000 r. PKD dzieli gospodarkę na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. 8. Ostatnie, dostępne dane o wynikach finansowych małych i średnich przedsiębiorstw obejmują pierwszą połowę 2003 r. W informacji porównano je z wynikami dla lat Charakterystyka badanej grupy MSP Badaną grupę małych i średnich przedsiębiorstw scharakteryzowano na podstawie danych za 2002 r. tj. ostatniego okresu dla jakiego dostępne są informacje za cały rok. W 2002 r. liczba małych i średnich przedsiębiorstw, wykazywanych w sprawozdaniach finansowych F-01 (tj. firm zatrudniających od 10 do 249 osób), wyniosła , z czego (26,2%) przypadało na MSP-eksporterów i (73,8%) na MSP-nieeksporterów.

3 2 BSiE Najwięcej MSP-eksporterów reprezentowało takie sekcje jak: sekcja D (przemysł przetwórczy), sekcja G (handel), sekcja I (transport i łączność), sekcja F (budownictwo) oraz sekcja K (obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów). Na przetwórstwo przemysłowe przypadało 57,5% wszystkich MSP-eksporterów w 2002 r., a łącznie z czterema pozostałymi, wyżej wymienionymi, sekcjami odsetek ten wzrastał do 97%. W sekcji D najliczniej byli reprezentowani mali i średni eksporterzy z następujących działów: produkcja metalowych wyrobów gotowych (845 firm), produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (682), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (607), produkcja artykułów spożywczych i napojów (598), produkcja odzieży (524), produkcja mebli (467), produkcja drewna i wyrobów z drewna, oprócz mebli (439). Większość małych i średnich eksporterów przypadała na przedsiębiorstwa, których udział wpływów z eksportu w przychodach ze sprzedaży kształtował się na poziomie nie przekraczającym 50,0%, a więc na eksporterów niewyspecjalizowanych. Od 2001 r. do pierwszej połowy 2003 r. nastąpił jednak wzrost roli podmiotów, zaliczanych do eksporterów wyspecjalizowanych, a więc takich firm, dla których rynki zagraniczne stanowiły główny rynek zbytu. Udział tych podmiotów w ogólnej liczbie MSP-eksporterów podniósł się z 19,9% w 2001 r. do 24,2% w 2002 r. i do 27,4% w pierwszym półroczu 2003 r. Wśród MSP-eksporterów zidentyfikowano grupę przedsiębiorstw, co do których można było określić kierunek geograficzny eksportu ich towarów. W grupie tej najliczniejsze były firmy eksportujące głównie na rynki krajów Unii Europejskiej (54,7%), a następnie podmioty eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (37,8%). Resztę tej grupy (7,5%) stanowiły przedsiębiorstwa o innej strukturze geograficznej eksportu towarów. W 2002 r. spośród 4977 małych i średnich przedsiębiorstw o przewadze eksportu do UE, przemysł przetwórczy był reprezentowany przez 73,5% firm, a handel przez 16,3% firm. W przemyśle przetwórczym działami o największej liczebności MSP-eksporterów nastawionych na eksport do UE były: produkcja wyrobów metalowych (588 firm), produkcja maszyn i urządzeń (411), produkcja drewna i wyrobów z drewna (375), produkcja odzieży (340), produkcja mebli (322), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (288), produkcja artykułów spożywczych i napojów (223). Na małych i średnich podmiotów o przewadze eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 54,9% przypadało na sekcję D, a 37,4% na sekcję G. W przemyśle przetwórczym najwięcej MSP-eksporterów nastawionych na eksport do tego regionu było w następujących działach: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (275 firm), produkcja artykułów spożywczych i napojów (228), produkcja chemikaliów (167), produkcja wyrobów metalowych (157) i produkcja maszyn i urządzeń (156). 3. Wartość i struktura eksportu MSP W 2002 r. wartość eksportu badanych MSP wynosiła 44,7 mld zł. Stanowiło to 30,3% całego eksportu rejestrowanego przez firmy składające półroczne sprawozdania F-01 (a więc te podmioty, które zatrudniają powyżej 9 osób). W 2001 r. analogiczny wskaźnik wynosił 31,7%, a w pierwszym półroczu 2003 r. 30,9%. Oznacza to, że w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. nastąpił ponowny wzrost roli MSP w eksporcie, po jego dość wyraźnym spadku w 2002 r. Można zakładać, że w drugiej połowie 2003 r. wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy, gdyż MSP reagują z reguły szybciej niż większe firmy na poprawę opłacalności eksportu (taka sytuacja wystąpiła w związku z istotnym osłabieniem kursu złotego w relacji do euro).

4 BSiE 3 Dla porównania warto dodać, że wartość eksportu według statystyki celnej (opartej na dokumentach SAD) wyniosła w 2002 r. 167,3 mld zł. Należy sobie jednak uświadomić, że dane o eksporcie z tej statystyki nie są jednak w pełni porównywalne z danymi o eksporcie rejestrowanym w sprawozdaniach F-01. Po prostu, zakres przedmiotowy obu tych statystyk jest różny. W eksporcie MSP dominującą pozycję zajmowała sekcja przemysłu przetwórczego (sekcja D). W 2002 r. przypadało na nią 58,9% eksportu MSP. Znacząca rola przypadała również na takie sekcje jak handel, transport i łączność; obsługa nieruchomości i biznesu oraz budownictwo. W 2002 r. wartość eksportu MSP w tych pięciu wyżej wymienionych sekcjach wynosiła: w przemyśle przetwórczym 26,31 mld zł, w handlu 9,84 mld zł, w transporcie i łączności 5,77 mld zł, w obsłudze nieruchomości i biznesu 1,30 mld zł, w budownictwie 0,97 mld zł. Łącznie na wyżej wymienione sekcje przypadało 98,9% całego eksportu MSP w tym roku. Z pozostałych sekcji największy eksport w 2002 r. miały: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (241,5 mln zł), pośrednictwo finansowe (81,7 mln zł), górnictwo (63,5 mln zł) oraz pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna (50,8 mln zł). Minimalny był eksport takich sekcji jak: rybołówstwo i rybactwo (276 tys. zł), zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (1,6 mln zł), edukacja (1,1 mln zł), czy ochrona zdrowia i opieka społeczna (9 mln zł). W 2002 r. nieco ponad 50% eksportu MSP w przemyśle przetwórczym przypadało na pięć działów: produkcji wyrobów metalowych (12,3%), produkcji artykułów spożywczych i napojów (11,5%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (9,3%), produkcji mebli (8,7%), produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie klasyfikowanej (8,4%). W 2002 r. na eksporterów wyspecjalizowanych przypadało 60,5% eksportu MSP. W 2001 r. analogiczny odsetek był minimalnie niższy (60,2%), a w pierwszym półroczu 2003 r. wyraźnie wyższy (64,9%). W badanym okresie nastąpił więc wzrost roli eksporterów wyspecjalizowanych w eksporcie MSP. Na eksporterów niewyspecjalizowanych, a więc na przedsiębiorstwa sprzedające głównie na rynku krajowym, przypadało w 2002 r. 39,5% eksportu MSP. 4. Zdecydowana poprawa wyników MSP-eksporterów w I półroczu 2003 r. W pierwszym półroczu 2003 r. sytuacja finansowa MSP-eksporterów wyraźnie się poprawiła. Podstawowy wskaźnik tj. rentowność obrotu brutto zwiększył się z 1,1% w 2002 r. do 3,5% w pierwszej połowie 2003 r. (tablica 1). W zakresie rentowności obrotu netto było to odpowiednio 0% i 2,4%, a w zakresie rentowności operacyjnej, która bierze pod uwagę główny nurt działalności przedsiębiorstwa 3,2% i 4,9% (tablica 1 i 2). Progresja wyników finansowych objęła w większym stopniu eksporterów wyspecjalizowanych. Rentowność obrotu brutto tej podgrupy eksporterów wzrosła z 4,6% w 2002 r. do 7,5% w pierwszej połowie 2003 r. Dla eksporterów niewyspecjalizowanych był to wzrost z 0,4% do 2,6% (tablica 1). Różnica w poprawie wskaźników wystąpiła wyraźniej w zakresie rentowności operacyjnej. Jeśli eksporterzy niewyspecjalizowani zanotowali wzrost tego

5 4 BSiE wskaźnika z 2,8% do 4%, to firmy sprzedające głównie na rynkach zagranicznych z 5,9% do 8,8%. Na znaczną poprawę rentowności operacyjnej u eksporterów (a w szczególności u eksporterów wyspecjalizowanych) niewątpliwie wpływ miało osłabienie złotego w stosunku do euro, w której to walucie zawierana jest większość transakcji eksportowych. W pierwszym półroczu 2003 r. wyniki finansowe MSP-eksporterów poprawiły się we wszystkich pięciu głównych sekcjach. Imponująca poprawa miała miejsce w przemyśle przetwórczym (sekcja D). W sekcji tej, w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r., rentowność brutto małych i średnich eksporterów zwiększyła się z 0,1% w 2002 r. do 4,1% W zakresie rentowności netto było to odpowiednio: 1% i 2,8%. Tablica 1. Rentowność obrotu brutto MSP-eksporterów (w %) Wyszczególnienie I-II kwartał 2003 MSP-nieeksporterzy ogółem 1,0 0,7 0,1 MSP-eksporterzy ogółem, 1,8 1,1 3,5 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 1,9 0,1 4,1 budownictwo (F) 1,1 0,1 1,5 handel (G) 1,9 1,2 2,0 transport i łączność (I) 1,3 6,8 10,1 obsługa nieruchomości i biznesu (K) 4,5 3,0 3,7 MSP-eksporterzy wyspecjalizowani 1,7 4,6 7,5 MSP-eksporterzy niewyspecjalizowani 1,8 0,4 2,6 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem UE w ich eksporcie 0,6 0,6 3,4 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem Europy Środkowej i Wschodniej UE w ich eksporcie 3,0 2,8 3,2 Tablica 2. Rentowność obrotu netto MSP-eksporterów (w %) Wyszczególnienie I II kwartał 2003 MSP-nieeksporterzy ogółem 0,2 0,0 0,8 MSP-eksporterzy ogółem, 0,8 0,0 2,4 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 0,7 1,0 2,8 budownictwo (F) 0,5 1,2 0,9 handel (G) 1,2 0,4 1,2 transport i łączność (I) 0,4 4,7 7,3 obsługa nieruchomości i biznesu (K) 2,8 1,4 1,8 MSP-eksporterzy wyspecjalizowani 0,5 3,0 5,5 MSP-eksporterzy niewyspecjalizowani 0,9 0,6 1,6 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem UE w 0,4 0,4 2,2 ich eksporcie MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem 1,9 1,8 2,1 Europy Środkowej i Wschodniej UE w ich eksporcie

6 BSiE 5 Na 21 działów sekcji D, w 20 przypadkach kondycja MSP-eksporterów w pierwszej połowie 2003 r. poprawiła się w porównaniu do 2002 r. Wzrost rentowności brutto był największy w następujących działach: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost wskaźnika z 75,5% do 8,3%), produkcja metali (z 10,4% do 2%), produkcja pojazdów mechanicznych (z 3,7% do 3,7%), produkcja maszyn biurowych i komputerów (z 2,4% do 8,3%), produkcja odzieży (z 0,9% do 3,8%), produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (z 1,1% do 2,9%), produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (z 2,4% do 6%), produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana z (0,6% do 4,1%), włókiennictwo (z 0,4% do 3,5%). Jedynym działem, w którym omawiany wskaźnik pogorszył się była produkcja artykułów spożywczych i napojów (spadek z 2,3% do 1,7%). 5. Wyniki małych i średnich podmiotów eksportujących głównie do krajów Unii Europejskiej Deprecjacja złotego w relacji do euro sprawiła, że zdecydowanie poprawiły się wyniki małych i średnich firm, specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej. Rentowność brutto tej podgrupy podniosła się z 0,6% w 2002 r. do 3,4% w pierwszej połowie 2003 r. W tym samym czasie podmioty eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej zanotowały znacznie mniejszy wzrost rentowności (z 2,8% do 3,2%). W rezultacie, o ile w latach lepsze wyniki uzyskiwały małe i średnie przedsiębiorstwa eksportujące przede wszystkim do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, to w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. przewagę finansową osiągnęły firmy nastawione na eksport do UE (tablice 1-3). Poprawa sytuacji finansowej MSP eksportujących głównie do krajów UE była widoczna zwłaszcza w przemyśle przetwórczym. W sekcji tej rentowność brutto omawianej podgrupy przedsiębiorstw zwiększyła się z 0,3% w 2002 r. do 4,5% w pierwszej połowie 2003 r., podczas gdy firmy eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej zwiększyły analogiczny wskaźnik tylko z 3,7% do 4,3%. O skali poprawy sytuacji finansowej MSP nastawionych na eksport do UE w sekcji D świadczy fakt, że na 21 działów tej sekcji w 19 przypadkach nastąpił wzrost rentowności brutto. Największy wzrost omawianego wskaźnika nastąpił w przypadku następujących działów: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost rentowności brutto z 24,2% do 11%, tj. o 13,2 pkt. proc.), produkcja metali (wzrost z 15,8% do 3,5%, tj. o 12,3 pkt proc.), produkcja pojazdów mechanicznych (wzrost z 6,1% do 4,3%, tj. o 10,4 pkt proc.), produkcja maszyn biurowych i komputerów (wzrost z 1,1% do 8,5% tj. o 8,4 pkt. proc.), produkcja skóry i wyrobów ze skóry (wzrost z 3,9% do 3,3% tj. o 7,2 pkt proc.), produkcja sprzętu RTV i telekomunikacyjnego (wzrost z 0% do 6,8% tj. o 6,8 pkt proc.), włókiennictwo (wzrost z 0,6% do 5,1% tj. o 5,7 pkt proc.), produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (wzrost z 0,9% do 6,5% tj. o 5,6 pkt proc.), produkcja odzieży (wzrost z 2,3% do 3,3% tj. o 5,5 pkt proc.).

7 6 BSiE Niewielki regres wskaźnika rentowności brutto miał miejsce tylko w przypadku działu produkcji wyrobów chemicznych i produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych. Tablica 3. Rentowność obrotu brutto na podstawie działalności operacyjnej MSP-eksporterów (w %) Wyszczególnienie I II kwartał 2003 MSP-nieeksporterzy ogółem 1,9 1,8 1,7 MSP-eksporterzy ogółem, 3,2 3,2 4,9 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 3,7 3,3 5,7 budownictwo (F) 4,6 1,3 1,7 handel (G) 2,7 2,7 2,8 transport i łączność (I) 2,4 6,6 11,3 obsługa nieruchomości i biznesu (K) 5,9 5,5 5,8 MSP-eksporterzy wyspecjalizowani 3,7 5,9 8,8 MSP-eksporterzy niewyspecjalizowani 3,2 2,8 4,0 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem UE w 2,0 2,6 4,7 ich eksporcie MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem 4,4 4,5 4,5 Europy Środkowej i Wschodniej UE w ich eksporcie Przyjmując jako kryterium oceny sytuacji finansowej poziom wskaźnika rentowności obrotu brutto, do działów o najlepszej kondycji finansowej wśród firm specjalizujących się w eksporcie do UE należało w I połowie 2003 r. zaliczyć: produkcję maszyn biurowych i komputerów 8,5%, działalność wydawniczą 8,0%, produkcję wyrobów metalowych 7,4%, produkcję sprzętu RTV i telekomunikacyjnego 6,8%, produkcję celulozy i papieru 6%, produkcję wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 6,5%. W I połowie 2003 r. najgorsza sytuacja finansowa (ujemna wartość wskaźnika rentowności obrotu brutto) występowała w dwóch działach: produkcja pozostałego sprzętu transportowego 11,1%, produkcja metali 3,5%. Warto podkreślić, że we wszystkich trzech okresach podmioty eksportujące głównie do krajów UE miały, w porównaniu z firmami eksportującymi głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, relatywnie wyższe koszty pracy, koszty materiałowe i koszty finansowe. Może to oznaczać, że na rynki UE małe i średnie firmy eksportują wyroby stosunkowo pracochłonne i materiałochłonne. Z kolei wyższy wskaźnik kosztów finansowych może oznaczać, że eksporterzy ci więcej inwestują. 6. Lepsza kondycja eksporterów niż nieeksporterów Od 2001 r. do I półrocza 2003 r. lepszą kondycję finansową w grupie badanych małych i średnich przedsiębiorstw notowali MSP-eksporterzy. Uzyskali oni lepsze wyniki finansowe we wszystkich trzech badanych okresach (tablice 1 3.). Podstawowy i najbardziej syntetyczny wskaźnik tzn. rentowność obrotu brutto wynosił dla eksporterów: 1,8% w 2001 r., 1,1%

8 BSiE 7 w 2002 r. i 3,5% w I połowie 2003 r. W tym samym okresie analogiczny wskaźnik dla nieeksporterów wynosił odpowiednio: 1%, 0,7% i 0,1%. Jeszcze wyższa (z wyjątkiem I półrocza 2003 r.) była przewaga eksporterów w dziedzinie rentowności operacyjnej. W przypadku eksporterów wskaźnik ten wynosił w trzech kolejnych, badanych okresach: 3,2%, 3,2% i 4,9%, a dla nieeksporterów 1,9%, 1,8% i 1,7%. Fakt, że MSP-eksporterzy uzyskiwali generalnie korzystniejsze wyniki finansowe niż MSP-nieeksporterzy, zawdzięczać należy temu, że eksporterami są z reguły lepsze firmy. Firmy te dysponują przeważnie większym kapitałem, więcej inwestują i są wyposażone w większy i nowocześniejszy park maszynowy. Ponadto są sprawniej zarządzane i zorganizowane. Prawidłowość ta występuje nie tylko w sektorze MSP, ale i w większych przedsiębiorstwach. O tym, że MSP-eksporterzy więcej inwestują niż MSP-nieeksporterzy świadczy wyższe zadłużenie firm eksportujących mające swoje odbicie w wyższym udziale kosztów finansowych w przychodach ogółem (głównym składnikiem tych kosztów są odsetki od zaciągniętych kredytów). W 2001 r. udział ten dla MSP-eksporterów wyniósł 5,1%, w 2002 r. 3,8%, a w pierwszym półroczu 2003 r. 2,6%. U MSP-nieeksporterów było to odpowiednio: 3,5%, 3% i 2,5%. Tendencja do zmniejszania kosztów finansowych wystąpiła we wszystkich wyodrębnionych podgrupach MSP, a także w dużych firmach i była naturalną konsekwencją spadku podstawowych stóp procentowych w tym okresie. 7. Podsumowanie 1. W pierwszym półroczu 2003 r. sytuacja finansowa MSP-eksporterów znacznie poprawiła się w stosunku do lat Poprawa ta była widoczna w większym stopniu w u eksporterów wyspecjalizowanych, a więc w tych firmach, w których większość sprzedaży realizowana jest na rynkach zagranicznych. 2. Wzrost rentowności u MSP-eksporterów był spowodowany większą opłacalnością eksportu wskutek deprecjacji złotego. Ponieważ złoty osłabł przede wszystkim w relacji do euro, w szczególności poprawiły się wyniki finansowe firm specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej. W rezultacie, o ile w latach lepsze wyniki uzyskiwały małe i średnie przedsiębiorstwa eksportujące przede wszystkim do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, to w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. przewagę finansową osiągnęły firmy nastawione na eksport do UE. 3. W pierwszej połowie 2003 r. w przemyśle przetwórczym do działów o najlepszej kondycji finansowej wśród małych i średnich firm specjalizujących się w eksporcie do UE należało zaliczyć: produkcję maszyn biurowych i komputerów, działalność wydawniczą, produkcję wyrobów metalowych, produkcję sprzętu RTV i telekomunikacyjnego, produkcję celulozy i papieru i produkcję wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. Natomiast najgorsze wyniki finansowe wśród podmiotów nastawionych na eksport do UE zanotowali eksporterzy z działów: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (m.in. przemysł stoczniowy) i produkcja metali (m.in. hutnictwo żelaza i stali). 4. Od 2001 r. do I półrocza 2003 r. lepszą kondycję finansową w grupie badanych małych i średnich przedsiębiorstw notowali MSP-eksporterzy. Uzyskali oni wyższe wskaźniki rentowności niż MSP-nieeksporterzy. Fakt, że MSP-eksporterzy uzyskiwali generalnie korzystniejsze wyniki finansowe zawdzięczać należy temu, że eksporterami są z reguły lepsze firmy. Firmy te dysponują przeważnie większym kapitałem, więcej inwestują, mają nowszą technologię, są sprawniej zarządzane i zorganizowane.

9 8 BSiE 5. Wszystko wskazuje na to, że druga połowa 2003 r. przyniosła dalszą poprawę wyników finansowych MSP-eksporterów. W szczególności można przypuszczać, że poprawiły się wskaźniki rentowności firm wyspecjalizowanych w eksporcie do UE, wskutek utrzymywania się tendencji do deprecjacji złotego wobec euro. Średni kurs euro w relacji do złotego podniósł się z 4,2687 w pierwszej połowie 2003 r. do 4,5241 w drugim półroczu tego roku, tj. 6%. 6. O tym, że polscy eksporterzy dobrze sobie radzili na rynku unijnym w 2003 r. świadczą wyniki handlu zagranicznego. Według Eurostatu (biuro statystyczne Unii Europejskiej), w pierwszych ośmiu miesiącach 2003 r. wartość polskiego eksportu do krajów UE osiągnęła wartość 19,8 mld euro i była wyższa o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Równolegle polski import z krajów Piętnastki wyniósł 24,9 mld euro i był wyższy o 2% niż w 2002 r. Należy jednak pamiętać, że wielkość polskiego eksportu do UE jest stosunkowo skromna, jeśli się ją porówna np. z eksportem innych krajów Europy Środkowej. I tak np. w tym samym czasie cztery razy mniej zaludnione od Polski Czechy uzyskały prawie taki sam poziom eksportu do UE (19,2 mld euro), co nasz kraj. Niewiele niższy był eksport z Węgier do UE (16,4 mld euro).

Nr 945. Informacja. Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002

Nr 945. Informacja. Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002 Grudzień

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Raport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Nr 913. Informacja. Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001. Sierpień 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 913. Informacja. Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001. Sierpień 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001 Sierpień 2002 Informacja Nr 913 Grupa badanych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów. Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r. 2014 Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 Październik 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Handel zagraniczny jest jednym z istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r. PRZEDMOWA Oddajemy do rąk Państwa publikację, w której prezentowane są bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl ul. Słowackiego 36 CO TO JEST? Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Do pozytywnych sygnałów płynących

Do pozytywnych sygnałów płynących Przemysł chemiczny ADAM DUDZICZ, LECH WINIOWSKI Wyniki gospodarcze przemysłu chemicznego w Polsce i Unii Europejskiej po I półroczu 2010 W II kwartale 2010 po ostrej zimie nastąpiło silne odbicie wzrostu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu?

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? Część V Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? prof. dr Zofia Bolkowska Dwa lata (2009 i 2010) były najgorsze dla budownictwa od czasu głębokiego regresu na początku poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów... STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 249 WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA Uniwersytet Szczeciński OCENA KONDYCJI

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 Maj 2013 Rozkłady liczebności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo