Nr Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 1029 Przedmiotem badania są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), zatrudniające od 10 do 249 osób. W 2002 r. liczba MSP-eksporterów wynosiła , a wartość ich eksportu prawie 45 mld zł. W informacji podano wyniki finansowe małych i średnich eksporterów w pierwszym półroczu 2003 r. w stosunku do ich wyników w latach Szczególną uwagę poświęcono podmiotom eksportujących głównie na rynki krajów Unii Europejskiej. W pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. ich kondycja znacznie się poprawiła.

2 BSiE 1 1. Uwagi metodologiczne 1. Dane przedstawione w niniejszej informacji pochodzą z opracowania wykonanego przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego na zamówienie Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 2. Za małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) przyjmuje się podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób. Jest to zgodne z definicją średniego przedsiębiorcy, która jest sformułowana w ustawie Prawo działalności gospodarczej. 3. Grupa badanych małych i średnich przedsiębiorstw została wyodrębniona ze zbioru przedsiębiorstw przekazujących do GUS sprawozdanie finansowe F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie F-01 są objęte podmioty zatrudniające powyżej 9 osób. Przedmiotem analizy jest więc grupa przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 249 osób. 4. Za eksportera został uznany ten podmiot, który w sprawozdaniu finansowym F-01 przynajmniej część swoich przychodów wykazywał eksport. Pozostałe podmioty zaliczono do nieeksporterów. 5. W ramach eksporterów wyodrębniono dwie kategorie podmiotów, biorąc pod uwagę udział eksportu w przychodach ogółem: eksporterów, dla których eksport stanowił powyżej 50% przychodów (eksporterzy wyspecjalizowani), eksporterów, dla których eksport stanowił do 50% przychodów (eksporterzy niewyspecjalizowani). 6. Podstawą do określenia sytuacji finansowej MSP są wskaźniki rentowności, a wśród nich wskaźnikiem najbardziej syntetycznym jest rentowność obrotu brutto. Wskaźnik ten stanowi relację wyniku finansowego brutto (zysku brutto lub straty brutto) do przychodów z całokształtu działalności. Uzupełniający charakter mają: rentowność obrotu netto (tj. wynik finansowy netto do przychodów z całokształtu działalności (w %), rentowność obrotu brutto na podstawie działalności operacyjnej (tzw. rentowność operacyjna), tj. wynik z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług (w %). 7. Wyniki finansowe eksporterów przedstawiono według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny od 2000 r. PKD dzieli gospodarkę na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. 8. Ostatnie, dostępne dane o wynikach finansowych małych i średnich przedsiębiorstw obejmują pierwszą połowę 2003 r. W informacji porównano je z wynikami dla lat Charakterystyka badanej grupy MSP Badaną grupę małych i średnich przedsiębiorstw scharakteryzowano na podstawie danych za 2002 r. tj. ostatniego okresu dla jakiego dostępne są informacje za cały rok. W 2002 r. liczba małych i średnich przedsiębiorstw, wykazywanych w sprawozdaniach finansowych F-01 (tj. firm zatrudniających od 10 do 249 osób), wyniosła , z czego (26,2%) przypadało na MSP-eksporterów i (73,8%) na MSP-nieeksporterów.

3 2 BSiE Najwięcej MSP-eksporterów reprezentowało takie sekcje jak: sekcja D (przemysł przetwórczy), sekcja G (handel), sekcja I (transport i łączność), sekcja F (budownictwo) oraz sekcja K (obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów). Na przetwórstwo przemysłowe przypadało 57,5% wszystkich MSP-eksporterów w 2002 r., a łącznie z czterema pozostałymi, wyżej wymienionymi, sekcjami odsetek ten wzrastał do 97%. W sekcji D najliczniej byli reprezentowani mali i średni eksporterzy z następujących działów: produkcja metalowych wyrobów gotowych (845 firm), produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (682), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (607), produkcja artykułów spożywczych i napojów (598), produkcja odzieży (524), produkcja mebli (467), produkcja drewna i wyrobów z drewna, oprócz mebli (439). Większość małych i średnich eksporterów przypadała na przedsiębiorstwa, których udział wpływów z eksportu w przychodach ze sprzedaży kształtował się na poziomie nie przekraczającym 50,0%, a więc na eksporterów niewyspecjalizowanych. Od 2001 r. do pierwszej połowy 2003 r. nastąpił jednak wzrost roli podmiotów, zaliczanych do eksporterów wyspecjalizowanych, a więc takich firm, dla których rynki zagraniczne stanowiły główny rynek zbytu. Udział tych podmiotów w ogólnej liczbie MSP-eksporterów podniósł się z 19,9% w 2001 r. do 24,2% w 2002 r. i do 27,4% w pierwszym półroczu 2003 r. Wśród MSP-eksporterów zidentyfikowano grupę przedsiębiorstw, co do których można było określić kierunek geograficzny eksportu ich towarów. W grupie tej najliczniejsze były firmy eksportujące głównie na rynki krajów Unii Europejskiej (54,7%), a następnie podmioty eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (37,8%). Resztę tej grupy (7,5%) stanowiły przedsiębiorstwa o innej strukturze geograficznej eksportu towarów. W 2002 r. spośród 4977 małych i średnich przedsiębiorstw o przewadze eksportu do UE, przemysł przetwórczy był reprezentowany przez 73,5% firm, a handel przez 16,3% firm. W przemyśle przetwórczym działami o największej liczebności MSP-eksporterów nastawionych na eksport do UE były: produkcja wyrobów metalowych (588 firm), produkcja maszyn i urządzeń (411), produkcja drewna i wyrobów z drewna (375), produkcja odzieży (340), produkcja mebli (322), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (288), produkcja artykułów spożywczych i napojów (223). Na małych i średnich podmiotów o przewadze eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 54,9% przypadało na sekcję D, a 37,4% na sekcję G. W przemyśle przetwórczym najwięcej MSP-eksporterów nastawionych na eksport do tego regionu było w następujących działach: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (275 firm), produkcja artykułów spożywczych i napojów (228), produkcja chemikaliów (167), produkcja wyrobów metalowych (157) i produkcja maszyn i urządzeń (156). 3. Wartość i struktura eksportu MSP W 2002 r. wartość eksportu badanych MSP wynosiła 44,7 mld zł. Stanowiło to 30,3% całego eksportu rejestrowanego przez firmy składające półroczne sprawozdania F-01 (a więc te podmioty, które zatrudniają powyżej 9 osób). W 2001 r. analogiczny wskaźnik wynosił 31,7%, a w pierwszym półroczu 2003 r. 30,9%. Oznacza to, że w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. nastąpił ponowny wzrost roli MSP w eksporcie, po jego dość wyraźnym spadku w 2002 r. Można zakładać, że w drugiej połowie 2003 r. wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy, gdyż MSP reagują z reguły szybciej niż większe firmy na poprawę opłacalności eksportu (taka sytuacja wystąpiła w związku z istotnym osłabieniem kursu złotego w relacji do euro).

4 BSiE 3 Dla porównania warto dodać, że wartość eksportu według statystyki celnej (opartej na dokumentach SAD) wyniosła w 2002 r. 167,3 mld zł. Należy sobie jednak uświadomić, że dane o eksporcie z tej statystyki nie są jednak w pełni porównywalne z danymi o eksporcie rejestrowanym w sprawozdaniach F-01. Po prostu, zakres przedmiotowy obu tych statystyk jest różny. W eksporcie MSP dominującą pozycję zajmowała sekcja przemysłu przetwórczego (sekcja D). W 2002 r. przypadało na nią 58,9% eksportu MSP. Znacząca rola przypadała również na takie sekcje jak handel, transport i łączność; obsługa nieruchomości i biznesu oraz budownictwo. W 2002 r. wartość eksportu MSP w tych pięciu wyżej wymienionych sekcjach wynosiła: w przemyśle przetwórczym 26,31 mld zł, w handlu 9,84 mld zł, w transporcie i łączności 5,77 mld zł, w obsłudze nieruchomości i biznesu 1,30 mld zł, w budownictwie 0,97 mld zł. Łącznie na wyżej wymienione sekcje przypadało 98,9% całego eksportu MSP w tym roku. Z pozostałych sekcji największy eksport w 2002 r. miały: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (241,5 mln zł), pośrednictwo finansowe (81,7 mln zł), górnictwo (63,5 mln zł) oraz pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna (50,8 mln zł). Minimalny był eksport takich sekcji jak: rybołówstwo i rybactwo (276 tys. zł), zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (1,6 mln zł), edukacja (1,1 mln zł), czy ochrona zdrowia i opieka społeczna (9 mln zł). W 2002 r. nieco ponad 50% eksportu MSP w przemyśle przetwórczym przypadało na pięć działów: produkcji wyrobów metalowych (12,3%), produkcji artykułów spożywczych i napojów (11,5%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (9,3%), produkcji mebli (8,7%), produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie klasyfikowanej (8,4%). W 2002 r. na eksporterów wyspecjalizowanych przypadało 60,5% eksportu MSP. W 2001 r. analogiczny odsetek był minimalnie niższy (60,2%), a w pierwszym półroczu 2003 r. wyraźnie wyższy (64,9%). W badanym okresie nastąpił więc wzrost roli eksporterów wyspecjalizowanych w eksporcie MSP. Na eksporterów niewyspecjalizowanych, a więc na przedsiębiorstwa sprzedające głównie na rynku krajowym, przypadało w 2002 r. 39,5% eksportu MSP. 4. Zdecydowana poprawa wyników MSP-eksporterów w I półroczu 2003 r. W pierwszym półroczu 2003 r. sytuacja finansowa MSP-eksporterów wyraźnie się poprawiła. Podstawowy wskaźnik tj. rentowność obrotu brutto zwiększył się z 1,1% w 2002 r. do 3,5% w pierwszej połowie 2003 r. (tablica 1). W zakresie rentowności obrotu netto było to odpowiednio 0% i 2,4%, a w zakresie rentowności operacyjnej, która bierze pod uwagę główny nurt działalności przedsiębiorstwa 3,2% i 4,9% (tablica 1 i 2). Progresja wyników finansowych objęła w większym stopniu eksporterów wyspecjalizowanych. Rentowność obrotu brutto tej podgrupy eksporterów wzrosła z 4,6% w 2002 r. do 7,5% w pierwszej połowie 2003 r. Dla eksporterów niewyspecjalizowanych był to wzrost z 0,4% do 2,6% (tablica 1). Różnica w poprawie wskaźników wystąpiła wyraźniej w zakresie rentowności operacyjnej. Jeśli eksporterzy niewyspecjalizowani zanotowali wzrost tego

5 4 BSiE wskaźnika z 2,8% do 4%, to firmy sprzedające głównie na rynkach zagranicznych z 5,9% do 8,8%. Na znaczną poprawę rentowności operacyjnej u eksporterów (a w szczególności u eksporterów wyspecjalizowanych) niewątpliwie wpływ miało osłabienie złotego w stosunku do euro, w której to walucie zawierana jest większość transakcji eksportowych. W pierwszym półroczu 2003 r. wyniki finansowe MSP-eksporterów poprawiły się we wszystkich pięciu głównych sekcjach. Imponująca poprawa miała miejsce w przemyśle przetwórczym (sekcja D). W sekcji tej, w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r., rentowność brutto małych i średnich eksporterów zwiększyła się z 0,1% w 2002 r. do 4,1% W zakresie rentowności netto było to odpowiednio: 1% i 2,8%. Tablica 1. Rentowność obrotu brutto MSP-eksporterów (w %) Wyszczególnienie I-II kwartał 2003 MSP-nieeksporterzy ogółem 1,0 0,7 0,1 MSP-eksporterzy ogółem, 1,8 1,1 3,5 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 1,9 0,1 4,1 budownictwo (F) 1,1 0,1 1,5 handel (G) 1,9 1,2 2,0 transport i łączność (I) 1,3 6,8 10,1 obsługa nieruchomości i biznesu (K) 4,5 3,0 3,7 MSP-eksporterzy wyspecjalizowani 1,7 4,6 7,5 MSP-eksporterzy niewyspecjalizowani 1,8 0,4 2,6 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem UE w ich eksporcie 0,6 0,6 3,4 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem Europy Środkowej i Wschodniej UE w ich eksporcie 3,0 2,8 3,2 Tablica 2. Rentowność obrotu netto MSP-eksporterów (w %) Wyszczególnienie I II kwartał 2003 MSP-nieeksporterzy ogółem 0,2 0,0 0,8 MSP-eksporterzy ogółem, 0,8 0,0 2,4 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 0,7 1,0 2,8 budownictwo (F) 0,5 1,2 0,9 handel (G) 1,2 0,4 1,2 transport i łączność (I) 0,4 4,7 7,3 obsługa nieruchomości i biznesu (K) 2,8 1,4 1,8 MSP-eksporterzy wyspecjalizowani 0,5 3,0 5,5 MSP-eksporterzy niewyspecjalizowani 0,9 0,6 1,6 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem UE w 0,4 0,4 2,2 ich eksporcie MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem 1,9 1,8 2,1 Europy Środkowej i Wschodniej UE w ich eksporcie

6 BSiE 5 Na 21 działów sekcji D, w 20 przypadkach kondycja MSP-eksporterów w pierwszej połowie 2003 r. poprawiła się w porównaniu do 2002 r. Wzrost rentowności brutto był największy w następujących działach: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost wskaźnika z 75,5% do 8,3%), produkcja metali (z 10,4% do 2%), produkcja pojazdów mechanicznych (z 3,7% do 3,7%), produkcja maszyn biurowych i komputerów (z 2,4% do 8,3%), produkcja odzieży (z 0,9% do 3,8%), produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (z 1,1% do 2,9%), produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (z 2,4% do 6%), produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana z (0,6% do 4,1%), włókiennictwo (z 0,4% do 3,5%). Jedynym działem, w którym omawiany wskaźnik pogorszył się była produkcja artykułów spożywczych i napojów (spadek z 2,3% do 1,7%). 5. Wyniki małych i średnich podmiotów eksportujących głównie do krajów Unii Europejskiej Deprecjacja złotego w relacji do euro sprawiła, że zdecydowanie poprawiły się wyniki małych i średnich firm, specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej. Rentowność brutto tej podgrupy podniosła się z 0,6% w 2002 r. do 3,4% w pierwszej połowie 2003 r. W tym samym czasie podmioty eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej zanotowały znacznie mniejszy wzrost rentowności (z 2,8% do 3,2%). W rezultacie, o ile w latach lepsze wyniki uzyskiwały małe i średnie przedsiębiorstwa eksportujące przede wszystkim do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, to w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. przewagę finansową osiągnęły firmy nastawione na eksport do UE (tablice 1-3). Poprawa sytuacji finansowej MSP eksportujących głównie do krajów UE była widoczna zwłaszcza w przemyśle przetwórczym. W sekcji tej rentowność brutto omawianej podgrupy przedsiębiorstw zwiększyła się z 0,3% w 2002 r. do 4,5% w pierwszej połowie 2003 r., podczas gdy firmy eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej zwiększyły analogiczny wskaźnik tylko z 3,7% do 4,3%. O skali poprawy sytuacji finansowej MSP nastawionych na eksport do UE w sekcji D świadczy fakt, że na 21 działów tej sekcji w 19 przypadkach nastąpił wzrost rentowności brutto. Największy wzrost omawianego wskaźnika nastąpił w przypadku następujących działów: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost rentowności brutto z 24,2% do 11%, tj. o 13,2 pkt. proc.), produkcja metali (wzrost z 15,8% do 3,5%, tj. o 12,3 pkt proc.), produkcja pojazdów mechanicznych (wzrost z 6,1% do 4,3%, tj. o 10,4 pkt proc.), produkcja maszyn biurowych i komputerów (wzrost z 1,1% do 8,5% tj. o 8,4 pkt. proc.), produkcja skóry i wyrobów ze skóry (wzrost z 3,9% do 3,3% tj. o 7,2 pkt proc.), produkcja sprzętu RTV i telekomunikacyjnego (wzrost z 0% do 6,8% tj. o 6,8 pkt proc.), włókiennictwo (wzrost z 0,6% do 5,1% tj. o 5,7 pkt proc.), produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (wzrost z 0,9% do 6,5% tj. o 5,6 pkt proc.), produkcja odzieży (wzrost z 2,3% do 3,3% tj. o 5,5 pkt proc.).

7 6 BSiE Niewielki regres wskaźnika rentowności brutto miał miejsce tylko w przypadku działu produkcji wyrobów chemicznych i produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych. Tablica 3. Rentowność obrotu brutto na podstawie działalności operacyjnej MSP-eksporterów (w %) Wyszczególnienie I II kwartał 2003 MSP-nieeksporterzy ogółem 1,9 1,8 1,7 MSP-eksporterzy ogółem, 3,2 3,2 4,9 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 3,7 3,3 5,7 budownictwo (F) 4,6 1,3 1,7 handel (G) 2,7 2,7 2,8 transport i łączność (I) 2,4 6,6 11,3 obsługa nieruchomości i biznesu (K) 5,9 5,5 5,8 MSP-eksporterzy wyspecjalizowani 3,7 5,9 8,8 MSP-eksporterzy niewyspecjalizowani 3,2 2,8 4,0 MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem UE w 2,0 2,6 4,7 ich eksporcie MSP-eksporterzy, z ponad 50% udziałem 4,4 4,5 4,5 Europy Środkowej i Wschodniej UE w ich eksporcie Przyjmując jako kryterium oceny sytuacji finansowej poziom wskaźnika rentowności obrotu brutto, do działów o najlepszej kondycji finansowej wśród firm specjalizujących się w eksporcie do UE należało w I połowie 2003 r. zaliczyć: produkcję maszyn biurowych i komputerów 8,5%, działalność wydawniczą 8,0%, produkcję wyrobów metalowych 7,4%, produkcję sprzętu RTV i telekomunikacyjnego 6,8%, produkcję celulozy i papieru 6%, produkcję wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 6,5%. W I połowie 2003 r. najgorsza sytuacja finansowa (ujemna wartość wskaźnika rentowności obrotu brutto) występowała w dwóch działach: produkcja pozostałego sprzętu transportowego 11,1%, produkcja metali 3,5%. Warto podkreślić, że we wszystkich trzech okresach podmioty eksportujące głównie do krajów UE miały, w porównaniu z firmami eksportującymi głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, relatywnie wyższe koszty pracy, koszty materiałowe i koszty finansowe. Może to oznaczać, że na rynki UE małe i średnie firmy eksportują wyroby stosunkowo pracochłonne i materiałochłonne. Z kolei wyższy wskaźnik kosztów finansowych może oznaczać, że eksporterzy ci więcej inwestują. 6. Lepsza kondycja eksporterów niż nieeksporterów Od 2001 r. do I półrocza 2003 r. lepszą kondycję finansową w grupie badanych małych i średnich przedsiębiorstw notowali MSP-eksporterzy. Uzyskali oni lepsze wyniki finansowe we wszystkich trzech badanych okresach (tablice 1 3.). Podstawowy i najbardziej syntetyczny wskaźnik tzn. rentowność obrotu brutto wynosił dla eksporterów: 1,8% w 2001 r., 1,1%

8 BSiE 7 w 2002 r. i 3,5% w I połowie 2003 r. W tym samym okresie analogiczny wskaźnik dla nieeksporterów wynosił odpowiednio: 1%, 0,7% i 0,1%. Jeszcze wyższa (z wyjątkiem I półrocza 2003 r.) była przewaga eksporterów w dziedzinie rentowności operacyjnej. W przypadku eksporterów wskaźnik ten wynosił w trzech kolejnych, badanych okresach: 3,2%, 3,2% i 4,9%, a dla nieeksporterów 1,9%, 1,8% i 1,7%. Fakt, że MSP-eksporterzy uzyskiwali generalnie korzystniejsze wyniki finansowe niż MSP-nieeksporterzy, zawdzięczać należy temu, że eksporterami są z reguły lepsze firmy. Firmy te dysponują przeważnie większym kapitałem, więcej inwestują i są wyposażone w większy i nowocześniejszy park maszynowy. Ponadto są sprawniej zarządzane i zorganizowane. Prawidłowość ta występuje nie tylko w sektorze MSP, ale i w większych przedsiębiorstwach. O tym, że MSP-eksporterzy więcej inwestują niż MSP-nieeksporterzy świadczy wyższe zadłużenie firm eksportujących mające swoje odbicie w wyższym udziale kosztów finansowych w przychodach ogółem (głównym składnikiem tych kosztów są odsetki od zaciągniętych kredytów). W 2001 r. udział ten dla MSP-eksporterów wyniósł 5,1%, w 2002 r. 3,8%, a w pierwszym półroczu 2003 r. 2,6%. U MSP-nieeksporterów było to odpowiednio: 3,5%, 3% i 2,5%. Tendencja do zmniejszania kosztów finansowych wystąpiła we wszystkich wyodrębnionych podgrupach MSP, a także w dużych firmach i była naturalną konsekwencją spadku podstawowych stóp procentowych w tym okresie. 7. Podsumowanie 1. W pierwszym półroczu 2003 r. sytuacja finansowa MSP-eksporterów znacznie poprawiła się w stosunku do lat Poprawa ta była widoczna w większym stopniu w u eksporterów wyspecjalizowanych, a więc w tych firmach, w których większość sprzedaży realizowana jest na rynkach zagranicznych. 2. Wzrost rentowności u MSP-eksporterów był spowodowany większą opłacalnością eksportu wskutek deprecjacji złotego. Ponieważ złoty osłabł przede wszystkim w relacji do euro, w szczególności poprawiły się wyniki finansowe firm specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej. W rezultacie, o ile w latach lepsze wyniki uzyskiwały małe i średnie przedsiębiorstwa eksportujące przede wszystkim do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, to w pierwszych sześciu miesiącach 2003 r. przewagę finansową osiągnęły firmy nastawione na eksport do UE. 3. W pierwszej połowie 2003 r. w przemyśle przetwórczym do działów o najlepszej kondycji finansowej wśród małych i średnich firm specjalizujących się w eksporcie do UE należało zaliczyć: produkcję maszyn biurowych i komputerów, działalność wydawniczą, produkcję wyrobów metalowych, produkcję sprzętu RTV i telekomunikacyjnego, produkcję celulozy i papieru i produkcję wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. Natomiast najgorsze wyniki finansowe wśród podmiotów nastawionych na eksport do UE zanotowali eksporterzy z działów: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (m.in. przemysł stoczniowy) i produkcja metali (m.in. hutnictwo żelaza i stali). 4. Od 2001 r. do I półrocza 2003 r. lepszą kondycję finansową w grupie badanych małych i średnich przedsiębiorstw notowali MSP-eksporterzy. Uzyskali oni wyższe wskaźniki rentowności niż MSP-nieeksporterzy. Fakt, że MSP-eksporterzy uzyskiwali generalnie korzystniejsze wyniki finansowe zawdzięczać należy temu, że eksporterami są z reguły lepsze firmy. Firmy te dysponują przeważnie większym kapitałem, więcej inwestują, mają nowszą technologię, są sprawniej zarządzane i zorganizowane.

9 8 BSiE 5. Wszystko wskazuje na to, że druga połowa 2003 r. przyniosła dalszą poprawę wyników finansowych MSP-eksporterów. W szczególności można przypuszczać, że poprawiły się wskaźniki rentowności firm wyspecjalizowanych w eksporcie do UE, wskutek utrzymywania się tendencji do deprecjacji złotego wobec euro. Średni kurs euro w relacji do złotego podniósł się z 4,2687 w pierwszej połowie 2003 r. do 4,5241 w drugim półroczu tego roku, tj. 6%. 6. O tym, że polscy eksporterzy dobrze sobie radzili na rynku unijnym w 2003 r. świadczą wyniki handlu zagranicznego. Według Eurostatu (biuro statystyczne Unii Europejskiej), w pierwszych ośmiu miesiącach 2003 r. wartość polskiego eksportu do krajów UE osiągnęła wartość 19,8 mld euro i była wyższa o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Równolegle polski import z krajów Piętnastki wyniósł 24,9 mld euro i był wyższy o 2% niż w 2002 r. Należy jednak pamiętać, że wielkość polskiego eksportu do UE jest stosunkowo skromna, jeśli się ją porówna np. z eksportem innych krajów Europy Środkowej. I tak np. w tym samym czasie cztery razy mniej zaludnione od Polski Czechy uzyskały prawie taki sam poziom eksportu do UE (19,2 mld euro), co nasz kraj. Niewiele niższy był eksport z Węgier do UE (16,4 mld euro).

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Nr 945. Informacja. Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002

Nr 945. Informacja. Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002 Grudzień

Bardziej szczegółowo

Nr 979. Informacja. Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 979. Informacja. Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach 2000-2003 Sierpień 2003 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Raport

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 913. Informacja. Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001. Sierpień 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 913. Informacja. Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001. Sierpień 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001 Sierpień 2002 Informacja Nr 913 Grupa badanych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Działalność eksportowa i importowa spółek sektora przemysłowego

Działalność eksportowa i importowa spółek sektora przemysłowego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Działalność eksportowa i importowa spółek sektora przemysłowego Wymiana międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo