Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności"

Transkrypt

1 KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU IĘTOKRZYSKICH MSP Kielce, 28 LISTOPADA 2013 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Bohdan Wyżnikiewicz W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów CBOS. Badanie przeprowadzone było w okresie 26 kwietnia 1 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP.

2 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 2

3 Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego sytuacja rynkowa (w %) We wszystkich aspektach wyraźnie lepsza ocena zmian sytuacji rynkowej niż średnio w Polsce Przychody Udział w rynku Zyski Spadek Bez zmian Wzrost 3

4 Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego inwestycje, innowacyjność (w%) Znacząco większe wzrosty tradycyjnych inwestycji oraz inwestycji związane z wdrażaniem nowych technologii niż średnio w Polsce 0 Inwestycje (maszyny, środki transportu itp..) Inwestycje w B+R Zakup nowych technologii, licencji itp. Spadek Bez zmian Wzrost 4

5 Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego zatrudnienie (w %) Wyraźnie większe wzrosty zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i wynagrodzeń niż średnio w Polsce Mniejszy odsetek firm niż w Polsce zwiększył zatrudnienie w oparciu o elastyczne formy Zatrudnienie na umowę o pracę Zatrudnienie w oparciu o elestyczne formy Wynagrodzenia pracowników Spadek Bez zmian Wzrost 5

6 Ocena perspektyw wzrostu branży, w której działa firma (w %) Więcej ocen optymistycznych i znacznie mniej pesymistycznych niż średnio w Polsce 35 32,7 32, ,5 26,4 26,2 26, ,5 14, Duże, rynek rośnie Osiągnięty pułap możliwości, rynek ustabilizowany Rynek zmniejsza się stale i nieodwracalnie Trudno powiedzieć 6

7 Ocena sytuacji firm w roku podsumowanie MSP z woj. świętokrzyskiego bardziej optymistycznie niż średnio w Polsce oceniały możliwości wzrostu przychodów i zysków oraz wzrostu udziałów rynkowych MSP z woj. świętokrzyskiego w większym stopniu planują zwiększać inwestycje w maszyny i urządzenia oraz w działalność B+R niż ma to miejsce średnio w Polsce MSP w świętokrzyskim planują zwiększać zatrudnienie i wynagrodzenia w stopniu większym niż średnio w Polsce jednocześnie w mniejszym stopniu zamierzają wykorzystywać elastyczne formy zatrudnienia 7

8 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 8

9 Cele strategiczne firm (w%) Utrzymanie się na rynku Wzrost sprzedaży Wzrost zysku Wzrost udziału w rynku Zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi Większy odsetek MSP niż średnio w Polsce stawia sobie cele ekspansywne Wzrost wartości rynkowej w długim okresie

10 Sposoby realizacji głównego celu strategicznego (w %) Dbałość o jakość produktów Orientacja na potrzeby klientów Kontrola kosztów Wizerunek wiarygodnej firmy Utrzymanie w niszy rynkowej Innowacje produktowe Społeczna odpowiedzialność Ekspansja na rynki zagraniczne Wyjście na rynek ogólnopolski Innowacje sprzedażowe Reklama, marketing Większa niż w kraju dbałość o jakość produktów i orientacja na potrzeby klientów

11 Zasoby kluczowe dla dalszego rozwoju (0-nie posiada, 5-zasób kluczowy) Znaczenie wszystkich zasobów zostało ocenione wyżej niż średnio w Polsce Wykwalifikowani pracownicy Stali odbiorcy produktów/usług Kapitał finansowy Relacje z partnerami biznesowymi Stali dostawcy surowców, komponentów Maszyny i urządzenia Relacje z instytucjami publicznymi Własna strona internetowa Nowoczesne urządzenia cyfrowe Wykwalifikowani menedżerowie Specjalistyczne oprogramowanie Posiadane znaki towarowe Posiadane patenty

12 Stopień wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych w 2013 r. (w %) Relatywnie niskie wykorzystanie zasobów, szczególnie zasobów ludzkich ,4 84,7 72,7 76, zasoby ludzkie zasoby techniczne 12

13 Cele strategiczne i zasoby - podsumowanie Głównym celem, podobnie jak w całej Polsce utrzymanie się na rynku, ale większy odsetek firm stawiających sobie cele ekspansywne Większa niż średnio w Polsce dbałość o jakość produktów i orientacja na potrzeby klientów Wysoka ocena znaczenia posiadanych zasobów dla dalszego rozwoju firm Relatywnie niski stopień wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych 13

14 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 14

15 Ryzyka w działalności gospodarczej (skala 0-5) Nieuczciwe zachowania kontrahentów Nieprawidłowe relacje z klientami Zmiany oczekiwań klientów Błędy popełnione przez pracowników Absencja pracowników Kradzieże wewnętrzne Utrata wiedzy posiadanej przez pracowników w chwili ich odejścia z firmy Nieprawidłowe relacje pracowników z kierownictwem Nieprzestrzeganie prawa pracy Utrata/kradzież danych Nieco większe obawy związane z nieuczciwymi zachowaniami kontrahentów, a mniejsze z nieprawidłowościami w relacjach z klientami 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 15

16 Czynniki wpływające na rozwój firmy i jej sytuację ekonomiczną czynniki finansowe (1 utrudnienie, 5 ułatwienie) Wpływ większości czynników finansowych został oceniony zdecydowanie lepiej niż średnio w kraju Warunki korzystania z leasingu Warunki dostępu do kredytu Dostęp do funduszy unijnych Współpraca z bankami (biurokracja) Warunki dostępu do poręczeń i gwarancji kredytów Wahania kursu złotego do euro Obecny poziom stóp procentowych Ściąganie należności od kontrahentów Obecny poziom inflacji 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 16

17 Czynniki wpływające na rozwój firmy i jej sytuację ekonomiczną czynniki administracyjne i regulacyjne (1 utrudnienie, 5 ułatwienie) Istniejące elastyczne formy zatrudnienia Stopień elastyczności prawa pracy Regulacje prawne dotyczące branży, w której działa firma Brak zachęt do inwestowania w B+R Procedury zamówień publicznych Wysokość pozapłacowych kosztów pracy Obowiązujące stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej Stopień przejrzystości, jednoznaczności systemu podatku VAT Brak zachęt podatkowych dla inwestycji w innowacje Stopień przejrzystości, jednoznaczności systemu podatku dochodowego Podobnie jak w całej Polsce, jedynie istniejące elastyczne formy zatrudnienia zostały ocenione jako czynnik sprzyjający rozwojowi MSP Wysokość stawki podatku VAT 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 17

18 Czynniki wpływające na rozwój firmy i jej sytuację ekonomiczną czynniki rynkowe (1 utrudnienie, 5 ułatwienie) Długoterminowe kontrakty zawarte z odbiorcami dóbr/usług Współpraca z partnerami w biznesie Współpraca biznesu ze światem nauki, Obecny popyt na produkty/usługi na rynku polskim Obecny popyt na produkty/usługi na rynkach zagranicznych Dostęp na rynku pracy do pracowników o poszukiwanych przez firmę kwalifikacjach Konkurencja ze strony przedsiębiorstw korzystających z funduszy unijnych Konkurencja ze strony szarej strefy Konkurencja w branży, w której działa firma Dwa czynniki zostały ocenione jako sprzyjające rozwojowi i ich pozytywny wpływ jest silniejszy niż średnio w Polsce 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 18

19 Czynniki wpływające na rozwój firmy i jej sytuację ekonomiczną inne czynniki (1 utrudnienie, 5 ułatwienie) Większy negatywny wpływ wszystkich wymienionych czynników Pozostawanie Polski poza strefą euro Sytuacja gospodarcza w krajach strefy euro Obecny poziom infrastruktury drogowej Sytuacja polityczna w kraju Korupcja 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 19

20 Ryzyka i czynniki wzrostu - podsumowanie Największe ryzyka prowadzenia działalności dotyczą nieuczciwych zachowań kontrahentów oraz nieprawidłowości w relacjach z klientami Wpływ czynników finansowych na rozwój firm jest oceniany w województwie znacznie lepiej niż średnio w kraju Czynniki pozytywnie wpływające na rozwój MSP w świętokrzyskim to m.in.: warunki korzystania z leasingu, warunki dostępu do kredytu i funduszy unijnych, elastyczne formy zatrudnienia, długoterminowe kontrakty z odbiorcami oraz relacje z partnerami w biznesie 20

21 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 21

22 Czy firma korzystała z kredytu lub pożyczki w 2013 r.? Odsetek firm korzystających z kredytów i pożyczek jest nieznacznie mniejszy niż w kraju ,5 68, ,7 21,9 16,4 16, Tak, z kredytu krótkoterminowego Tak, z kredytu długoterminowego Nie 22

23 Bariery w korzystaniu z kredytów bankowych (% wskazań jako jednej z trzech najważniejszych barier) Podobnie jak w całej Polsce największą barierą jest wysokość oprocentowania kredytów Wysokość oprocentowania kredytów Niechęć banków do udzielania kredytów małym i średnim firmom Wysokość wymaganych zabezpieczeń kredytów Biurokracja związana z aplikowaniem o kredyt Wysokość prowizji Konieczność posiadania zabezpieczeń kredytów Brak atrakcyjnej oferty dla małych i średnich firm Małe znaczenie historii kredytowej firmy, duże - sytuacji finansowej Brak indywidualnego podejścia do klienta Brak kontaktu z analitykami kredytowymi Niechęć banków oraz biurokracja w bankach to bariery odczuwalne znacznie silniej niż średnio w kraju Długi czas oczekiwania na decyzję banku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 23

24 Odsetek MSP aplikujących o dofinansowanie ze środków UE w latach Większy niż średnio w Polsce odsetek firm aplikujących o fundusze unijne 90,0 85,6 80,0 75,4 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 21,3 9,3 3,3 5,1 Wniosek rozpatrzony pozytywnie Wniosek odrzucony Brak wniosku 24

25 Sposób wykorzystania środków unijnych po 2006 roku Inwestycje ze środków UE są skoncentrowane w czterech obszarach (w Polsce są bardziej rozproszone) Inwestycje w maszyny, urządzenia Szkolenia pracowników Inwestycje w nową technologię Doradztwo dotyczące rozwoju firmy Wzornictwo przemysłowe Udział w targach Współpraca z jednostkami naukowymi Inwestycje w zakup patentu Pokrycie kosztów uzyskania prawa własności własnych wynalazków Doradztwo dot. produkcji na eksport MSP z woj. świętokrzyskiego nieco więcej inwestują w szkolenia pracowników a nieco mniej w działania mające na celu wdrażanie nowych technologii 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 25

26 Efekty wykorzystania środków unijnych po 2006 roku (% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych efektów) Wzrost zatrudnienia Wzrost innowacyjności Wzrost sprzedaży Poprawa jakości produktów Wzrost mocy produkcyjnych Wprowadzenie nowego produktu/usługi Wyraźnie większy niż w Polsce wpływ na wzrost zatrudnienia, innowacyjności oraz mocy produkcyjnych Wzrost kwalifikacji pracowników Rozpoczęcie sprzedaży eksportowej Ograniczenie wpływu na środowisko Zdecydowanie mniejszy niż w Polsce wpływ na wprowadzanie nowych produktów/usług 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 26

27 Kredyty i fundusze - podsumowanie Nieco mniejsze niż średnio w Polsce wykorzystanie kredytowania bankowego Największe bariery w dostępie do kredytu to wysokie oprocentowanie, niechęć banków do udzielania kredytów MSP, bankowa biurokracja oraz wysokość wymaganych zabezpieczeń Większy niż średnio w kraju odsetek MSP aplikujących o środki unijne Środki unijne kierowane przede wszystkim na inwestycje w maszyny i urządzenia, szkolenie pracowników oraz inwestycje w nowe technologie Wzrost zatrudnienia i innowacyjności to najbardziej znaczące efekty wykorzystania środków unijnych 27

28 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 28

29 Czynniki mające główny wpływ na wzrost wynagrodzeń (w %) Wynagrodzenia są nieco bardziej uzależnione od sytuacji finansowej firm niż ma to miejsce średnio w Polsce ,9 76,5 Mniejszy wpływ na kształtowanie wynagrodzeń ma natomiast sytuacja rynku pracy ,4 9,9 6,1 6,7 0,0 0,3 Wyniki finansowe firmy Sytuacja na rynku pracy Inflacja Wpływ związków zawodowych 29

30 Zmiany zatrudnienia w oparciu o elastyczne formy w latach (w %) Mniejszy wzrost wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i większy spadek niż średnio w Polsce Z tego 13% MSP zaprzestało korzystania z elastycznych form zatrudnienia (7,1% w Polsce) Wzrosło Bez zmian Zmalało Nie wykorzystujemy tej formy 30

31 Powody wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia (w%) Zbyt wysokie składki ubezpieczeniowe Projektowy charakter działalności Zbyt wysokie wynagrodzenie ustawowe za pracę w nadgodzinach Zbyt wysokie składki ubezpieczeniowe są głównym powodem, jednak znaczenie tego czynnika jest mniejsze niż średnio w POlsce Zbyt duże ograniczenia przy zwalnianiu pracownika na etacie

32 Powody zwolnień pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w latach (w %) 34% MSP z woj. świętokrzyskiego zwolniło pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (6-te miejsce wśród 16 województw) Wyraźnie większy odsetek firm zwalniających dyscyplinarnie, z powodów sezonowych i zdrowotnych Pracownik nie sprawdził się Zwolnienie dyscyplinarne Zwolnienie ze względu na sezonowość pracy Zwolnienie pracownika ze względów zdrowotnych Ograniczenie produkcji w wyniku osłabienia popytu na rynku Wymiana pracowników na osoby o wyższych kwalifikacjach Konieczność ograniczenia kosztów ze względu na osłabienie w gospodarce Rezygnacja kontrahenta z zamówienia na rynku polskim Pracownik zbliżał się do wieku ochronnego przed emeryturą Mniejsza wrażliwość poziomu zatrudnienia na zmiany sytuacji rynkowej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32

33 Zatrudnienie i wynagrodzenia - podsumowanie Poziom wynagrodzeń zależny przede wszystkim od sytuacji firm Większe niż średnio w Polsce wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, ale większy odsetek firm, które z tego rezygnują Zbyt wysokie składki ubezpieczeniowe głównym powodem korzystania z elastycznych form zatrudnienia Niekorzystne zmiany sytuacji rynkowej w mniejszym stopniu wpływają na zwolnienia pracowników niż ma to miejsce w kraju 33

34 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 34

35 Źródła finansowania inwestycji w 2013 r. (w%) 29,5% MSP z woj. świętokrzyskiego realizuje lub planuje inwestycje w 2013 r. (w Polsce 20,3%) Relatywnie duże znaczenie środków unijnych oraz leasingu kapitały własne kredyt bankowy zysk zatrzymany środki unijne leasing 35

36 Obszary realizowanych lub planowanych inwestycji w 2013 r. (% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych obszarów) Wyraźnie inna struktura inwestycji niż średnio w Polsce Modernizacja środków transportu Zakup maszyn/urządzeń w celu zwiększenia produkcji Wymiana starych maszyn i urządzeń na nowe o podobnych parametrach Budowa/zakup budynków i budowli Wprowadzenie nowych produktów i usług Poprawa jakości oferowanego asortymentu Zakup maszyn i urządzeń w związku z zastosowaniem nowej technologii Rozwój sieci sprzedaży w Polsce Zakup gruntów Szkolenia pracowników Informatyzacja firmy Inwestycje na rzecz ochrony środowiska Ekspansja za granicą Badania i rozwój Większy niż w Polsce odsetek firm inwestujących w środki transportu, budynki oraz grunty 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 36

37 MSP, które wdrożyły innowacje w latach (w%) Odsetek MSP wdrażających w ostatnich latach innowacje wyższy niż w Polsce Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe 37

38 MSP, które wdrażają lub zamierzają wdrożyć innowacje w latach (w%) Plany MSP wskazują, że jedynie innowacyjność procesowa będzie w województwie wyższa niż średnio w Polsce Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe 38

39 Powody wdrażania innowacji przez MSP (w%) Wpływ niemal wszystkich czynników motywujących do innowacji jest większy niż średnio w Polsce Chęć zwiększenia zysku Właściciel firmy jest pro-innowacyjny Uważamy, że rozwój firmy nie jest możliwy bez innowacji Cheć zwiększenia udziału w rynku Oczekiwania klientów W branży większość firm wprowadza innowacje Chęć wejścia na rynki zagraniczne Oczekiwania kontrahentów Konkurenci wprowadzają innowacje Pracownicy są pro-innowacyjni Kontakt ośrodków naukowo-badawczych MSP w województwie słabiej odczuwają presję na wdrażanie innowacji ze strony konkurentów 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39

40 Przyczyny niewdrażania innowacji przez MSP (w%) Jesteśmy za małą firmą, aby myśleć o wprowadzaniu jakichkolwiek innowacji Działamy w branży, która nie potrzebuje innowacji Klienci nie oczekują innowacji Brak nam kapitału na inwestycje w innowacje Państwo nie wspiera ze środków publicznych innowacyjności firm Inwestycje w innowacje to zbyt duże ryzyko MSP z woj. świętokrzyskiego są często zdania, że małe firmy nie powinny myśleć o wprowadzaniu innowacji oraz, że ich klienci nie oczekują innowacji 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 40

41 Co zwiększyłoby innowacyjność MSP (1-czynnik nieistotny, 5-kluczowe znaczenie) Popyt na produkty innowacyjne oraz uproszczenie dostępu do funduszy unijnych uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia wzrostu innowacyjności Popyt na rynku krajowym na innowacyjne produkty/usługi Uproszczenie dostępu do funduszy unijnych w Polsce Uproszczenie dostępu do funduszy unijnych pozyskiwanych bezpośrednio w UE Konkurencja ze strony innych, bardziej innowacyjnych firm w branży Ulgi podatkowe możliwość odliczenia od podatku części kosztów poniesionych na badania Wiedza o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych przez inne przedsiębiorstwa działające w mojej branży Dostęp do kredytów/pożyczek na preferencyjnych warunkach na wprowadzenie innowacji Wiedza o prowadzonych badaniach, których wyniki można byłoby zastosować w mojej firmie 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 41

42 Inwestycje i innowacyjność - podsumowanie Kapitały własne głównym źródłem finansowania inwestycji, ale relatywnie duże znaczenie środków unijnych oraz leasingu Inwestycje przede wszystkim w środki transportu, maszyny i urządzenia oraz budynki i budowle Odsetek MSP wdrażających innowacje w latach wyższy niż przeciętnie, ale planujących takie wdrożenia w najbliższym czasie nieco mniejszy niż w Polsce Wielkość firm, specyfika branżowa i brak presji ze strony klientów przyczynami małej innowacyjności 42

43 Plan prezentacji Ocena sytuacji firmy w 2013 r. i perspektywy na przyszłość Cele strategiczne i posiadane zasoby Ryzyka w działalności gospodarczej oraz czynniki wpływające na rozwój Kredyty bankowe i fundusze unijne Zatrudnienie i wynagrodzenia Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe 2 lata 43

44 Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (1) Strategia długookresowa ważniejsza niż działania krótkookresowe Inwestycje w dotychczasowe środki produkcji preferowane względem inwestycji w innowacje Silne nastawienie na pozyskiwanie nowych klientów Większość MSP chce inwestować w rozwój swoich pracowników

45 Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (2) Większa niż w Polsce skłonność do prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych Mniejsza skłonność do inwestowania w produkty innowacyjne Inwestycje w większym stopniu w majątek trwały niż pracowników

46 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Odsetek firm wdrażających innowacje nieco większy jak w Polsce, mniejszy odsetek firm planujących wdrażać innowacje (poza innowacjami procesowymi) Inwestycje MSP są ukierunkowane na działania innowacyjne w niewielkim stopniu (i takie inwestycje nie są priorytetem na najbliższe lata) Większy niż w Polsce odsetek firm aplikujących o fundusze unijne i większy odsetek firm uzyskujących finansowanie Fundusze unijne są rzadko inwestowane w nowe technologie, ale ich wykorzystanie wpływa w ocenie MSP na poprawę innowacyjności Uproszczenie dostępu do środków unijnych jest ważnym czynnikiem, który wpłynąłby na poprawę innowacyjności MSP działających w województwie 46

47 Dziękuję Państwu za uwagę! Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 47

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania pomorskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP na Pomorzu. Jak wypadamy na tle Polski? Gdańsk, 27 lutego 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny Partner

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? Wrocław, 27 listopada 2014 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski?

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? Piła, 27 kwietnia 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. UWARUNKOWANIA REGULACYJNE I FINANSOWE.

KONKURENCYJNOŚĆ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. UWARUNKOWANIA REGULACYJNE I FINANSOWE. Konferencja Konkurencyjność sektora MMŚP 2014 RAPORT Z BADAŃ MONITORING KONDYCJI SEKTORA MMŚP 2014 Organizatorzy: Komisja Nadzwyczajna ds. związanych z ograniczeniem biurokracji, Sejm RP Konfederacja Lewiatan

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ. dr inŝ. Joanna Duda Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania

INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ. dr inŝ. Joanna Duda Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ dr inŝ. Joanna Duda Akademia GórniczoHutnicza Wydział Zarządzania Innowacje Wg ustawy a dnia 29 lipca 2005 o wspieraniu niektórych form działalności

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE

SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE Szanse i zagrożenia rozwojowe 20 grudnia 2011, Warszawa Wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Doradztwo proinnowacyjne

Doradztwo proinnowacyjne Doradztwo proinnowacyjne Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 04.09.2014 r. Płaszczyzny na których wdrażane są zmiany stanowiące innowacje dla przedsiębiorstwa Zmiany mogą być wdrażane

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego (z uwzględnieniem wykorzystania środków RPO na lata )

Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego (z uwzględnieniem wykorzystania środków RPO na lata ) 1 Dr Artur Borcuch Dr Magdalena Piłat-Borcuch Kielce, sierpień 2015 roku Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego (z uwzględnieniem wykorzystania środków RPO na lata 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dla przedsiębiorstw Ankieta dla przedsiębiorstw Złota Setka najlepsze firmy województwa opolskiego Redaktorzy Prof. Dr hab. inż. Joachim Foltys, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Dr inż. Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo