USPRAWNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USPRAWNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ"

Transkrypt

1 USPRAWNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ Teresa Laskowska, Jan Anysz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea I. Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury energetycznej Podstawowe załoŝenia polityki energetycznej Polski to poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Cele te wynikają m.in. z polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zakłada stworzenie konkurencyjnego i wydajnego rynku energii, zapewniającego dobrobyt oraz wzrost konkurencyjności Europy, warunek wstępny dla rozwiązania problemu zmian klimatu a takŝe zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Realizacja w/w zamierzeń polityki energetycznej wymaga od państw członkowskich UE, w tym Polski, podjęcia działań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych zwłaszcza w zakresie infrastruktury energetycznej (energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej, ciepła). Infrastruktura stanowi bowiem krytyczny element prawidłowego funkcjonowania całego rynku energii, a takŝe wpływa w największym stopniu na wydajność oraz skuteczność tego rynku. Podjęcie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie infrastruktury energetycznej zdeterminowane jest w głównej mierze przez jej niski stan techniczny. Większość obiektów infrastruktury wybudowanych zostało w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, co oznacza, Ŝe okres uŝytkowania wielu obiektów wynosi kilkadziesiąt lat i niejednokrotnie przekracza planowany okres eksploatacji. W szczególności dotyczy to obiektów infrastruktury liniowej (przesyłowej i dystrybucyjnej) energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie % udział obiektów (i ich elementów) starszych niŝ ich planowany okres eksploatacji stanowi znaczącą część wszystkich uŝytkowanych obiektów (rys.1 i rys.2). Eksploatacja obiektów infrastrukturalnych ponad planowany okres uŝytkowania, przy jednoczesnym braku bądź niewystarczających przedsięwzięciach modernizacyjnych lub odtworzeniowych, skutkuje znaczącym pogorszeniem stanu technicznego tych obiektów i zwiększonym ryzykiem wystąpienia awarii. Ogólny poziom obecnego stanu technicznego infrastruktury energetycznej dodatkowo obniŝa niejednokrotnie niewystarczająca jakość materiałów uŝytych do budowy poszczególnych obiektów infrastruktury, przestarzałe technologie czy teŝ zwiększony wpływ czynników środowiskowych (np. wpływ działań korozyjnych na stalową infrastrukturę liniową przy przejściach drogowych, przejściach przez przeszkody wodne). 70% 60% SIECI PRZESYŁOWE 50% SIECI DYSTRYBUCYJNE 40% 30% 20% 10% Rys.1 Udział obiektów liniowych starszych niŝ planowany okres eksploatacji 0% SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SIECI GAZOWE SIECI PALIWOWE CIEPŁOWNICTWO

2 100% 80% 60% 40% 1-9 lat lat lat lat powyŝej 40 lat 20% 0% linie 400 kv transformatory linie 220 kv Rys.2 Struktura wieku obiektów sieci przesyłowej w 2008 roku Konieczność podjęcia działań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej wynika takŝe m.in. z niskiego stopnia jej rozbudowy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku infrastruktury przesyłowej (energii elektrycznej i gazu), gdzie dostrzega się jej nierównomierny stopień rozbudowy na terenie kraju - największa gęstość sieci przesyłowych występuje na południu kraju, najmniejsza na północnym wschodzie (rys. 4 i rys.5). Gęstość polskiej sieci przesyłowej na tle sieci europejskiej takŝe wskazuje na skalę koniecznej rozbudowy (rys.6 i rys.7). Rys.4 Infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego w Polsce (źródło: Gazoprojekt S.A.)

3 Rys.5 Infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej w Polsce Rys. 7. Infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego w Europie

4 Rys. 7. Infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej w Europie. Potrzeba poniesienia wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych na infrastrukturę energetyczną wynika nie tylko z niewystarczającego stopnia jej rozbudowy, stanu technicznego czy teŝ wieku poszczególnych obiektów ale równieŝ z prognozowanego wzrostu zapotrzebowania odbiorców na energię oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. DuŜą rolę odgrywa równieŝ obowiązek realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu klimatycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz z budowy nowych źródeł wytwórczych, w tym elektrowni jądrowych. Planowane na najbliŝsze lata przyłączenie jednostek wytwórczych do sieci determinuje potrzebę rozbudowy sytemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego energii elektrycznej. II. Potrzeby i zamierzenia inwestycyjne Zamierzenia inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej muszą brać pod uwagę m.in.: konieczność pokrycia prognozowanego zapotrzebowania w przyszłości, rozbudowę połączeń transgranicznych, przyłączenie do sieci przesyłowej nowych źródeł, w tym elektrowni jądrowych, przyłączenie do sieci OZE, wypełniających wymagania pakietu klimatycznego, konieczność dywersyfikacji dostaw gazu i zbudowanie zbiorników do jego magazynowania, zmiany w strukturach zasilania poszczególnych regionów kraju.

5 Energetyka Program inwestycyjny operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej na lata wynika z konieczności zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii przy załoŝeniu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na media. Do zrealizowania tego programu konieczne jest: wybudowanie ok km przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyŝszych napięć (400 kv), zmodernizowanie ok km linii przesyłowych o napięciu 220 kv, wybudowanie ok.4000 km linii o napięciu 110 kv, zmodernizowanie ok km linii oraz stacji w sieciach dystrybucyjnych, wybudowanie 11 stacji najwyŝszych napięć oraz 163 stacje w sieci dystrybucyjnej, wybudowanie połączenia Polska-Litwa. Gazownictwo W zakresie sieci gazowej planowana jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu, zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw oraz poprawa warunków technicznych systemu. Plany te realizowane będą poprzez budowę terminalu LNG oraz gazociągu Balic Pipe (połączenie polskiego systemu przesyłowego gazu z systemem duńskim), a takŝe rozbudowanie i modernizacja połączeń z Niemcami. W systemie sieci gazowej konieczne jest: zbudowanie 1100 km gazociągów przesyłowych, zbudowanie 5k km sieci dystrybucyjnej, zmodernizowanie 2500 km sieci dystrybucyjnej, wybudowanie ok. 440 obiektów, wybudowanie połączenia Polska Czechy. III. Utrudnienia w terminowej realizacji inwestycji infrastrukturalnych Istniejące regulacje prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych nie tylko nie pomagają, a wręcz utrudniają realizacje procesu inwestycyjnego. Bariery i utrudnienia występujące podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych dotyczą aspektów prawnych, administracyjnych i społecznych. Bariery prawne Obowiązujące ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa prawo budowlane, ustawa prawo ochrony środowiska oraz przepisy prawne w nich zawarte uniemoŝliwiają skuteczną realizację inwestycji liniowych infrastrukturalnych. NajwaŜniejszymi problemami nękającymi inwestorów są: uzyskanie prawa słuŝebności przesyłu, brak spójności przepisów umoŝliwiający członkom rad gmin, a takŝe pojedynczym właścicielom gruntu blokowanie inwestycji, uzyskanie zgody ze strony setek, a nawet tysięcy właścicieli działek (dla uzyskania prawa do dysponowania terenem,

6 uzyskanie pozytywnych uzgodnień i decyzji ze strony organów administracji samorządowej marszałków, rad gmin, wójtów, burmistrzów i starostów oraz organów administracji rządowej wojewodów, uzyskanie pozytywnych decyzji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska na przekwalifikowanie gruntów leśnych i rolnych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uzyskanie społecznej akceptacji na realizację inwestycji. Brak zgody którejkolwiek z wymienionych organów lub stron postępowania moŝe znacznie utrudnić, a nawet skutecznie zablokować realizację inwestycji. Zablokować realizację inwestycji mogą równieŝ protesty społeczności lokalnych lub organizacji ekologicznych. Osobny problem podczas prowadzenia eksploatacji, modernizacji i rozbudowy sieci stanowią nieuregulowane kwestie prawne dotyczące infrastruktury liniowej znajdującej się na cudzym gruncie. Szczególnie jest to waŝne podczas prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia awarii, jak i likwidacji stanów awaryjnych (brak zgody właściciela na wejście na nieruchomość). Zmiana kodeksu cywilnego polegającą na wprowadzeniu uregulowania pozwalającego na ustanawianie słuŝebności przesyłu pozwala na ustanowienie słuŝebności przesyłu nieodpłatnie lub odpłatnie, na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą; wymagana jest forma aktu notarialnego. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na ustanowienie słuŝebności, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, przedsiębiorca moŝe na drodze sądowej Ŝądać jej ustanowienia za wynagrodzeniem. Z podobnym Ŝądaniem moŝe wystąpić właściciel nieruchomości. Brak jednak czytelnych zasad dotyczących ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie słuŝebności przesyłu dla istniejących lub realizowanych inwestycji, zakresu korzystania z nieruchomości obciąŝanej słuŝebnością przesyłu, często powoduje konieczność kierowania sprawy o ustanowienie słuŝebności przesyłu na drogę sądową, a czas oczekiwania na prawomocny wyrok wynosi od kilku do kilkunastu lat. Znowelizowana w 2003 roku ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga przeprowadzenia czasochłonnych procedur formalno - prawnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Ich przeprowadzenie moŝe trwać od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat w przypadku wykorzystania przez właścicieli i uŝytkowników terenów procedur odwoławczych. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i obszarów Natura 2000 dla realizacji planowanego przedsięwzięcia zaliczonego do grupy mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stanowią dla inwestycji infrastrukturalnych często barierę nie do pokonania. W skrajnych przypadkach kryterium środowiskowe, np. w przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie obszaru chronionego, moŝe być przyczyną nie zrealizowania inwestycji. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zgodnie z art. 124 i 126 pozwala na tzw. czasowe wywłaszczenie nieruchomości, na wyłączenie czasowe, zezwolenie na korzystanie z nieruchomości oraz na przeprowadzenie na nich prac o charakterze doraźnym. W przypadku realizacji prac modernizacyjnych (remontowych, budowlanych) na istniejącej linii wymagane jest więc kaŝdorazowego uzyskiwanie przez inwestora prawa do nieruchomości na cele budowlane. Istnieje co prawda zapis art. 305 w kodeksie cywilnym dotyczący słuŝebności przesyłu, umoŝliwiający inwestorowi przedsiębiorstwu na korzystanie tylko w określonym zakresie z nieruchomości, ale ponoszone z tego tytułu przez wiele lat opłaty są często wyŝsze niŝ jednorazowe odszkodowanie za wejście na nieruchomość w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych.

7 Bariery administracyjne Wymienione poniŝej utrudnienia oraz moŝliwość ciągłego odwoływania się od wydawanych decyzji uniemoŝliwiają skutecznie zakończenie prac formalno-prawnych : długotrwała procedura lokalizacyjna, długotrwała procedura odwoławcza, brak uregulowanych stosunków właścicielskich, brak ksiąg wieczystych nieruchomości na trasie prowadzonych linii, trudności w ustaleniu faktycznych władających nieruchomościami nieaktualne dane w ewidencji gruntów mogą w późniejszych etapach skutkować istotnymi wadami wydawanych decyzji, brak aktualnych map. Usankcjonowana w prawie moŝliwość ciągłego odwoływania się od wydawanych decyzji uniemoŝliwia w praktyce zakończenie prac formalno-prawnych. Nowe inwestycje liniowe przebiegają zwykle przez kilkuset, a nawet kilka tysięcy nieruchomości. Zawsze istnieje ryzyko, a wręcz pewność, Ŝe pojawi się opór ze strony osób fizycznych. Wystarczy sprzeciw nawet jednego właściciela nieruchomości, aby uniemoŝliwić w sposób szybki i zgodny z prawem uzyskanie stosownych decyzji. Bariery społeczne Pierwszym czynnikiem jest tzw. syndrom NIMBY (od ang. Not In My BackYard nie na moim podwórku). Jest to postawa, w której właściciele nieruchomości nie kwestionują konieczności i zasadności inwestycji, a jedynie jej lokalizację w swoim otoczeniu. Drugim jest czynnik ekonomiczny. Trzecim czynnikiem są zadawnione uprzedzenia wynikające z lokalizowania w minionych latach inwestycji bez porozumienia z właścicielami. Wiele lokalizacji urządzeń nie posiada uregulowanego statusu. Wielu właścicieli nieruchomości zgłasza wielomilionowe roszczenia za bezumowne korzystanie przez lata z ich nieruchomości, domagając się wysokiego odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności do nieruchomości spowodowanego wybudowaniem na niej urządzenia przesyłowego. Spory dotyczące stanu prawnego urządzeń przesyłowych uniemoŝliwiają ich modernizację, a w skrajnych przypadkach ich funkcjonowanie lub usuwanie awarii. III. Usprawnienia realizacji inwestycji infrastruktury energetycznej Działania krótkoterminowe Konieczność dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, wynikająca z Polityki Energetycznej Polski, były podstawa do uchwalenia przez Sejm RP w 2009 r. Ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W ustawie uwzględniono równieŝ budowę najwaŝniejszych odcinków gazociągów wysokociśnieniowych. Istnienie barier prawnych dla budowy infrastrukturalnych obiektów liniowych zostało zdiagnozowane i potwierdzone poprzez uchwalenie specustawy EURO 2012, zmieniającą tryb realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych podczas organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012.

8 Po zakończeniu prac nad nowelizacją Prawa Energetycznego w 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki podjęto inicjatywy, które mają na celu przyśpieszenie procedury planowania i realizacji inwestycji w rozwój infrastruktury energetycznej. Jedną z najwaŝniejszych inicjatyw było przygotowanie w 2009 roku projektu załoŝeń do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych tzw. specustawa. Ustawa ta wprowadziłaby instytucjonalne oraz proceduralne ułatwienia dla szczególnych inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego. Projekt tej ustawy przewiduje wyłączenie stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a decyzja o ustaleniu lokalizacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych wydawana byłaby w oderwaniu od istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie zostanie wprowadzone instrumentarium umoŝliwiające rozwiązanie problemów, wynikających z przeszłości - budowy urządzeń przesyłowych bez uregulowania tzw. prawa drogi. TakŜe w Ministerstwie Gospodarki prowadzone są aktualnie prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe słuŝące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych. Kolejna kwestia jest wykorzystanie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami do wydania przez starostę decyzji udzielającej zezwolenia inwestorowi na prowadzenie prac, a jednocześnie zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia w celu wykonania konserwacji urządzeń lub usunięcia awarii. Wydanie decyzji ograniczających prawa własności, z klauzulą ostatecznych, w przypadku realizacji inwestycji liniowych po bezskutecznych, określonych terminami negocjacjach z właścicielem, usunęłoby jedną z podstawowych barier realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Działania długoterminowe i docelowe Niezmiernie waŝną sprawą było uregulowanie problemów wynikających ze zlokalizowania obiektów infrastrukturalnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na obszarach leśnych, naleŝących do Głównej Dyrekcji Lasów Państwowych. Znowelizowana we wrześniu 2010 r. ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie przyrody umoŝliwia właścicielom obiektów infrastrukturalnych usytuowanych na terenach leśnych usuwanie uszkodzeń i awarii spowodowanych przez drzewa. W perspektywie długoterminowej i docelowej konieczne jest udroŝnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i niezakłóconej budowy obiektów liniowych, uregulowanie z mocy prawa i z poszanowaniem słusznych interesów właścicieli nieruchomości (np. poprzez antycypowanie w wypłacanych odszkodowaniach przyszłej wartości nieruchomości) słuŝebności przesyłu na nieruchomościach zabudowanych istniejącą infrastrukturą liniową. Wskazuje się równieŝ na potrzebę wprowadzenia mechanizmów hierarchicznego planowania: rząd - wojewoda powiat - gmina oraz wprowadzenia mechanizmów, poprzez które organy samorządowe oraz rządowe szczebla wojewódzkiego i powiatowego będą podejmowały działania na rzecz realizacji inwestycji ujętych w programach rządowych i resortowych. Nowelizacja aktów prawnych powinna iść w kierunku stworzenia odpowiednich i stabilnych ram regulacyjnych dla inwestycji oraz dla utrzymania i modernizacji infrastruktury liniowej. Na tej podstawie usprawnienia legislacyjne procesów inwestycyjnych powinny uwzględnić na poziomie Urzędów Marszałkowskich integrację wymogów prawa energetycznego z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak, aby niezbędne zamierzenia ujęte w tworzonych zgodnie z ustawą planach rozwoju przedsiębiorstw były przenoszone do planów zagospodarowania przestrzennego województw i odpowiednio na plany gminne.

9 Niezbędna jest nowelizacja prawna umoŝliwiająca sprawne wprowadzenie inwestycji infrastrukturalnych do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na szczeblu województw przez Marszałków i obligatoryjne przeniesienie ich do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Ze względu na mnogość i niejednoznaczność obowiązujących przepisów oraz wielość stron mających wpływ na proces inwestycyjny, naleŝy dąŝyć do szybkiego uchwalenia przepisów usprawniających proces inwestycyjny. Mają mieć one za zadanie modyfikację procedur formalno-prawnych pozwalającą na usprawnienie i przyśpieszenie uzyskania decyzji i innych aktów z zakresu administracji publicznej niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji, w tym w szczególności dotyczących lokalizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę, a takŝe umoŝliwiającą ograniczenie liczby i uprawnień stron uczestniczących w procesie przygotowania inwestycji, a takŝe obniŝenie kosztów inwestycji. Przy obecnie obowiązujących przepisach na koszt inwestycji w znacznej mają wpływ nadmierne Ŝądania finansowe właścicieli i uŝytkowników gruntu. Istniej pilna konieczność opracowania i przyjęcia radykalnych rozwiązań prawnych ułatwiających rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej, w przeciwnym przypadku pojawią się problemy z dostarczaniem mediów energetycznych, co w niedalekiej przyszłości stanie się barierą w funkcjonowaniu i rozwoju kraju. Literatura [1] Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozbudowy infrastruktury liniowej sektora paliwowo energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju, przygotowany w ramach Porozumienia o współpracy w zakresie stworzenia nowych rozwiązań prawnych ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych, zawartego miedzy firmami infrastrukturalnym, Warszawa [2] Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Bruksela, dnia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Niedoskonałości prawodawstwa w zakresie infrastruktury liniowej w praktyce Gazoprojektu Wrocław 15 styczeń 2010

Niedoskonałości prawodawstwa w zakresie infrastruktury liniowej w praktyce Gazoprojektu Wrocław 15 styczeń 2010 Niedoskonałości prawodawstwa w zakresie infrastruktury liniowej w praktyce Gazoprojektu Wrocław 15 styczeń 2010 Dariusz MoŜejko Daniel Hawryłkiewicz Plan prezentacji: Cel Obecnie obowiązuj zujące w RP

Bardziej szczegółowo

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

2. Uwarunkowania formalno-prawne realizacji budowy stacji elektroenergetycznej

2. Uwarunkowania formalno-prawne realizacji budowy stacji elektroenergetycznej Waldemar DOŁĘGA Politechnika Wrocławska PRZEGLĄD WYBRANYCH UTRUDNIEŃ I BARIER FORMALNO-PRAWNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH PRZY BUDOWIE NOWYCH STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rola wojewodów i samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju

Rola wojewodów i samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju Rola wojewodów i samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju Autor: dr inŝ. Waldemar Dołęga (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Powiązanie /zgodność PGN z innymi obowiązującymi dokumentami

Powiązanie /zgodność PGN z innymi obowiązującymi dokumentami Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiązanie /zgodność PGN z innymi obowiązującymi dokumentami Agnieszka Zagrodzka Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie ochrony środowiska

Problemy w zakresie ochrony środowiska Problemy w zakresie ochrony środowiska www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan prezentacji 1. Zagadnienia priorytetowe 2. Inne ważne Regulacje ustawowe 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zarejestrowano: Miejscowość, data Burmistrz Gminy Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok Inwestor: Imię i nazwisko:.... Adres:....... Pełnomocnik (jeŝeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:.... Adres:.......

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA PRZEPISY PRAWA-USTAWA Od 3 sierpnia 2008 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do służebności przesyłu. W ramach działu III tytułu III księgi drugiej poświęconego służebnościom, oprócz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Program zajęć: PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Środa, 1 czerwca 2011 r.: 10.00-10.30 Recepcja seminarium/ kawa powitalna 10.30-12.00

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza specustaw w aspekcie wywłaszczeń nieruchomości

Analiza porównawcza specustaw w aspekcie wywłaszczeń nieruchomości Analiza porównawcza specustaw w aspekcie wywłaszczeń nieruchomości Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Karlova Studánka, 17-19.05.2012

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2009

D E C Y Z J A Nr 1/2009 Karlino, 12 stycznia 2009 r. GP 7624/58-05/08/09 D E C Y Z J A Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209)

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) Warszawa, 7 września 2009 r. Opinia dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) 1. Streszczenie 1) Projektowana ustawa zawiera przepisy mające

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... ... dnia...... imię, nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa... adres... telefon Burmistrz Miasta Jastarnia WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Proszę o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WNIOSKODAWCA Data:...... imię i nazwisko / nazwa adres telefon Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 .., dnia /Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/ Wójt Gminy Dębe Wielkie /adres siedziba/ ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie /nr telefonu kontaktowego, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych VI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych Stanisław

Bardziej szczegółowo

3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata

3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata 3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata 2007-2016 3.1. Uwarunkowania procesu inwestycyjnego Wieloletnie planowanie inwestycyjne jest procesem dynamicznym, ściśle skorelowanym z uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych

Bezpieczeństwo energetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych Bezpieczeństwo energetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych Autor: dr inŝ. Waldemar Dołęga ("Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 1/2010) 1. Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwo stanowi jedno ze

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz. 1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko?

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Andrzej Dziura Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Utworzenie GDOŚ Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE Bełchatów, kwiecień 2010 Układ przygotowania i transportu CO 2 do miejsc składowania Stacja przygotowania CO 2 do transportu Układ oczyszczania CO 2 (osuszanie,

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - czyli co i komu da specustawa przesyłowa?

Realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - czyli co i komu da specustawa przesyłowa? Realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - czyli co i komu da specustawa przesyłowa? 15 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowywaniu i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE-WROCŁAW

GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE-WROCŁAW GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE-WROCŁAW S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 /2015

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 1 Znak: GKP 6733.3.2015 Data: 21 kwietnia 2015r. D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 06-06-2012 Wersja nr 4.9. 2. Podmioty na które oddziaływuje przedmiotowa regulacja.

Projekt z dnia 06-06-2012 Wersja nr 4.9. 2. Podmioty na które oddziaływuje przedmiotowa regulacja. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Konsultacje. Przedmiotowy projekt został skonsultowany z następującymi organizacjami oraz przedsiębiorcami, które mogą być zainteresowane wejściem życie przedmiotowej regulacji.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r.

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r. Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego Łódź 28 03 2008 r. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obowiązująca od 4 grudnia 1997 r. (wraz ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne Załącznik do Uchwały nr 32/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 21 września 2015 r.. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym 1.2. Zakres pojęcia "urządzenie przesyłowe"

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI Warszawa, 10 maja 2010r. PODSTAWY PRAWNE MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP 2014 2020 Gdańsk, 12 stycznia 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Rodzaje projektów ocenianych w ramach konkursów RPO WP 2014-2020 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

07. System gazowniczy

07. System gazowniczy W-551.07 1 07. System gazowniczy W-551.07 2 Spis treści: 7.1 Wprowadzenie....3 7.2 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu...3 7.3 System gazowniczy stan aktualny...5 7.4 Zamierzenia inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia. za służebność i obowiązki podatkowe

Służebność przesyłu. Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia. za służebność i obowiązki podatkowe Służebność przesyłu Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia za służebność i obowiązki podatkowe Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia za służebność i obowiązki podatkowe VAT oraz rozliczanie 22 518

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo