ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013"

Transkrypt

1 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r.

2 2

3 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności energetycznej Źródło: Magdalena Foryt 3

4 POIG Efektywne wykorzystanie energii POIiŚ MRPO 4 Realizowane poprzez: Wzmocnienie infrastruktury ośrodków naukowobadawczych do prowadzenia wysokiej jakości badań na potrzeby gospodarki. PO RPW Realizowane poprzez: Działania na rzecz innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy przez zwiększenie zdolności badań naukowych i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Realizowane poprzez: Rozwój i modernizację podstawowej infrastruktury technicznej; Inwestycje z zakresu infrastruktury energetycznej i jej efektywności; Wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii. PROW Realizowane poprzez: Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Realizowane poprzez: ZASADA HORYZONTALNA racjonalne wykorzystanie energii i skuteczność energetyczna POWT Polska Słowacja Realizowane poprzez: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5 m. in.: POIG Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Projekty inwestycyjne w zakresie zakupu i wdroŝenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko m.in..: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług. Wkład UE na działanie: 1,207 mln Euro Udział środków UE w kwocie dofinansowania: Maksymalnie 85% Cross- financing: Do 10% wydatków kwalifikowanych projektu i maksymalnie 1 mln PLN

6 PO RPW Priorytet III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Tworzenie bądź rozbudowa ekologicznych systemów transportu zbiorowego. Wkład UE na działanie: 359,8 mln Euro Udział środków UE w kwocie dofinansowania: Maksymalnie 85% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 80 mln PLN Przewidywany rezultat: liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego 7 6

7 PROW (1) Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego m.in.: Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych Zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych poprzez m.in.: modernizację zaplecza technicznego gospodarstw. UWAGA: nabywany sprzęt nie moŝe być starszy niŝ 5 lat. Wkład publiczny na działanie: 1,780 mln Euro Przewidywany rezultat: liczba gospodarstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub techniki Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Inwestycje w sektorze wybranego przetwórstwa spoŝywczego. UWAGA: wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie moŝe być niŝsza niŝ PLN. Wkład publiczny na działanie: 1,100 mln Euro Przewidywany rezultat: liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub techniki 300 7

8 PROW (2) Oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej m.in.: Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. UWAGA: maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie nie moŝe przekroczyć 3 mln PLN na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Wkład publiczny na działanie: 1,471 mln Euro Przewidywany rezultat: moc wytwarzana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu (MW)

9 POIiŚ (1) Priorytet IX Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 748,03 mln EURO Realizacja projektów wykazujących wyraźny, pozytywny wpływ na środowisko poprzez zapewnienie znaczących oszczędności energii lub umoŝliwienie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 9 Źródło: Daniel Schwen

10 10 POIiŚ (2) Priorytet IX Obszary realizacji Wkład UE Minimalna wartość projektu 9.1 Wysokosprawne przetwarzanie energii 83,77 mln Euro 10 mln PLN 9.2 Efektywna dystrybucja energii 139,04 mln Euro 20 mln PLN 9.3 Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 55,27 mln Euro 10 mln PLN 352,46 mln Euro 20 mln PLN (10 mln PLN dla inwestycji w zakresie energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych) 70,49 mln Euro 20 mln PLN 47,00 mln Euro 20 mln PLN Beneficjenci Przedsiębiorcy, jst, podmioty wykonujący usługi publiczne, organizacje pozarządowe, kościoły organy władzy publicznej, państwowe szkoły wyŝsze

11 Zakładane efekty realizacji projektów w 2015 r. 9.1 Zaoszczędzona energia MWh/rok 9.2 Zaoszczędzona energia elektryczna Zaoszczędzona energia cieplna MWh 9.3 Zaoszczędzona energia w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh 11

12 POIiŚ (4) Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 975,25 mln EURO Rozbudowa i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej. 12

13 POIiŚ (5) Priorytet X Obszary realizacji Wkład UE Minimalna wartość projektu 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz 765,00 mln Euro 20 mln PLN budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 181,88 mln Euro 8 mln PLN 27,40 mln Euro 20 mln PLN Beneficjenci Przedsiębiorcy 13

14 Zakładane efekty realizacji projektów w 2015 r Długość nowo wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych 600 km Dodatkowa moc przesyłowa energii elektrycznej na połączeniach transgranicznych 700 km 10.3 Liczba zrealizowanych projektów z zakresu produkcji urządzeń dla OZE 10 szt. 14

15 15

16 MRPO Zakres Gospodarka wodno- ściekowa Lokalne systemy ciepłownicze Wytwarzanie energii elektrycznej Efektywny transport publiczny/ zbiorowy Energooszczędne budowanie (np. termomodernizacja) Miejsce w programie Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrznregionalna Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 16

17 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Przykładowe rodzaje projektów: rozwój infrastruktury słuŝącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, podnoszenie sprawności wytwarzania energii oraz działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zuŝycia energii poprzez zmniejszenie strat energii. Wkład środków UE: 22 mln Euro Zakładane efekty realizacji projektów w 2015 r. Ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu 4 MWh 35 MW/rok 17

18 Wydatki przeznaczone na realizację celów Strategii Lizbońskiej MRPO POIiŚ kod Priorytetowy obszar interwencji % kwota (EUR) % Kwota (EUR) 39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,24% ,07% Energia odnawialna: słoneczna 1,20% ,007% Energia odnawialna: biomasa 0,24% ,07% Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona ( kogeneracja ), zarządzanie energią 2,15% ,007% ,96% ,51% Promowanie czystego transportu miejskiego 4,36% ,01% ŁĄCZNIE 9,15% ,67%

19 POWT Polska - Słowacja Priorytet I Rozwój infrastruktury transgranicznej Temat 2 Infrastruktura ochrony środowiska 29,9 mln EURO Budowa i modernizacja infrastruktury w obszarach: ochrony środowiska, bogactw naturalnych, odnawialnych źródeł energii oraz systemów zwiększających ich wydajność. UWAGA: minimalna wysokość wsparcia dla jednego projektu wynosi Euro 19

20 Małopolski Regionalny Program Operacyjny: przewodnik po programie; informacje o procedurach wyboru projektu; ogłoszenia o konkursach i ich wyniki; terminy konferencji i szkoleń; mapa realizowanych projektów; wzory załączników, oświadczeń, umów; waŝne dokumenty

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA Marzec 2010 11 Spis treści Spis treści... 2 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO... 5 O PROGRAMIE:... 5 Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośd

Bardziej szczegółowo

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów:

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów: Załącznik l Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów III, IV, V, VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), oraz dla priorytetów IX i X Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej Jednym z głównych wyzwań dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, luty 2010 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował:

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009

Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009 Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację Poznań, BUDMA 2009 TERMOMODENIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA, AUDYT, TERMOMODERNIZACJA Świadectwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Aktualne możliwości dofinansowywania przedsięwzięd związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Aktualne możliwości dofinansowywania przedsięwzięd związanych z odnawialnymi źródłami energii. Aktualne możliwości dofinansowywania przedsięwzięd związanych z odnawialnymi źródłami energii. DARIUSZ RUTKOWSKI, FOREST CONSULTING CENTER (FCC), Poznao Agenda Środki europejskie 2007 2013 przegląd programów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo