Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki"

Transkrypt

1 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

2 Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny- 3X20, Projekt III Pakietu liberalizacyjnego- rynek gazu i energii elektrycznej, Plan Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej; Wahania cen surowców energetycznych; Konieczność modernizacji infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej;

3 Struktura dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Załącznik 1. Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku Załącznik 2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię (opracowanie ARE S.A.) Załącznik 3. Program działań wykonawczych na lata Załącznik 4. Prognoza oddziaływania polityki energetycznej na środowisko (skrót pełnego Raportu)

4 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Przedstawienie długoterminowej strategii Państwa w sektorze energetycznym: Podstawowe kierunki działań polityki energetycznej, Cele do zrealizowania, Działania jakie zostaną podjęte do osiągnięcia celów, Przewidywane efekty (ekonomiczne, energetyczne,społeczne);

5 Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku Analiza realizacji Polityki energetycznej do 2025 roku, Ocena zasadności i prawidłowości wyznaczonych celów, Przedstawienie przyczyn braku realizacji zapisanych działań, Ocena działań podjętych po 2005 roku w celu realizacji innych programów Rządu w sektorze energetycznym.

6 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię Prognoza pokazuje prawdopodobny scenariusz dla sektora energetycznego jaki może nastąpić w wyniku realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. 1. Realizacja działań zapisanych w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, 2. Uwzględnienie realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego: 15 % udzial OZE w energii finalnej brutto, 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 roku, Redukcja emisji C0 2 zgodnie z ustaleniami szczytu UE w grudniu 2008 r.- (o 20% do 2020 r., stopniowe wdrożenie systemu aukcyjnego w Polsce) Wzrost efektywności energetycznej dla UE o 20% do 2020 roku,

7 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię 3. Uwzględnienie celów Polityki energetycznej UE: bezpieczeństwo dostaw paliw i energii, konkurencyjność, równowaga ekologiczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu. 4. Dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników a także rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach, w tym energetyki jądrowej. 5. Krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego są ważnymi stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. 6. Budowa 2 elektrowni jądrowych do 2020 roku.

8 Program działań wykonawczych na lata Program działań wykonawczych jakie zostaną podjęte w celu realizacji polityki energetycznej Polski: Szczegółowy sposób realizacji, Harmonogram, Wykorzystane środki m.in.: finansowe, legislacyjne, polityka właścicielska, Odpowiedzialność podmiotów za realizację wyznaczonych celów.

9 Program działań wykonawczych na lata projektów ustaw m.in: ustawa Prawo energetyczne ustawa o efektywności energetycznej ustawa Prawo ochrony środowiska ustawa Prawo atomowe ustawa o inwestycjach liniowych w energetyce Rozporządzenia wykonawcze

10 Prognoza oddziaływania polityki energetycznej na środowisko Przedstawienie oceny wpływu na środowisku realizacji Polityki energetycznej do 2030 roku: Analiza i ocena istniejących problemów związanych z ochronąśrodowiska istotnych z punktu widzenia projektowanej Polityki, Analiza i ocena oddziaływań na środowisko jakie nastąpią w wyniku realizacji działań zapisanych w PEP do 2030, Propozycje rozwiązań alternatywnych, Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

11 Filary polityki energetycznej UE Bezpieczeństwo energetyczne; Konkurencyjność; Zrównoważony rozwój; Polityka energetyczna Polski jest spójna z polityką energetyczną Unii Europejskiej.

12 Bezpieczeństwo dostaw w polityce energetycznej Polski Własne zasoby paliw i energii stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju Dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, również poprzez zróżnicowanie technologii wytwarzania energii (np. zgazowanie węgla, energetyka jądrowa, terminal LNG, OZE) Rozwój nowoczesnej infrastruktury wytwórczej oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

13 Pakiet liberalizacyjny (rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego) Polityka energetyczna Polski przewiduje m.in.: Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej (ew. wprowadzenie opłat węzłowych, rynek dnia bieżącego, rynek zdolności wytwórczych) Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (np. standaryzacja umów i terminów) Stworzenie warunków umożliwiających kreowanie cen referencyjnych energii elektrycznej na rynku (obowiązek upubliczniania części obrotu energią elektryczną Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła (benchmarking) Dywersyfikację dostaw gazu ziemnego oraz wspieranie działania mechnizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego.

14 Pakiet klimatyczno-energetyczny UE: Redukcja emisji CO 2 o 20% - stopniowe wdrożenie systemu aukcyjnego Polityka energetyczna Polski przewiduje: Stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Wprowadzenie standardów obniżających wielkość emisji CO2, SO2 i NOx Rozwój niskooemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz technologii czystego węgla, w tym technologii CCS

15 Pakiet klimatyczno-energetyczny Cele dla OZE do 2020 r. UE 20% PL 15% Polityka energetyczna Polski przewiduje: Utrzymanie i wzmocnienie systemu wsparcia dla OZE (zielone certyfikaty, zwolnienie podatkowe, fundusze UE itp. ) Likwidację barier w rozwoju OZE (np. dot. biogazowni rolniczych, farm wiatrowych na morzu) Stymulowanie rozwoju rynku biopaliw (np. regulacje prawne promujące wykorzystanie biopaliw II generacji.

16 Pakiet klimatyczno-energetyczny UE: Wzrost efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku w stosunku do prognozy bez działań efektywnościowych PL: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego Polityka energetyczna Polski do 2030 roku: Wprowadzenie systemowego mechanizmu, wsparcia dla działań proefektywnościowych ( białe certyfikaty ) Promocja rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, Wzorcowa rola sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią, Wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

17 Alternatywne scenariusze/pep do 2030 OZE Jądrowy Efektywnościowy Krajowy Węglowy Wszystkomający 15% udział OZE w energii finalnej, 10% biopaliw w 2020 roku 2 elektrownie jądrowe po 2020 roku, Dążenie do zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, obiżenie energochłonności Wykorzystanie własnych zasobów paliw i energii, Węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju, Rynek energii elektrycznej kreatorem najlepszych rozwiązań

18 Scenariusz OZE Polityka energetyczna Polski do 2030 przewiduje: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

19 Scenariusz jądrowy Polityka energetyczna Polski do 2030 przewiduje: Uruchomienie 2 elektrowni jądrowych do 2020 roku, Przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej, Przygotowanie ram prawnych i instytucjonalnych, Kampania informacyjna i edukacyjna

20 Scenariusz efektywnościowy Polityka energetyczna Polski do 2030 przewiduje: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Energochłonność PKB (ktoe/1000 euro 95) 574 (PL) 202 (UE-27)

21 Scenariusz krajowy Polityka energetyczna Polski do 2030 przewiduje: Wykorzystanie własnych zasobów paliw i energii, Węgiel jako stabilizator bezpieczeństwa energetycznego kraju, Zwiększenie krajowych możliwości wydobywczych gazu ziemnego, Rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych,

22 Scenariusz węglowy Polityka energetyczna Polski do 2030 przewiduje: Węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju, Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Nowe technologie węglowe: CCS zgazowanie węgla przeróbka na paliwa płynne

23 Scenariusz wszystkomający Polityka energetyczna Polski do 2030 przewiduje: Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

24 Podaż mocy osiągalnej w Polsce (GW ) (źródło PSE-Operator) ,4 33,3 34,6 33,5 32,5 33,7 30,4 30,6 28, ,2 26,8 47, , ,4 39,3 23,9 21,8 21,5 20,3 19, Moc osiągalna po odstawieniach Moc zainstalowana-plany

25 Zestawienie popytu i podaży na moc GW (źródło PSE-Operator) ,4 33,3 26,3 26,7 27,2 34,6 33, ,7 38,2 31, ,9 39,9 39,3 37,5 35, , , ,7 7,7 6,1 7,1 8,1 5 3,8 4,8 3,7 1,8 2 2, Moc osiągalna Zapotrzebowanie na moc Nadwyżka mocy

26 Czynniki decydujące o rozwoju mocy wytwórczych Dalsza modyfikacja regulacji unijnych dotyczących energetyki Polityka środowiskowa UE Sprawność implementacji prawa UE do prawodawstwa krajowego Tendencje cenowe na rynku paliw i energii (świat, Europa, kraj) Systemy wsparcia dla inwestorów Rynek dostawców technologii i instalacji energetycznych Sytuacja na rynkach finansowych Podaż i popyt (pozycja głównych uczestników rynku energii elektrycznej i ciepła)

27 Dziękuję za uwagę Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel. (22) Fax. (22)

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Konferencja p.t. Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa organizowana przez Komisję Środowiska Senatu R.P. i Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność?

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Autorzy: Dr inŝ. Magdalena Borgosz-Koczwara - Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., dr inŝ. Kazimierz Herlender -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA WSPÓŁSPALANIA MUSI ZOSTAĆ WSTRZYMANE

WSPARCIE DLA WSPÓŁSPALANIA MUSI ZOSTAĆ WSTRZYMANE WSPARCIE DLA WSPÓŁSPALANIA MUSI ZOSTAĆ WSTRZYMANE W 2005 roku Polska musiała przystosować swoją legislację do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. System wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski 11 lipca 2008, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej ORGANIZATORZY: PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY WYDARZENIA: 11 lipca 2008 roku w siedzibie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jak żyć z deficytem mocy?

Jak żyć z deficytem mocy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Jak żyć z deficytem mocy? dr Henryk Majchrzak prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Od redakcji

Bardziej szczegółowo