ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych lokalizuje się w korytarzach przesyłowych. 2. Korytarzem przesyłowym jest teren niezbędny do budowy i eksploatacji sieci przesyłowych. Art Korytarze przesyłowe należy projektować i lokalizować w taki sposób, aby możliwa była w nich lokalizacja jak największej ilości sieci przesyłowych. 2. Korytarze przesyłowe dla lokalnych sieci przesyłowych lokalizuje się w pasie drogowym, chyba, że jest to technicznie niemożliwe lub nieuzasadnione. Art Ustanowienie korytarza przesyłowego może dotyczyć także istniejących sieci przesyłowych. 2. Korytarze przesyłowe mogą być poszerzane. Art Ustanowienie korytarza przesyłowego następuje w decyzji zintegrowanej dla infrastruktury technicznej z zakresu sieci przesyłowych. 2. W przypadku ustanawiania korytarza przesyłowego dla istniejących sieci przesyłowych, decyzję zintegrowaną wydaje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do: 1) zatwierdzenia podziału nieruchomości; 2) oznaczenia nieruchomości w odniesieniu, do których decyzja wywołuje skutek w postaci ustanowienia służebności przesyłu; 3) oznaczenia nieruchomości w odniesieniu, do których decyzja wywołuje skutek w postaci ograniczenia korzystania z nieruchomości; 4) oznaczenia nieruchomości w odniesieniu, do których decyzja wywołuje skutek wywłaszczenia. 3. Przebieg korytarza przesyłowego dla nowych sieci przesyłowych musi być zgodny z ustaleniami, wydanej dla tej inwestycji, decyzji środowiskowo- lokalizacyjnej lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Art Podmiot, na rzecz którego został ustanowiony korytarz przesyłowy, ma obowiązek jego udostępnienia innym inwestorom, zamierzającym lokalizować na jego terenie sieci przesyłowe. Art Z tytułu udostępnienia korytarza przesyłowego innym inwestorom, podmiot, na rzecz którego został ustanowiony korytarz, może pobrać opłatę stanowiącą rekompensatę odszkodowania, jakie wypłacił z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, ograniczenia korzystania z nieruchomości lub wywłaszczenia. Wysokość opłaty powinna być proporcjonalna do szerokości terenu zajętego przez nowo lokalizowaną sieć. 2. Spory w sprawach, o których mowa w 1 rozstrzygają sądy powszechne. Art W wyniku ustanowienia korytarza przesyłowego, inwestor może wnosić o ustanowienie służebności przesyłu, ograniczenie sposobu korzystania z

2 nieruchomości lub o dokonanie wywłaszczenia nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze korytarza przesyłowego. Art Minister właściwy do spraw gospodarki w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi w drodze rozporządzenia szerokość korytarzy przesyłowych, biorąc od uwagę bezpieczeństwo i niezawodność ich funkcjonowania, szybką i sprawną możliwość usuwania awarii, możliwość ich modernizacji, a także wymagania dotyczące ochrony środowiska i interesów osób trzecich. ODDZIAŁ 2. DECYZJA ZINTEGROWANA DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Art Do decyzji zintegrowanej, której przedmiotem jest realizacja infrastruktury technicznej, stosuje się przepisy rozdziału 4, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art Strony oraz ich adresy ustala się na podstawie danych zawartych w katastrze nieruchomości. 2. Strony o czynnościach w toku postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie w siedzibie organu. 3. Inwestora zawiadamia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 4. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji zintegrowanej dla infrastruktury technicznej, właściwy organ przesyła pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 5. Zawiadomienie o czynnościach organu w toku postępowania zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. Art Z dniem zawiadomienia, o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji zintegrowanej dla infrastruktury technicznej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji zintegrowanej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa, jest nieważna. Art Decyzję zintegrowaną dla infrastruktury technicznej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych przez stronę albo z przyczyn niezależnych od organu. Art Decyzję zintegrowaną doręcza się wyłącznie inwestorowi. Pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w taki sam sposób, jak o czynnościach w toku postępowania.

3 2. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zintegrowanej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. Art Odwołanie od decyzji zintegrowanej dla infrastruktury technicznej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 2. Odwołanie od decyzji zintegrowanej rozpatruje się w terminie 30 dni a skargę do sądu administracyjnego w terminie trzech miesięcy. Art W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji zintegrowanej dla infrastruktury technicznej w całości ani stwierdzić jej nieważności, kiedy wadą dotknięta jest tylko część decyzji. Art Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozszerzyć zakres stosowania niniejszego rozdziału na inne rodzaje ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, biorąc pod uwagę potrzebę sprawnej realizacji ponadlokalnych inwestycji celu publicznego o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. ODDZIAŁ 3. ODSZKODOWANIE ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWYCH Art Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na potrzeby infrastruktury technicznej w zakresie sieci przesyłowych, w odniesieniu do ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. 2. Odszkodowanie ustala organ właściwy do wydania decyzji zintegrowanej w drodze odrębnej decyzji odszkodowawczej. Art Obowiązek wypłaty odszkodowania, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, obciąża inwestora. 2. Inwestor przeprowadza rokowania z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w sprawie wysokości odszkodowania. Termin rozpoczęcia rokowań biegnie od dnia kiedy decyzja zintegrowana stała się ostateczna. 3. Jeżeli strony rokowań nie uzgodnią wysokości odszkodowania, w okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia rokowań, inwestor informuje o tym niezwłocznie organ, który w pierwszej instancji wydał decyzję zintegrowaną dla infrastruktury technicznej. 4. W przypadku, o którym mowa w 3 wskazany organ w terminie 30 dni od dnia zakończeniu rokowań, w drodze decyzji, ustala wysokość odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale. 5. W przypadku, w którym właściciel lub użytkownik wieczysty wyda nieruchomość, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zintegrowanej, wysokość odszkodowania należnego właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu powiększa się o kwotę równą 5% wartości ustalonego odszkodowania. Art Wysokość odszkodowania należnego właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, ustala się, jako ułamek kwoty bazowej odszkodowania, zaokrąglając w górę do pełnych złotych, w przypadku posadowienia w korytarzu przesyłowym:

4 1) urządzenia przesyłowego naziemnego 1,0 wysokości kwoty bazowej odszkodowania - dla wszystkich grup użytków gruntowych położonych w korytarzu przesyłowym; 2) urządzenia przesyłowego nadziemnego: a) 0,2 wysokości kwoty bazowej odszkodowania - dla użytków rolnych oraz terenów rekreacyjno- wypoczynkowych, położonych w korytarzu przesyłowym, b) 0,7 wysokości kwoty bazowej odszkodowania - dla pozostałych gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz dla gruntów leśnych położonych w korytarzu przesyłowym, c) 0,3 wysokości kwoty bazowej odszkodowania dla pozostałych grup użytków położonych w korytarzu przesyłowym; 3) urządzenia przesyłowego podziemnego: a) 0,3 wysokości kwoty bazowej odszkodowania dla użytków rolnych oraz terenów rekreacyjno- wypoczynkowych, położonych w korytarzu przesyłowym, b) 0,7 wysokości kwoty bazowej odszkodowania dla pozostałych gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz dla gruntów leśnych położonych w korytarzu przesyłowym, c) 0,3 wysokości kwoty bazowej odszkodowania dla pozostałych grup użytków położonych w korytarzu przesyłowym; 4) obiektu naziemnego, jeżeli jest elementem urządzenia przesyłowego podziemnego lub nadziemnego 1,0 wysokości kwoty bazowej odszkodowania, dla obszaru zajętego przez ten obiekt oraz strefę wokół tego obiektu, których powierzchnię wylicza się uwzględniając rodzaj użytków, z zastrzeżeniem, że w zakresie tej powierzchni nie przysługuje odszkodowanie ustalone na zasadach określonych w pkt 2 lub w pkt 3. Art Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w art. 372, oblicza się, z zastrzeżeniem art , jako iloczyn: 1) powierzchni gruntu położonego w korytarzu przesyłowym, wyrażonej w metrach kwadratowych; 2) średniej wartości metra kwadratowego gruntów ornych dla gruntów klasy V i VI, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 3) właściwego wskaźnika zróżnicowania województwa, różnicującego wysokość kwoty bazowej dla gruntu położonego w korytarzu przesyłowym w zależności od województwa, w którego granicach jest zlokalizowana nieruchomość, ustalonego na podstawie wielkości produktu krajowego brutto przypadającego na osobę w danym województwie, w wysokości określonej w przepisach odrębnych; 4) właściwego wskaźnika wartości grupy użytku gruntowego, różnicującego wysokość kwoty bazowej dla gruntu położonego w korytarzu przesyłowym w zależności od: a) zakwalifikowania użytku gruntowego do jednej z grup, zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem 2, b) strefy użytkowania ustalonej w studium dla wskazanych rodzajów użytków, c) przeznaczenia w planie miejscowym,

5 - ustalonego na zasadach, o których mowa w art , w wysokości określonej w przepisach odrębnych. 2. Dla zurbanizowanych terenów niezabudowanych, właściwą grupę użytków gruntowych stanowi grupa użytki rolne. Wysokość wskaźnika wartości grupy użytku gruntowego ustala się stosując odpowiednio art Art Ustalenie wskaźnika wartości grupy użytku gruntowego następuje na podstawie sposobu użytkowania gruntu określonego w ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem Kodeks ustala odmienny sposób określenia wskaźnika wartości grupy użytku gruntowego dla wskazanych niżej kategorii gruntów, jeżeli znajdują się one w granicach obszaru urbanizacji. 3. Jeżeli grunt położony w korytarzu przesyłowym należy do grupy użytki rolne lub grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w przypadku sprzeczności sposobu użytkowania wskazanego w ewidencji gruntów i budynków ze strefą użytkowania przyjętą w studium, ustalenia studium mają pierwszeństwo, z zastrzeżeniem W przypadkach, o których mowa w 2, w zakresie określenia przeznaczenia gruntu, pierwszeństwo przed ustaleniami studium mają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5. W odniesieniu do gruntów położonych w granicach administracyjnych miast, wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w korytarzu przesyłowym, obliczoną na zasadach określonych w 1-4 oraz w art. 373, przemnaża się przez wskaźnik wartości położenia gruntu, różnicujący wartość gruntu położonego w korytarzu przesyłowym w zależności od wielkości miasta, w którego granicach jest zlokalizowana nieruchomość. Wskaźnik wartości położenia gruntu w granicach administracyjnych miast określa przepis odrębny. 6. Jeżeli w granicach korytarza przesyłowego są położone grunty różnych rodzajów, wysokość odszkodowania stanowi suma wartości odszkodowań ustalonych zgodnie z art. 372, 373 oraz z 1-5, oddzielnie dla powierzchni każdego z rodzajów gruntów. Art Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o wysokości odszkodowania, z zastrzeżeniem przepisów poniższych. Art Strona niezadowolona z wysokości odszkodowania przyznanego jej na podstawie decyzji, o której mowa w art , może wnieść powództwo do sądu powszechnego, w terminie 45 dni od dnia doręczenia jej decyzji o wysokości odszkodowania. 2. Wniesienie powództwa do sądu powszechnego wstrzymuje z mocy prawa wykonalność decyzji, o której mowa 1, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. 3. Wysokość odszkodowania w postępowaniu przed sądem powszechnym ustalana jest na zasadach określonych w rozdziale 3. Art Uzyskanie odszkodowania, o którym mowa w art. 370, wyłącza inne roszczenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu lub ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, w szczególności roszczenie o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu lub za bezumowne korzystanie z nieruchomości przed dniem wydania decyzji zintegrowanej.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962. o transporcie kolejowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.) wg stanu aktualnego na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu

Ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu Ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu Ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebność przesyłu dość często stwarza problem konfliktu pomiędzy właścicielem obciążanej i przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Liczba stron : 22 Data : 2013-7-31 Nazwa pliku : Projekt_ustawy.doc 1 Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 199 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Jolanta WAW R ZY NI AK Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Jolanta WAW R ZY NI AK Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Jolanta WAW R ZY NI AK Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (artykuł dedykowany branży energetycznej) Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo