Dr Stanisław Kluza 1. Inwestycja państwa w kapitał ludzki 2. Diagnoza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Stanisław Kluza 1. Inwestycja państwa w kapitał ludzki 2. Diagnoza"

Transkrypt

1 Dr Stanisław Kluza 1 Inwestycja państwa w kapitał ludzki 2 Diagnoza Brak zastępowalności pokoleń w połączeniu z procesem starzenia się społeczeństwa w istotny sposób wpłynie na sytuację makroekonomiczną Polski już w perspektywie najbliższych kilku i kilkunastu lat. Na przestrzeni najbliższych 25 lat liczba osób w wieku produkcyjnym przypadająca na osobę w wieku emerytalnym spadnie o prawie 50%, liczba dzieci i młodzieży przypadająca na osobę w wieku emerytalnym spadnie o prawie 50%. Starzenie się społeczeństwa pociąga za sobą wzrost wydatków państwa na rzecz świadczeń emerytalnych oraz opiekę zdrowotną. Analiza obecnego i przyszłego bilansu ludnościowego wskazuje, iż przy obecnie istniejącym systemie polityki rodzinnej i zabezpieczenia społecznego w Polsce nie uzyskuje się równowagi dla stabilności finansów publicznych w długim okresie. Jednocześnie ewoluują priorytety makrogospodarcze. Mniej środków przeznacza się na inwestycje i rozwój, a ponadproporcjonalnie dużo na utrzymanie starszych pokoleń. Począwszy od 1989r. Polska osiągnęła dzietność w każdym kolejnym roku poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Wskaźnik dzietności powyżej 2,1 został po raz ostatni osiągnięty w 1988r. Następnie mamy do czynienia z pogłębiającą się depresją urodzeniową. W XXI w. Polska wkroczyła z ujemnym przyrostem naturalnym i dalszym spadkiem dzietności. Utrzymujące się od kilkunastu lat poziomy dzietności 1,2-1,4 nie gwarantują prostej zastępowalności pokoleń. Przy dzietności zbliżonej do 1,4 pokolenie dzieci jest o jedną trzecią mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. W latach będzie postępował proces niskiej dzietności i wydłużania się czasu życia, tzw. starzenie się społeczeństwa. Będzie dynamicznie wzrastał odsetek osób starszych w populacji. W rezultacie prognozowany spadek liczby ludności o przeszło 2 mln osób w 1 Stanisław Kluza (l.40) - dr ekonomii, twórca nadzoru KNF i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ( ), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), główny ekonomista i dyrektor dep. analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (w grupie Rabobank) ( ). Wcześniejsze doświadczenie zdobywał m.in. w McKinsey&Co ( ) i Unilever ( ). Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, związany z Instytutem Statystyki i Demografii (od 1994). 2 Opracowanie ma charakter referatu wprowadzającego do pozostałych ekspertyz. 1

2 perspektywie najbliższych 25 lat nie będzie w pełni odzwierciedlał rzeczywistej skali depopulacji Polski 3. Jeżeli spojrzymy na przedziały wiekowe do 40-tego roku życia, możemy szacować, że ich liczebność zmniejszy się o ok. 6 mln osób (patrz wykres). Co więcej, analiza ta nie ujmuje faktu, że punktem odniesienia jest już obecnie niski poziom urodzeń na przestrzeni minionych ok. 15 lat. Uwzględniając ten efekt, w/w ubytek populacji należałoby doszacować o kolejne ok. 2 mln osób. Wykres 1 Różnica w strukturze wieku ludności Polski (w tys. osób). Porównanie projekcji dla 2035r. (cienka linia) z sytuacją w 2010r. (gruba linia). - 4,4 mln - 1,6 mln + 0,6 mln + 0,1 mln + 3,2 mln Źródło: Opracowanie autorskie w oparciu o statystyki i projekcje GUS. Polityka rodzinna Obecnie w wielu krajach UE możemy zaobserwować proces wzrastającej dzietności w rezultacie prowadzenia polityki nakierowanej na odbudowę kapitału ludzkiego. Jednym z mechanizmów wspierających jest rozwój różnych form systemów urlopów wychowawczych i macierzyńskich. Zagadnienie to szerzej omawia w swojej ekspertyzie mec. Michał Czarnik 3 Ostania Prognoza ludności Polski do 2035r. zwiększyła oczekiwania co do poziomu spodziewanych urodzeń w stosunku do wcześniejszych projekcji na poziomie ok. 50 tys. rocznie przez najbliższe 25 lat (względem Prognozy ludności Polski do 2030 r. ). W rezultacie, różnica między obecnymi i wcześniejszymi bardziej pesymistycznymi szacunkami poziomu liczby ludności Polski jest rzędu 1-1,5 mln osób w perspektywie ok. 25 lat. 2

3 (Urlopy wychowawcze i macierzyńskie jako element efektywnej polityki prorodzinnej w wybranych krajach UE). W Polsce nie tylko nie ma polityki prorodzinnej, ale istnieje wręcz system dyskryminacji i nierównego traktowania osób decydujących się na wychowywanie dzieci. Rodziny, ponosząc wyższe wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci, płacą również wyższe podatki pośrednie. Osoby wychowujące dzieci ponoszą wyższe koszty alternatywne w okresie aktywności zawodowej (niższe zarobki, wolniejsza kariera zawodowa, mniej wolnego czasu na rekreację), a także w okresie późniejszym, kiedy ich dzieci dorosną i będą w większym stopniu łożyć na emerytury tym, którzy wybrali jedynie ścieżkę rozwoju zawodowego. Należy przypomnieć, że jednym z istotnych elementów konstrukcji systemów emerytalnych jest zabezpieczenie dochodu na starość, wynikającego nie tylko z pracy, ale również z powodu innych, uznanych za istotne, okresów aktywności w trakcie kariery zawodowej i rodzinnej. Czas i nakłady poniesione na wychowywanie dzieci powinny być dostrzeżone poprzez system emerytalny. Problematykę tą pogłębia ekspertyza dr Agnieszki Chłoń- Domińczak (Zabezpieczenie rodziców w systemie ubezpieczeń społecznych). Otóż z perspektywy polityki rodzinnej szczególnie ważnym okresem jest okres opieki nad dziećmi. Wiele krajów uwzględnia te okresy w swoich systemach emerytalnych. Przemiany społeczno-ekonomiczne zapoczątkowane w 1989 r., zmiany we wzorcach rodziny i zachowań społecznych odpowiadają za istotną część depresji demograficznej w Polsce. Dodatkowo zostały one wzmocnione przez filozofię podatkową traktującą dzieci jako luksusową konsumpcję i niewspółmiernie wyższe obciążenia wobec osób decydujących się na wychowywanie i utrzymanie dzieci. Niestety barier regulacyjnych zniechęcających do wychowywania dzieci jest w Polsce znacznie więcej. Omawia to w swoim referacie dr Łukasz Hardt (Bariery regulacyjne w funkcjonowaniu rodziny w Polsce). Przykładem może być choćby polityka dostępu do publicznych przedszkoli. Dochodzą do tego inne bodźce ekonomicznie motywujące do niepozostawania w małżeństwie. Tymczasem wychowywanie dzieci w rodzinach niepełnych nie tylko nie sprzyja liczebności dzieci, ale również procesowi kreowania jakości kapitału ludzkiego. Wnioski i rekomendacje Problemy demograficzne ma nie tylko Polska. Podobne zjawiska zostały zapoczątkowane w Europie Zachodniej przeszło 30 lat temu. Ich przebieg był powolny i rozłożony w długim okresie czasu. Liczne kraje Europy Zachodniej już dawno przeprowadziły analizę konsekwencji sytuacji demograficznej dla swoich gospodarek. Rezultatem było stworzenie rozbudowanych i kosztownych mechanizmów polityki rodzinnej. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej zetknęły się z drastycznym spadkiem dzietności wraz z nadejściem transformacji systemowej na przełomie lat 80. i 90. Zatem proces ten nastąpił znacznie później niż na Zachodzie Europy. Niemniej jego przebieg był dalece bardziej gwałtowny. 3

4 W przypadku narastania problemów demograficznych negatywnymi ekonomicznymi skutkami starzenia się społeczeństw będą bardziej dotknięte gospodarki mniej zamożne (m.in. kraje w regionie Europy Środkowej i Wschodniej). Polska ma nikłe szanse wyjścia w krótkiej i średniej perspektywie z depresji demograficznej ze względu na utrwalenie się negatywnych trendów. Niemniej obecnie w okres aktywności zawodowej weszło liczne pokolenie wyżu demograficznego lat 80. Z punktu widzenia skuteczności działań zaradczych jest to ostatni moment, aby podjąć próbę zmniejszenia negatywnych konsekwencji trwających procesów demograficznych. Szybkie zwiększenie liczby urodzeń należy do przedsięwzięć niebywale trudnych. Mimo to warto podejmować działania, które by w jakimkolwiek stopniu oddziaływały na obniżanie przyszłego deficytu ludnościowego Polski. Faktem jest, że polityka rodzinna jest bardzo kosztowna, a jej oddziaływanie przynosi pozytywne efekty dopiero po wielu latach. W rozwiniętych krajach UE pochłania po kilka procent PKB rocznie. Niemniej, koszt alternatywny nieinwestowania w kapitał ludzki może okazać się dalece wyższy dla rozwoju i stabilności gospodarki. Polski nie stać na nieprowadzenie polityki rodzinnej. Państwo powinno być odpowiedzialne za sformułowanie następujących polityk: 1. Polityka nakierowana na odbudowę kapitału ludzkiego. 2. Polityka zmierzająca do ograniczenia negatywnych konsekwencji wzrastającego kosztu utrzymania pokoleń w okresie zmniejszonej lub zakończonej aktywności zawodowej. 3. Polityka demograficzna i dyskusja wokół niej powinny być prowadzone łącznie z tworzeniem zachęt do większej dzietności i korekt systemu emerytalnego. Rezultatem powinien być system całościowy, a nie jedynie jego selektywne składowe. Obecny system podatkowy i emerytalny jest skonstruowany wadliwie ze względu na kwestie polityki demograficznej i sprawiedliwości społecznej zagwarantowanej w Konstytucji. W pierwszym przypadku można wykorzystać np. instrumenty polityki fiskalnej. Szczególnie ważne jest zachęcanie rodzin do drugiego i trzeciego dziecka np. przez mechanizm progresywnego i kumulującego się w czasie odpisu podatkowego. W drugim przypadku kluczowe są inwestycje w system opieki i edukacji dla dzieci od wieku przedszkolnego. W szczególności istotna jest dostępność przedszkoli w dużych ośrodkach miejskich. Modele te można również oprzeć na wzorcach polityki rodzinnej we Francji (opartej na idei świadomego rodzicielstwa), gdzie stosuje się tzw. ideę ilorazu podatkowego. W przypadku polityki emerytalnej w obecnym systemie: - uwzględnia się (wycenia się) jedynie pracę zawodową przyszłych emerytów, 4

5 - nie bierze się pod uwagę innych użyteczności państwa: nakładów poświęconych na wychowanie dzieci oraz działalności społecznej; - ze względu na strukturę wieku społeczeństwa pobiera się za niskie składki w okresie aktywności zawodowej lub umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę, - lub przy niezmienionej składce i wieku przejścia na emeryturę, wypłaca się za wysokie indywidualne świadczenia. Ze względu na duże obciążenie kobiet związane z wychowaniem dzieci oraz konsekwencjami dla ich późniejszej sytuacji na rynku pracy ważne staje się uwzględnienie tego faktu w długoterminowym systemie zabezpieczenia społecznego 4. Przypomnijmy, że głównym ekonomicznym beneficjentem wychowanych dzieci nie jest rodzina lecz państwo. Zatem państwo przykładowo mogłoby uwzględniać w składce gromadzonej w ZUS dodatek za urodzone i wychowane dzieci (np. po 3 lata składki względem średniej krajowej za każde wychowane dziecko, ale np. nie więcej niż do 10 lat wymiaru tej składki). W pewnym przybliżeniu, obecnie, żeby już powstałe negatywne efekty nie pogłębiały się w przyszłości, należałoby oczekiwać ok. 3 dzieci w rodzinach pełnych. Państwo jest głównym beneficjentem nakładów poniesionych przez rodziców na wychowanie dzieci. Z tego powodu m.in. powinno zwiększyć swoje zaangażowanie w inwestowanie w kapitał ludzki, a zarazem docenić wkład rodziny w kreowanie wartości przyszłego pokolenia. Powinno to objawiać przede wszystkim w trzech obszarach: 1. Bezpłatnej, dostępnej i wszechstronnej opieki zdrowotnej dla dzieci 2. Bezpłatnego i doinwestowanego systemu edukacji publicznej (przedszkoli, szkół) 3. Wyrównywania szans zawodowych i ekonomicznych rodziców (działań na rzecz zmniejszenia ryzyka utraty pracy oraz ułatwienia powrotu do pracy, np. przez zróżnicowanie składek na zabezpieczenie społeczne; ulg podatkowych; urlopów macierzyńskich i wychowawczych pokrywanych przez państwo; dodatkowych zabezpieczeń dla rodziców w systemie ubezpieczeń społecznych) 4 Wskazanie kobiet ma charakter wzorcowy. W praktyce system powinien być elastyczny ze względu na różne złożone przypadki sytuacji rodzinnych. 5

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU towarzystwo ekonomistów polskich Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Warszawa, luty 2008 r. Sponsor strategiczny FOR Spis treści Wstęp 4 1. Wyzwania przyszłości 5 2. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego:

MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna

Bardziej szczegółowo

Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki rodzinnej

Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki rodzinnej Agnieszka Maria Popko dr Dominik Smyrgała Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki rodzinnej Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011 Warszawa, lipiec 2011 Zamiast wstępu Z szacunków ONZ wynika, że problemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE?

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Mikołaj Herbst Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo