zawarta w dniu w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w dniu w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, wraz z zarządzaniem drogami, ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem posiadanego mienia i ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC i NW pojazdów mechanicznych. zawarta w dniu w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy: Powiatem Skarżyskim Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kam, zwanym dalej Ubezpieczającym reprezentowanym przez Dyrektora ZDP.. a. zwanym dalej Ubezpieczycielem reprezentowanym przez:... Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna prowadzonej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej wraz z zarządzaniem drogami, oraz ubezpieczenia od ognia, zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem posiadanego mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kam oraz ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC i NW pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej. 2. Ubezpieczenie obejmuje : 1/ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej związanej z działalnością statutową Zarządu Dróg Powiatowych w tym w szczególności za szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego osobom trzecim ( zarówno w mieniu jak i na osobie ) w pasie drogowym ( w tym chodniki ) zarządzanym przez Ubezpieczającego ( wykaz dróg i ulic zawiera załącznik nr 1 do nin umowy ) oraz inne drogi w granicach miasta Skarżyska- Kamiennej nie wymienione w wykazie, dla których Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej jest zarządcą w okresie całorocznym, posiadaniem i użytkowaniem przystanków

2 autobusowych, a także przystanków tymczasowych i dodatkowych organizowanych w okresie obowiązywania ubezpieczenia, oraz związanej z posiadaniem i użytkowaniem budynku i budowli przy ul Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej wraz z przyległym placem oraz chodnikami wzdłuż posesji, a także terenu wokół, 2/ ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych majątku wraz ze sprzętem elektronicznym Zarządu Dróg Powiatowych znajdujących się w budynku i budowlach na posesji przy ul. Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej, 3/ ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia majątku wraz ze sprzętem elektronicznym Zarządu Dróg Powiatowych znajdującym się w budynku i budowlach na posesji przy ul Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej. Wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wykazem oprogramowania zawiera załącznik nr 2 do nin. umowy, 4/ ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, AC, NNW ) pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej. Wykaz pojazdów zawiera załącznik nr 3 do nin. umowy ) 3. Podstawowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nin paragrafu rozszerzono o : a) odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, b) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego, Ubezpieczenie pokrywa: a) odpowiedzialność za straty rzeczywiste ( damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cesans), a także należne poszkodowanemu lub uprawnionemu zadośćuczynienie, bez względu na odmienne postanowienia OWU, b) odpowiedzialność za szkody osobowe i szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe ( szkody niebędące następstwem szkód osobowych lub rzeczowych ) oraz utracone korzyści poszkodowanego, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do zdarzenia a których naprawienia poszkodowanemu ( osobie trzeciej) Ubezpieczający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa, c) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody. d) szkody będące następstwem wypadku / zdarzenia, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a był bezpośrednią przyczyną powstania szkody. ( szkoda to: uszkodzenie, utrata rzeczy, śmierć, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia obejmuje stratę majątkową oraz utracone korzyści)

3 4. Ubezpieczyciel wystawi polisy na okresy zgodnie z okresami ubezpieczenia, stanowiące dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na każdy rodzaj ubezpieczenia z uwzględnieniem warunków zawartych w nin. umowie. 5. Okres ubezpieczenia jest tożsamy z okresem ochrony ubezpieczeniowej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 umowy: 1) okres ubezpieczenia od r, godz do r. godz (trzy okresy ubezpieczeniowe ) 2 I r.godz do r. godz II r.godz do r. godz III r.godz do r. godz ) suma gwarancyjna wynosi PLN ( dwieście tysięcy ) na jedno i wszystkie zdarzenia w jednym okresie ubezpieczeniowym -, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności- zarządzanie drogami powiatowymi oraz limit )) PLN (sto tysięcy ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Drogi Publicznej Franszyza redukcyjna 500 ( pięćset ) złotych 3)w ramach sumy gwarancyjnej wskazanej w pkt 2 obowiązują następujące sublimity : a) odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego 50000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4) wysokość składki ubezpieczeniowej w każdym okresie ubezpieczeniowym jest stała i wynosi...( słownie ) : nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy bez względu na zaistniałe w międzyczasie sytuacje. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo do 14 dni od daty początku okresu ubezpieczenia na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu w banku Ubezpieczonego. 5) składka ubezpieczeniowa uwzględnia wykupienie udziału własnego w szkodzie, franszyzy redukcyjnej i franszyzy integralnej.

4 6) Ubezpieczyciel nie może odmówić doubezpieczenia do wysokości pierwotnej sumy ubezpieczenia. Doubezpieczenia będą zawierane na takich samych stawkach i warunkach jak ubezpieczenie. 7) Likwidacja szkód : a) Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie za pomocą faksu na nr... lub za pomocą poczty elektronicznej na adres..., a następnie potwierdzić na piśmie. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższą zasadą przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu. b) Ubezpieczyciel przystępuje do likwidacji zgłoszonej szkody w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ( faksem lub pocztą elektroniczną ), zaś odszkodowanie lub świadczenie winno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, 2. Ubezpieczenie, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 2 umowy ubezpieczenie majątku Zarządu Dróg Powiatowych znajdującego się w budynku i budowlach na posesji przy ul Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej - łączna suma ubezpieczenia zawiera także wartość stałych elementów wyposażenia wartość odtworzeniowa - sumy stałe ,00 PLN Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie tj, pożar, uderzenie pioruna, pośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie, przepięcia powstałe wyniku wylądowania atmosferycznego (napięcie wyższe od przewidzianego ), wybuch /eksplozja,upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, lód grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub usuwanie ziemi, dym, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków, urządzeń, masztów, huk ponaddźwiękowy, akcja ratownicza prowadzona w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami oraz ryzyko następstw szkód wodociągowych, które obejmują odpowiedzialność za szkody : spowodowane awarią powodującą wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, nieumyślnie pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmować będzie wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz inwestycje, a także rzeczy nabywane podczas trwania umowy na podstawie umowy kupna sprzedaży lub innych umów np. najmu, dzierżawy. (klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia )

5 Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i odgromowe budynku i budowli na posesji przy ul Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej za prawidłowe i wystarczające. 1) okres ubezpieczenia od r, godz do r. godz (trzy okresy ubezpieczeniowe ) I r.godz do r. godz II r.godz do r. godz III r.godz do r. godz ) wysokość składki ubezpieczeniowej w każdym okresie ubezpieczeniowym jest stała i wynosi...( słownie ) : nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy bez względu na zaistniałe w międzyczasie sytuacje. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo do 14 dni od daty początku okresu ubezpieczenia na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu w banku Ubezpieczonego. 3) składka uwzględnia wykupienie franszyzy redukcyjnej, 4) sumy ubezpieczenia zawierają podatek Vat, odszkodowanie powiększone będą o należny podatek Vat. 5) Ubezpieczyciel nie może odmówić doubezpieczenia do wysokości pierwotnej sumy ubezpieczenia. Doubezpieczenia będą zawierane na takich samych stawkach i warunkach jak ubezpieczenie. 6) Likwidacja szkód : a) Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie za pomocą faksu na nr... lub za pomocą poczty elektronicznej na adres..., a następnie potwierdzić na piśmie. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższą zasadą przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu. b) Ubezpieczyciel przystępuje do likwidacji zgłoszonej szkody w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ( faksem lub pocztą elektroniczną ), zaś odszkodowanie lub świadczenie winno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, c) Ubezpieczyciel pokrywa także koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową, m.inn koszty akcji ratunkowej, koszty zabezpieczenia mienia w celu zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu elementów nieprzydatnych do użytku, koszty poszukiwania miejsca wycieku lub awarii, w pełnej ich wysokości ponad sumę ubezpieczenia..koszty te pokrywane będą w całości ponad sumę ubezpieczenia do kwoty 50000,00 PLN

6 d) w przypadku likwidacji szkód w środkach trwałych oraz pozostałym wyposażeniu nie ujętym w ewidencji środków trwałych odszkodowanie winno być wypłacone w pełnej wysokości do wartości odtworzenia utraconego lub zniszczonego mienia, e)w przypadki likwidacji szkody częściowej odszkodowanie winno pokryć faktycznie poniesione koszty naprawy obejmujące wartość zakupu nowych części, materiałów wraz z kosztami robocizny i innymi kosztami bezpośrednimi koniecznymi do naprawy mienia ( sprzętu ). W przypadku niemożności naprawy sprzętu szkoda częściowa traktowana będzie jako szkoda całkowita, f) w przypadku błędnego oszacowania wartości odtworzeniowej mienia nie stosuje się zasad proporcji, jeśli niewyszacowanie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia lub jeśli szkoda jest o wartości mniejszej niż 5 000,00 PLN. 3. Ubezpieczenie, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3 umowy ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem rabunku i dewastacji mienia majątku wraz ze sprzętem elektronicznym Zarządu Dróg Powiatowych znajdującym się w budynku i budowlach na posesji przy ul Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej. Przez pojęcie dewastacji rozumie się zdarzenie polegające na umyślnym zamierzonym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie w związku z dokonaną lub usiłowaną kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. Ubezpieczenie od ryzyka dewastacji objęte są także nakłady adaptacyjne oraz zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Suma ubezpieczenia ,00 PLN łącznie dla wszystkich grup mienia oraz wymienionych ryzyk, system pierwszego ryzyka, wartość odtworzeniowa. Suma ubezpieczenia zawiera także koszty naprawy zabezpieczeń. Budynek przy ul Szpitalnej 1 a w Skarżysku Kamiennej zaopatrzony jest w system monitoringu, okna na parterze budynku okratowane, drzwi zewnętrzne zaopatrzone w odpowiednie zamki, przechowywanie kluczy odpowiednie i te zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Ubezpieczyciel uznaje za prawidłowe i wystarczające. 1) okres ubezpieczenia od r, godz do r. godz (trzy okresy ubezpieczeniowe ) I r.godz do r. godz II r.godz do r. godz III r.godz do r. godz ) wysokość składki ubezpieczeniowej w każdym okresie ubezpieczeniowym jest stała i wynosi...( słownie ) : nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy bez względu na zaistniałe w międzyczasie sytuacje. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo do 14 dni od daty początku okresu

7 ubezpieczenia na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu w banku Ubezpieczonego. 3) składka uwzględnia wykupienie franszyzy redukcyjnej, 4) Ubezpieczyciel nie może odmówić doubezpieczenia do wysokości pierwotnej sumy ubezpieczenia. Doubezpieczenia będą zawierane na takich samych stawkach i warunkach jak ubezpieczenie. 5) przy ubezpieczeniu mienia w systemie pierwszego ryzyka po wystąpieniu szkody Ubezpieczyciel nie może odmówić doubezpieczenia mienia do wysokości pierwotnej sumy ubezpieczenia 6) Likwidacja szkód : a) Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie za pomocą faksu na nr... lub za pomocą poczty elektronicznej na adres..., a następnie potwierdzić na piśmie. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższą zasadą przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu. b) Ubezpieczyciel przystępuje do likwidacji zgłoszonej szkody w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ( faksem lub pocztą elektroniczną ), zaś odszkodowanie lub świadczenie winno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, c) osobą odpowiedzialną za proces likwidacji szkód ubezpieczeniowych z ramienia Ubezpieczyciela wyznacza się Ubezpieczenie, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 4 umowy Ubezpieczenie (OC, AC, NW) dotyczy pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej : 1/ Peugeot Boxer 435 Hdi L 4 nr rejestracyjny..., nr nadwozia... 2/ DAF TRUCKS LF 45 nr rejestracyjny...,nr nadwozia... 3/ Koparko- Ładowarka CASE 695ST nr rejestracyjny..., nr nadwozia... 4/ Volkswagen Caddy 1.9 TDI nr rejestracyjny...,nr nadwozia... Okres ubezpieczenia i wysokość składki rocznej OC, AC, NW

8 l.p Nazwa pojazdu rodzaj rok prod. 1. Peugeot Boxer 435 Hdi L 4 2. DAF TRUCKS LF 45 3 Koparko Ładowarka CASE 695 ST 4. Volkswagen Caddy 1,9 TDI poj siln Liczb miejs Okres ubezpieczenia ciężar I. od do r. II. od do ciężar I do II do masz/ bud I do II do ciężar ,9D 4 I do II do Składka roczna OC, AC, NW 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów : a) sumy gwarancje ustawowe b) wysokość składki rocznej niezmienna 2) Ubezpieczenie AC a) zakres ubezpieczenia pełny b) suma ubezpieczenia w I okresie ubezpieczenia stanowi szacunkowa wartość pojazdu z uwzględnieniem wartości dodatkowego wyposażenia i podatku VAT podana w poniższym zestawieniu l.p Nazwa pojazdu Rodzaj wyposażenia Wartość w zł (brutto) 1 Peugeot Boxer 435 Hdi L 4 fabryczne DAF TRUCKS LF 45 fabryczne Koparko Ładowarka CASE 695 ST Głowica wraz z osprzętem Volkswagen Caddy 1,9 TDI fabryczne c) Suma ubezpieczenia w II okresie ubezpieczenia zostanie określona w oparciu o wartość katalogową danego pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem d) wysokość składki rocznej w II okresie obowiązywania może ulec zmianie

9 o wskaźnik (%) o jaki uległa zmianie suma ubezpieczenia z uwzględnieniem wartości danego pojazdu e) przy wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel nie potrąca udziału własnego bez względu na przyczynę szkody, nie stosuje się ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku szkody powstałej wskutek nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym, przekroczenia dozwolonej prędkości, nie dokonuje się potrąceń amortyzacji części, f) nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia przy szkodach częściowych, g) Ubezpieczyciel akceptuje zamontowane w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, wszystkie pojazdy są wyposażone w zabezpieczenia fabryczne. h) odszkodowanie zawierać będzie podatek Vat i pokrywać będzie uzasadnione koszty holowania pojazdu niezależnie od przyczyn jego unieruchomienia i miejsca powstania zdarzenia na terenie RP. 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów : a) suma ubezpieczenia PLN na każde miejsce b) wysokość składki rocznej niezmienna. Warunki ogólne ubezpieczenia 3.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie Ogólne warunki Ubezpieczenia... stanowiące załącznik do nin. umowy 2. Wszelkie rozliczenia między Stronami będa odbywały się na podstawie nin. warunków umowy a zawarcie umowy ubezpieczenia będą potwierdzane stosownymi polisami wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 3. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody. 4. osobą odpowiedzialną za proces likwidacji szkód ubezpieczeniowych z ramienia Ubezpieczyciela wyznacza się... Postanowienia końcowe

10 4 1.Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w warunkach określonych 2 ust. 4 pkt 2 lit c i d. Zmiany wymagają formy pisemnej, wyrażonej w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: a) oferta ubezpieczyciela wraz z formularzem cenowym b) załącznik nr 1 c) załącznik nr 2 ci) d) ogólne warunki ubezpieczenia W sprawach nie uregulowanych nin. umową mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sadu właściwego ze względu na siedzibę Ubezpieczonego 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 6. Umowa zostaje zawarta przez obydwie strony bez zatajania jakichkolwiek okoliczności, które, o ile byłyby znane, mogłyby mieć wpływ na treść umowy lub decyzje o jej zawarciu. Podpisy stron :...

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo