FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 FORMULARZE BANKOWE stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

2 WYKAZ FORMULARZY BANKOWYCH TYTUŁ FORMULARZA Kwestionariusz oceny adekwatności grup instrumentów finansowych dla Klienta Wynik oceny adekwatności grup instrumentów finansowych dla Klienta Procedura oceny adekwatności Klienta na podstawie wypełnionego przez Klienta Kwestionariusza oceny Kwestionariusz oceny adekwatności instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku Wynik oceny adekwatności instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku Procedura oceny adekwatności Klienta na podstawie wypełnionego przez Klienta Kwestionariusza oceny instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych Informacja o przyznaniu kategorii Oświadczenie Klienta Zgoda na przekazywanie informacji Zgoda Klienta na traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta Wzory dokumentów związanych ze zmianą kategorii Klienta, zawierające: Symbol BGKDS/PK/1 BGKDS/PK/2 BGKDS/PK/3 BGKDS/PK/4 BGKDS/PK/5 BGKDS/PK/6 BGKDS/PK/7 BGKDS/PK/8 BGKDS/PK/9 BGKDS/PK/10 BGKDS/TP/11 1) wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego; 2) wniosek o zmianę kategorii z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego; 3) wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego; 4) wniosek o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego Kontrahenta; 5) informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej Klientowi 2/27

3 Formularz BGKDS/PK/1 KWESTIONARIUSZ OCENY ADEKWATNOŚCI GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA KLIENTA Celem niniejszego kwestionariusza jest określenie odpowiednich instrumentów finansowych względem indywidulanej sytuacji i potrzeb klienta, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID. Brak wypełnienia kwestionariusza uniemożliwi dokonanie oceny, czy dane grupy instrumentów są dla Państwa odpowiednie. Bank nie dokonuje badania odpowiedniości klientów, gdyż nie świadczy usług zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego. Prosimy o wybranie JEDNEJ odpowiedzi dla każdego z poniższych pytań. KWESTIONARIUSZ DLA INWESTUJĄCYCH W INSTRUMENTY POCHODNE ORAZ PAPIERY WARTOŚCIOWE 1. Informacja na temat wiedzy i doświadczenia osób zawierających transakcje Grupy instrumentów I. Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy - FX Forward, NDF, Swap walutowy - FX Swap II. Opcje walutowe, struktury Opcji walutowych III. Umowa Forward na Stopę Procentową - Transakcja FRA, Swap na Stopę Procentową Transakcja IRS IV. Transakcja Swap Walutowy na Stopę Procentową - Transakcja CIRS Czy osoby zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Państwa firmy posiadają wiedzę w zakresie poniższych grup instrumentów finansowych? TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* Czy osoby zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Państwa firmy posiadają doświadczenie w zakresie poniższych grup instrumentów finansowych? TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* V. Papiery wartościowe TAK/NIE* TAK/NIE* * niepotrzebne skreślić 2. W przypadku ujemnej wyceny transakcji dla Klienta, Klient: a) otrzyma od Banku środki w wysokości pokrywającej ujemną wycenę Transakcji, b) zobowiązany jest do zapłaty/ uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, c) może jednostronnie zamknąć transakcję przed terminem, Jak często dokonywane są w imieniu i na rzecz Państwa firmy transakcje na poszczególnych instrumentach finansowych? (dotyczy transakcji o wartości min PLN zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) > > > > >25 3/27

4 I. TERMINOWE TRANSAKCJE WALUTOWE (Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy - Transakcja FORWARD, Transakcja NDF, Transakcja Swap walutowy FX Swap) 3. Kontrakt terminowy na kurs walutowy (Transakcja FX Forward): a) daje klientowi wyłącznie prawo, a nie obowiązek do wymiany określonej waluty, w określonym dniu w przyszłości i po określonym kursie, b) nakłada na klienta obowiązek do wymiany określonej waluty, w dowolnym dniu w przyszłości i po określonym kursie, c) zobowiązuje obie strony transakcji do wymiany określonej waluty, w określonym dniu w przyszłości i po określonym kursie, 4. Kontrakt terminowy na kurs walutowy (Transakcja FX Forward): a) pozwala zabezpieczyć pozycję walutową bez ryzyka poniesienia straty z tytułu zawartej transakcji FX Forward, b) jest transakcją o symetrycznym profilu ryzyka i może mieć zarówno ujemną jak i dodatnią wycenę dla klienta, c) jest transakcją, na której nie można stracić, 5. Po jakim kursie zostanie rozliczony Kontrakt terminowy na kurs walutowy (Transakcja FX Forward), jeśli kurs rynkowy w dniu rozliczenia będzie niższy niż uzgodniony w transakcji: a) po kursie rynkowym dostępnym w dniu rozliczenia, b) zgodnie z umową i potwierdzonymi warunkami transakcji po kursie transakcji FX Forward, c) po kursie fixing NBP z dnia rozliczenia, 6. Rolowanie transakcji Kontraktu terminowego na kurs walutowy (Transakcji FX Forward) polega na: a) przyspieszeniu jej rozliczenia w całości lub części, b) przesunięciu na termin późniejszy rozliczenia Transakcji FX Forward w całości lub części, c) zawarciu swapa walutowego w celu rozliczenia transakcji FX Forward w innym terminie niż uzgodniony w transakcji (wcześniejszym lub późniejszym), 7. Rozliczenie Kontraktu terminowego na kurs walutowy (non-deliverable forward) (Transakcji NDF) oznacza, że w dniu rozliczenia nastąpi: a) rozliczenie wynikające z różnicy między kursem ustalonym w transakcji NDF a kursem referencyjnym, którym może być np. kurs rynkowy lub fixing NBP, b) negocjacja kursu rozliczenia transakcji pomiędzy bankiem a klientem, c) wymiana pełnych kwot równych nominałom zawartej transakcji NDF, 8. Transakcja Swap walutowy (Transakcja FX Swap) to: a) powiązane ze sobą dwie przeciwstawne transakcje wymiany walutowej, każda na inną datę rozliczenia, b) transakcja za której zawarcie klient płaci premię, c) transakcja rozliczana bez fizycznej dostawy waluty, po kursie fixingowym NBP, 9. Transakcja Swapa walutowego (Transakcja FX Swap) pozwala na: a) wymianę serii płatności walutowych w określonych w transakcji terminach płatności, b) zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym i odsetkowym w określonym przedziale czasowym w przyszłości, c) zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym w ściśle określonym terminie w przyszłości, 4/27

5 10. Czy brak wpływu waluty od klienta umożliwia wycofanie się przez klienta z rozliczenia z bankiem transakcji Swapa walutowego (Transakcji FX Swap): a) tak, b) nie, c) nie wiem. 11. Rozliczenie transakcji Swapa walutowego (FX Swap) następuje w oparciu o różnicę kursu rynkowego i kursu: a) fixingowego NBP, b) ustalonego z dealerem w dniu zawarcia transakcji, c) podanego przez uzgodnionego w dniu zawarcia transakcji brokera rynku międzybankowego, 12. Różnice w kursie wymiany spot oraz forward w transakcji Swapa walutowego (FX Swap) wynikają z: a) różnicy w oprocentowaniu walut będących podstawą wymiany w transakcji FX Swap, b) wyłącznie z marży jaką pobiera bank w transakcji FX Swap, c) różnicy kursów fixingowych ogłaszanych przez banki centralne dla walut będących przedmiotem transakcji FX Swap, 5/27

6 II. OPCJE WALUTOWE, STRUKTURY OPCJI WALUTOWYCH 13. Opcja Walutowa: a) daje jej nabywcy wyłącznie prawo, a nie obowiązek do wymiany określonej waluty, w określonym terminie i po określonym kursie, b) nakłada na nabywcę wyłącznie obowiązek do wymiany określonej waluty, w określonym terminie i po określonym kursie, c) zobowiązuje obie strony (nabywcę i sprzedawcę) do wymiany określonej waluty, w określonym terminie i po określonym kursie, 14. Opcja Walutowa: a) typu put (opcja sprzedaży) nakłada obowiązek na nabywcę opcji do kupna waluty bazowej w dniu rozliczenia po kursie realizacji, o ile dwa dni robocze wcześniej kurs referencyjny będzie niższy niż kurs realizacji, b) zobowiązuje obie strony (nabywcę i sprzedającego) do wymiany określonej waluty, w określonym terminie i po określonym kursie, c) typu call (opcja kupna) daje prawo kupującemu opcję do kupna waluty bazowej w dniu rozliczenia po kursie realizacji, o ile dwa dni robocze wcześniej kurs referencyjny będzie wyższy niż kurs realizacji, 15. Wystawienie przez klienta Opcji Walutowej, której nabywcą jest bank: a) niesie dla klienta ryzyko poniesienia strat ograniczonych jedynie do wysokości premii opcyjnej, b) niesie dla klienta nieograniczone ryzyko poniesienia strat w stosunku do warunków rynkowych w przypadku realizacji swojego prawa przez nabywcę opcji (bank), c) niesie dla banku nieograniczone ryzyko, kompensowane przez wysokość otrzymanej od klienta premii, 16. Do jakiego kursu odnosi się kurs wykonania Opcji Walutowej typu europejskiego: a) do kursu wynegocjowanego z dealerem Banku w dniu rozliczenia, b) do kursu fixingu NBP, c) do średnich kursów kwotowanych przez dealerów rynku pieniężnego, 17. Strategie opcyjne: a) to strategie złożone z dwóch lub większej liczby opcji, b) to zawsze bezkosztowe strategie, których profil gwarantuje klientowi zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym, niezależnie od warunków rynkowych, c) są wykorzystywane do celów spekulacyjnych i nie pozwalają na zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym, 6/27

7 III. TRANSAKCJE ODSETKOWE 18. Do czego służą Swapy na stopę procentową (Transakcje IRS): a) do zabezpieczenia się przed wzrostem kosztów finansowania, b) do zabezpieczenia się wyłącznie przed wzrostem stóp procentowych, c) do minimalizacji ryzyka wynikającego z niekorzystnych zmian warunków rynkowych (stóp procentowych i kursów walutowych), 19. Czy zobowiązanie wynikające ze Swapa na stopę procentową (Transakcji IRS) zabezpieczającego stopę procentową w kredycie wygasa automatycznie w chwili przedterminowego spłacenia kredytu: a) tak, b) nie, c) tak, jeżeli przy zawieraniu transakcji klient zapłaci premię, 20. Swap na stopę procentową (Transakcja IRS) polega na: a) wymianie serii płatności odsetkowych i walutowych, b) wymianie kwoty odsetek liczonych w oparciu o stopę procentową (stałą lub zmienną) w jednej walucie na kwotę odsetek liczonych wg stopy procentowej (stałą lub zmienną) w innej walucie, c) zamianie serii płatności odsetkowych liczonych wg jednej stopy procentowej (stałej lub zmiennej) na serię płatności odsetkowych liczonych wg innej stopy procentowej (stałej lub zmiennej) w tej samej walucie, 21. Klient zawarł z Bankiem transakcję IRS w ramach której płaci odsetki wg stopy stałej i otrzymuje odsetki wg stopy zmiennej WIBOR 3M. Jeżeli wzrosną rynkowe stopy procentowe, to wycena transakcji z punktu widzenia Klienta: a) spadnie, b) wzrośnie, c) nie zmieni się, 22. Umowa Forward na Stopę Procentową (Transakcja FRA) jest to: a) kontrakt terminowy na wysokość ustalonej stopy procentowej w przyszłości, b) kontrakt służący do zmniejszenia kosztów finansowania w kredycie, c) transakcja służąca do przedterminowego zamykania transakcji IRS, 23. Rozliczenie Umowy Forward na Stopę Procentową (Transakcji FRA) odbywa się w dacie: a) zakończenia Transakcji FRA, b) rozpoczęcia Transakcji FRA, c) zawarcia Transakcji FRA, 24. Umowa Forward na Stopę Procentową (Transakcji FRA) służy do: a) ustalenia przyszłego kursu walutowego, b) zapewnienia możliwości zakupu/ sprzedaży papierów po określonej stopie procentowej, c) zapewnienia przyszłej stopy procentowej w określonej wysokości, 7/27

8 IV. TRANSAKCJE MIESZANE 25. Transakcja Swapa Walutowego na Stopę Procentową (Transakcja CIRS) polega na: a) wymianie serii płatności odsetkowych i walutowych, b) wymianie kwoty odsetek liczonych w oparciu o stopę procentową (stałą lub zmienną) w jednej walucie na kwotę odsetek liczonych wg stopy procentowej (stałą lub zmienną) w innej walucie oraz ewentualnie wymianie nominałów transakcji, c) zamianie serii płatności odsetkowych liczonych wg jednej stopy procentowej (stałej lub zmiennej) na serię płatności odsetkowych liczonych wg innej stopy procentowej (stałej lub zmiennej) dla tej samej waluty, 26. Transakcja Swapa Walutowego na Stopę Procentową (Transakcja CIRS) pozwala na: a) zabezpieczenie się przed ryzykiem stopy procentowej oraz kursu walutowego, b) wyeliminowanie ryzyka walutowego przy zachowaniu stałego kosztu takiego zabezpieczenia, płaconego w postaci premii, c) zabezpieczenie się wyłącznie przed wzrostem kursu walutowego wynikającego ze zmienności na rynku walutowym oraz stopy procentowej, 27. Zawarcie Transakcji Swapa Walutowego na Stopę Procentową (Transakcja CIRS), w której klient będzie otrzymywał płatności w EUR wg stałej stopy oraz płacił odsetki w PLN wg stopy zmiennej WIBOR 3M, przeznaczone jest dla: a) kredytobiorcy posiadającego przychody w PLN oraz kredyt w EUR oparty na stałej stopie procentowej, b) kredytobiorcy posiadającego przychody w EUR oraz kredyt w PLN oparty na stałej stopie procentowej, c) kredytobiorcy posiadającego przychody w PLN oraz kredyt w EUR oparty na zmiennej stopie procentowej, 28. Zawarcie Transakcji Swapa Walutowego na Stopę Procentową (Transakcja CIRS), w której klient będzie otrzymywał płatności w PLN wg zmiennej stopy WIBOR 3M oraz płacił odsetki w EUR wg stopy stałej, przeznaczone jest dla: a) polskiego importera posiadającego kredyt o zmiennym oprocentowaniu w PLN, b) polskiego eksportera posiadającego kredyt o zmiennym oprocentowaniu w EUR, c) polskiego eksportera posiadającego kredyt o zmiennym oprocentowaniu w PLN, 29. Jakie parametry rynkowe wpływają na wycenę Transakcji Swapa Walutowego na Stopę Procentową (Transakcja CIRS) generują ryzyko wyceny do rynku: a) kursy walut, między którymi nastąpiła wymiana nominałów w transakcji CIRS, stopy procentowe dla obu walut i długość trwania transakcji, b) tylko zmienność (volatility) na danej parze walutowej, c) tylko stopy procentowej dla obu walut, 8/27

9 V. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 30. Obligacja Skarbowa oznaczona symbolem OK, to: a) 2-letnia obligacja zerokuponowa, b) 2-letnia obligacja sprzedawana z premią i oprocentowaniem zmiennym, c) 5-letnia obligacja płacąca kupony oparte na stopie WIBOR 3M, 31. Wartość obligacji skarbowych: a) rośnie w sposób arytmetyczny od dnia emisji do dnia wykupu, b) jest niezmienna w całym okresie a jej cena zależy wyłącznie od wartości naliczonych odsetek, c) zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej, 32. Ministerstwo Skarbu Państwa może emitować bony skarbowe o następujących terminach wykupu: a) bony 13, 52 i 65-tygodniowe, b) bony 7, 26 i 52-tygodniowe, c) wyłącznie bony 53-tygodniowe, 33. W przypadku obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu wzrostowi ceny towarzyszy: a) wzrost rentowności tej obligacji, b) spadek rentowności tej obligacji, c) brak zmiany rentowności tej obligacji, 34. Jak często w trakcie życia obligacji zerokuponowych, wypłacane są odsetki? a) nigdy, b) raz do roku, c) to zależy od terminu zapadalności i konstrukcji obligacji, 9/27

10 W niniejszym Kwestionariuszu przedstawili Państwo informacje dotyczące Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie grup instrumentów finansowych, aby umożliwić Bankowi dokonanie oceny, czy takie grupy instrumentów finansowych są dla Państwa odpowiednie. W przypadku gdy powyższe informacje nie zostaną Bankowi przekazane lub przekazane przez Państwa informacje będą niewystarczające, Bank nie będzie miał możliwości dokonać oceny, czy dana grupa instrumentów finansowych jest dla Państwa odpowiednia. W takiej sytuacji Bank, na Państwa prośbę, może realizować dla Państwa usługi inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów finansowych, jednak przy założeniu, iż nie posiadają Państwo wiedzy i doświadczenia w zakresie danej grupy instrumentów finansowych. Bank pragnie podkreślić, iż podjęte w takiej sytuacji działania w zakresie usług inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, mogą okazać się dla Państwa niekorzystne. Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nie przedstawienia nam wystarczających, rzetelnych i kompletnych informacji. Oświadczenie klienta Niniejszym, potwierdzam prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji przedstawionych w Kwestionariuszu. Niniejszym, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku wpłynąć na zmianę poziomu mojej wiedzy i doświadczenia. o wszelkich zdarzeniach, które mogą Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami i rozumiem ich treść. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego ponoszę ryzyko związane z danym instrumentem finansowym. W szczególności w przypadku instrumentów pochodnych, przyjmuję do wiadomości, że chociaż potencjalne zyski z tej transakcji mogą być znaczące, mogę ponieść straty znacznie większe niż pierwotnie zainwestowałem/-am, jeżeli zmiany notowań instrumentów, w które zainwestowałem/-am, okażą się dla mnie niekorzystne. Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych, zarówno tych, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i dla tych, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takich transakcji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego a ww. test służy jedynie do dokonania przez Bank oceny odpowiedniości grup produktów biorąc pod uwagę poziom wiedzy i doświadczenia Klienta oraz jego indywidualną sytuację. Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 10/27

11 Formularz BGKDS/PK/2 WYNIK OCENY ADEKWATNOŚCI GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA KLIENTA Grupa instrumentów finansowych Wynik* Kontrakt terminowy na kurs walutowy (Transakcja FX Forward) Swap walutowy (FX Swap) Opcje walutowe i struktury opcyjne Swap na stopę procentową (Transakcja IRS) oraz Umowa Forward na Stopę Procentową (Transakcja FRA) Transakcja Swapa Walutowego na Stopę Procentową (Transakcja CIRS) Dłużne papiery wartościowe * wpisać Adekwatne lub Nieadekwatne Informujemy, że w przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, które w ocenie Banku są dla Państwa nieadekwatne, ponoszą Państwo ryzyko poniesienia znacznych strat w przypadku niekorzystnych zmian cen instrumentu bazowego. 1 W imieniu Banku Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższym wynikiem oceny adekwatności i akceptuję go. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego ponoszę ryzyko związane z danym instrumentem finansowym. W szczególności w przypadku instrumentów pochodnych, przyjmuję do wiadomości, że chociaż potencjalne zyski z tej transakcji mogą być znaczące, mogę ponieść straty znacznie większe niż pierwotnie zainwestowałem/-am, jeżeli zmiany notowań instrumentów (zmian cen instrumentu bazowego), w które zainwestowałem/-am, okażą się dla mnie niekorzystne, zwłaszcza w przypadku instrumentów, które uznane zostały przez Bank jako nieadekwatne. Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych, zarówno tych, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i dla tych, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takich transakcji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W imieniu Klienta Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 1 Stosować tylko w przypadku gdy Wynik testu adekwatności wskazał, że jedna z grup instrumentów jest NIEADEKWATNA. W przypadku gdy wszystkie grupy instrumentów są Adekwatne, wykreślić zdanie. 11/27

12 BGKDS/PK/3 PROCEDURA OCENY ADEKWATNOŚCI KLIENTA NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA KWESTIONARIUSZA OCENY Pyt. 1. Za kompletny uznaje się Kwestionariusz oceny, w którym udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania z danej grupy instrumentów (od I do V), a Kwestionariusz został podpisany przez Klienta. 2. Ocena adekwatności grupy instrumentów finansowych dokonywana jest w oparciu o poniższą tabelę. Odpowiedź prawidłowa 1. min. jedno TAK Ocena odpowiedniości Jeżeli dla którejkolwiek grupy instrumentów w kolumnach 2 lub 3 Klient zaznaczył przynajmniej jedną odpowiedź TAK, ocena Odpowiedniości dla danej grupy instrumentów odbywać się będzie w oparciu o pytania od 2 do 34. Nieodpowiednie Jeżeli dla którejkolwiek grupy instrumentów w obu kolumnach 2 i 3 Klient zaznaczył odpowiedź NIE, dana grupa instrumentów uznana jest za Nieodpowiednią. 2. B I. Transakcje walutowe FX Forward, NDF, FX Swap 3. C Odpowiednie 4. B 5. B 6. B 7. A 8. A 9. C 10. B 11. B 12. A II. Opcje walutowe, struktury opcyjne 13. A Odpowiednie 14. C 15. B 16. B 17. A III. Transakcje odsetkowe IRS, FRA 18. A Odpowiednie 19. B 20. C 21. B 22. A 23. B 24. C Co najmniej 7 odpowiedzi prawidłowych + prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 lub Co najmniej 8 odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowa odpowiedź na pytanie 2. Nieodpowiednie Mniej niż 8 odpowiedzi prawidłowych z pośród pytań od 2 do 12. Co najmniej 3 odpowiedzi prawidłowe + prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 lub Co najmniej 4 odpowiedzi prawidłowe i nieprawidłowa odpowiedź na pytanie 2. Nieodpowiednie Mniej niż 4 odpowiedzi prawidłowe z pośród pytań: 2 oraz od 13 do 17. Co najmniej 4 odpowiedzi prawidłowe + prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 lub Co najmniej 5 odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowa odpowiedź na pytanie 2. Nieodpowiednie Mniej niż 5 odpowiedzi prawidłowych z pośród pytań: 2 oraz od 18 do /27

13 IV. Transakcje mieszane CIRS 25. B Odpowiednie 26. A Co najmniej 3 odpowiedzi prawidłowe + prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 lub 27. A Co najmniej 4 odpowiedzi prawidłowe i nieprawidłowa odpowiedź na pytanie C Nieodpowiednie 29. A Mniej niż 4 odpowiedzi prawidłowe z pośród pytań: 2 oraz od 23 do 27. V. Dłużne papiery wartościowe 30. A Odpowiednie 31. C 32. B 33. B 34. A Co najmniej 3 odpowiedzi prawidłowe + prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 lub Co najmniej 4 odpowiedzi prawidłowe i nieprawidłowa odpowiedź na pytanie 2. Nieodpowiednie Mniej niż 4 odpowiedzi prawidłowe z pośród pytań: 2 oraz od 28 do Ocena adekwatności grupy instrumentów finansowych dokonywana jest dla każdej z grup instrumentów finansowych wymienionych w Kwestionariuszu ocen. 4. Grupę instrumentów finansowych uznaje się za odpowiednią dla Klienta pod warunkiem, iż potwierdzi on pisemnie wysłaną przez Bank informację o dokonanej dla niego ocenie adekwatności danej grupy instrumentów finansowych. W przypadku braku otrzymania przez Bank potwierdzenia przez Klienta otrzymanej informacji o dokonanej przez Bank ocenie adekwatności danej grupy instrumentów finansowych, Bank dokonuje zmiany adekwatności danej grupy instrumentów finansowych na Nieodpowiednie. 13/27

14 14/27

15 Formularz BGKDS/PK/4 KWESTIONARIUSZ OCENY ADEKWATNOŚCI DLA EMITENTA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCEGO KLIENTEM BANKU 1. Informacja na temat wiedzy i doświadczenia osób zawierających transakcje Czy osoby zawierające transakcje w Czy osoby zawierające transakcje w imieniu i Grupy instrumentów imieniu i na rzecz na rzecz Państwa firmy Państwa firmy posiadają posiadają wiedzę w zakresie emisji doświadczenie w zakresie emisji DPW? DPW? Emisja dłużnych papierów wartościowych * niepotrzebne skreślić TAK/NIE* TAK/NIE* Ile programów emisji DPW w imieniu i na rzecz Państwa firmy trwa lub zostało zakończonych w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 2. Skierowanie do określonego kręgu podmiotów propozycji nabycia wyemitowanych papierów wartościowych to: a) dystrybucja jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, b) oferowanie instrumentów finansowych, c) doradztwo inwestycyjne, 3. Inwestowanie w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe (np. obligacje komunalne) wiąże się z niższym ryzykiem niż inwestowanie w obligacje skarbowe? a) tak, b) nie, c) nie wiem. 4. Bank centralny rozpoczyna cykl podwyżek stóp procentowych. W związku z tym, ceny wyemitowanych już obligacji o stałym kuponie zazwyczaj: a) spadają, b) pozostają bez zmian, c) rosną, 5. Opcja put dla obligatariusza to: a) prawo do żądania przez emitenta wykupu papierów dłużnych przed ustalonym terminem, b) prawo do żądania przez obligatariusza wykupu papierów dłużnych przed ustalonym terminem, c) prawo do żądania przez emitenta zamiany papierów dłużnych na akcje, 6. Zmiana warunków emisji obligacji w sposób określony w uchwale zgromadzenia obligatariuszy: a) nie jest możliwa, b) wymaga zgody sądu, c) dochodzi do skutku, jeśli zgodę na zmianę wyrazi emitent, >5 15/27

16 7. Wybierz główne rodzaje ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitowane w PLN: a) ryzyko stopy procentowej, niedotrzymania warunków emisji przez emitenta, ryzyko wypłacalności emitenta, ryzyko inflacji, ryzyko płynności, ryzyko zmiany przepisów prawa - w tym ryzyko podatkowe, b) tylko ryzyko inflacji oraz ryzyko walutowe, c) ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko prawa wcześniejszego wykupu przez Inwestora, 8. Nabycie przez emitenta własnych obligacji: a) nie jest możliwe, b) nie podlega żadnym ograniczeniom, c) jest możliwe jedynie w celu ich umorzenia, W niniejszym Kwestionariuszu przedstawili Państwo informacje dotyczące Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentu finansowego, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, aby umożliwić Bankowi dokonanie oceny, czy ten instrument finansowy jest dla Państwa odpowiedni. W przypadku gdy powyższe informacje nie zostaną Bankowi przekazane lub przekazane przez Państwa informacje będą niewystarczające, Bank nie będzie miał możliwości dokonać oceny, czy instrument finansowy, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, jest dla Państwa odpowiedni. W takiej sytuacji Bank, na Państwa prośbę, może realizować dla Państwa usługi finansowe z wykorzystaniem emisji dłużnych papierów wartościowych, jednak przy założeniu, iż nie posiadają Państwo wiedzy i doświadczenia w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych. Bank pragnie podkreślić, iż podjęte w takiej sytuacji działania w zakresie usług inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, mogą okazać się dla Państwa niekorzystne. Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nie przedstawienia nam wystarczających, rzetelnych i kompletnych informacji. Oświadczenie klienta Potwierdzam prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji przedstawionych w Kwestionariuszu. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na zmianę poziomu mojej wiedzy i doświadczenia. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami i rozumiem ich treść. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, ponoszę ryzyko związane z tym instrumentem finansowym. Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, zarówno te, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i te, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takiej transakcji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego a ww. test służy jedynie do dokonania przez Bank oceny odpowiedniości emisji dłużnych papierów wartościowych, biorąc pod uwagę poziom wiedzy i doświadczenia Klienta oraz jego indywidualną sytuację. Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 16/27

17 Formularz BGKDS/PK/5 WYNIK OCENY ADEKWATNOŚCI INSTRUMENTU FINANSOWEGO DLA EMITENTA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCEGO KLIENTEM BANKU Instrument finansowy Emisja dłużnych papierów wartościowych * wpisać Adekwatne lub Nieadekwatne Wynik* Informujemy, że w przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, który w ocenie Banku jest dla Państwa nieadekwatny, ponoszą Państwo ryzyko poniesienia znacznych strat w przypadku niekorzystnych zmian cen tego instrumentu. 2 W imieniu Banku Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższym wynikiem oceny adekwatności i akceptuję go. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, ponoszę ryzyko związane z tym instrumentem finansowym. Rozumiem, że zawieranie transakcji, które uznane zostały przez Bank jako nieadekwatne, wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat w przypadku niekorzystnych zmian cen tego instrumentu. Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, zarówno te, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i te, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takich transakcji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W imieniu Klienta Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 2 Stosować tylko w przypadku gdy Wynik testu adekwatności wskazał, że instrument jest NIEADEKWATNY. W przypadku gdy instrument jest Adekwatny, wykreślić zdanie. 17/27

18 BGKDS/PK/6 Pyt. PROCEDURA OCENY ADEKWATNOŚCI KLIENTA NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA KWESTIONARIUSZA OCENY INSTRUMENTU FINANSOWEGO DLA EMITENTA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Za kompletny uznaje się Kwestionariusz oceny, w którym udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania, a Kwestionariusz został podpisany przez Klienta. 2. Ocena adekwatności dokonywana jest w oparciu o poniższą tabelę. Odpowiedź prawidłowa 1. min. jedno TAK Ocena odpowiedniości Jeżeli w kolumnach 2 lub 3 Klient zaznaczył przynajmniej jedną odpowiedź TAK, ocena Odpowiedniości odbywać się będzie w oparciu o pytania od 2 do 8. Nieodpowiednie Jeżeli w obu kolumnach 2 i 3 Klient zaznaczył odpowiedź NIE, emisja DPW uznana jest za Nieodpowiednią. 2. B Odpowiednie 3. B Co najmniej 5 odpowiedzi prawidłowych. 4. A 5. B Nieodpowiednie 6. C Mniej niż 5 odpowiedzi prawidłowych. 7. A 8. C 3. Ocena adekwatności grupy instrumentów finansowych dokonywana jest dla każdej z grup instrumentów finansowych wymienionych w Kwestionariuszu ocen. 4. Grupę instrumentów finansowych uznaje się za odpowiednią dla Klienta pod warunkiem, iż potwierdzi on pisemnie wysłaną przez Bank informację o dokonanej dla niego ocenie adekwatności danej grupy instrumentów finansowych. W przypadku braku otrzymania przez Bank potwierdzenia przez Klienta otrzymanej informacji o dokonanej przez Bank ocenie adekwatności danej grupy instrumentów finansowych, Bank dokonuje zmiany adekwatności danej grupy instrumentów finansowych na nieodpowiednie. 18/27

19 BGKDS/PK/7 Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Informacja o przyznaniu kategorii W związku z przepisami implementującymi Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązany jest do przeprowadzenia klasyfikacji Klientów celem zapewnienia im właściwej ochrony odpowiadającej ich wiedzy i doświadczeniu w związku z oferowanymi im przez Bank usługami inwestycyjnymi obejmującymi czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). Uprzejmie informujemy, iż na podstawie dostępnej nam wiedzy na Państwa temat zostali Państwo zaklasyfikowani jako... Informacje o poziomie ochrony poszczególnych kategorii Klientów zamieszczone są w zakładce MiFID na stronie internetowej Banku Ponadto informujemy, iż mają Państwo prawo do wystąpienia o zmianę nadanej Państwu kategorii w celu korzystania z innego poziomu ochrony. Bank Gospodarstwa Krajowego zastrzega sobie prawo nie wyrażenia na powyższe zgody. Jednocześnie informujemy, iż są Państwo zobowiązani do niezwłocznego przekazywania do Banku informacji, które mogą mieć wpływ na zmianę nadanej Państwu kategorii. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących załączonych dokumentów bądź realizacji przepisów prawa rynku kapitałowego, prosimy o kontakt pod numer telefonu... lub na ... (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) 19/27

20 BGKDS/PK/8 Warszawa, dn.... (nazwa i adres Klienta) (MODULO Klienta) Oświadczenie Klienta Oświadczam/-my*, że przyjmuję/-my* do wiadomości, iż Bank traktuje mnie/nas* jako Klienta profesjonalnego/uprawnionego kontrahenta* w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych oferowanych w ramach świadczonych na moją/naszą* rzecz Usług inwestycyjnych. Jednocześnie przyjmuję/-my* do wiadomości, że do momentu doręczenia do Banku niniejszego oświadczenia, Bank wstrzyma się od oferowania mi/nam* danego Instrumentu finansowego lub świadczenia na moją/naszą* rzecz konkretnej Usługi inwestycyjnej, w odniesieniu do której złożony został przeze mnie/przez nas* wniosek o zmianę kategorii. (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) *niepotrzebne skreślić 20/27

21 BGKDS/PK/9 (nazwa i adres Klienta) (MODULO Klienta) Warszawa, dn.... Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Zgoda na przekazywanie informacji Niniejszym wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących Banku oraz Usług inwestycyjnych, które mają być nam świadczone za pośrednictwem strony internetowej Banku (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) * niepotrzebne skreślić 21/27

22 BGKDS/PK/10 (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Zgoda Klienta na traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta Niniejszym wyrażamy zgodę na traktowanie nas przez Bank jako Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu przepisów Dyrektywy Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) i polskich aktów prawnych w tym zakresie, w odniesieniu do zawieranych transakcji w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawierania transakcji lub pośredniczenia w ich zawieraniu. (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) *niewłaściwe skreślić 22/27

23 BGKDS/PK/11 WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ KATEGORII KLIENTA (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn.... Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego W związku z przyznaniem nam przez Bank Gospodarstwa Krajowego kategorii Klienta detalicznego w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) oraz faktem, iż spełniamy przynajmniej dwa spośród podanych poniżej warunków, wnioskujemy o przyznanie nam kategorii Klienta profesjonalnego. Wobec powyższego oświadczamy, iż: 1) zawieraliśmy/ nie zawieraliśmy* transakcje odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych w ramach świadczonych nam przez Bank Usług inwestycyjnych o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro** każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 2) wartość naszego portfela instrumentów finansowych (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej/ jest niższa niż* równowartość w złotych euro**; 3) osoby, zawierające transakcje w imieniu i na rzecz naszej firmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Usług inwestycyjnych pracują/ pracowały /nie pracują/ nie pracowały* w sektorze finansowym w okresie ostatnich 5 lat, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub Usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Oświadczamy ponadto, że Bank poinformował nas i znane nam są zasady traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych oraz, że klientom profesjonalnym przysługuje niższy poziom ochrony niż klientom detalicznym. Zobowiązujemy się do informowania Banku o wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie nam kategorii Klienta profesjonalnego. (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) * niepotrzebne skreślić ** równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień sporządzenia niniejszego wniosku. 23/27

24 Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego W związku z przyznaniem nam przez Bank Gospodarstwa Krajowego kategorii Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), wnioskujemy o traktowanie nas jako Klienta profesjonalnego w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych dostępnych w ramach świadczonych przez Bank usług inwestycyjnych. Jednocześnie oświadczamy, że Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował nas o zasadach traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Klienta profesjonalnego. (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) 24/27

25 Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego Niniejszym wnioskujemy o traktowanie nas jako Klienta detalicznego w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych dostępnych w ramach wszystkich świadczonych przez Bank usług inwestycyjnych. Oświadczamy, że Bank poinformował nas o zasadach traktowania przez Bank Klientów detalicznych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Klienta detalicznego. (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) 25/27

26 Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta Niniejszym wnioskujemy o traktowanie nas jako Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w odniesieniu do wszystkich produktów dostępnych w ramach wszystkich świadczonych przez Bank usług inwestycyjnych. Oświadczamy, że Bank poinformował nas o zasadach traktowania przez Bank Uprawnionych kontrahentów w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość niższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Uprawnionego kontrahenta. (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) 26/27

27 Warszawa, dn.... (nazwa i adres MODULO Klienta) Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z Państwa wnioskiem z dnia 20 roku dokonał/nie dokonał* zmiany kategorii z Klienta... na Klienta... Jednocześnie informujemy, iż zmiana kategorii z Klienta... na... wiąże się z rezygnacją z wyższego/niższego* poziomu ochrony w tym zakresie ustanowionej na mocy przepisów prawa rynku kapitałowego. Informacje o poziomie ochrony dla poszczególnych kategorii klientów zamieszczone są w zakładce MiFID na stronie internetowej Banku W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu... lub pod adresem ... (podpisy osób/podpis osoby upoważnionej) *niepotrzebne skreślić 27/27

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów

Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych 1. Niniejszy dokument przedstawia ogólny opis

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH SPIS TREŚCI Informacje ogólne str. 3 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy Transakcja Forward.. str. 5 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy z Opcją Transakcja Forward z Opcją Czasową

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Produkty skarbowe dla firm

Produkty skarbowe dla firm Produkty skarbowe dla firm 2 BANK BPH OFERUJE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE PROFESJONALNE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM ORAZ NADWYŻKAMI FINANSOWYMI. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Forward, FX Swap & CIRS

Forward, FX Swap & CIRS Forward, FX Swap & CIRS Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan prezentacji Bob Citron & Orange County Transakcje forward FX Swap CIRS FRA 2 Orange County & Bob Citron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie: - Ryzyka Walutowego - Ryzyka Stopy Procentowej. Zasady współpracy z Bankiem BPH

Zabezpieczenie: - Ryzyka Walutowego - Ryzyka Stopy Procentowej. Zasady współpracy z Bankiem BPH Zabezpieczenie: - Ryzyka Walutowego - Ryzyka Stopy Procentowej Zasady współpracy z Bankiem BPH Plan prezentacji Ryzyko rynkowe - czym jest to ryzyko? Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w Państwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID)

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Poznań, kwiecień 2015 r. Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów korzystających

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo