KWESTIONARIUSZ MIFID. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta."

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki X-Trade Brokers DM S.A. (dalej określanej jako ) oceny stosowności i adekwatności usług dla Klientów. Ocena stosowności oparta jest na wiedzy i doświadczeniu Klienta w dziedzinie inwestycji. Przed podpisaniem Umowy z, Klient zobowiązany jest wypełnić Kwestionariusz. 2. Klient otrzymuje informację jeżeli na podstawie oceny usługi lub pewne instrumenty finansowe zostały uznane za nieodpowiednie dla Klienta. Jeżeli Klient odmówi udzielenia informacji wymaganych w Kwestionariuszu lub przekaże informacje niezgodne z prawdą, ocena nie jest możliwa lub jej rezultaty mogą być niezgodne z prawdą. 3. Negatywny rezultat oceny lub odmowa przekazania pewnych informacji nie stanowi przeszkody w podpisaniu Umowy z Klientem. może jednak odmówić zawarcia Umowy z Klientem, jeżeli na podstawie oceny uzna, że usługa jest całkowicie nieodpowiednia dla Klienta. 4. Jeżeli Umowa zawierana jest z więcej niż jedną osobą fizyczną, przeprowadza ocenę stosowności Inwestycji Finansowej lub usługi inwestycyjnej dla wszystkich współwłaścicieli. Współwłaściciele, w przypadku których Instrument Finansowy lub usługa inwestycyjna zostaną na podstawie oceny uznane za nieodpowiednie, otrzymują informację odnośnie ich niestosowności. 5. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, przeprowadza ocenę stosowności usług dla Klienta analizując stosowność usług dla osób upoważnionych do reprezentacji Klienta. 6. Ocena stosowności w odniesieniu do instrumentu finansowego lub usługi inwestycyjnej zawsze dotyczy osoby lub jednostki, która zawiera umowę. Jeżeli Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, występuje do Klienta z wnioskiem o przekazanie informacji koniecznych do przeprowadzenia oceny indywidualnej sytuacji Klienta. 7. Jeżeli z dowolnego powodu oraz w dowolnym terminie informacje przekazane w niniejszym Kwestionariuszu wymagać będą uzupełnienia lub aktualizacji, może zwrócić się do Klienta z prośbą o wypełnienie nowego formularza. 8. Informacje przekazywane w niniejszym Formularzu przez Klienta są konieczne do przeprowadzenia oceny doświadczenia Klienta, oraz wiedzy na temat inwestowania. Informacje przedstawiane przez Klienta mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z prowadzoną działalnością. Klient nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. 1

2 1. Jakie instrumenty finansowe są Panu/Pani znane? Proszę zaznaczyć najbardziej pasującą odpowiedź. akcje i kontrakty futures jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych tylko akcje tylko kontrakty futures nie znam żadnych instrumentów finansowych 2. Z jakiego typu usług maklerskich korzystał/a Pan/Pani w przeszłości? usługi maklerskie wymagające samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych (takie jak inwestowanie w akcje lub instrumenty pochodne) doradztwo inwestycyjne/ zarządzenie portfelem fundusze inwestycyjne żadne z wymienionych 3. Jak długo inwestuje Pan/Pani na rynku instrumentów pochodnych? nigdy nie inwestowałem/am do 1 roku 1 5 lat powyżej 5 lat 4. Ile transakcji dokonał/a Pan/Pani na rynku instrumentów pochodnych w ciągu ostatniego roku? żadnej do 15 powyżej Jaką sumę środków własnych zainwestował/a Pan/Pani w instrumenty pochodne w ciągu ostatniego roku? 0 zł do zł od do zł powyżej zł 6. Jak długo inwestuje Pan/Pani na giełdzie papierów wartościowych? nigdy nie inwestowałem/am do 1 roku 1 5 lat powyżej 5 lat 7. Ile transakcji dokonał/a Pan/Pani na giełdzie papierów wartościowych w ciągu ostatniego roku? żadnej do 15 powyżej Jaką sumę środków własnych zainwestował/a Pan/Pani na giełdzie papierów wartościowych w ciągu ostatniego roku? 0 zł do zł od do zł powyżej zł 2

3 9. Które z instrumentów finansowych charakteryzują się wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej? nie wiem akcje, obligacje kontrakty futures, kontrakty CFD 10. Czy jest Pan/Pani świadomy/-a faktu, iż inwestycje w pochodne instrumenty finansowe wiążą się z ryzykiem wystąpienia straty przekraczającej wartość zdeponowanych środków? tak nie 11. Spread to: minimalna wartość o którą może nastąpić zmiana ceny instrumentu finansowego jednostka transakcyjna różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży instrumentu finansowego 12. Kupiłeś/aś kontrakt na złoto (zajęcie długiej pozycji). Następnego dnia cena złota wzrosła. Jaki będzie wynik na transakcji? osiągnę zysk poniosę stratę nie wpłynie to na wartość transakcji 13. Sprzedałeś/aś kontrakt na ropę (zajęcie pozycji krótkiej). Następnego dnia cena ropy spadła. Jaki będzie wynik na transakcji? osiągnę zysk poniosę stratę nie wpłynie to na wartość transakcji 14. Prawo do dywidendy jest to: Prawo do nabycia akcji nowej emisji danej spółki akcyjnej Prawo do udziału w podziale zysku spółki akcyjnej Prawo do wyboru członka rady nadzorczej spółki 15. Akcja jest instrumentem finansowym uprawniającym do: Otrzymania odsetek Otrzymania dywidendy Otrzymania dywidendy i Akcjonariuszy Otrzymania odsetek i Akcjonariuszy 3

4 16. Obligacja jest instrumentem finansowym uprawniającym do: Otrzymania odsetek Otrzymania dywidendy Wykonywania prawa do głosu Akcjonariuszy Spółki Otrzymania dywidendy i Akcjonariuszy Spółki 17. Prawo poboru jest: Prawem do nabycia akcji nowej emisji w spółce akcyjnej Prawem akcjonariusza do żądania wykupu akcji przez spółkę Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 18. Wykształcenie: Brak Podstawowe Średnie Wyższe 19. Zawód (proszę wskazać odpowiedź najbardziej zbliżoną do Pana/Pani profesji): kadra kierownicza przedsiębiorca emeryt/rencista specjalista w sektorze bankowości i finansów urzędnik państwowy inny zawód specjalista w sektorze innym niż bankowość i finanse robotnik bezrobotny Suma punktów z Kwestionariusza dla rynku OTC oraz instrumentów pochodnych Suma punktów z Kwestionariusza dla rynków zorganizowanych 4

5 Oświadczam, że poinformował mnie, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania, nie jest w stanie dokonać stosownej oceny. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Podpis Klienta Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Podpis Klienta Ocena odpowiedniości wybranego zakresu usług: 1. Usługi związane z rynkiem OTC oraz z instrumentami pochodnymi Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji (lub w przypadku braku odpowiedzi na poszczególne pytania), zgodnie z właściwymi przepisami stwierdza, że w ocenie wybrane przez Klienta instrumenty finansowe lub usługi inwestycyjne związane z rynkiem OTC oraz instrumentami pochodnymi niosą ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia oraz indywidualnej sytuacji o czym niniejszym Klient jest informowany. data, podpis Klienta 2. Usługi związane z rynkami zorganizowanymi: Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji (lub w przypadku braku odpowiedzi na poszczególne pytania), zgodnie z właściwymi przepisami stwierdza, że w ocenie wybrane przez Klienta instrumenty finansowe lub usługi inwestycyjne rynku zorganizowanego niosą ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia oraz indywidualnej sytuacji, o czym niniejszym Klient jest informowany. data, podpis Klienta 5

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo