INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE Fundusz spójności PHARE Fundusze strukturalne SPO WKP Dotacje dla przedsiębiorstw inwestycje. Poddziałanie 2.2.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw - inwestycje. Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw inwestycje. Działanie 2.4: Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska KRAJOWE FUNDUSZE EKOLOGICZNE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ekofundusz KREDYTY BANKOWE KRAJOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO LEASING FAKTORING VENTURE CAPITAL JI - POMOC ZAGRANICZNA DWUSTRONNA Podstawowe informacje Rola i odpowiedzialność Sekretariatu JI Kryteria JI Opis najważniejszych działań procedury opracowania i zatwierdzania projektów AIJ / JI Projekty JI w Polsce INTELIGENT ENERGY FOR EUROPE RAMOWY PROGRAM NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG PROGRAM LIFE FINANSOWANIE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ INWESTYCJI ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRZEMYŚLE

3 1 Wstęp Konkurencyjność polskiej gospodarki jest niska w porównaniu z partnerami w Unii Europejskiej. Wskazuje na to poziom różnych wskaźników określających m.in. wielkość PKB (rysunek 1-1) i eksportu na jednego mieszkańca, sytuację na rynku pracy, postęp techniczny. Decydujący wpływ na PKB ma kondycja przedsiębiorstw. W krajach Unii Europejskiej prawie 99% ogółu przedsiębiorstw to małe i średnie podmioty. Zapewniają one miejsca pracy 2/3 zatrudnionych obywateli i wytwarzają blisko 60% PKB całej Unii. Wpływają więc w sposób decydujący na rozwój ekonomiczny oraz konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej na rynku międzynarodowym Luksemburg Dania Irlandia Szwecja W. Brytania Austria Finlandia tys. dol USA Niemcy Francja Belgia Włochy Hiszpania Grecja Portugalia Cypr Malta Słowenia Węgry Polska Słowacja Estonia Litwa Łotwa Rysunek 1-1 PKB na 1 mieszkańca w krajach UE (ceny bieżące) wg danych GUS, 2003 rok Aktualnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce ponad 99,8% ich ogólnej liczby. Mimo występowania w Polsce wskaźników podobnych do unijnych, polskie przedsiębiorstwa pozostają wciąż nieco w tyle za krami Unii Europejskiej. Są to głównie różnice ilościowe i strukturalne, ale również techniczno-organizacyjne i w zarządzaniu. O dalszym rozwoju tego sektora w Polsce będą decydować, obok indywidualnych wysiłków przedsiębiorców, zbieżna z nimi polityka rządu i władz lokalnych. Uwarunkowania makroekonomiczne tworząc korzystny system regulacyjny, podnoszą kondycję ekonomiczną i szanse rozwoju już istniejących przedsiębiorstw, zachęcając w ten sposób nowych przedsiębiorców do podejmowania pracy na własne ryzyko. Wciąż jedną z najpoważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw w Polsce stanowi brak środków finansowych na ich modernizację i rozwój. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw utrzymuje się tendencja do finansowania rozwoju przede wszystkim w oparciu o środki własne. Wg statystyk sytuacja taka panuje w ponad 90% firm z sektora MSP. Z jednej strony na postawę taką wpływają uwarunkowania makroekonomiczne, które określają rynkowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej natomiast czynniki wewnętrzne, w tym przede wszystkim wielkość majątku, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Czynniki te decydują m.in. o dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Po akcesji do UE wzrosły możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwa polskie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na tak dużym rynku ważne jest ciągłe inwestowanie w rozwój technologiczny, poszerzanie oferty produktowej lub usługowej poprzez 3

4 maksymalizacje absorpcji środków zewnętrznych. Polska gospodarka integrując się z Unią Europejską, z mocy prawa uzyskała swobodny dostęp do zasobów pieniężnych państw członkowskich. W rzeczywistości zakres i sposób ich wykorzystania w celach finansowania polskich przedsiębiorstw jest zdeterminowany szeregiem czynników, często o bardzo zróżnicowanym charakterze. W opracowaniu poza obecnymi możliwościami pozyskania środków związanych z programami UE przedstawiono również inne propozycje finansowania inwestycji, głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 4

5 2 Unijne fundusze pomocowe Strategiczne kierunki alokacji unijnych środków finansowych w pierwszych latach po akcesji określa Narodowy Plan Rozwoju (szczegółowe informacje dostępne na Na jego podstawie skonstruowane zostały bardziej szczegółowe dokumenty w postaci Programów Operacyjnych (dla Funduszy Strukturalnych) oraz Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata Ten ostatni dokument określa proponowane przez Polskę kierunki i przedsięwzięcia, które uzyskają wsparcie ze środków funduszu. Strategia będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską. Na tej podstawie określony zostanie przedmiotowy zakres wsparcia oraz jego wysokość. Obok Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który daje możliwości na pozyskanie środków finansowych głównie przez jednostki samorządowe, kluczowym dokumentem dla przedsiębiorców przygotowanym przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju i określającym ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ. 2.1 Fundusz spójności PHARE Phare 2002 dla małych i średnich przedsiębiorstw Phare 2002 to blisko 58 mln euro dla małych i średnich firm. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. Wysokość dotacji inwestycyjnych została dostosowana do zasad obowiązujących w funduszach strukturalnych i będzie wynosić od 30 do 50% kosztów inwestycji. W poprzednich edycjach Phare maksymalna dotacja inwestycyjna wynosiła 25%. Kredyt bankowy, który do tej pory był obowiązkowy nie jest już wymagany. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje o finansowaniu inwestycji ze środków własnych i kredytu, może korzystać nie tylko z oferty banku, ale również funduszy pożyczkowych należących do Krajowego Systemu Usług dla MSP. Kolejną zmianą w porównaniu do Phare 2000 i 2001 jest wysokość dofinansowania w programach doradczych, która będzie wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych projektu (poprzednio było to 60%). Zmiana ta jest wynikiem dostosowania programu Phare 2002 do wymogów udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Łączna kwota przewidziana na dokapitalizowanie funduszy wynosi 2,32 mln euro. Phare 2002 to dwa programy ogólnokrajowe, dostępne dla przedsiębiorców ze wszystkich województw: - Sektorowy Program Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacyjność (zakończony we wrześniu 2004) - Program Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP (obowiązuje do końca roku 2004), oraz Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce obejmujący 13 województw (oprócz województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego). Program Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP. Składa się z dwóch rodzajów dotacji: na usługi doradcze i na inwestycje. Dotacje na usługi doradcze obejmują do 50% kosztów usług doradczych wykonywanych przez akredytowanych przez PARP wykonawców w zakresie dostosowania MSP do wymogów i norm BHP obowiązujących w Unii Europejskiej. Kwota dotacji wynosi od 500 do 4000 euro. 5

6 Dotacje na inwestycje wynoszą maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Kwota dotacji wynosi od 2000 do euro. Dotacja inwestycyjna będzie przeznaczona na zakup ochronnego sprzętu i wyposażenia lub wymianę sprzętu niezgodnego z wymogami BHP. W Regionalnym Programie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce. środki rozdzielane są na 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze (wykonywane przez akredytowanych doradców) oraz dotację na inwestycje w ramach: - Programu Rozwoju Przedsiębiorstw - wysokość dotacji od 500 do 5000 euro, jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie przygotowania biznesplanów, raportów dotyczących pozycji firmy na rynku, tworzenia strategii firmy, - Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - wysokość dotacji od 500 do euro, jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów. Program skierowany jest do firm eksportowych oraz takich, które dopieor rozpoczynają dzialania eksportowe. Dofinansowaniu będą podlegały m.in. wyjazdy na targi i wystawy, opracowanie raportów dotyczących strategii eksportowej przedsiębiorstwa, - Technologii Informatycznych dla przedsiębiorstw - wysokość dotacji od 1000 do euro, jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów. Dotacja będzie finansowała dzialania związane z usługami doradczymi z dziedziny informatyki np. tworzenie sieci lokalnych LAN, przygotowywanie specyfikacji zakupowej sprzętu informatycznego, systemu informatycznego, - Funduszu Dotacji Inwestycyjnych - wysokość dotacji od 2000 do euro, ale nie więcej niż 40% w powiatach Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 50% w pozostałych powiatach objętych programem. Składanie wniosków We wszystkich programach przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych dla siedziby przedsiębiorcy. Wnioski o dotacje w ramach Programu BHP w sektorze MSP składać można w 4 Regionalnych Instytucjach Finansujących: - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie dla województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego, - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie dla województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Terminy składania wniosków w ramach Phare przedstawia tabela

7 Tabela 2-1 Terminy składania wniosków w ramach Phare 2002 Nazwa programu dotacji Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (z wyłączeniem województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego) - zawieszony Terminy Budżet w MLN EUR 10 stycznia, 28 lutego 2005 r. 18,68 Program Rozwoju Przedsiębiorstw 24 stycznia, 7 marca 2005 r. 4,44 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych 4 stycznia, 7 lutego, 14 marca 2005 r. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw 17 stycznia, 1 marca 2005 r. 1,79 BHP doradztwo i inwestycje 2 grudnia 2004 r. 4,38 3,34 7

8 2.2 Fundusze strukturalne SPO WKP SPO - WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).Uszczegółowieniem zapisów SPO - WKP jest Uzupełnienie Programu. Beneficjentami Programu są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (w mniejszym stopniu duże) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oparte na zaawansowanych technologiach, w zakresie doradztwa i wsparcia inwestycyjnego, przedsiębiorstwa inwestujące w ochronę środowiska, przedsiębiorstwa dokonujące nowych inwestycji, instytucje wspierające biznes, fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, zalążkowe (seed-capital), spółki zarządzające parkami naukowotechnologicznymi i przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi, instytucje sfery naukowobadawczej, organy administracji rządowej w zakresie tworzenia elektronicznej platformy powszechnego dostępu firm i osób do informacji i usług publicznych on-line, integracji referencyjnych rejestrów firm i osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty, których projekty spełnią wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne, niezbędne do ich akceptacji i refundacji w ramach SPO - WKP. Projekty przedsiębiorstw kwalifikujące się do finansowania powinny dotyczyć doradztwa w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno pomiarowej i kwalifikacji personelu, doradztwa we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie, doradztwa w zakresie eksportu, tworzenia sieci kooperacyjnych oraz połączeń przedsiębiorstw, nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu i procesu produkcyjnego, obejmujących: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. uzyskanie patentu, nabycie licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania), inwestycji w nowe technologie, wspólnych inwestycji kilku podmiotów, modernizacji, udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z wyżej wymienionymi imprezami, zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska: w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, względem ochrony powietrza, w tym także inwestycji umożliwiających uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Finansowanie Programu będzie realizowane z następujących źródeł: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) mln Euro, budżet państwa - 388,5 mln Euro, środki prywatne 1 147,6 mln Euro, jednostki samorządu terytorialnego - 21 mln Euro, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 51,8 mln Euro z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej. 8

9 Wysokość wsparcia finansowego Wsparcie w ramach UNII DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ odbywać się będzie na zasadzie refundacji całości lub określonej części wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas realizacji projektu. Zakres wydatków kwalifikowanych zależy od działania programu, w ramach którego jest realizowany projekt. Szczegółowe informacje na temat wydatków kwalifikowanych są dostępne w Uzupełnieniu SPO WKP oraz w podręczniku projektodawcy. W przypadku wielu działań wsparcie podlega zasadom pomocy publicznej. Wówczas poziom maksymalnego wsparcia jest ograniczony pułapem dopuszczalnej pomocy publicznej (maksymalnie 50% + 15 punktów procentowych brutto w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw), wynikającym z odpowiednich przepisów (w tym m.in. zależnym od regionu i dziedziny wsparcia). W przypadku pozostałych działań, gdzie wsparcie nie podlega zasadom pomocy publicznej, możliwe jest uzyskanie nawet do 100% refundacji wszystkich poniesionych wydatków kwalifikowanych. W ramach UNII DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAMU KONKURENCYJNOŚĆ pomoc publiczna odnosi się do działań skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw oraz do niektórych obszarów działań dotyczących sfery otoczenia biznesu. W ramach SPO WKP zaproponowano 3 obszary dofinansowania rozwoju przedsiębiorczości. Zdefiniowano je jako priorytety SPO WKP oraz pomoc techniczną. Są to: Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu; Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw; Pomoc techniczna, której celem jest zapewnienie wsparcia dla procesu wdrażania SPO poprzez zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu Programu, zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów z prawodawstwem unijnym i politykami wspólnotowymi, zorganizowanie systemu informacji i promocji operacji Programu. Dla przedsiębiorców najbardziej efektywnym źródłem pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje są dotacje w ramach Priorytetu 2, a w szczególności działania 2.3, 2.4 oraz poddziałanie Jak już wspomniano poziom pomocy publicznej zależy m.in. od lokalizacji inwestycji i wynosi ona: - dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania: maksymalnie 30% (EDN*) + dodatkowe 15% (EDB*) dla małych i średnich przedsiębiorstw; - dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa lub Trójmiasta: maksymalnie 40% (EDN*) + dodatkowe 15% (EDB*) dla małych i średnich przedsiębiorstw; - dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski: maksymalnie 50% (EDN*) + dodatkowe 15% (EDB*) dla małych i średnich przedsiębiorstw. * zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach Ramy czasowe Programu określono na lata Przed przystąpieniem do aplikowania o wsparcie w ramach SPO WKP, wnioskodawca powinien: 1. Zidentyfikować problem, potrzebę, która stanowi przyczynę ubiegania się o wsparcie. 2. Zakwalifikować projekt w działanie adekwatne do potrzeb beneficjenta. 9

10 3. Sprawdzić czy: - wpisuje się w definicję beneficjenta i jest uprawniony do wsparcia, - jego działalność nie znajduje się w sektorze wyłączonym ze wsparcia (sektory uznane za wrażliwe, sektor produkcji rolnej płody ziemi i produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, podstawa identyfikacji: Załącznik nr I do Traktatu ustanawiającego WE oraz Lista działalności gospodarczych związanych z produktami żywnościowymi kwalifikujących się do wsparcia w ramach SPO - WKP i SPO ROL), - spełnia inne kryteria właściwe dla konkretnego działania SPO WKP, - koszty projektu są kosztami kwalifikowanymi do objęcia wsparciem w świetle Uzupełnienia Programu, załącznik 9 Zasady kwalifikowalności wydatków, - ma kompletną dokumentację administracyjno-prawną będącą warunkiem koniecznym do realizacji projektu. 4. Przygotować koncepcję projektu, w formie BIZNES PLANU. 5. Jednocześnie przystąpić do przygotowania i kompletowania wszystkich wymaganych załączników. Należy również zwrócić uwagę, czy w danym działaniu nie jest konieczne spełnienie dodatkowych warunków, tak jak np. w działaniu 2.3 konieczne jest zaciągnięcie kredytu bankowego przy wartości dotacji przekraczającej PLN na co najmniej 25% wartości dotacji i złożenie promesy kredytowej wraz z wnioskiem do Regionalnej Instytucji Finansującej), 6. Przystąpić do wypełniania formularza wniosku. Wypełnianie wniosku powinno być ostatnim etapem przygotowania aplikacji i stanowić przeniesienie koncepcji projektu, znajdującej się w biznes planie w odpowiednie rubryki formularza wniosku. Na rok 2005, w zależności od Działania, wyznaczono różne terminy składania wniosków o dofinansowanie zadań. Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu będą dołączone do następnej grupy wniosków aż do wyczerpania środków poszczególnych Działań. Jeżeli natomiast wniosek zostanie odrzucony w toku weryfikacji wnioskodawca chcący ponownie wystąpić o uzyskanie środków zobowiązany jest do złożenia nowego wniosku w późniejszym terminie. Wnioski należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących, których listę przedstawiono w tabeli 2-2. Generalnie instytucją wdrażającą Program jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto w ramach podziałania instytucją wdrażającą jest Minister Gospodarki i Pracy. Obsługę zapewnia Departament Instrumentów Finansowych MGiP. Wdrażaniem i zarządzaniem środkami w ramach działania 2.4 zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tabela 2-2 Lista Regionalnych Instytucji Finansujących Województwo Nazwa Adres Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Krupnicza Wrocław tel. (0-71) faks (0-71) ul. Kopernika Toruń tel. (0-56) ; faks (0-56)

11 Województwo Nazwa Adres Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podlaskie Podkarpackie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Fundacja Małych i Przedsiębiorstw w Warszawie Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Opolu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Rynek Lublin tel. (0-81) , faks (0-81) ul. Chopina Zielona Góra tel. (0-68) , faks (0-68) ul. Tuwima Łódź tel. (0-42) faks (0-42) ul. Kordylewskiego Kraków tel. (0-12) ; ; ; faks (0-12) ul. Smocza Warszawa tel. (0-22) , faks (0-22) ul. Damrota Opole tel. (0-77) faks (0-77) ext. 25 or 29 ul. Starobojarska Białystok tel. (0-85) faks (0-85) ul. Chopina Mielec tel. (0-17) faks (0-17) ul. Piwna 36/ Gdańsk tel. (0-58) ; ; faks (0-58) ul. Wita Stwosza Katowice tel. (0-32) faks (0-32) ul. Sienkiewicza Kielce tel./faks (0-41) ; ul. Kajki 10/ Olsztyn tel. (0-89) faks (0-89) ul. Zakładowa Konin tel. (0-63) faks (0-63) ul. Stoisława Szczecin tel. (0-91) faks (0-91)

12 2.2.1 Dotacje dla przedsiębiorstw inwestycje. Poddziałanie 2.2.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Poddziałanie zdefiniowano w ramach działania 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Celem poddziałania jest poprawa oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w istniejącym przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Cele szczegółowe to: - wzrost nakładów na inwestycje, - wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, - utworzenie nowych miejsc pracy, - unowocześnienie technologii, wzrost wydajności pracy i poprawa jakości, - poprawa stanu środowiska, - poszerzenie oferty towarowej. Środki w ramach poddziałania mogą być przeznaczone na: - środki trwałe (budynki, budowle, maszyny i urządzenia); - wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania. Z dotacji korzystać mogą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże. Jednak szczególna uwaga będzie poświęcona rozwojowi sektora MSP, co znajduje odzwierciedlanie w podziale środków budżetowych w ramach tego działania. 75 % środków możliwych do pozyskania przeznaczona jest dla przedsiębiorców z tej grupy. Duże znaczenie mają tu inwestycje istotne dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Poziom wsparcia jest uzależniony m.in. od regionu, w którym inwestycja zostanie ulokowana, co omówiono wcześniej. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji (max. 50% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa duże, max. 65% kosztów kwalifikowanych MSP). W 2005 roku wyznaczono następujące terminy składania wniosków: - I runda aplikacyjna 1 do 31 marca (data może być zmieniona na 1-31 stycznia); - II runda aplikacyjna 1 do 30 czerwca. Podmiotem przyjmującym wnioski jest Departament Instrumentów Finansowych MGiP, mieszczące się przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw - inwestycje. Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności MSP poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Projekty wspierane w ramach działania obejmują inwestycje określone w rozporządzeniu 70/2001. W szczególności wspierane są następujące typy projektów: - działania modernizacyjne zmierzające do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego, 12

13 - wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa, - zakup wyników prac badawczo rozwojowych lub praw własności przemysłowej, - wdrażanie technologii i produktów innowacyjnych, - zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, - zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, - dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza w zakresie BHP. Z dotacji korzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom wsparcia jest uzależniony m.in. od regionu, w którym inwestycja zostanie ulokowana, co omówiono wcześniej. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji (max. 50% kosztów kwalifikowanych MSP). W 2005 roku wyznaczono następujące terminy składania wniosków: - do 25 lutego, - do 20 maja, - do 18 sierpnia - do 7 listopada. Podmiotem przyjmującym wnioski są Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) Dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw inwestycje. Działanie 2.4: Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Za wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) w zakresie Działania 2.4: "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska" odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie podmiotów zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska. Z dotacji i preferencyjnych pożyczek korzystać mogą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże. Poziom wsparcia jest uzależniony m.in. od regionu, w którym inwestycja zostanie ulokowana, co omówiono wcześniej. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji (max. 50% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa duże, max. 65% kosztów kwalifikowanych MSP). Nie wyznaczono dokładnych terminów składania wniosków. Podmiotem przyjmującym wnioski jest NFOŚiGW z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 3a w Warszawie. Dokładne omówienie tego działania zamieszczono w podrozdziale

14 3 Krajowe fundusze ekologiczne 3.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 będzie dofinansowywał zadania ze środków krajowych, jak i unijnych związanych z SPO WKP działanie 2.4. O dofinansowanie to mogą starać się podmioty realizujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki w ramach środków krajowych oraz o dotacje i pożyczki w ramach funduszy unijnych. Dokonując wyboru przedsięwzięć do dofinansowania ze środków krajowych w roku 2005 NFOŚiGW będzie przede wszystkim dodatkowo wspierał przedsięwzięcia realizowane z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, których wykonanie jest niezbędne do spełnienia wymagań określonych w dyrektywach Wspólnot Europejskich wdrożonych do prawa krajowego oraz w polityce ekologicznej państwa. Dofinansowanie będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych stosownie do wyników negocjacji akcesyjnych w obszarze środowisko wraz z przyjętymi okresami przejściowymi a także wdrażaniu nowych uregulowań unijnych. Rozdział środków krajowych następuje w kilkunastu obszarach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, które wymieniono poniżej. Szerzej opisane zostały dziedziny związane z działalnością przedsiębiorców. 1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. W ramach programu finansowane będą zadania: - objęte Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych a. dokumentacja techniczna przedsięwzięć, b. oczyszczalnie, c. kanalizacja, - oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków przemysłowych, - realizacja inwestycji koniecznych do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, uzyskujących dofinansowanie ze środków unijnych. 2. Gospodarka wodna. Zadania finansowane w ramach programu: - budowa szczególnie ważnych obiektów hydrotechnicznych inwestycje wieloletnie, wskazane przez Ministra Środowiska, - budowa obiektów służących poprawie jakości wody do picia, - wspieranie proekologicznych form transportu w żegludze śródlądowej (poprzez Fundusz Żeglugi Śródlądowej), - wspieranie inwestycji ujętych w wojewódzkim programie małej retencji, realizowanych z udziałem środków finansowych właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - przedsięwzięcia gospodarki wodnej otrzymujące wsparcie finansowe ze środków unijnych. 14

15 3. Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych. Zadania finansowane w ramach programu: - rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł w tym terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, - likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych, - zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, - zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych, - zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, - zagospodarowanie odpadów przemysłowych i odpadów z zakładów energetycznych oraz wprowadzanie technologii zmniejszających ilość wytwarzanych odpadów przez zakłady przemysłowe, - unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku eksploatacji środków transportu, - zagospodarowanie i unieszkodliwienie substancji zubożających warstwę ozonową. 4. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii. Zadania finansowane w ramach programu: - ograniczanie zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw, - oszczędzanie surowców i energii, - poprawa jakości paliw i technologii silnikowych stosowanych w transporcie, - modernizacja źródeł i systemów ciepłowniczych, - wykorzystanie alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii, - ochrona przed promieniowaniem jonizującym, - modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów (w kierunku obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza), - ograniczanie emisji lotnych związków organicznych, - ograniczanie emisji odorów, - opracowywanie programów i planów ochrony powietrza. 5. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję. W ramach programu preferowane będą zadania związane z wdrażaniem najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Zadania finansowane w ramach programu: - Inwestycje zmierzające do zmian surowcowych w realizowanych technologiach, - Inwestycje zmierzające do ograniczenia powstawania u źródła strumienia odpadów stałych, ciekłych i gazowych, - Inwestycje zmierzające do powtórnego wykorzystania odpadów w produkcji, - Wspieranie działań inwestycyjnych w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie hałasu i wibracji, energochłonności i zmniejszenia zużycia surowców, 15

16 - Wspieranie działań mających na celu wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001, EMAS i uzyskania certyfikatu Czystszej Produkcji w zakładach przemysłowych. 6. Zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu i wibracji na środowisko. Zadania finansowane w ramach programu: - opracowywanie map akustycznych wraz z planami działania, - budowa ekranów akustycznych, - inwestycje ograniczające wibracje. 7. Ochrona przyrody i krajobrazu. 8. Zwiększenie lesistości kraju oraz ochrona zasobów leśnych. 9. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych. Zadania finansowane w ramach programu: - rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górniczą, - wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców, - ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych, - ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych. 10. Finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. 11. Program Państwowego Monitoringu Środowiska. 12. Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków. 13. Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 14. Wspieranie działalności badawczej, eksperckiej na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 15. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. W ramach przedstawionych powyżej priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska NFOŚiGW finansuje zadania poprzez udzielanie: pożyczek, pożyczek płatniczych, kredytów ze środków Narodowego Funduszu przez banki komercyjne, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacji. Możliwe jest również uzyskanie umorzenia pożyczki. O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczki bądź kredytu udzielanego przez bank komercyjny ze środków NFOŚiGW, nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia. W razie finansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu i ze środków zagranicznych, niepodlegających 16

17 zwrotowi, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami inwestycyjnymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem z tych środków zagranicznych. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. W przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcą obowiązuje najczęściej oprocentowanie na poziomie 0,4 do 0,5 stopy redyskonta weksli, nie mniejsze jednak niż 3% w skali roku. Stopa redyskonta weksli ogłoszona przez Narodowy Bank Polski w sierpniu 2004 roku kształtuje się na poziomie 7%. Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest karencja w spłacie rat od 6 do 18 miesięcy w zależności od finansowanego przedsięwzięcia. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 15 lat (najczęściej 10 lat). Narodowy Fundusz udziela również dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez banki zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy bankiem a Narodowym Funduszem. Dopłata do oprocentowania stanowi różnicę między stopą do rozliczeń, określoną w umowie zawartej przez Narodowy Fundusz z bankiem, a wysokością wskaźnika oprocentowania określoną w zasadach finansowania. Stopa do rozliczeń z bankiem nie może być wyższa niż 1,0 s.r.w. w stosunku rocznym. Udzielona przez NFOŚiGW pożyczka, może być częściowo umorzona po spełnieniu przez dofinansowywanego następujących warunków: - przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowofinansowym, w terminie określonym w umowie, - został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie, - osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało udokumentowane najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w umowie, - spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki lub kredytu, - spłacono co najmniej 70% kwoty pożyczki lub kredytu udzielonego z wpływów z tytułu opłat produktowych, - raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie określonym w umowie, - pożyczkobiorca zgodnie z odrębnymi przepisami, wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu, - pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie ekologiczne, określone we wniosku o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie, zawartej z Narodowym Funduszem. Wysokość umorzenia pożyczki przyznanej przedsiębiorcy kształtuje się zwykle na poziomie 10% pożyczonej kwoty. Dotacje Narodowego Funduszu mogą być udzielane w szczególności na: - edukację ekologiczną o charakterze ponadregionalnym, - rozbudowę bazy dydaktycznej w parkach narodowych i leśnych kompleksach promocyjnych, - przedsięwzięcia pilotowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego, - nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, 17

18 - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, - ochronę przyrody i krajobrazu, - ochronę i hodowlę lasów, - likwidację składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin, - rekultywację terenów zdegradowanych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przywrócenia tych obszarów zasobom przyrody, - ochronę przed powodzią, - przedsięwzięcia związane z retencją wód, - przedsięwzięcia ochrony środowiska realizowane na terenach wiejskich, w celu ograniczenia odprowadzania do środowiska związków azotowych zawartych w nawozach naturalnych oraz w celu ochrony gleby poprzez nasadzenia śródpolne, - ekspertyzy, - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięć wskazanych przez właściwe instytucje do wsparcia z funduszu Spójności oraz budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji objętych Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, - realizację kompleksowych programów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, - zapobieganie poważnym awariom, w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy, lub usuwanie ich skutków w środowisku i urządzeniach chroniących środowisko, - zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków w środowisku i urządzeniach chroniących środowisko, - profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów określonych w art. 406 pkt. 8 ustawy, - monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, - zbiórkę i recykling odpadów poużytkowych dla przedsiębiorców i organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu, - potrzeby geologii i potrzeby górnictwa finansowane z wpływów z tytułów określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, - edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi, dla produktów wymienionych w załącznikach nr 1,2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, bez względu na zasięg terytorialny przedsięwzięcia, - przedsięwzięcia związane z dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu, stanowiących krajowy wkład publiczny na realizację Działania

19 SPO WKP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest również odpowiedzialny za wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) w zakresie Działania 2.4: "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska". Pierwsze terminy składania wniosków prawdopodobnie od 15 stycznia 2005 roku. Celem Działania 2.4 jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej poprzez wsparcie finansowe (dotacje, pożyczki) dla przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska. Beneficjentami Działania 2.4 są małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym: - wsparcie nie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I Traktatu WE), oraz przedsiębiorstwom z tzw. sektorów wrażliwych (zgodnie ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa), - Beneficjentami poddziałania są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13: Środowisko naturalne, Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 163, poz. 1584), - w poddziałaniach 2.4.1, i wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.): a. w których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot - w szczególności spółka prawa handlowego - od niej zależny, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, b. wybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Poddziałanie 2.4.1: Pozwolenie zintegrowane Cel poddziałania Celem poddziałania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), a w szczególności wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych, mało lub bezodpadowych technologii. Priorytetowo traktowane są działania realizujące zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła, które przyczynią się do powstawania warunków sprzyjających restrukturyzacji procesów przemysłowych, systemu wytwarzania i konsumpcji w sposób zapewniający osiągnięcie wysokiej opłacalności ekonomicznej przy bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, materiałów i surowców. Wsparciem publicznym zostaną objęte inwestycje, które umożliwiają dostosowywanie się istniejących przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego (Dyrektywa 96/61/WE), co warunkuje prowadzenie działalności na Jednolitym Rynku Europejskim. 19

20 Opis poddziałania W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów, ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) i warunkujących uzyskanie pozwolenia zintegrowanego: - zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska; - zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i eliminacji wytwarzania odpadów; - zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT; - inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (tzw. urządzenia końca rury ), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących BAT, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające. Kryteria dostępu (formalne): - instalacja, której ma dotyczyć inwestycja podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (transponującego Aneks I do Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC)); - inwestycja ma na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 4), transponujących wymogi Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC). Poddziałanie 2.4.2: Gospodarka wodno-ściekowa Cel poddziałania Celem poddziałania jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami przez przemysł do środowiska wodnego, a w szczególności substancji niebezpiecznych oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, w tym ścieków nieoczyszczonych. Opis poddziałania W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów: - budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, - zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami. 20

Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusze strukturalne UE w Polsce Sektorowe

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 32/04 z dnia 19.04.2004 r. Uchwała RN nr 12/04 z dnia 16.02.2004 r. Uchwała RN nr 151/03 z dnia 08.12.2003 r. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

i Środowisko Priorytet IV

i Środowisko Priorytet IV Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Marzena Słupeczańska Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW ŁĄCZNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami Finansowanie gospodarki odpadami dr MAŁGORZATA SKUCHA Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 1 Rok 2009 jest pierwszym rokiem

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Formy finansowania ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW. Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu

Formy finansowania ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW. Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu Formy finansowania ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu Warunki udzielania pomocy z Wojewódzkiego Funduszu Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Uchwała nr 164/06 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 04.10.2006r. Uchwała nr 232/06 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 21.12.2006r. Uchwała nr 18/07 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 12.02.2007r. Uchwała nr 32/07

Bardziej szczegółowo

1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem

1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem Uchwała nr 152/05 RN z dnia 19.12.2005r. Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowanych do finansowania w roku 2006 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne tekst jednolity Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 87/03 z dnia 21 lipca 2003 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 44/03 z dnia 5 maja 2003 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 5/03 z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1 Paszport do eksportu 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 6.1 Paszport do eksportu Ponieważ Działanie 6.1 Paszport do eksportu jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowice, listopad 2016 roku

Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowice, listopad 2016 roku Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Katowice, listopad 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 78/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 52/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r.

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 78/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 52/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 78/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 52/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. tekst jednolity ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach. źródłem finansowania gospodarki odpadami w województwie śląskim

WFOŚiGW w Katowicach. źródłem finansowania gospodarki odpadami w województwie śląskim WFOŚiGW w Katowicach źródłem finansowania gospodarki odpadami w województwie śląskim Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wkatowicach na dany rok PRIORYTET:

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI Renata Kot EuroDotacje Consulting e-mail: biuro@eurodotacja.com Fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Europejski

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska Realizacja większości zadań ujętych w Programie wymaga nakładów finansowych. Orientacyjne koszty ich wykonania przedstawione zostały w Tabeli 11, dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs 1.2 Innowacyjne firmy wrz-17 Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Fundusz jako instytucja finansująca rozbrajanie bomb ekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo