Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW

2 O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodne z listą priorytetowych programów i kryteriami wyboru przedsięwzięć

3 Warunki udzielenia dofinansowania Złożenie wniosku na odpowiednim formularzu Zgodność przedsięwzięcia z listą priorytetowych programów i spełnienie kryteriów wyboru Udokumentowana możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów Wywiązywanie się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu Przedsięwzięcie określone we wniosku nie zostało zakończone Narodowy Fundusz nie wypowiedział umowy o dofinansowanie wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat z powodu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem

4 Formy pomocy finansowej Pożyczki preferencyjne Pożyczki płatnicze Kredyty ze środków Narodowego Funduszu udzielane przez banki w ramach linii kredytowych Dotacje Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek Pożyczki w ramach umowy konsorcjum Promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia Poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków zagranicznych Umorzenia pożyczek preferencyjnych

5 Zasady udzielania pożyczek (cz.1) Kwota pożyczki do 80% kosztów przedsięwzięcia, za wyjątkiem zadań dofinansowywanych z bezzwrotnych środków zagranicznych Wysokość dofinansowania nie niższa niż zł, z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy Karencja w spłacie rat nie dłuższa niż 6 miesięcy od ostatniej wypłaty określonej w umowie lub 18 miesięcy dla przedsięwzięć finansowanych z wpływów z tytułu opłat produktowych, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Okres kredytowania nie dłuższy niż 15 lat lub nie dłuższy niż 10 lat przy finansowaniu przedsięwzięć z wpływów z opłat produktowych, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przy udzielaniu pożyczek płatniczych Oprocentowanie pożyczek: 0,1-0,8 s.r.w.

6 Zasady udzielania pożyczek (cz.2) Oprocentowanie pożyczek ustalane jest w odniesieniu do stopy redyskonta weksli s.r.w. Wysokość oprocentowania zależy od: rodzaju realizowanego przedsięwzięcia (KPOŚK, KPGO, energetyka odnawialna, przedsięwzięcia z udziałem środków zagranicznych) wnioskodawcy (jednostka samorządu terytorialnego, małe - średnie przedsiębiorstwo, inne jednostki) rodzaju pożyczki (pożyczka płatnicza, inwestycyjna) zasobów (subfunduszu) z którego realizowane jest przedsięwzięcie (środki uzyskane z opłaty produktowej, opłaty za substancje zubażające warstwę ozonową)

7 Zasady udzielania pożyczek (cz.3) Oprocentowanie: pożyczki na realizację KPOŚK, KPGO, inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej Podmiot Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego Dochód budżetowy ogółem na mieszkańca /zł/ < > 1971 Wskaźnik wysokości oprocentowania /s.r.w./ w stosunku rocznym 0,3 0,5 0,7

8 Zasady udzielania pożyczek (cz.4) Oprocentowanie: 0,1 s.r.w. pożyczki z wpływów z opłaty produktowej, z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 0,4 s.r.w., lecz nie mniej niż 1,75% pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia z zakresu energetyki odnawialnej 0,5 s.r.w., lecz nie mniej niż 2,12 % pozostałe pożyczki na inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej 0,6 s.r.w., lecz nie mniej niż 2,55% pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,2% pożyczki płatnicze, pożyczki na przedsięwzięcia dofinansowywane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ oraz pozostałe pożyczki, w tym pożyczki udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej

9 Dotacje (cz.1) Ze środków Narodowego Funduszu Gospodarka wodno-ściekowa Rekultywacja terenów zdegradowanych Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Monitoring środowiska Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona lasów i zasobów leśnych Zapobieganie powstaniu poważnych awarii lub usuwanie ich skutków Zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

10 Dotacje (cz.2) Ze środków Narodowego Funduszu: Przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska Przedsięwzięcia ze środków gromadzonych w ramach subfunduszy, w tym na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Przedsięwzięcia pilotażowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego Nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny Ochrona powietrza do 50% kosztów przedsięwzięcia Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków i realizacji przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności

11 Dotacje (cz.3) Na przedsięwzięcia współfinansowane w ramach funduszy unijnych Na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, oczyszczania ścieków i kanalizacji (do 50% kosztów), realizowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, pomocy społecznej, ochrony zabytków i krajobrazu, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego i jednostek budżetowych

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonując wyboru przedsięwzięć do dofinansowania będzie przeznaczał środki przede wszystkim na dofinansowywanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Dofinansowanie będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych określonych w Traktacie Akcesyjnym.

13 Lista priorytetowych programów

14 4. Ochrona powietrza 4.1. Podwyższenie sprawności wytwarzania, przemysłu, dystrybucji i użytkowania energii 4.2. Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw 4.3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii 4.4. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 4.5. Zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko 4.6. Finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem

15 Przedsięwzięcia współfinansowane z bankami w ramach linii kredytowych Małe oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM Kanalizacja sanitarna w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM Zagospodarowanie odpadów Odnawialne źródła energii Usuwanie azbestu Termomodernizacja Stacje uzdatniania wody

16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt przyjęty przez Radę Ministrów 26.XI.2006r. Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów w wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele i priorytety Programu: Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

17 Na realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ,3 mln euro, w tym ze środków Funduszu Spójności ,1 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln euro (23%).

18 Osie priorytetowe dla sektora środowiskowego I. Gospodarka wodno - ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

19 PO Infrastruktura i Środowisko Szacunkowy podział środków (Osie priorytetowe I V i X) Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi mln euro 545 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 732,2 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych ,8 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

20 Oś priorytetowa X Infrastruktura enegetyczna przyjazna środowisku Cele szczegółowe osi priorytetowej: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące: obniżenie energochłonności procesów wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania jako generacja rozproszona oraz budowa lokalnych małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło na potrzeby lokalne nie wymagających przesyłania na duże odległości, poprawę efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców,

21 Cele szczegółowe osi priorytetowej X c.d. Cele szczegółowe osi priorytetowej X c.d. w elektroenergetyce zmniejszenie strat sieciowych przez modernizację i budowę nowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, realizację oszczędzania energii w sektorze publicznym, poprzez termomodernizację, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu: biomasy, biogazu, wiatru i energii wód dla produkcji energii elektrycznej, rozwój produkcji ciepła w oparciu o biomasę, energię słoneczną i energię, rozwój kogeneracji na małą skalę, produkcja biodiesla i innych biopaliw, wyłączając produkty rolnicze zamieszczone w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

22 Beneficjenci: Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. W szerszym kontekście beneficjentami mają być obszary Polski mniej zurbanizowane, mniej uprzemysłowione, które dzięki interwencji środków publicznych zostałyby zaktywizowane gospodarczo. Dążenie aby to były inwestycje mniejsze, przyniesie najlepsze rezultaty, gdyż pobudzą one przedsiębiorczość lokalną i podniosą świadomość energetyczną głównie w zakresie użytkowania energii.

23 Finansowanie osi priorytetowej X Wkład wspólnotowy - 732,2 mln euro, Wkład krajowy - 641,1 mln euro, w tym: krajowy wkład publiczny - 86,1 mln euro wkład prywatny - 555,0 mln euro

24 Przykładowe inwestycje z zakresu OZE: EEZ Sp. z o.o. Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych w Tymieniu o mocy 50 MW ok. 251 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 125 mln zł, Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. Budowa i uruchomienie elektrowni wiatrowej o mocy 30 MW na wierzchowinie góry Kamieńsk ok. 166 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 110 mln zł (inwestycja w trakcie realizacji), Elektrownie Szytowo Pompowe S.A. Odtworzenie i modernizacja Elektrowni Wodnej Solina ok. 170 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 60 mln zł Energia Eko Sp. z o.o. Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych Etap II ok. 67 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 50 mln zł PEC Płońsk Sp. z o.o. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońska przy wykorzystaniu biomasy ok. 34 mln zł (inwestycja w trakcie realizacji), w tym NFOŚiGW ok. 18 mln zł

25 Ilość umów podpisanych przez Narodowy Fundusz w ramach OZE w latach Elektrownie wodne Kolektory słoneczne Pompy ciepła Geotermalne źródła ciepła Paliwo ekologiczne w tym biomasa Elektr. wiatrowe ilość podpisanych umów

26 Kwota umów i wartość kosztorysowa przedsięwzięć finansowanych przez Narodowy Fundusz w ramach OZE w latach (tys. zł) Elektrownie Kolektory Pompy Geoterm. Paliwo Elektr. wodne słoneczne ciepła źródła ekologiczne wiatrowe ciepła kwota umów wartość kosztorysowa

27 1 400 Efekty ekologiczne z umów podpisanych przez Narodowy Fundusz w ramach OZE w latach w zakresie redukcji SO 2, NO x i pyłów ,5 671,7 101,3 627,2 194,7 146, ,9 404,9 166,5 24,4 153,5 73,3 57,1 309,0 951,6 162,9 71,6 679,9 205,4 117,6 453, ,1 69,1 422,7 SO 2 (Mg/rok) NO x (Mg/rok) Pyły (Mg/rok)

28 Efekty ekologiczne z umów podpisanych przez Narodowy Fundusz w ramach OZE w latach w zakresie redukcji CO , , , , , , , ,6 CO 2 (Mg/rok)

29 Struktura mocy zainstalowanych w OZE wg umów zawartych w 2004 r. 3% 4% 4% 2% 87% biomasa kolektory słoneczne pompy ciepła m.elektrownie wodne biogaz

30 W latach na mocy Ustaw Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska, tytułem opłat zastępczych i kar, NFOŚiGW będzie uzyskiwał znaczne środki finansowe Szacunki wskazują na następujące kwoty w poszczególnych latach: ,5 mln zł mln zł mln zł mln zł Środki powyższe mogą stanowić publiczny wkład krajowy w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii przewidzianych w osi priorytetowej X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

31 Dziękujemy Państwu za uwagę Zapraszamy do Narodowego Funduszu ul. Konstruktorska 3a Warszawa

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo