PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010"

Transkrypt

1 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

2 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ): BADANIA PRZEMYSŁOWE- badania stosowane, obejmujące działalnośćbadawcząpodejmowanąw celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce PRACE ROZWOJOWE- prace wykorzystujące dotychczasowąwiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych faz: faza badawcza,obejmująca badania stosowane (przemysłowe) i prace rozwojowe-możliwa do sfinansowania w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych faza wdrożeniowa- możliwa do sfinansowania w ramach działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wnioskodawcy składaćbędą1 wniosek obejmujący całośćprojektu (zarówno częśćbadawczą, jak i wdrożeniową). Wniosek będzie podlegać całościowej ocenie. Przedsiębiorca, który uzyska wsparcie na przeprowadzenie fazy badawczej (działanie 1.4), będzie zobowiązanydo realizacji całości projektu, tj. do przeprowadzenia fazy wdrożeniowej (przy współfinansowaniu w ramach działania 4.1 lub w całości ze środków własnych), pod groźbązwrotu dofinansowania uzyskanego na etapie prac badawczych. Przerwanie realizacji projektu (bez konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania) będzie możliwe jedynie w następujących przypadkach: jeżeli okaże się, że część badawcza nie przyniosła spodziewanych efektów po zakończeniu działania 1.4, jeżeli okaże się, że warunki rynkowe zmieniły sięna tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia

3 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Instytucja Wdrażająca(podejmująca decyzje co do realizacji operacji): PARP W ramach działania będzie można otrzymaćdofinansowanie przedsięwzięćtechnicznych, technologicznych lub organizacyjnych (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzonych przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe (w tym przedsiębiorców). Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (tj. włącznie ze stworzeniem prototypu) Beneficjenci: przedsiębiorcy Maksymalny poziom wsparcia: w przypadku badańprzemysłowych: dla mikro i małego przedsiębiorcy -70% wydatków kwalifikowanych, dla średniego przedsiębiorcy 60%, dla dużego przedsiębiorcy 50% w przypadku prac rozwojowych: dla mikro i małego przedsiębiorcy -45% wydatków kwalifikowanych, dla średniego przedsiębiorcy 35%, dla dużego przedsiębiorcy 25% Maksymalna kwota wsparcia: 7,5 mln EUR Wartośćwydatków kwalifikowanych:minimum PLN w przypadku projektów zlokalizowanych w woj. łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim Całkowita wartośćprojektu celowego (realizowanego w ramach działań1.4 i 4.1) nie może przekroczyć50 milionów euro Budżet działania(wkład UE+ krajowy): 390,4 mln EUR

4 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Wydatki kwalifikowane: wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizacjęprojektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach projektu badawczego pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego (jeśli nie sąużywane na potrzeby projektu przez ich całkowity okres użytkowania-koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim sąwykorzystywane na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją projektu badawczego pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązańwynikających z umowy o dofinansowanie pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

5 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Kryteria wyboru projektów-wspólne dla działań1.4 i 4.1 (wniosek będzie podlegałcałościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową) 1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne 1. Projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali kraju i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 2. Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badańlub prac w działalności gospodarczej wnioskodawcy 3. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacjąprodukcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczązmianądotyczącąprocesu produkcyjnego istniejącej jednostki (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu) 4. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię/ usługębędącąrezultatem projektu, wskazującąna opłacalność projektu 5. Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy wnioskodawców innych niż MSP) 6. Wnioskodawca posiada zdolnośćtechnicznąoraz dysponuje kadrąb+r niezbędnądo realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac 7. Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu 8. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu 9. Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu 10. Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia 11. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlajązałożone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu

6 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Kryteria merytoryczne fakultatywne(wagi punktowe): 1. Poziom innowacyjności rezultatów prac badawczo-rozwojowych 2. Realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczorozwojowej w strukturze wnioskodawcy 3. Wnioskodawca jest MSP 4. Projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio) 5. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługębędące rezultatem projektu na rynku międzynarodowym 6. Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku 7. Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego 8. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego 9. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równości szans oraz na politykę horyzontalną ochrony środowiska 10. Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS (10 pkt)

7 Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Instytucja Wdrażająca(podejmująca decyzje co do realizacji operacji): PARP Wsparcie projektów inwestycyjnych (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I), lub Inicjatywy Technologicznej I. Beneficjenci: przedsiębiorcy Maksymalny poziom wsparcia: dla części inwestycyjnej projektu- zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie więcej niż 20 mln PLN: Na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego: 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw, 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 70% w przypadku mikro-i małych przedsiębiorstw Na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy: 40% w przypadku dużych przedsiębiorstw 50% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 60% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw Na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawa oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 na obszarze należącym do województwa mazowieckiego: 30% w przypadku dużych przedsiębiorstw 40% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 50% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw dla części doradczej projektu-do 50% wydatków na doradztwo i do 10% całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych Całkowita wartość projektu celowego(realizowanego w ramach działań 1.4 i 4.1) nie może przekroczyć 50 milionów euro Budżet działania(środki publiczne): 390 mln EUR

8 Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wydatki kwalifikowane: pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, pod warunkiem, że przedsiębiorca przedstawi opinięrzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem, że: przedsiębiorca przedstawi opinięrzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia przedsiębiorca przedstawi opinięrzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym w projekcie celu cena nabycia albo koszt wytworzenia aktywów innych niż określone powyżej cena nabycia robót i materiałów budowlanych cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania (w przypadku dużych firm kwalifikuje sięnie więcej niżdo wartości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych)

9 Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wydatki kwalifikowane(c.d.): raty spłat wartości początkowej (zgodnie z umowąleasingu) gruntów, budynków i budowli, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji, lub spłata wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa ta będzie zawarta na okres co najmniej trwałości projektu raty spłat wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, lub spłata ich wartości początkowej, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawągruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro lub małego lub średniego przedsiębiorcy co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu pokrycie ceny zakupu usług doradczych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, do wysokości 10% powyżej opisanych wydatków kwalifikowanych cena zakupu używanych środków trwałych (dotyczy tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązańwynikających z umowy o dofinansowanie pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

10 Contactinformation President: Donato DI GILIO Tel: Mobile: Dorota WAWRZYNIAK Tel: Mobile: Rafał KUBROWSKI Tel: Mobile: Core Sp. z o.o address Tel: Fax: Stefano BARBIERI Tel: ul. Królewska 16, Warsaw, PL Mobile:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1237 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo