świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r

2 Klasyfikacja Klientów Na potrzeby niniejszej Umowy na podstawie Dyrektywy MiFID EC/2004/39 Klient będzie zawsze klasyfikowany przez X-Trade Brokers jako Klient Detaliczny. Oznacza to, iż każdy Klient podpisujący Umowę otrzyma od domu maklerskiego pełną informację na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, zasad realizacji Zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez X-Trade Brokers. Informacje podstawowe o X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Nazwa i Adres X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, Warszawa (zwany dalej X-Trade Brokers ), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Licencja X-Trade Brokers prowadzi działalność maklerską na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku oraz na podstawie licencji nr DDM-M /2005 wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Nadzór X-Trade Brokers jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego mieszczącą się przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Usługi Finansowe Klient może zawierać z X-Trade Brokers Transakcje na derywatach (instrumentach pochodnych) dopuszczonych do Obrotu Zorganizowanego. Strona Internetowa, Języki oraz Sposoby Komunikacji Strona Internetowa: Języki: polski oraz angielski Komunikacja: telefon, , faks, komunikacja online. Kontakt: dane teleadresowe dostępne są na stronie Ochrona aktywów Klienta: X-Trade Brokers przywiązuje dużą wagę do zagadnienia ochrony środków swoich Klientów zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez X-Trade Brokers. Środki pieniężne Klientów mogą być przechowywane w renomowanych bankach. X-Trade Brokers dokonuje każdego roku oceny wypłacalności instytucji w których przechowywane są środki pieniężne Klientów i na tej podstawie podejmuje decyzję o kontynuacji lub braku współpracy z daną instytucją kredytową. X-Trade Brokers przechowuje aktywa Klientów rozproszone w bankach wymienionych powyżej w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa tych środków. X-Trade Brokers jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. systemu rekompensat, którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych Instrumentów Finansowych w przypadku. a) ogłoszenia upadłości X-Trade Brokers lub b) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek X-Trade Brokers nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub c) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że X-Trade Brokers nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zabezpiecza wypłatę środków pieniężnych oraz rekompensaty za utracone Instrumenty Finansowe, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od Klienta z tytułu świadczonych usług, do wysokości równowartości w złotych euro - w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych euro. Konflikt Interesów W celu przeciwdziałania skutkom Konfliktu Interesów X-Trade Brokers przedsięwzięło środki opisane w Rozdziale 14 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Podstawowe zasady załatwiania skarg Klient ma prawo zgłoszenia X-Trade Brokers każdej nieścisłości lub jakiegokolwiek uchybienia w zakresie usług świadczonych przez X-Trade Brokers, zarówno w przypadkach natury technicznej, jak również w sytuacjach niewłaściwego zachowania się pracowników X-Trade Brokers. Uwagi i skargi Klient może składać do X-Trade Brokers na piśmie, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. X-Trade Brokers obowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia stanu, będącego podstawą uwagi lub skargi zgłoszonej przez Klienta, a następnie do poinformowania Klienta o efektach przeprowadzonego wyjaśnienia. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg Klientów opisane są w Rozdziale 21 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Raporty z wykonania Usług X-Trade Brokers wysyła Klientom następujące raporty: 1. w formie elektronicznej raport z wykonanych Transakcji za dany dzień wysyłka na koniec każdego dnia; 2. w formie elektronicznej historię rachunku za dany miesiąc wysyłka na koniec każdego miesiąca; 3. pocztą informację o wysokości przychodów wysyłka do końca lutego roku następnego po roku w którym Klient dokonywał Transakcji. Koszty i Opłaty Za świadczone usługi X-Trade Brokers pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Giełdowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1. Definicje

3 Depozyt Zabezpieczający (Zabezpieczenie) środki pieniężne i Instrumenty Finansowe na Rachunku Zabezpieczającym stanowiące zabezpieczenie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązań wynikających z Derywatów; Derywaty Instrumenty Pochodne dopuszczone do Obrotu Zorganizowanego; Dyspozycja polecenie Klienta dokonania przez X-Trade Brokers określonej czynności na rachunek Klienta, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu; Dzienna/Ostateczna Cena Rozliczeniowa ceny ustalone na zasadach określonych w Standardzie, będące podstawą wykonywania bieżących rozrachunków rynkowych; Instrument Bazowy cena lub wartość Instrumentów Finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników, która stanowi podstawę dla konstrukcji i obliczania ceny lub wartości danego Instrumentu Pochodnego; Instrumenty Finansowe instrumenty o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy; Instrumenty Pochodne opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (Instrumentów Bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; Izba Rozrachunkowa KDPW, giełdowa izba rozrachunkowa, system gwarantujący rozliczanie Transakcji zawieranych w ASO lub inna właściwa Izba Rozrachunkowa; Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą X-Trade Brokers podpisała Umowę; Krajowy Rynek Regulowany rynek regulowany o którym mowa w art. 15 Ustawy; KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Limit Zaangażowania maksymalna liczba posiadanych przez Klienta Derywatów; NIK Numer Identyfikacyjny Klienta nadawany przez KDPW; Otwarcie Pozycji powstanie praw i zobowiązań wynikających z nabycia lub zbycia derywatów; Otwarcie Pozycji Skorelowanej otwarcie pozycji przeciwstawnej do pozycji zajmowanej w innej Serii Derywatów opartych na tym samym Instrumencie Bazowym; Portfel wydzielona grupa Derywatów na Rachunku Papierów Wartościowych, w którym ewidencjonowane są Derywaty; Pozycja saldo Pozycja może mieć charakter długi (saldo kredytowe) jej otwarcie następuje w wyniku nabycia Derywatów, lub krótki (saldo debetowe) jej otwarcie następuje w wyniku zbycia Derywatów; Rachunek Zabezpieczający rachunek zabezpieczający realizację zobowiązań wynikających z Derywatów, Regulamin Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Regulamin Główny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy oraz banków powierniczych; Seria Derywatów Derywaty oparte na tym samym Instrumencie Bazowym, z tą samą datą wygaśnięcia; Standard określone przez uprawniony podmiot cechy Derywatów, a w szczególności sposób ustalania dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej, sposób rozliczenia itp.; Transakcja nabycie lub zbycie Derywatu; Umowa umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym, wraz ze wszystkimi załącznikami; Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.); Warunki Obrotu warunki obrotu dla Derywatów wydane przez upoważnione podmioty; Wstępny Depozyt Zabezpieczający środki pieniężne i Instrumenty Finansowe na Rachunku Zabezpieczającym stanowiące zabezpieczenie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązań mogących powstać w wyniku realizacji Zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów; X-Trade Brokers X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Zamknięcie Pozycji wygaśnięcie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem Derywatów, odpowiednio wskutek nabycia bądź zbycia Derywatów tej samej serii, co Derywaty zamykane; Zlecenie zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty Finansowe; Zlecenie Brokerskie zlecenie lub oferta a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez X-Trade Brokers wykonującą złożone przez Klienta Zlecenie na podstawie tego Zlecenia i przekazywane na Krajowy Rynek Regulowany w celu wykonania tego Zlecenia. 2. Postanowienia Ogólne 2.1 Regulamin określa tryb i zasady świadczenia usług wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów w Obrocie Zorganizowanym, a także warunki rejestrowania Derywatów oraz prowadzenia Rachunku Zabezpieczającego oraz zasady realizacji zobowiązań wynikających z 2.2 Użyte w Regulaminie określenia, których nie zdefiniowano powyżej, należy rozumieć w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Ustawie, Rozporządzeniu oraz regulaminach i innych regulacjach obowiązujących na danym rynku. 2.3 Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i tryb: a. otwierania Rachunków Zabezpieczających realizację zobowiązań wynikających z Derywatów, b. przyjmowania Zleceń kupna i sprzedaży Derywatów, c. ustanawiania zabezpieczeń realizacji zobowiązań wynikających z Derywatów, d. dokonywania codziennych rozliczeń, e. dokonywania zmian wielkości Depozytów Zabezpieczających przez X-Trade Brokers. 2.4 Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym zawieranej przez X-Trade Brokers z Klientem

4 3 Tryb i warunki zawarcia umowy 3.1 Podstawą świadczenia usług wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów w Obrocie Zorganizowanym jest Umowa świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym podpisywana przez Klienta z X-Trade Brokers. 3.2 X-Trade Brokers może uzależnić zawarcie Umowy lub pośredniczenie w obrocie poszczególnymi rodzajami Derywatów od spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków określonych przez X-Trade Brokers. 3.3 Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest złożyć: a. oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu NIK, b. wniosek o otwarcie konta indywidualnego dla Derywatów i jeżeli nie posiada numeru NIK, wniosek o jego nadanie, c. oświadczenie o sytuacji finansowej. 3.4 X-Trade Brokers przed zawarciem Umowy dokonuje oceny indywidualnej sytuacji klienta na zasadach określonych w Regulaminie Głównym. 3.5 X-Trade Brokers niezwłocznie po zawarciu Umowy i złożeniu przez Klienta wniosku, o którym mowa w pkt. 3.3, występuje do KDPW o otwarcie dla Klienta konta indywidualnego w KDPW, a jeżeli Klient nie posiada numeru NIK o jego nadanie. 3.6 Klient może rozpocząć zawieranie Transakcji Derywatami od momentu uzyskania przez X-Trade Brokers potwierdzenia z KDPW, że dla Klienta zostało otwarte konto indywidualne, a informacje o tym fakcie zostały przekazane do podmiotu organizującego rynek 3.7 X-Trade Brokers może określić maksymalny Limit Zaangażowania Klienta w Derywaty. Informacja o wysokości limitu niezwłocznie podawana jest do wiadomości Klienta. 3.8 X-Trade Brokers na podstawie pisemnego wniosku Klienta może określić indywidualny Limit Zaangażowania w Derywaty. 3.9 Wysokość limitu, o którym mowa w pkt. 3.8 może być uzależniona w szczególności od wartości Instrumentów Finansowych i środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, czasu jaki upłynął od otwarcia przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego lub od łącznej wartości Transakcji zawartych przez Klienta z wykorzystaniem Rachunku Inwestycyjnego w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych X-Trade Brokers może uzależnić przyznanie limitu od wniesienia przez Klienta dodatkowego Depozytu Zabezpieczającego Przekroczenie limitu skutkuje odmową przyjęcia przez X-Trade Brokers kolejnych Zleceń Klienta powodujących otwarcie pozycji w Derywatach X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zlecenia Klienta w przypadku, gdyby realizacja Zlecenia Klienta mogła spowodować przekroczenie przez X-Trade Brokers Limitów Zaangażowania określonych dla X-Trade Brokers przez właściwą Izbę Rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek Na podstawie Umowy, X-Trade Brokers otwiera Klientowi rachunek Derywatów prowadzony w ramach Rachunku Papierów Wartościowych oraz Rachunek Zabezpieczający Uznanie lub obciążenie Rachunku Papierów Wartościowych Derywatami, dla których wymagane jest wnoszenie Depozytu Zabezpieczającego, jest możliwe po wniesieniu Depozytu Zabezpieczającego przez Klienta W ramach jednego Rachunku Inwestycyjnego Klienta Derywaty mogą być rejestrowane na więcej niż jednym rachunku Derywatów (Portfelu) po nadaniu przez Izbę Rozrachunkową odrębnych oznaczeń poszczególnych Portfeli oraz po otwarciu przez X-Trade Brokers Rachunków Zabezpieczających dla poszczególnych rachunków Derywatów (Portfeli) Środki pieniężne i Instrumenty Finansowe zaewidencjonowane na Rachunku Zabezpieczającym stanowią zabezpieczenie wywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z Derywatów oraz służą do prowadzenia rozliczeń z tytułu posiadania, nabywania lub zbywania 3.17 Rachunek Zabezpieczający składa się z wydzielonych subkont Rachunku Pieniężnego i Rachunku Papierów Wartościowych Klienta Uznanie lub obciążenie Rachunku Zabezpieczającego środkami pieniężnymi może w szczególności nastąpić w wyniku: a. złożenia, anulowania lub modyfikacji Zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów, b. zawarcia Transakcji kupna lub sprzedaży Derywatów, c. uzupełnienia lub zwrotu Depozytu Zabezpieczającego, d. dokonania dziennego lub ostatecznego rozliczenia związanego z posiadanymi Derywatami w sposób i na zasadach przewidzianych w Standardach Derywatów oraz Warunkach Obrotu, e. innych operacji na Derywatach, zgodnych ze Standardem i Warunkami Obrotu ustalonymi dla poszczególnych 3.19 Ewidencjonowanie Instrumentów Finansowych na Rachunku Zabezpieczającym odbywa się w trybie określonym w Rozdziale 5. 4 Warunki i tryb przyjmowania Zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów 4.1 Przyjmując Zlecenie Klienta, X-Trade Brokers zobowiązuje się wobec dającego Zlecenie do wystawienia Zlecenia Brokerskiego, którego przedmiotem jest nabycie lub zbycie Derywatów zgodnie ze Zleceniem Klienta, w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta, zgodnie z Umową i Przepisami Prawa. 4.2 Przed złożeniem Zlecenia Klient zobowiązany jest zapoznać się z dokumentami określającymi Warunki Obrotu danych 4.3 Przez złożeniem Zlecenia Klient wyraża zgodę na warunki określone w dokumentach, o których mowa w pkt Zlecenie składane przez Klienta powinno zawierać: a. dane wymagane dla Zleceń zgodnie z pkt. 8.6 Regulaminu Głównego, a ponadto: b. numer NIK, c. określenie Portfela, w ramach którego jest składane, o ile zostały wyodrębnione Portfele. 4.5 X-Trade Brokers może: a. ustalić maksymalną liczbę Derywatów, na którą będzie mogło opiewać Zlecenie. Liczba ta może być określona odrębnie dla poszczególnych Derywatów, b. określić Derywaty, w obrocie którymi nie będzie uczestniczyło, c. odmówić przyjęcia Zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów w sytuacjach, w których ograniczenia przyjmowania Zleceń wynikają z Warunków Obrotu. 4.6 Warunkiem przyjęcia i przekazania do realizacji Zleceń, których przedmiotem są Derywaty, jest posiadanie przez Klienta pełnego pokrycia wartości składanych Zleceń wraz z prowizją. 4.7 Z zastrzeżeniem pkt. 4.8, składając Zlecenie kupna lub sprzedaży Derywatów, Klient zobowiązany jest posiadać na Rachunku Zabezpieczającym środki pieniężne lub środki pieniężne i Instrumenty Finansowe niezbędne do ustanowienia Wstępnego Depozytu Zabezpieczającego. Ponadto Klient zobowiązany jest posiadać na Rachunku Pieniężnym środki w wysokości równej przewidywanej prowizji od realizacji Zlecenia. 4.8 W przypadku Zleceń zamykających otwarte pozycje X-Trade Brokers może odstąpić od wymogu posiadania na Rachunku Inwestycyjnym środków pieniężnych w wysokości równej przewidywanej prowizji. 4.9 W sytuacji gdy Klient składa kilka Zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów, Zabezpieczenie sprawdzane jest w kolejności ich składania W przypadku stwierdzenia braku Zabezpieczenia w środkach pieniężnych i/lub Instrumentach Finansowych na Rachunkach Inwestycyjnych Klienta, X-Trade Brokers nie realizuje Zlecenia Klienta X-Trade Brokers pobiera z Rachunku Inwestycyjnego Klienta należną mu prowizję po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie Transakcji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Głównego Opłaty i prowizje naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

5 5 Depozyt Zabezpieczający i rozliczenia Transakcji 5.1 Klient zobowiązany jest wnosić i posiadać na Rachunku Zabezpieczającym Depozyt Zabezpieczający w takiej wysokości, aby wszystkie otwarte pozycje były zabezpieczone. 5.2 Wstępny Depozyt Zabezpieczający wnoszony jest przez Klienta w przypadku, gdy składane Zlecenie jest Zleceniem otwierającym pozycję. 5.3 Wstępny Depozyt Zabezpieczający nie musi być wnoszony, jeżeli realizacja składanego zlecenia doprowadzi do zamknięcia otwartej pozycji, jak również do otwarcia pozycji skorelowanej, z zastrzeżeniem pkt Wyłączenia obowiązku wniesienia Wstępnego Depozytu Zabezpieczającego, o którym stanowi pkt. 5.3, nie stosuje się w przypadku, gdy w wyniku złożenia przez Klienta Zlecenia zamykającego otwartą pozycję może powstać sytuacja, w której niezabezpieczona zostanie pozycja uprzednio skorelowana. 5.5 X-Trade Brokers może zażądać wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w związku z posiadaniem przez Klienta pozycji skorelowanych, jeżeli w jego ocenie istnieje duże ryzyko rozrachunku związane z liczbą otwieranych lub już otwartych przez Klienta pozycji skorelowanych. W przypadku niewniesienia dodatkowego zabezpieczenia przez Klienta, X- Trade Brokers może dokonać zamknięcia skorelowanych pozycji Klienta oraz odmówić przyjęcia kolejnych Zleceń powodujących zwiększenie liczby pozycji skorelowanych. 5.6 Po dokonaniu bieżących rozrachunków rynkowych w dniu poprzedzającym ostatni dzień obrotu Derywatami, X-Trade Brokers może ustalić Depozyt Zabezpieczający od Derywatów skorelowanych z wygasającymi Derywatami bez uwzględnienia korelacji. 5.7 Z zastrzeżeniem pkt. 5.8 Wstępny Depozyt Zabezpieczający i Depozyt Zabezpieczający powinny stanowić środki pieniężne Klienta. 5.8 X-Trade Brokers może wyrazić zgodę na wniesienie Instrumentów Finansowych jako Depozytu Zabezpieczającego. Rodzaje Instrumentów Finansowych, mogących stanowić depozyt oraz ich maksymalny udział w Depozycie Zabezpieczającym określają obowiązujące regulacje Izby Rozrachunkowej i/lub izby rozliczeniowej. 5.9 Środki pieniężne wnoszone są na poczet Depozytu Zabezpieczającego za pośrednictwem Rachunku Inwestycyjnego Wartość Instrumentów Finansowych wniesionych jako Depozyt Zabezpieczający jest wyceniana na bieżąco zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w Izbie Rozrachunkowej i/lub izbie rozliczeniowej Klient może złożyć dyspozycję blokady Instrumentów Finansowych w celu wniesienia ich na poczet Depozytu Zabezpieczającego Instrumenty Finansowe mogą zostać uwzględnione jako Depozyt Zabezpieczający po otrzymaniu przez X-Trade Brokers dokumentów z właściwej Izby Rozrachunkowej i/lub izbie rozliczeniowej potwierdzających wniesienie Depozytu Zabezpieczającego w Instrumentach Finansowych X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów, na swoich stronach internetowych, informację o: a. wysokości wstępnych Depozytów Zabezpieczających wymaganych aktualnie dla poszczególnych Derywatów, b. minimalnej wysokości Depozytów Zabezpieczających wymaganych aktualnie dla poszczególnych Derywatów (minimalna wysokość Depozytu Zabezpieczającego), c. maksymalnej wysokości Depozytów Zabezpieczających wymaganych dla poszczególnych Derywatów (maksymalna wysokość Depozytu Zabezpieczającego), d. ostatecznym terminie uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego przez Klienta X-Trade Brokers określa wysokość depozytów, o których stanowi pkt a-d na podstawie danych otrzymanych z właściwej Izby Rozrachunkowej i/lub izby rozliczeniowej, z tym zastrzeżeniem, że może określić ich wysokość na poziomie wyższym lub niższym niż wynika z otrzymanych danych X-Trade Brokers dokonuje codziennych rozliczeń z Klientem na podstawie zatwierdzonych przez Izbę Rozrachunkową i/lub izbę rozliczeniową dokumentów. Na podstawie dziennej ceny rozliczeniowej wyliczana jest dzienna kwota rozliczeniowa, która debetuje lub premiuje rachunek Klienta Jeżeli w wyniku bieżących rozrachunków rynkowych łączna wartość Depozytu Zabezpieczającego przekroczy maksymalną wysokość Depozytu Zabezpieczającego, X-Trade Brokers znosi blokadę środków pieniężnych stanowiących Depozyt Zabezpieczający do wysokości nadwyżki ponad maksymalną wysokość Depozytu Zabezpieczającego Jeżeli w wyniku zawarcia Transakcji aktualna wartość Depozytu Zabezpieczającego otwarte pozycje Klienta jest większa niż wartość wymagana, powstała w ten sposób nadwyżka Depozytu Zabezpieczającego, po uwzględnieniu zobowiązań Klienta z tytułu zawartych na danej sesji Transakcji, może stanowić Wstępny Depozyt Zabezpieczający dla składanych przez Klienta na tej sesji kolejnych Zleceń kupna lub sprzedaży 5.18 Jeżeli wskutek zmiany w składzie Portfela lub niekorzystnej dla Klienta sytuacji na rynku, łączna wartość Depozytu Zabezpieczającego Klienta spadnie poniżej minimalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego, X-Trade Brokers dokonuje uzupełnienia depozytu do maksymalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego ze środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Inwestycyjnego Klienta i Instrumentów Finansowych zablokowanych na poczet depozytu W przypadku nadzwyczajnej zmiany ceny mającej miejsce w trakcie sesji, a w szczególności w sytuacji, w której środki pieniężne i Instrumenty Finansowe na Rachunku Zabezpieczającym mogą nie wystarczyć na pokrycie strat wynikających z otwartych przez Klienta pozycji, X-Trade Brokers może uzupełnić depozyt do maksymalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego przed dokonaniem bieżących rozrachunków rynkowych, z uwzględnieniem potencjalnej straty wynikającej ze zmiany ceny 5.20 X-Trade Brokers może uzupełnić Depozyt Zabezpieczający również w przypadku podniesienia przez właściwą Izbę Rozrachunkową i/lub izbę rozliczeniową wartości właściwego Depozytu Zabezpieczającego, o ile doprowadzi ona do spadku wartości Depozytu Zabezpieczającego poniżej minimalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego Jeżeli wartość środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta nie jest wystarczająca do uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego, X-Trade Brokers uzupełnia depozyt kwotą dostępnych na rachunku Klienta środków oraz przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego Żądanie uzupełnienia depozytu może być przekazane pośrednictwem telefonu, faksu, przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych lub poprzez sieć Internet Uzupełnienie Depozytu Zabezpieczającego powinno być dokonane nie później niż następnego dnia, do godziny umożliwiającej X-Trade Brokers spełnienie jej obowiązków jako uczestnika rozliczającego Izby Rozrachunkowej i/lub izby rozliczeniowej w zakresie utrzymania właściwej wysokości Depozytów Zabezpieczających, wynikających z obowiązujących regulacji. Informacje o godzinie, do której należy uzupełnić Depozyt Zabezpieczający X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów Jeżeli Depozyt Zabezpieczający nie zostanie uzupełniony do właściwej wysokości, X-Trade Brokers zamyka wybrane przez siebie otwarte pozycje Klienta w takiej liczbie, jaka jest niezbędna do przywrócenia Depozytu Zabezpieczającego do maksymalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego dla pozostałych na rachunku pozycji Zlecenie zamykające pozycję jest wystawiane przez X-Trade Brokers z limitem ceny lub, jeżeli Warunki Obrotu taką możliwość dopuszczają, po dowolnej cenie. Ustalenia limitu ceny w Zleceniu dokonuje X-Trade Brokers Jeżeli realizacja Zlecenia zamykającego pozycję doprowadzi do powstania straty, pomimo uwzględnienia wartości Depozytu Zabezpieczającego wniesionego przez Klienta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty Żądanie uzupełnienia brakującej kwoty, o której stanowi ust. 1 może być

6 przekazane za pośrednictwem telefonu, faksu lub przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych, za pośrednictwem systemu GSPZ lub poprzez sieć Internet Jeżeli Klient nie uzupełni brakującej kwoty o której stanowi pkt. 5.26, X-Trade Brokers w celu dokonania ostatecznego rozliczenia zawartej transakcji, może dokonać na podstawie udzielonego przez Klienta upoważnienia, sprzedaży dowolnych Instrumentów Finansowych zgromadzonych na Rachunkach Inwestycyjnych Klienta, w tym Instrumentów Finansowych zablokowanych na poczet Depozytu Zabezpieczającego, w każdym terminie i na wybranym przez siebie rynku po dowolnej cenie lub w uzasadnionych przypadkach z limitem ceny, a także zamknąć inne pozycje Klienta oraz może rozwiązać z Klientem Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia Jeżeli rozliczenie Derywatów następuje poprzez dostawę Instrumentu Bazowego, Klient zobowiązany do dostawy ma obowiązek posiadania Instrumentów Finansowych będących przedmiotem dostawy na Rachunku Papierów Wartościowych i złożenia w terminie określonym w Warunkach Obrotu, Dyspozycji przelewu tych Instrumentów Finansowych na konto dostawy we właściwiej Izbie Rozrachunkowej Żądanie dostawy Instrumentu Bazowego, o której stanowi pkt może być przekazane za pośrednictwem telefonu, faksu lub przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych, za pośrednictwem systemu GSPZ lub poprzez sieć Internet, nie narusza to możliwośći jednoczesnego wykonania przez X-Trade Brokers uprawnień wynikających z pkt W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym stanowi w pkt. 5.29, jeżeli Klient posiada na Rachunku Inwestycyjnym Instrumenty Finansowe mogące być przedmiotem dostawy, X-Trade Brokers może bez Dyspozycji Klienta dokonać przelewu wybranych przez X-Trade Brokers Instrumentów Finansowych celem rozliczenia 5.32 W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym stanowi w pkt. 5.29, jeżeli Klient nie posiada na Rachunku Inwestycyjnym Instrumentów Finansowych mogących być przedmiotem dostawy, X-Trade Brokers po upływie 3 dni roboczych od wysłania żądania zgodnie z pkt nabędzie za środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Inwestycyjnym lub pochodzące ze sprzedaży Instrumentów Finansowych znajdujących się na Rachunku Papierów Wartościowych Instrumenty Bazowe i dokona ich przelewu celem rozliczenia 5.33 Klient, zobowiązany do zapłaty za Instrumenty Finansowe będące przedmiotem dostawy, ma obowiązek posiadania na Rachunku Inwestycyjnym środków pieniężnych w wysokości wymaganej do nabycia tych instrumentów w terminie określonym w Warunkach Obrotu W przypadku niewywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z posiadania Derywatów rozliczanych poprzez dostawę Instrumentu Bazowego, postanowienia pkt stosuje się odpowiednio Dla zabezpieczenia zapłaty zobowiązań wynikających z posiadanych Derywatów, Klient upoważnia X-Trade Brokers do dysponowania wszelkimi Rachunkami Inwestycyjnymi Klienta w X-Trade Brokers. k. potwierdzania salda rachunku, l. rozwiązywania Umowy, m. zamykania Rachunku Inwestycyjnego, n. możliwości odmowy wykonania Zleceń i Dyspozycji Klienta, o. składania i rozpatrywania skarg, p. sposobu pobierania opłat i prowizji, q. trybu dokonywania zmian Tabeli Opłat i Prowizji Giełdowych oraz Regulaminu. - stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Głównego. 6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy regulujące obrót Instrumentami Finansowymi na Krajowym Rynku Regulowanym, postanowienia Regulaminu Głównego oraz przepisów szczegółowych GPW i Izby Rozrachunkowej, Warunki Obrotu oraz inne właściwe Przepisy Prawa. 6 Postanowienia końcowe 6.1 W zakresie nieuregulowanym odmiennie w Regulaminie, a w szczególności co do zasad: a. rodzaju i formy dokumentów składanych przez Klienta, b. oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta, c. przeciwdziałania Konfliktowi Interesów, d. udzielania pełnomocnictw, e. trybu składania, modyfikowania i anulowania Zleceń kupna i sprzedaży Derywatów, f. trybu i warunków wykonania Zleceń, g. składania ustnych Dyspozycji przez Klienta, h. składania Dyspozycji przez Klienta przez telefon lub system GSPZ oraz sposobu identyfikacji Klienta, i. trybu i warunków prowadzenia rejestru sesji, j. powiadamiania o zawartych Transakcjach,

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W BANKU PEKAO SA

POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W BANKU PEKAO SA POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W BANKU PEKAO SA Rozdział 1 Cel polityki W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy oraz nowych aktów wykonawczych implementujących zapisy Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają : 1) Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O. I ŚWIADCZONYCH USŁUG UDZIELANE KLIENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O. I ŚWIADCZONYCH USŁUG UDZIELANE KLIENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O. I ŚWIADCZONYCH USŁUG UDZIELANE KLIENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY Niniejsza informacja została opracowana w wykonaniu obowiązków firmy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJA O OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJA O OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Poniższe informacje stanowią informacje, których obowiązek przekazania Klientom lub potencjalnym Klientom wynika z art. 47 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna 1 Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej Polityki jest zdefiniowanie zasad klasyfikowania i reklasyfikacji klientów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANKU PEKAO SA

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANKU PEKAO SA POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANKU PEKAO SA Rozdział 1 Cel polityki W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy oraz nowych aktów wykonawczych, implementujących zapisy Dyrektywy MiFID

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ DOM MAKLERSKI S.A. DEFINICJE: Dom Maklerski, Vestor DM Vestor z siedzibą w Warszawie; GPW Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WRAZ ZE WSKAZANIEM PODSTAWY PRAWNEJ WPROWADZENIA LUB ZMIANY POSTANOWIENIA ZAPISU REGULAMINU LUB TOiP.

WRAZ ZE WSKAZANIEM PODSTAWY PRAWNEJ WPROWADZENIA LUB ZMIANY POSTANOWIENIA ZAPISU REGULAMINU LUB TOiP. WYKAZ ZMIAN W: Regulaminie wykonywania przez DMBH zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz Tabeli Opłat i Prowizji DMBH WRAZ ZE WSKAZANIEM PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O. I ŚWIADCZONYCH USŁUG UDZIELANE KLIENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O. I ŚWIADCZONYCH USŁUG UDZIELANE KLIENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O. I ŚWIADCZONYCH USŁUG UDZIELANE KLIENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY Niniejsza informacja została opracowana w wykonaniu obowiązków firmy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1

Regulamin. z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DEFINICJE: Dom Maklerski, Vestor DM Vestor z siedzibą w Warszawie; GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA. zawarta w dniu., w., pomiędzy:

UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA. zawarta w dniu., w., pomiędzy: UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA zawarta w dniu., w., pomiędzy: Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna 1 Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej Polityki jest zdefiniowanie zasad klasyfikowania i reklasyfikacji klientów

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Bank Pekao S.A. Dom Maklerski Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Dotycząca rachunku inwestycyjnego nr,

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W BANKU PEKAO SA

POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W BANKU PEKAO SA POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W BANKU PEKAO SA Rozdział 1 Cel polityki Celem Polityki jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikowania Klientów oraz zakresu ochrony interesów

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW DEFINICJE: 1. Dom Maklerski, Vestor DM Vestor z siedzibą w Warszawie;

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Bank Pekao S.A. Dom Maklerski Pekao Załącznik Nr 2 do ZPZ Nr G/8/2017 z dnia 22 maja 2017 roku Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Dotycząca rachunku inwestycyjnego nr,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM PEKAO

POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM PEKAO POLITYKA KLASYFIKACJI I REKLASYFIKACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM PEKAO CEL POLITYKI KLASYFIKACJI W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. Przyjmuje się, że Klient, który otrzymał od Domu Maklerskiego niniejszą Politykę wykonywania

Bardziej szczegółowo