świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r

2 Klasyfikacja Klientów Na potrzeby niniejszej Umowy na podstawie Dyrektywy MiFID EC/2004/39 Klient będzie zawsze klasyfikowany przez X-Trade Brokers jako Klient Detaliczny. Oznacza to, iż każdy Klient podpisujący Umowę otrzyma od domu maklerskiego pełną informację na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, zasad realizacji Zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez X-Trade Brokers. Informacje podstawowe o X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Nazwa i Adres X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, Warszawa (zwany dalej X-Trade Brokers ), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Licencja X-Trade Brokers prowadzi działalność maklerską na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku oraz na podstawie licencji nr DDM-M /2005 wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Nadzór X-Trade Brokers jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego mieszczącą się przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Usługi Finansowe Klient może zawierać z X-Trade Brokers Transakcje na derywatach (instrumentach pochodnych) dopuszczonych do Obrotu Zorganizowanego. Strona Internetowa, Języki oraz Sposoby Komunikacji Strona Internetowa: Języki: polski oraz angielski Komunikacja: telefon, , faks, komunikacja online. Kontakt: dane teleadresowe dostępne są na stronie Ochrona aktywów Klienta: X-Trade Brokers przywiązuje dużą wagę do zagadnienia ochrony środków swoich Klientów zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez X-Trade Brokers. Środki pieniężne Klientów mogą być przechowywane w renomowanych bankach. X-Trade Brokers dokonuje każdego roku oceny wypłacalności instytucji w których przechowywane są środki pieniężne Klientów i na tej podstawie podejmuje decyzję o kontynuacji lub braku współpracy z daną instytucją kredytową. X-Trade Brokers przechowuje aktywa Klientów rozproszone w bankach wymienionych powyżej w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa tych środków. X-Trade Brokers jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. systemu rekompensat, którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych Instrumentów Finansowych w przypadku. a) ogłoszenia upadłości X-Trade Brokers lub b) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek X-Trade Brokers nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub c) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że X-Trade Brokers nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zabezpiecza wypłatę środków pieniężnych oraz rekompensaty za utracone Instrumenty Finansowe, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od Klienta z tytułu świadczonych usług, do wysokości równowartości w złotych euro - w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych euro. Konflikt Interesów W celu przeciwdziałania skutkom Konfliktu Interesów X-Trade Brokers przedsięwzięło środki opisane w Rozdziale 14 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Podstawowe zasady załatwiania skarg Klient ma prawo zgłoszenia X-Trade Brokers każdej nieścisłości lub jakiegokolwiek uchybienia w zakresie usług świadczonych przez X-Trade Brokers, zarówno w przypadkach natury technicznej, jak również w sytuacjach niewłaściwego zachowania się pracowników X-Trade Brokers. Uwagi i skargi Klient może składać do X-Trade Brokers na piśmie, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. X-Trade Brokers obowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia stanu, będącego podstawą uwagi lub skargi zgłoszonej przez Klienta, a następnie do poinformowania Klienta o efektach przeprowadzonego wyjaśnienia. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg Klientów opisane są w Rozdziale 21 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Raporty z wykonania Usług X-Trade Brokers wysyła Klientom następujące raporty: 1. w formie elektronicznej raport z wykonanych Transakcji za dany dzień wysyłka na koniec każdego dnia; 2. w formie elektronicznej historię rachunku za dany miesiąc wysyłka na koniec każdego miesiąca; 3. pocztą informację o wysokości przychodów wysyłka do końca lutego roku następnego po roku w którym Klient dokonywał Transakcji. Koszty i Opłaty Za świadczone usługi X-Trade Brokers pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Giełdowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1. Definicje

3 Depozyt Zabezpieczający (Zabezpieczenie) środki pieniężne i Instrumenty Finansowe na Rachunku Zabezpieczającym stanowiące zabezpieczenie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązań wynikających z Derywatów; Derywaty Instrumenty Pochodne dopuszczone do Obrotu Zorganizowanego; Dyspozycja polecenie Klienta dokonania przez X-Trade Brokers określonej czynności na rachunek Klienta, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu; Dzienna/Ostateczna Cena Rozliczeniowa ceny ustalone na zasadach określonych w Standardzie, będące podstawą wykonywania bieżących rozrachunków rynkowych; Instrument Bazowy cena lub wartość Instrumentów Finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników, która stanowi podstawę dla konstrukcji i obliczania ceny lub wartości danego Instrumentu Pochodnego; Instrumenty Finansowe instrumenty o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy; Instrumenty Pochodne opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (Instrumentów Bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; Izba Rozrachunkowa KDPW, giełdowa izba rozrachunkowa, system gwarantujący rozliczanie Transakcji zawieranych w ASO lub inna właściwa Izba Rozrachunkowa; Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą X-Trade Brokers podpisała Umowę; Krajowy Rynek Regulowany rynek regulowany o którym mowa w art. 15 Ustawy; KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Limit Zaangażowania maksymalna liczba posiadanych przez Klienta Derywatów; NIK Numer Identyfikacyjny Klienta nadawany przez KDPW; Otwarcie Pozycji powstanie praw i zobowiązań wynikających z nabycia lub zbycia derywatów; Otwarcie Pozycji Skorelowanej otwarcie pozycji przeciwstawnej do pozycji zajmowanej w innej Serii Derywatów opartych na tym samym Instrumencie Bazowym; Portfel wydzielona grupa Derywatów na Rachunku Papierów Wartościowych, w którym ewidencjonowane są Derywaty; Pozycja saldo Pozycja może mieć charakter długi (saldo kredytowe) jej otwarcie następuje w wyniku nabycia Derywatów, lub krótki (saldo debetowe) jej otwarcie następuje w wyniku zbycia Derywatów; Rachunek Zabezpieczający rachunek zabezpieczający realizację zobowiązań wynikających z Derywatów, Regulamin Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Regulamin Główny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy oraz banków powierniczych; Seria Derywatów Derywaty oparte na tym samym Instrumencie Bazowym, z tą samą datą wygaśnięcia; Standard określone przez uprawniony podmiot cechy Derywatów, a w szczególności sposób ustalania dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej, sposób rozliczenia itp.; Transakcja nabycie lub zbycie Derywatu; Umowa umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym, wraz ze wszystkimi załącznikami; Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.); Warunki Obrotu warunki obrotu dla Derywatów wydane przez upoważnione podmioty; Wstępny Depozyt Zabezpieczający środki pieniężne i Instrumenty Finansowe na Rachunku Zabezpieczającym stanowiące zabezpieczenie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązań mogących powstać w wyniku realizacji Zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów; X-Trade Brokers X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Zamknięcie Pozycji wygaśnięcie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem Derywatów, odpowiednio wskutek nabycia bądź zbycia Derywatów tej samej serii, co Derywaty zamykane; Zlecenie zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty Finansowe; Zlecenie Brokerskie zlecenie lub oferta a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez X-Trade Brokers wykonującą złożone przez Klienta Zlecenie na podstawie tego Zlecenia i przekazywane na Krajowy Rynek Regulowany w celu wykonania tego Zlecenia. 2. Postanowienia Ogólne 2.1 Regulamin określa tryb i zasady świadczenia usług wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów w Obrocie Zorganizowanym, a także warunki rejestrowania Derywatów oraz prowadzenia Rachunku Zabezpieczającego oraz zasady realizacji zobowiązań wynikających z 2.2 Użyte w Regulaminie określenia, których nie zdefiniowano powyżej, należy rozumieć w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Ustawie, Rozporządzeniu oraz regulaminach i innych regulacjach obowiązujących na danym rynku. 2.3 Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i tryb: a. otwierania Rachunków Zabezpieczających realizację zobowiązań wynikających z Derywatów, b. przyjmowania Zleceń kupna i sprzedaży Derywatów, c. ustanawiania zabezpieczeń realizacji zobowiązań wynikających z Derywatów, d. dokonywania codziennych rozliczeń, e. dokonywania zmian wielkości Depozytów Zabezpieczających przez X-Trade Brokers. 2.4 Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym zawieranej przez X-Trade Brokers z Klientem

4 3 Tryb i warunki zawarcia umowy 3.1 Podstawą świadczenia usług wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów w Obrocie Zorganizowanym jest Umowa świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym podpisywana przez Klienta z X-Trade Brokers. 3.2 X-Trade Brokers może uzależnić zawarcie Umowy lub pośredniczenie w obrocie poszczególnymi rodzajami Derywatów od spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków określonych przez X-Trade Brokers. 3.3 Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest złożyć: a. oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu NIK, b. wniosek o otwarcie konta indywidualnego dla Derywatów i jeżeli nie posiada numeru NIK, wniosek o jego nadanie, c. oświadczenie o sytuacji finansowej. 3.4 X-Trade Brokers przed zawarciem Umowy dokonuje oceny indywidualnej sytuacji klienta na zasadach określonych w Regulaminie Głównym. 3.5 X-Trade Brokers niezwłocznie po zawarciu Umowy i złożeniu przez Klienta wniosku, o którym mowa w pkt. 3.3, występuje do KDPW o otwarcie dla Klienta konta indywidualnego w KDPW, a jeżeli Klient nie posiada numeru NIK o jego nadanie. 3.6 Klient może rozpocząć zawieranie Transakcji Derywatami od momentu uzyskania przez X-Trade Brokers potwierdzenia z KDPW, że dla Klienta zostało otwarte konto indywidualne, a informacje o tym fakcie zostały przekazane do podmiotu organizującego rynek 3.7 X-Trade Brokers może określić maksymalny Limit Zaangażowania Klienta w Derywaty. Informacja o wysokości limitu niezwłocznie podawana jest do wiadomości Klienta. 3.8 X-Trade Brokers na podstawie pisemnego wniosku Klienta może określić indywidualny Limit Zaangażowania w Derywaty. 3.9 Wysokość limitu, o którym mowa w pkt. 3.8 może być uzależniona w szczególności od wartości Instrumentów Finansowych i środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, czasu jaki upłynął od otwarcia przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego lub od łącznej wartości Transakcji zawartych przez Klienta z wykorzystaniem Rachunku Inwestycyjnego w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych X-Trade Brokers może uzależnić przyznanie limitu od wniesienia przez Klienta dodatkowego Depozytu Zabezpieczającego Przekroczenie limitu skutkuje odmową przyjęcia przez X-Trade Brokers kolejnych Zleceń Klienta powodujących otwarcie pozycji w Derywatach X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zlecenia Klienta w przypadku, gdyby realizacja Zlecenia Klienta mogła spowodować przekroczenie przez X-Trade Brokers Limitów Zaangażowania określonych dla X-Trade Brokers przez właściwą Izbę Rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek Na podstawie Umowy, X-Trade Brokers otwiera Klientowi rachunek Derywatów prowadzony w ramach Rachunku Papierów Wartościowych oraz Rachunek Zabezpieczający Uznanie lub obciążenie Rachunku Papierów Wartościowych Derywatami, dla których wymagane jest wnoszenie Depozytu Zabezpieczającego, jest możliwe po wniesieniu Depozytu Zabezpieczającego przez Klienta W ramach jednego Rachunku Inwestycyjnego Klienta Derywaty mogą być rejestrowane na więcej niż jednym rachunku Derywatów (Portfelu) po nadaniu przez Izbę Rozrachunkową odrębnych oznaczeń poszczególnych Portfeli oraz po otwarciu przez X-Trade Brokers Rachunków Zabezpieczających dla poszczególnych rachunków Derywatów (Portfeli) Środki pieniężne i Instrumenty Finansowe zaewidencjonowane na Rachunku Zabezpieczającym stanowią zabezpieczenie wywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z Derywatów oraz służą do prowadzenia rozliczeń z tytułu posiadania, nabywania lub zbywania 3.17 Rachunek Zabezpieczający składa się z wydzielonych subkont Rachunku Pieniężnego i Rachunku Papierów Wartościowych Klienta Uznanie lub obciążenie Rachunku Zabezpieczającego środkami pieniężnymi może w szczególności nastąpić w wyniku: a. złożenia, anulowania lub modyfikacji Zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów, b. zawarcia Transakcji kupna lub sprzedaży Derywatów, c. uzupełnienia lub zwrotu Depozytu Zabezpieczającego, d. dokonania dziennego lub ostatecznego rozliczenia związanego z posiadanymi Derywatami w sposób i na zasadach przewidzianych w Standardach Derywatów oraz Warunkach Obrotu, e. innych operacji na Derywatach, zgodnych ze Standardem i Warunkami Obrotu ustalonymi dla poszczególnych 3.19 Ewidencjonowanie Instrumentów Finansowych na Rachunku Zabezpieczającym odbywa się w trybie określonym w Rozdziale 5. 4 Warunki i tryb przyjmowania Zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów 4.1 Przyjmując Zlecenie Klienta, X-Trade Brokers zobowiązuje się wobec dającego Zlecenie do wystawienia Zlecenia Brokerskiego, którego przedmiotem jest nabycie lub zbycie Derywatów zgodnie ze Zleceniem Klienta, w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta, zgodnie z Umową i Przepisami Prawa. 4.2 Przed złożeniem Zlecenia Klient zobowiązany jest zapoznać się z dokumentami określającymi Warunki Obrotu danych 4.3 Przez złożeniem Zlecenia Klient wyraża zgodę na warunki określone w dokumentach, o których mowa w pkt Zlecenie składane przez Klienta powinno zawierać: a. dane wymagane dla Zleceń zgodnie z pkt. 8.6 Regulaminu Głównego, a ponadto: b. numer NIK, c. określenie Portfela, w ramach którego jest składane, o ile zostały wyodrębnione Portfele. 4.5 X-Trade Brokers może: a. ustalić maksymalną liczbę Derywatów, na którą będzie mogło opiewać Zlecenie. Liczba ta może być określona odrębnie dla poszczególnych Derywatów, b. określić Derywaty, w obrocie którymi nie będzie uczestniczyło, c. odmówić przyjęcia Zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów w sytuacjach, w których ograniczenia przyjmowania Zleceń wynikają z Warunków Obrotu. 4.6 Warunkiem przyjęcia i przekazania do realizacji Zleceń, których przedmiotem są Derywaty, jest posiadanie przez Klienta pełnego pokrycia wartości składanych Zleceń wraz z prowizją. 4.7 Z zastrzeżeniem pkt. 4.8, składając Zlecenie kupna lub sprzedaży Derywatów, Klient zobowiązany jest posiadać na Rachunku Zabezpieczającym środki pieniężne lub środki pieniężne i Instrumenty Finansowe niezbędne do ustanowienia Wstępnego Depozytu Zabezpieczającego. Ponadto Klient zobowiązany jest posiadać na Rachunku Pieniężnym środki w wysokości równej przewidywanej prowizji od realizacji Zlecenia. 4.8 W przypadku Zleceń zamykających otwarte pozycje X-Trade Brokers może odstąpić od wymogu posiadania na Rachunku Inwestycyjnym środków pieniężnych w wysokości równej przewidywanej prowizji. 4.9 W sytuacji gdy Klient składa kilka Zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów, Zabezpieczenie sprawdzane jest w kolejności ich składania W przypadku stwierdzenia braku Zabezpieczenia w środkach pieniężnych i/lub Instrumentach Finansowych na Rachunkach Inwestycyjnych Klienta, X-Trade Brokers nie realizuje Zlecenia Klienta X-Trade Brokers pobiera z Rachunku Inwestycyjnego Klienta należną mu prowizję po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie Transakcji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Głównego Opłaty i prowizje naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

5 5 Depozyt Zabezpieczający i rozliczenia Transakcji 5.1 Klient zobowiązany jest wnosić i posiadać na Rachunku Zabezpieczającym Depozyt Zabezpieczający w takiej wysokości, aby wszystkie otwarte pozycje były zabezpieczone. 5.2 Wstępny Depozyt Zabezpieczający wnoszony jest przez Klienta w przypadku, gdy składane Zlecenie jest Zleceniem otwierającym pozycję. 5.3 Wstępny Depozyt Zabezpieczający nie musi być wnoszony, jeżeli realizacja składanego zlecenia doprowadzi do zamknięcia otwartej pozycji, jak również do otwarcia pozycji skorelowanej, z zastrzeżeniem pkt Wyłączenia obowiązku wniesienia Wstępnego Depozytu Zabezpieczającego, o którym stanowi pkt. 5.3, nie stosuje się w przypadku, gdy w wyniku złożenia przez Klienta Zlecenia zamykającego otwartą pozycję może powstać sytuacja, w której niezabezpieczona zostanie pozycja uprzednio skorelowana. 5.5 X-Trade Brokers może zażądać wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w związku z posiadaniem przez Klienta pozycji skorelowanych, jeżeli w jego ocenie istnieje duże ryzyko rozrachunku związane z liczbą otwieranych lub już otwartych przez Klienta pozycji skorelowanych. W przypadku niewniesienia dodatkowego zabezpieczenia przez Klienta, X- Trade Brokers może dokonać zamknięcia skorelowanych pozycji Klienta oraz odmówić przyjęcia kolejnych Zleceń powodujących zwiększenie liczby pozycji skorelowanych. 5.6 Po dokonaniu bieżących rozrachunków rynkowych w dniu poprzedzającym ostatni dzień obrotu Derywatami, X-Trade Brokers może ustalić Depozyt Zabezpieczający od Derywatów skorelowanych z wygasającymi Derywatami bez uwzględnienia korelacji. 5.7 Z zastrzeżeniem pkt. 5.8 Wstępny Depozyt Zabezpieczający i Depozyt Zabezpieczający powinny stanowić środki pieniężne Klienta. 5.8 X-Trade Brokers może wyrazić zgodę na wniesienie Instrumentów Finansowych jako Depozytu Zabezpieczającego. Rodzaje Instrumentów Finansowych, mogących stanowić depozyt oraz ich maksymalny udział w Depozycie Zabezpieczającym określają obowiązujące regulacje Izby Rozrachunkowej i/lub izby rozliczeniowej. 5.9 Środki pieniężne wnoszone są na poczet Depozytu Zabezpieczającego za pośrednictwem Rachunku Inwestycyjnego Wartość Instrumentów Finansowych wniesionych jako Depozyt Zabezpieczający jest wyceniana na bieżąco zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w Izbie Rozrachunkowej i/lub izbie rozliczeniowej Klient może złożyć dyspozycję blokady Instrumentów Finansowych w celu wniesienia ich na poczet Depozytu Zabezpieczającego Instrumenty Finansowe mogą zostać uwzględnione jako Depozyt Zabezpieczający po otrzymaniu przez X-Trade Brokers dokumentów z właściwej Izby Rozrachunkowej i/lub izbie rozliczeniowej potwierdzających wniesienie Depozytu Zabezpieczającego w Instrumentach Finansowych X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów, na swoich stronach internetowych, informację o: a. wysokości wstępnych Depozytów Zabezpieczających wymaganych aktualnie dla poszczególnych Derywatów, b. minimalnej wysokości Depozytów Zabezpieczających wymaganych aktualnie dla poszczególnych Derywatów (minimalna wysokość Depozytu Zabezpieczającego), c. maksymalnej wysokości Depozytów Zabezpieczających wymaganych dla poszczególnych Derywatów (maksymalna wysokość Depozytu Zabezpieczającego), d. ostatecznym terminie uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego przez Klienta X-Trade Brokers określa wysokość depozytów, o których stanowi pkt a-d na podstawie danych otrzymanych z właściwej Izby Rozrachunkowej i/lub izby rozliczeniowej, z tym zastrzeżeniem, że może określić ich wysokość na poziomie wyższym lub niższym niż wynika z otrzymanych danych X-Trade Brokers dokonuje codziennych rozliczeń z Klientem na podstawie zatwierdzonych przez Izbę Rozrachunkową i/lub izbę rozliczeniową dokumentów. Na podstawie dziennej ceny rozliczeniowej wyliczana jest dzienna kwota rozliczeniowa, która debetuje lub premiuje rachunek Klienta Jeżeli w wyniku bieżących rozrachunków rynkowych łączna wartość Depozytu Zabezpieczającego przekroczy maksymalną wysokość Depozytu Zabezpieczającego, X-Trade Brokers znosi blokadę środków pieniężnych stanowiących Depozyt Zabezpieczający do wysokości nadwyżki ponad maksymalną wysokość Depozytu Zabezpieczającego Jeżeli w wyniku zawarcia Transakcji aktualna wartość Depozytu Zabezpieczającego otwarte pozycje Klienta jest większa niż wartość wymagana, powstała w ten sposób nadwyżka Depozytu Zabezpieczającego, po uwzględnieniu zobowiązań Klienta z tytułu zawartych na danej sesji Transakcji, może stanowić Wstępny Depozyt Zabezpieczający dla składanych przez Klienta na tej sesji kolejnych Zleceń kupna lub sprzedaży 5.18 Jeżeli wskutek zmiany w składzie Portfela lub niekorzystnej dla Klienta sytuacji na rynku, łączna wartość Depozytu Zabezpieczającego Klienta spadnie poniżej minimalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego, X-Trade Brokers dokonuje uzupełnienia depozytu do maksymalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego ze środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Inwestycyjnego Klienta i Instrumentów Finansowych zablokowanych na poczet depozytu W przypadku nadzwyczajnej zmiany ceny mającej miejsce w trakcie sesji, a w szczególności w sytuacji, w której środki pieniężne i Instrumenty Finansowe na Rachunku Zabezpieczającym mogą nie wystarczyć na pokrycie strat wynikających z otwartych przez Klienta pozycji, X-Trade Brokers może uzupełnić depozyt do maksymalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego przed dokonaniem bieżących rozrachunków rynkowych, z uwzględnieniem potencjalnej straty wynikającej ze zmiany ceny 5.20 X-Trade Brokers może uzupełnić Depozyt Zabezpieczający również w przypadku podniesienia przez właściwą Izbę Rozrachunkową i/lub izbę rozliczeniową wartości właściwego Depozytu Zabezpieczającego, o ile doprowadzi ona do spadku wartości Depozytu Zabezpieczającego poniżej minimalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego Jeżeli wartość środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta nie jest wystarczająca do uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego, X-Trade Brokers uzupełnia depozyt kwotą dostępnych na rachunku Klienta środków oraz przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego Żądanie uzupełnienia depozytu może być przekazane pośrednictwem telefonu, faksu, przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych lub poprzez sieć Internet Uzupełnienie Depozytu Zabezpieczającego powinno być dokonane nie później niż następnego dnia, do godziny umożliwiającej X-Trade Brokers spełnienie jej obowiązków jako uczestnika rozliczającego Izby Rozrachunkowej i/lub izby rozliczeniowej w zakresie utrzymania właściwej wysokości Depozytów Zabezpieczających, wynikających z obowiązujących regulacji. Informacje o godzinie, do której należy uzupełnić Depozyt Zabezpieczający X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów Jeżeli Depozyt Zabezpieczający nie zostanie uzupełniony do właściwej wysokości, X-Trade Brokers zamyka wybrane przez siebie otwarte pozycje Klienta w takiej liczbie, jaka jest niezbędna do przywrócenia Depozytu Zabezpieczającego do maksymalnej wysokości Depozytu Zabezpieczającego dla pozostałych na rachunku pozycji Zlecenie zamykające pozycję jest wystawiane przez X-Trade Brokers z limitem ceny lub, jeżeli Warunki Obrotu taką możliwość dopuszczają, po dowolnej cenie. Ustalenia limitu ceny w Zleceniu dokonuje X-Trade Brokers Jeżeli realizacja Zlecenia zamykającego pozycję doprowadzi do powstania straty, pomimo uwzględnienia wartości Depozytu Zabezpieczającego wniesionego przez Klienta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty Żądanie uzupełnienia brakującej kwoty, o której stanowi ust. 1 może być

6 przekazane za pośrednictwem telefonu, faksu lub przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych, za pośrednictwem systemu GSPZ lub poprzez sieć Internet Jeżeli Klient nie uzupełni brakującej kwoty o której stanowi pkt. 5.26, X-Trade Brokers w celu dokonania ostatecznego rozliczenia zawartej transakcji, może dokonać na podstawie udzielonego przez Klienta upoważnienia, sprzedaży dowolnych Instrumentów Finansowych zgromadzonych na Rachunkach Inwestycyjnych Klienta, w tym Instrumentów Finansowych zablokowanych na poczet Depozytu Zabezpieczającego, w każdym terminie i na wybranym przez siebie rynku po dowolnej cenie lub w uzasadnionych przypadkach z limitem ceny, a także zamknąć inne pozycje Klienta oraz może rozwiązać z Klientem Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia Jeżeli rozliczenie Derywatów następuje poprzez dostawę Instrumentu Bazowego, Klient zobowiązany do dostawy ma obowiązek posiadania Instrumentów Finansowych będących przedmiotem dostawy na Rachunku Papierów Wartościowych i złożenia w terminie określonym w Warunkach Obrotu, Dyspozycji przelewu tych Instrumentów Finansowych na konto dostawy we właściwiej Izbie Rozrachunkowej Żądanie dostawy Instrumentu Bazowego, o której stanowi pkt może być przekazane za pośrednictwem telefonu, faksu lub przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych, za pośrednictwem systemu GSPZ lub poprzez sieć Internet, nie narusza to możliwośći jednoczesnego wykonania przez X-Trade Brokers uprawnień wynikających z pkt W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym stanowi w pkt. 5.29, jeżeli Klient posiada na Rachunku Inwestycyjnym Instrumenty Finansowe mogące być przedmiotem dostawy, X-Trade Brokers może bez Dyspozycji Klienta dokonać przelewu wybranych przez X-Trade Brokers Instrumentów Finansowych celem rozliczenia 5.32 W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym stanowi w pkt. 5.29, jeżeli Klient nie posiada na Rachunku Inwestycyjnym Instrumentów Finansowych mogących być przedmiotem dostawy, X-Trade Brokers po upływie 3 dni roboczych od wysłania żądania zgodnie z pkt nabędzie za środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Inwestycyjnym lub pochodzące ze sprzedaży Instrumentów Finansowych znajdujących się na Rachunku Papierów Wartościowych Instrumenty Bazowe i dokona ich przelewu celem rozliczenia 5.33 Klient, zobowiązany do zapłaty za Instrumenty Finansowe będące przedmiotem dostawy, ma obowiązek posiadania na Rachunku Inwestycyjnym środków pieniężnych w wysokości wymaganej do nabycia tych instrumentów w terminie określonym w Warunkach Obrotu W przypadku niewywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z posiadania Derywatów rozliczanych poprzez dostawę Instrumentu Bazowego, postanowienia pkt stosuje się odpowiednio Dla zabezpieczenia zapłaty zobowiązań wynikających z posiadanych Derywatów, Klient upoważnia X-Trade Brokers do dysponowania wszelkimi Rachunkami Inwestycyjnymi Klienta w X-Trade Brokers. k. potwierdzania salda rachunku, l. rozwiązywania Umowy, m. zamykania Rachunku Inwestycyjnego, n. możliwości odmowy wykonania Zleceń i Dyspozycji Klienta, o. składania i rozpatrywania skarg, p. sposobu pobierania opłat i prowizji, q. trybu dokonywania zmian Tabeli Opłat i Prowizji Giełdowych oraz Regulaminu. - stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Głównego. 6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy regulujące obrót Instrumentami Finansowymi na Krajowym Rynku Regulowanym, postanowienia Regulaminu Głównego oraz przepisów szczegółowych GPW i Izby Rozrachunkowej, Warunki Obrotu oraz inne właściwe Przepisy Prawa. 6 Postanowienia końcowe 6.1 W zakresie nieuregulowanym odmiennie w Regulaminie, a w szczególności co do zasad: a. rodzaju i formy dokumentów składanych przez Klienta, b. oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta, c. przeciwdziałania Konfliktowi Interesów, d. udzielania pełnomocnictw, e. trybu składania, modyfikowania i anulowania Zleceń kupna i sprzedaży Derywatów, f. trybu i warunków wykonania Zleceń, g. składania ustnych Dyspozycji przez Klienta, h. składania Dyspozycji przez Klienta przez telefon lub system GSPZ oraz sposobu identyfikacji Klienta, i. trybu i warunków prowadzenia rejestru sesji, j. powiadamiania o zawartych Transakcjach,

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1

Regulamin. z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM PRZEJĘTYM PRZEZ ALIOR BANK Z BANKU BPH SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie Dziennik Ustaw Nr 163-6808- Poz. 1158 i 1159 7. Systemy operacyjne, oprogramowanie standardowe oraz systemy użytkowe eksploatowane w jednostce banku. 7.1. Wymienić 'eksploatowane w okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dn. 1.03.2011 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 3 Rozdział 2 Tryb postępowania przed zawarciem Umowy, warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zwany

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo