Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny

2 Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014

3 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Wydał: Narodowy Bank Polski Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21 tel.: ISSN Copyright Narodowy Bank Polski Warszawa 2015

4 Spis treści Rozdział 1. Przegląd gospodarczy 5 Rozdział 2. Przegląd monetarny 13 Rozdział 3. Bilans płatniczy Polski w październiku 2014 r Rachunek bieżący i kapitałowy Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa) Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa) 24 Rozdział 4. Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 27 Rozdział 5. Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe pozbawione wahań sezonowych Uwagi metodyczne 89

5

6 Rozdział 1 Przegląd gospodarczy

7 Rozdział 1 Przegląd gospodarczy Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w III kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł realnie o 3,3% r/r wobec 3,5% r/r w poprzednim kwartale oraz 2,3% r/r rok wcześniej. Odnotowany wzrost gospodarczy był wynikiem wyłącznie rosnącej dynamiki popytu krajowego, przy ujemnym saldzie obrotów handlowych z zagranicą. Roczne tempo zmian popytu krajowego obniżyło się w stosunku do poprzedniego kwartału z 5,6% do 4,9%. Wpływ tej kategorii na wielkość wzrostu PKB wyniósł 4,9 pkt proc. Wśród komponentów popytu krajowego o 3,2% r/r wzrosło spożycie w sektorze gospodarstw domowych oraz o 3,5% r/r spożycie publiczne. W rezultacie spożycie ogółem podwyższyło wskaźnik wzrostu PKB o 2,7 pkt proc. W III kwartale 2014 r. zwiększyło się z 8,7% do 9,9% r/r tempo nakładów brutto na środki trwałe. Wpływ tej kategorii na wielkość wzrostu PKB wyniósł 1,8 pkt proc. Stopa inwestycji, mierzona relacją nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ukształtowała się na poziomie 18,8% wobec 18% rok wcześniej. W przypadku handlu zagranicznego tempo wzrostu eksportu i importu wyniosło odpowiednio: 3,8% r/r i 7,3% r/r. W efekcie wpływ salda obrotów handlowych z zagranicą obniżył wskaźnik wzrostu PKB o 1,6 pkt proc. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej zwiększyła się realnie o 3,1% r/r. Na podobnym poziomie ukształtował się wskaźnik wzrostu w przemyśle. Poza przemysłem wzrost wartości dodanej brutto odnotowano w sekcjach transport i gospodarka magazynowa (o 7,2% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 3,5% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,2% r/r), w budownictwie (o 3,2% r/r) oraz w sekcji informacja i komunikacja (o 2% r/r) 1. Wartość dodana brutto w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa pozostała na poziomie sprzed roku. Według opublikowanych przez GUS danych miesięcznych wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł w październiku 2014 r. 1,6% r/r wobec 4,2% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana zwiększyła się o 1,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Sprzedaż wzrosła w przetwórstwie przemysłowym (o 2,7% r/r). Spadła natomiast w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,1% r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (o 8,2% r/r). Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2013 r. wystąpił w 20 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego istotnych pod względem zatrudnienia 2 wzrosła sprzedaż mebli (o 16,9% r/r), maszyn i urządzeń (o 9,9% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,1% r/r), wyrobów z gumy 1 W opisie zostały zastosowane skróty niektórych nazw występujących w klasyfikacji PKD Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 6 Narodowy Bank Polski

8 Przegląd gospodarczy Wykres 1.1. Dynamika realna produktu krajowego brutto (ceny średnioroczne poprzedniego roku, analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX Wykres 1.2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Wykres 1.3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 10/2014 7

9 Rozdział 1 Wykres 1.4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres 1.5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo i tworzyw sztucznych (o 2,5% r/r), wyrobów z metali (o 2,2% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,3% r/r). Spadła natomiast sprzedaż artykułów spożywczych (o 2,3% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w październiku 2014 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 1% niższa w porównaniu z tym samym okresem 2013 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten był dodatni i wyniósł 5,6%. 8 Narodowy Bank Polski

10 Przegląd gospodarczy Wykres 1.6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia 105 (%) 14, ,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Stopa bezrobocia 85 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 11,0 Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) Wykres 1.7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 115,0 107,5 100,0 92,5 85,0 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja spadła o 0,2% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w październiku 2014 r. -1,3% r/r wobec -1,6% r/r miesiąc wcześniej. Spadły ceny produkcji w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7% r/r) oraz w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 1,2% r/r). Wzrosły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2% r/r). Biuletyn Informacyjny 10/2014 9

11 Rozdział 1 Według danych GUS dostępnych za wrzesień 2014 r. 3 wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia spadek cen odnotowano w produkcji artykułów spożywczych (o 3,4% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,5% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,8% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,6% r/r), wyrobów z metali (o 1,5% r/r) oraz mebli (o 1,1% r/r). Wzrosły natomiast ceny produkcji maszyn i urządzeń (o 0,1% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej obniżyły się w październiku 2014 r. o 0,7% r/r wobec spadku o 0,8% r/r w poprzednim miesiącu. Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w październiku 2014 r. 0,6% r/r wobec spadku 0,3% r/r miesiąc wcześniej. Staniały odzież i obuwie (o 4,6% r/r), usługi transportowe (o 3% r/r), żywność i napoje bezalkoholowe (o 2,2% r/r) oraz usługi związane z łącznością (o 0,4% r/r). Podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,6% r/r), opieka zdrowotna (o 0,7% r/r) oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii (o 0,6% r/r). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w październiku 2014 r. na poziomie tys. i było o 45 tys. (0,8%) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 2,4% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,9% r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (o 7,5% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących meble (o 7,2% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 4,3% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,1% r/r), wyroby z metali (o 3,1% r/r), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4% r/r) oraz artykuły spożywcze (o 0,4% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie przy produkcji maszyn i urządzeń (o 0,1% r/r). Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w sekcjach informacja i komunikacja (o 3,6% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 1,5% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,1% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,8% r/r) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,7% r/r). Spadek miejsc pracy wystąpił natomiast w budownictwie (o 7,1% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w październiku 2014 r. wyniosła 1 784,8 tys. i była o 290,4 tys. (14%) mniejsza niż przed rokiem. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,3% wobec 13% w tym samym okresie 2013 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 2014 r zł, tj. o 3,8% więcej niż rok wcześniej. Wzrost średnich płac odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 4% r/r) oraz w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 7,2% r/r). Płace spadły natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,6% r/r). 3 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 10 Narodowy Bank Polski

12 Przegląd gospodarczy Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnych wynagrodzeń wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z metali (o 5% r/r), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5% r/r), meble (o 3,8% r/r), artykuły spożywcze (o 3,3% r/r), maszyny i urządzenia (o 3,3% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,2% r/r) oraz pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 0,9% r/r). W przedsiębiorstwach pozaprzemysłowych wynagrodzenia wzrosły w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 6,9% r/r), w budownictwie (o 4,4% r/r), w sekcjach handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 4,1% r/r), informacja i komunikacja (o 3,7% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,7% r/r) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 2,1% r/r). W październiku 2014 r. dochody budżetu państwa wyniosły 235,8 mld zł przy wydatkach na poziomie 263 mld zł. Dochody były wyższe w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku o 1,8%, a wydatki niższe o 2,9%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 84,9% oraz 80,9% planu założonego w ustawie budżetowej na 2014 r. Deficyt budżetowy po październiku br. ukształtował się na poziomie 27,2 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 47,5 mld zł. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrosły wpływy z podatków pośrednich do 157,5 mld zł (o 7,7%), z podatku dochodowego od osób fizycznych do 34,8 mld zł (o 4,3%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych do 19,2 mld zł (o 2,3%). Biuletyn Informacyjny 10/

13

14 Rozdział 2 Przegląd monetarny

15 Rozdział 2 Przegląd monetarny W dniach 7 8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: n stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50%), n stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00%), n stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00%), n stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75%). Uchwała RPP weszła w życie 9 października 2014 r. W październikowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej 4 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 16 punktów bazowych wobec 9 punktów bazowych w poprzednim miesiącu. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła 102,6 mld zł, tj. o 1,5 mld zł mniej niż we wrześniu 2014 r. Średnie saldo operacji NBP osiągnęło wartość 102,4 mld zł (w poprzednim miesiącu 103,8 mld zł), w tym operacji podstawowych 100,8 mld zł. W październikowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 107 mln zł wobec 321 mln zł miesiąc wcześniej. W październiku 2014 r. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw5 wzrosło z 4,1% do 4,2%. Dla przedsiębiorców indywidualnych koszt zaciągniętych kredytów zmniejszył się z 6,4% do 6,2%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych: z 5,2% do 4,8% spadło oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe; z 12,5% do 11% uległo obniżeniu oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. Średnie oprocentowanie depozytów złotowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim miesiącem odpowiednio z 2,8% do 2,5% oraz z 2,4% do 2,0%. 4 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 5 Oprocentowanie kredytów i depozytów dotyczy nowych umów. Szczegółowe informacje o sposobie wyliczania średniego oprocentowania kredytów i depozytów znajdują się na stronie w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/statystyka stóp procentowych/nowa statystyka stóp procentowych, w pliku Instrukcja użytkownika statystyki stóp procentowych.pdf. 14 Narodowy Bank Polski

16 Przegląd monetarny Wykres 2.1. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Stawka POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 2.2. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych) 5,0 % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe W październiku 2014 r. wartość pieniądza M3 wzrosła o 6,8 mld zł (0,7%) do 1 028,7 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0,2 pkt proc. do 7,7%. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej pieniądza M3 wyniosła 6,1 mld zł 6. Tempo zmian składników podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład pieniądza M1, wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 pkt proc. do 7,2% r/r. Tempo zmian pozostałych składników szerokiego pieniądza zmniejszyło się o 0,8 pkt proc. do 8,3% r/r. 6 Metoda wyliczania zmian transakcyjnych polega na wyeliminowaniu z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym, tj. wynikających z różnic kursów walutowych pomiędzy okresami sprawozdawczymi, zmian wyceny, reklasyfikacji i innych korekt, np. błędów w sprawozdaniach przesyłanych przez banki. Szczegółowy opis metodyki znajduje się na stronie w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji, w pliku Metodyka statystyki transakcji.pdf. Biuletyn Informacyjny 10/

17 Udział Rozdział 2 Wykres 2.3. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wykres 2.4. Udział pieniądza gotówkowego w obiegu i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w pieniądzu M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i agregatu M3-M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 130 % 58 Dynamika X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 50 M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 W październiku 2014 r. wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 1,5 mld zł (1,2%) do 125,9 mld zł. Jego roczne tempo zmian było wyższe o 1,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło 11,2%. Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, zmniejszył się o 0,8 pkt proc. do poziomu 55,9%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami monetarnych instytucji finansowych (MIF) w pieniądzu M1, wzrósł o 0,4 pkt proc. do 21,9%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 zwiększyły się w październiku 2014 r. o 7,1 mld zł (0,8%) do 886 mld zł. Tempo ich zmian było wyższe o 0,3 pkt proc. i wyniosło 7,8% r/r. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych (o 4,5 mld zł; 0,8%), funduszy ubez- 16 Narodowy Bank Polski

18 Przegląd monetarny Wykres 2.5. Udział pieniądza gotówkowego w obiegu w pieniądzu M1 % 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Wykres 2.6. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe pieczeń społecznych (o 3,0 mld zł; 143,8%), przedsiębiorstw (o 0,7 mld zł; 0,3%), instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 0,1 mld zł; 0,7%) oraz niemonetarnych instytucji finansowych (o 0,1 mld zł; 0,2%). Spadły natomiast depozyty instytucji samorządowych (o 1,4 mld zł; 4,8%). Głównym czynnikiem zmian podaży pieniądza w październiku 2014 r. był wzrost o 3,6 mld zł (0,4%) do 1 009,2 mld zł należności MIF od sektorów krajowych 7. Do kreacji pieniądza przyczynił się również spadek o 4,9 mld zł (1,7%) do 291,4 mld zł długoterminowych zobowiązań finansowych 8. Ujemny wpływ na podaż pieniądza miały natomiast spadki o 2,8 mld zł (1,8%) do 152,7 mld zł zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego oraz o 2,4 mld zł (1,5%) do 157,1 mld zł aktywów zagranicznych netto. 7 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. 8 Długoterminowe zobowiązania finansowe obejmują depozyty i inne zobowiązania powyżej 2 lat, emisję dłużnych papierów wartościowych MIF z terminem pierwotnym powyżej 2 lat oraz kapitały i rezerwy. Biuletyn Informacyjny 10/

19 Rozdział 2 Wykres 2.7. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.8. Należności MIF od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Należności MIF 9 od przedsiębiorstw zmniejszyły się w październiku 2014 r. o 1,1 mld zł (0,4%) do 279,1 mld zł. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej tej kategorii wyniosła -1,7 mld zł. Roczne tempo zmian należności od przedsiębiorstw wzrosło o 0,5 pkt proc. do 7,1%. O 7,3% r/r zwiększył się stan kredytów do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym, o 8,3% r/r kredytów od 1 roku do 5 lat włącznie oraz o 6,1% r/r kredytów powyżej 5 lat. Należności MIF od gospodarstw domowych wzrosły w październiku 2014 r. o 1,9 mld zł (0,3%) do 592,1 mld zł. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej wyniosła 1,0 mld zł. Roczne tempo zmian należności od gospodarstw domowych zwiększyło się o 0,5 pkt proc. do 5,7%. Kredyty na cele mieszkaniowe wzrosły o 5,2% r/r. Tempo zmian kredytów konsumpcyjnych wyniosło 4,6% r/r. 9 Z wyłączeniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. 18 Narodowy Bank Polski

20 Przegląd monetarny Wykres 2.9. Należności MIF od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Ogółem Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Do 1 roku (włącznie z rachunkami bieżącymi) Powyżej 5 lat Wykres Relacja agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych do PKB % VII-IX 2012 X-XII I-III IV-VI VII-IX 2013 X-XII I-III IV-VI 2014 VII-IX M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Według danych dostępnych za III kwartał br. wzrósł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Relacja zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zwiększyła się w okresie kwartału odpowiednio o 0,1 pkt proc. do 33,8% oraz o 1 pkt proc. do 59,7%. W tym okresie stosunek zadłużenia sektorów krajowych do PKB wzrósł o 0,4 pkt proc. do 55,8%. W październiku 2014 r. złoty 10 stracił 0,7% w stosunku do euro, 1,5% do dolara amerykańskiego oraz 0,8% do franka szwajcarskiego. Zyskał natomiast 0,1% do funta brytyjskiego. Wykresy 10 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem września i końcem października 2014 r. w oparciu o średnie kursy NBP. Biuletyn Informacyjny 10/

21

22 Rozdział 3 Bilans płatniczy Polski w październiku 2014 r.

23 Rozdział 3 Bilans Płatniczy Polski w październiku 2014 r. Bilans płatniczy Polski od sierpnia 2014 r. jest przygotowany w oparciu o nowe standardy określone przez MFW w podręczniku bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej BPM6. Na poziomie europejskim zarówno EBC, jak i Komisja Europejska znowelizowały swoje wymagania sprawozdawcze regulowane odpowiednimi aktami prawnymi 11. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Rachunek bieżący i kapitałowy Saldo rachunku bieżącego w październiku 2014 r. było ujemne i wyniosło 435 mln EUR. Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (56 mln EUR), usług (648 mln EUR) i dochodów wtórnych (105 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (1.244 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 92 mln EUR. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 311 mln EUR. W październiku 2014 r. zarówno dynamika eksportu, jak i importu była wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. jak również w stosunku do września br. Eksport towarów został oszacowany na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za październik 2013 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 457 mln EUR, tj. o 3,2%, natomiast import towarów zwiększył się o 481 mln EUR, tj. o 3,4%. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 56 mln EUR i, w porównaniu z październikiem 2013 r., pogorszyło się o 24 mln EUR. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły mln EUR i, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r., zmniejszyły się o 159 mln EUR, tj. o 5,3%. Wartość rozchodów wyniosła mln EUR i była niższa o 84 mln EUR, tj. o 3,7%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 648 mln EUR, złożyły się dodatnie salda usług transportowych (387 mln EUR), pozostałych usług (146 mln EUR) oraz podróży zagranicznych (116 mln EUR). Ujemne saldo dochodów pierwotnych w październiku 2014 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na deficyt dochodów pierwotnych, w październiku 2014 r., złożyły się: ujemne saldo docho- 11 Opis zmian jest dostępny w dokumencie Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Narodowy Bank Polski

24 Bilans Płatniczy Polskiw październiku 2014 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) skumulowane b X IX X XI 2012 X 2013 XI 2013 X 2014 a Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport Import Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów pierwotnych Przychody Rozchody Saldo dochodów wtórnych Przychody Rozchody Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody Rachunek finansowy Inwestycje bezpośrednie aktywa Akcje i inne formy udziałow kapitałowych Instrumenty dłużne Inwestycje bezpośrednie pasywa Akcje i inne formy udziałow kapitałowych Instrumenty dłużne Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe s Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa NBP Sektor rządowy Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa NBP Sektor rządowy Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe Oficjalne aktywa rezerwowe Saldo błędów i opuszczeń a wstępne. b skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. dów z inwestycji (1 342 mln EUR) i pozostałych dochodów pierwotnych (8 mln EUR) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (106 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów z inwestycji zadecydowały, w głównej mierze, dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR. Na pozycję tę złożyły się: dywidendy (131 mln EUR), reinwestowane zyski (740 mln EUR) oraz naliczone odsetki od instrumentów dłużnych (175 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów od dłużnych Biuletyn Informacyjny 10/

25 Rozdział 3 papierów wartościowych emisji polskich podmiotów (335 mln EUR) oraz naliczone odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach (163 mln EUR), głównie z tytułu otrzymanych kredytów przez polskie podmioty Rachunek finansowy Saldo rachunku finansowego w październiku 2014 r. było dodatnie i wyniosło 45 mln EUR. Zanotowano odpływ kapitału z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce (spadek pasywów) w kwocie mln EUR. W tym samym czasie polskie inwestycje za granicą (łącznie z aktywami rezerwowymi NBP) zmniejszyły się o mln EUR Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa) O ujemnym saldzie zagranicznych inwestycji w Polsce w największym stopniu zadecydował odpływ kapitału z tytułu inwestycji portfelowych. Zobowiązania rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich wzrosły o mln EUR. O saldzie tym zadecydował napływ środków zwiększający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (1 225 mln EUR) oraz reinwestycje zysków w wysokości 740 mln EUR. Odpływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów wyniósł 720 mln EUR. W październiku 2014 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło mln EUR. Nierezydenci zmniejszyli swoje inwestycje w udziałowe papiery wartościowe netto o mln EUR. Odpływ kapitału z tytułu dłużnych papierów wartościowych (głównie skarbowych papierów wartościowych wyemitowany na rynek krajowy) wyniósł mln EUR. Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było ujemne i wyniosło 53 mln EUR. Na saldo to złożył się napływ kapitału do sektora bankowego w wysokości 715 mln EUR (przede wszystkim z tytułu kredytów otrzymanych) oraz do sektora rządowego w kwocie 35 mln EUR. NBP zmniejszył swoje zobowiązania o 394 mln EUR (głównie z tytułu pasywnych transakcji repo), a pozostałe sektory o 409 mln EUR (w zdecydowanej części z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek) Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa) Saldo inwestycji rezydentów za granicą, w październiku 2014 r., było ujemne (spadek aktywów) i wyniosło mln EUR. Saldo inwestycji bezpośrednich było dodatnie i wyniosło 463 mln EUR. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa z tego tytułu głównie w postaci instrumentów dłużnych. Aktywa rezydentów z tytułu inwestycji portfelowych spadły o mln EUR, w głównej mierze z tytułu inwestycji w udziałowe papiery wartościowe. Saldo pozostałych inwestycji było ujemne (spadek aktywów) i wyniosło 64 mln EUR. Sektor bankowy (MIF) zmniejszył swoje aktywa zagraniczne (ujemne saldo transakcji) głownie 24 Narodowy Bank Polski

26 Bilans Płatniczy Polskiw październiku 2014 r. z tytułu rachunków bieżących i lokat o 66 mln EUR. Pozostałe sektory oraz sektor rządowy zwiększyły swoje należności łącznie o 2 mln EUR. Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 816 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec października 2014 r. wyniósł mln EUR. Biuletyn Informacyjny 10/

27

28 Rozdział 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej

29 Rozdział 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała nr 7/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej. 2. Uchwała nr 6/2014 Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. 28 Narodowy Bank Polski

30 Rozdział 5 Aneks statystyczny

31 Rozdział Tabele Tabela Podstawowe dane statystyczne w cenach bieżących Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = 100 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,7 111,4 95, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 109,7 94, ,4 110,8 30,8 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110,5 103, ,6 118,6 111,4 103,6 100,2 101,4 107,5 101,2 III ,5 106,2 114, ,1 124,0 142,5 104,3 100,9 102,3 109,5 101,6 IV ,5 106,5 90, ,2 115,3 109,5 104,5 100,5 102,9 108,8 100,7 V ,1 107,9 102, ,5 123,5 125,8 105,0 100,6 103,5 106,3 99,7 VI ,5 102,5 101, ,6 116,7 117,7 104,2 99,6 103,1 105,6 100,3 VII ,6 101,7 94, ,8 116,2 96,6 104,1 99,7 102,8 105,9 100,4 VIII ,0 107,7 104, ,2 110,6 101,6 104,3 100,0 102,7 106,8 100,6 IX ,8 107,0 111, ,0 117,9 118,2 103,9 100,1 102,8 108,4 101,7 X ,1 106,3 98, ,5 108,7 95,7 104,3 100,7 103,5 108,5 100,1 XI ,2 108,0 100, ,2 112,9 92,6 104,8 100,7 104,2 109,1 100,9 XII ,7 107,7 96, ,6 114,3 140,5 104,6 100,4 104,6 108,2 100,4 I ,4 108,5 95, ,7 131,9 35,5 104,1 100,7 100,7 107,9 100,1 II ,2 104,6 99, ,4 111,9 94,5 104,3 100,4 101,1 106,0 99,5 III ,1 100,9 110, ,1 103,2 131,5 103,9 100,5 101,7 104,4 100,1 IV ,3 102,6 92, ,1 107,8 114,4 104,0 100,6 102,2 104,4 100,7 V ,3 104,2 104, ,1 105,6 123,3 103,6 100,2 102,4 105,2 100,4 VI ,5 101,0 98, ,3 94,8 105,7 104,3 100,2 102,6 104,4 99,5 VII ,4 105,2 98, ,7 91,3 92,9 104,0 99,5 102,1 103,6 99,6 VIII ,2 100,2 99, ,5 94,9 105,7 103,8 99,7 101,8 103,0 100,0 IX ,3 95,2 105, ,2 82,1 102,2 103,8 100,1 101,9 101,8 100,5 X ,3 104,7 107, ,1 96,4 112,4 103,4 100,4 102,3 101,0 99,3 XI ,0 99,5 95, ,3 94,6 90,9 102,8 100,1 102,3 99,9 99,8 XII ,8 90,4 87, ,6 75,1 111,5 102,4 100,1 102,4 98,9 99,4 I ,1 100,4 105, ,5 83,9 39,7 101,7 100,1 100,1 98,8 100,0 II ,5 97,9 97, ,2 88,6 99,7 101,3 100,0 100,0 99,7 100,3 III ,2 97,1 109, ,4 81,5 120,9 101,0 100,2 100,2 99,3 99,7 IV ,7 102,8 97, ,7 76,9 107,9 100,8 100,4 100,6 97,9 99,3 V ,0 98,2 99, ,1 72,5 116,3 100,5 99,9 100,5 97,5 100,1 VI ,8 102,8 102, ,1 81,7 119,1 100,2 100,0 100,5 98,7 100,7 VII ,8 106,3 101, ,7 94,8 107,8 101,1 100,3 100,8 99,2 100,2 VIII ,3 102,2 95, ,6 88,9 99,2 101,1 99,7 100,5 98,9 99,7 IX ,5 106,3 109, ,5 95,2 109,4 101,0 100,1 100,5 98,6 100,1 X ,2 104,6 106, ,9 96,8 114,3 100,8 100,2 100,7 98,6 99,3 XI ,4 102,9 93, ,5 97,1 91,1 100,6 99,8 100,5 98,5 99,7 XII ,7 106,7 90, ,6 105,8 121,5 100,7 100,1 100,7 99,0 99,9 I ,9 104,2 103, ,2 96,1 36,0 100,5 100,1 100,1 99,0 100,0 II ,4 105,3 98, ,0 114,4 118,7 100,7 100,1 100,2 98,6 99,9 III ,7 105,5 109, ,6 117,4 124,2 100,7 100,1 100,3 98,7 99,8 IV ,3 105,5 97, ,7 112,2 103,2 100,3 100,0 100,2 99,3 99,8 V ,7 104,4 98, ,1 110,0 114,0 100,2 99,9 100,1 99,0 99,8 VI ,4 101,8 100, ,8 108,0 116,8 100,3 100,0 100,1 98,2 99,9 VII ,8 102,4 102, ,7 101,1 100,9 99,8 99,8 99,9 97,9 99,9 VIII ,6 98,1 91, ,9 96,4 94,6 99,7 99,6 99,5 98,5 100,3 IX ,1 104,2 116, ,4 105,6 119,8 99,7 100,0 99,4 98,4 100,0 X ,1 101,6 103, ,4 99,0 107,2 99,4 100,0 99,5 98,8 99,7 30 Narodowy Bank Polski

32 Aneks statystyczny. Tabele Tabela Podstawowe dane statystyczne (cd.) Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw dochody budżetu państwa Wyniki finansowe budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,0 100, ,7 12, , , , ,5 I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,0 IV 100,6 100, ,5 12, , , , ,1 V 100,7 100, ,6 12, , , , ,8 VI 100,8 100, ,3 11, , , , ,2 VII 101,1 100, ,2 11, , , , ,4 VIII 101,4 100, ,3 11, , , , ,0 IX 101,6 100, ,7 11, , , , ,5 X 101,6 100, ,6 11, , , , ,8 XI 101,7 100, ,9 12, , , , ,8 XII 101,8 100, ,7 12, , , , ,3 I ,5 99, ,5 13, , , , ,8 II 101,4 99, ,2 13, , , , ,3 III 101,3 100, ,9 13, , , , ,4 IV 101,1 100, ,6 12, , , , ,1 V 100,9 99, ,9 12, , , , ,1 VI 100,5 99, ,4 12, , , , ,5 VII 100,1 99, ,2 12, , , , ,8 VIII 99,7 99, ,7 12, , , , ,4 IX 99,3 99, ,0 12, , , , ,3 X 99,1 99, ,9 12, , , , ,3 XI 98,9 99, ,1 12, , , , ,6 XII 98,7 99, ,8 13, , , , ,5 I ,6 99, ,7 14, , , , ,0 II 98,4 99, ,7 14, , , , ,5 III 98,2 99, ,5 14, , , , ,9 IV 98,1 99, ,7 14, , , , ,7 V 98,0 99, ,3 13, , , , ,9 VI 98,0 99, ,1 13, , , , ,5 VII 98,1 99, ,1 13, , , , ,8 VIII 98,1 99, ,2 13, , , , ,6 IX 98,2 99, ,1 13, , , , ,6 X 98,2 99, ,2 13, , , , ,1 XI 98,3 99, ,0 13, , , , ,2 XII 98,3 99, ,9 13, , , , ,4 I ,3 99, ,7 13, , , , ,5 II 98,4 99, ,9 13, , , , ,3 III 98,5 99, ,2 13, , , , ,0 IV 98,5 99, ,0 13, , , , ,1 V 98,6 100, ,7 12, , , , ,9 VI 98,7 100, ,5 12, , , , ,4 VII 98,8 100, ,5 11, , , , ,7 VIII 99,1 100, ,2 11, , , , ,1 IX 99,2 100, ,9 11, , , , ,8 X 99,3 100, ,8 11, , , , ,0 Biuletyn Informacyjny 10/

33 Rozdział 5 Tabela Podstawowe dane statystyczne (cd.) Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu ogółem przychody ogółem własny (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw i usług produktów produktów mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,5 94,7 4,4 105, , , ,4 I II III , , , , , , ,8 94,7 4,3 106, , , ,0 IV V VI , , , , , , ,0 93,8 5,2 104, , , ,9 VII VIII IX , , , , , , ,7 94,4 4,7 104, , , ,7 X XI XII , , , , , , ,3 94,6 4,5 102, , , ,7 I II III , , , , , , ,7 95,0 4,1 100, , , ,7 IV V VI , , , , , , ,5 95,2 4,0 97, , , ,9 VII VIII IX , , , , , , ,6 95,4 3,8 97, , , ,2 X XI XII , , , , , , ,9 95,8 3,4 97, , , ,3 I II III , , , , , , ,8 96,0 3,2 98, , , ,2 IV V VI , , , , , , ,0 95,3 4,0 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,5 95,3 4,0 98, , , ,0 X XI XII , , , , , , ,4 95,5 3,8 96, , , ,8 I II III , , , , , , ,9 95,5 3,8 100, , , ,1 IV V VI , , , , , , ,0 95,3 3,9 100, , , ,5 VII VIII IX , , , , , , ,0 95,2 4,2 102, , , ,0 X Narodowy Bank Polski

34 Aneks statystyczny. Tabele Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje stopa referencyjna stopa lombardowa Stopy procentowe NBP stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie Rezerwy obowiązkowe banków terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej % % % % % % % % % % % mln zł XII ,50 5,00 2,00 3,75 4,00 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 I ,75 5,25 2,25 4,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 II 3,75 5,25 2,25 4,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 III 3,75 5,25 2,25 4,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 IV 4,00 5,50 2,50 4,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 V 4,25 5,75 2,75 4,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 VI 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 VII 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 VIII 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 IX 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 X 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 XI 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 XII 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 I ,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 II 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 III 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 IV 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 V 4,75 6,25 3,25 5,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 VI 4,75 6,25 3,25 5,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 VII 4,75 6,25 3,25 5,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 VIII 4,75 6,25 3,25 5,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,0 IX 4,75 6,25 3,25 5,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,0 X 4,75 6,25 3,25 5,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,4 XI 4,50 6,00 3,00 4,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 XII 4,25 5,75 2,75 4,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 I ,00 5,50 2,50 4,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 II 3,75 5,25 2,25 4,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 III 3,25 4,75 1,75 3,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 IV 3,25 4,75 1,75 3,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 V 3,00 4,50 1,50 3,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,2 VI 2,75 4,25 1,25 3,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,2 VII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 VIII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 IX 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 X 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 XI 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 XII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 I ,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,4 II 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 III 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 IV 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 V 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 VI 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 VII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 VIII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 IX 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 X 2,00 3,00 1,00 2,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,0 a Stopy redyskonta weksli; od 9 października 2014 r. stopy referencyjnej NBP. Biuletyn Informacyjny 10/

35 Rozdział 5 Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) Przetargi na bony skarbowe liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII ,00 0,00 0,00 0, ,48 I , , ,20 4, ,05 II , , ,45 4, ,00 III , , ,99 4, ,89 IV , , ,95 4, ,33 V , , ,00 4, ,83 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,05 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,90 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,62 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,56 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,56 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,20 I , , ,32 4, ,31 II , , ,87 4, ,75 III , , ,92 4, ,46 IV , , ,11 4, ,46 V 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,85 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,85 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,85 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,85 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,74 I , , ,53 3, ,42 II , , ,84 3, ,43 III , , ,50 3, ,08 IV 0 0,00 0,00 0,00 0, ,08 V 0 0,00 0,00 0,00 0, ,75 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Narodowy Bank Polski

36 Aneks statystyczny. Tabele Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) Przetargi na bony pieniężne NBP liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,70 3, ,93 I , , ,85 3, ,34 II , , ,87 3, ,99 III , , ,78 3, ,49 IV , , ,03 3, ,99 V , , ,82 4, ,15 VI , , ,10 4, ,76 VII , , ,13 4, ,63 VIII , , ,41 4, ,08 IX , , ,86 4, ,49 X , , ,66 4, ,99 XI , , ,83 4, ,64 XII , , ,09 4, ,94 I , , ,48 4, ,18 II , , ,95 4, ,99 III , , ,18 4, ,73 IV , , ,15 4, ,85 V , , ,39 4, ,56 VI , , ,23 4, ,09 VII , , ,14 4, ,72 VIII , , ,92 4, ,62 IX , , ,52 4, ,42 X , , ,16 4, ,47 XI , , ,00 4, ,81 XII , , ,92 4, ,34 I , , ,49 4, ,84 II , , ,61 3, ,06 III , , ,59 3, ,39 IV , , ,51 3, ,18 V , , ,77 3, ,21 VI , , ,97 2, ,65 VII , , ,42 2, ,59 VIII , , ,67 2, ,02 IX , , ,96 2, ,43 X , , ,57 2, ,76 XI , , ,47 2, ,58 XII , , ,90 2, ,77 I , , ,08 2, ,15 II , , ,86 2, ,52 III , , ,23 2, ,09 IV , , ,09 2, ,11 V , , ,93 2, ,22 VI , , ,79 2, ,85 VII , , ,34 2, ,35 VIII , , ,19 2, ,07 IX , , ,34 2, ,51 X , , ,65 2, ,91 Biuletyn Informacyjny 10/

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych Narodowy Bank Polski Departament Statystyki Zmiany w definicjach agregatów monetarnych wprowadzane począwszy od informacji na koniec marca 2002 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął wdrażanie standardów Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo