Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań"

Transkrypt

1 Dr Danuta Elsner Mgr Krzysztof Bednarek Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Uzasadnienie wyboru tematu badań 3. Założenia metodologiczne badań 3.1. Cele i przedmiot badań 3.2. Problemy badawcze 3.3. Źródła informacji 3.4. Wybór metod badań i jego uzasadnienie 3.5. Dobór badanych osób i szkół oraz ich charakterystyka 3.6. Opis przebiegu badań 4. Opis wyników badań 4.1. Ewaluacja wewnętrzna stan istniejący Rozumienie pojęcia ewaluacja wewnętrzna Opinie praktyków na temat przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej Informacje na temat ewaluacji wewnętrznej w raportach z ewaluacji zewnętrznej Podsumowanie 4.2. Ewaluacja wewnętrzna stan pożądany Cechy efektywnej ewaluacji wewnętrznej w świetle literatury Cechy efektywnej ewaluacji wewnętrznej w opiniach praktyków

2 Podsumowanie 4.3. Ewaluacja wewnętrzna przyczyny rozbieżności między stanem istniejącym a pożądanym Pojęciowe qui pro quo Przyczyny rozbieżności między stanem istniejącym a pożądanym w literaturze i opiniach praktyków Przyczyny rozbieżności między stanem istniejącym a pożądanym wyłącznie w opiniach praktyków Podsumowanie 4.4. Ewaluacja wewnętrzna propozycje usprawnień Propozycje usprawnień w świetle literatury Wskazówki dobrej praktyki Standardy ewaluacji wewnętrznej Wsparcie krytycznego przyjaciela w procesie ewaluacji wewnętrznej Inne sposoby wsparcia procesu ewaluacji wewnętrznej Propozycje usprawnień w opiniach praktyków Podsumowanie 4.5. Wyniki badań w świetle wypowiedzi ekspertów 5. Kierunki pożądanych zmian 5.1. Kierunki zmian w praktyce ewaluacji wewnętrznej 5.2. Kierunki zmian w praktyce ewaluacji zewnętrznej 5.3. Kierunki zmian w prawie oświatowym 5.4. Kierunki zmian w systemie nadzoru pedagogicznego 6. Zakończenie 7. Aneksy 7.1. Narzędzia badawcze Narzędzia do analizy dokumentów i studium przypadku Narzędzia do wywiadu grupowego

3 Narzędzie do wywiadu eksperckiego 7.2. Zestawienie wykorzystanej literatury drukowanej i elektronicznej 7.3. Inne źródła 7.4. Akty prawne 1. Wprowadzenie Badania na temat postrzegania ewaluacji wewnętrznej przez środowiska edukacyjne zostały przeprowadzone w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap 2, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1. współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Badania zrealizowano w okresie od listopada 2011 r. do marca 2012 r. Natomiast prezentację i przedyskutowanie wyników zaplanowano podczas konferencji pt. Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji, która ma odbyć się w Krakowie w dniach od 30 marca do 2 kwietnia Podstawę prezentacji stanowi niniejsze doniesienie. W zgromadzeniu materiału badawczego pomogło nam wiele osób, którym pragniemy założyć serdecznie podziękowania. Adresujemy je przede wszystkim do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych uczestniczących w wywiadach grupowych oraz pracowników szkół, w których przeprowadziliśmy studia przypadku. Ponadto, słowa wdzięczności kierujemy do: mgr Elżbiety Drobiec, konsultantki Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, mgr Małgorzaty Jaśko, kierowniczki Działu Doskonalenia i Doradztwa w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, konsultantki ds. kadry kierowniczej,

4 mgr Ewy Kędrackiej, konsultantki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, mgr Jarosława Kordzińskiego, niezależnego eksperta edukacyjnego, mgr Anny Kozowskiej, wizytatorki ewaluatorki Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, mgr Cezarego Lempy, konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, mgr Kazimiery Podczaszy, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, mgr Izabeli Suckiel, konsultantki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, mgr Klemensa Stróżyńskiego, autora wielu publikacji na temat ewaluacji oświatowej, szkoleniowca i eksperta, mgr Teresy Szczęsnej, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach, mgr Jacka Tarkoty, dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, mgr Marii Utrackiej, wizytatorki ewaluatorki Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Katowice, dnia 20 marca 2012 Danuta Elsner i Krzysztof Bednarek 2. Uzasadnienie wyboru tematu badań Z powodzeniem można przyjąć, że właśnie mija dwa lata od nałożenia na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązku przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, choć trudno określić w tym względzie dokładną cezurę czasu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego wydane zostało 7 października 2009 r., 1 natomiast weszło w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia, z tym jednak, że pewne przepisy odnoszące się do szkół jeszcze o 14 dni później. Jeśli założyć, że faktyczne wchodzenie w życie nowych przepisów prawnych jest procesem trwającym przynajmniej kilka miesięcy, to założenie przyjęte na wstępie można uznać za zasadne. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U )

5 Pomimo upływu, umownie przyjmując, dwuletniego okresu informacje na temat przebiegu wdrożenia postanowień ww. rozporządzenia w zakresie ewaluacji wewnętrznej są rozproszone. Utrudnia to odpowiedź na pytanie jak jest ona realizowana w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych. A w dalszej kolejności, jak powinna być przeprowadzana, dlaczego nie jest tak wykonywana jak być powinna i w końcu, co zrobić, aby udoskonalić stan istniejący. Podniesioną wyżej sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że przepisy prawne dotyczące ewaluacji wewnętrznej, w porównaniu z objętością całego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym są nader skąpe. Stwarza to możliwość zarówno ograniczania się do ich przestrzegania, jak i korzystania z daleko idącej swobody prawnej. Brakuje jednak rozeznania, w jakim kierunku poszły szkoły. Tymczasem doskonalenie praktyki, a w konsekwencji i regulacji prawnych w zakresie ewaluacji wewnętrznej wymaga wiedzy, jak jest ona postrzegana przez środowiska edukacyjne i realizowana przez adresatów rozporządzenia. 3. Założenia metodologiczne badań 3.1. Cele i przedmiot badań Przystępując do badań postawiliśmy sobie trzy cele: a. Zgromadzenie informacji, jak jest realizowane rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej ewaluacji wewnętrznej. b. Zebranie propozycji usprawnień. c. Zaproponowanie rozwiązań pozwalających udoskonalić: Praktykę. Przepisy prawa. System nadzoru pedagogicznego. Tak zarysowane cele badawcze sprawiły, że przedmiotem badań uczyniliśmy: a. Materiały drukowane i elektroniczne na temat ewaluacji wewnętrznej.

6 b. Opinie badanych. Zarówno w przypadku materiałów, jak i opinii skupiliśmy się na: Rozumieniu pojęcia ewaluacja wewnętrzna. Najtrudniejszych/najłatwiejszych do wdrożenia aspektach ewaluacji wewnętrznej. Przyczynach trudności związanych z jej wdrażaniem. Propozycjach, co do możliwych zakresów usprawnień Problemy badawcze Mając na względzie podane wyżej cele oraz przedmiot badań postawiliśmy następujące problemy badawcze: a. Jak jest rozumiane pojęcie ewaluacja wewnętrzna? b. Jak jest ona przeprowadzana w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych? c. Jak powinna być realizowana? d. Dlaczego nie jest wykonywana, tak jak być powinna? e. Co w związku z tym należy zrobić, aby udoskonalić stan istniejący? Problemy badawcze zostały sformułowane w oparciu o strukturę metody metaplan. Natomiast odpowiedzi na postawione w nich pytania są w dalszej treści podstawą kompozycji doniesienia z badań (zob. rozdz. 4) Źródła informacji Źródłami informacji dla pozyskania danych były: a. Materiały drukowane i elektroniczne, a w tym zakresie czasopisma, publikacje zwarte, strony internetowe, raporty z ewaluacji zewnętrznej (w zakresie wymagania 4.2). b. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (wybrane grupy z woj. śląskiego). c. Członkowie zespołów ewaluacyjnych i kadra kierownicza z wybranych szkół.

7 d. Eksperci m.in. ewaluatorzy zewnętrzni, trenerzy i szkoleniowcy, uczestnicy projektu SEO, autorzy publikacji Wybór metod badawczych i jego uzasadnienie Dla uzyskania odpowiedzi na postawione w pkt problemy badawcze zastosowaliśmy następujące metody: a. Analizę dokumentów (przegląd, analiza treści publikacji drukowanych i elektronicznych, przepisów prawnych, stron internetowych). b. Wywiady grupowe (z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych). c. Studia przypadków (przeprowadzone w wybranych szkołach). d. Wywiady eksperckie (z wykorzystaniem przekazanej ekspertom listy pytań do udostępnionych im wyników badań). Metody jakościowe wybraliśmy dlatego, gdyż w przypadku takiego badania - jak zostało przez nas przeprowadzone - można było skoncentrować się na jakościowym opisie rzeczywistości. Dzięki nim mogliśmy zwrócić baczniejszą uwagę na różnorodność zjawisk, a nie częstotliwość ich występowania, co jest cechą charakterystyczną badania ilościowego. 2 Bliższa wydała nam się w tym wypadku perspektywa badacza podróżnika aniżeli górnika, którą to prezentuje w swojej książce Earl Babbie. 3 Górnik zakłada określoną teorię i poszukuje do niej danych, wie czego szuka. Podróżnik wędruje w nieznane i w oparciu o zdobyte informacje tworzy dopiero obraz, teorię. Podobnie charakteryzuje badania jakościowe i ilościowe Krzysztof Konarzewski. 4 I nie ma tu sprzeczności z bliską nam opinią innych autorów 5, którzy uzależniają dobór konkretnych metod od celu/celów badania, problemów badawczych, charakterystyki analizowanych zjawisk społecznych oraz wielowymiarowości badanej rzeczywistości społecznej, a nie od tego, czy ma się określone predyspozycje, preferencje, czy też kwalifikacje do badania ilościowego lub jakościowego. 2 D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Wyd. WSiP, Warszawa 2000, s M. Jasiński, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? W: Chaber A.(red.) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s

8 To badanie dotyczące zagadnień ewaluacji wewnętrznej powinno być niemal z definicji jakościowe, a co za tym idzie szczególnie wykorzystujące mechanizmy triangulacji. Triangulacji rozumianej 6 jako zwielokrotnienie (użycie kilku jednocześnie) i dotyczące nie tylko zastosowanych metod badawczych, ale także w naszym przypadku: źródeł informacji, typów wykorzystanych danych, technik ich analizy Dobór badanych osób i szkół oraz ich charakterystyka W wywiadach grupowych i studiach przypadków uczestniczyły osoby pracujące na terenie województwa śląskiego oraz szkoły zlokalizowane tamże. W wywiadach przeprowadzonych w czterech grupach wzięło udział łącznie 37 osób, a w tym: 10 dyrektorów przedszkoli, 8 dyrektorów szkół podstawowych (w tym jedna z oddziałami integracyjnymi dla dzieci romskich), 5 dyrektorów gimnazjum (w tym jednego dla młodzieży i dorosłych), 8 dyrektorów zespołów szkół (w tym zespołów szkolno przedszkolnych, przedszkolno szkolno gimnazjalnych, zrzeszających gimnazjum i liceum ogólnokształcące, gimnazjum i technikum, szkoły ponadgimnazjalne), 1 dyrektor szkoły specjalnej, 1 dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii, 1 dyrektor specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 1 wizytator, 2 konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli (w tym 1 dyrektor placówki). Uczestnikami wywiadów grupowych byli członkowie dość regularnie spotykających się grup, których celem jest m. in. wymiana doświadczeń. Pomimo, że wywiady przeprowadzono w Katowicach (2 grupy), Sosnowcu (1 grupa) i w Gliwicach (1 grupa) nasi rozmówcy pochodzili z różnych miast województwa śląskiego. 6 Ibidem.

9 Studia przypadku przeprowadziliśmy w dwóch szkołach podstawowych zlokalizowanych w tym samym mieście. Szkoły te wybraliśmy dlatego, że z posiadanych przez nas już wcześniej informacji ich relacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej mogłyby być względem siebie komplementarne, a nawet można tu mówić o możliwości wykorzystania podejścia quasieksperymentalnego. 7 Dzięki temu uzyskaliśmy wystarczająco szeroki horyzont badawczy w bardzo porównywalnym kontekście środowiskowym. Ponadto, w jednej z tych szkół była niedawno przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna, druga z nich nie miała jeszcze takich doświadczeń. W toku przeprowadzania studiów przypadku: Odbyliśmy rozmowy z dyrektorami i przewodniczącymi zespołów ewaluacyjnych. Dokonaliśmy analizy dokumentów związanych z realizacją nadzoru pedagogicznego. W dalszej treści szkoły te nazywamy SP X i SP Y. Wyniki badań skonfrontowaliśmy z opiniami zapoznanych z nimi ekspertów, którym przekazaliśmy także listę naszych pytań, przeprowadzając w taki dość nietypowy sposób wywiady indywidualne z wykorzystaniem Internetu. Dokonując wyboru ekspertów kierowaliśmy się przede wszystkim ich wiedzą i doświadczeniem w badanym temacie, a nie miejscem zamieszkania. W związku z tym dla przeprowadzenia eksperckich wywiadów indywidualnych skorzystaliśmy nie tyle z naocznych kontaktów, co z możliwości stwarzanych przez Internet Opis przebiegu badań Badania rozpoczęliśmy w listopadzie 2011 r., a zakończyliśmy w marcu 2012 r. Przebiegały w następujących etapach: a) Przygotowanie koncepcji badań (listopad 2011r.). b) Przeprowadzenie przeglądu literatury, innych dokumentów nadzoru pedagogicznego oraz wywiadów grupowych (grudzień/styczeń 2012). c) Przeprowadzenie 2 studiów przypadku (styczeń 2012). d) Opracowanie zgromadzonego materiału badawczego (luty 2012). 7 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych. Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, s

10 e) Przeprowadzenie wywiadów eksperckich na temat zgromadzonego materiału badawczego (marzec 2012). f) Opracowanie wniosków końcowych i przygotowanie doniesienia z badań (koniec marca 2012). 4. Opis wyników badań Prezentowany w niniejszym rozdziale opis wyników badań odpowiada na postawione problemy badawcze (rozdz. 3.2.) i jak już wyżej wspomniano jest oparty na strukturze metody metaplan. W związku z tym w pierwszych czterech podrozdziałach zamieszczamy odpowiedzi na zawarte w niej pytania, a mianowicie: a) Jak jest? (rozdz. 4.1.). W tym rozdziale skupiamy się na opisie stanu istniejącego w zakresie ewaluacji wewnętrznej w literaturze i praktyce. b) Jak być powinno? (rozdz. 4.2). Tu przedstawiamy postulaty teoretyków, wyniki badań zagranicznych i opinie praktyków na temat stanu pożądanego. c) Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? (rozdz. 4.3.). W tej części omawiamy przyczyny rozbieżności między stanem istniejącym a pożądanym w literaturze i praktyce. d) Co zrobić, aby było tak, jak być powinno (rozdz. 4.4.). W tym miejscu przedstawiamy propozycje udoskonaleń w świetle teorii i praktyki. Natomiast w ostatnim podrozdziale (rozdz. 4.5.) prezentujemy opinie ekspertów na temat przedstawionych im wyników naszych badań Ewaluacja wewnętrzna stan istniejący Rozumienie pojęcia ewaluacja wewnętrzna

11 Opis stanu istniejącego celowo rozpoczynamy od spraw terminologicznych (wracamy do nich jeszcze w rozdz ). Sposób rozumienia pojęcia ewaluacja wewnętrzna rzutuje bowiem zarówno na treści prezentowane w literaturze, jak i praktykę, pod którą kryją się nie tylko działania podejmowane w szkołach, ale także informacje przekazywane dyrektorom i nauczycielom podczas szkoleń. Rozumienie pojęcia ewaluacja w ogóle, a ewaluacja wewnętrzna w szczególności rozpatrujemy w trzech zakresach: W prawie oświatowym. W teorii, czyli literaturze prezentującej główne założenia i filozofię ewaluacji. W praktyce, tj. w opiniach uczestników wywiadów grupowych oraz pracowników szkół, w których przeprowadziliśmy studia przypadków, a także w literaturze omawiającej aspekty wykonawcze ewaluacji wewnętrznej. Wskazanych zakresów nie traktujemy odrębnie nie poświęcamy im oddzielnych rozdziałów. Rozważamy je łącznie konfrontując różne stanowiska. Z tym jednak, że rozpoczynamy od kwestii prawnych. Tak najczęściej zachowują się dyrektorzy szkół. Najpierw sięgają po nowe regulacje prawne, gdyż za ich nieprzestrzeganie grożą konsekwencje, a dopiero później, nierzadko w obliczu trudności szukają wyjaśnień w literaturze (drukowanej i elektronicznej). Pojecie ewaluacji jest obecne w przepisach prawnych już od szeregu lat, a stan w tym zakresie zwięźle charakteryzuje Izabela Suckiel. W latach na podstawie rozporządzenia w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, ewaluacja była jednym z działań służących mierzeniu jakości pracy szkoły i definiowana jako ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów. 8 W praktyce oznaczało to, że szkoły miały mierzyć jakość swojej pracy, diagnozując stopień spełniania standardów jakości zawartych w rozporządzeniu, diagnozując osiągnięcia edukacyjne uczniów, monitoru- 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U oraz Dz. U )

12 jąc podejmowane przez szkołę oraz nauczycieli działania oraz dokonując ewaluacji. ( ) Gdy zaczęto powoli przyzwyczajać się do nowego nadzoru pedagogicznego w grudniu 2006 (po 20 miesiącach) nastąpiła zmiana rozporządzenia. Nie mówiło się już o ewaluacji, ale o działalności diagnostyczno oceniającej, prowadzonej w formie badania wybranych zakresów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Na tej podstawie miała być dokonywana ocena działalności szkół, w całości lub w wybranych zakresach. 9 Zniknęły również standardy jakości pracy. 10 Kolejne rozporządzenie MEN o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r. (w dalszej treści zwane nowym rozporządzeniem o nadzorze), 11 weszło w życie w niespełna trzy lata po poprzednim nakładając na szkoły obowiązek przeprowadzania ewaluacji i zmuszając praktyków do poszukiwania sposobów przystosowania się do nowej sytuacji. Dobrze to ilustruje jedna z wypowiedzi uczestnika wywiadu grupowego. W naszej oświacie bolączką są ciągłe zmiany. Mieliśmy mierzenie jakości teraz jest ewaluacja. Zmieniła się nazwa, a my robimy to samo. Mając powyższe na względzie trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem Sławomira Krzychały, że nazbyt często, te pospieszne mody kończą się przyjęciem nowej frazeologii dla niezmienionych praktyk. 12 W nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym ewaluacja (zewnętrzna i wewnętrzna) jest określana jako praktyczne badanie oceniające ( 1, pkt.4). O ile termin badanie nie wywołuje kontrowersji wśród teoretyków ewaluacja jest specyficznym rodzajem stosowanych badań społecznych 13 o tyle wzbudza je termin ocena. Natomiast u praktyków, ewa- 9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U ). 10 I. Suckiel, Ewaluacja wewnętrzna w szkole, czyli róbcie, jak czujecie. W: Niemierko B., Szmigel M. K. (red.) Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy. Wyd. PTDE, Kraków Rozporządzenie MEN z dnia 7 pażdziernika 2009 r. op. cit. 12 S. Krzychała, Czy polska szkoła jest przystosowana do działania w stanie niekończących się reform?. W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.) Edukacja dla rozwoju. Wyd. Polskie Forum Obywatelskie. Gdańsk 2010, s H. Mizerek Ewaluacja w szkole. Od czego zacząć? s.5,

13 luacja wewnętrzna jest traktowania jako badanie i/lub ocenianie. Poniżej kilka wypowiedzi na ten temat uczestników wywiadów grupowych. Ewaluacja wewnętrzna jest ciągłym badaniem jakości naszej pracy. Ewaluacja wewnętrzna podobnie jak ewaluacja zewnętrzna jest oceną naszej pracy. Nauczyciele chcą być oceniani obiektywnie. Ewaluacja wewnętrzna to umożliwia. Jest samooceną nauczycieli przez nauczycieli, a nie oceną przeprowadzoną przez dyrektora szkoły. Tymczasem teoretycy odżegnują się od łączenia ewaluacji z oceną. Na przykład, Henryk Mizerek uważa: w rozporządzeniu znalazł się niezbyt fortunny zapis definiujący ewaluację jako badanie praktyczne i oceniające. Potraktowanie ewaluacji jako badania praktycznego zgodne jest z tym, co na jej temat pisze się w bardzo obszernej literaturze przedmiotu. Natomiast sformułowanie badanie oceniające może budzić szereg wątpliwości. Dla mnie połączenie badania z ocenianiem nie jest możliwe. 14 H. Mizerkowi wtóruje Stefan Wlazło. W artykule opublikowanym na łamach poczytnego miesięcznika Dyrektor Szkoły, stanowczo stwierdza: ewaluacja nie jest oceną tylko diagnozowaniem, zatem wszystkie zdania związane z twierdzeniem, że nowy nadzór pedagogiczny jest oceną są nieprawdziwe. 15 W dalszej treści wyjaśnia, że powodem użycia terminu ocena w rozporządzeniu jest konieczność jego zgodności z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, w którym nadzór pedagogiczny jest powiązany właśnie z ocenianiem. 16 Nie dziwią zatem pytania postawione przez Krzysztofa Bednarka. To w końcu jak to jest z TĄ ewaluacją? Jest w TEJ ewaluacji element oceny i oceniania, czy nie? Jeśli tak, to jak TA ewaluacja jest powiązana z oceną? A może mamy w TEJ ewaluacji unikać słów ocena i ocenianie, a może nie? Mizerek H. Siła ewaluacji tkwi w mądrości. Głos Pedagogiczny 1/ Wlazło S. Ewaluacja to nie mierzenie jakości wersja 2.0. Dyrektor Szkoły 2/ Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z późniejszymi zm.). 17 Bednarek K. Pytanie o ewaluację Forum Nauczycieli 1/2010, Wyd. RODN WOM Katowice.

14 Kontrowersje wokół powiązania/niepowiązania ewaluacji z oceną nie interesują praktyków, tak jak i literatura na jej temat. Żaden z uczestników wywiadów grupowych nie wskazał literatury jako źródła informacji o tym procesie. Podobnie uczestnicy studiów przypadku. Tymczasem właśnie w literaturze pojęcie ewaluacji w obszarze działań szkoły zostało upowszechnione przed kilkunastu laty, głównie za sprawą publikacji Leszka Korporowicza, a przede wszystkim często cytowanej ksiązki pt. Ewaluacja w edukacji wydanej w roku W jego dalszych i bardziej współczesnych rozważaniach ewaluacja nie może być zabiegiem prowadzonym jedynie dla anonimowych potrzeb biurokratycznej maszyny administracji. Najistotniejszym jej celem jest odkrywanie i animowanie wewnętrznych potencjałów rozwoju ewaluowanego programu. Równoważenie i uspołecznienie cech systemu ewaluacji oświaty wymaga dojrzałego i świadomego zamysłu, jest też realizacją potrzeby dialogiczności. Tak rozumiana ewaluacja może nabrać cech animacji, być wezwaniem do działania poprzez umiejętną analizę, interpretację oraz pobudzanie zasobów, jakimi dysponują ludzie, proces i program kształcenia. 19 Stwierdzenia te w równym stopniu można odnieść do ewaluacji zewnętrznej, co wewnętrznej. Z wypowiedzi uczestników wywiadów grupowych wynika, że ewaluacja wewnętrzna jest podejmowana przede wszystkim jak to zostało podane w przytoczonym cytacie dla potrzeb biurokratycznej maszyny administracji. Ewaluacja wewnętrzna kojarzy nam się głównie z papierami i biurokracją. Tymczasem niezależnie od tych papierów i nakazanego badania doskonalimy w szkole, to co trzeba (przykład jednej z typowych wypowiedzi na ten temat uczestnika wywiadu grupowego). Natomiast w opiniach praktyków z jednym wyjątkiem brak było odniesień świadczących o tym, by ewaluacja jak to wyżej stwierdza L. Korporowicz była dla nich wezwaniem do działania poprzez umiejętną analizę, interpretację oraz pobudzanie zasobów, jakimi dysponują ludzie, proces i program kształcenia. 18 L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa L. Korporowicz, Ewaluacja zorientowana na rozwój. Dyrektor Szkoły 10/2010.

15 Tym wyjątkiem była SP X (szkoła podstawowa, w której przeprowadzaliśmy studium przypadku). Dociekając powodu tego stanu rzeczy usłyszeliśmy od dyrektora, że ewaluację realizują już od niemalże dwudziestu lat. Nauczyli się jej dzięki uczestnictwu w programie Szkół Promujących Zdrowie, do którego przystąpili jako jedni z pierwszych w kraju. Następnie uczestniczyli jeszcze w wielu w innych projektach. W każdym istnieje wymóg przeprowadzania ewaluacji. Z tego powodu dzisiaj nie sprawia im trudności, choć początki jak wynikało z wypowiedzi dyrektora nie były łatwe. Ma zatem rację Cezary Kocon, gdy twierdzi: zachęcanie szkół do przeprowadzania samoewaluacji może przyczynić się do podniesienia jakości pracy, ale by tak się stało, trzeba wielu lat doświadczeń, koniecznych między innymi do zbudowania właściwych relacji, do zbudowania wzajemnego zaufania. 20 SP X jest dobrym przykładem, co pokazujemy w dalszej treści, jak owocuje wspomniane przez C. Kocona budowanie relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu. Ujmując pojęcie ewaluacji ex post i ex ante L. Korporowicz przedstawia etapy jego rozwoju kolejne generacje badań ewaluacyjnych: 1. Pomiarowa (zdominowana przez pytania co i jak można mierzyć). 2. Opisowa (ogarniająca to, co nie da się zmierzyć). 3. Zorientowana na rozwój (czyli obserwowanie zmiany, jaka dokonuje się w procesie). 4. Dialogiczna (ukierunkowana na dyskurs, wymianę doświadczeń, uspołecznienie) 5. Przyszłościowa (funkcjonująca w warunkach rodzącego się już społeczeństwa wiedzy). Jak wynika z naszych badań na pewno jesteśmy na poziomie pierwszej generacji pomiarowej. Dowodzą tego zarówno charakter najczęściej stosowanych narzędzi badawczych, jak i oczekiwania stawiane uzyskiwanym dzięki nim wynikom. Rzadziej mamy do czynienia z drugą generacją opisową (w przypadku stosowania metod jakościowych innych niż przy ewaluacji zewnętrznej, co w praktyce zdarza się rzadko), a nawet trzecią (pojmowania ewaluacji jako procesu uczenia się i zmiany, gdy uczestnicy wywiadów grupowych mówią o reflek- 20 C. Kocon, Mierzenie jakości wersja 2.0. Część II. Dyrektor Szkoły 10/2009.

16 sji i namyśle nad działaniem). We wspomnianej SP X można nawet dopatrzeć się pewnych elementów generacji czwartej ewaluacji dialogicznej w wymianie doświadczeń i uspołecznieniu, zarówno w szkole, jak i poza jej murami, gdyż od czterech lata działa w sieci uczących się szkół. Duży wpływ na ugruntowanie pomiarowego podejścia do ewaluacji miały m. in. działania i publikacje Bolesława Niemierko. Jego zdaniem, ewaluacja dydaktyczna jest systematycznym zbieraniem informacji o warunkach, przebiegu i wynikach działań dydaktycznych w celu ulepszenia tych działań lub podjęcia decyzji o ich powodzeniu ( ), jest pogłębionym sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć uczniów obejmującym analizę warunków przebiegu i wyników nauczania nastawionym na ulepszanie procesu dydaktycznego. 21 Zestawienie różnic i podobieństw między diagnostyką i ewaluacją podaje w syntetycznym skrócie Klemens Stróżyński w relacji z XVII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Zgodzono się, że diagnostyka obejmuje szerszy obszar działań, a ewaluacja ( ) węższy, działania inne, (dotyczące zasad wartościowania czy materialnych warunków działań), niejako nadbudowane na diagnostyce. Zgodzono się także, że w wielu wypadkach, zwłaszcza badania działania, a nie efektu lub warunków, trudno rozdzielić czynności z zakresu diagnostyki i ewaluacji. 22 Natomiast Henryk Mizerek na pytanie co odróżnia ewaluację od diagnostyki odpowiada: najkrócej mówiąc sposób wykorzystania wyników. 23 Odniesienia do diagnostyki edukacyjnej w pracach na temat ewaluacji wewnętrznej można znaleźć m. in. u K. Stróżyńskiego, S. Wlazło, Bogdana Jankowskiego (zob. wykaz literatury podanej w rozdz. 7.2.) oraz w odosobnionej wypowiedzi uczestnika wywiadu grupowego. Ewaluacja wewnętrzna jest diagnozą różnych obszarów pracy szkoły. 21 Niemierko B. Ewaluacja dydaktyczna. Standardy edukacyjne. Elementy statystyki opisowej. Wyd. UG, Gdańsk 1998 r. 22 Stróżyński K. Ewaluacja na niwie naukowej. Dyrektor Szkoły 1/ Mizerek H. Czy trzeba bać się ewaluacji? Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły 5/2009.

17 Takie diagnostyczne podejście do ewaluacji wewnętrznej można też pośrednio wyprowadzić z wypowiedzi uczestników wywiadów grupowych odnoszących się do stosowania metod ilościowych. Do tego podejścia nawiązują też definicje ewaluacji podane w pracach powstałych w ramach Programu Wzmocnienia Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, udostępnione na stronie Główne autorytety tego Programu Grzegorz Mazurkiewicz i Henryk Mizerek powołując się na Helen Simons proponują następujące definicje ewaluacji. Pierwszy widzi w niej proces poszukiwania, gromadzenia i komunikowania w sposób jawny informacji mających pomóc w podejmowaniu decyzji ( ). 24 Natomiast drugi stwierdza: warto byłoby zadbać o upowszechnienie takiego sposobu rozumienia szkolnej autoewaluacji, który został określony przez światowy autorytet w dziedzinie ewaluacji edukacyjnej Helen Simons. Definiuje ona autoewaluację, jako proces gromadzenia i komunikowania informacji ułatwiających podejmowanie decyzji, ustalanie wartości (działań przyp. HM) oraz ustanawianie publicznego zaufania do szkoły 25 Takiego podejścia do rozumienia ewaluacji wewnętrznej nie znaleźliśmy w wypowiedziach uczestników wywiadów grupowych oraz uczestników studium przypadku. W materiałach powołanego Programu owo zbieranie czy gromadzenie informacji jest też utożsamiane z procesem uczenia się. Zdaniem G. Mazurkiewicza następuje to poprzez zdobywanie informacji zwrotnej o sobie. Ewaluacja wewnętrzna jest zbieraniem informacji o tym, jak nam idzie, procesem profesjonalizującym działania zespołu i jednocześnie procesem uczenia się (indywidualnego i or- 24 G. Mazurkiewicz, Reforma nadzoru pedagogicznego jako projekt cywilizacyjny. W: Mazurkiewicz G. (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Wyd. UJ. Kraków 2011, s H. Mizerek, Ewaluacja w szkole. Od op. cit. s. 7. Tekst w cudzysłowie Simons H. Samoewaluacja szkoły. W: Mizerek H. (red.)ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. Wyd. MG, Olsztyn 1997, s. 59.

18 ganizacyjnego). Dlatego powinno się ją potraktować jako proces uczenia się, umożliwiając aktywne uczestnictwo i społeczne interakcje. 26 Tę sprawę na warsztat rozważań biorą, na przykład, Danuta Elsner, 27 Michaela Prášilová i Jana Vaštátková. 28 Ewaluację wewnętrzną postrzegają jako jeden ze sposobów służących przekształcaniu szkoły w uczącą się organizację. W wypowiedziach uczestników wywiadów grupowych na temat ewaluacji wewnętrznej też pojawiają się odniesienia do procesu uczenia się: poprzez odkrywanie (pierwsza wypowiedź poniżej), metodą prób i błędów (druga i trzecia wypowiedź), poprzez wymianę doświadczeń (czwarta wypowiedź). Ewaluacja wewnętrzna jest procesem uczenia się poprzez odkrywanie spraw i problemów niedostrzeganych i tych dobrych i złych. U nas z roku na rok doskonalimy ewaluację wewnętrzną. Najpierw robił ją zespół kierowniczy. W kolejnym roku zostały powołane cztery zespoły do zbadania czterech obszarów. W tym roku wywiesiliśmy kartki z zagadnieniami do badania i nauczyciele sami decydowali, gdzie się zapiszą. Współpraca ze środowiskiem nie zainteresowała nikogo. Natomiast zagadnienia do badania dotyczyły tych wymagań, w których słabo wypadliśmy w ewaluacji zewnętrznej. Otrzymaliśmy C i D. Dzięki daniu nauczycielom możliwości wyboru badanego zagadnienia udało nam się zebrać sporo przemyśleń. Jak będzie w kolejnym roku? Nie wiem. Pewnie znowu coś udoskonalimy. Moim podstawowym błędem było to, że w pierwszym roku zarządziłam ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do wszystkich wymagań. Napisanie raportu nas przerosło. Wyszło wielkie tomisko i nie bardzo było wiadomo, co z tym dalej robić. Badając wszystko nie zbadaliśmy nic. Dopiero w następnym roku poszliśmy po rozum do głowy. 26 G. Mazurkiewicz, Po co szkołom ewaluacja? W: Mazurkiewicz G. (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia. Wyd, UJ Kraków 2010, s D. Elsner, Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji. Dyrektor Szkoły 10/ J. Vaštátková, M. Prášilová, Autoewaluacja drogą do uczącej się organizacji Dyrektor Szkoły 5/2010.

19 Najpierw przeszkoliłam chętnych i z nich powołałam pierwszy zespół ewaluacyjny. Potem zastosowaliśmy rotację. Część członków zespołu odchodzi, a na ich miejsce przychodzą kolejni chętni. Jedni od drugich uczą się. Na jeden z niezbędnych elementów procesu uczenia się w toku ewaluacji wewnętrznej refleksję zwraca uwagę szereg autorów. H. Mizerek twierdzi, że siłą ewaluacji a jednocześnie jej istotą jest zbiorowy proces autorefleksji, nie tylko nad wartością skutków działania, ale także jego celów. 29 W podobnym duchu wypowiada się Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz stwierdzając, że w ewaluacji wewnętrznej istotna jest ( ) refleksja nad tym, jak pracujemy i czy potrafimy zrobić to lepiej. 30 A Dorota Jastrzębska wręcz uważa, iż najważniejszymi cechami nowej formy nadzoru są jej możliwości zachęcania czy wzbudzania refleksji dyrektorów i nauczycieli nad poprawianiem pracy szkół/placówek. 31 Analizując wypowiedzi uczestników wywiadów grupowych można odnieść wrażenie, że przynajmniej niektórzy mają świadomość owej siły refleksji. Termin ten pojawia się w nich kilkakrotnie. Poniżej przykłady. Jeśli podejść do niej rzetelnie to ewaluacja wewnętrzna ma sens. Ale koniecznie trzeba ją zrobić solidnie. Myśmy tak starali się zrobić i niektóre wyniki były dla nas zaskoczeniem. Potem jak je przemyśleliśmy, to dały nam wskazówki do dalszej pracy. I to jest duży plus ewaluacji wewnętrznej. Już w trakcie wyboru obszaru do badania pojawia się refleksja, co robimy źle lub o czym nie wiemy. Przeprowadzając ewaluację wewnętrzną trzeba używać takich narzędzi, które sprzyjają refleksji nad pracą szkoły. 29 H. Mizerek, Czy trzeba bać się ewaluacji? op.cit. 30 M.Tołoczyńska-Lekacz, Tworzenie zespołów ewaluacyjnych w szkołach. Doradca Dyrektora Szkoły 15/ D. Jastrzębska, Ewaluacja zewnętrzna. Oświata Mazowiecka 1/2010.

20 Jednocześnie niedostatek refleksji w wypowiedziach uczestników wywiadów grupowych był postrzegany jako słaba strona ewaluacji wewnętrznej. Brakuje w naszej szkole zbiorowej refleksji na tym, co robimy, ale do tego potrzeba zmiany mentalnej nauczycieli. Diametralnie różna sytuacja w tym zakresie zaistniała w SP X i SP Y (szkołach podstawowych, w których przeprowadziliśmy studia przypadków). W SP X mającej długoletnie doświadczenia w pracy zespołowej dzięki uczestnictwu w różnych projektach krajowych i zagranicznych refleksja nauczycieli nad działaniami szkoły była swoistym modus operandi. W roku szkolnym 2011/12 wszyscy członkowie rady pedagogicznej byli członkami jednego z trzech zespołów ewaluacyjnych. Odbywali regularne spotkania w zespołach i całej radzie pedagogicznej wymieniali się spostrzeżeniami, doświadczenia i snuli refleksję nad pracą własną i szkoły. Jak wynikało z wypowiedzi dyrektora było to pokłosiem stworzenia nauczycielom bezpiecznego środowiska uczenia się. O tym, że zajęło mu to około dwudziestu lat już wcześniej wspominaliśmy. Natomiast w SP Y zabrakło warunków do refleksji. Niedawno przebyta ewaluacja zewnętrzna została zakończona negatywną oceną (efekty na poziomie E) postrzeganą przez nauczycieli jako niesprawiedliwa, gdyż nie uwzględniała kontekstu pracy szkoły wyjątkowo trudnego, często wręcz patologicznego środowiska. Ewaluacja zewnętrzna nie wytworzyła właściwej atmosfery i stworzyła nerwową sytuację w szkole, nie uwzględniono środowiska społecznego uczniów. Poza tym ewaluację przeprowadzały ewaluatorki z innej delegatury, a do tego jedna od szkolnictwa zawodowego. Jeszcze nic nie zaczęły, a już powiedziały, że będzie E. To fakt, że uczniowie nie robią postępów w nauce, bo nie są wspierani przez rodziców, mają natomiast osiągnięcia w sporcie. Ale tego nie uwzględniono. (wypowiedź dyrektora). W końcu, znaleźć można w literaturze metaforyczne określenia ewaluacji wewnętrznej. G. Mazurkiewicz widzi w niej zaproszenie do wzięcia odpowiedzialności za własne działania, a jednocześnie narzędzie, które daje szansę na branie odpowiedzialności w sposób sensowny,

Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań

Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Dr Danuta Elsner Mgr Krzysztof Bednarek Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Uzasadnienie wyboru tematu badań 3. Założenia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych dr Jakub Kołodziejczyk Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Nadzór pedagogiczny ewaluacja zewnętrzna Jak to zbadad? zarządzanie szkołą lub placówką efekty działalności szkoły lub placówki funkcjonowanie szkoły/ placówki

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja dla innowacji

Ewaluacja dla innowacji Program WARS i SAWA jako kluczowy element Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych 7 kwietnia 2016 Ewaluacja dla innowacji Zespół w składzie: Agnieszka Fijałkowska Sylwia Jaskuła Cezary Kocon Leszek

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-4113-9 UOO63 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Polecamy nasze pozostałe publikacje: Lucyna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek. Umiejętności dyrektorów szkół i placówek w kontekście wymagań stawianych szkole przez państwo

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek. Umiejętności dyrektorów szkół i placówek w kontekście wymagań stawianych szkole przez państwo Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Umiejętności dyrektorów szkół i placówek w kontekście wymagań stawianych szkole przez państwo Małgorzata Świderska, Hanna Chilmon Umiejętności dyrektorów szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Hatarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: - art. 33 ust1 i 2, art. 35 ust.4, art. 40 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: art. 31 ust.1, art.35 ust.2, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Standard Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty

System Ewaluacji Oświaty System Ewaluacji Oświaty Ewaluacja zewnętrzna Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 07.10. 2009 r. Cel: Ma ona na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania działań szkoły? Gdańsk, 7 czerwca 2013r.

Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania działań szkoły? Gdańsk, 7 czerwca 2013r. Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania działań szkoły? Gdańsk, 7 czerwca 2013r. Cele skłonienie/zachęcenie kadry kierowniczej szkoły do refleksji nad raportem z ewaluacji zewnętrznej;

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły

Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły Ewa Kędracka, Anna Rappe, Ewa Stożek Zakopane, 13.04.2014 Historia rozwoju metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD)

Bardziej szczegółowo

ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://bpsk.nets.pl, e-mail bp_s@go2.pl

ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://bpsk.nets.pl, e-mail bp_s@go2.pl BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://bpsk.nets.pl, e-mail bp_s@go2.pl Nowy nadzór pedagogiczny (zestawienie tematyczne w wyborze)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Krzysztof Bąk nauczyciel wychowania fizycznego Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA Diagnoza rozwoju dziecka w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w innych formach wychowania

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin. Miedzeszyn październik 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły Prezentacja działań i efektów Projektu Comenius-Regio Aniela Kamińska Mariusz Maziarz

Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły Prezentacja działań i efektów Projektu Comenius-Regio Aniela Kamińska Mariusz Maziarz Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły Prezentacja działań i efektów Projektu Comenius-Regio Aniela Kamińska Mariusz Maziarz Zakopane 12 15 kwietnia 2014 r. 1 Wieloletnia współpraca 2 Od

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca: Ewa Sobolewska. Członkowie: Magda Zawada Edyta Więckowska

Podstawa prawna: Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca: Ewa Sobolewska. Członkowie: Magda Zawada Edyta Więckowska Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24 A na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo