OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Metody wspomagania rozwoju Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalizacja/specjalność Wszystkie Poziom organizacyjny studiów jednolite studia magisterskie System studiów niestacjonarne Rok/semestr IV 9 Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot Dr Małgorzata Wojtowicz-Dacka Liczba godzin dydaktycznych 15h ćwiczeń Liczba punktów ECTS 5 Opisywana forma zajęć ćwiczenia Rygor zaliczenie z oceną Typ przedmiotu przedmioty kierunkowe, Język wykładowy język polski Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Student powinien zaliczyć wcześniej przedmioty: psychologia ogólna, psychologia rozwoju człowieka, metody badania rozwoju. Celem ćwiczeń jest przyswojenie wiedzy o podstawowych metodach wspomagania rozwoju we wszystkich sferach działalności człowieka. Kończąc kurs z metod wspomagania rozwoju, absolwent: WIEDZA Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia) K_W01 Zna historię kształtowania się metod i technik wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci oraz założenia i znaczenie tych metod dla przebiegu dalszego rozwoju a także zna dokonania jej autorów na świecie i w Polsce. K_W02 Zna badania empiryczne, których wyniki pomagałyby mu rozumieć i wyjaśniać specyfikę stosowania określonych technik w poszczególnych jednostkach zaburzeń rozwojowych. K_W05 Zna różne sposoby wspomagania rozwoju (zarówno w sferze ruchowej, jak i poznawczej i emocjonalnej)

2 UMIEJĘTNOŚCI K_U01 Rozumie zarówno teoretyczne, jak i empiryczne teksty psychologiczne oraz potrafi budować zdania w terminach naukowych K_U09 Potrafi wskazać konsekwencje przyjętej metody dla procesu diagnozy i tworzenia programów wspomagania rozwoju K_U02Korzysta ze zdobytej wiedzy przy definiowaniu i rozwiązywaniu realnych problemów życiowych swoich i innych ludzi, czyli potrafi odpowiedzialnie konsultować i doradzać zgłaszającym się do niego osobom. K_U10 Jest w stanie zdiagnozować przebieg rozwoju oraz wskazać determinujące go czynniki oraz wskazać jak stymulować wrodzone zdolności dziecka K_U14 Potrafi wskazać obszary niewiedzy oraz niebezpieczeństwa błędów, jakie mogą pojawić się w procesie wspomagania rozwoju. Potrafi wskazać konsekwencje przeciążenia stymulacją ze strony otoczenia, w tym przeciążenia z racji niewłaściwe oddziaływania wspomagającego Treści programowe przedmiotu KOMPETENCJE K_K03 Cechuje się szczególną wrażliwością względem osób i grup społecznych, które można określić jako osoby/grupy wysokiego ryzyka zakłóceń w rozwoju, wymagające zastosowania metod lub technik wspomagających K_K01 Ma świadomość, iż wiedza z zakresu biologii, filozofii oraz psychologii rozwoju człowieka jest niezbędna dla trafnego wyjaśnienia przebiegu zakłóceń procesu rozwoju człowieka K_K02 Rozumie znaczenie wczesnych doświadczeń człowieka, zwłaszcza w procesie kształtowania się zaburzeń integracji sensorycznej i dalszych problemów w nauce Wprowadzenie w problematykę stosowania metod, form i technik wykorzystywanych we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Niebezpieczeństwo błędów pojawiających się w procesie wspomagania rozwoju. Stymulacja wrodzonych zdolności dziecka w pierwszych trzech latach życia zabawy i zabawki sprzyjające rozwojowi. Wspomaganie rozwoju małego dziecka w jego najbliższym środowisku sposoby Marii Montessori Wczesna stymulacja rozwoju ruchowego metodą NDT Bobath oraz V.Vojty. Wierszyki na dziecięce masażyki wspomaganie więzi fizycznej i uczuciowej. Wspomaganie dzieci ze specyficznymi problemami w nauce oraz w zaburzeniach integracji sensorycznej ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne oraz ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową. Założenia i znaczenie Metody dobrego startu M. Bogdanowicz. Wprowadzenie do metody ruchu rozwijającego W.Sherlbone Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego metodą Dennisona Muzykoterapia jako forma wspomagania rozwoju dziecka wprowadzenie w oddziaływanie metodą E.E.Gordona, C. Orffa i

3 Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu wymagania i system oceniania innych. Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu strategie autoterapeutyczne oraz gry i zabawy przeciwko agresji. dyskusja, krytyczna analiza materiałów źródłowych, praca z książką, prezentacje multimedialne, obserwacja, analiza raportu z badań Aktywność na ćwiczeniach: aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, opracowanie tematów); zaliczenie na podstawie obecności, oceny aktywności Literatura podstawowa Bogdanowicz, M. (1985) Metoda Dobrego Startu pracy z dzieckiem w wieku 3 do 4 lat oraz od 5-10 lat, WsiP, Warszawa. Bogdanowicz, M.; Kisiel, B. Przasnysza, M. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa. Bogdanowicz, M. Okrzesik, D. (2005) Opis i planowanie zajęć według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Harmonia, Gdańsk. Brzezińska, A.; Czub. T.; Lutomski, G.; Smykowski, B. (red.) (1995) Dziecko w zabawie i świeci języka. Zysk i s-ka, Poznań. Cytowska, B. ; Wilczura, B. (red) (2008) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków. DenissonP.E (2003) Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli, Międzynarodowy Instytut Nemokinezjologii, Warszawa. Franczyk A., Krajewska K.(2002) Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, Impuls, Kraków. Gruszczyk- Kolczyńska E. (1997) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP Warszawa Kozłowska, A. (1996) Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wyd.Żak, Warszawa. Laskowska, I.; Wójtowicz-Dacka, M. (2010) Co oferuje współczesny żłobek? Medyczne, pedagogiczne i psychologiczne metody wspomagania rozwoju dzieci 0-3 lat. Bydgoszcz. Miksza, M. (1998) Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessorii o wychowaniu dziecka.impuls, Kraków. Olechnowicz, H. Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. PWN, Warszawa, Portmqann, R. (1999) Gry i zabawy przeciwko agresji. Wyd. Jedność, Kielce. Woolfson, R.C. (2002) Zdolne niemowlę. Wyd. Muza S.A., Warszawa. Woolfson, R.C. (2002) Zdolny maluch. Wyd. Muza S.A., Warszawa. Schaffer, H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP Vasta, R, Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP Literatura uzupełniająca Birch, A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do

4 (w tym portale internetowe) dorosłości. Warszawa: PWN Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar Brzezińska, A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP: 2005 Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2001/2005). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2. Warszawa: PWN Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2003/2005). Psychologia rozwoju człowieka, tom 3. Warszawa: PWN Ilg, F. L., Ames, L. B., Baker, S. M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Gdańsk: GWP Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (2002). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1. Warszawa: PWN. Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Kraków: Wydawnictwo Bogdanowicz, M.PRZYTULANKI czyli wierszyki na dziecięce masażyki + płyta CD czyta PIOTR FRONCZEWSKI Odowska-Szlachcic, B. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego - zeszyt 1 Tońska-Szybelbein, A. CHODZĄ SŁUCHY czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV VI Mariola Malkiewicz CHODŹMY SIĘ BAWIĆ zabaw dla dzieci Katrzyna Szłapa CMOKAJ, DMUCHAJ, PARSKAJ, CHUCHAJ Elżbieta Wianecka Co dzień łatwiej - Ćwiczenia edukacyjne. Joanna Masłowska POKAŻ OKO POKAŻ NOS. 102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała Małgorzata Barańska Bailey, B.A. ŁATWO KOCHAĆ, TRUDNO DYSCYPLINOWAĆ. Dom Wyd. Rebis, Poznań, 2010 Sąsiadek, K. ZABAWY PALUSZKOWI, Media Rodzina, Poznań, 2005 Kaja, B. Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja T.1,2,3, Bydgoszcz: Wyd. WSP, UKW Wójtowicz-Dacka M. (1997) Efekty programu wspomagania rozwoju umiejętności poznawczych, - w Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja pod red.b.kaja; T.I, Bydgoszcz: Wyd. WSP data podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

5 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Metody wspomagania rozwoju Opisywana forma zajęć Ćwiczenia Liczba godzin 15h dydaktycznych Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzącego dana formę zajęć Dr Małgorzata Wojtowicz-Dacka Szczegółowa tematyka zajęć Wprowadzenie w problematykę stosowania metod, form i technik wykorzystywanych we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Niebezpieczeństwo błędów pojawiających się w procesie wspomagania rozwoju. Stymulacja wrodzonych zdolności dziecka w pierwszych trzech latach życia zabawy i zabawki sprzyjające rozwojowi. Wspomaganie rozwoju małego dziecka w jego najbliższym środowisku sposoby Marii Montessori Wczesna stymulacja rozwoju ruchowego metodą NDT Bobath oraz V.Vojty. Wierszyki na dziecięce masażyki wspomaganie więzi fizycznej i uczuciowej. Wspomaganie dzieci ze specyficznymi problemami w nauce oraz w zaburzeniach integracji sensorycznej ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne oraz ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową. Założenia i znaczenie Metody dobrego startu M. Bogdanowicz. Wprowadzenie do metody ruchu rozwijającego W.Sherlbone Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego metodą Dennisona Muzykoterapia jako forma wspomagania rozwoju dziecka wprowadzenie w oddziaływanie metodą E.E.Gordona, C. Orffa i innych. Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu strategie autoterapeutyczne oraz gry i zabawy przeciwko agresji. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu wymagania i system oceniania Aktywność na ćwiczeniach: aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, opracowanie tematów); zaliczenie na podstawie obecności oraz oceny aktywności. Literatura podstawowa Bogdanowicz, M. (1985) Metoda Dobrego Startu pracy z dzieckiem w wieku 3 do 4 lat oraz od 5-10 lat, WsiP, Warszawa. Bogdanowicz, M.; Kisiel, B. Przasnysza, M. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa. Bogdanowicz, M. Okrzesik, D. (2005) Opis i planowanie zajęć według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Harmonia, Gdańsk. Brzezińska, A.; Czub. T.; Lutomski, G.; Smykowski, B. (red.) (1995) Dziecko w zabawie i świeci języka. Zysk i s-ka, Poznań. Cytowska, B. ; Wilczura, B. (red) (2008) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków. DenissonP.E (2003) Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli, Międzynarodowy Instytut Nemokinezjologii, Warszawa. Franczyk A., Krajewska K.(2002) Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia

6 i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, Impuls, Kraków. Gruszczyk- Kolczyńska E. (1997) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP Warszawa Kozłowska, A. (1996) Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wyd.Żak, Warszawa. Laskowska, I.; Wójtowicz-Dacka, M. (2010) Co oferuje współczesny żłobek? Medyczne, pedagogiczne i psychologiczne metody wspomagania rozwoju dzieci 0-3 lat. Bydgoszcz. Miksza, M. (1998) Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessorii o wychowaniu dziecka.impuls, Kraków. Olechnowicz, H. Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. PWN, Warszawa, Portmqann, R. (1999) Gry i zabawy przeciwko agresji. Wyd. Jedność, Kielce. Woolfson, R.C. (2002) Zdolne niemowlę. Wyd. Muza S.A., Warszawa. Woolfson, R.C. (2002) Zdolny maluch. Wyd. Muza S.A., Warszawa. Schaffer, H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP Vasta, R, Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Birch, A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar Brzezińska, A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP: 2005 Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2001/2005). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2. Warszawa: PWN Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2003/2005). Psychologia rozwoju człowieka, tom 3. Warszawa: PWN Ilg, F. L., Ames, L. B., Baker, S. M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Gdańsk: GWP Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (2002). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1. Warszawa: PWN. Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Kraków: Wydawnictwo Bogdanowicz, M.PRZYTULANKI czyli wierszyki na dziecięce masażyki + płyta CD czyta PIOTR FRONCZEWSKI Odowska-Szlachcic, B. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego - zeszyt 1 Tońska-Szybelbein, A. CHODZĄ SŁUCHY czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV VI Mariola Malkiewicz CHODŹMY SIĘ BAWIĆ zabaw dla dzieci Katrzyna Szłapa CMOKAJ, DMUCHAJ, PARSKAJ, CHUCHAJ Elżbieta Wianecka Co dzień łatwiej - Ćwiczenia edukacyjne.

7 Joanna Masłowska POKAŻ OKO POKAŻ NOS. 102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała Małgorzata Barańska Bailey, B.A. ŁATWO KOCHAĆ, TRUDNO DYSCYPLINOWAĆ. Dom Wyd. Rebis, Poznań, 2010 Sąsiadek, K. ZABAWY PALUSZKOWI, Media Rodzina, Poznań, 2005 Kaja, B. Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja T.1,2,3, Bydgoszcz: Wyd. WSP, UKW Wójtowicz-Dacka M. (1997) Efekty programu wspomagania rozwoju umiejętności poznawczych, - w Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja pod red.b.kaja; T.I, Bydgoszcz: Wyd. WSP data podpis prowadzącego daną formę zajęć data podpis koordynatora przedmiotu

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7587-660-4

ISBN 978-83-7587-660-4 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: Andrea Jaworska, prof. nadzw. UMCS Adiustacja: Joanna Kosturek Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest jednostka upośledzona i jej predyspozycje. Podział wychowanków Mających trudności w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo