ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK POSTĘPOWAĆ, WSPÓŁŻYĆ Z INNYMI, PATRZEĆ, ODCZUWAĆ, MYŚLEĆ, MARZYĆ I WYOBRAŻAĆ SOBIE LEPSZY ŚWIAT. Robert Fulghum Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r i obowiązuje w roku szkolnym 2012/2013. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KONCEPCJI: 1. Głównymi celami placówki jest: -troska o zdrowie, bezpieczeństwo oraz harmonijny rozwój wychowanków w przygotowaniu nauki w szkole, -poszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji:przedszkole-rodzic-dziecko, - wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, -wyrabianie poczucia swojej wyjątkowości i wartości, -dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne przedszkolaków, 2. Placówka mieści się w budynku parterowym, posiada bogate zaplecze, w tym dwie sale dydaktyczne dla dzieci. Posiada duży plac zabaw, wyposażony w nowoczesny zestaw urządzeń ogrodowych. 3. W ciągu roku placówka czynna jest 11 miesięcy, w godzinach od od Przerwa wakacyjna będzie trwała od r r 4. W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola przyjęto 25 dzieci w wieku od 3 6 lat. 5.W placówce zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym : 2 nauczycielki (dyrektor i nauczyciel), + katechetka (1/22et), nauczycielka języka niemieckiego 4/22 et, logopeda- 2/22 et, oraz 4 pracowników obsługi.

2 6. Przedszkole posiada koncepcję rozwoju edukacyjnego, która jest współmierna z Rocznym Planem Pracy. 7.Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. 8. Koncepcja przedszkola koncentruje się wokół znaczących obszarów działalności placówki oraz wyznacza główne kierunki- pracy naszego przedszkola : -kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, -wspieranie uzdolnień oraz pomoc dzieciom zgodnie z ich możliwościami, -wykazywanie się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy, 9.Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się o program wychowania przedszkolnego Nasze Przedszkole zgodnego z nową podstawą programową, opracowana jest wspólnie z Rocznym Planem Pracy, jak również o przepisy prawa oświatowego. 10.W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 11.Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność: indywidualna zespołowa zbiorowa (zajęcia z całą grupą). Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym. Metody stosowane w naszym przedszkolu: A) Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających, Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty i turnieje muzyczne, Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, metody żywego słowa, Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne: elementy metody M. Montessori, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa Labana, elementy metody J.Dalcer'oza, metody aktywizujące,

3 PLAN ZADAŃ ROCZNEGO PLANU PRACY: Zadania Cele Sposób realizacji Odpowiedzialni Dział I: Kształcenie, wychowanie, opieka Adaptacja w przedszkolurealizacja programu adaptacyjnego 1.Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa psychicznego poprzez: poznanie nowego otoczenia (sali, łazienki, szatni i innych pomieszczeń, a także ogrodu przedszkolnego), poznanie nowych osób (nauczycieli, pracowników obsługi grupy), 2.Kształtowanie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, kształtowania poczucia przynależności do grupy przedszkolnej: ośmielenie dzieci do uczestnictwa we wspólnych zabawach z opiekunami i rówieśnikami, uzyskiwanie równowagi między potrzebami dziecka, a warunkami funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 3Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania. 4.Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola. 5.Uzyskanie poczucia atrakcyjności przedszkola w oczach dziecka i chęci przebywania w nim. -udział przyszłych przedszkolaków i ich rodziców w prowadzonym w przedszkolu programie adaptacyjnym, -wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, Organizacja pracy placówki -organizacja pracy przedszkola poprzez umożliwienie pełnej realizacji zadań, w tym: -zapewnienie dzieciom prawidłowej i fachowej opieki, oraz wychowanie w atmosferze -zapisy w dziennikach zajęć, -wycieczki po najbliższej okolicy, -zabawy integracyjne w grupie,

4 akceptacji i bezpieczeństwa, respektowanie wszelkich norm społecznych, - zapewnienie dobrych warunków psychicznych, aby przedszkolaki czuły się tu dobrze, chętnie w nim przebywały, mogły wszechstronnie się rozwijać, lubiły swoich nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi. - doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednio dostosowane do wieku przedszkolaków: zabawki, gry stolikowe, gry dydaktyczne, gry logiczne, -urozmaicanie kącików zabaw np. klocków, kuchennego, samochodowego, plastycznego, muzycznego, logicznego myślenia (matematycznego itp) i kącików tematycznych np. związanego z Unią Europejską, religijnego, kącika związanego z realizowanym tematem itp. -wzbogacanie kącika książki o nowości wydawnicze dla dzieci, ciekawe, kolorowe, ilustrowane, jak również pozycje książkowe dla nauczycieli, -wzbogacanie kącika muzycznego w nowe instrumenty, -wzbogacanie placówki o nowy sprzęt sportowy, Obserwowanie dzieci podczas zabaw samorzutnych oraz organizowanych z całą grupą, -promowanie działań proekologicznych, -organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych niezwykłych zawodów np. leśnik, strażak, ksiądz,pielęgniarka itp.w miarę możliwości, -organizowanie zajęć tematycznych z udziałem rodziców, -prowadzenie gazetki przedszkolnej, -zakupienie zabawek, sprzętów, pomocy dydaktycznych, -aktualizowanie kącików tematycznych, - zapewnienie odpowiedniego sprzętu, zabawek,gier, puzzli,układanek, - uwrażliwianie na dbałość o przyrodę żywą podczas różnych zajęć, wycieczek, spacerów, doświadczeń, -pogadanki, rozmowy, z przedstawicielami niezwykłych zawodów, -udział w zajęciach Grzybobranie z Panią Jesienią- uroczystość z okazji I dnia jesieni, Dzień Pluszowego Misia itp., -przygotowywanie comiesięcznej gazetki przedszkolnej, Rodzice

5 - aktywne uczestniczenie w wycieczkach do leśniczówki, na plebanię, do Straży Pożarnej, do Ogrodu Botanicznego, itp. -organizowanie w placówce badań słuchu i mowy przeprowadzane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z Opola, -rozpowszechnianie informacji prezentujących działalność przedszkola, -organizacja pracy o charakterze regionalnym, wynikająca z edukacji społecznej i zapotrzebowania rodziców dotyczącego tematu Zwyczaje, tradycje, tańce i śpiewy na Śląsku -elementy zabaw, -planowanie i organizowanie imprez wewnętrznych w placówce i udział w uroczystościach zewnętrznych związanych z wymienionym tematem np. Święty Marcin, Andrzejki, Spotkania Opłatkowe organizowanych w języku polskim i niemieckim- przy jednoczesnym wzbogacaniu słownictwa dzieci o nowe zwroty, hasła, motywy i elementy religijne, Wigilia, Pożegnanie Zimy, powitanie Wiosnywymarsz z Marzanną, powrót z Gaikiem, dożynki, nauka tańców śląskich np. Chodzony, Grozik, występy w strojach ludowych, śpiew piosenek śląskich, uzupełnianie i dbanie o kącik regionalny, udział w szkoleniu Tańce śląskie, -organizowanie wycieczek, spacerów,zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, -spotkania z psychologiem i zajęcia z logopedą, -promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, na stronie internetowej i w prasie, -udział dzieci w imprezach lokalnych i wewnętrznych,, Rodzice Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życiarealizowanie programu profilaktycznego, -uświadamianie dzieci o istniejących zagrożeniach, -wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, -rozróżnianie dobra od zła, -zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania/przypadkowych spotkań z nieznajomym, rozumienie powszechnych zakazów/nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych, -utrwalanie ogólnych zasad np. -pogadanki, rozmowy, prelekcje, zajęcia, ćwiczenia dotyczące wyrabiania odpowiednich nawyków związanych z promowaniem zdrowego i bezpiecznego stylu życia, -realizacja zaprojektowanych bloków tematycznych,

6 prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw, -uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie,ale innych(aspekt moralny), -upowszechnianie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia), -podkreślanie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek, -zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy, -nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych), -rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych, -uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet, Współpraca z GOPS -współpraca z GOPS, pomoc dzieciom potrzebującym pomocy, -kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, -indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci mających trudną sytuację rodzinną, Realizacja ogólnopolskiego Bezpieczne przedszkole -udział w programie Bezpieczne przedszkole- Zdrowy początek -promowanie świadomości bezpiecznego korzystania z komputera i internetu wśród najmłodszych, -realizacja zajęć dwa razy w miesiącu, Dział II: Praca rodzicami i środowiskiem lokalnym Realizacja zagadnień programu wychowawczego -kształtowanie umiejętności społecznych,higienicznych, samoobsługowych, -zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, -realizacja działów: a/bądź koleżeński, b/kontroluj swoje zachowanie, c/bądź kulturalny, d/dbaj o bezpieczeństwo, -pogadanki i różne sytuacje edukacyjne, Zadania: Poszukiwanie efektownych sposobów komunikacji z rodziną wniosek do realizacji: -ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych z rodzicami, -organizowanie zajęć otwartych, - prezentowanie na łamach gazetki przedszkolnej Biuletyn Przedszkolaka, różnych informacji dla rodziców, planów, - indywidualne konsultacje z rodzicami, -uaktualnianie tablic informacyjnych, -prowadzenie gazetki przedszkolnej,, Rodzice Rodzice

7 działań, -rozbudzanie świadomości rodziców w zakresie pojęcia gotowości dzieci do rozpoczęcia kariery przedszkolnej, -podkreślanie rangi wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci, -aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola, -zapoznanie z koncepcją pracy przedszkola- koncepcja jest znana przez rodziców i przez nich akceptowana, -organizowanie zebrań z rodzicami, Włączenie rodziców w działania przedszkola -współudział rodziców i przedszkola w różnych konkursach plastycznych, literackich, muzycznych, -zwiększanie częstotliwości kontaktu dzieci z literaturą dziecięcą, -udział w przygotowywaniu pomocy i dekoracji dla przedszkola, w tym świątecznych, -Tworzenie kącików zainteresowań, -konkursy tematyczne, turniej muzyczny Mini playback show, -włączanie dzieci do przygotowań pomocy i dekoracji tematycznych, nauczyciele Rodzice Przybliżanie założeń pracy przedszkola w środowisku lokalnym, w tym udział w akacjach charytatywnych wniosek do realizacji : -czynne włączenie rodziców do współtworzenia gazetki przedszkolnej, -przygotowywanie niespodzianek dla dzieci, -zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola, -prezentowanie działalności przedszkola w lokalnym mediach ( gazety, Internet), -gromadzenie darów dla podopiecznych z Domu Dziecka w Chmielowicach z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka, -zbieranie w ramach potrzeby karmy dla zwierząt leśnych (w zależności od zasobów finansowych), -współtworzenie razem z rodzicami gazetki Biuletyn Przedszkolaka - wymiana informacja, przepisów, redagowanie bajek dla dzieci, -przygotowywanie przez rodziców teatrzyków dla dzieci, -udział wójta, księdza, sołtysa w niektórych imprezach przedszkolnych, -organizowanie paczek, -zbiórka karmy dla zwierząt, -wycieczka do lasu, ogrodu, parku, na łąkę, Współpraca z biblioteką -uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych, -uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę, -zwiększenie częstotliwości -wycieczki do miejscowej biblioteki, wystawa prac p-laków, -zapoznanie z nowymi zbiorami książek dla dzieci,

8 kontaktu z literaturą dziecięcą, czytanie, opowiadanie historyjek obrazkowych w bibliotece, -udział w prezentacji ciekawych bajek z morałem, Inspektor przeglądu budowlanego, Dział III: Zarządzanie i organizacja pracy w przedszkolu Unowocześnianie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań -dysponowanie odpowiednim obiektem i bazą dydaktyczną celem realizacji zadań statutowych przedszkola przez wszystkich pracowników, -dokonywanie bieżących remontów i modernizacji wnętrza, -doposażenie ogrodu przedszkolnego, -protokoły przeglądu obiektu, -budżet placówki, Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej systematyczne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, która na wpływ na jakość pracy przedszkola, oraz w szkoleniach WDN, - zapewnienie wysokiego poziomu pracy wychowawczoopiekuńczodydaktyczej,stosowanie różnych form i metod, w tym aktywizujących metod, -przedstawianie tematyki nadzoru pedagogicznego z załącznikami, -monitorowanie działań podejmowanych przez nauczycieli, -umiejętność diagnozowania rozwoju dzieci, (badanie i monitorowanie ciągłego postępu edukacyjnego dzieci), - kontrolowanie programów nauczania zgodnie z wymogami prawa, oraz spójne z koncepcją pracy przedszkola, - analizowanie i modyfikowanie koncepcji w razie potrzeby, -konstruowanie narzędzi badawczych i prowadzenie diagnoz przez zespoły ds. ewaluacji, -konferencje przedmiotowometodyczne, warsztaty, szkolenia, -stosowanie odpowiednich metod pracy, -arkusze diagnostyczne, arkusze obserwacji, -opracowanie planu, harmonogramu i metod ewaluacji, Rada Pedagogiczna, Rada Pedagogiczna, -udział w 60-cio godzinnym kursie- Kapitał Ludzki - Klub twórczego nauczyciela -korzystanie ze szkoleń dla nauczycieli z obszarów wiejskich, -wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce z dziećmi,

9 -praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce, -prowadzenie ćwiczeń wspomagających rozwój tych dzieci, -skonstruowanie planu wspomagania rozwoju danej sfery, Model naszego absolwenta: -jest ciekawy świata, samodzielny, zaradny, -jest rozważny, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, -jest grzeczny, szanujący innych, -jest dojrzały społecznie i odporny emocjonalnie, -jest zmotywowany do nauki- posiada wyobrażenie na temat obowiązków wynikających z roli ucznia, Podpis Rodziców: DNIA:... Podpis Rady Pedagogicznej: DNIA:...

10 Procedura przeprowadzania kontroli w Przedszkolu Publicznym w Zagwiździu w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r Nr 168, poz. 1324). Cel kontroli: Dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki. Zakres kontroli i tematyka : Wynika z określonych procedur MEN, KO, wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub potrzeb doraźnych placówki. Odpowiedzialni: 1, placówki 2. Rada Pedagogiczna Obowiązki dyrektora: 1. Opracowuje na każdy rok szkolny PLAN KONTROLI przestrzegania przepisów prawa stanowiący jedną część planu nadzoru pedagogicznego. 2.Zapoznaje nauczycieli z tematyką i terminami przeprowadzania kontroli. 3.Upublicznia sposób dokumentowania kontroli w danym roku szkolnym, na pierwszym sierpniowym lub do 15 września każdego roku szkolnego. Zw/w dokumentem Rada Pedagogiczna została zapoznana na posiedzeniu w dniu. Rada Pedagogiczna:.... podpis i pieczęć dyrektora

11

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo