myślenia ucznia, czyli Nauczycielu pozwól l swoim uczniom myśle

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "myślenia ucznia, czyli Nauczycielu pozwól l swoim uczniom myśle"

Transkrypt

1 Temat : Kształcenie twórczego myślenia ucznia, czyli Nauczycielu pozwól l swoim uczniom myśle leć i działać!

2 Priorytet Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej.

3 Zadanie współczesnej szkoły Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania wciąŝ nowych przedsięwzi wzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Sprostać temu zapewne moŝe e wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, zezwolenie dzieciom na pewną swobodę działania, ania, dokonywanie wyborów w i rozwijanie głównie g zdolności twórczego myślenia.

4 Innowacja Słownik wyrazów w obcych definiuje pojęcie innowacji jako wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzoną,, nowość ść,, reformę. W/g W. Okonia innowacja pedagogiczna to zmiana struktury systemu szkolnego( dydaktycznego, wychowawczego) jako całości ci lub waŝnych jego składnik adników; chodzi o zmiany ulepszające system, w tym głównie g treści programowe, pracę nauczycieli (jej metody i środki), pracę uczniów w bądźb warunki materialno społeczne edukacji.

5 Rodzaje innowacji innowacje zewnętrzne o róŝnym r zasięgu i zakresie - najczęś ęściej inicjowane przez władze oświatowe o wewnętrzne inicjowane przez nauczycieli wewnątrz szkoły. wg D. Rusakowskiej

6 Rodzaje innowacji wewnętrznych usprawnienia (dotyczą one działań powtarzających się i polegają na zwiększeniu ich sprawności, skuteczności ci i efektywności), modernizacje (róŝne formy unowocześniania, niania, głównie materialnego bądźb materialno organizacyjnego, pracy pedagogicznej), nowatorstwo (swoisty rodzaj najbardziej złoŝonej onej działalno alności innowacyjnej nauczyciela, opartej na jego inicjatywie i twórczo rczości). ci).

7 W świetle obowiązuj zujących przepisów: innowacją pedagogiczną (w szkołach publicznych i placówkach) sąs nowatorskie rozwiązania zania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy szkoły. innowacja moŝe e obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub grupę,, ale nie moŝe e prowadzić do zmiany typu szkoły.

8 Dlaczego boimy się nawet korzystnych zmian? Lęk k przed nieznanym i obronna postawa: niech juŝ zostanie, jak jest. Niechęć do eksperymentowania, płynp ynąca ze schematyczności ci myślenia. Niepewność ść,, jakie nieoczekiwane skutki pociągnie za sobą zmienianie czegoś. Brak oparcia w autorytetach czy chęci ci do akceptowania autorytetów w lub brak autorytetów. Brak zaufania do osób b proponujących zmiany. Przewidywanie najgorszego ze względu na wrodzony lub nabyty pesymizm.

9 Niechęć uczenia się,, wynikająca z poczucia zagroŝenia dla utrwalonych postaw, wiadomości i umiejętno tności. Obawa przed utratą czegoś,, do czego przywykło o się i polubiło. o. Brak natychmiastowych, widocznych korzyści. Lęk k przed obniŝeniem własnej w wysokiej pozycji w grupie. Lęk k przed obniŝeniem poczucia własnej w wartości. Bierność ść,, niechęć do aktywnego działania, ania, lenistwo. Utrwalone nawyki. Złe e samopoczucie przepracowanie, przemęczenie, apatia, depresja.

10 O rozwijaniu zdolności twórczych dzieci Zmiany, jakie dokonały y się w pedagogice, na skutek reformy edukacji wymagają od nauczycieli nowatorskiego podejścia do celów w i treści wychowania i nauczania. Rzeczywistość wymusza na nas szukania nowych rozwiąza zań edukacyjnych w celu wychowania człowieka kreatywnego, aktywnego, odpornego na zmiany, umiejącego rozwiązywa zywać problemy, wyróŝniaj niającego się umiejętno tnościami twórczego i krytycznego myślenia lenia,, wyposaŝonego onego w podstawowe umiejętno tności Ŝyciowe.

11 Dlaczego niezbędne jest edukowanie w tym zakresie dzieci? bo trzeba wyposaŝać dzieci w podstawowe umiejętno tności Ŝyciowe, umiejętno tności twórcze rcze, myślenie twórcze stanowi siłę sprawczą działalno alności twórczej.

12 Kto odpowiada za te działania? ania? Nauczyciel, ale twórczy( mistrz)- to on wykształci twórcze myślenie u dzieci, (mało o twórczy nauczyciel raczej zniechęca ca uczniów w do niekonwencjonalnego myślenia) kiedy rozpoczynamy? - od przedszkola

13 Paul Torrance opracował dyrektywy postępowania powania nauczycieli z dziećmi:

14 1. Ceń myślenie twórcze rcze,, gdyŝ dzieci bardzo szybko uczą się tego, co się u nich ceni. 2. Zachęcaj caj do manipulowania przedmiotami,, gdyŝ małe e dziecko wykazuje tendencje do operowania przedmiotami, badania ich, co stanowi podstawę innowacyjności. ci. 3. Wspieraj innowacyjne uczenie się przez dziecko,, gdyŝ sprzyja to podtrzymywaniu ich ciekawości i chęci ci zdobywania wiedzy.

15 4. Ucz tolerancji wobec idei i twórczych osobowości ci, 5. StrzeŜ się przed naruszaniem sztywnych schematów,, gdyŝ hamują one waŝne elementy aktywności twórczej dziecka, do których zalicza się: : wolność i swobodę działania ania oraz moŝliwo liwości wyboru. 6. Twórz i utrwalaj twórcz rczą atmosferę, która charakteryzuje się przyzwoleniem, nieskrępowaniem, poczuciem bezpieczeństwa, brakiem lęku, l wspóln lną pracą,, elastyczności cią działania. ania.

16 7. Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia w myśl l sentencji Potrzeba matką wynalazków. 8. Zapewniaj okresy wzmoŝonej onej aktywności dzieciom oraz względnego spokoju,, w ten sposób moŝesz rozwinąć potencjał kaŝdej osobowości, i tej, której aktywność wymaga obecności ci innych. 9. Utrwalaj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów, gdyŝ idea to nie wszystko. Trzeba pomysł sprawdzić w praktyce i wtedy moŝna poprawić i udoskonalić,, co stanowi bodziec do kolejnej twórczej inicjatywy podejmowanej przez dziecko. 10. Wychowaj siebie na nauczyciela o otwartym umyśle le,, gdyŝ decydującym cym czynnikiem rozwijania twórczo rczości ci aktywności dziecka, jego myślenia jest osoba i zachowanie nauczyciela.

17 Realizacja zadania przez szkoły: Najczęś ęściej sąs to usprawnienia ( stosowanie metod aktywnych na wybranych lekcjach,) Często modernizacje (róŝne formy unowocześniania, niania, organizacyjnego, pracy pedagogicznej równier wnieŝ na lekcjach, ale i na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie projektów w itp.. Bardzo rzadko nowatorstwo (swoisty rodzaj najbardziej złoŝonej z onej działalno alności innowacyjnej nauczyciela, opartej na jego inicjatywie i twórczo rczościci

18 Działania ania podjęte przez szkoły Gminy Pobiedziska w zakresie kształcenia twórczego myślenia. Udział szkół w akcjach: Szkoła a z klasą ( Wronczyn, Jerzykowo, Pobiedziska) -Szkoła a uczy myśle leć i rozumieć świat ( FESTIWAL NAUKI, UCZEŃ BADA ŚWIAT, co słychas ychać na świecie, Szkoła a z klasą-my MYŚLĘ (cogito) (Jerzykowo ) Myślenie twórcze, krytyczne i naukowe DZIAŁAM AM (ago) Działanie anie obywatelskie, społeczne (Jerzykowo)

19 Nauczyciel z klasą (Jerzykowo) Zachęcenie cenie nauczycieli, by odeszli od formuły y wykład - lektura - praca domowa - klasówka. By sięgn gnęli po metody aktywizacji uczniów. Zachęcenie cenie do postawienia na pracę uczniów w w grupach. Zadania: uczniowie dyskutują i debatują, Samodzielnie badają świat, Analizują i rozwiązuj zują problemy, Myślą twórczo i odkrywczo, Pracują zespołowo, owo, odgrywają role Korzystają ze źródeł,, zbierają świadectwa i opracowują je, Przygotowanie projektu i jego realizacja

20 Uczniowie z klasą (Jerzykowo) Zadania: badam świat, jestem twórc rcą,, pomagam innym Uczniowie stworzyli dwa projekty edukacyjne: Szlak Piastowski i Snow White

21 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci 6-letnich Wykorzystanie w pracy elementów: - metody B. Rocławskiego (nauka czytania i pisana metodą fonetyczno-literowo literowo- barwną-edukacja językowa, j zapoznanie dzieci z całym alfabetem, zwrócenie uwagi na syntezę i analizę wyrazów, w, liczne ćwiczenia artykulacyjne, logopedyczne, emisyjne),

22 metody M. Bogdanowicz (wykorzystanie muzyki i rytmu w ćwiczeniach grafomotorycznych), - metody W.Sherbone ( metoda ruchu rozwijającego cego-usprawnia motorykę, pozwala poznać samego siebie, pozwala nabrać zaufania do otoczenia), - metody Montessori ( dzieci samodzielnie poznają świat i otoczenie, uczą się wtedy kiedy chcą,, uczą się przez doświadczanie),

23 metoda Klanzy - wyzwala aktywność twórcz rczą i ciekawość ść.. Ułatwia U kontakty z innymi. Metoda ta likwiduje lęk, l obawy, napięcia mięś ęśni i napięcia psychiczne. AngaŜuje wszystkie zmysły y dziecka, uczy współpracy), pracy), - metody K.Orffa ( odtwarzanie muzyki wokalnej i instrumentalnej, realizacja ruchowa muzyki. Walory metody Orffa to wszechstronność ść,, powszechność i atrakcyjność oparta na Ŝywiołowym owym wyzwalaniu tendencji twórczych dziecka oraz działaniu aniu w zespole ),

24 - mandali ( rozwija zdolności manualne, kształci motorykę dłoni, umoŝliwia poznanie i utrwalenie liter i cyfr, kształci pamięć wzrokową,, pozwala wypracować własny styl pracy, uczy dobierania kolorów i kształtów. Technika ta wycisza, uspokaja, ułatwia koncentrację), - bajki terapeutyczne

25 Rozwijanie myślenia twórczego w ramach programu Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" Gminny projekt Matematyczne wariacje którego autorem był Zespół Szkół w Jerzykowie.

26 Cele: popularyzacja matematyki, podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu, rozbudzanie i kształtowanie towanie zainteresowań matematycznych ucznia, rozwijanie uzdolnień ucznia, umoŝliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki, kształtowanie towanie umiejętno tności korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób b twórczy, rozwijanie pamięci oraz umiejętno tności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętno tności wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu matematyki, aktywizowanie ucznia, zachęcanie canie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych w pomysłów, kształtowanie towanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wdraŝanie anie do systematycznego, celowego działania ania oraz dobrej organizacji pracy, kształtowanie towanie postaw prospołecznych.

27 Zadania nauczycieli realizujących projekt zachęcenie cenie uczniów w do uczestnictwa w projekcie, zorganizowanie grup i nadanie im nazw związanych zanych z matematyką, realizacja projektu zgodnie z programem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na - kształtowanie towanie u ucznia wiary we własne w siły y i umiejętno tności, - pobudzanie ucznia do pogłę łębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań,, badań,, eksperymentów, - uaktywnianie ucznia, - obserwacja rozwoju uzdolnień ucznia, - stworzenie odpowiednich warunków w do pracy grupowej i indywidualnej, - umoŝliwienie przejawiania inicjatywy, - tworzenie odpowiedniej atmosfery, w której uczeń będzie doceniany i szanowany,

28 Uczniowie podczas wykonywania róŝnych zadań

29 Wystawa prac uczniowskich

30 Uczestnicy Gminnego Turnieju Matematycznego

31 Świat bajek i baśni ni Pomarzanowice W programie zastosowano metody: aktywizujące, integracyjne, rozwijające twórcze myślenie, grupowego podejmowania decyzji,

32 Uczymy się,, bawiąc Pomarzanowice Uczestnicy uczniowie klas I-IIII III Forma- gry i zabawy, układanie opowiadań twórczych, układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, zabawy klockami literowymi, wykonywanie prac metodą płaskiego origami, układanie zagadek

33 W W krainie baśni i sztuki (Węglewo) cele: 1.Kształtowanie towanie umiejętno tności współdzia działania ania dzieci niepełnosprawnych nosprawnych i zdrowych podczas wykonywania zadania. 2.Rozwijanie twórczego myślenia poprzez realizację róŝnorodnych zajęć ęć. 3.Rozwijanie talentów w plastycznych i tanecznych. 4.WdraŜanie anie dzieci do umiejętnego korzystania z dóbr kultury. 5.Przygotowanie układu tanecznego i wystawy plastycznej. 6.Przeprowadzenie integracyjnego pikniku rekreacyjnego.

34 Rezultat 1.Zintegrownie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych nosprawnych z terenu naszej gminy uczestniczących cych w projekcie. 2.Rozwinięcie zainteresowania wybraną dziedziną sztuki. 3.Świadomy odbiór r dzieł sztuki oraz wyrobienie nawyku korzystania z dóbr d kultury. 4.Wiara we własne w siły y i moŝliwo liwości. 5.Twórcze spędzanie czasu wolnego.

35

36

37

38

39

40

41 Później zwiedzaliśmy Skansen

42

43 Edukacyjne poranki Pobiedziska Udostępnienie młodziem odzieŝy y z małych ośrodków w szerszego dostępu do uczestnictwa w kulturze, a takŝe e terapii poprzez sztukę. Budowanie postaw aktywności twórczej i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dlatego zorganizowano zajęcia, w których uczniowie mieli moŝliwo liwość stać się współtw twórcami przedsięwzi wzięć kulturalnych.

44 Rezultaty Uczestnicy zajęć o tematyce matematyczno- przyrodniczej wyrównali wnali braki i utrwalili nabytą wiedzę i umiejętno tności, co przyniosło o efekty w postaci polepszenia jakości osiągni gnięć szkolnych. Uczestnicy zajęć polonistyczno-plastycznych plastycznych i muzycznych przygotowali spektakl teatralny o przesłaniu wychowawczym pt. Siła, który został wystawiony w OKiS dla szerokiego grona odbiorców- uczniowie, nauczyciele, rodzice, środowisko lokalne.

45 Śladami zabytków w Ziemi Pobiedziskiej cele: zapoznanie uczniów w z róŝnego r rodzaju zabytkami, ich historią, kształtowanie towanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa narodowego, kształcenie umiejętno tności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, pogłę łębienie wiedzy na temat historii regionu uczniom o zróŝnicowanych moŝliwo liwościach poznawczych, Rozwijanie twórczego myślenia.

46 Rezultaty przygotowanie przez uczestników prezentacji multimedialnej Przygotowanie wystawy ukazującej dziedzictwo kulturowe ziemi pobiedziskiej. Zaprezentowaną wystawę obejrzeli uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy naszej gminy.

47 Program autorski Rozumiem, myślę,, wiem (Biskupice) ZałoŜenia programu: Realizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w miarę moŝliwo liwości poza salą,, w naturalnym środowisku, w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistości cią, Treści przewidziane w programie będąb wprowadzane w naturalnych sytuacjach, które wiąŝą się z podejmowanym działaniem, aniem,

48 Główny akcent zostanie połoŝony ony na praktyczne ćwiczenia umiejętno tności twórczych kosztem ograniczenia treści teoretycznych. Model uczenia się przez doświadczenie, Zdecydowanie przewaŝa a aktywność uczniów. Rola nauczyciela ogranicza się do doradztwa, inspirowania, bacznego i dyskretnego prowadzenia obserwacji, kierowania procesem poznania.

49 Dziękujemy za uwagę Materiał zebrała a i przygotowała a Alina Mańka

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo