FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt V. Dobre rządzenie 3. Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 4. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego 5. Nr projektu POKL A91/11 DANE PODMIOTU /ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ Nazwa instytucji DANE OGÓLNE NIP REGON TYP INSTYTUCJI organizacja pozarządowa* Ulica Nr budynku Nr lokalu Miejscowość DANE TELEADRESOWE Obszar Obszar miejski Obszar wiejski Kod pocztowy Województwo Powiat Telefon kontaktowy Nie posiadam Adres Nie posiadam Osoba kierowana jest przez podmiot do udziału w: Dane osoby kierowanej przez podmiot do udziału w projekcie Doradztwie specjalistycznym: Szkoleniach specjalistycznych: Forach Imię i nazwisko, adres Poradach/usługach prawnych Poradach/usługach księgowych

2 Pouczony o odpowiedzialności prawnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: a) dane zawarte w odpisie z KRS/innego rejestru dołączonym do niniejszego formularza są na dzień dzisiejszy aktualne; b) reprezentuję/my organizację pozarządową wykazującą się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; c) powyższe dane są zgodne z prawdą; d) w/w podmiot spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie; e) w imieniu w/w podmiotu zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu Akademia Organizacji Pozarządowych i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń miejscowość, data pieczęć podmiotu pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu * przez organizację pozarządową należy rozumieć niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem: a) partii politycznych, b) samorządów zawodowych, c) fundacji utworzonych przez partie polityczne, d) klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), e) osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, f) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt V. Dobre rządzenie 3. Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 4. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego 5. Nr projektu POKL A91/11 Data wpływu Nr ewidencyjny FORMA UDZIAŁU ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO DLA NGO, W TYM: pozyskiwanie środków zewnętrznych dla NGO; marketing i promocja NGO; zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indyw. potrzeb. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie organizacją pozarządową (28 h); Zaradzanie zasobami ludzkimi (28 h); Zasady partnerskiej współpracy (7h); Szkolenia z zakresu zarządzania projektami certyfikacja IPMA (160h). USŁUGI: porady/usługi prawne i obywatelskie; porady/usługi księgowe; wsparcie techniczno organizacyjne. FORA Nazwa i adres podmiotu kierującego /ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKIEROWANEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE/ PLANUJĄCEJ ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ Imię (imiona) Nazwisko Dane uczestnika PESEL Wykształcenie Brak Gimnazjalne Pomaturalne Podstawowe Ponadgimnazjalne Wyższe Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak Nie Ulica Nr domu Miejscowość Nr lokalu Powiat Kod pocztowy Dane kontaktowe Obszar Obszar miejski Obszar wiejski Województwo Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Adres Nie posiadam Nie posiadam Nie posiadam Bezrobotny/a zarejestrowany w Urzędzie Pracy STATUS Tak Nie w tym Osoba długotrwale bezrobotna Niepełnosprawny/a Tak Nie Stopień niepełnosprawności

4 Nieaktywny zawodowo Tak Nie w tym osoba ucząca się lub kształcąca Zatrudniony/a Tak Nie w tym Rolnik Samozatrudniony/a Zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwie Zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie Zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie Zatrudniony/a w dużym przedsiębiorstwie Zatrudniony/a w administracji publicznej Zatrudniony/a w organizacji pozarządowej KRYTERIA FORMALNE: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; wolontariat w organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; członek organów organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; członek organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; osoba fizyczna planującą założyć organizację pozarządową terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. KRYTERIA DODATKOWE DOTYCZĄ SZKOLEŃ I DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO: oświadczam, że działam w organizacji pozarządowej wykazującej się aktywnością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; zostałem/am skierowany do udziału w przedmiotowym projekcie przez w/w organizację /w przypadku osób fizycznych planujących założyć organizację pozarządową zaznaczyć: NIE DOTYCZY 1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 2. Spełniam kryteria kwalifikacyjne pozwalające na udział w w/w projekcie. 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w w/w projekcie i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń. 4. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej Beneficjenta (fundacji Europa +) i projektu ( Akademia Organizacji Pozarządowych ) oraz w innych materiałach promujących projekt, w tym prasowych i poligraficznych... miejscowość, data.. czytelny podpis WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA Komisja rekrutacyjna postanowiła: zakwalifikować osobę do udziału w projekcie wpisać osobę na listę rezerwową do udziału w projekcie nie zakwalifikować osoby do udziału w projekcie Uzasadnienie: /miejscowość, data/ Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: - przewodniczący - członkowie

5 ZAŁĄCZNIK NR 3 (imię, nazwisko) (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy osób fizycznych ubiegających się o udział w projekcie) W związku z przystąpieniem do Projektu Akademia Organizacji Pozarządowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Akademia Organizacji Pozarządowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Akademia Organizacji Pozarządowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

6 ZAŁĄCZNIK NR 4 (nazwa organizacji) (adres) OŚWIADCZENIE o skierowaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej do wzięcia udziału w projekcie (dotyczy organizacji pozarządowych kierujących swoich przedstawicieli do udziału w projekcie) W imieniu..... (nazwa i adres organizacji) reprezentowanej przez: oświadczam, że kieruję do udziału w projekcie Akademia Organizacji Pozarządowych, następującą osobę: (imię, nazwisko, adres) FORMA UDZIAŁU ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO DLA NGO W TYM: pozyskiwanie środków zewnętrznych dla NGO; marketing i promocja NGO; zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indyw. potrzeb. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie organizacją pozarządową (28 h); Zaradzanie zasobami ludzkimi (28 h); Zasady partnerskiej współpracy (7h); Szkolenia z zakresu zarządzania projektami certyfikacja IPMA (160) h. USŁUGI: poradnictwo prawne i obywatelskie; księgowość w NGO; wsparcie techniczno organizacyjne. FORA Osoba/osoby reprezentująca/e ponoszą odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej

7 ZAŁĄCZNIK NR 5 (imię i nazwisko) (adres) OŚWIADCZENIE (dotyczy osób fizycznych kierowanych przez organizacje pozarządową do udziału w projekcie) W związku z aplikowaniem o udział w Projekcie Akademia Organizacji Pozarządowych, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, oświadczam, że jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej wykazującej się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Uczestnik/uczestniczka ponosi odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

8 ZAŁĄCZNIK NR 6 (imię i nazwisko) (adres) OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY REPREZENTUJACEJ ORGANIZACJĘ POZARZADOWĄ W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (dotyczy osób fizycznych kierowanych przez organizacje pozarządową do udziału w projekcie) Oświadczam, że jestem (nazwa organizacji): zatrudniony/a na podstawie: umowy o pracę; umowy cywilnoprawnej; wolontariuszem/wolontariuszką; członkiem organów organizacji pozarządowej; członkiem organizacji pozarządowej. Uczestnik/uczestniczka ponosi odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

9 ZAŁĄCZNIK NR 7 (nazwa organizacji) (adres) OŚWIADCZENIE (dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą kierujących swoich przedstawicieli do udziału w projekcie) W imieniu..... (nazwa i adres organizacji) reprezentowanej przez: oświadczam, że organizacja pozarządową, która reprezentuję/my nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Osoba/osoby reprezentująca/e ponoszą odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej

10 Załącznik nr 8 Imię i nazwisko uczestnika Adres zamieszkania PESEL DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia organizacji pozarządowych Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL A91/11 pod nazwą AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację EUROPA + w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w następujących formach wsparcia: (Proszę dokonać wyboru pożądanej formy wstawiając znak X ) ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO DLA NGO, W TYM: pozyskiwanie środków zewnętrznych dla NGO; marketing i promocja NGO; zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indyw. potrzeb. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie projektami certyfikacja IPMA poziom D (160 h); Zarządzanie organizacją pozarządową (28 h); Zarządzanie zasobami ludzkimi (28 h); Zasady partnerskiej współpracy (7 h). USŁUGI: poradnictwo prawne i obywatelskie; księgowość w NGO. FORA Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ: jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; jestem wolontariuszem/wolontariuszką organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; jestem członkiem organów organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; jestem członkiem organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz;

11 jestem osobą fizyczną, która chce założyć nową organizację pozarządową na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. Zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Lidera lub Partnerów Projektu, tj.: Fundacji Europa +, Powiatu Nowosądeckiego Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku o ważnych zaistniałych przeszkodach uniemożliwiających udział w formach wsparcia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zaistnienia powodów przerwania udziału w Projekcie. Oświadczam, ze zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.... /Miejscowość i data/.... /czytelny podpis/

12 Załącznik nr 9 UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI zawarta w dniu... pomiędzy: Fundacją Europa + z siedzibą w Brzeznej, Podegrodzie, Brzezna 1, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP , REGON , reprezentowana przez Alinę Plata Prezesa Zarządu Fundacji, zwaną dalej Liderem Projektu Panem/Panią. PESEL. zamieszkałym/ą zwanym/ą dalej uczestnikiem projektu. a 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki uczestnictwa w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami (160 godzin) w ramach projektu pn. Akademia Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany jest w terminie od dnia r. do dnia r. 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL A91/11-00 z dnia 12 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Fundacją Europa + a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 4. Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans W ramach szkolenia z zakresu zarządzania projektami oferujemy następujące bloki tematyczne: a) Blok 1 Profesjonalne zarządzanie projektami 16 h; b) Blok 2 Zarządzanie ryzykiem projektowym 8 h; c) Blok 3 Budżetowanie i finanse projektu 8 h; d) Blok 4 Komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym 16 h; e) Blok 5 Aspekty prawne w projekcie 8 h; f) Blok 6 Aspekty finansowo księgowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa 16 h; g) Blok 7 Fundusze Unii Europejskiej oraz fundusze krajowe 56 h; h) Blok 8 Realizacja projektów 32 h. 2. Szkolenia odbywać się będą w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 89A Po zakończeniu edycji szkoleń, o których mowa w 2 ust. 2 uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, warunkiem jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć oraz pozytywne zdanie testu końcowego. 2. Uczestnik ma również prawo przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA (International Project Management Association) na poziomie D.

13 4 1. Szkolenia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) będą miały charakter wykładowo warsztatowy. 2. Wykłady i warsztaty w ramach modułów, wyszczególnionych w 2 ust. 2 będą się odbywały w soboty i niedzielę w zależności od preferencji grupy i/lub możliwości trenera. 3. O terminie i miejscu pierwszych zajęć szkoleniowych uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 4. Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej 5. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. 6. O zmianach, o których mowa w ust.5 Lider Projektu niezwłocznie poinformuje uczestnika, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych przed pierwotnym terminem, umieszczając informację na stronie internetowej Lider Projektu zobowiązuje się do: a) Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, zgodnie z harmonogramem szkoleń; b) Zatrudnienia specjalistów w danej dziedzinie z udokumentowanym doświadczeniem trenerskim i praktycznym; c) Wyposażenia Beneficjentów Ostatecznych w materiały szkoleniowe z zakresu poruszanej podczas szkoleń tematyki; d) Zapewnienia zaplecza lokalowego oraz technicznego, niezbędnego do realizacji zajęć; e) Zapewnienia cateringu podczas każdego szkolenia; f) Wydania zaświadczeń ukończenia szkoleń, o których mowa w 3 ust. 1 niniejszej Umowy; g) Zapewnienia udziału w egzaminie certyfikującym IPMA (International Project Management Association) na poziomie D; h) Zachowania poufności wszystkich danych osobowych udostępnionych przez BO, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu. 2. Uczestnik zobowiązuje się do: a) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w 2 ust. 1 potwierdzonego wpisem na listę obecności; b) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych; c) Dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszej Umowie; d) Bieżącego informowania Lidera Projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie; e) Informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e mail itp.) Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełnienia postanowień zawartych w Umowie lub naruszenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Organizacji Pozarządowych. 2. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie. 3. Beneficjent Ostateczny kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia danej edycji szkoleń, o których mowa w 2 ust Uczestnik nie może przekroczyć 20% zajęć w postaci nieusprawiedliwionej nieobecności w trakcie uczestnictwa w szkoleniach. Usprawiedliwioną nieobecność należy udokumentować stosownym oświadczeniem. Dłuższa nieobecność nieusprawiedliwiona Beneficjenta Ostatecznego na szkoleniach skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu. 2. Uczestnik oświadcza, że nie zrezygnuje z udziału w projekcie, jeżeli nie wystąpią przesłanki niezależne od niego.

14 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązuje się dostarczyć do biura projektu w Nowym Sączu mieszczącego się przy ul. Barbackiego 89A pisemną informację o tym fakcie, nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną data rezygnacji. 8 Lider Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a) Rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 3 przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia; b) Rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 3 za zgodną wolą Lidera Projektu i Instytucję Pośredniczącą II stopnia; c) Rażącego naruszenia przez Beneficjenta Ostatecznego postanowień niniejszej Umowy lub działania na szkodę Lidera Projektu. 9 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwym rzeczowo sądom powszechnym. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Akceptuje warunki niniejszej Umowy Uczestnictwa Data i podpis uczestnika (data i podpis Lidera)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Funduszy Europejskich 2. Priorytet, w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Funduszy Europejskich 2. Priorytet, w ramach którego realizowany jest

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU KARTA ZGŁOSZENIA Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy 2. Priorytet,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... Lp. I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA w ramach rekrutacji do projektu e-powiat Nowosądecki

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Projektu REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL.07.02.02-24-068/08-00 Warunki uczestnictwa w projekcie Uczestnik szkolenia, doradztwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ Regulamin Projektu PROFESJONALNE UNIWERSYTETY III WIEKU W POLSCE Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa Tabela 1. Zestawienie ilościowe uczestników projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Nowosądecka Akademia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Szkolenia pomagają pomagającym realizowanego w ramach Działania 8.1.1 POKL Prosimy o wypełnienie danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przystąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Kobieta Mężczyzna 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje.

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje. U M O W A Uczestnictwa w Projekcie pt. GAWIN II Grafika, Animacja i Wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu nr./bo/ii/2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Człowiek najlepsza inwestycja. Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający:

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający: ANKIETA REKRUTACYJNA Tytuł projektu Nr projektu Projektodawca Miejsce realizacji Komputer też ma 50 lat - kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy WND-POKL.09.05.00-26-071/11 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła. Dane uczestnika.

Człowiek najlepsza inwestycja. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła. Dane uczestnika. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła Data wpływu formularza do Biura Projektu. podpis (wypełnia pracownik American Systems sp. z o.o.) Data rozpoczęcia udziału w

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Działa, w ramach którego jest realizowany projekt MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości POKL-04.03.00-00-052/12

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Czytelny podpis osoby przyjmującej dokumenty:...

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Czytelny podpis osoby przyjmującej dokumenty:... Załącznik 7 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (DORADZTWO) FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY OŚWIADCZE WNIOSKODAWCY I II III Dane Podstawowe Adres zamieszkania Adres do korespondencji Imię (imiona): Nazwisko: Płeć: Data i miejsce urodzenia: PESEL: NIP : Wykształcenie: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej

Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej UMOWA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU TWOJE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH NR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA do projektu "Lubelskie służby europejskie standardy"

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA do projektu Lubelskie służby europejskie standardy ANKIETA ZGŁOSZENIOWA do projektu "Lubelskie służby europejskie standardy" I. DANE PERSONALNE KANDYDATA Nazwisko... Imię (imiona).. Data i miejsce urodzenia... PESEL... Dokument tożsamości (nazwa)... (seria)...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszenia. do projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa. Imię (imiona)..nazwisko. Imiona rodziców...

Formularz Zgłoszenia. do projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa. Imię (imiona)..nazwisko. Imiona rodziców... Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Formularz Zgłoszenia do projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Imię (imiona)..nazwisko. Imiona rodziców..... Data i miejsce urodzenia......

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu nr projektu: POKL /13 pt.: Praca czeka na Ciebie :-)

Formularz zgłoszeniowy do projektu nr projektu: POKL /13 pt.: Praca czeka na Ciebie :-) Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 PESEL Formularz zgłoszeniowy do projektu nr projektu: POKL.07.04.00-30-040/13 pt.: BRAK (brak formalnego wykształcenia) PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Przełam bariery realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY. Dane podstawowe uczestnika projektu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY. Dane podstawowe uczestnika projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dane podstawowe uczestnika projektu Imię (Imiona) Nazwisko Płeć Wiek (w chwili przystępowania do projektu) PESEL Wykształcenie Opieka nad dziećmi

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

/Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

/Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów uczestnika/czki projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypeł żółtych komórek) SZKOLENIE: PLANNER KARIERY (Warszawa, 28-29.03.2015 r. oraz 18-19.04.2015 r.) uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS uczestnika

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik 1 do regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu nr POKL.09.02.00-14-144/13 Formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL F16/13

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL F16/13 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL.05.04.02-00-F16/13 DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRE OTRZYMUJĄ WSPARCIE

Bardziej szczegółowo