FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt V. Dobre rządzenie 3. Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 4. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego 5. Nr projektu POKL A91/11 DANE PODMIOTU /ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ Nazwa instytucji DANE OGÓLNE NIP REGON TYP INSTYTUCJI organizacja pozarządowa* Ulica Nr budynku Nr lokalu Miejscowość DANE TELEADRESOWE Obszar Obszar miejski Obszar wiejski Kod pocztowy Województwo Powiat Telefon kontaktowy Nie posiadam Adres Nie posiadam Osoba kierowana jest przez podmiot do udziału w: Dane osoby kierowanej przez podmiot do udziału w projekcie Doradztwie specjalistycznym: Szkoleniach specjalistycznych: Forach Imię i nazwisko, adres Poradach/usługach prawnych Poradach/usługach księgowych

2 Pouczony o odpowiedzialności prawnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: a) dane zawarte w odpisie z KRS/innego rejestru dołączonym do niniejszego formularza są na dzień dzisiejszy aktualne; b) reprezentuję/my organizację pozarządową wykazującą się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; c) powyższe dane są zgodne z prawdą; d) w/w podmiot spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie; e) w imieniu w/w podmiotu zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu Akademia Organizacji Pozarządowych i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń miejscowość, data pieczęć podmiotu pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu * przez organizację pozarządową należy rozumieć niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem: a) partii politycznych, b) samorządów zawodowych, c) fundacji utworzonych przez partie polityczne, d) klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), e) osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, f) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt V. Dobre rządzenie 3. Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 4. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego 5. Nr projektu POKL A91/11 Data wpływu Nr ewidencyjny FORMA UDZIAŁU ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO DLA NGO, W TYM: pozyskiwanie środków zewnętrznych dla NGO; marketing i promocja NGO; zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indyw. potrzeb. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie organizacją pozarządową (28 h); Zaradzanie zasobami ludzkimi (28 h); Zasady partnerskiej współpracy (7h); Szkolenia z zakresu zarządzania projektami certyfikacja IPMA (160h). USŁUGI: porady/usługi prawne i obywatelskie; porady/usługi księgowe; wsparcie techniczno organizacyjne. FORA Nazwa i adres podmiotu kierującego /ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKIEROWANEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE/ PLANUJĄCEJ ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ Imię (imiona) Nazwisko Dane uczestnika PESEL Wykształcenie Brak Gimnazjalne Pomaturalne Podstawowe Ponadgimnazjalne Wyższe Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak Nie Ulica Nr domu Miejscowość Nr lokalu Powiat Kod pocztowy Dane kontaktowe Obszar Obszar miejski Obszar wiejski Województwo Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Adres Nie posiadam Nie posiadam Nie posiadam Bezrobotny/a zarejestrowany w Urzędzie Pracy STATUS Tak Nie w tym Osoba długotrwale bezrobotna Niepełnosprawny/a Tak Nie Stopień niepełnosprawności

4 Nieaktywny zawodowo Tak Nie w tym osoba ucząca się lub kształcąca Zatrudniony/a Tak Nie w tym Rolnik Samozatrudniony/a Zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwie Zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie Zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie Zatrudniony/a w dużym przedsiębiorstwie Zatrudniony/a w administracji publicznej Zatrudniony/a w organizacji pozarządowej KRYTERIA FORMALNE: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; wolontariat w organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; członek organów organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; członek organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; osoba fizyczna planującą założyć organizację pozarządową terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. KRYTERIA DODATKOWE DOTYCZĄ SZKOLEŃ I DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO: oświadczam, że działam w organizacji pozarządowej wykazującej się aktywnością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; zostałem/am skierowany do udziału w przedmiotowym projekcie przez w/w organizację /w przypadku osób fizycznych planujących założyć organizację pozarządową zaznaczyć: NIE DOTYCZY 1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 2. Spełniam kryteria kwalifikacyjne pozwalające na udział w w/w projekcie. 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w w/w projekcie i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń. 4. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej Beneficjenta (fundacji Europa +) i projektu ( Akademia Organizacji Pozarządowych ) oraz w innych materiałach promujących projekt, w tym prasowych i poligraficznych... miejscowość, data.. czytelny podpis WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA Komisja rekrutacyjna postanowiła: zakwalifikować osobę do udziału w projekcie wpisać osobę na listę rezerwową do udziału w projekcie nie zakwalifikować osoby do udziału w projekcie Uzasadnienie: /miejscowość, data/ Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: - przewodniczący - członkowie

5 ZAŁĄCZNIK NR 3 (imię, nazwisko) (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy osób fizycznych ubiegających się o udział w projekcie) W związku z przystąpieniem do Projektu Akademia Organizacji Pozarządowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Akademia Organizacji Pozarządowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Akademia Organizacji Pozarządowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

6 ZAŁĄCZNIK NR 4 (nazwa organizacji) (adres) OŚWIADCZENIE o skierowaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej do wzięcia udziału w projekcie (dotyczy organizacji pozarządowych kierujących swoich przedstawicieli do udziału w projekcie) W imieniu..... (nazwa i adres organizacji) reprezentowanej przez: oświadczam, że kieruję do udziału w projekcie Akademia Organizacji Pozarządowych, następującą osobę: (imię, nazwisko, adres) FORMA UDZIAŁU ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO DLA NGO W TYM: pozyskiwanie środków zewnętrznych dla NGO; marketing i promocja NGO; zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indyw. potrzeb. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie organizacją pozarządową (28 h); Zaradzanie zasobami ludzkimi (28 h); Zasady partnerskiej współpracy (7h); Szkolenia z zakresu zarządzania projektami certyfikacja IPMA (160) h. USŁUGI: poradnictwo prawne i obywatelskie; księgowość w NGO; wsparcie techniczno organizacyjne. FORA Osoba/osoby reprezentująca/e ponoszą odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej

7 ZAŁĄCZNIK NR 5 (imię i nazwisko) (adres) OŚWIADCZENIE (dotyczy osób fizycznych kierowanych przez organizacje pozarządową do udziału w projekcie) W związku z aplikowaniem o udział w Projekcie Akademia Organizacji Pozarządowych, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, oświadczam, że jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej wykazującej się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Uczestnik/uczestniczka ponosi odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

8 ZAŁĄCZNIK NR 6 (imię i nazwisko) (adres) OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY REPREZENTUJACEJ ORGANIZACJĘ POZARZADOWĄ W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (dotyczy osób fizycznych kierowanych przez organizacje pozarządową do udziału w projekcie) Oświadczam, że jestem (nazwa organizacji): zatrudniony/a na podstawie: umowy o pracę; umowy cywilnoprawnej; wolontariuszem/wolontariuszką; członkiem organów organizacji pozarządowej; członkiem organizacji pozarządowej. Uczestnik/uczestniczka ponosi odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

9 ZAŁĄCZNIK NR 7 (nazwa organizacji) (adres) OŚWIADCZENIE (dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą kierujących swoich przedstawicieli do udziału w projekcie) W imieniu..... (nazwa i adres organizacji) reprezentowanej przez: oświadczam, że organizacja pozarządową, która reprezentuję/my nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Osoba/osoby reprezentująca/e ponoszą odpowiedzialność prawną za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej

10 Załącznik nr 8 Imię i nazwisko uczestnika Adres zamieszkania PESEL DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia organizacji pozarządowych Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL A91/11 pod nazwą AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację EUROPA + w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w następujących formach wsparcia: (Proszę dokonać wyboru pożądanej formy wstawiając znak X ) ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO DLA NGO, W TYM: pozyskiwanie środków zewnętrznych dla NGO; marketing i promocja NGO; zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indyw. potrzeb. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie projektami certyfikacja IPMA poziom D (160 h); Zarządzanie organizacją pozarządową (28 h); Zarządzanie zasobami ludzkimi (28 h); Zasady partnerskiej współpracy (7 h). USŁUGI: poradnictwo prawne i obywatelskie; księgowość w NGO. FORA Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ: jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; jestem wolontariuszem/wolontariuszką organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; jestem członkiem organów organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz; jestem członkiem organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz;

11 jestem osobą fizyczną, która chce założyć nową organizację pozarządową na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. Zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Lidera lub Partnerów Projektu, tj.: Fundacji Europa +, Powiatu Nowosądeckiego Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku o ważnych zaistniałych przeszkodach uniemożliwiających udział w formach wsparcia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zaistnienia powodów przerwania udziału w Projekcie. Oświadczam, ze zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.... /Miejscowość i data/.... /czytelny podpis/

12 Załącznik nr 9 UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI zawarta w dniu... pomiędzy: Fundacją Europa + z siedzibą w Brzeznej, Podegrodzie, Brzezna 1, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP , REGON , reprezentowana przez Alinę Plata Prezesa Zarządu Fundacji, zwaną dalej Liderem Projektu Panem/Panią. PESEL. zamieszkałym/ą zwanym/ą dalej uczestnikiem projektu. a 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki uczestnictwa w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami (160 godzin) w ramach projektu pn. Akademia Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany jest w terminie od dnia r. do dnia r. 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL A91/11-00 z dnia 12 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Fundacją Europa + a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 4. Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans W ramach szkolenia z zakresu zarządzania projektami oferujemy następujące bloki tematyczne: a) Blok 1 Profesjonalne zarządzanie projektami 16 h; b) Blok 2 Zarządzanie ryzykiem projektowym 8 h; c) Blok 3 Budżetowanie i finanse projektu 8 h; d) Blok 4 Komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym 16 h; e) Blok 5 Aspekty prawne w projekcie 8 h; f) Blok 6 Aspekty finansowo księgowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa 16 h; g) Blok 7 Fundusze Unii Europejskiej oraz fundusze krajowe 56 h; h) Blok 8 Realizacja projektów 32 h. 2. Szkolenia odbywać się będą w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 89A Po zakończeniu edycji szkoleń, o których mowa w 2 ust. 2 uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, warunkiem jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć oraz pozytywne zdanie testu końcowego. 2. Uczestnik ma również prawo przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA (International Project Management Association) na poziomie D.

13 4 1. Szkolenia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) będą miały charakter wykładowo warsztatowy. 2. Wykłady i warsztaty w ramach modułów, wyszczególnionych w 2 ust. 2 będą się odbywały w soboty i niedzielę w zależności od preferencji grupy i/lub możliwości trenera. 3. O terminie i miejscu pierwszych zajęć szkoleniowych uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 4. Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej 5. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. 6. O zmianach, o których mowa w ust.5 Lider Projektu niezwłocznie poinformuje uczestnika, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych przed pierwotnym terminem, umieszczając informację na stronie internetowej Lider Projektu zobowiązuje się do: a) Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, zgodnie z harmonogramem szkoleń; b) Zatrudnienia specjalistów w danej dziedzinie z udokumentowanym doświadczeniem trenerskim i praktycznym; c) Wyposażenia Beneficjentów Ostatecznych w materiały szkoleniowe z zakresu poruszanej podczas szkoleń tematyki; d) Zapewnienia zaplecza lokalowego oraz technicznego, niezbędnego do realizacji zajęć; e) Zapewnienia cateringu podczas każdego szkolenia; f) Wydania zaświadczeń ukończenia szkoleń, o których mowa w 3 ust. 1 niniejszej Umowy; g) Zapewnienia udziału w egzaminie certyfikującym IPMA (International Project Management Association) na poziomie D; h) Zachowania poufności wszystkich danych osobowych udostępnionych przez BO, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu. 2. Uczestnik zobowiązuje się do: a) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w 2 ust. 1 potwierdzonego wpisem na listę obecności; b) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych; c) Dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszej Umowie; d) Bieżącego informowania Lidera Projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie; e) Informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e mail itp.) Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełnienia postanowień zawartych w Umowie lub naruszenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Organizacji Pozarządowych. 2. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie. 3. Beneficjent Ostateczny kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia danej edycji szkoleń, o których mowa w 2 ust Uczestnik nie może przekroczyć 20% zajęć w postaci nieusprawiedliwionej nieobecności w trakcie uczestnictwa w szkoleniach. Usprawiedliwioną nieobecność należy udokumentować stosownym oświadczeniem. Dłuższa nieobecność nieusprawiedliwiona Beneficjenta Ostatecznego na szkoleniach skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu. 2. Uczestnik oświadcza, że nie zrezygnuje z udziału w projekcie, jeżeli nie wystąpią przesłanki niezależne od niego.

14 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązuje się dostarczyć do biura projektu w Nowym Sączu mieszczącego się przy ul. Barbackiego 89A pisemną informację o tym fakcie, nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną data rezygnacji. 8 Lider Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a) Rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 3 przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia; b) Rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 3 za zgodną wolą Lidera Projektu i Instytucję Pośredniczącą II stopnia; c) Rażącego naruszenia przez Beneficjenta Ostatecznego postanowień niniejszej Umowy lub działania na szkodę Lidera Projektu. 9 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwym rzeczowo sądom powszechnym. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Akceptuje warunki niniejszej Umowy Uczestnictwa Data i podpis uczestnika (data i podpis Lidera)

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo