Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 3 Przetwarzanie tekstów"

Transkrypt

1 Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 3.1. Praca z aplikacją Praca z dokumentami Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów. W systemie Windows każdy program można uruchomić na kilka sposobów np.: Uruchamianie edytora tekstu z menu Start na Pasku zadań Start/Wszystkie programy/microsoft Office/ Microsoft Word Uruchamianie edytora tekstu z menu Start na Pasku zadań z pierwszego okna najczęściej używanych programów. Uruchamianie edytora tekstu za pomocą skrótu utworzonego na pulpicie (po dwukrotnym kliknięciu). Zamknąć program można też na wiele sposobów np.: Naciskając Przycisk pakietu Office i wybierając Zamknij. Wybierając na Pasku tytułu po prawej stronie ikonę z krzyżykiem (rys.1). Używając skrótu klawiszowego Alt+F Tworzenie nowego dokumentu w oparciu o domyślny szablon lub inny z dostępnych: memo, fax, lista spraw. Naciskamy Przycisk pakietu Office. Wybieramy Nowy. Otwiera się okno Nowy dokument. W kolumnie Szablony wybieramy typ dokumentu. W drugiej kolumnie wybieramy szczegółowy typ dokumentu. Jeśli komputer podłączony jest do Internetu mamy większy zestaw dokumentów do wyboru.

2 Zapisywanie dokumentu w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą w określonym miejscu na dysku. Zapisać dokument można na kilka sposobów. Klikając ikonę dyskietki umieszczoną obok Przycisku pakietu Office. Naciskając Przycisk pakietu Office i wybierając Zapisz. Używając skrótu klawiszowego Ctrl+S. W wymienionych przypadkach, przy pierwszym zapisie mamy możliwość wyboru nazwy, typu i miejsca zapisu pliku. Przy kolejnych poleceniach zapisu, w ten sposób tworzymy nową wersję pliku w miejscu dotychczasowej. Aby zapisać plik pod inną nazwą należy użyć polecenia Zapisz jako, dostępnego po naciśnięciu Przycisku pakietu Office. Domyślne miejsce zapisywania plików określone jest w opcjach programu. Po instalacji programu jest to folder Moje dokumenty (Windows Xp) lub Dokumenty (Windows Vista, Windows 7) Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu: tekstowego, RTF, szablonu, innego zależnego od edytora, we wcześniejszej wersji edytora. Aby wykonać zadanie należy nacisnąć Przycisk pakietu Office i wybrać polecenie Zapisz jako. Otworzy się okno przedstawione poniżej. Wybierając opcję Inne formaty można wybrać, poza widocznymi, jeszcze np.: *.html, *,rtf, *,txt, szablon starszych wersji MS Word. Przy zapisywaniu szablonów domyślnym folderem jest folder szablonów.

3 Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami. W celu wybrania jednego z otwartych dokumentów wybieramy odpowiednią zakładkę na pasku zadań lub polecenie Przełącz okna z menu Widok (rysunek poniżej) Zwiększenie wydajności pracy Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny, zapisywanie dokumentów. Aby ustalić opcje programu należy nacisnąć Przycisk pakietu Office i wybrać Opcje programu Word. Zostanie otwarte okno Opcje programu Word. W prawej kolumnie wybieramy typ opcji, a w lewej ustalamy ich konkretne wartości. Rysunek przedstawia opcje zapisu, np. Domyślną lokalizację pliku Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc. Pomoc uruchamiamy (otwieramy okno) naciskając ikonę pomocy znajdującą się w prawej części paska menu lub naciskając klawisz F1. Jeżeli komputer jest połączony z Internetem zostanie pobrana pomoc z witryny Office.com. Jeśli nie, lub jeśli zdecydujemy inaczej, pomoc pobierana jest z dysku lokalnego.. W oknie pomocy należy wpisać potrzebne hasło i nacisnąć przycisk Wyszukaj.

4 Powiększenie wyświetlania dokumentu. Opcje wyświetlania dokumentu ustawiamy w sekcji Powiększenie menu Widok. Po naciśnięciu ikony Powiększenie otwiera się okno, w którym mamy więcej możliwości wyboru powiększenia widoku Wyświetlenie, ukrywanie pasków narzędziowych. Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki. Paski narzędzi zależą od wybranej pozycji menu. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy w obszarze paska menu możemy wybrać Minimalizację Wstążki. Minimalizacja Wstążki powoduje ukrycie paska narzędzi Tworzenie dokumentu Wprowadza tekstu Zamiana pomiędzy trybami wyświetlania widoku dokumentu. Tryby wyświetlania można wybierać w sekcji Widok dokumentu w menu Widok.

5 Wprowadzanie tekstu do dokumentu. Tekst wprowadzany jest, do dokumentu, w miejscu, w którym znajduje się kursor tekstowy w postaci pionowej kreski. Czcionkę, jej rozmiar i styl, wybieramy w sekcji Czcionka menu Narzędzia główne. pogrubienie kursywa podkreślenie Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np.,,. Aby wstawić symbol należy nacisnąć ikonę Symbol w menu Wstaw. Następnie wybieramy potrzebny znak. Niektóre znaki można wprowadzić korzystając ze skrótów klawiaturowych. Jest to litera poprzedzona Ctrl+Alt, np.:ctrl+alt+r to Zaznaczanie edycja, Wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania: spacji, oznaczeń akapitów, znaków ręcznego podziału wyrazów, tabulatorów. Wyświetlanie i ukrywanie znaków formatowania uzyskujemy naciskając ikonę Pokaż wszystko umieszczoną w sekcji Akapit menu narzędzia główne Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu. Zaznaczenie możemy wykonać za pomocą myszy lub za pomocą klawiatury. W większości przypadków wygodniej jest korzystać z myszki. Aby zaznaczyć znak lub kilka znaków przeciągamy myszą (z naciśniętym lewym klawiszem myszki) nad zaznaczanymi elementami. Zaznaczone elementy zostaną podświetlone kolorem. Aby zaznaczyć słowo ustawiamy kursor w obrębie tego słowa i wykonujemy dwuklik myszy. Aby zaznaczyć linię klikamy w lewy margines, w odpowiedniej linii. Aby zaznaczyć więcej linii (np. akapit) przesuwamy myszkę, z naciśniętym lewym przyciskiem, po lewym marginesie, obok zaznaczanych linii. W celu zaznaczenia tekstu za pomocą klawiatury należy trzymać wciśnięty klawisz Shift i przesuwać kursor tekstowy za pomocą klawiszy kursorów na klawiaturze. W celu zaznaczenia całego dokumentu Używamy skrótu klawiszowego Ctrl+A lunb naciskamy przycisk Zaznacz w sekcji Edytowanie menu Narzędzia główne. Przycisk ten otwiera krótkie menu z opcjami zaznaczania.

6 Edycja tekstu przez wprowadzanie, usuwanie znaków, słów w istniejącym tekście, zastępowanie istniejącego tekstu. Wprowadzanie tekstu jak punkt Znak (znaki) można usunąć: naciskając klawisz Delete (Del) po uprzednim zaznaczeniu znaków; naciskając klawisz Del (bez wcześniejszego zaznaczania znaków) kasujemy znaki na prawo od kursora; naciskając klawisz Backspace kasujemy znaki na lewo od kursora. Jeśli zaznaczymy tekst i zaczniemy pisać nowy (bez usuwania zaznaczenia), to nowy tekst zastąpi stary Używanie prostego wyszukiwania podanego słowa, frazy. W celu rozpoczęcia prostego wyszukania naciskamy przycisk Znajdź w sekcji edytowanie menu Narzędzia główne lub używamy skrótu klawiszowego Ctrl+F. Otworzy się okno Znajdowanie i zamienianie. Przy aktywnej zakładce widoczne jest tylko pole Znajdź. W polu tym wpisujemy szukane słowo lub szukaną frazę i naciskamy przycisk Znajdź następny. Program wskaże zaznaczenie szukany tekst (lub wyświetli komunikat o jego braku) Używanie prostego zastępowania określonego słowa, frazy. W celu rozpoczęcia prostego wyszukania naciskamy przycisk Zamień w sekcji edytowanie menu Narzędzia główne lub używamy skrótu klawiszowego Ctrl+H. Otworzy się okno Znajdowanie i zamienianie. W polach Znajdź i Zamień na wpisujemy odpowiednie teksy i naciskamy, w zależności od potrzeb, przycisk Zamień lub Zamień wszystko Kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi dokumentami. W celu skopiowania lub przeniesienia tekstu należy: zaznaczyć tekst (punkt ); wydać komendę kopiuj lub przenieś; wydać komendę wklej. Komendy Kopiuj, Wytnij i Wklej można wydać wciskając odpowiednie przyciski sekcji Schowek menu Narzędzia główne, wybierając polecenia w menu podręcznym lub używając skrótów klawiszowych (kopiuj - Ctrl+C, wytnij Ctrl+X, wklej Ctrl+V) Cofnij Ponów Usuwanie tekstu. Zaznaczamy tekst przeznaczony do usunięcia i naciskamy klawisz Del (lub Delete) Użycie funkcji Cofnij i Ponów. Ikony Cofnij i Ponów umieszczone są w pasku Szybki dostęp, znajdującym się najczęściej po lewej

7 stronie ekranu, nad paskiem menu. Wskazane są na rysunku do punktu Obok ikon są umieszczone strzałki pozwalające na wyświetlenie i wybranie operacji, których ma dotyczyć cofniecie lub ponowienie Formatowanie Tekst Zmiana formatu tekstu: kroju i wielkości czcionki. Krój i wielkość czcionki zmieniamy w sekcji Czcionka menu Narzędzia główne. wielkość czcionki krój czcionka (okno) pogrubiona pochylona podkreślona indeks dolny indeks górny kolor czcionki Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona. Jak w punkcie Wstawianie indeksów górnych i dolnych. Jak w punkcie Zmiana koloru czcionki. Jak w punkcie Zastosowanie dużych znaków (kapitaliki, wersaliki).

8 Wszystkie elementy formatowania czcionek dostępne są w oknie Czcionka. Okno Czcionka otwieramy naciskając ikonę w kształcie kwadratu w prawym dolnym rogu sekcji Czcionka. W tym oknie można, obok kapitalików i wersalików, ustawić jeszcze dziewięć innych efektów oraz różne rodzaje i kolory podkreślenia Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów. Dzielenie wyrazów (w tym automatyczne) określamy naciskając przycisk Dzielenie wyrazów w sekcji Ustawienia strony w menu Układ strony (rys.) Akapity Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów. Akapit jest to tekst do znaku końca akapitu ( ). Znak ten uzyskuje się przez naciśniecie klawisz Enter. Początkiem akapitu jest początek tekstu lub koniec innego akapitu. Nowy akapit tworzymy naciskając klawisz Enter w odpowiednim miejscu. Znak końca akapitu jest również miejscem przejścia do nowego wiersza Wstawianie i usuwanie znaków przejścia do nowej linii. Znak przejścia do nowej linii ( ) wstawiamy naciskając klawisze Shift+Enter. Znak ten nazywane jest też miękkim końcem wiersza nie jest końcem akapity. Aby usunąć znak przejścia do nowego wiersza należy ustawić kursor za tym znakiem i nacisnąć klawisz Backspace. Tak samo usuwa się koniec akapitu. Uwaga! Klawisz Enter nie jest przejściem do nowej linii Stosowanie dobrych praktyk w wyrównywaniu tekstu: użycie wyrównywania, wcięć, tabulatorów zamiast spacji. Uwaga! Nie należy używać spacji do rozmieszczania tekstu Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justowanie), wyśrodkowanie. Szybkie wyrównanie tekstu uzyskujemy wybierając jedną z czterech ikon, przedstawionych poniżej, znajdujących się w sekcji Akapit menu Narzędzia główne. Wyrównaj tekst do lewej do środka do prawej Wyjustuj Wyrównanie można również ustawić w zakładce Wcięcia i odstępy okna Akapit (rys. na następnej stronie ) Wcięcia akapitu: do lewej, do prawej, wcięcie pierwszego wiersza. Wcięcia można ustawić przy pomocy suwaków umieszczonych na obu końcach Linijki znajdującej się nad teksem. Wcięcie pierwszego wiersza wszystkich wierszy dalszych wierszy (od lewej) Wcięcie od prawej Dokładniej (do 0,1 mm) można ustawić wcięcie w zakładce Wcięcia i odstępy okna Akapit (rys. na następnej stronie ). Należy zwrócić uwagę na okno Specjalnie umożliwiające wybór rodzaju wcięcia.

9 Wstawianie, usuwanie i użycie tabulatorów (tabulator lewy, środkowy, prawy, dziesiętny). Tabulatory używane są do określenia pozycji znaków i innych elementów dokumentu w wierszu. Określają odległość obiektu od krawędzi lewego marginesu. Oznaczenia typów tabulatorów przedstawione są poniżej. Symbol, aktualnie używanego, tabulatora umieszczony jest z lewej strony linijki poziomej. - tabulator lewy - tabulator środkowy - tabulator prawy oznaczenie typu tabulatora - tabulator dziesiętny Aby ustawić typ tabulatora za pomocą myszy należy ustawić kursor w miejscu oznaczenia typu i naciskać przycisk myszy do momentu pojawienia się właściwego oznaczenia. Następnie należy przesunąć kursor wzdłuż linijki do miejsca, w którym ma być umieszczony tabulator. Następnie naciskamy przycisk myszy. Aby usunąć tabulator ustawiamy kursor na symbolu tabulatora umieszczonym na linijce i przeciągamy go poniżej linijki (w obszar strony). Innym sposobem ustawienia tabulatora jest wykorzystanie okna Tabulatory, które otwieramy naciskając przycisk Tabulatory w oknie Akapit. W polu Pozycja tabulatora można wpisać pozycję tabulatora z dokładnością do 0,1 mm. W sekcji Wyrównanie wybieramy typ tabulatora. W sekcji Znak wiodący można wybrać rodzaj znaku wiodącego, czyli znaku wypełniającego obszar od poprzedniego tabulatora do bieżącego. Tabulator wstawiamy do dokumentu naciskając przycisk Ustaw. Po ustawieniu wszystkich potrzebnych tabulatorów, ich pozycje są widoczne w dolnej części pola Pozycja tabulatora.

10 Aby usunąć pojedynczy tabulator zaznaczamy go w oknie Pozycja tabulatora i naciskamy przycisk Wyczyść. Aby usunąć wszystkie tabulatory naciskamy przycisk Wyczyść wszystko. W celu użycia tabulatora należy nacisnąć klawisz Tab. Kursor tekstowy przechodzi do najbliższego tabulatora, w prawo od bieżącego położenia. Użycie tabulatora lewego powoduje, że tekst jest wyrównany do lewej, czyli pisany na prawo od tabulatora, Użycie tabulatora prawego powoduje, że tekst jest wyrównany do prawej, czyli pisany na lewo od tabulatora. Użycie tabulatora środkowego powoduje, że tekst jest wyśrodkowany względem tabulatora, czyli pisany na prawo i na lewo (symetrycznie względem tabulatora). Tabulator dziesiętny zachowuje się jak tabulator prawy, do chwili napisania przecina (lub kropki), a następnie zachowuje się jak tabulator lewy Stosowanie dobrych praktyk w oddzielaniu paragrafów odstępami: stosowanie odstępów zamiast klawisza Enter. W celu ustalenia odstępu miedzy wierszami i akapitami nie należy używać klawisza Enter, a Interlinii i odstępów prze i po akapicie, dostępnych w oknie Akapit (punkty i ) Ustawianie odstępu nad i pod akapitem. Wstawienie pojedynczego, 1,5 liniowego, o podwójnej linii odstępu wewnątrz akapitów. Odstępy Przed (nad) i Po (pod) ustawiamy w sekcji Odstępy okna Akapit. Wartość odstępu można wybrać z przewijanej listy lub wpisać w odpowiednie pole. Odstępy wewnątrz akapitu ustawiamy również w oknie Akapit, w polach Interlinia i Co. W polu Interlinia konkretną wartość odstępu lub rodzaj powtarzania odstępu. W oknie Co wpisujemy, w razie potrzeby, dokładną wartość odstępu. Interlinię i odstępy można również ustawić naciskając ikonę Interlinia w sekcji Akapit menu Narzędzia główne.

11 Punktory Numerowanie Lista wielopoziomowa Zmniejsz wcięcie Zwiększ wcięcie (akapitu) Interlinia Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej listy (z jednym poziomem zagłębienia). Zmiana pomiędzy różnymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w prostej licie. Wypunktowanie i numerowanie włączamy zaznaczając odpowiednie akapity, a następnie wciskając jedną z ikon wskazanych na rysunku powyżej.

12 Wciśnięcie małego trójkąta (strzałki) obok ikony Punktory lub Numerowanie powoduje wyświetlenie Biblioteki punktorów lub Biblioteki numeracji, z których możemy wybrać potrzebne znaki. Jeśli chcemy zdefiniować oznaczenia, których nie ma w bibliotekach to musimy wybrać polecenie Zdefiniuj nowy punktor lub Definiuj nowy format numeracji. Otworzy się wtedy odpowiednie oknodefiniowania (rysunek powyżej) Zastosowanie obramowania wokół akapitu, cieniowania/koloru tła dla akapitu. Zaznaczamy akapit przez ustawienie kursora wewnątrz akapitu. Następnie wybieramy rodzaj obramowania i Cieniowanie (kolor). W menu rozwijanym przez naciśnięcie strzałki obok ikony przedstawiającej rodzaj obramowania, na ostatniej pozycji jest polecenie Obramowanie i cieniowanie. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno Obramowanie i cieniowanie, w którym możemy dokładnie określić obramowanie i kolor wypełnienia. W oknie tym jest menu Zastosuj do:, które pozwala określić czy wybrane obramowanie i cieniowanie dotyczy akapitu, czy zaznaczonego tekstu. Cieniowanie Rodzaje obramowań (np. krawędź dolna) Style Styl oznacza określony zestaw parametrów obiektu, np. tekstu, akapitu. Wybierając styl dla obiektu, nadajemy mu wszystkie parametry zestawu. Style, dostępne dla dokumentu, widoczne są w sekcji Style menu Narzędzia główne (rysunki na następnej stronie). Naciskając mały kwadrat po prawej stronie nazwy sekcji Style otworzymy okno Style i odsyłacze do dalszych ustawień Zastosowanie istniejącego stylu czcionki do wybranego tekstu. Aby zastosować styl do wybranego tekstu należy ten tekst zaznaczyć, a następnie wskazać styl, który ma być zastosowany.

13 Więcej styli Wybór i więcej opcji Zastosowanie istniejącego stylu akapitu do jednego lub większej liczby akapitów Zastosowanie narzędzia Kopiuj format 3.4. Obiekty Tworzenie tabel Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzenia danych. Aby wstawić tabelę naciskamy ikonę Tabela w sekcji Tabele menu Wstawianie. Tabelę można wstawić/utworzyć na cztery sposoby: zaznaczając komórki na diagramie; wpisanie w oknie Wstawianie tabeli parametrów tworzonej tabeli; rysowanie tabeli za pomocą myszki (kursor ma kształt ołówka) wstawienie/osadzenie tabeli programu Excel.

14 Zaznaczanie komórek na diagramie Wpisywanie danych tabeli. Rysowanie krawędzi tabeli.

15 Wstawianie krawędzi Excela Wstawianie, edycja danych w tabeli W celu wprowadzenia zawartości do komórki umieszczamy kursor w komórce przeznaczonej do edycji. Następnie wpisujemy zawartość lub wklejamy ją z innego miejsca Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli. W celu zaznaczenia wiersza umieszczamy kursor po lewej stronie wiersz i naciskamy lewy przycisk myszy. W celu zaznaczenia kolumny umieszczamy kursor nad krawędzią wybranej kolumny (pojawi się mała czarna strzałka) i naciskamy lewy przycisk myszy. W celu zaznaczenia większej, niż jeden, liczby wierszy (kolumn) przeciągamy kursor z lewej strony zaznaczanych wierszy (nad zaznaczanymi kolumnami). Kursor przeciągamy z naciśniętym lewym przyciskiem myszy. W celu zaznaczenia jednej lub większej liczy komórek umieszczamy kursor w skrajnej komórce, naciskamy lewy przycisk myszy i przeciągamy kursor do ostatniej z zaznaczanych komórek. Aby zaznaczyć całą tabelę umieszczamy kursor na uchwycie (obok lewego, górnego narożnika tabeli) i naciskamy lewy przycisk myszy.

16 uchwyt Polecenie Zaznacz i jego opcje umieszczone jest też w sekcji Tabela menu Układ. Menu to pojawia się po umieszczeniu kursora w obrębie tabeli. Zaznaczone elementy tabeli mają szaro-niebieski kolor Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn. Aby wstawić wiersz lub kolumnę ustawiamy kursor w komórce. Naciskamy prawy przycisk myszy i z menu podręcznego wybieramy Wstaw. Następnie wybieramy opcję wstawiania (co i gdzie wstawiamy). Aby usunąć wiersz lub kolumnę ustawiamy kursor w komórce znajdującej się w usuwanej kolumnie lub usuwanym wierszu. Naciskamy prawy przycisk myszy i z menu podręcznego wybieramy Usuń komórki. Pojawi się okno Usuwanie komórek, w którym wybieramy opcję usuwania (co i jak usuwamy). Opcje wstawiania i kasowania są również dostępne w menu Układ, które jest dostępne po umieszczeniu kursora w obrębie tabeli Formatowa tabeli Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy. Zmiany szerokości kolumn i wysokości wierszy dokonujemy w oknie Właściwości tabeli, w zakładkach Wiersz i Kolumna. Okno Właściwości tabeli dostępne jest w menu podręcznym (prawy klawisz myszy), gdy kursor umieszczony jest w komórce tabeli lub zaznaczonym obszarze tabeli.

17 Okno Właściwości tabeli dostępne jest również w menu Układ. Zmian szerokości kolumn i wysokości wierszy możemy wykonać korzystając z pól umieszczonych w sekcji Rozmiar komórki menu Układ Zmiana szerokości obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania. Aby określić parametry obramowania (i cieniowania - punkt ) wybieramy ikonę Obramowanie i cieniowanie z sekcji Akapit menu Narzędzia główne. Gdy kursor umieszczony jest w obrębie tabeli otworzy się okno Obramowanie i cieniowanie z opcją Zastosuj do: Tabela. Możliwość ustawienia parametrów obramowania (i cieniowania) mamy również w menu Projektowanie, które dostępne jest po ustawieniu kursora w obrębie tabeli. W menu tym dostępne są ponadto Style tabeli.

18 Wprowadzenie cieniowania/koloru tła dla komórek tabeli. W tych samych miejscach jak w punkcie wybieramy zakładkę lub ikonę Cieniowanie Obiekty graficzne Wstawienie obiektu (obraz, rysunek, grafika, wykres) do określonego miejsca w dokumencie Obiekty wstawiane są w miejscu bieżącego położenia kursora. Ikony poleceń wstawiania obiektów graficznych znajdują się w sekcji Ilustracje menu Wstawianie. Jeśli chcemy wstawić obiekt graficzny zawarty w pliku zewnętrznym naciskamy ikonę Obraz. Otworzy się okno Wstawianie obrazu, w którym wskażemy odpowiedni plik. Naciśnięcie ikony Obiekt clipart spowoduje otwarcie, po prawej stronie obszaru dokumentu, okna Clipart. W oknie tym mamy możliwość obejrzenia i skopiowania do dokumentu obiektów graficznych dostarczonych przez producenta programu. Są to obiekty umieszczone na dysku komputera i obiekty dostępne w witrynie Office Online. Dostępne mogą być również własne kolekcje użytkownika. W celu wstawienia wykresu naciskamy ikonę Wykres. Otworzy się okno Wstawianie wykresu, w którym możemy wybrać typ wykresu. Po zatwierdzeniu typu wykresu otwiera się program MS Excel z arkuszem zawierający przykładowe dane do wykresu. W edytowanym dokumencie Worda zostanie umieszczony przykładowy wykres w typie wybranym wcześniej. Dane w arkuszu Excela możemy dowolnie zmieniać. Można je zastąpić danymi z własnej tabeli. Wykres w dokumencie Worda będzie zmieniał się na bieżąco. Zamknięcie arkusza kalkulacyjnego powoduje zatwierdzenie zmian i zakończenie wprowadzania wykresu Zaznaczanie obiektu. Aby zaznaczyć obiekt ustawiamy kursor w obszarze obiektu i naciskamy lewy przycisk myszy Kopiowanie, przenoszenie obiektu wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami. Zaznaczony obiekt można kopiować i przenosić wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami w taki sam sposób jak zaznaczony tekst (punkt ).

19 Zmiana rozmiaru, usunięcie obiektu W celu zmiany rozmiaru obiektu zaznaczamy go i ustawiamy kursor w narożniku. Kursor przybierze kształt ukośnej strzałki z dwoma grotami. Trzymamy naciśnięty lewy przycisk myszy i przesuwając mysz zmieniamy, płynnie i proporcjonalnie, rozmiar obiektu. Jeśli kursor jest ustawiony na jednej z krawędzi obiektu to zmieniamy tylko jeden wymiar (szerokość lub wysokość). Jeżeli obiektem jest obraz (rysunek) to w menu podręcznym wybieramy Rozmiar. Otworzy się okno Rozmiar, w którym możemy ustawić wymiary obrazu. Istnieje możliwość zablokowania lub odblokowania współczynnika proporcji zmian obu wymiarów. Wymiary można zmienić również w sekcji Rozmiar menu Formatowanie, dostępnego po zaznaczeniu obiektu.

20 3.5. Korespondencja seryjna Przygotowanie Korespondencja seryjna służy do przygotowania wielu dokumentów, które różnią się tylko pewną liczbą pól. Najczęściej zmieniają się dane adresowe. Elementami korespondencji seryjnej są dokument główny, źródło danych (lista adresowa) i dokument wynikowy. Dokument główny zawiera treść dokumentu z zaznaczonymi polami, w których zawartość zmienia się w zależności od egzemplarza dokumentu. Źródło danych zawiera tabelę z danymi, które będą wstawiane do kolejnych egzemplarzy dokumentu. Każdy wiersz tabeli zawiera dane dla jednego dokumentu. Tabela może być dokumentem MS Word, MS Excel lub MS Access. Nagłówkami tabeli są nazwy pól wykorzystywanych w dokumencie głównym. Istotne jest aby w dokumencie z danymi nie było, przed tabelą, żadnych wierszy, nawet pustych Otwarcie, przygotowanie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej. Korespondencję seryjną rozpoczynamy od wybrania typu dokumentu ikona Rozpocznij koresp. ser. w sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej menu Korespondencja Zaznaczenie listy adresowej (źródła danych) korespondencji seryjnej, również innego typu niż dokument tekstowy. Źródło danych wybieramy po naciśnięciu ikony Wybierz adresatów w sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej menu Korespondencja. Często wybiera się Użyj istniejącej listy i wskazuje się odpowiedni plik.

21 Wstawienie danych w głównym dokumencie korespondencji seryjnej (list, etykiety adresowe). Pola korespondencji seryjnej wstawiamy naciskając ikonę Wstaw pola koresp. ser.. Po naciśnięciu ikony pojawi się lista pól. Na rysunku jest lista z naszego przykładowego źródła danych. Pola wstawiamy w odpowiednie miejsca dokumentu. Wstawione pola wyglądają jak niżej Wydruki Łączenie listy adresowej z listem, etykietą adresową jaki nowy plik lub wydruk. W celu uzyskania dokumentu końcowego wybieramy Zakończ i scal z sekcji Kończenie menu Korespondencja. Można wybrać trzy widoczne poniżej opcje. Bezpiecznym, ze względu na możliwość kontroli przed drukiem, jest wybranie Edytuj poszczególne dokumenty. Otwiera się wtedy okno Scalanie z nowym dokumentem i można wybrać zakres scalanych danych Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów, etykiet. Drukowanie dokumentów korespondencji seryjnej wykonujemy w standardowy sposób.

22 3.6. Przygotowanie wydruków Ustawienia Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru. Zmian orientacji dokumentu i rozmiaru papieru dokonujemy w sekcji Ustawienia strony menu Układ strony. Po naciśnięciu ikony Orientacja możemy wybrać orientację poziomą lub pionową. Po naciśnięciu ikony Rozmiar możemy wybrać spośród kilku typowych rozmiarów papieru lub opcję Więcej rozmiarów papieru. Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna Ustawienia strony z zakładką Papier. Pozwala to na wybór z większej liczby formatów oraz wybór opcji Rozmiar niestandardowy.

23 Zmiana marginesów całego dokumentu: górnych, dolnych, lewych, prawych. Zmian marginesów dokumentu dokonujemy po naciśnięciu ikony Marginesy w sekcji Ustawienia strony menu Układ strony. Po naciśnięciu ikony Marginesy możemy wybrać spośród kilku typowych ustawień marginesów lub opcję Marginesy niestandardowe. Wybranie opcji Marginesy niestandardowe powoduje otwarcie okna Ustawienia strony z zakładką Marginesy. Pozwala to na wybranie własnych ustawień Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji Podział tekstu na strony (page break) zamiast używania klawisza Enter. Tekst dzielimy na strony wybierając Podział strony w sekcji Strony menu Układ strony. Opcję tą stosujemy, gdy podział automatyczny jest niewystarczający Wstawianie, usuwanie funkcji Podział tekstu na strony do dokumentu. Podział tekstu na strony jak w poprzednim punkcie. Aby usunąć podział strony zaznaczamy Podział strony, klikając w obszarze marginesu obok linii kropkowanej. Następnie naciskamy klawisz Delete. Aby zobaczyć symbol Podział strony, należy mieć włączoną opcję Pokaż wszystko.

24 Dodawanie, edytowanie tekstu z użyciem stopek i nagłówków. Nagłówek umieszczony jest u góry strony, a stopka na dole. Ikony, których naciśnięcie powoduje wstawienie nagłówka lub stopki znajdują się w sekcji Nagłówek i stopka menu Wstawianie. Po naciśnięciu jednej z tych ikon mamy możliwość wyboru stylu nagłówka (stopki) lub opcji Edytuj nagłówek (stopkę), lub Usuń nagłówek (stopkę). Edycję istniejącego nagłówka (stopki) można rozpocząć po dwukrotnym kliknięciu w obszar nagłówka (stopki). Wielkość (wysokość) obszarów nagłówka i stopki określamy w sekcji Położenie menu Projektowanie, które jest dostępne gdy kursor jest w obszarze nagłówka lub stopki Dodawanie pól tekstowych w nagłówkach, stopkach: daty, numeru strony, nazwy pliku. Wszystkie narzędzia do wstawiania pól i formatowania nagłówka i stopki umieszczone są w menu Projektowanie, które jest dostępne gdy kursor jest w obszarze nagłówka lub stopki Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron. Automatyczną numerację wstawiamy wybierając Numer strony z sekcji Nagłówek i stopka menu Wstawianie. Wybranie położenia Góra strony, Dół strony lub Margines strony daje numerację automatyczną.

25 Sprawdzenie dokumentu i drukowanie Sprawdzanie błędów w dokumencie i ich poprawa: błędy ortograficzne, powtórki wyrazów. W celu sprawdzenia i ewentualnej poprawy błędów klikamy w ikonę Pisownia i gramatyka w sekcji Sprawdzanie menu Recenzja. Po napotkaniu pierwszego błędu otwiera się okno Pisownia i gramatyka. W oknie tym są przyciski umożliwiające zignorowanie błędu (np. poprawne ale niewystępujące w słoniku nazwisko czy nazwa własna) lub poprawę błędu. Program udostępnia sugestie poprawy błędu. Koniec sprawdzania dokumentu sygnalizowany jest specjalnym komunikatem Dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni. W oknie Pisownia i gramatyka jest przycisk Dodaj do słownika. Jego naciśnięcie dodaje zaznaczony wyraz do słownika, aby nie był więcej sygnalizowany jako błąd.

26 Podgląd wydruku dokumentu. Podgląd wydruku włączamy wybierając Przycisk pakietu Office\Drukuj\Podgląd wydruku Drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku: drukuj cały dokument, niektóre strony, liczba kopii. Drukowanie dokumentu włączamy wybierając Przycisk pakietu Office\Drukuj\Drukuj. W oknie Drukowanie możemy wybrać: jakie strony drukujemy, ile kopii, na jakiej drukarce, elementy specjalne przeznaczone do drukowania (przycisk Opcje).

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów ECDL Moduł nr 3 Przetwarzanie tekstów autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 Praca z aplikacją... 5 1.1 Praca z dokumentami... 5 1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Przycisk Plik => opcje => sprawdzanie => opcje autokorekty => autoformatowanie podczas pisania => ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja).

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). Ćwiczenie: CV Podstawowe pojęcia: menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). 1. Okno Style Włącz okno Style klikając na ikonę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: 1. Tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

Zagadnienia: 1. Tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych Rozdział 4: Zagadnienia: Obsługa edytora tekstu 1. Tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych 2. Tworzenie tabel, wstawianie elementów graficznych 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Word

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

TI Edytory tekstu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TI Edytory tekstu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TI Edytory tekstu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1 Pierwsze kroki w używaniu aplikacji Dostępna dokumentacja http://documentation.openoffice.org/manuals/ Uruchamianie i zamykanie Otwarcie jednego lub wielu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo